Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser"

Transkript

1 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for Ungdomsuddannelser. Rådet rådgiver ministeren i overordnede spørgsmål på ungdomsuddannelsesområdet, jf. stk. 2. Stk. 2. Rådet skal rådgive om tværgående og fælles udfordringer for ungdomsuddannelsesområdet, herunder om 1) faglige, kompetencemæssige og pædagogiske problemstillinger, 2) sammenhænge i ungdomsuddannelsernes studie- og erhvervsrettede formål, herunder om elevernes udbytte af undervisning og læringsaktiviteter, 3) evaluering og kvalitetsudvikling, 4) elevernes og kursisters trivsel, 5) alle unge bliver udfordret af uddannelserne, så de bliver så dygtige, de kan 6) hvordan ungdomsuddannelserne samlet set bedst mindsker betydningen af social baggrund i forhold til fagligt resultat, 7) institutionelle udviklingstendenser, herunder bl.a. virkningen af fusions- og campusdannelser, og 8) overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse og overgange mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Stk. 3. Rådet kan iværksætte og inddrage forskning og forskningsresultater i sin rådgivning. Stk. 4. Undervisningsministeren kan forelægge spørgsmål om ungdomsuddannelser for rådet. 2. Rådet ledes af et formandskab bestående af 5-7 personer med særlig indsigt i forhold vedrørende ungdomsuddannelserne. Undervisningsministeren udpeger formandskabet. Blandt formandskabets medlemmer udpeger ministeren rådets formand. Stk. 2. Rådets øvrige 16 medlemmer udpeges af undervisningsministeren på følgende måde: 1) 1 medlem efter indstilling fra KL. 2) 1 medlem efter indstilling fra Danske Regioner. 3) 1 medlem efter indstilling af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. 4) 1 medlem efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. 5) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening. 6) 1 medlem efter indstilling fra Akademikerne. 7) 1 medlem efter indstilling fra Uddannelsesforbundet og Handelsskolernes Lærerforening i forening

2 8) 4 medlemmer efter indstilling i forening fra Gymnasieskolernes Rektorforening, Lederforeningen for VUC, Danske Erhvervsskoler Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler og Forstanderkredsen for Produktionsskoler og Produktionshøjskoler. 9) 1 medlem efter indstilling fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. 10) 1 medlem efter indstilling fra Erhvervsskolernes Elevorganisation. 11) 1 medlem efter indstilling fra Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. 12) 1 medlem efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. 13) 1 medlem efter indstilling fra Danske Universiteter. Stk. 3. Følgende personer deltager uden stemmeret i Rådet for Ungdomsuddannelser: 1) En repræsentant fra formandskabet for Rådet for Børns Læring udpeget af og blandt formandskabet. 2) Formanden for Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. 3) Formanden for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. Stk. 4. Formandskabet og øvrige medlemmer udpeges for en 3-årig periode. De efter stk. 2, nr. 9-11, udpegede medlemmer udpeges dog kun for en 1-årig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges. Stk. 5. Der udpeges stedfortrædere for de i stk. 2 nævnte rådsmedlemmer. Stk. 6. Indstilles der ikke medlemmer i henhold til stk. 2, kan undervisningsministeren beslutte, at rådet fungerer uden de pågældende medlemmer. 3. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 2. Undervisningsministeriet varetager sekretariatsbetjeningen. 4. Loven træder i kraft den 1. august Kapitel 2 Ikrafttræden m.v. 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Kapitel 3 Konsekvensrettelser i anden lovgivning 6. I lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, foretages følgende ændring: ophæves. 7. I lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, foretages følgende ændring: ophæves. 8. I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, foretages følgende ændring: ophæves.

3 9. I lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lov nr. 578 af 1. juni 2010, foretages følgende ændring: 1. 7, stk. 4, ophæves. 10. I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2010, som ændret ved lov nr af 15. september 2012, foretages følgende ændring: 1. 5, stk. 2, nr. 2, affattes således: 2) 1 medlem med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af Rådet for Ungdomsuddannelser. 11. I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, 1 i lov nr af 26. december 2013 og lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 57 a, stk. 3, indsættes: Stk. 4. Undervisningsministeren udpeger en repræsentant fra formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser, som deltager uden stemmeret i Rådet for Børns Læring. Stk. 4-5 bliver herefter stk. 5-6.

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedindhold 1.2. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Etablering af Rådet for Ungdomsuddannelser Gældende ret Foreslået ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Ligestillingsmæssige konsekvenser 9. Hørte myndigheder 10. Sammenfattende skema 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedindhold Med lovforslaget foreslås der som led i udviklingen og fremtidssikringen af de samlede ungdomsuddannelser etableret et uafhængigt råd for ungdomsuddannelser, der på et evidensbaseret grundlag kan bistå undervisningsministeren i spørgsmål af betydning for ungdomsuddannelserne på tværs med henblik på at styrke kvaliteten af ungdomsuddannelserne Lovforslagets baggrund Forslaget er led i implementeringen af Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 24. februar Lovforslaget fremsættes endvidere som opfølgning på et serviceeftersyn af de gymnasiale uddannelsers indhold og rammer. På folkeskoleområdet er der også sket en fornyelse med hensyn til rådgivning, idet der i forbindelse med folkeskolereformen er etableret et nyt råd, Rådet for Børns Læring, jf. 57 og 57a i lov om folkeskolen, som ændret ved 1 i lov nr af 26. december Hermed sikres en styrket og målrettet rådgivning på folkeskoleområdet og området for ungdomsuddannelser, hvor Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fortsat indgår som et centralt led med en tæt og aktuel rådgivning fra arbejdsmarkedets parter til ministeren om emner vedrørende erhvervsuddannelserne.

5 Etableringen af et nyt, stærkt og uafhængigt råd for ungdomsuddannelser vil sikre, at der etableres et nyt grundlag for rådgivning, herunder videns- og forskningsbaseret rådgivning, om ungdomsuddannelser på Undervisningsministeriets område. Rådet for Ungdomsuddannelser skal bidrage til at sikre et helhedssyn på den samfundsmæssige opgave, det er, at alle unge får en ungdomsuddannelse. Rådet kan gennem rådgivning om tværgående og fælles udfordringer for ungdomsuddannelser kvalificere de politiske drøftelser og beslutninger på området, så initiativer på de enkelte ungdomsuddannelser hele tiden ses i sammenhæng med det øvrige område. 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Etablering af Rådet for Ungdomsuddannelser Gældende ret Der er i gældende ret ingen bestemmelser om et tværgående råd for ungdomsuddannelser. Derimod eksisterer der i dag to råd på ungdomsuddannelsesområdet. Efter 47 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) er nedsat Rådet for de Gymnasiale Uddannelser, der rådgiver undervisningsministeren i alle spørgsmål om gymnasieskolen. Efter i lov om erhvervsuddannelser er nedsat Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). REU rådgiver ministeren på overordnet niveau om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på ministerens område og afgiver indstilling til ministeren om en lang række nærmere definerede emner på erhvervsuddannelsesområdet. Efter 5, stk. 2, nr. 2) i lov om Danmarks Evalueringsinstitut beskikkes to medlemmer med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne til bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut af henholdsvis REU med en repræsentant og Rådet for de Gymnasiale Uddannelser med en repræsentant Den foreslåede ordning Rådet for Ungdomsuddannelser Formålet med lovforslaget er at etablere et nyt grundlag for rådgivning, herunder videns- og forskningsbaseret rådgivning, om tværgående spørgsmål om ungdomsuddannelser på undervisningsministeriets område i form af et nyt samlet råd for ungdomsuddannelser. Etablering af rådet er led i den samlede indsats for at styrke kvaliteten i ungdomsuddannelserne. Rådet for Ungdomsuddannelser, der foreslås at bestå af medlemmer og tre tilforordnede, ledes af et formandskab bestående af 5-7 personer med særlig indsigt i forhold vedrørende ungdomsuddannelser. Rådets sammensætning foreslås at udgøres af repræsentanter for de centrale interesseorganisationer og medlemmer udpeget personligt af undervisningsministeren til at varetage hvervet. Om rådets sammensætning henvises til lovforslagets 2. Rådet for Ungdomsuddannelser skal rådgive om tværgående udfordringer på ungdomsuddannelsesområdet med det formål at styrke kvaliteten. Inden for dette område kan rådgivningen navnlig vedrøre tværgående og fælles udfordringer inden for følgende emneområder: faglige, kompetencemæssige og pædagogiske problemstillinger, sammenhænge i ungdomsuddannelsernes studie- og erhvervsrettede formål, herunder om elevernes udbytte af undervisning og læringsaktiviteter,

6 evaluering og kvalitetsudvikling, elevernes trivsel, om alle unge bliver udfordret af uddannelserne, så de bliver så dygtige, de kan, hvordan ungdomsuddannelserne samlet set bedst mindsker betydningen af social baggrund i forhold til fagligt resultat, - institutionelle udviklingstendenser, herunder bl.a. om virkningen af fusions- og campusdannelser og - overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse og overgange mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Rådet vil herunder kunne berøre spørgsmål vedrørende arbejdsdelingen mellem ungdomsuddannelserne og vedrørende faglige, kompetencemæssige og pædagogiske problemstillinger af relevans for det samlede ungdomsuddannelsesområde. Rådet for Ungdomsuddannelsers rådgivning bør baseres på forskningsbaserede analyser og dokumentation om forholdene i ungdomsuddannelserne såvel som på internationale analyser og undersøgelser. Rådet kan derfor også iværksætte forskning og inddrage forskningsresultaterne i sin rådgivning. For at bidrage til at skabe mere viden i relation til ungdomsuddannelserne kan såvel formandskab som det samlede råd foreslå, at der iværksættes undersøgelser og evalueringer, der vedrører området. Rådet for Ungdomsuddannelser kan udmønte sine vurderinger og sin rådgivning i form af udtalelser og anbefalinger til ministeren. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser opretholdes uændret med de kompetencer, som dette råd har efter lovgivningen, fortrinsvis efter lov om erhvervsuddannelser, lov om erhvervsgrunduddannelser og lov om produktionsskoler, dog bortset fra lov om Danmarks Evalueringsinstitut. Undervisningsministeren kan endvidere inden for rådets opgaver forelægge spørgsmål til udtalelse i rådet. Det foreslås, at rådet selv fastsætter sin forretningsorden, herunder tager stilling til mødekadence m.v. Det foreslås, at rådet sekretariatsbetjenes af Undervisningsministeriet. Rådets sammensætning Det foreslås, at rådet sammensættes med et formandskab på fem til syv medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formandskabet, og blandt disse udpeger ministeren formanden for rådet. Herudover vil rådet bestå af 16 medlemmer, som udpeges af ministeren efter indstilling fra en række organisationer m.fl., som har en særlig interesse for ungdomsuddannelserne. For at sikre sammenhæng til de øvrige relevante uddannelsesområder foreslås det endelig, at Rådet for Børns Læring repræsenteres af et medlem af rådets formandskab, og at Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser repræsenteres i Rådet for Ungdomsuddannelser med formanden. Disse råd repræsenteres som tilforordnede med observatørstatus uden stemmeret, da formålet med repræsentationen alene er at formidle og indhente informationer om arbejdet i de respektive råd. De pågældende skal derfor ikke i øvrigt varetage opgaver i rådet. Formandskabet bør nedsættes med deltagelse af relevante danske eller udenlandske eksperter med viden om bl.a. evidens og effektmålinger på ungdomsuddannelsesområdet. Det er væsentligt, at de

7 pågældende samlet set har erfaringer og kompetencer, der er repræsentative for hele viften af ungdomsuddannelser. Konsekvenser i forhold til eksisterende råd Rådet for de Gymnasiale Uddannelser foreslås nedlagt. Rådgivning specifikt på det gymnasiale område vil i stedet ske gennem dialoggrupper, følgegrupper m.v. med repræsentanter for bl.a. de relevante organisationer på området. Der har de seneste år været gode erfaringer med en sådan mere situeret rådgivning og dialog på dette område. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) ønskes opretholdt. REU vil således fortsat skulle 1) rådgive ministeren på overordnet niveau om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på ministerens område og 2) afgive indstilling til ministeren om en lang række nærmere definerede emner på erhvervsuddannelsesområdet, jf. 34 i lov om erhvervsuddannelser. REU s grundlæggende kompetence til at behandle spørgsmål om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser tænkes ikke indskrænket ved oprettelsen af Rådet for Ungdomsuddannelser. Eventuelle konkrete tvivlsspørgsmål om grænsefladen mellem de to råd vil skulle afgøres af undervisningsministeren. Undervisningsministeren vil gå i dialog med de to formænd, hvis der opstår spørgsmål om, hvorvidt Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser eller Rådet for Ungdomsuddannelser bør gennemføre en opgave med elementer på tværs af ungdomsuddannelsesområderne. Konsekvenser i anden lovgivning Undervisningsministeriet beskikker et antal medlemmer til Danmark Evalueringsinstituts bestyrelse, herunder 2 medlemmer med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af henholdsvis Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser med en repræsentant og Rådet for de Gymnasiale Uddannelser med en repræsentant. Som en konsekvens af den foreslåede nye tværgående rådsstruktur foreslås det, at ungdomsuddannelserne repræsenteres i bestyrelsen for Danmark Evalueringsinstitut med ét bestyrelsesmedlem, der indstilles af Rådet for ungdomsuddannelser. For fortsat at sikre fokus på at skabe sammenhæng mellem skole og ungdomsuddannelser foreslås det endvidere, at undervisningsministeren udpeger en repræsentant fra formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser, som deltager uden stemmeret i Rådet for Børns Læring, der er nedsat i medfør af folkeskoleloven. Forslaget i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), lov om højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (hhx) og lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. om at ophæve bestemmelsen om, at Rådet for de Gymnasiale Uddannelser kan rådgive undervisningsministeren i spørgsmål om undervisning på gymnasialt niveau, er en konsekvens af, at Rådet for de Gymnasiale Uddannelser foreslås ophævet, jf. forslaget i Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Rådet sekretariatsbetjenes af Undervisningsministeriet. Udgifterne hertil finansieres inden for de eksisterende rammer. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for regioner og kommuner.

8 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 8. Ligestillingsmæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen ligestillingsmæssige konsekvenser. 9. Hørte myndigheder Akademikerne, Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Danmarks Lærerforening, Danmarks Privatskoleforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Friskoleforening, Dansk Industri, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler Lederne, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Danske Handicaporganisationer, Danske Landbrugsskoler, Danske Regioner, Danske Skoleelever, Danske SOSUskoler, Danske Universiteter, Det Centrale Handicapråd, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Erhvervsskolelederne i Danmark, Efterskoleforeningen, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Foreningen af Katolsk Skoler I Danmark, Foreningen for Kristne Friskoler, Foreningsfællesskabet Ligeværd, Forstanderkredsen for Produktionsskoler og Produktionshøjskoler, Frie Fagskoler, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Rektorforening, Handelsskolernes Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Landboungdom, Landselevbestyrelsen for social- og sundhedsområdet, Landsorganisationen i Danmark, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Lederforeningen for VUC, Lilleskolerne, Lærernes Centralorganisation, Private Gymnasier og Studenterkurser, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Pædagogiske Ledere for STX og HF, Rigsrevisionen, Rådet for Børns Læring, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), Rådet for de Gymnasiale Uddannelser, Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-Rådet), Skole og Forældre, Skolelederforeningen, SOSU-Lederforeningen, Uddannelsesforbundet, UU Danmark, VUC Bestyrelsesforening. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Rådet sekretariatsbetjenes af Undervisningsministeriet. Udgifterne hertil finansieres inden for de eksisterende rammer. Lovforslaget har ingen økonomiske eller admini-

9 Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervs- livet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Ligestillingsmæssige konsekvenser strative konsekvenser for regioner og kommuner. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås, at undervisningsministeren nedsætter et råd for ungdomsuddannelser. Rådet skal følge udviklingen i ungdomsuddannelserne og rådgive ministeren om tværgående udfordringer på ungdomsuddannelsesområdet. Rådet kan iværksætte og inddrage forskning og forskningsresultater i sin rådgivning. Rådet skal i særlig grad have fokus på de områder, der er nævnt i forslaget til 1, stk. 2, men kan også inddrage andre forhold og aspekter, som skønnes af betydning for at sikre kvaliteten og udviklingen på tværs af ungdomsuddannelserne. Det henvises i øvrigt til lovforslagets 1 og lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit Til 2-3 Det foreslås, at rådet sammensættes med et formandskab på fem til syv medlemmer og 16 andre medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formandskabet på fem til syv personer, og blandt disse udpeger ministeren formanden for rådet. De øvrige 16 medlemmer udpeges af ministeren efter indstilling fra en række organisationer m.fl., som har en særlig interesse for ungdomsuddannelserne. For at sikre sammenhæng til det øvrige relevante uddannelsesområde foreslås det endelig, at Rådet for de Grundlæggende Erhvervsuddannelser og Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser repræsenteres i Rådet for Ungdomsuddannelser med formanden, og at Rådet for Børns Læring repræsenteres af et medlem af formandskabet, indstillet af og blandt formandskabets medlemmer. Disse råd repræsenteres som tilforordnede uden stemmeret, da deres opgave alene vil være af formidlende karakter, således at alle de nævnte råd har indsigt i de øvrige råds arbejde og konklusioner af fælles interesse. Formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser bør nedsættes med deltagelse af relevante danske og udenlandske eksperter bl.a. med viden om evidens og effektmålinger på ungdomsuddannelsesområdet. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 2 og lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit

10 Til 4 Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. august 2014 med henblik på nedsættelse af Rådet for Ungdomsuddannelser hurtigst muligt herefter. Til 5 Det færøske og grønlandske hjemmestyre lovgiver om egne forhold i relation til skolevæsenet. Det foreslås derfor, at denne lov ikke skal omfatte Færøerne og Grønland. Til 6-9 Det foreslås, som en konsekvens af lovforslagets formål om at etablere Rådet for Ungdomsuddannelser, at 47 i lov om uddannelsen til studentereksamen, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, ophæves. Rådet for de Gymnasiale Uddannelser nedlægges herved. Som en konsekvens heraf skal bestemmelsen om Rådet for de Gymnasiale Uddannelser ligeledes ophæves i hfloven, hhx- htx-loven samt i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Til 10 Undervisningsministeren beskikker et antal medlemmer til Danmarks Evalueringsinstituts bestyrelse, herunder to medlemmer med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af henholdsvis Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser med 1 repræsentant og Rådet for de Gymnasiale Uddannelser med 1 repræsentant. Som en konsekvens af den foreslåede nye tværgående rådsstruktur foreslås det, at ungdomsuddannelserne fremover repræsenteres i bestyrelsen for Danmark Evalueringsinstitut med ét bestyrelsesmedlem, der indstilles af Rådet for Ungdomsuddannelser. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit Til 11 Med den foreslåede ændring af folkeskoleloven repræsenteres Rådet for Ungdomsuddannelser i Rådet for Børns Læring med en repræsentant fra formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser. Den pågældende har taleret i Rådet for Børns Læring, men deltager uden stemmeret. Tilsvarende er det omvendt foreslået, at Rådet for Børns Læring repræsenteres i Rådet for Ungdomsuddannelser med en repræsentant fra formandskabet for Rådet for Børns Læring ligeledes uden stemmeret. Forslagene skal sikre fokus på at skabe sammenhæng mellem grundskole og ungdomsuddannelser. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit

11 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering 47. Undervisningsministeren nedsætter et råd for de gymnasiale uddannelser. Rådet er rådgivende for ministeren i alle spørgsmål om gymnasieskolen. Stk. 2. Rådet består af en formand og 16 medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af undervisningsministeren på følgende måde, jf. dog stk. 3: 1) 1 medlem efter indstilling fra regionsrådene i forening. 2) 1 medlem efter indstilling fra Foreningen af Skoleledere ved de Tekniske Skoler. 3) 1 medlem efter indstilling fra Handelsskolernes Forstander- og Inspektørforening. 4) 1 medlem efter indstilling fra Gymnasieskolernes Rektorforenings bestyrelse. 5) 1 medlem efter indstilling fra Forstanderforeningen for VUC s bestyrelse. 6) 3 medlemmer efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation. 7) 1 medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. 8) 2 medlemmer efter indstilling fra Erhvervsskolernes Elevorganisation, Sammenslutningen af Handelsskoleelever, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Gymnasieelevernes Landsorganisation og Landssammenslutningen af Kursusstuderende i forening. 9) 1 medlem efter indstilling fra Grundskolerådet. 10) 2 medlemmer efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. 11) 2 medlemmer efter indstilling fra de centrale råd for de videregående uddannelser i forening. Stk. 3. Hvis der af hensyn til rådets rådgivningsvirksomhed opstår behov for at udvide rådets sammensætning, kan undervisningsministeren udpege yderligere 1-2 medlemmer fra organisati- Lovforslaget 6. I lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, foretages følgende ændring: ophæves

12 oner, som ikke har indstillingsret efter stk. 2. Stk. 4. Medlemmerne udpeges for en 3-årig periode. De efter stk. 2, nr. 8, udpegede medlemmer udpeges dog kun for en 1-årig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges. Stk. 5. Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i lovgivningen om ligestilling mellem kønnene. Stk. 6. Indstiller de indstillingsberettigede ikke medlemmer i overensstemmelse med stk. 2, 4 og 5, kan undervisningsministeren beslutte, at rådet kan fungere uden de pågældende medlemmer. Stk. 7. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 8. Undervisningsministeriet varetager sekretariatsfunktionerne. 42. Undervisningsministeren nedsætter et Råd for de Gymnasiale Uddannelser, der er rådgivende for ministeren i alle spørgsmål om de gymnasiale uddannelser, herunder om uddannelsen til højere forberedelseseksamen. De nærmere regler herom fastsættes i henhold til 47 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven). 47. Undervisningsministeren nedsætter et Råd for de Gymnasiale Uddannelser, der er rådgivende for ministeren i alle spørgsmål om de gymnasiale uddannelser, herunder om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). De nærmere regler herom fastsættes i henhold til 47 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven). 7. I lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, foretages følgende ændring: ophæves. 8. I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, foretages følgende ændring: ophæves. 9. I lov om studiekompetencegivende eksamen i

13 forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lov nr. 578 af 1. juni 2010, foretages følgende ændring: 7 (...) Stk. 4. Rådet for de Gymnasiale Uddannelser, jf. lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), og Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, jf. lov om erhvervsuddannelser, kan rådgive undervisningsministeren om den undervisning, der er nævnt i stk (...) Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, der udpeges af undervisningsministeren, og et antal medlemmer, der beskikkes af undervisningsministeren på følgende måde. 1) (...) 2) 2 medlemmer med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af henholdsvis Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser med 1 repræsentant og Rådet for de Gymnasiale Uddannelser med 1 repræsentant. 3) (...) 1. 7, stk. 4, ophæves. 10. I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2010, som ændret ved lov nr af 15. september 2012, foretages følgende ændring: 1. 5, stk. 2, nr. 2, affattes således:»2) 1 medlem med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af Rådet for Ungdomsuddannelser.«11. I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, 1 i lov nr af 20. december 2013 og lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 57 a, stk. 3, indsættes:»stk. 4. Undervisningsministeren udpeger en repræsentant fra formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser, som deltager uden stemmeret i Rådet for Børns Læring.«Stk. 4-5 bliver herefter stk. 5-6.

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik-

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik- Høringsliste Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Center

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven),

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov om røgfri miljøer 2014/1 LSF 202 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1502709 Fremsat den 5. maj 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Sagsnr.: 175.89M.541 UDKAST 20. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til 2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for forskning, innovation og videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om

Læs mere

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat

Læs mere

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1 af 6 28-12-2009 12:52 LOV nr 95 af 18/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 19-02-2004 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 590 af 24/06/2005 2 LOV nr 573 af 09/06/2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af

Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 2. april 2014 Pr. e-mail: uvaefu2@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Udkast December 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (Målretning af befordringsrabatordningen) 1 I lov om befordringsrabat til studerende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, som ændret ved 13 i lov nr. 1746

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation HØRINGSLISTE 3F Advokatrådet Advokatsamfundet Akademikerne AK-samvirke Aktive Modstandsfolk Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Ankenævnet for Statens uddannelsesstøtteordninger Ankestyrelsen

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 14. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Egu - Årsmøde januar 2016

Egu - Årsmøde januar 2016 Egu - Årsmøde 12. 13. januar 2016 Stig Nielsen Stig.Nielsen@uvm.dk Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Kontor for Forberedende Uddannelsestilbud og Almen Efteruddannelse Side 1 Nyt fra ministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.)

Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 80 Bilag 5 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til 1 af 15 28-12-2009 10:33 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk (Lempelser for begyndersprog og naturvidenskabelige fag, færre timer i almen studieforberedelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om kommunale internationale grundskoler

Betænkning. Forslag til lov om kommunale internationale grundskoler 2014/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010 26/3 2010 Revideret 3/6 2014 Forretningsorden for Centerråd ved VEU Center Fyn 1 - Sammensætning Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Lovforslag nr. L 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Etablering af VEU-centre

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) BEK nr 1043 af 08/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

Forslag. Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. februar 2013 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 1076 af 04/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 092.72L.391 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

I lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelser foretages følgende ændringer:

I lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelser foretages følgende ændringer: 6. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ( krav om prækvalifikation af nye uddannelser, som er fremkommet ved sammenlægning af eksisterende

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til

Læs mere

Forslag. Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag. Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

Danske Gymnasieelevers Visionspapir

Danske Gymnasieelevers Visionspapir Danske Gymnasieelevers Visionspapir - Fremtidens uddannelse ligger i vores hænder DGS Aktivitetskonference November 2012!1 Indledning Følgende er udtryk for elevernes visioner for gymnasieskolen anno 2020.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser 2015/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2014/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.62S.541 Fremsat den 9. oktober 2014 af undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere