TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 13. marts Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 13. marts 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole"

Transkript

1 TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 13. marts 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tlf.nr Hjemmesideadresse Forstander Skoleleders navn Antal medarbejdere på skolen Antal pladser i skolen Alder ved visitation Organisationsform Godkendt målgruppe Dato for seneste anmeldte tilsyn Dato for seneste uanmeldte tilsyn Kontakt med skolen siden sidste tilsyn: Knud Byskov Eva Aagaard Pallesen 7 lærere med en seminarielæreruddannelse 1 halvtidsansat lærer med en seminarieuddannelse 3 faglærere med en håndværkeruddannelse 1 værkstedsleder med en håndværkeruddannelse 1 skoleleder med en seminarielæreruddannelse Den interne skole er normeret til 20 unge i alderen år. 15 elever er pt. i den undervisningspligtige alder. Fra 13 år. Selvejende institution tilknyttet Jysk Børneforsorg Målgruppen er børn og unge i alderen år. De visiterede elever har psykiatriske lidelser som skizofreni, spise- og personlighedsforstyrrelser, hjerneorganiske vanskeligheder eller kontaktvanskeligheder. 4. oktober maj 2013 Skoleleder har deltaget i temadag om lovgivning / folkeskolereform sammen med de øvrige interne skoler beliggende i Aarhus Kommune. Fokusområde for tilsyn: Tilsyn varetaget af PPR og Specialpædagogik / Børn og Unge, Aarhus 1

2 Kommune omhandler kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og kontrol. Tilsynet skal sikre, at børn, der af kommunalbestyrelsen er henvist til specialundervisning på den interne skole, får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvem har der været kontakt med / er der talt med ved tilsynsbesøget: Tilsynet var på tilsynsbesøget i dialog med skoleleder, faglærere, lærere og elever. Skolens fysiske rammer Skolen på Holmstrupgård råder over følgende lokaler: 7 faglokaler til undervisning i boglige fag, 1 galleri til undervisning i billedkunst/formning, 1 tekstillokale, 1 musikrum, 1 gymnastiksal samt 3 værkstedslokaler til undervisning inden for fagområderne: træ, elektronik, metal og auto I alle faglokaler til boglige fag er der 3 computere og et smartboard (med computer). Lokalerne er indrettet på en sådan måde, at der kan foregå fælles undervisning (af en gruppe) og individuel undervisning samtidigt. Den interne skole har fine udendørsarealer med bl.a. boldbane, hestestald, folde til geder og heste. Visitations procedure Det er alene PPR og Specialpædagogik, Aarhus Kommune, der har kompetencen til at henvise undervisningspligtige børn og unge til undervisningstilbud på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud beliggende i Aarhus Kommune. Før henvisning af et barn/en ung til et undervisningstilbud i Aarhus Kommune skal der foreligge relevante sagsakter vedrørende barnet/den unge til brug for vurderingen af hvilket konkret undervisningstilbud, der er bedst egnet til barnet/den unge. Visitation og henvisning til et undervisningstilbud i Aarhus kommune, herunder en intern skole, skal foregå sideløbende med og senest ved indskrivning af barnet/den unge på Holmstrupgård. Kontakter en kommune Holmstrupgård med henblik på indskrivning af et barn/en ung i den undervisningspligtige alder, forventes det, at Holmstrupgård oplyser anbringende kommune om, at alle relevante sagsakter vedrørende barnet/den unge, herunder vedrørende undervisning, straks skal sendes elektronisk til Aarhus Kommune, PPR og Specialpædagogik, på sikker adresse. Anbringende kommune skal godkende Aarhus Kommunes forslag til undervisningstilbud for barnet/den unge. PPR og Specialpædagogik sender hurtigst muligt resultatet af visitationen til den anbringende 2

3 kommune til godkendelse. Der må højst gå 3 uger (15 skoledage) fra anbringelsen til eleven får et undervisningstilbud. I den mellemliggende tid skal eleven tilbydes enkeltmandsundervisning, som anbringende kommune finansierer. Hvis Aarhus Kommune ønsker at henvise barnet/den unge til en intern skole på et anbringelsessted, medsendes til anbringende kommune en begrundelse for, at barnet/den unge ikke kan henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen. Udtalelser fra PPR vedr. den enkelte elev, her - under stillingtagen til den enkelte elevs behov for specialunder visning/undervisning i den lokale folkeskole Beskrivelse af undervisning Skabelon til elevplan - herunder dispensationer og fritagelse fra prøver m.m. Skoleleder giver udtryk for, at materiale, der bliver tilsendt fra de anbringende kommuner vedr. de enkelte elever, er af meget forskellig kvalitet og omfang. Som regel er den unge grundigt og udførligt beskrevet både i papirer fra den tidligere skole, fra psykiatrisk hospital og fra socialforvaltningerne (f.eks. ved 50-undersøgelser.) Siden sidste tilsyn er der blevet udarbejdet en ny skabelon for elevplanen. Denne skabelon har været anvendt i skoleåret For at skærpe fokus på elevernes faglige kompetencer og potentialer i hver enkelt fag, er der blevet indkøbt et nyt program til skolen (Vokal). Ved hjælp af dette program kan lærerne sammen med hver enkelt elev gennemgå elevens kompetencer og potentialer i det enkelte fag. Dette foregår typisk på smartboardet i forbindelse med, at elevplanen bliver udarbejdet. Lærere for elever på 9./ 10. klassetrin, danner sig i løbet af november måned et overblik over, hvilke elever, der skal tage afgangsprøve på særlige vilkår eller fritages helt eller delvist herfra. Dette sker ud fra en drøftelse med elev, faglærer, psykolog og forældre. Drøftelsen med forældre finder evt. sted i forbindelse med de forældresamtaler, som foregår i november måned. Når denne drøftelse har fundet sted træffer skoleleder den endelig beslutning. Indtil videre har alle elever på Holmstrupgårds interne skole gennemført de obligatoriske nationale test tilhørende det aktuelle klassetrin. Forældrene informeres om testene, inden de gennemføres og orienteres efterfølgende om resultaterne af de enkelte test. Tilsynet har fået tilsendt to eksempler på elevplaner - en elevplan på en af de senest visiterede elever samt en elevplan for en af de elever, der har været på den interne skole i længst tid. Den interne skole har haft en elev på et brobygningsforløb på Boas i forårshalvåret Undervisningstimetal Det ugentlige undervisningstimetal er 26,5 lektioner af 50 min. varighed (= 29,4 lektioner af 45 min. varighed). 3

4 Overordnet årsplan for klasserne Deltagelse i folkeskolens fagrække Helt Delvist Ikke (fritagelse) Vægtning mellem individuel undervisning (1:1) og kollektiv undervisning Beskrivelse af undervisning gennemført på lokal folkeskole Beskrivelse af undervisningsmidler, herunder IT udstyr og særlige hjælpemidler Tilsynet har modtaget den interne skoles overordnede årsplan for klasserne samt læseplan for de enkelte fag. På skolen på Holmstrupgård foregår der undervisning i alle fag i folkeskolens fagrække bortset fra fysik/kemi og fransk. De unge, der skal have undervisning i fysik/kemi, deltager i fysikundervisningen på Aarhus High School sammen med en lærer fra den interne skole. I en stor del af timerne foregår undervisningen som individuel undervisning, da elevernes faglige niveau er meget forskelligt. Det faglige niveau varierer fra 2. klasses niveau til og med 10. klasses niveau. Da arbejdet med de unges sociale kompetencer vægtes højt, iværksættes der forskellige aktiviteter (f.eks. spil), hvor de unges sociale kompetencer udvikles. Skolen tilbyder kollektiv undervisning i det omfang, det er muligt. Der forefindes relevant og aktuelt undervisningsmateriale til alle fagene i folkeskolens fagrække. I alle faglokaler er der 3 computere og et smartboard (med computer). Lærerne har modtaget undervisning i brug af smartboards. Der er ansat en lærer med særlige IT kompetencer. Denne ressourceperson sørger for, at skolens IT udstyr er i orden og tidssvarende (både software og hardware). Denne ressourceperson står også til rådighed for lærerne med råd og vejledning i forhold til at anvende IT udstyr. Lærerne har modtaget undervisning i emnet læringsstile. I forlængelse af dette blev der indkøbt forskelligt udstyr til undervisningslokalerne, bl.a. sækkestole, massageredskaber, kuglepuder og nulreting. Desuden er der blevet indkøbt en massagestol og indrettet et afspændingsrum. Undervisningens forløb og fremgang, herunder evaluering af elevens undervisning i de enkelte fag og undervisningssituationer Opfølgning på den løbende evaluering I forbindelse med planlægningen af undervisningen evaluerer lærerne løbende den enkelte elevs niveau og taler med ham eller hende om dette. Derudover foregår der på teammødet hver 8. uge en samlet evaluering af hver enkelt elevs niveau, stabilitet og arbejdsindsats m.v. i skolen. Dette sker efter følgende procedure: 1. På daggruppemødet, der ligger umiddelbart inden teammødet gennemgår man den pågældende elev. Hver enkelt faglærer orienterer om elevens niveau, stabilitet og arbejdsindsats m.v. i det fag, læreren underviser eleven i. Elevens kontaktlærer skriver oplysningerne ned. 2. På teammødet snakker man med eleven om status i de forskellige fag. Kontaktlæreren refererer, hvad der er blevet talt om på daggruppemødet. Desuden snakker man med eleven om, hvordan han eller hun i øvrigt fungerer i skolen og på døgnafdelingen. På teammødet deltager eleven, kontaktlæreren, kontaktpersonen fra døgnafdelingen samt en psykolog. Teammøder foregår onsdage 4

5 fra kl til kl Der bliver udarbejdet et skriftligt referat fra mødet. 3. På daggruppemødet, der ligger umiddelbart efter teammødet refererer kontaktlæreren fra teammødet. Evaluering af elevens funktion i fagene foregår desuden i forbindelse med udarbejdelsen af elevplanen. I denne forbindelse anvendes programmet Vokal. I fagene dansk, matematik og engelsk anvendes bl.a. pædagogiske prøver, tidligere afgangsprøver, netopgaver samt lærebogsrelaterede opgaver. Desuden deltager eleverne som udgangspunkt i de obligatoriske nationale test. Skolen har gennemført en lejrskole i Sønderjylland i efteråret 2013 for bl.a. på denne måde at styrke elevernes sociale kompetencer. Dokumentation for undervisningen / evaluering Løbende stillingtagen til den enkelte elevs undervisning på intern skole hhv. lokale folkeskole Elevplaner Pædagogiske prøver Obligatoriske nationale test Folkeskolens afgangsprøver og 10. kl. prøverne. Desuden fremgår elevernes udbytte af undervisningen af de skriftlige referater fra de ovenfor beskrevne tilbagevendende møder. Der tages stilling til den enkelte elevs undervisningstilbud på statusmøderne i efterårshalvåret. Ved revisitationen tages der endelig stilling til, om det specialpædagogiske undervisningstilbud evt. skal ændres eller ophøre. På møderne deltager elev, forældre, kontaktlærer, sagsbehandler, kontaktpersoner fra døgnafdeling og den interne psykolog. Skoleleder vurderer, at der pt. ikke er elever i den interne skole, der kan deltage i undervisning i lokal folkeskole. Foråret 2014 er det blevet afprøvet, om en elev i 10. klasse vil være i stand til at deltage i undervisningen i den lokale folkeskole. Magtanvendelse Den interne skoles udviklingsmål Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale Der er ikke forekommet magtanvendelser på den interne skole. Skolens udviklingsmål er i indeværende og kommende skoleår at implementere den nye folkeskolereform. I den forbindelse er der igangsat i udviklingsforløb. Den interne skole har iværksat kompetenceudvikling af det pædagogiske personale på disse områder: 1. Fokus på elevernes faglige kompetencer og potentialer i de enkelte fag. Introduktion af programmet Vokal. 2. Fokus på undervisning/behandling af unge med psykiatriske problemstillinger. I den forbindelse: Oplæg og gruppearbejde om 5

6 arbejdet med unge med personlighedsforstyrrelse (Robert Frank) og om arbejdet med unge med skizofreni (Jacob Paludan). 3. Fokus på indholdet i den nye folkeskolereform, den nye erhvervsskolereform og ændringerne på vejledningsområdet. I den forbindelse har lærerne deltaget i temadage og fået oplæg fra skolelederen på Holmstrupgård samt UU-vejleder. Fremadrettet skal der fortsat ske kompetenceudvikling i forhold til emnet undervisning/behandling af unge med diagnoser. I den forbindelse deltog lærerne i en uddannelsesdag onsdag den 26. marts med psykolog Dorte Dam tilknyttet Aarhus Universitetshospital Risskov, Psykiatrisk Hospital. Derudover vil der blive behov for kompetenceudvikling af lærerne i forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform. Pædagogisk sparring med andre interne skoler Klager Generelt indtryk/ tilsynets vurdering Lærerne har i løbet af det sidste år deltaget i to temadage med lærere fra de interne skoler i regionen. Skolelederen har deltaget i en temadag sammen med skolelederne på de interne skoler i Aarhus kommune om lovgivning gældende for de interne skoler samt den nye folkeskolereform. Der har ikke været klager over den interne skole. Skoleleder havde forud for tilsynsdagen sammensat et program, der gav tilsynet mulighed for at overvære undervisning af såvel undervisningspligtige elever som unge i beskæftigelsestilbud på værkstederne. På værkstederne mødte tilsynet engagerede faglærere, der har etableret spændende og velordnede værksteder, hvor unge i beskæftigelsestilbud samt elever, der deltager i bl.a. sløjdundervisning, kan lære og udvikle sig. Tilsynet kunne konstatere, at der hersker en god og tryg atmosfære. De unge virker motiverede for arbejdet på værkstederne, som ofte har en karakter af reel produktion bestilt af firmaer uden for Holmstrupgård. Tilsynet hilste på en ung, der via praktikophold, er blevet tilbudt læreplads som greenkeeper. Forløbet må betegnes som en solstrålehistorie. På skolen overværede tilsynet undervisning af tre unge i geografi/ matematik. De unge arbejdede individuelt med selvstændige undervisningsmaterialer. Umiddelbart virkede lokalet mindre velegnet til denne undervisning, idet det samtidig fungerer som musiklokale/ opbevaring af musikinstrumenter. Man kunne for beskedne midler ændre lokalet, så visuel støj i lokalet kunne undgås. Læreren fortalte engageret om Nada-øreakupunktur, som skolen anvender. Nadaøreakupunktur er en recovery-model til personlig udvikling og afhjælpning af afhængighed, stress og psykiatriske symptomer. Tilsynet overværede danskundervisning af tre elever, hvor træning i diktat var på programmet. En fjerde elev måtte tilbydes at arbejde i rummet ved siden af, da han var for påvirket af, at der var fremmede 6

7 tilstede. I skolelokale 3 var tre elever til stede. Eleverne arbejdede individuelt i danskfaglige materialer. Karakteristisk for flere af klasserne var der også her en meget rolig og afdæmpet atmosfære i klasselokalet. Ved formiddagspausen, hvor der tilbydes kaffe /te og et let måltid, mødte tilsynet øvrigt personale og elever, der på denne måde får lidt ny energi samt øver sociale færdigheder. Kantinen virker indbydende, hyggelig og overskuelig. I billedkunst mødte tilsynet to unge, der begge er ud over den undervisningspligtige alder. En ung, der stadig er i den undervisningspligtige alder, havde det ikke godt nok til at kunne forlade boafdelingen, og kunne derfor ikke deltage i undervisningen. I billedkunst i skolelokale 6 var tre unge tilstede. En enkelt af disse er stadig i den undervisningspligtige alder. Der herskede en hyggelig og konstruktiv stemning, hvor de unge og læreren havde en god dialog om de projekter, som de unge var optaget af at fremstille. Den sidste undervisningstime, som tilsynet overværede, var der eneundervisning af en elev, der har store huller i matematik. Eleven udtrykte stor vilje til at indhente forsømt stof. Der var også i denne undervisning tale om en tryg og behagelig tone mellem lærer (vikar) og elev. Tilsynet har på tilsynsbesøget haft mulighed for at overvære undervisning af i alt 10 undervisningspligtige elever, hvilket er knap halvdelen af den elevgruppe, der pt. er visiteret til den interne skole. I den efterfølgende samtale med skoleleder orienteres tilsynet om, hvilke grunde, der er til, at så mange elever ikke er til stede i skolen på tilsynsdagen. Flere elever er bosiddende på den nyoprettede Æblevangen i Aarhus Nord, hvor målgruppen er unge, der bl.a. har brug for en meget forudsigelig struktur. På Æblevangen arbejdes miljøterapeutisk ud fra en psykodynamisk forståelse. De unge, der bor på Æblevangen, møder først kl i den interne skole på Holmstrupgård. Andre af skolens elever er i perioder så syge af somatiske og psykiatriske sygdomme /problemstillinger som fx social fobi, at fremmøde i skolen i perioder ikke lader sig gøre. Flere elever modtager i perioder undervisning på deres værelse. I samtalen med skoleleder får tilsynet et grundigt indblik i skolens liv og virke. Skoleleder udleverer bl.a. kopier af materialer, der vidner om et grundigt arbejde i forbindelse med at implementering folkeskolereformen fra august I det forløbne skoleår har skoleleder igangsat et udviklingsarbejde for at forbedre arbejdet med elevplanerne. Man har valgt at benytte det elektroniske kortlægningsværktøj VOKAL. Tilsynet har modtaget eksempler på elevplaner. Tilsynet vurderer, at elevplanerne er overskuelige og giver et godt indblik i den enkelte elevs 7

8 personlige karakteristik og de faglige kompetencer samt, hvad der skal arbejdes med og hvordan. Tilsynet orienterede skoleleder om, at undervisningsministeriet ved folkeskolereformens ikrafttræden forventes at stille digitale elevplanskabeloner til rådighed som et tilbud til skolerne. Ud over ovennævnte materiale har tilsynet modtaget kopi af bl.a. Daggruppetur til Sønderjylland i oktober 2013, beskrivelse af temaugen i uge 12, hvor der blev arbejdet på dramahold, lyd og lys, det grænsesøgende rum, modefænomener gennem tiden, kulisser og grænseløs kunst. Skoleleder har desuden udleveret forskellige eksempler på kommunikation til forældre om diverse vigtige emner såsom nationale test, terminsprøver samt eksempler på velkomstbreve i anledning af opstart på den interne skole. Tilsynet har desuden modtaget et eksempel på Obligatorisk Selvvalgt Opgave. Alt i alt har tilsynet fået indsigt i den interne skoles grundige og professionelle arbejde. Tilsynet er ind imellem i diverse skriftlige materialer stødt på betegnelser som Daggruppe og Dagtilbud. Det kan virke lidt forvirrende, og det kan anbefales, at man internt drøfter dette. Tilsynet kan anbefale, at man benytter betegnelsen Dagbehandlingstilbud, så der er overensstemmelse med betegnelsen i lovgivningen, der regulerer området: Bekendtgørelse om specialundervisning og anden special-pædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, BEK nr. 407 af 25. april Fra 1. august erstattes denne bekendtgørelse af BEK nr. 702 af 23. juni 2014 og titlen er Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Tilsynet vurderer, at der på den interne skole tilbydes et undervisningsmiljø, der er stærkt hensyntagende til målgruppen. Lokaler og faciliteter fremtræder indbydende og motiverende. Det vurderes, at den interne skole på Holmstrupgård såvel bygningsmæssigt som indholdsmæssigt er godt rustet til at implementere folkeskolereformen fra august 2014 med dens nye krav og muligheder i forbindelse med en længere og mere varieret skoledag samt daglig bevægelse. Skolen vurderes med sin placering i naturskønne omgivelser, veletablerede værksteder med god kontakt til det omgivende samfund at kunne tilbyde læringsmiljøer, der er trygge og sundhedsfremmende. Tilsynet vurderer, at såvel lærere/faglærere som skoleleder tilbyder et specialpædagogisk læringsmiljø af høj kvalitet. Tilsynets anbefalinger Tilsynet anbefaler, at skolen fremadrettet benævner det tilbud, der ikke er rettet mod anbragte børn og unge som: dagbehandlingstilbud. Undervisningsmiljøvurdering Ny undervisningsmiljøvurdering er programsat til juni

9 Undervisningsoverenskomst Der pågår pt. arbejde i PPR og Specialpædagogik, Aarhus Kommune med hensyn til at revidere den nuværende undervisningsoverenskomst. Dette sker i samarbejde med Region Midt. Dato: 3. juli 2014 Tilsynsførendes underskrift: Konsulent Lisbeth Tegllund og skolekonsulent Karin Kelstrup 9

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård BH Side 1 TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Intern skole på behandlingshjem Den interne skole på behandlingshjemmet

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Den interne skole på

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart Behandlingshjemmet Solbjerg Søndre Fasanvej 16 2000 Frederiksberg B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015 Lovgrundlag for tilsyn 24-09-2015 Sagsnr. 2013-0170387 Dokumentnr. 2013-0170387-5 Sagsbehandler Søren

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Farmen Dagskole Dato: 27. april 2012 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk Tilsyn på Farmen Dagskole torsdag den 19. januar 2012 Tilsynets formål Opfølgning

Læs mere

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen 1 Parter og lovgivning Nærværende overenskomst er indgået mellem skole, Søstjerneskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skolen i Tveje-Merløse. Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013. Mar@holb.dk

Skolen i Tveje-Merløse. Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013. Mar@holb.dk Skolen i Tveje-Merløse Dato: Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6393 E-mail: Mar@holb.dk Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013 Tilsynets formål Formålet med tilsynet er

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og myndighed: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning:

B. Tilsynsførende, navn og myndighed: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: Tilsyn med Tilsynet er gennemført med baggrund i nedenstående lovgivning og vejledning: Folkeskoleloven Bekendtgørelser om specialundervisning Overenskomsten med Odsherred Kommune Tilsynet med specialundervisning

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Frederikshøj 30.09.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Frederikshøj 30.09.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Frederikshøj 30.09.2015 Lovgrundlag for tilsyn 02-10-2015 Sagsnr. 2015-0019449

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

TILSYN 2015/2016 HELDAGSSKOLEN BRÅBY APS.

TILSYN 2015/2016 HELDAGSSKOLEN BRÅBY APS. Center for Børn & Undervisning TILSYN 2015/2016 HELDAGSSKOLEN BRÅBY APS. Dato: 17. december 2015 Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Konsulent REFERAT AF ANMELDT TILSYN DEN 12. NOVEMBER OG DEN 17. DECEMBER

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret Endelig udgave 19-12-2014

Børne- og Ungerådgivningscentret Endelig udgave 19-12-2014 TILSYNSRAPPORT Børne- og Ungerådgivningscentret Endelig udgave 19-12-2014 Anmeldt tilsyn med Dagbehandlingstilbuddet Flønghuset 19.11.2014 Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Tilsyn med privatskoler

Tilsyn med privatskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og ungeforvaltningen Område Nørrebro Griffeldtsgade 44, opg. 2, 2. Sal 2200 København N Tilsyn med privatskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse: Iqra Privatskole

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland.

Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland. Frederikshavn, september 2014. Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland. Navn på institution og overenskomstpart: Dagskolen Nordjylland Frederikshavn Kommune Knivholtvej 24 Center for Skole og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Fjordskolen. Munkholmvej 119 4300 Holbæk. Tilsyn på Fjordskolen mandag den 9. december 2013

Fjordskolen. Munkholmvej 119 4300 Holbæk. Tilsyn på Fjordskolen mandag den 9. december 2013 Fjordskolen Dato: 9/12 2013 Munkholmvej 119 4300 Holbæk Sagsnr.: Sagsb.: Mette Hunsdahl Dir.tlf.: 7236 6038 E-mail: mhl@holb.dk Tilsyn på Fjordskolen mandag den 9. december 2013 Tilsynets formål Formålet

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsnotat. Uanmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 11. oktober 2016

Tilsynsnotat. Uanmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 11. oktober 2016 Tilsynsnotat Side 1 af 16 Uanmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 11. oktober 2016 Fokusområde for tilsyn på interne skoler i Aarhus Kommune er kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 26-10-2012 Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2012-158931 Dokumentnr.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. Assens Kommune. Heldagsskolen Lærkeskolen. om undervisning

Driftsoverenskomst. mellem. Assens Kommune. Heldagsskolen Lærkeskolen. om undervisning Driftsoverenskomst mellem Assens Kommune og Heldagsskolen Lærkeskolen om undervisning 15.12.2010 Skolens navn Ejerforhold Visitation til skolen Heldagsskolen Lærkeskolen Gelstedvej 14 5560 Aarup Selvejende

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende

Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet 11-11-2014 Sagsnr. 2013-0170379 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Den Gule Flyver d.5.11.2014 Dokumentnr. 2013-0170379-2

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

Tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud samt på opholdssteder og døgninstitutioner. Center for Skole

Tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud samt på opholdssteder og døgninstitutioner. Center for Skole Skema 1: Beskrivelse af rammebetingelserne for undervisningen A. Navn på opholdssted/institution: B. Navn på overenskomstpart: Den Interne Skole for opholdsstederne Golfstrømmen og Søholt Søhusevej 79

Læs mere

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilbuddets navn: Entreen Dato for tilsyn: 01.06.2015 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Sanne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Tilsynserklæring 2013.2 BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Erklæringen omfatter undervisningen på: Sebbesandevej, Tjørring.

Tilsynserklæring 2013.2 BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Erklæringen omfatter undervisningen på: Sebbesandevej, Tjørring. Tilsynserklæring Erklæringen omfatter undervisningen på: Sebbesandevej, Tjørring 2013.2 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d. 31.10.2014

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d. 31.10.2014 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d. 31.10.2014 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst og Bekendtgørelse nr. 702 af 23/06/2014:

Læs mere

Skolegang på Grenen-Glesborg

Skolegang på Grenen-Glesborg Skolegang på Grenen-Glesborg Region Midtjylland Grenen Skolegang på Grenen Glesborg Skolegang og uddannelse er springbræt til et liv uden kriminalitet. Det er derfor vigtigt, at de kriminalitetstruede

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

Tilsynserklæring 2015.1-2 BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Erklæringen omfatter undervisningen på: Sebbesandevej, Tjørring.

Tilsynserklæring 2015.1-2 BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Erklæringen omfatter undervisningen på: Sebbesandevej, Tjørring. Tilsynserklæring Erklæringen omfatter undervisningen på: Sebbesandevej, Tjørring 2015.1-2 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjembækskolen 27. april 2015. Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget)

Tilsynsrapport. Hjembækskolen 27. april 2015. Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) Tilsynsrapport Hjembækskolen 27. april 2015 Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) A. Tilsynets gennemførelse Dato: 27/4 2015 Tilsynskonsulenter: Marianne

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune

Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune 1. Tilsyn med interne skoler Skoleafdelingen fører tilsyn med undervisningen og økonomien på de interne skoler i Holstebro Kommune.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Skolen i Tveje-Merløse Dato: 14. september 2012 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk Foreløbig rapport Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 11. september

Læs mere

SØBÆK SKOLE ELEVPLAN 1 SKOLEÅRET 2010 2011 NOVEMBER 2010

SØBÆK SKOLE ELEVPLAN 1 SKOLEÅRET 2010 2011 NOVEMBER 2010 Skabelon redigeret. 06.09.10 EF SØBÆK SKOLE ELEVPLAN 1 SKOLEÅRET 2010 2011 NOVEMBER 2010 Dato: Denne elevplan er udarbejdet af: Klasseteam: Afdeling: Elevplanen er udsendt pr dato: Denne elevplan er udarbejdet

Læs mere

med intern skole Mobilnr

med intern skole  Mobilnr Tilsynsnotat Side 1 af 19 Anmeldt tilsyn på den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård den 26. april 2016 Fokusområde for tilsyn på interne skoler i Aarhus Kommune er kvalitetsudvikling, kvalitetssikring

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Ibs Mølle Dato: 23.09.13 Ibs Huse 4440 Mørkøv Sagsnr.: Sagsb.: Marianne Jeppesen Dir.tlf.: 7236 6392 E-mail: Mar@holb.dk Tilsyn på Ibs Mølle tirsdag den 23. september 2013 Tilsynets formål Formålet med

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Lemvig kristne Friskole Skoleåret 2012-2013

Lemvig kristne Friskole Skoleåret 2012-2013 Evaluering af skolens samlede undervisning Følgende er Lemvig kristne Friskoles (LKF) evaluering af dennes samlede undervisning, sådan som det foreskrives i henhold til friskolelovens 1.b og 1.c. Evalueringen

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Generelle spørgsmål og svar Kan skolen selv bestemme, hvilken klasse der skal modtage indsatsen? Nej. Det er i forsøgsprogrammet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé 28. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Bofællesskab

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere