Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Marts 2015 Klapsalver uden jubel!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Marts 2015 Klapsalver uden jubel!"

Transkript

1 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Marts 2015 Klapsalver uden jubel! Skal man klappe eller sætte hælene i? Rigtig mange lærere har svært ved at leve med arbejdstidslovgivningen, som KL-arbejdsgiverne i 2013 fik foræret af regeringen efter et uskønt forhandlings- og lockoutforløb, som arbejdsmarkedsforskeren Flemming Ibsen dengang kaldte for»en voldtægt«. Men Michael Ziegler og KL holdt ved de aktuelle forhandlinger om OK15 med rygstød fra finansminister Bjarne Corydon (S) fast i den forhadte og ineffektive lov. Anders Bondo og LC kæmpede forgæves for at få arbejdstidsloven erstattet med en central arbejdstidsaftale. I stedet fik han en overenskomst med et indhold, som nogen betegner som»fugle på taget«, andre som et gennembrud. Aftalen indebærer en forpligtelse for KL til dialog om og opfølgning på 15 konkrete, centrale forhold ved lærernes arbejde, herunder forberedelsen, en ophævelse af»fatwaen«mod lokalaftaler, en reallønsstigning og ret til 6. ferieuge på arbejdsdage. Formanden tror på aftalen. Den 17. februar var han sammen med den øvrige topledelse fra DLF i Odense for at fortælle tillidsrepræsentanter fra hele Fyn om overenskomstaftalen, der blev indgået med KL fredag den 13. februar. Hele DLF s hovedbestyrelse anbefaler et ja. Odense Lærerforenings samlede styrelse anbefaler et ja. Der er urafstemning om forhandlingsresultatet inden den 16. marts 2015, Anders Bondos fødselsdag!

2 Mål kan ikke gribe det vi ikke ved! 2 For nylig skrev professor Lene Tanggaard i en facebookopdatering, at hun er modstander af målsætninger. Hun har meget mere tillid til»praksisser«. For hvad angår læring er det heller ikke noget, man kan sætte mål for, skriver hun. Læring er noget der sker, og ofte ved vi først, at vi har lært, når det er sket! Hun har yderligere en tankevækkende pointe, idet hun skriver:»og mål kan ikke gribe det, vi ikke ved, vi kommer til at lære - altså alt det såkaldte kreative o.s.v. Mål kan kun gribe det, vi allerede ved. Ikke det, der kommer. Overskridelsen. Alt det, børnene kommer til at kunne, som vi ikke kan begribe. Det der gør, at de vil udvikle tingene i andre og nye retninger. Det, som skolen er en art forberedelse til at kunne.«hvis det er rigtigt, hvorfor er lærings- og resultatmål så netop gjort til skolens nye centralnervesystem, som i løbet af nogle år kommer til at gennemsyre skolens dagligdag? Vi har nu fået kompetencemål, færdigheds- og vidensmål, opmærksomhedspunkter og udfordringsopgaver, så der kan skabes målepunkter og uddrages nøgletal, der skal sikre, at skolen kan leve op til sine overordnede socialpolitiske og økonomiske mål. At sætte mål er i sig selv ikke nyt i skolen, for i al didaktik indgår formuleringen af mål. Men det nye er en stærk styring og regelmæssig regnskabsaflæggelse (accountability). Man skal kunne måle og monitorere outputtet, og det skal kunne sammenlignes med henblik på at hæve niveauet. Eleverne skal lære at lære og hæve deres niveau. Indholdet er ikke vigtigt. Indholdet er underordnet i det nye skolesyn! Målstyringen står i modsætning til indholdsstyring, hvilket den nye institutleder for uddannelse og pædagogik på Aarhus Universitet (DPU), Claus Holm, fik blæst ud i det seneste nummer af magasinet Asterisk med følgende fanfare:»den indholdsstyrede didaktik er død, længe leve den læringsmålsstyrede didaktik!«at skolereformens mødre og fædre mener det alvorligt med styringen, vidner følgende markante udsagn fra reformaftalen om: 1)»Fælles Mål præciseres og forenkles med henblik på at sikre læringsmål, som sætter elevernes læringsudbytte tydeligere i centrum, og som understøtter skolens arbejde med målstyret undervisning.«2)»der udformes en Kvalitetsrapport version 2.0, som i højere grad kan fungere som et mål- og resultatstyringsværktøj.«for ligesom at være sikker på at tingene bliver, som hun vil have det, har undervisningsminister Christine Antorini oprettet et implementeringskontor, etableret et korps med 80 læringskonsulenter og modtaget hjælp fra verdens mest hårdkogte, konsulentfirma, McKinsey. Men hvorfor dette mål- og måletabernakel? Når regeringen indfører mål- og resultatstyring som hoveddynamik i folkeskolen i stedet for at basere sig på lærernes professionalisme og fag, pædagogikken, så skyldes det blandt andet en god portion uvidenhed. Undervisning er ikke en målstyret proces, men en åben undersøgelse og drøftelse af et fag og et stof i fællesskab og en invitation til eleven om at deltage med spørgsmål, fortolkninger og kritik. Undervisning er dialogisk og kan ikke spærres inde mellem mål og evaluering. Eller som dr. pæd. Alexander von Oettingen siger det inde i bladet: -Man underkender kompleksiteten i klas- seværelset. Et klasseværelse er i dag et højkomplekst foretagende. Pædagogikken er fuld af faglige begrundelser og dokumentation, der afviser den nidkære styring. Men når regeringen alligevel forsøger, skyldes det i endnu højere grad, at pædagogikken af politikerne er blevet indskrevet i en højere sags tjeneste: landets økonomi og konkurrenceevne. I den matrixstyrede folkeskole reduceres lærerne til instrumenter for regeringens OECD-homogeniserede økonomiske politik. Heldigvis er der et lys i mørket. Der er nemlig et stort, usynligt rum imellem formålsparagraffen og de nye forenklede mål. Der er en bemærkelsesværdig modsætning her. Formålsparagraffen legitimerer en undervisning, der ikke alene tager bestik af de nye, forenklede instrumentelle mål og skolereformens økonomiske og socialpolitiske sigte. Formålsparagraffen er mere ambitiøs. Den nuværende formålsparagraf er alsidig og rummer ikke kun elementer, som kan måles i forskellige test. Kundskaber og færdigheder ses ikke isoleret som en præstation, der kan omsættes til tal, men som noget, der fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Skolen skal desuden skabe»rammer for oplevelser, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle«. Endelig skal folkeskolen»forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.«der er altså håb for folkeskolen. Se artikel side 8-10.

3 Anders Bondo, Dorte Lange og Gordon Ørskov da de fremlagde overenskomstaftalen for fynske tillidsrepræsentanter. OK15 3 Bondo tror på det! DLF s topfolk, Anders Bondo, Dorte Lange og Gordon Ørskov, anbefaler sammen med en enig hovedstyrelse et ja til overenskomstaftalen ved urafstemningen blandt medlemmerne den marts. -Vi er nået ganske langt, sagde Anders Bondo til tillidsrepræsentanter fra hele Fyn. Der var ingen begejstring, da lærernes tillidsrepræsentanter fra hele Fyn var trommet sammen for at høre de tre topledere fra Danmarks Lærerforening fremlægge deres beretning om slaget med Michael Ziegler fra KL og om den netop indgåede overenskomstaftale. Det skete, mens blækket fra aftalen knapt var tørt. Men der var i salen en intens lydhørhed og eftertænksomhed, da Anders Bondo udlagde teksten. Selv virkede Danmarks Lærerforenings mangeårige formand afdæmpet, sikker, præcis, og han gav udtryk for at være relativt tilfreds og fortrøstningsfuld med hensyn til de perspektiver, der er i den nye overenskomstaftale. Han tror på den. Desuden finder han risikoen ved alternativet for stor. Samtlige medlemmer af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse er enig i vurderingen. Dorte Lange talte på mødet endda om»vigtige trædesten«og»fantastiske muligheder«. DE 15 PUNKTER Anders Bondo, der også er formand for hele Forhandlingsfællesskabet, som tilsammen repræsenterer ca ansatte i de 98 kommuner og de 5 regioner, gik efter en ny central arbejdstidsaftale til lærerne. Men det var ikke nogen mulighed. KL holdt ikke overraskende fast i, hvad den via det politiske lovindgreb for to år siden havde fået foræret. Lærerforeningen har ikke anerkendt arbejdstidsloven L409, der er udmøntningen af det, som i foreningen betragtes som et uanstændigt overgreb. Det er heller ikke den, der skal stemmes om! Det er netop en lov. Til gengæld er der udarbejdet et bilag til selve overenskomstteksten med 15 punkter, der handler om lærernes konkrete arbejdsforhold, som Anders Bondo ser gode perspektiver i.

4 4 EN NY POSITION Hvis aftalen stemmes igennem af medlemmerne ved urafstemningen den marts, vil det ifølge Bondo betyde, at lærerforeningen kommer i en ny position, hvorfra den sammen med baglandet kan stille KL og lederne på de enkelte skoler til ansvar. Dog uden at kunne trække KL i retten. Det er Anders Bondos opfattelse, at KL som arbejdsgiverorganisation har ændret holdning. -De anerkender, at der er problemer for lærerne med at udføre deres opgaver tilfredsstillende inden for de givne rammer, og at der er brug for at lederne planlægger skoleåret og tilrettelægger arbejdstiden sammen med lærerne. KL S»FATWA«Anders Bondo kaldte den nye overenskomstaftale for et opgør med KL s»fatwa«mod lokalaftaler. -Nu er det i orden at indgå aftaler på kommunalt plan med lærerkredsene og på skolerne. Hvor man hidtil kun har kunnet tale om»opgaver«, kan der i henhold til aftalen nu tales om»tid«. -Nu skal skolelederen aktivt forholde sig til lærernes forberedelsestid og ikke bare tilfældigt lade den være lig med den tid, der er tilbage, når læreren har ordnet alle andre opgaver. Der skal med andre ord være»fastlagt, sammenhængende og effektiv«tid til forberedelsen. Også tiden til samarbejde med andre personalegrupper, forældre, PPR og det omgivede samfund skal sikres. Anne-Mette Kæseler Jensen fra Odense Lærerforening er særlig glad for, at de centrale parter løbende skal vurdere»behovet for at følge op med andre initiativer herunder aftalebaserede løsninger.«opgaveoversigten skal desuden være udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier, og de skal drøftes igennem med læreren, ligesom det forventede tidsforbrug til forberedelse og andre opgaver skal drøftes med den enkelte lærer. Der var intens lydhørhed, da Anders Bondo i aktivitetshuset fremlagde sin vurdering af overenskomstaftalen. TILLIDSREPRÆSENTANTENS CENTRALE ROLLE DLF-formanden betonede tillidsrepræsentanternes rolle i den nye aftale. -I får en helt ny, central rolle! Tillidsrepræsentanterne skal nemlig følge op på, om skolerne og arbejdsgiveren lever op til forpligtelserne i aftalen, der er udtrykt gennem de 15 målsætninger. Hertil kommer, at tillidsrepræsentanterne skal sikres tid til kollegial samtale og med kredsen. -Det vil give os helt nye muligheder for at sikre, at lærerne har mulighed for at løse deres opgave. For KL forpligter sig på et fælles ansvar for at realisere målsætningerne. Aftalen giver i øvrigt ret til valgfri placering af 6. ferieuge og sikring af reallønnen. Alle, der er omfattet af LC-forliget, hopper et løntrin 1. april Det skal sammenholdes med lønstigningerne på 5,42 %, der ligger i det generelle forlig med en lønstigning på 0,96 % allerede pr. 1. april i år. VI VIL PUNKT FOR PUNKT FØLGE OP Anne-Mette Kæseler Jensen fra Odense Lærerforening er særlig glad for formuleringen:»på baggrund af opfølgningen vurderer de centrale parter løbende behovet for at følge op med andre initiativer herunder aftalebaserede løsninger.«både skolerne, tillidsrepræsentanterne, skoleledere, Odense Lærerforening og Odense kommune bliver ifølge Anne-Mette Kæseler Jensen forpligtet til at følge op på de 15 punkter. De kommunale parters vurdering«skal videreformidles til de centrale parter. -I Odense Lærerforening vil vi sætte et stort arbejde ind på punkt for punkt at følge op på de 15 punkter. Dels ved at understøtte tillidsrepræsentanterne i løbende at følge op på skolen. Derved får vi både en skolevis vurdering og et samlet billede af Odense. OLF s formand ved ikke om Odense Kommune samlet set kan løfte opgaven, men forventer at man vil bakke op om aftalen og vise, at der er vilje til at handle, hvis der ikke leves op til et eller flere af punkterne. /es

5 Hvordan kan vi tro på det? OK15 Der var skulderklap til formanden, men det var ikke den store tillid til Odense som arbejdsgiver, der prægede spørgsmålene fra de odenseanske tillidsfolk. Der var stor spørgelyst, da lærernes tillidsrepræsentanter fra hele Fyn var samlet på i Odense. En del spørgsmål handlede om teknikaliteter, nogle om særlige medlemsgruppers stilling. Men de fleste spørgsmål og indlæg fra forsamlingen drejede sig om tvivlen ved, om KL og kommunerne vil og kan leve op til aftalen. Det gjaldt blandt flere andre tillidsrepræsentanterne Maria Lyngbye, Provstegaardsskolen, Gitte Mailand, Hunderupskolen og Anne-Lene Storm fra Vestre Skole og OLF-styrelsen. -Odense Kommune kan ikke engang overholde værnsreglerne i lov 409, så hvordan skal vi tro på, at de vil overholde denne lidt luftige aftale, spurgte Anne-Lene Storm. Hun gav udtryk for, at det er de manglende ressourcer, der sætter en stopper for udførelsen af de gode hensigter. -Det er fint nok, at skolelederen skal indbyde til en samtale om opgaveoversigten, men hvis tiden til det ikke findes, så sker det bare ikke! Anders Bondo anerkendte problematikken. Han mente, at værnsreglerne ville blive styrket med den nye aftale og medgav, at der slet ikke er de ressourcer, der er brug for. -Reformen er underfinansieret, men det er ikke noget, vi kan klare i en overenskomst. Maria Mailand Lyngbye, der er tillidsrepræsentant på Provstegårdskolen, har skruet på håndtag. men det har ikke hjulpet, sagde hun. Hun har i sinde at stemme nej til aftalen LOKALAFTALER SOM LØFTESTANG Gitte Mailand mente, der manglede egentlige håndtag i aftalen og foretrak kollektive og centrale aftaler frem for individuelle og lokale. Lærernes formand var enig i bestræbelsen på at skaffe en fælles aftale. -Men når vi ikke kan komme videre ad den vej, så må vi lave gode lokalaftaler. Der bliver flere og flere, og de bliver bedre og bedre. Anders Bondo mener, at de bedste lokale aftaler kan bruges som løftestang til at skaffe bedre aftaler andre steder. -Sidst har vi set på aftalen fra Odsherred, hvor lærerne fremover maksimalt skal læse 26 undervisningslektioner og har 31 timers tilstedeværelsespligt. DREJER OG DREJER MEN DER SKER INTET Maria Mailand Lyngbye talte også om håndtag. -Der er jo også håndtag i lov 409, og jeg har drejet og drejet på dem, men der er ikke sket noget. -Jeg kan godt være i tvivl, om der vil ske noget med de 15 punkter. Maria Lyngbye frygter som flere med hende, at den manglende vilje til at prioritere folkeskolen økonomisk vil sætte sig igennem. -I Odense vil økonomien og Lov 409 på trods af de 15 punkter i overenskomstaftalen være udgangspunkt for alle følgende aftaler. Den marts skal medlemmerne stemme om, hvorvidt resultatet af forhandlingerne kan godkendes. I så fald gælder overenskomsten frem til /es 5

6 Anerkendelse af den forpligtende dialog OLF-styrelsens mest erfarne medlem, Niels Munkholm, mener, at DLF med overenskomstaftalen er tilbage på sporet efter katastrofen i Fagpolitisk set betragter Niels Munkholm overenskomstaftalen som et kæmpeskridt i den rigtige retning efter dét, han betegner som»katastrofen«i Det er nærmest et fagpolitisk gennembrud, fordi aftalen igen placerer Danmarks Lærerforening, kredsene og tillidsrepræsentanterne i en aktiv rolle. I aftalen er der en anerkendelse af en forpligtende dialog og en evaluering. Vi er tilbage på sporet! Munkholm er som alle øvrige hovedstyrelsesmedlemmer utilfreds med arbejdstidsloven, der blev indført efter overgrebet på lærerne i OK15 -Vi kunne ikke komme af med den. Der har hvilet et kæmpepres fra finansministeriet på KL for ikke at røre ved lov Alligevel har vi med aftalen fået KL med til fremover at overvåge 15 konkrete forhold i folkeskolens dagligdag, som kommunerne er forpligtet på at evaluere og følge op på sammen med lærerforeningen. Niels Munkholm mener, at det for finansminister Bjarne Corydon (S) har været forbundet med tab af prestige, at lov 409 indirekte er blevet svækket, når han nu lige har givet den til KL. -Men når vi taler om fagforeningens opgave med kollektiv interessevaretagelse, så er det meget værdifuldt, hvad der nu er sket. 3-5 MIA. KR. TRUKKET UD AF SKOLEN Når Niels Munkholm, der er Odense Lærerforenings grand old man, vurderer situationen i et længere perspektiv, finder han også aftalens sikring af en reallønsfremgang for lærerne vigtig. -Hen over de seneste tyve år har vi haft en reallønsstigning på omkring 25%. Det er altså flot! Det største problem for skolen og lærerne er dog efter Munkholms mening ikke i sig selv arbejdstidsloven. -Det største problem er, at der er trukket 3-5 mia. kr. ud af folkeskolen. Der er simpelthen ikke ressourcer nok. Skolen prioriteres ikke længere så højt, mener Munkholm, der tænker tilbage på den tid, da der blev budgetteret med midler til delehold og tolærerordninger og lærerne hvert tredje år som efteruddannelse kunne komme på et dagskursus på Danmarks Lærerhøjskole. Odense og andre store kommuner havde en skoledirektør, der også varetog skolens interesser. -For lærerne er det største problem, at de ikke kan komme til at udføre deres arbejde på en faglig og professionel tilfredsstillende måde. /es»det største problem er, at der er trukket 3-5 mia. kr. ud af folkeskolen. Der er simpelthen ikke ressourcer nok!«-vi er tilbage på sporet, vurderer Niels Munkholm. -I aftalen er der en anerkendelse af en forpligtende dialog og en evaluering.

7 Hanne Jacobsen fra Sanderumskolen (t.v.) var glad for forsikringen om, at tiden til forberedelse skal fremgå af opgaveoversigten. OK15 Ja, der kommer tal på opgaveoversigten -Tiden til forberedelse skal fremgå af opgaveoversigten, der skal skal drøftes med læreren og udarbejdes efter»gennemskuelige, forståelige, saglige og retfærdige kriterier«, fremhævede OLF-formanden på medlemsmøde. 7 Der var stor opmærksomhed om forberedelsen ved medlemsmødet den 25. februar i Lærernes Hus. I aftalepapiret med KL står der blandt andet, at tiden til forberedelse skal fremgå af opgaveoversigten. Hanne Jacobsen fra Sanderumskolen og flere andre lærere ville gerne vide, om der simpelthen kommer tal på! Det kunne Anne-Mette Kæseler Jensen bekræfte, for hun havde spurgt Anders Bondo direkte. Anne-Mette gjorde rede for, at lærerne får krav på sammenhængende og effektiv tid til forberedelsen, og at opgaveoversigten skal drøftes med læreren og udarbejdes efter»gennemskuelige, forståelige, saglige og retfærdige kriterier.«-den fastlagte forberedelsestid kan efter aftalen nu heller ikke bruges til andre opgaver. Flere af de fremmødte var dog skeptiske med hensyn til, hvor forpligtende denne del af overenskomsten er. Nogle mente, at Odenses økonomiske nedprioritering af skolen og pressede skoleledere ville overtrumfe det, som af blandt andre Helge Rasmussen, Agedrup Skole, og Søren Johnsen, Hunderupskolen, blev kaldt for uforpligtende hensigtserklæringer. Men det afviste Niels Munkholm fra styrelsen. -Parterne har forpligtet sig. Det er ikke kun en hensigtserklæring. HENVISER PROBLEMER TIL SELVSTYRENDE TEAM Maria Mailand Lyngbye fra Provstegårdskolen var bange for, at nogle ledere ville skubbe problemer med at efterleve aftalen på grund af manglende ressourcer ved at henvise til selvstyrende team! Anne-Mette Kæseler Jensen anerkendte risikoen, men slog fast, at det er lederen, der har ansvaret. -Men det kan være, at lederen ikke kan magte opgaven. Så må vi skrive op og samle op på det gennem tillidsrepræsentanterne. Lene Junker vendte tilbage til, om der var håndfaste rettigheder i aftalen, hvilket hun ikke mente. -Jeg savner egentlige rettigheder! -Vi kan nok ikke trække KL i retten, hvis de ikke overholder de enkelte punkter, men hvis det kan dokumenteres, at kommunerne generelt ikke går ind i en forpligtende dialog, så er det Anders Bondos vurdering, at det kan indbringes, svarede Anne-Mette. ENIG STYRELSE SIGER JA Det er i øvrigt en enig styrelse, der anbefaler et ja til aftalen. På Odense Lærerforenings hjemmeside kan man læse mere om OK-forliget - herunder bilaget med de femten punkter (www.odenselaererforening.dk). Styrelsen oplyser, at den gerne deltager i»faglig klub«-møder. En gruppe lærere med bl.a. Lene Junker og Gitte Mailand i spidsen opfordrer til at stemme nej til lærerforliget og har oprettet en facebookside, hvor man kan orientere sig om nej-sidens argumenter. www. facebook.com/stemnejnu. /es

8 Vi har været nogle idioter! Undervisningens indhold er med skolereformen lagt på is. Nu handler det om resultater og effektivitet. Målstyret læring er blevet kodeordet, men det er et ekstremt kønsløst begreb, der ikke vil højne den faglige standard, siger udviklingsdirektør og dr. pæd. Alexander von Oettingen, der mener, at han selv har sovet i timen, da læringstoget kørte ind på perronen. -Min generation af didaktikere var ikke så interesserede i mikroanalyser. Vi var mere interesserede i det ideologiske. I formålet. -Set i bakspejlet er vi blevet taget på sengen. Vi har overladt en vigtig arena til andre grupper. Vi må op på hesten igen! 8 Da Alexander von Oettingen i begyndelsen af 1990 erne selv gik på lærerseminariet, var det ikke god tone at tale om læringsteknologier og læringsdesign. -Hvis vi sagde den slags, kunne vi risikere at blive smidt ud ad undervisningstimen, siger han og slår en kæmpelatter op. -I dag taler vi ikke om andet! Den 49-årige lærer, dr. pæd. og udviklingsdirektør havde den navnkundige Holger Henriksen til pædagogik og almendidaktik på Haderslev Seminarium, og Alexander havde stor respekt for ham. Holger Henriksen, der i begyndelsen af 90 erne var ministeriel studielektor i faget pædagogik, var bannerfører for vigtigheden af»undervisningens samtale«og»den demokratiske dannelse«, og hans bog,»samtalens mulighed«, blev udgivet i fem udgaver med et samlet oplag på adskillige tusind, hvilket i dag er uhørt. -Holger havde ret, og samtale er den bedste undervisningsteknologi, selv om han nok ville betakke sig for at bruge det begreb. Pædagogikkens pendul er nu svinget til den modsatte position. Fortælling og samtale er dømt ude. Opmærksomheden om lærerens undervisning er erstattet af et fokus på elevens læring. Mest centralt i forandringsbølgen står selve styringen af denne læring. Derfor markerer skolereformens krav om mål- og resultatstyring ifølge Alexander von Oettingen et meget markant skifte i dansk skoletradition. OECD-STYRINGEN Det er dog ikke det at sætte mål for elevernes læring, der i sig selv udgør den radikale ændring. -At sætte mål har altid været centralt i didaktikken. Det er styringsmekanismerne, der er anderledes. Det er governancekulturen. Det er mål, der skal kunne måles, monitoreres og sammenlignes! Og det er dét, der forandrer vores skolekultur massivt! Folkeskolereformen har koblet sig på den reformproces, der er i gang i alle OECD-lande. Den kendetegnes ifølge von Oettingen af tre fundamentale krav og mekanismer: 1. Mere ledelse 2. Evidensbaseret undervisning 3. Læringsmaksimering Lærernes indflydelse skal altså stækkes, troen på evidens fremmes og læringstiden skal intensiveres. Det er det korte af det lange i afnationaliseringen og afprofessionaliseringen af pædagogikken. EN STOR FEJL Alexander von Oettingen, der til daglig er udviklingsdirektør på UC Syddanmark og dér blandt andet har taget initiativ til universitetsforelæsninger for børn, mener, der er tale om en stor fejl. -Man begår den fejl, at man tror, at læringsprocesser er individuelle! De ser ikke, at det er genstanden, altså indholdet, der sætter læringsprocesserne i gang. Hvis du vil læringsmaksimere, skal du simpelthen kigge på det indhold, du vil præsentere børn for. -Læring er et ekstremt kønsløst begreb. Derfor vil det ikke højne den danske folkeskoles faglige standard eller kulturbærende elementer. Vi vil stå med en kønsløs skole! Når den nye institutleder for uddannelse og pædagogik (DPU), Claus Holm, i det seneste nummer af instituttets magasin Asterisk proklamerer:»den indholdsstyrede didaktik er død, længe leve den læringsmålsstyrede didaktik«, så ryster Alexander von Oettingen lidt på hovedet. -Claus Holms udsagn er noget pølsesnak, for skolen handler væsentligst om indhold. SELVRANSAGELSEN Alligevel forsøger Alexander von Oettingen at se indad. Han mener, at han selv har sovet i timen, da læringstoget kørte ind på perronen. -Min generation af didaktikere var ikke så interesserede i mikroanalyser. Vi var for lidt interesserede i at finde ud af, hvordan eleverne egentlig lærer. Vi var mere interesserede i det ideologiske, kan man sige. I formålet. -Set i bakspejlet er vi blevet taget på sengen. Vi har overladt en vigtig arena til andre grupper. Vi har ikke interesseret os for almendidaktiske, empiriske problemstillinger i klasseværelset. Det har vi ikke gjort. Jeg har ikke gjort det! Vi har været teknologiblinde! Det var nemmere at tale om dannelse og demokratisk samtale. -Nu står lærerne over for kravet om en rigid målstyret undervisning og

9 trues på deres professionelle faglighed, og vi har ikke forsynet dem med de nødvendige didaktiske begreber. -Vi har lavet almendidaktisk forskning, der har været empirisk blind. I stedet har vi nu fået empirisk uddannelsesforskning, der er normativt og indholdsmæssigt blind. -Pendulet svinger bare i den anden retning med en sådan kraft, at den ruller hen over den danske folkeskole med en fuldstændig normativ blindhed. Det er kynisk på mange måder. Så kan vi kun enes om, at skolen handler om dygtighed. Det er også trist på mange måder. SPRÆKKERNE Alexander von Oettingen har dog ikke tænkt sig at kaste håndklædet i ringen. -Vi skal op på hesten igen. Vi må fra den almendidaktiske og normative verden udfordre den empiriske verden. Det er spændende. Han fornemmer, at der er et opbrud på vej. Nogle sprækker kommer til syne. -Det virker som om, at systemet begynder at erkende de fejl, der er forbundet med arbejdstidsloven og reformen. -Mange lærere forlader folkeskolen, og det er jo ikke bare dummernikker, men dygtige folk. Spændende bliver det også med den næste PISAundersøgelse. -Jeg synes, der efterhånden er mange skoleledere og også skolelederforeningen, der siger: Det går ikke. Der er systemfejl. Retorikken fra skolelederne og den pædagogiske forskning har ændret sig. -Vi har heller ikke endnu set, hvad der sker, når først borgeren bliver skuffet over det, der kommer ud af de politiske bestræbelser. Hvad sker der så? -Jeg er måske naiv, men jeg tror, man kan forestille sig, at pendulet svinger den anden vej igen. At man får mulighed for at genintroducere danske uddannelsesværdier. METODEFRIHEDEN Fra tid til anden høres det fra nogle af reformens fædre, at med målstyringen kommer også lærerens metodefrihed igen til sin ret, fordi lærerne selv skal finde vejen og metoderne for at nå det nøje beskrevne mål. Det er von Oettingen dog ikke enig i. -Det er en instrumentel frihed. Metodefrihed har både en indholdsside og en læringsside. -Den metodefrihed man taler om i den monitorerede mål-styrede undervisning handler om en teknologisk metodefrihed. Den har ikke noget at gøre med lærerens metodefrihed, og det er kynisk eller udtryk for uvidenhed at fremstille det sådan. -Når vi ganske grundlæggende har metodefrihed, så skyldes det, at det er den frihed, læreren har brug for i den konkrete situation i praksis, når indholdet og det lærende system skal bringes sammen. Metodefriheden har efter von Oettingens mening tidligere haft bedre vilkår, fordi man havde tillid til, at læreren via sin professionalisme kunne finde ud af det selv. -Den blackbox vil man nu åbne. Og 9 -Læring er et ekstremt kønsløst begreb. Derfor vil det ikke højne den danske folkeskoles faglige standard eller kulturbærende elementer. Vi vil stå med en kønsløs skole! Det vurderer dr. pæd. Alexander von Oettingen.

10 -Du skal i skolen altså ikke maksimere tid, du skal spilde tid! Fordi det lærende system har brug for tidsspilde. -Men det kan man ikke forklare teknokrater. Det synes de er langhåret, selv om det er en meget konkret erfaring, vi alle sammen kender, når vi vokser op med børn i familien. Det er ligetil! Du må give tid! Alexander von Oettingen har talt sig varm, og han ville gerne kunne gribe tilbage til den tid, da den pædagogiske debat begyndte at tage afsæt i OECD s behov. -Det irriterer mig, at vi ikke har været opmærksomme på, hvad der skete, at vi ikke gik ind i den arena. -Vi har været nogle idioter! /es Alexander von Oettingen F Det er ikke det at sætte mål, der er problemet, siger Alexander von Oettingen fra UC Sydjylland. Det er dét, at de skal kunne måles, monitoreres og sammenlignes! Det er dét, der forandrer vores skolekultur massivt! man vil åbne den med meget reducerede værktøjer til rådighed. -Man underkender nemlig kompleksiteten i klasseværelset. Et klasseværelse er i dag et højkomplekst foretagende. De instrumenter, man giver lærerne til at håndtere målstyringen med er ekstremt banale. LÆRINGSMAKSIMERINGENS PRIS Ideen om læringsmaksimering, der ruller hen over alle OECD-lande, har efter von Oettingens mening en pris. -Læring har et iboende problem. Den tager tid. Det er et problem på den måde, at al vores uddannelsestænkning går på, om man kan afkorte den tid, det tager at lære. Hvis man skulle vente til, at socialiseringen viser den effekt, tager det alt for lang tid. -Derfor bruger vi omvejen med undervisning. Men der er grænser for, hvor meget du kan accelerere på tiden eller minimere den. -Man kan ikke forestille sig, at elever kun skal gå i skole i tre år og afkorte tiden på den måde. -Hvad kan vi så gøre? Vi kan maksimere og effektivisere læringstiden. Det er det, som man prøver i det nye læringsregime. -Men det vil skabe eksklusion. Det er min hypotese. Der er nogen, som kommer til at betale prisen for læringsmaksimeringen. DU SKAL SPILDE TID! Der er grænser for, i hvor høj grad læringen kan effektiviseres. Og kritikken af effektiviseringsbestræbelserne har ifølge Von Oettingen fandtes siden 1700-tallet, hvor Jean- Jacques Rousseau skrev sin pædagogiske roman»emile!«. -Heri forfægter han synspunktet:»hvis du vil vinde tid, må du spilde tid!«det er Rosseaus maxime i bogen»emile«. Uddannelse 2006 Pædagogisk doktorgrad (DPU) 2005 Gennemført Ph.d-studie (DPU) 1999 Cand. pæd. i almen pædagogik (DLH) 1993 Læreruddannelse Job Udviklingsdirektør ved Professionshøjskolen Syddanmark Forskningsleder ved Forskningsenheden for politisk, religiøs og etisk dannelse ved Institut for pædagogisk filosofi (DPU) Lektor ved udvikling og forskning (CVU Sønderjylland) Seminarielektor ved CVU Sønderjylland Udgivelser Oettingen, A. von (2010): Almen pædagogik. Gyldendal. Oettingen, A. von (2004): Det pædagogiske paradoks Et grundstudie i almen pædagogik. Klim, 3. udg.

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER Præstationer Sådan kommer karaktererne i top Se side 4-5: Pædagogisk ledelse Skoleledere skal involvere sig i undervisningen Se side 10-11: Indflydelse Lærerne hjælper med at spare Se side 14-15: August

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Kommunalvalg 17. november 09

Kommunalvalg 17. november 09 9 november 2009 Magasin for Skolelederne Kommunalvalg 17. november 09 TEMA: Side 6-9 & 11-18 Skolenedlæggelser? Skoleledere i politik Program årsmøde 10 Leder Side 16 ff. Midtersiderne Det gode skolelederliv

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

ULovlig advarsel? benzin og matematik. Privat lektiehjælp. Den tjenstlige advarsel til Erik Schmidt skal undersøges af en dommer.

ULovlig advarsel? benzin og matematik. Privat lektiehjælp. Den tjenstlige advarsel til Erik Schmidt skal undersøges af en dommer. 17 ULovlig advarsel? Den tjenstlige advarsel til Erik Schmidt skal undersøges af en dommer. Side 6 benzin og matematik Elever drøner i gokart og skal beregne gennemsnitsfarten. Side 22 Privat lektiehjælp

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Bobler til den bedste leder

Bobler til den bedste leder Redaktionen anbefaler også side 30: 6.a dropper»fuck dig«og»fede Luder«Fagblad for Undervisere NR. 10 21. maj 2015 Bobler til den bedste leder Lærerne rullede rød løber ud for deres ledere Læs reportage

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Vi underretter. forgæves. underrettet.»det skal blive bedre«, siger KL. xxxxxxxxxxxxxxx SIDE 16. Vrede studerende

Vi underretter. forgæves. underrettet.»det skal blive bedre«, siger KL. xxxxxxxxxxxxxxx SIDE 16. Vrede studerende 07 Lærere: Vi underretter xxxxxxxxxxxx forgæves Seks ud af ti lærere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oplever, at det sjældent fører til noget, når der bliver xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx underrettet.»det

Læs mere

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 5 Nr. 5 - december 2013 OST bladet Nu begynder det at gøre ondt Det er voldsomme tal, forhandlings-sekretær i 3F og formand for 3F Post, Lars

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed { NR.02 MARTS 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse lukker, lukker ikke 7 skoler skal lukke men hvilke? Skrivebordsgeneraler du'r ikke Anmeldelser Årsmøde Psykodynamisk

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

20. JUNI 71. ÅRGANG. Vi har medvind

20. JUNI 71. ÅRGANG. Vi har medvind 20. JUNI 71. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 13 14 Vi har medvind I hverdagen kan det måske være svært at se, men socialpædagogernes fokus på løsninger høster bred politisk anerkendelse. Og det skal udnyttes, siger

Læs mere

virker bevægelse? Nye forsøg: Det er sundt, men forskerne søger stadig beviser for øget læring fire lærere viser tatoveringer DLF og kl

virker bevægelse? Nye forsøg: Det er sundt, men forskerne søger stadig beviser for øget læring fire lærere viser tatoveringer DLF og kl Redaktionen anbefaler også side 20: fire lærere viser tatoveringer Fagblad for Undervisere NR. 04 19. februar 2015 Coaches tager over Frivilligt arbejde med udsatte drenge Læs side 34 virker bevægelse?

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere