Gørløse Vandværk I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gørløse Vandværk I/S"

Transkript

1 Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n Version RETTELSESBLAD FORDELINGSLISTE INDLEDNING ORGANISERING ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE ALARMERINGSPLAN: SÆTTES IVÆRK KRISESITUATIONER ORIENTERING AF BEFOLKNINGEN NØDFORSYNING KILDEOPSPORING Normalisering af drift Bilag BILAG 1: HANDLEPLAN FOR KRISESITUATIONER... BILAG 2: ANVARSFORDELING FOR ORIENTERING AF BEFOLKNINGEN... BILAG 3: BILAG 4: TELEFONLISTE - KONTAKTOPLYSNINGER I KRISESITUATIONER... BILAG 5: BEREDSKABSINFORMATIONER FRA VANDVÆRKERNE... BILAG 6: GENEREL TELEFONLISTE / FØLSOMME FORBRUGERE... BILAG 7: FORSLAG TIL INFORMATIONS-SKRIVELSER... BILAG 8: SUPPLERING AF NØDVANDSFORSYNING... BILAG 9: SUPPLERING AF NØDSTRØMSFORSYNING... BILAG 10: LOGBOG OG ERFARINGSSKEMA... BILAG 11: KILDEOPSPORING OG... BILAG 12: RENSNING OG DESINFEKTION AF VANDFORSYNINGSANLÆG... Hurtigt opslag til: Handlingsplan for krisesituationer Links til vandværkernes egne beredskabsplane Copyright: Gørløse vandværk

2 1. Rettelsesblad Beredskabsplanen skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt. Dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Beredskabsplanen skal derfor som minimum revideres senest et år efter et kommunalvalg. Gørløse Vandværk reviderer beredskabsplanerne årligt hvert år i april / maj efter den årlige generalforsamling i marts. Når beredskabsplanen er revideret, forelægges den til gennemsyn i Byrådet efter indstilling fra Beredskabskommissionen. Hovedansvarlig: Formand / stedfortræder Praktisk ansvarlig: Formand/ stedfortræder Drikkevand/grundvand Nr. Dato Ansvarlig Beskrivelse 1 Louise Just Komplet beredskabsplan 2 Morten Schou Komplet beredskabsplan 3 Frank Komplet beredskabsplan Christiansen 4 Mette Seldorf Komplet beredskabsplan 5 Per Helsbøl Komplet beredskabsplan 6 Peter V Nielsen Komplet beredskabsplan 7 Thorkil Komplet beredskabsplan Ambrosen 8 Bent Andersen Komplet beredskabsplan 9 Vandværket Komplet beredskabsplan: Papirudgave Opdateringer vil kun blive bragt på internettet / hjemmeside. Vandværket sender et brev ud til relevante parter jf. fordelingslisten s. 3. De relevante parter er herefter selv ansvarlige for at få udskrevet den senest opdaterede version af beredskabsplanen. Hillerød kommune videresender planen til relevante afd. I Hillerød kommune. Beredskabsplanen leveres på fil. Beredskabsplanen er sidst godkendt af Miljø og Teknikudvalget d. xx.xx. 2014, version 02. Underskrifter: Dato Enhed Miljø og Natur Fagchef Miljø og Natur Miljøvagten Beredskabschef Embedslægen Almene vandværker jf. bilag 5

3 2. Fordelingsliste Dato Firma: Mail adr. Navn: Hillerød kommune Morten Schou do Louise Just Johansen Gørløse Vandværk Mappe Bent Andersen Frank Christiansen Vandværkets hjemmeside Bestyrelse medlemmer per_helsbol.dk Thorkild Ambrosen Mette Seldorf Per Helsdbøl Vakant Fordelingslisten er for interne / eksterne som får udleveret beredskabsplanen.

4 3. Indledning Beredskabsplanen skal sikre, at der etableres det nødvendige beredskab, når der opstår en situation, som kræver en særlig indsats, som ikke kan løses med de ressourcer (mandskab og materiel) vandforsyningen selv har til rådighed. Beredskabsplanen træder i kraft, når leveringen af vand svigter, eller hvis der opstår risiko for sundhedsfare. Beredskabsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyning af rent drikkevand under akutte og ekstraordinære forhold. Planen omhandler indsats ved forurening af ledningsnet, rentvandsbeholdere og på selve vandværket samt indsats ved større rørbrud eller nedbrud af vandværk. Planen er udarbejdet iht. lbk. Nr. 660 af med tilhørende ændring af beredskabsloven, lov nr. 514 af , gældende fra 1 juni Afsnit 7, 8 og 9 er fra Miljøstyrelsens vejledning nr af 1. januar 2002 om planlægning af beredskab for vandforsyninger. Beredskabsplanen for vandforsyning er et supplement til Hillerød Kommunes overordnede plan Planen er gældende ved forsyningssvigt ved kommunens almene* private og kommunale vandværker. * almen = anlæg som forsyner mere end 10 forbrugere Det er politisk besluttet, at alle vandværker skal bidrage med deres egne oplysninger til planen

5 4. Organisering Normal forsyningssituation Hillerød Kommune er ansvarlig for tilsynet med drikkevandskvaliteten og vandforsyningsanlæggene. Det enkelte vandværk er ansvarlig for driften af vandværket samt drikkevandskvaliteten. Unormal forsyningssituation Ved en truet forsyningssituation og ved krisesituationer, aktiveres koordinationsgruppen, der ledes af beredskabschefen eller dennes stedfortræder. Koordinationsgruppen afgør selv, hvorvidt beredskabsplanen skal iværksættes. Unormal forsyningssituation kan være ved større ledningsbrud, forurening af forsyningsledninger, boringer eller vandværk samt længerevarende strømsvigt eller nedbrud af vandværk. Koordinationsgruppen Koordinationsgruppen består af (se bilag 4): 1. Beredskabschefen eller dennes stedfortræder Formand / information Samordner indsatsen med Politi og andre myndigheder. Kontakter kommunens Kommunikationsafdeling. Beredskabschefen er pressetalsmand. Afhængig af hvor alvorlig situationen er, kan der udpeges flere pressetalsmænd. 2. Afdelingschef for Miljø og Natur Louise Just Hillerød kommune 3. Medarbejder fra Miljø og Natur* (drikkevand/grundvand) Sekretær Fører logbog 4. Embedslægen Sundhedsfaglige aspekter Embedslægen har ansvaret for den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering 5. Repræsentant for vandværket Tekniske Driftsleder- Formand / Stedfortræder * Udenfor kommunens normale åbningstid, bliver denne post varetaget af miljøvagten Koordinationsgruppen skal overvåge og koordinere den nødvendige indsats så som kildeopsporing, analysebehov, afværgeforanstaltninger og nødforsyning samt informere borgerne og pressen om den aktuelle situation. Kommunens Kommunikationsafdeling bruges og inddrages i forbindelse med pressemeddelelser, informationsopgaver og kommunikationssparring m.v., herunder løbende information på kommunens hjemmeside samt Alle ekstraordinære udgifter som følge af den unormale forsyningssituation i forbindelse med koordinationsgruppens arbejde samt udgifter til udstyr, entreprenørassistance, rådgivningsassistance m.v. ved eventuelle afværgeforanstaltninger afholdes af vandværket. Koordinationsgruppen fører en løbende kronologisk logbog, der beskriver alle aktiviteter i relation til den aktuelle krise. Logbogen føres af koordinationsgruppens sekretær.

6 Det er vandforsyningens ledelse, der skal iværksætte de egentlige handlinger til udbedring af skader såsom: reparationer, desinfektion, rensning og lignende, som skal til for at vandforsyningen igen kan vende tilbage til den sædvanlige produktion.

7 5. Alarmering Hillerød Kommune alarmeres via følgende telefonnumre: Indenfor kommunens normale åbningstider: man. - ons. 10:00-15:00 tors. 10:00-17:00 fre. 10:00-13: (Miljø og Natur) (Miljøvagt indenfor kommunens normale åbningstid) Udenfor normal arbejdstid: (man tors. efter 15, fre. efter 12, lørdage samt søn- og helligdage) Miljøvagten kontaktes via Falck på tlf.: Akut nødsituation: alarmcentralen Nordsjællands Politi Den første anmeldelse vil normalt gå til den pågældende vandforsyning, Hillerød Kommune, Falck eller alarmcentralen. Den instans som modtager anmeldelsen kontakter straks de øvrige ansvarlige instanser jf. alarmeringsplanen på næste side. Koordinationsgruppen skal inddrages i de tilfælde, hvor nedenstående situationer enten medfører et omfattende svigt i leveringen af vand eller ved risiko for sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen: 1. Forbruger klager over vandkvaliteten 2. Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen 3. Indberetning om uheld f.eks. kemikalier på en virksomhed 4. Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom 5. Trafikuheld med udslip af kemikalier 6. Brud på større ledninger 7. Kontrollen med vandkvaliteten viser en forurening

8 6. Alarmeringsplan 1. Normal arbejdstid: Kontakt vandværket / Uden for normal arbejdstid: Kontakt vandværket Falck Hillerød kommune Beredskabschef Vandværket iværksætter! Almindelige driftsforstyrrelser: Vandværket tilkalder fornødent assistance. Eks.: Rørbrud, manglende vandtryk, el-afbrydelser. Større driftsforstyrrelser: Vandværket tilkalder fornødent assistance. Eks.: Lækager som berører et større område, misfarvning af vand, stoppede filtre. Koordinationsgruppen iværksætter! Truet forsyning.: Tilkaldelse af koordinationsudvalget. Situationen vurderes og indsats iværksættes. Eks.: Forurening af ledningsnet der giver vandet dårlig lugt, længerevarende driftstop. Eksempel.: Strømudfald, rørbrud på vitale ledninger, og vandafbrydelser. Truet forsyningssituation: Situationen vurderes og indsatsen iværksættes. Større drift forstyrrelser, lækager, misfarvning af vand etc. Krisesituation; Tilkaldelse af koordinationsudvalget, som styrer indsatsen. Krisesituation: Eksempler: Forurening af ledningsnet der giver vandet dårlig lugt, eller smag. Længerevarende strømudfald, eller rørbrud. Mikrobiologisk, eller kemisk forurening. Alarm for ydre truende påvirkninger ved uheld, indbrud / hærværk etc.

9 7. Krisesituationer 7.1 Forbrugerklager Forbrugerklager kan enten være forårsaget af tekniske eller driftsmæssige forstyrrelser, i de tilfælde vil det være vandforsyningen selv, der er ansvarlig for at løse problemet. Vandforsyningen skal underrette det kommunale tilsyn, i tilfælde af, at de modtager klager. Koordinationsgruppen indkaldes ved forbrugerklager, der ikke er begrundet af tekniske eller driftsmæssige årsager, og som ikke kan løses med vandforsyningens egne ressource. 7.2 Indberetning af sygdomstilfælde Ved forekomst af sygdomstilfælde, som mistænkes for at være forårsaget af vandbåren smitte, indkaldes koordinationsgruppen 7.3. Forurening ved uheld med kemikalier eller olie Uheld på virksomheder eller trafikuheld, hvor transport af kemikalier eller olieprodukter kan medføre forurening af omgivelserne, vil der skulle foretages en vurdering, om uheldet har betydning for vandforsyningen i uheldsområdet f.eks. indvindingsboringer, vandbehandlingsanlæg, rentvandstanke eller distributionsnet. Vurderes uheldet at have konsekvenser for vandforsyningen, indkaldes koordinationsgruppen med det formål at minimere skadevirkningerne på drikkevandsforsyningen Hærværk eller indbrud Hvis der er tydelige tegn på indbrud og hærværk på et vandforsyningsanlæg eller anlæggets tekniske installationer, og hvis der er tvivl om hvorvidt, det har påvirket vandkvaliteten indkaldes koordinationsgruppen. Der udtages prøver til analyse og identificering af mulig forurening. Det kan være svært at afgøre hvilke analyser, der er relevante i sådanne situationer. Hvis der er efterladt spor, der peger på at vandforsyningen er blevet forurenet, vil det være hensigtsmæssigt at kontakte Beredskabsstyrelsens Kemiske Laboratorium (til identificering af kemiske stoffer) eller Statens Serum Institut (for identificering af mikroorganismer). Der skal ligeledes udtages en prøve til TerrAttest (multiscreening), som bestilles gennem Eurofins. Tlf / Forurening af kildeplads Uforudset forurening af kildepladsen kan f.eks. være: Mikrobiologisk forurening som følge af kloakudslip Pesticidforurening Olie- og kemikalieudslip Affaldsdepoter Trafikuheld (f.eks. kemikalietransport) Hærværk/terror (kemisk og/eller mikrobiologisk forurening) Hvad enten det er en kemisk eller mikrobiologisk forurening, skal koordinationsgruppen indkaldes og de sundhedsmæssige konsekvenser vurderes, så snart forureningen er erkendt.

10 Med i vurderingen inddrages oplysninger om, hvor længe forureningen kan have varet, hvor meget den er blevet spredt, og hvad kan der gøres for at reducere konsekvenserne. Er der tale om en kendt forureningskilde med f.eks. velkendte kemiske stoffer/mikroorganismer eller en spildevandsforurening, kan det almindeligt anvendte miljølaboratorium bistå med at identificere og kvantificere forureningen. Hvis det ikke er givet, hvilken forureningstype der er tale om, skal der inddrages specialister som Statens Serum Institut til identificering og kvantificering af den mikrobiologiske forurening, herunder sygdomsfremkaldende mikroorganismer eller Beredskabsstyrelsens Kemiske Laboratorium til identificering og kvantificering af kemiske stoffer. Ved akut opstået forurening af kildepladsen kan det være nødvendigt at sikre rent vand fra et andet sted, f.eks. fra en anden kildeplads/boring eller ved tilslutning til anden vandforsyning. Hvis ikke vandforsyningen kan opretholdes f.eks. pga. risikoen for sundhedsfare, leveres nøddrikkevand fra tankvogn eller lignende. I videst muligt omfang skal beredskabet bistå med oprydning på kildepladsen og begrænsning af forureningen. Dette er primært muligt, når der er tale om en belastning fra overfladen f.eks. ved spild af kemikalier fra en trafikulykke. Afværgepumpning vil kunne begrænse spredningen af forureningen, hvis der er tale om en punktkilde. Permanente ordninger som etablering af ny kildeplads og boringer eller tilslutning til anden vandforsyning vil sjældent kunne etableres hurtigt, så Byrådet vil som tilsynsmyndighed skulle påbyde midlertidige løsninger for vandforsyningen, indtil en permanent ordning kan etableres Forurening på vandforsyningsanlægget Forurening på vandforsyningsanlæg kan enten opstå som en forurening af en boring eller en forurening i selve behandlingsanlægget eller indtrængning i rentvandsbeholdere. Forureningen kan opstå som følge af: Fejl og mangler i vandforsyningens installationer, bygninger eller vandbehandling. F.eks. efter indbrud, hærværk, brand el.lign. Uheld med opbevaring eller håndtering af vandbehandlingskemikalier Forurenet råvand - er boringen intakt Forurening af rentvand i behandlingsanlæg eller i rentvandsbeholder Dernæst vurderes det, om skaderne kan udbedres - inden for kort tid (24 timer), eller om det vil tage længere tid. Desuden vurderes det, hvad det betyder for vandforsyningens forbrugere, f.eks. om vandet kan drikkes, om det skal koges, om det må anvendes til vask, eller om der stilles nødforsyning til rådighed. Mulige offentlige tappesteder skal fremgå af det enkelte vandværks beredskabsplan. I forbindelse med en forurening på vandforsyningsanlægget, skal koordinationsgruppen indkaldes for at klarlægge forureningens omfang, og hvilke forholdsregler der bør træffes, indtil det kan afgøres, om vandet er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kan være nødvendigt at sende prøver til både Statens Serums Institut og Beredskabsstyrelsens Kemiske Laboratorium, hvis det er en ukendt forurening, der skal spores.

11 Med i vurderingen inddrages oplysninger om, hvor længe forureningen kan have varet, hvor meget den er blevet spredt, og hvad kan der gøres for at reducere konsekvenserne. Er der tale om en kendt forureningskilde med f.eks. velkendte kemiske stoffer/mikroorganismer eller en spildevandsforurening, kan det almindeligt anvendte miljølaboratorium bistå med at identificere og kvantificere forureningen. Hvis det ikke er givet, hvilken forureningstype der er tale om, skal der inddrages specialister som Statens Serum Institut til identificering og kvantificering af den mikrobiologiske forurening, herunder sygdomsfremkaldende mikroorganismer eller Beredskabsstyrelsens Kemiske Laboratorium til identificering og kvantificering af kemiske stoffer. Ved akut opstået forurening af kildepladsen kan det være nødvendigt at sikre rent vand fra et andet sted, f.eks. fra en anden kildeplads/boring eller ved tilslutning til anden vandforsyning. Hvis ikke vandforsyningen kan opretholdes f.eks. pga. risikoen for sundhedsfare, leveres nøddrikkevand fra tankvogn eller lignende. I videst muligt omfang skal beredskabet bistå med oprydning på kildepladsen og begrænsning af forureningen. Dette er primært muligt, når der er tale om en belastning fra overfladen f.eks. ved spild af kemikalier fra en trafikulykke. Afværgepumpning vil kunne begrænse spredningen af forureningen, hvis der er tale om en punktkilde. Permanente ordninger som etablering af ny kildeplads og boringer eller tilslutning til anden vandforsyning vil sjældent kunne etableres hurtigt, så Byrådet vil som tilsynsmyndighed skulle påbyde midlertidige løsninger for vandforsyningen, indtil en permanent ordning kan etableres Forurening på vandforsyningsanlægget Forurening på vandforsyningsanlæg kan enten opstå som en forurening af en boring eller en forurening i selve behandlingsanlægget eller indtrængning i rentvandsbeholdere. Forureningen kan opstå som følge af: Fejl og mangler i vandforsyningens installationer, bygninger eller vandbehandling. F.eks. efter indbrud, hærværk, brand el.lign. Uheld med opbevaring eller håndtering af vandbehandlingskemikalier Forurenet råvand - er boringen intakt Forurening af rentvand i behandlingsanlæg eller i rentvandsbeholder Dernæst vurderes det, om skaderne kan udbedres - inden for kort tid (24 timer), eller om det vil tage længere tid. Desuden vurderes det, hvad det betyder for vandforsyningens forbrugere, f.eks. om vandet kan drikkes, om det skal koges, om det må anvendes til vask, eller om der stilles nødforsyning til rådighed. Mulige offentlige tappesteder skal fremgå af det enkelte vandværks beredskabsplan. I forbindelse med en forurening på vandforsyningsanlægget, skal koordinationsgruppen indkaldes for at klarlægge forureningens omfang, og hvilke forholdsregler der bør træffes, indtil det kan afgøres, om vandet er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kan være nødvendigt at sende prøver til både Statens Serums Institut og Beredskabsstyrelsens Kemiske Laboratorium, hvis det er en ukendt forurening, der skal spores.

12 7.7. Forurening af ledningsnet og rentvandsbeholdere Ledningsnet og rentvandbeholdere er forholdsvis sårbare dele af vandforsyningen. Ledningsnettet på grund af den store udbredelse med et utal af muligheder for tilførelse af forurening. Forurening og uheld kan begrænses ved vandforsyningens vedligeholdelse og tilsyn med de tekniske installationer. Ledningsnettet kan forurenes ved: Tilbagestrømning af forurening fra tilsluttede installationer Ledningsbrud Lækager, især ved ringe tryk eller trykfald Reparationer og/eller nye tilslutninger Det er ofte svært at lokalisere kilden til en forurening i ledningsnettet, hvis ikke der sker anmeldelse af uheld, som opstår i forbindelse med installationer eller ved gravearbejde. Rentvandsbeholderne er ofte ubeskyttede og kan derfor let udsættes for hærværk og indbrud, ligesom revnedannelser eller manglende vedligeholdelse kan føre til forurening. Ved forurening af ledningsnet eller rentvandsbeholdere skal koordinationsgruppen indkaldes Større driftsforstyrrelser Både i fredstid og i forbindelse med krigs- eller terrorhandlinger, kan der ske større skader på vandforsyningen, som ikke umiddelbart kan afhjælpes i løbet af få timer f.eks. strømsvigt af længerevarende karakter, brand eller eksplosion i vandværkets bygninger eller sprængninger af hovedledninger. Længerevarende strømudfald Vandværkets interne beredskab skal være planlagt således, at der kan etableres nødstrøm til pumper ved udfald af elforsyningen. Hvis strømforsyningen til et enkelt anlæg falder ud, skal det fremgå af planen hvilke andre anlæg, der kan overtage forsyningen midlertidig. Gørløse Vandværk har installeret dieseldrevet nødstrømsgenerator med en drift tid på ca. 8 timer. Brud på ledningsnettet Brud på hovedforsyningsledninger og andre større forsyningsledninger kan forårsage væsentlige skader på gade og vej f.eks. ved underminering. Ved ledningsbrud skal det i den enkelte situation overvejes, om trykket i forsyningsnettet bør opretholdes. Kan trykket opretholdes, mindskes risikoen for forurening fra tilbagesugning fra tilsluttede installationer eller fra den omgivende jord. Kan trykket i ledningsnettet ikke opretholdes, eller er det nødvendigt at distribuere vand, der ikke har drikkevandskvalitet, vil ledningsnettet skulle gennemskylles og desinficeres, før den normale tilstand kan genoprettes. På grund af ledningsnettets udstrækning og konstruktion, må arbejdet med rengøring og desinficering forventes at blive omfattende og kun foretages af dertil godkendte firmaer og kun efter aftale med kommunen og embedslægen. Ved opretholdelse af vandforsyning til sanitære formål (toiletskyl og vask) kan det være nødvendigt at benytte ledningsnettet til distribution af vand, der ikke har drikkevandskvalitet (f.eks. ubehandlet grundvand). Vand til at drikke og tilberedning af mad må leveres via tankvogne eller lignende.

13 8. Orientering af befolkningen Ved en opstået beredskabssituation er det vigtigt at holde befolkningen - herunder også pressen og politikerne orienteret om, hvad der er sket, og hvilke forholdsregler der gælder for den enkelte forbruger. Formanden for koordinationsgruppen og vandforsyningen beslutter i fællesskab, hvordan lokalbefolkningen skal orienteres om, hvad der er sket, og hvilke beslutninger der er truffet. Ansvarsfordelingen for information fremgår af bilag 2. Alle pressemeddelelser skal udsendes gennem kommunens Kommunikationsafdeling. For at kunne informere bredest muligt, vil orienteringen af forbrugerne foregå som en kombination af følgende: daterede opslag eller løbesedler direkte henvendelse til følsomme forbrugere o institutioner, plejehjem, hospitaler eventuelt via de kommunale forvaltninger o levnedsmiddelindustri, landbrug med dyrehold m.v. eventuelt via fødevareregionen højttalervogne - gennem politiet udsendelse af meddelelse over lokalradio udsendelse af beredskabsmeddelelse over radio/tv udsendelse af pressemeddelelse information på vandværkets hjemmeside information på kommunens hjemmeside (se bilag 3 hvordan informationer bringes på Efter behov kan der fx oprettes en hotline og infoskure på stedet, ligesom der kan afholdes borgermøder og indkaldes til pressemøder. Hvilken form for informationskilde der vælges, sker ud fra en vurdering af, hvor alvorligt problemet er og hvilke forbrugere, der findes i forsyningsområdet. I de tilfælde, hvor der er behov for hurtigt at informere forbrugerne, skal beredskabsmeddelelsen sendes over radio/tv. I så fald skal det ske gennem politiet. Politiet kan i begrænset omfang orientere enkelte områder ved anvendelse af højtalervogne. Orienteringen af befolkningen skal indeholde oplysninger om: Hvad er årsagen til meddelelsen? Hvem berører meddelelsen? Er der en entydig geografisk afgrænsning? Hvad skal de berørte konkret gøre? Udsendes der yderligere information og hvornår? Hvad gør vandforsyningen for at udbedre skaden? Hvor findes der information i øvrigt? Vandværkets beredskabsplan skal på forhånd have fastlagt hvilke personer, institutioner, myndigheder, virksomheder og andre, der skal informeres om en beredskabssituation. Det er vigtigt, at forbrugerne informeres entydigt og korrekt, og at de ikke ængstes unødigt. Information om de sundhedsmæssige aspekter udarbejdes i samarbejde med embedslægen. Information af forsyningsmæssig karakter udarbejdes i samarbejde med vandværket.

14 8. Orientering af befolkningen Ved en opstået beredskabssituation er det vigtigt at holde befolkningen - herunder også pressen og politikerne orienteret om, hvad der er sket, og hvilke forholdsregler der gælder for den enkelte forbruger. Formanden for koordinationsgruppen og vandforsyningen beslutter i fællesskab, hvordan lokalbefolkningen skal orienteres om, hvad der er sket, og hvilke beslutninger der er truffet. Ansvarsfordelingen for information fremgår af bilag 2. Alle pressemeddelelser skal udsendes gennem kommunens Kommunikationsafdeling. For at kunne informere bredest muligt, vil orienteringen af forbrugerne foregå som en kombination af følgende: daterede opslag eller løbesedler direkte henvendelse til følsomme forbrugere o institutioner, plejehjem, hospitaler eventuelt via de kommunale forvaltninger o levnedsmiddelindustri, landbrug med dyrehold m.v. eventuelt via fødevareregionen højttalervogne - gennem politiet udsendelse af meddelelse over lokalradio udsendelse af beredskabsmeddelelse over radio/tv udsendelse af pressemeddelelse information på vandværkets hjemmeside information på kommunens hjemmeside (se bilag 3 hvordan informationer bringes på Efter behov kan der fx oprettes en hotline og infoskure på stedet, ligesom der kan afholdes borgermøder og indkaldes til pressemøder. Hvilken form for informationskilde der vælges, sker ud fra en vurdering af, hvor alvorligt problemet er og hvilke forbrugere, der findes i forsyningsområdet. I de tilfælde, hvor der er behov for hurtigt at informere forbrugerne, skal beredskabsmeddelelsen sendes over radio/tv. I så fald skal det ske gennem politiet. Politiet kan i begrænset omfang orientere enkelte områder ved anvendelse af højtalervogne. Orienteringen af befolkningen skal indeholde oplysninger om: Hvad er årsagen til meddelelsen? Hvem berører meddelelsen? Er der en entydig geografisk afgrænsning? Hvad skal de berørte konkret gøre? Udsendes der yderligere information og hvornår? Hvad gør vandforsyningen for at udbedre skaden? Hvor findes der information i øvrigt? Vandværkets beredskabsplan skal på forhånd have fastlagt hvilke personer, institutioner, myndigheder, virksomheder og andre, der skal informeres om en beredskabssituation. Det er vigtigt, at forbrugerne informeres entydigt og korrekt, og at de ikke ængstes unødigt. Information om de sundhedsmæssige aspekter udarbejdes i samarbejde med embedslægen. Information af forsyningsmæssig karakter udarbejdes i samarbejde med vandværket.

15 På bilag 6 fremgår forslag til meddelelser. Ansvarsfordeling for orientering af befolkningen fremgår af bilag 2 Desuden følges kommunens Kriseguide i forhold til at håndtere kommunikationen under krisen

16 9. Nødforsyning Mulighederne for hurtigt at fremskaffe rent vand i akutte situationer skal være forberedt i god tid. Dette ansvar påhviler vandværkerne. Kommunen har mulighed for at supplere nødvandsforsyningen. Nødvandforsyning skal etableres når den normale vandforsyning er afbrudt over en længere periode, eller når der er konstateret en sundhedsfarlig forurening, som ikke umiddelbart kan afhjælpes. Er vandet sundhedsfarligt, eller er der nærliggende fare for, at det kan blive sundhedsfarligt, skal Byrådet give vandforsyningen påbud om, at der foretages de nødvendige foranstaltninger, for at sikre, at vandet ikke udgør en sundhedsrisiko. Vurderingen af, hvorvidt vandet er sundhedsfarligt, foretages altid i samarbejde med embedslægen. I forbindelse med planlægningen af nødvandforsyning skønnes det, at 3-5 liter vand til drikkevand og madlavning pr. person pr. dag er tilstrækkeligt. 9.1 Nødvandforsyning via forbindelsesledninger Mange vandforsyninger er i dag indbyrdes forbundet med en ringforbindelse. Gørløse Vandværk ha en ringforbindelse til Skævinge Vandværk således, at generne som følge af en evt. forurening kan mindskes. Man bør være opmærksom på, at forbindelsesledninger ikke er helt uden problemer, idet der specielt kan være risiko for spredning af såvel kemisk som mikrobiologisk forurening. Det er derfor vigtigt, at vandværkerne beskriver, hvordan ringforbindelsen betjenes. Vandforsyninger med ringforbindelser skal indgå aftaler om regelmæssig udskylning af ledningsstrækningen eller moderat vandgennemstrømning. I ledningssystemer med stillestående vand, skal der etableres skylleventiler, således at dødt vand kan skylles ud af rørsystemet uden at blive blandet med drikkevandet til forbrugerne. 9.2 Nødvandforsyning ved udlægning af midlertidige ledninger Mellem vandforsyninger, hvor der ikke er etableret fast ledningsforbindelse, skal der kunne udlægges midlertidige rørledninger eventuelt med bistand fra det kommunale beredskab. Midlertidige ledningssystemer etableres med nye rør fra rørfabrikanternes lagre. Sådanne ledningssystemer vil også kunne udlægges imellem private boringer og vandforsyningsanlægget. 9.3 Nødvandforsyning fra transportable beholdere, tankvogne m.v. På bilag 8 er en oversigt over hvilke transportable beholdere, der vil kunne disponeres over i en nødsituation, samt hvilket personale der kræves til deres betjening. Før sådanne beholdere tages i brug, bør der i samråd med embedslægen træffes beslutning om hvilke særlige foranstaltninger, der bør iagttages f.eks. desinfektion, opbevaringstid og lignende. 9.4 Kontrol af nøddrikkevand Nøddrikkevand vil ikke altid kunne leve op til kravene til drikkevandskvalitet enten fordi det vand, der er til rådighed, kan være af en anden kvalitet, eller vandet hentes og opbevares i tankvogne og beholdere både hos vandforsyningen og hos forbrugerne.

17 Nøddrikkevand skal derfor holdes under bakteriologisk kontrol. Kontrollen bør fastlægges medhensyn til hvilke mikrobiologiske parametre, der skal måles for og med hvilken hyppighed, der skal kontrolleres. Kontrollen tilrettelægges i hvert enkelt tilfælde i samråd med embedslægen.

18

19 10. Kildeopsporing Bakteriel forurening af drikkevand: Ved bakteriel forurening af drikkevand kan der med fordel foretages identifikation af bakterierne for hurtig at få klarlagt kilden (mennesker, dyr, overfladevand etc.) For kildeopsporing af bakterier kontaktes Teknologisk Institut, Kemi- og Bioteknologi på (Kontaktperson Lotte Bjerrum Friis-Holm ). Se bilag 11 for yderligere informationer om ydelserne fra Teknologisk Institut.

20

21

22

23

24 11. Normalisering af drift Det er koordineringsgruppen der beslutter normalisering af driften, efter et uheld. Koordineringsgruppen sikrer sig, at driften kan normaliseres efter uheld m.m. Informationer til brugerne gives via opslag, SMS, mails, opslag, eller via pressen.

25 12. Bilag til handleplan Bilag 1: Handleplan for krisesituationer 1. Alarmeringsfase Dato Klokken Hvem (navn, tlf.) Modtagelse af alarm Beskrivelse af hændelse (hvem, hvad, hvor, hvordan) 1) klage fra forbruger 2) indberetning af sygdomstilfælde 3) indberetning af uheld på virksomhed 4) følge af trafikulykke 5) indsivning ved ledningsbrud 6) indberetning af kontrolanalyser 7) indbrud / hærværk 8) driftsforstyrrelser (ledningsbrud / strømudfald) 9) luftbåren forurening Indkaldelse af koordinationsgruppe Beredskabschef eller dennes stedfortræder Kommunens kommunikationsafdeling Chef Miljø og Natur Miljøsagsbehandler Miljø og Natur (grundvand) Vandværkets formand Embedslægeinstitutionen Syddanmark Miljøvagten (uden for kommunens åbningstid) Adviseret kl.

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Bilag 1: Handleplan ved særlig indsats

Bilag 1: Handleplan ved særlig indsats Bilag 1: Handleplan ved særlig indsats 1. Alarmeringsfase Modtagelse af alarm Dato Klokken Hvem (navn, telefon) Beskrivelse af hændelse (hvem, hvad, hvor, hvordan) 1) klage fra forbruger 2) indberetning

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan vandforsyning

Beredskabsplan vandforsyning Miljø, Teknik og Plan Overskrifter i Fyns Stiftstidende: 04.03.07: Frygt for forurening efter indbrud i vandværk 06.03.07: Hotel uden vand i hanen 22.04.07: Vandforsyningen overvåges 14.10.07 Coli-bakterier

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG M.V. 8 1.1.1 Beredskabsloven 8 1.1.2 Lov om vandforsyning

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan 2012 for Padborg Vandværk A.m.b.a. juni 2012 Indhold side Indledning... 3 Almindelige driftsforstyrrelser... 3 Større driftsforstyrrelser... 4 Truet forsyning... 4 Krisesituation... 4 Det

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK Beredskabsplan for MEJLSKOV VANDVÆRK Indholdsfortegnelse Rettelsesskema side 2 Placering af beredskabsplan side 3 Alarmeringsliste side 4 Telefonliste bestyrelsen side 5 ekstern (diverse) side 6 håndværkere

Læs mere

UDKAST Høringsudgave 23. maj Vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyningen. Miljøstyrelsen

UDKAST Høringsudgave 23. maj Vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyningen. Miljøstyrelsen UDKAST Høringsudgave 23. maj 2002 Vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyningen Miljøstyrelsen 1 2 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 6 1.1 DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG M.V. 6 1.1.1 Beredskabsloven

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Køge-sagen: Forurening giver opmærksomhed! 2 Med pressen i hælene 3 Hektisk aktivitet i Kommandocentralen

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 29 05/2008 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget kortfattet

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

Beredskabsplan. Haarby Vandværk

Beredskabsplan. Haarby Vandværk Beredskabsplan for Haarby Vandværk Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Haarby vandværk Jonsgaardsvej 21 5683 Haarby Informationerne er udarbejdet d. 26/03-2009 og sidst revideret juni

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

Gylling Vandværk I/S.

Gylling Vandværk I/S. . Beredskabsplan 2006 Revideret 2011 Indholdsfortegnelse: A Rettelsesblad B Alarmeringsliste C Telefonlister D Lagerliste E Handlingsplan for klordesinficering Bør overlades til specialister F Handlingsplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I SØNDERSØ KOMMUNE 1. Handlingsplan Denne handlingsplan er udarbejdet med henblik på at afklare initiativpligt og kompetenceforhold i tilfælde af en akut drikkevandsforurening.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND

Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND Natur og Miljø Marts 2007 1. RETTELSESBLAD...1 2. FORDELINGSLISTE...2 3. INDLEDNING...3 4. ALARMERING...4 5. ORGANISERING...5 6. HÅNDTERING AF AKUT FORURENING...6

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S Beredskabsplan for Billund Drikkevand A/S April 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 4 Anvendelse: 4 2 Beskrivelse af Billund Drikkevand A/S 5 Anlæg og lokaler 5 Fordeling 6 2.1

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan For Tved Vandværk ŀberedskabsplan 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: splan ved forurening af kildeplads. 6: splan ved forurening

Læs mere

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding Sagsnr.: 09/3579 Sagsnavn: Sdr. Vilstrup Vandværk NØGLEDATA Vandforsyningens Navn Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Email:hweu@kolding.dk Telefon: 7979 7426 Vandforsyningens

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune UDKAST - 2. september2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt.

Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt. 1. Indledning en angiver en køreplan for, hvordan vandforsyningen griber tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation. Det kan eksempelvis være ved langvarigt strømsvigt,

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-4. Alarmeringsliste 5-9. Info i forbindelse med anvendelse af beredskabsplan 10. Telefon-Alarm-Liste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN K R I S T R U P V A N D V Æ R K a. m. b. a. 29. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet Gram Vandværk Sønderbyvej Gram

Beredskabsplan. Andelsselskabet Gram Vandværk Sønderbyvej Gram Beredskabsplan Denne plan indeholder retningslinjer, for hvilke foranstaltninger der skal træffes for at sikre forsyning under ekstraordinære forhold. Beredskabsplanen er revideret 1. februar 2016 Andelsselskabet

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere