MÅRSLET-bladet MAJ MAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet MAJ MAJ 2014

2 2 MÅRSLET-bladet MAJ Mårslet-bladet

3 MÅRSLET-bladet MAJ MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Hanne Salling Jensen Kratleddet Mårslet Tlf Forsidefotos : Jesper Andersen Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2350 stk. - dog ikke i januar og august. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf Tryk: EJ Offset Højvænget Beder Tlf Beder-Bering vejen Den længe ventede VVM- redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) og detaljerede forslag til de tre linjeføringer for den kommende vej er på vej til Byrådet. Lige nu er tidsplanen, at Byrådet får redegørelsen forelagt medio maj i år, derefter vil den blive forelagt Teknisk Udvalg. Når sagen kommer på Byrådets dagsorden, bliver det muligt at orientere sig i detaljer om de tre linjeføringer. Fællesrådet har på et møde med kommunens embedsmænd om borgerinddragelse opfordret til, at kommunen i videst muligt omfang oplyser borgerne om projektet og mulighederne for at gøre indsigelse. Der vil blive afholdt et borgermøde om projektet, hvor kommunens repræsentanter vil besvare spørgsmål, og borgerne kan komme frem med deres synspunkter. Tid og sted er ikke endeligt fastlagt, men vi har fået indikationer på et tidspunkt medio september. For Mårslet Fællesråd og de øvrige fællesråd i Aarhus Syd er det meget vigtigt at få en afklaring af linjeføringen af hensyn til den enkelte borger, der kan bliver berørt af vejen. Hus- og jordejere i området bør snarest få at vide, om der skal anlægges en vej hen over deres ejendom, og i givet fald præcis hvor. Men det er vist ingen hemmelighed, at kommunen endnu ikke har penge til at gennemføre anlæggelsen af Beder-Bering vejen. Alligevel er vedtagelse af linjeføring påkrævet, idet der herefter kan påbegyndes det, man kalder byggelinjesikring. Det vil sikre både borgere og kommunen. Når byggelinjer er lagt fast, så kan borger, som bliver ramt af linjeføringen, begynde at kræve erstatning eller ekspropriation af grund og ejendom. Derved får de implicerede mulighed for at få afklaring og forholde sig konkret til deres nye situation. Hvorvidt der bliver afholdt et borgermøde i Mårslet, for den del af arbejdet som omhandler Helhedsplan for Mårslet, er vi lidt usikre på i skrivende stund. Mårslet Fællesråds forretningsudvalg vil naturligvis holde løftet om, at vi vil gøre hvad vi kan for at få aktiveret så mange borgere i Mårslet som muligt, både i forbindelse med Beder-Bering vejen, men også om Helhedsplan for Mårslet. Så følg med her i bladet, men også på maarslet.net. Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Per Henrik Hansen Gl. Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Sven Voxtorp Engleddet Mårslet Tlf suppleant : Troels Laursen Hørretvej Mårslet Tlf

4 4 I forbindelse med Beder-Beringvejplanerne har kommunen introduceret begrebet en helhedsplan for Mårslet. I tidligere udgaver af kommuneplanen har også verseret forskellige omtaler af en helhedsplan for området. Til dagligt hører vi om andre helhedsplaner for andre områder, med helt andre formål, tilsyneladende, men ser vi lidt filosofisk på begrebet, kan det nok betale sig at grave lidt dybere. Ethvert fællesråd under Aarhus kommune har sin egen oprindelse og måske også formål, men ifølge kommunens hensigter med at støtte de 25 fællesråd, så går virket i rådene ud på at formidle forbindelsen fra kommunen til borgerne og tilbage igen på den mest effektive og troværdige måde. Aarhus Kommune er uden sammenligning den mest komplicerede og somme tider kalejdoskopiske kommune i Danmark måske lige undtaget København. Det daglige arbejde for fællesrådene er at samle budskaberne fra de fem magistraters afdelinger og sektioner, suppleret med tendenserne, som det politiske system lader komme til syne i medierne osv. MÅRSLET-bladet MAJ 2014 Helhedsplan arbejdet startet For at holde det hele sammen og sørge for, at borgernes hverdag og behov bedømmes ud fra et holistisk synspunkt, skal forretningsudvalgene faktisk have en helhedsplan at operere ud fra. Så det er bare et spørgsmål om ord, når vi nu proklamerer at arbejdet med helhedsplanen for Mårslet og omegn er i gang. Måske kan man sige at arbejderne er så omfattende og griber så meget ind i hinanden, at vi må have et fælles konkret grundlag at bedømme sagerne ud fra og samtidigt at sikre, at vi ikke forpasser de åbenlyse muligheder, der foreligger til at bedre betingelserne for lokalområdets beboere i alle aldre og deres udfoldelses-muligheder. Så vi er startet faktisk opfordret på repræsentantskabsmødet i februar med initiativrig deltagelse fra forskellig side og stor velvilje fra Super- Brugsen, som støtter lokalt. På billedet kan man se, hvordan plancher og felter til indsamling af ideer er ophængt i den gamle bankbygning, der jo ejes af brugsen. Emnet for den første indsamling af ideer til udformning af helhedsplanen var stier i forbindelse med det nuværende rensningsanlæg og anvendelse af rensningsanlæggets plads, når dette nedlægges om et års tid. På plancherne er nu indkommet ca. 30 forslag via denne nye form for borgerindragelse, som Fællesrådets FU jo arbejder med at få udvidet, efter tilsagn om støtte fra kommunen. Vi er i FU særdeles opmuntret af denne proces, der tydeligt viser, at borgerne her i Mårslet interesserer sig for deres bys udvikling. Yderligere er vi opmuntret over Sti-laugets sidste møde, hvor man var enige om at klø på med udvidelse af stisystemet den del af det, der eksisterer på frivillig indsats. Det offentlige stisystem kan lære af den entusiastiske holdning og sørge for at de overordnede mål, der passer ind i formålet for den opdaterede kommunale Friluftsplan, kommer til verden i levedygtig stand. Man kan studere hvorledes dette aspekt blev præsenteret i J-P Aarhus den 2. april 2014 på vores web under Byens puls (Ud i det fri). Det bedste er, at kommunen er i det gavmilde hjørne over for grønne ideer, initiativer og behov for stier for gående og cyklende deltagere i vores unikke lokalsamfund og så alle de andre i verden, med samme interesser. Helhedsplan-initiativet i miljøudvalget

5 Som repr. for Mårslet Fællesråd deltog jeg i et møde (19. marts) arrangeret af Børn og Unge afdelingens Område Oddervej, der indbefatter fire fællesråds områder, Højbjerg, Beder, Malling Ajstrup, Mårslet og Solbjerg. Mødet var det seneste i rækken af orienterende møder, der beskæftiger sig med børn og unge generelt og specielt, hvad der er til rådighed for dem i fritiden. Her i Mårslet går det godt, og prognoserne viser stigning i børnetallet - i takt med de godkendte og nyeste lokalplaner. Mødeleder var den nye områdechef, Karen Marie Schytter, som bl.a. har været skoleleder, før hun blev ansat i stillingen. Emnerne var: Udover den vigtige præsentation af de fremmødte, en drøftelse af de enkelte områders tilknytning til det specifikke område. (Områderne er ifølge de seneste meldinger under omkalfatring derom senere på året) og belysning af fællesrådenes involvering i arbejdet med MÅRSLET-bladet MAJ Børn og Unge, Område Oddervej Møde med fællesrådene og Workshop på Skolen B&U sager og sammenhængen i de enkelte områders faciliteter og tilbud efterlyst. Fra Forvaltningens side var man meget interesseret i et kvalificeret modspil og dialog med fællesrådene, for vi kender jo til hvad folk helst vil have i de enkelte og forskellige lokalsamfund. Specielt i samspil mellem skole og andre brugere af skolernes faciliteter både fordi det kan spare ressourcer ved dobbelt udnyttelse. Forøgelse af tilbud er interessant i lyset af den nye skolelovs krav. Man omtalte en workshop, som skulle holdes på Mårslet Skole, hvorpå et muligt samarbejde mellem skolen og et kommende MULTIHUS skulle være hovedtemaet. (se lidt mere om dette arrangement nedenfor.) Fra vor side i Mårslet Fællesråd, Børn og Unge udvalget fremførte jeg, at vi med henblik på koordineringen af alle de signaler, der sendes fra kommunens mange afdelinger og sektioner m.v. og tilbage igen, arbejdede med forslag til en helhedsplan for Mårslet, som er beskrevet i en anden artikel her i bladet, medens den for Børn og Unge relevante sektion er vist her. Workshop på skolen (3. april) som ovenfor nævnt, blev en realitet og ca. 25 personer var inviteret til at arbejde med de krav, der stilles når den nye skolelov skal bringes ud i livet. Afventende det officielle referat, nævnes kun det vi umiddelbart kunne tage med os hjem. Multihus projektet blev præsenteret - med vægt på hvad dette hus kan gøre for skolen, som helt åbenbart har behov for flere og nære faciliteter, når både lærernes og elevernes ophold på skolen forøges på dagig basis. Det første man kunne enes om, var en fælles kantine og et køkken af betydelig kapacitet. Alle de andre muligheder for fælles udnyttelse af rum og redskaber i bred forstand scene og foredragssale blev drøftet i en venlig og konstruktiv atmosfære, som lover godt for det fremtidige samarbejde. Det vigtigste var, at man fra alle hold både skoleledelsen, Forvaltningen og fra Multihus projektet var indstillet på at udnytte enhver mulighed for samdrift. Denne vilje skal nok vise sig at blive den katalysator, vi hidtil har manglet i forhold til at få gang i byggeriet og dermed beskæftigelsen. Sven Voxtorp (Fællesrådets forretningsudvalgs Børn og Unge udvalg)

6 6 MÅRSLET-bladet MAJ 2014

7 MÅRSLET-bladet MAJ Bruges der sprøjtegifte i haverne her i lokalområdet? BRUG IKKE SPRØJTEGIFTE PÅ FLISER OG GRUSAREALER Vandværkernes SMS- og mailspørgeskema viser også, at af de, der anvender sprøjtegifte, bruger de fleste det i indkørsler, på terrasser og flisearealer. Det er desværre også lige de steder, hvor sprøjtegiftene har størst sandsynlighed for at sive ned til grundvandet, fordi der ikke er noget mikrobiologisk aktivt muld-lag til at optage eller omsætte sprøjtegiftene (typisk Round-Up produkter). Derfor vil vi kraftigt opfordre til, at man bruger andre metoder (som fx; børste, rive, skuffejern, gasbrænder) til at renholde disse arealer. Et nyt og lovende produkt er Spuma, der er et effektivt alternativ til gasbrænder. Find det på nettet - og hvis du gør dig nogle erfaringer med det, vil vi meget gerne høre om det. Vandværkernes SMS- og mailspørgeskema resultater: 77 % af dem, som har svaret på Vandværkernes SMS- og mailspørgeskema om brug af sprøjtegifte, bruger det ikke hos sig. Det samme indtryk har vi fået ved at stå ved henholdsvis Brugsen i Beder og Malling og Mårslet i forbindelse med Vandets dag d. 22. marts for at gøre opmærksom på, at det er et vigtigt, fælles ansvar at passe godt på grundvandet. Det er vigtigt fordi: Der bliver indvundet 2 mio. kubikmeter drikkevand i lokalområdet. Grundvandet hentes i en begravet dal, der er dannet i istiden og som efterfølgende er fyldt ud med smeltevandssand og grus. Grundvandet dannes, når regnvand siver ned i hele området, der er vist på kortet nedenfor. De overliggende jordlag i det grundvandsdannende område giver kun begrænset beskyttelse, så grundvandet er mange steder meget sårbart. Drikkevandsboringerne i området leverer vand til husstande i Beder, Malling og til en del af Aarhus. Der er fundet sprøjtegiftrester i næsten halvdelen af de vandboringer der er i lokalområdet, og der er desværre også lukket drikkevandsboringer pga. disse sprøjtegiftforureninger. DU BOR PÅ DIT GRUNDVAND Mange er i tvivl om de nu lige præcis bor der, hvor grundvandet dannes. Svaret er JA til alle, der bor indenfor det grå område på kortet. Grundvandet dannes i hele vores lokalområde undtagen i et ca. 1 km bredt bælte langs kysten. Næsten 20 % af de, der anvender gift, bruger det på deres græsplæne. Nogle af de giftstoffer, som ofte findes i grundvandet, er MCPA og mechlorprop. Disse to stoffer er netop aktivstoffer i plænerensemidler. Det er derfor glædeligt, at 9 plænerenseprodukter netop er blevet beordret fjernet fra markedet af Miljøstyrelsen. De skal være ude af danske butikker senest 1. juni De 9 produkter er: Dicotex, Herbatox Super, Herbavæk Plænerens, Bonus Plænerens, Tanaco Plænerens, Garden Plænerens, CurEra Plænerens, Toxan Plænerens, Herbipur Plænerens Plus. Så har nogen dem stående, er det bare med at komme på genbrugsstationen og få dem afleveret som farligt affald. Plænerensemidlerne forbydes, fordi de udgør en sundhedsrisiko for børn, der leger på de med midlerne sprøjtede græsplæner. Også stor ros til Coop s butikker, der i år også har fjernet alle sprøjtegifte fra deres hylder. Ikke at det gør nogen forskel for det danske grundvand, men tankevækkende og glædeligt er det dog, at Holland fra 2015 forbyder privat brug af glyphosat, som er det aktive stof i Round-Up. Advarsler skorter det ikke på. Den 26. marts i år bragte Ingeniøren en artikel: Verdens mest solgte sprøjtemiddel kan gøre dyr syge Hvad er sprøjtegifte? Sprøjtegift er kemikalier, som bruges til at bekæmpe ukrudt, svamp eller skadedyr med. Her i Danmark har vi en godkendelsesordning for sprøjtegift, og det er kun tilladt at bruge de sprøjtegifte, (fortsættes næste side)

8 8 MÅRSLET-bladet MAJ 2014 (fortsat fra forrige side) der er godkendt af Miljøstyrelsen. Du kan se hvilke sprøjtegifte, der er godkendt af Miljøstyrelsen i der indeholder oplysninger om alle de sprøjtegifte, der bliver eller har været anvendt i Danmark. Nogle sprøjtegifte er værre for grundvandet end andre. Men selvom produkterne bliver markedsført med et miljøvenligt klingende navn, som f.eks. Ecostyle Ultima indeholder det maleinhydrazid, der er et pesticid, som også er fundet i grundvandet. Men fra alternativer, som skummetmælk eller sæbe sprøjtet på roser for at bekæmpe bladlus, er der ingen fare for grundvandet. Ligesom jernfosfat mod snegle eller kiselpulver mod myre heller ikke udgør nogen fare for grundvandet. Figur 1 Link til Middeldatabasen Flere fakta? Flere efterspørger flere faktuelle oplysninger og mindre religion om emnet. Fx - hvor meget af det Round- Up, der bruges, ender i grundvandet. Det er dog helt umuligt at svare præcist på, da det afhænger af mange faktorer; såsom jordstrukturen, plantedækket på jorden, vejret, hvor kort tid efter sprøjtning det regner, osv. Men her er et par fakta: Mellem 1999 og 2009 blev der i Danmark lukket 1273 drikkevandsboringer, hvor der blev fundet rester af sprøjtegift. I cirka halvdelen af disse boringer (602) var grænseværdien overskredet. Ifølge DANVA koster det samfundet mellem to og fem mio. kr. at etablere en ny drikkevandsboring. I 2010 blev der fundet sprøjtegift i 44 % af de undersøgte boringer i Danmarks grundvandsovervågning og i 25 % af de undersøgte, aktive drikkevandsboringer. Mange af boringerne indeholder sprøjtegifte, som er forbudt i dag, men et stigende antal vandboringer indeholder glyphosat (Round-Up) som er Danmarks mest anvendte sprøjtegift. Hvis bare 1 gram sprøjtegift når ned til grundvandet, kan det forurene 10 mio. liter drikkevand, så dette overskrider grænseværdien for drikkevand. Kampagnen Bliv sprøjtefri nu i Beder, Malling, Mårslet, som er et samarbejde mellem Vandplanudvalget i Aarhus, Mårslet Fællesråd og Beder,Malling,Ajstrup Fællesråd. Kræftens Bekæmpelses Indsamlingsresultat indsamlere mødtes søndag den 6.april kl. 10 på lokalcentret Kildevang, hvor vi startede indsamlingsdagen med kaffe og rundstykker sponseret af Konditorbageren og REMA Derefter gik indsamlerne ud for at vise flaget landsindsamlingens motto var igen i år VIS FLAGET, og det lykkedes over al forventning. Alle kom glade tilbage og fortalte, at de var blevet godt modtaget, men desværre var mange ikke hjemme.. Medens Erik Damgaard, - tidligere Nordea, Mårslet - og Poul talte bøtterne op, nød indsamlerne sodavand og cola sponseret af REMA 1000 spændte på resultatet, og det var også værd at vente på. Resultatet blev kr ,50 meget flot Sidste år blev der indsamlet kr ,50, men selvom der i år er en lille nedgang, er resultatet meget meget flot, ja Mårslet forstår virkelig at vise flaget En stor tak til indsamlerne for den gode indsats, og også en stor tak til beboerne i indsamlingsområdet for den gode modtagelse. Tak til Hanne Torp for lån af cafeen og tak til Else, Hanne og Erik for deres hjælp Tak til Konditorbageren og REMA Jeg håber, vi ses til næste års landsindsamling søndag 12. april Ane-Mie Nielsen

9 MÅRSLET-bladet MAJ Hjælp Mårslet med at bevare sin hjertestarter. Kære mårslettere vi har brug for jeres hjælp. Mårslet fik en hjertestarter fra Tryg Fonden, med den fulgte krav om 4 års kursus i 2 hold af min 6. personer pr. hold pr år. Vi er i gang med vores 3 år- men desværre har kun 2 personer sagt ja tak til dette års kurser. Så lige nu er vores hjertestarter på vej ud af byen. Jeg har fået rykket kurset til torsdag, den 12, juni 2014 med l. holds start kl. 14 og 2 timer frem - henvender sig til unge der har fået fri og personer der er gået på pension. Hold 2 starter til kl og henvender sig til folk der der kommet hjem fra arbejde eller andre, der har lyst til at være med til, at bevare hjertestarteren i Mårslet. Tilmelding på mail til Fredag den 23. maj Sidste frist for tilmelding er fredag den 23. maj. Per Enevoldsen

10 10 MÅRSLET-bladet MAJ 2014

11 MÅRSLET-bladet MAJ Hvis du kender nogle børn i 9. klasse, er det muligt for dem at de kan komme i erhvervspraktik hos mig i en uge, hvor de kan følge Borgen indefra. En sådan oplevelse er altid spændende, da man aldrig ved hvad der kan ske, da arbejdet som politiker er afhængigt af nyhedsbilledet. Jeg kan også være behjælpelig med overnatning i den uge...jeg forud for folketingsvalget i 2011 lovede Mårslets borgere, at jeg ville bringe Mårslet på landkortet ved i positiv sammenhæng at nævne Mårslet fra Folketingets talerstol? Det løfte indfriede jeg den 11/1 2013, og det kan ses på nedenstående link. Lidt nede på Vidste du at siden står mit navn, og ud for det står der kort bemærkning. Der skal man klikke på den lyserøde play-knap i højre side for at afspille det korte klip. (Mårslet bliver nævnt efter ca. 20 sek.) Her er det en god idé at bruge Mårslet Bladets elektroniske udgave til at klikke på linket ;-) forespoergsel/f9/beh1/6/ forhandling.htm? startitem=#videoplayerdivanchor Desuden nævner jeg Mårslet ved enhver lejlighed jeg kan komme til det, når jeg holder taler udenfor Christiansborg, hvor jeg skal starte med at fortælle lidt om mig selv...du altid kan kontakte mig, hvis der er sager du gerne vil have jeg skal kigge nærmere på. Det betyder meget for mig, at du gør brug af den stemme Mårslet har i Folketinget. Til gengæld betyder det mindre for mig, om det du henvender dig med, ikke nødvendigvis har noget med Mårslet at gøre. Jeg er kun et opkald eller en væk. Ring til mig på eller skriv til mig på du skal til København, kan jeg altid give dig og dine venner eller familie en rundvisning på Christiansborg, uanset om I er én eller 30 personer. Det er underordnet om det er i hverdagene eller weekenderne, bare jeg ved det i god tid...i år har jeg fået den store ære at holde talen ved Grundlovsfesten i Mårslet, og jeg glæder mig til både det, og til at feste med jer bagefter. Uanset hvad dit politiske tilhørsforhold er, er det min ambition at du skal få fornøjelse af min tale, som derfor ikke vil være partipolitisk, men derimod samle os i det fællesskab vi har, både omkring Mårslet og demokratiet. Glæder mig til at se jer til Grundlovsfesten De bedste hilsner Mette Hjermind Dencker Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden

12 12 MÅRSLET-bladet MAJ Mårslet-bladet Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr

13 MÅRSLET-bladet MAJ Nyt fra Piñatafest Torsdag d. 20. marts bød 4. klassesteamet på deres traditionelle piñatafest, i stedet for fastelavn. Hver klasse skulle lave sin egen piñata (som består af mange lag papmaché ovenpå stor ballon), så der skulle ydes for at kunne nydes, alle tre klasser gik dog meget op i udformningen. De fleste af børnene mødte op til fejringen, og størstedelen var faktisk klædt ud, selvom det var helt valgfrit. Det var en super fin aften, med masser af fest og gang i den. Forestilling I uge 13 havde 3.klasserne inviteret både de små klasser, forældre og storbørnsgruppen fra diverse børnehaver til teaterforestillingen Cirkus i Kalleby. Den var lavet over Ole Lund Kirkegårds univers af børnebøger, og der var blevet knoklet på at skabe både forestilling og kulisser i ret lang tid. Forestillingen for de små klasser løb rigtig fint af stabelen, og da forældrene kom til forestilling torsdag d. 27. marts gav børnene den virkelig gas. Alt klappede for alle, både skuespillerne, sangerne og alle hjælperne, og de fik et kæmpe stort og velfortjent bifald, så stort, at det var lige ved at taget lettede! Børnene var SÅ stolte af sig selv og hinanden efterfølgende, og det er nok unødvendigt at pointere, at også forældrene var ret så stolte J Gåtur til Vilhelmsborg Torsdag d. 27. marts drog alle 1.klasserne på vandretur til Vilhelmsborg. Det var desværre en lidt kold dag med en smule regnvejr, men det var en rigtig fin tur til trods. Der blev gået i vaders i åen derude og fisket efter smådyr, hvilket der blev gået op i med liv og sjæl. Derudover blev der spillet levende Stratego, leget og løbet op og ned af skrænter ved hjælp af tov. Det var altså en dag i aktiviteternes navn, så det var nogle trætte, men forhåbentligt glade fødder, der vendte tilbage til SFO først på eftermiddagen. Bedsteforældredag Fredag d. 28. marts havde 0.klasserne inviteret til bedsteforældredag, og faktisk viste det sig, at næsten alle 94 børn fik besøg. De blev vist rundt i SFO en, og tog herefter del i deres børnebørns dagligdag i SFO. De var derfor også med til klassernes spisepause kl i en af klasserne fortalte bedsteforældrene om deres skoleliv tilbage dengang. Der var vist en del af børnene, der priste sig lykkelige for at skolelivet har ændret sig en hel del siden da.. Efter pausen satte en af de kære bedsteforældre nogle gamle lege i gang i skolegården, så der blev blandt andet kastet med glaskugler, hvilket børnene syntes var super sjovt. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, som garanteret får lov at finde sted igen. Overnatning x to Fredag d. 4.april havde 1.klasserne deres årlige overnatning. Den foregik i A-huset, og der blev hygget på livet løs. Der blev blandt andet leget og lavet stjerneløb, og de kære børn gik også ret meget op i at hygge med deres bamser og soveposer, et sikkert hit på enhver overnatning. Denne blev sluttet af med at forældrene kom med morgenmad lørdag morgen, og de blev derefter budt med på aktiviteter i hallen, hvilket mange tog god del i. Samme dag drog 2.klasserne også på overnatning, hvilket foregik på Skåde Skole. De var så seje at vælge at gå derhen, med et madpakkestop undervejs. Da de nåede frem blev der blandt andet leget på legepladsen og ramperne, og der blev også lavet rollespil i de fantastiske udendørs omgivelser. Menuen stod på mad over bål, og om aftenen blev der også her hygget for vildt med både bamser, lommelygter og soveposer. Det var to rigtig fine overnatninger, og flere af børnene synes det er helt urimeligt at skulle vente et helt år på de næste J Husk sidste frist for indlevering af stof, annoncer og rettelse af annoncer er d. 10. i måneden

14 14 MÅRSLET-bladet MAJ C tog tilbage i tiden på Gl. Estrup I anledning af Aarhus 1800-talsfestival tog vi en dag ud af det normale skoleskema og drog til Gammel Estrup Herregård for at sætte os ind i livet på en typisk dansk herregård. Skrevet af Sanne 9.C, Foto: Ditte 9. C På Gammel Estrup blev vi modtaget af guider klædt som tjenestefolk fra 1800-tallet. Vi prøvede at lave en skudsmålsbog, magen til dem tjenestefolkene havde dengang. Bogen skulle indeholde navn, sogn og ansættelsesdato. De skulle skrives med blæk og pen og rigtig skråskrift. Samtidig med at vi koncentreret arbejdede på opgaven, hørte vi om tjenestefolkenes rettigheder og hvordan loven var dengang. En anden guide fortalte om hvordan det var at være skytte - om jagten og den typiske fangst. Og vi skulle selv prøve at skyde med luftgevær. På tre skud samlede vi point fra Jeg kunne ikke prale med mine 12 point, men nogen klarede den til de maksimale 30. Efter skydning og skrivning skulle vi op i hovedbygningen til en rundvisning. Vi blev ført gennem de mange etager og rum, mens en tredje guide fortalte om rummenes anvendelse og de forskellige folks roller på herregården og især tjenestefolkenes pligter og forhold. Vi gik på de små trapper gemt i væggene, som tjenestefolkene skulle bruge, fordi de ikke måtte ses af de fine, som boede på eller besøgte herregårdene, når der blev serveret middag. Guiden var rigtig god til at fortælle, så det blev spændende. Han fik os inddraget på en god måde ved at stille spørgsmål og bruge humor til ellers tunge emner, så det var en meget positiv oplevelse. Da vi evaluerede besøget i klassen, var vi alle meget enige om, at det havde været en succes, og vi er glade for, at vores lærer arrangerede det hele med økonomisk hjælp fra Mårslets skoles venner. Vigtigt! Nyt om Mårslet-Bladet Annoncer indleveres til: Indlæg indleveres til: Husk deadline indlevering af stof og annoncer + annonceændringer senest den 10. hver måned

15 MÅRSLET-bladet MAJ Mårslet Skole Telefon: Inspirerende foredrag på Mårslet skole Mårslet skoles overbygning fik med hjælp fra Mårslet Skoles Venner en torsdag i februar mulighed for at overvære foredraget Ungeproblemer ved Søren Lynge, som er professionel foredragsholder og kognitiv udviklingskonsulent. Af: Morten Juul og Marius Just 9.c I gymnastiksalen blev vi mødt af to pumpende højtalere, der overdøvede de 120 elevers småsnak. Vi blev delt i to kolonner med en mellemgang i mellem. Sceneriet var yderst professionelt, og man kunne virkelig mærke, at det var noget han havde prøvet før. Da musikken efterhånden stilnede af, rettede mængdens fokus sig op mod scenen. Søren Lynges store entusiasme kom allerede til udtryk i starten, hvor han nærmest glemte at introducere sig selv inden foredraget startede. Foredraget Søren Lynge brugte især sin humor som fangende virkemiddel, og publikummet bliver hurtigt opslugt af hans anderledes udstråling og tale. Foredraget handlede i store træk om unge og deres problemer, selvværd, livsmestring og om at møde livet med optimisme. Han fortalte om sin egen historie, hvordan han havde været helt nede at skrabe bunden, for dernæst at blive Danmarks mest eftertragtede foredragsholder. Søren Lynge fortæller glædeligt om sin succes, og som han selv siger, er han ikke bedste venner med janteloven. Han fortalte meget om sin ekstravagante tilgang til sine mål i livet. Han har angrebet tilværelsen med troen på, at alting kan lade sig gøre, og i stedet for at se begrænsninger har han set mulighederne. Han understøtter sine argumenter med egne livserfaringer. Han har flere gange fået dødsdømt sin drøm. Han har for eksempel bygget Danmarks største akvarium, installeret Danmarks største bilanlæg og bygget et overdådigt hus der huser unge med problemer. Disse ting har umiddelbart alle været fuldstændig umulige at realisere i virkeligheden. Daniel Klein Søren Lynge kørte meget i samme spor, og hans jokes døde efterhånden, derfor var det positivt, da vi halvejs inde blev introduceret for en af hans tidligere patienter og nu medarbejder Daniel Klein. Daniel var meget nervøs, og var ikke ligeså dygtig til at formidle sit budskab som Søren Lynge. Til gengæld havde han en spændene og besynderlig historie at fortælle. Daniel har været endnu længere nede end Søren Lynge i sit tidligere liv, hash, kokain og generelt misbrug har i mange år været hverdag for ham. Igennem et længere kognitivt forløb hos Søren Lynge har han opbygget en anderledes tilværelse og arbejder nu i dag som gæsteforedragsholder. Vores mening Efter foredraget var der mulighed for at købe en dvd og tre bøger for 250 kr. Dette tilbud blev benyttet af flere, og interessen for hans foredrag var stor. Foredraget var alt i alt en positiv oplevelse, og vi er overbeviste om, at mange blev inspireret, til et anderledes og mere positivt liv. Kontortid: Skoleleder Inge Pedersen Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Skolebestyrelsen Formand: Rikke Lysholm Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Redaktion af Skolesiderne Skolens kontor

16 16 MÅRSLET-bladet MAJ 2014

17 MÅRSLET-bladet MAJ kirkesiderne - med nyt fra mårslet kirke og sogn - maj 2014 Livsforventninger Hvad lever vi af? Vi lever af den næring, vi får både den usynlige og den synlige. Af mad og drikke, selvfølgelig. Men ét er at eksistere, noget andet er virkelig at leve, og føle sig i live. Livet er i sorgen og glæden Det er oplagt at sige, at vi for alvor lever, når vi er lykkelige og glæden fylder vort liv. I den boblende glæde mærker man livet, får overskud til andre. Kan give og modtage. Ens sind er let og muntert, man ser uden bekymring frem. Sten, der lå på vejen, er ryddet og nye muligheder har åbent sig, og man glæder sig til at tage nye udfordringer op. Måske har man mødt sit livs udkårne, måske har man fået et barn, måske har man fundet en livsopgave, måske glædes man, fordi man endelig kan gå på pension og nu nyde friheden. Men livet kan også blive intenst og godt, når sorgen rammer en. Så mærker man også, at man er til, at der er noget, der virkelig har betydet noget og stadig gør det. Gråden er så ægte som noget kan være og et klart vidnesbyrd om, at man mærker livet. Vi lever af hinanden Vi lever af hinandens omsorg, overbærenhed og ømhed. Det indebærer, at vi også lever af andres anerkendelse. Vi behøver vore forældres, vore nærmestes anerkendelse. Den anerkendelse lever vi virkelig af det er livets brød, der giver os mod og lyst til at vove livet. Denne anerkendelses hænger sammen med noget andet som også er livsnødvendigt, nemlig, at der er en eller flere, der hjælper os med at holde liv i vore livsforventningerne. Har vi ingen forventninger til livet dør det for os, og vi går til i tristhed og depression. Kan vi ikke glæde os til i morgen, tør vi ikke forvente noget godt, så lukker vi os inde i os selv, bliver os selv nok. Hvis det sker, visner vi lige så langsomt. Vi er altså dybt afhængige af andre og andre er afhængige af os. Vi lever af hinanden. Denne afhængighed kan være en knusende byrde, en uoverkommelig belastning. Jesus som livets brød Det er her, at Gud og Jesus kommer ind i billedet. De får betydning hver gang, vi når til vor grænse, når der er noget vi ikke magter, når vi må give op og har brug for en næring, som hverken mad eller drikke eller noget menneske kan give. Gud sendte Jesus ind i verden og ind i vort liv for at tage byrden fra os. Han kom for at skænke os livsmodet og give vore livsforventninger næring. Evangeliets budskab er, at vi kan vende os til ham, når vi er tørlagte, og drænet for energi og frimodighed. Han besidder nemlig en styrke og en livskraft, som vi kan suge næring fra. Det særlige ved ham er nemlig, at han - til forskel fra os - ikke mistede sine livsforventninger, aldrig opgav sin tillid til Gud. Han bevarede troen og kunne modstå alle overfald på livsmodet. Det, der for os kan blive en knusende byrde - at af mit mod afhænger dit mod - det bar han. Derved var han Gud. Derved blev han næring for sjælen, for os. Derved blev han livets brød det brød, som er kommet ned fra Himlen for at give os evigt liv. Livsmod som påskegave Fordi han holdt fast i livsforventningerne lige til det sidste, sejrede livet i hans død. Han døde for vore livsforventningers skyld, for at vi i ham, i hans tro og hans gerning kan hente næring til opbygning af vort eget livsmod.han er næring for modet til at leve. Det mod, som vi så let kan miste, hvis det ikke blev os fortalt, at det er Gud selv med hans evige, uovervindelige livsmagt, der er kommet til os. Jesus er den mad, der består til evigt liv. Jesus, som livets brød, er brød til evigt liv. Og evigt liv, det vil sige det liv, vi godt kender her i vor dødsmærkede verden. Det er det liv, hvor livsforventningerne består. Et sådant liv bekæmper alt det, der ødelægger livet mellem mennesker, det sætter grænser for døden i livet, og derfor hører det Gud til, og derfor rækker det også udover denne verden, - det er derfor, vi kalder det det evige liv. Altså, at blive holdt fast på livsforventningerne, ikke ved egen hjælp, men ved Jesus, det er at have del i det liv, som hører Gud til, det liv, som han er herre over - det evige liv, som kan bære igennem alt. Hanne Davidsen (forkortet udgave af prædiken til Midfaste søndag 2014)

18 18 MÅRSLET-bladet MAJ 2014 Aktivitetskalender For Mårslet kirke og Sognehus April Onsdag d. 30. april kl KulturCafé med Nils Malmros i Sognehuset. Entré: 70,- Maj Torsdag d. 8. maj Hyggeklubbens udflugt til Samsø. Mandag d. 12. maj kl Mandagscaféen i Sognehuset. Onsdag d. 14. maj kl Menighedsrådsmøde i Sognehuset. Onsdag d. 21. maj kl Mårslet Indremission i Sognehuset. Torsdag d. 22. maj kl Menighedsmøde i Sognehuset Lørdag d. 24. maj kl Nyt kirkespil - Dramaworkshop i Sognehuset. Søndag d. 25. maj kl Nyt Kirkesspil - Dramaworkshop i Sognehuset. Kildevang Onsdag d. 7. maj Gudstjeneste kl Vi begynder med en kop kaffe kl , hvorefter der kl. ca er gudstjeneste med altergang. Prædikant: Hanne Davidsen Kirketiderne Maj SØNDAG d. 4. maj kl s.e. påske Joh 10,22-30 Hanne Davidsen (alkoholfri nadver) SØNDAG d. 11. maj kl s.e. påske Konfirmation 7.a Hanne Davidsen FREDAG d. 16 maj kl Bededag Konfirmation 7.b Mette Maria Kristensen FREDAG d. 16. maj kl Bededag Konfirmation 7.c Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 18. maj kl s.e. påske Konfirmation 7.d Hanne Davidsen ONSDAG d. 21. maj kl BørneBamse gudstjeneste Mette Maria Kristensen Mandagscaféen mandag den 12. maj kl i Sognehuset Der bydes på frisklavet kaffe, te og rundstykker samt en hyggelig snak i et uforpligtende samvær med andre fra Mårslet Sogn. - og så er det tilmed helt gratis. SØNDAG d. 25. maj kl s.e. påske Joh 17,1-11 Hanne Davidsen TORSDAG d. 29. maj kl Kristi himmelfartsdag Luk 24,46-53 Mette Maria Kristensen Juni SØNDAG d. 1. juni kl Hanne Davidsen SØNDAG d. 8. juni kl Hanne Davidsen MANDAG d. 9. juni kl Fælles friluftsgudstjeneste i Hørhaven SØNDAG d. 15. juni kl Hanne Davidsen SØNDAG d. 22. juni kl Jette Rosenberg Christiansen SØNDAG d. 29. juni kl Hanne Davidsen Kirkekaffe om kunst Efter gudstjenesten den 4. maj indbydes til en kop kaffe og et rundstykke i sognehuset. Ved denne lejlighed vil Kurt Petersen, fotograf og akvarelmaler, fortælle om sin kunst, der netop nu udstilles i Sognehuset. Han henter sine motiver fra oplevelser i naturen, lokalmiljøet eller fra udenlandsrejser. Kom og hør om, hvordan han arbejder og se de mange fine billeder. Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål. Hanne Davidsen

19 MÅRSLET-bladet MAJ BørneBamse Gudstjeneste onsdag den 21. maj kl KulturCafé 8320 Indbyder til FilmCafé med Filminstruktør: Nils Malmros Foredrag om filmen: Sorg og Glæde Tag din bamse med til gudstjeneste og lad den være med til at synge salmer, bede en bøn og høre en bibelhistorie. Gudstjenesten er kort og afslappet i dens form og henvender sig til børnefamilier i Mårslet. Men alle er velkommen til at være med. Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset og spiser aftensmad. Maden koster 10 kr. pr barn og 20 kr. pr voksen. Foto: Mette Maria Kristensen Sognepræst Mette Maria Kristensen Sorggruppe i Mårslet Sogn Her i Mårslet har vi oprettet en sorg- og livsmodsgruppe, der henvender sig til sørgende, der mangler nogle at dele deres sorg med. Mødernes indhold er en åben og ærlig samtale, hvor man i al fortrolighed deler sine erfaringer med hinanden. Håbet er, at samtalen, hyggen og det rummelige samvær kan være med til at bane vejen for et nyt livsmod. Har du lyst til at være med, er du velkommen til at ringe eller maile til sognepræst Hanne Davidsen, , som er koordinator, men deltager ikke i møderne. Gruppelederne Susanne Lauritsen, Kaj Lolholm Onsdag d. 30. april kl i Sognehuset Entré: 70,- kr.

20 20 MÅRSLET-bladet MAJ 2014 Hvor er vi lige nu? Hvor skal vi hen? Hvordan kommer vi derhen? Er spørgsmål, som vi kommer til at drøfte torsdag den 22. maj kl i Sognehuset. Her har alle mårslettere mulighed for at komme med nye ideer og være med til at sætte deres præg på det kirkelige arbejde i Mårslet. Hvor er vi lige nu? Efter et kort oplæg om de nuværende aktiviteter, og hvilke vi fra præsternes og menighedsrådets side mener, der kunne være behov for at forny eller starte op, bliver der mulighed for at diskutere i små grupper. Hvor skal vi hen? Det er ved denne diskussion, du kan byde ind med dine gode ideer og forslag til nye tiltag. Du er også velkommen til at komme med ideer, som du ikke selv har tid til at sætte i gang; men som du efterlyser og mener, der er behov for, og som du godt kunne tænke sig at andre tog fat i. Der lægges op til en åben og uforpligtende drøftelse om gamle og nye opgaver og initiativer. Hvordan kommer vi derhen? Til sidst samles alle i plenum og de forskellige ideer præsenteres. Måske finder vi også nye måder at realisere nogle af de tanker, der kommer frem. Vi håber på en aften, der kan puste nyt liv i kirkens traditioner og gerne være startskuddet til nogle nye. Så kom og vær med i samtalen om din kirke, der er til for alle generationer. Den er jo fitness for sjælen og slet ikke krop-umulig! Og husk på: Kirken det er DIG. Kirken er godt nok bygget af smukke gamle sten, men de vigtigste sten er de levende, nemlig kirkens medlemmer, som støtter op om den. Uden alle brugerne og alle de frivillige kræfter ved kirken, ville den visne. Vi ønsker, at den skal blomstre. Der er allerede rigtig meget liv i og omkring kirken i Mårslet, men der er plads til mere. Så mød op til et iderigt visionsmøde om kirkens fremtid. Mårslet menighedsråd Hanne Davidsen Mette Maria Kristensen

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme Rød alene hjemme En flot, prikket tekande i keramik, skabt af Anna fra 1. kl., præsenteredes stolt på kontoret i mandags. Den strålede i stedet for solen, der havde gemt sig bag et dagsregnvejr. Oles og

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2015/2016 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning Landsbydyst til sommerfesten.. 1. gang 3. september 2015 kl. 18.00 kl. 20.00

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Gud taler til mennesker -4

Gud taler til mennesker -4 Gud taler til mennesker -4 Gud taler til dig Mål: Børn opdager, at Gud taler til dem på mange forskellige måder. Vi forklarer børnene, at vi skal være villige til at gøre, som Gud siger. Lydighed er vejen

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Børnene lærer, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Vi fortæller børnene, at deres Far i himlen

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere