HOFOR A/S Ørestads Boulevard Kbh. S Att.: Karina Patrunch Kristensen, Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOFOR A/S Ørestads Boulevard Kbh. S Att.: Karina Patrunch Kristensen, Sagsnr"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT HOFOR A/S Ørestads Boulevard Kbh. S Att.: Karina Patrunch Kristensen, Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Yderhavnen i Københavns Havn. Udledningen består af oppumpet grundvand fra Churchillparken 7 og vil udgøre en delmængde af eksisterende udledning i samme udledningspunkt Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Lisbeth Gervin I henhold til miljøbeskyttelsesloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, 28 stk. 1, meddeles hermed tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Churchilparken 7, 1263 Kbh. K., matr. nr. 66a, Ejerlav Østervold Kvarter, til Yderhavnen, Københavns Havn i udløbspunktet UØ38. Det oppumpede grundvand sluttes på en eksisterende regnvandsledning, og der er derfor tillige meddelt en tilslutningstilladelse til det oppumpede grundvand til regnvandsledningen. Baggrund Slots og Kulturstyrelsen har den 12. juli 2017 ansøgt om tilladelse til udledning af m 3 grundvand til Københavns Havn i forbindelse med opførelse af et nyt Frihedsmuseum efter at det gamle nedbrændte. Da en direkte udledning til havnen vil kræve en meget lang ledning, ansøges det om at koble udledningen på en eksisterende regnvandsudledning. Det er endvidere undersøgt om det er muligt at lede vandet direkte til Kastelsgraven, men vandkvaliteten vurderes ikke umiddelbart at opfylde kravene til udledning i et ferskvandsområde, ligesom der er begrænset hydraulisk kapacitet i Kastelsgraven. På lokaliteten Churchillparken 7, 1263 København K, matrikel 66a, Østervold Kvarter, København, hvor det nu nedbrændte Frihedsmuseum var beliggende, opfører Slots- og Kulturstyrelsen et nyt Frihedsmuseum. Der er behov for oppumpning af grundvand under anlægsarbejdet. Hovedparten af det bortledte grundvand reinfiltreres, men der vil være tilfælde, hvor der ikke kan reinfiltreres 100 % af det bortledte grundvand, og derfor vil der være behov for anden afledning af vandet. Der ansøges om tilladelse til udledning til Yderhavnen, Københavns Havn via eksisterende ø200p regnvandsopstrømsknude nr. Vand og VVM Njalsgade 13 Postboks København S Mobil EAN nummer

2 Tilladelsen gives til HOFOR, der ejer udløbspunktet. Der er sideløbende meddelt flere tilladelser til Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS): 1) Tilslutningstilladelse til eksisterende ø200p regnvandsopstrømsknude nr , sagsnr , i forbindelse med nødudledning af grundvand, der ikke kan reinfiltreres til HOFORs regnvandsledning. I tilladelsen stilles der vilkår om vandkvalitet og prøvetagning. 2) Tilslutningstilladelse til spildevandskloak for byggegrubevand samt evt. nødafledning af grundvand, hvis vandkvaliteten af dette medfører, at det ikke kan udledes til recipient, sagsnr , og 3) Tilladelse til midlertidig reinfiltration af grundvand, sagsnr Tilladelserne til SLKS er ikke omfattet af denne tilladelse. Vilkår for tilladelsen Generelt 1) Tilladelsen er tidsbegrænset, gældende fra 20.november 2017 til 15. august ) Center for Miljøbeskyttelse (herefter CMB) skal orienteres via når udledningen påbegyndes og løbende holdes orienteret om projektets fremdrift. CMB skal straks kontaktes, hvis projektet ændres. 3) Tilladelsen gælder kun grundvand fra grundvandssænkningen på Churchillparken 7. 4) Der må udledes maksimalt m 3 vand i udledningsperioden svarende til ca. 25% af den oppumpede grundvandsmængde. 5) Der må kun udledes, når der er givet tilslutningstilladelse til eksisterende ø200p regnvandsopstrømsknude nr ) Der må kun udledes til havnen i udledningspunktet UØ38 med koordinaterne: X: Y: (UTM zone 32N) Udledningstilladelsen kan - i henhold til miljøbeskyttelseslovens 30 - tilbagekaldes eller ændres, hvis spildevandsanlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt eller tilgodeser kravene, fastsat i denne tilladelse. Udledningstilladelsen kan også tilbagekaldes eller ændres, hvis forudsætningerne for tilladelsen ikke holder, der er opgivet ukorrekte oplysninger, eller hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. Side 2 af 9

3 Klagevejledning Klageadgang Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljøog Fødevareklagenævnet digitale klageportal inden den 18.december Hvem kan klage? Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens , hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. Klageproces Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på forsiden af Herfra logges der på henholdsvis via for borgere og for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Klagen vil umiddelbart herefter blive sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). CMB vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra CMB med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil pr. automatik via klageportalen modtage en kopi af CMB s udtalelse. Efter lovens 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens 94, stk. 1. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til CMB: CMB videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Side 3 af 9

4 Klagegebyr Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på under Vejledninger. Opsættende virkning Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning. Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1, dvs. den 20. maj Grundlag for afgørelsen Til vurdering af ansøgningen er indgået følgende materiale Lov- og plangrundlag 1) Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, 28 stk. 1. 2) Spildevandsbekendtgørelsen, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 726 af 01. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 3) Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bek.nr. 921 af 27. juni ) Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. bek. 439 af 19. maj ) Vandområdeplan for Vandområdedistrikt Sjælland med BEK nr. 794 og 795 af 24. juni ) Den Blå By Københavns Kommunes Vandhandleplan ) Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Ansøgningsmateriale 1) Ansøgning af 12. juli 2017, bilag 1 2) Museet for Danmarks Frihedskamp (projektbeskrivelse) bilag 2 Supplerende materiale 3) fra Hasse K. Davidsen til CMB af 6. november ) Telefonsamtale den 6. november 2017 med ansøger Hasse K. Davidsen, Archiland Side 4 af 9

5 5) Midlertidig tilslutningstilladelse af 14. september 2017, sagsnr ) Tilladelse til midlertidig reinfiltration af grundvand af 3. august 2017, sagsnr , 7) af den 28. august 2017 fra CMB til Katrine Staal- Thomsen, Archiland 8) Telefonsamtale den 28. august 2017 med ansøger Katrine Staal- Thomsen, Archiland 9) fra Katrine Staal- Thomsen til CMB af 17. august 2017 Miljøteknisk redegørelse Kort beskrivelse af projektet i henhold til ansøgningen På lokaliteten Churchillparken 7, 1263 København K, matrikel 66a, Østervold Kvarter, København, hvor det nu nedbrændte Frihedsmuseum var beliggende, opfører Slots-og Kulturstyrelsen et nyt Frihedsmuseum. Det nye museum kommer til at rumme et større underjordisk udstillingslokale i én etage og en ankomstbygning udformet som et elliptisk tårn, der fører to etager op over terræn. Byggegruben får en udstrækning på 17 x 54 m. Udgravningsdybden bliver generelt til ca. 6 m u.t. I byggegrubens vestlige del, under det elliptiske tårn, etableres en elevatorskakt med udstrækning på 1,7 x 2,4 m, med udgravningsniveau til ca. 7 m u.t. Afstivende spunsvægge planlægges etableret til ca. 9 m u.t., og begrænser således indstrømning fra det øvre sekundære grundvandsmagasin, men ikke fra det primære magasin. Med de målte trykniveauer i både det nedre og øvre grundvandsmagasin, og med den planlagte udgravningsdybde, viser ligevægtsberegninger at der for at mindske risikoen for bundbrud, vil blive behov for lokal aflastning af trykniveauet. Der udføres derfor midlertidig grundvandssænkning i anlægsperioden for at sikre en tør og stabil byggegrube. Afsænkning af grundvandsspejlet i aflejringerne under udgravningsdybden kan udføres effektivt ved afsænkning af grundvandspotentialet i det primære magasin i kalken. Der er dog risiko for at påvirke grundvandsspejlets niveau i det terrænnære sekundære grundvandsmagasin, og dermed funderingsforholdene for de træpælefunderede bygninger i nærområdet, hvis ikke der samtidig reinfiltreres. Selvom hovedparten af det bortledte grundvand reinfiltreres, vil der i tilfælde, hvor der ikke kan reinfiltreres 100 % af det bortledte grundvand være behov for udledning af vandet. Da det forventes at det Side 5 af 9

6 bortledte grundvand vil have en tilstrækkelig god vandkvalitet efter rensning, ansøges der om udledning til havnen via regnvandsledning. I tilfælde af at kun 75 % kan reinfiltreres ansøges om udledning af 25 % af den forventede ydelse over hele perioden for grundvandssænkning, svarende til i alt m 3. Udledningen vil maksimalt, i tilfælde af totalt nedbrud af reinfiltrationsanlægget, svare til den samlede ydelse for bortledningen på maks. 120 m 3 /t (33,3 l/s), men denne ydelse vil kun være i en begrænset periode til fejl eller skader på anlægget er udbedret. Inden udledning er vandet iltet og renset i sandfilter så evt. okker er udfældet. Der vil først blive ledt ud, når det ved analyse af det rensede vand er påvist, at vandet kan overholde de opstillede krav, der stilles i tilslutningstilladelsen. Figur 1 viser placering af byggegrube, tilslutningspunkt og udledningspunkt. Figur 1: Placering af byggegrube, tilslutningspunkt og udledningspunkt i Yderhavnen. Analyser af oppumpet grundvand før rensning viser for hovedparten af parametrene værdier, der er i overensstemmelse med kravene til udledning i havnen. Dog ligger indholdet af jern, arsen og barium for højt, men forventes at reduceres ved behandlingen, hvad gælder jern og arsen. Der ledes maks. 120 m 3 /h ud og maks m3 over en ca. 6 måneders periode. Side 6 af 9

7 Beskrivelse af Yderhavnen Københavns Havn strækker sig fra Kalveboderne i syd til Svanemøllebugten i nord samt til områderne omkring Margretheholm og Prøvestenen på den østlige side af Amager. Hovedløbet gennem byen kan opdeles i Sydhavnen, Inderhavnen og Yderhavnen. Københavns Yderhavn er adskilt fra Øresund ved Trekroner og går ned til Nordre Toldbod. Yderhavnen har en meget stor hydraulisk kapacitet og en stor fortyndingsfaktor. Yderhavnen er derfor robust overfor belastninger. Statslige planer Yderhavnen er en del af vandopland 2.3 Øresund og er klassificeret som stærkt modificeret kystvand, og dens nuværende tilstand kan ikke klassificeres. Yderhavnen er målsat til at opnå godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand. Ca. 7 km nord for samt 7 km syd for Yderhavnen ligger henholdsvis Natura 2000-områderne Saltholm og omliggende hav og Vestamager og havet syd for. Badevand Der er ingen badevandsinteresser i umiddelbar nærhed af vandområdet. Udtalelser i sagen By & Havn har haft udkastet til tilladelsen til udtalelse. By og Havn svarede: By & Havn har ikke forholdt sig til de miljømæssige forhold herunder påvirkning af vandkvaliteten. By & Havn har herudover ingen bemærkninger. Miljøteknisk vurdering I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er grundvand som udgangspunkt ikke defineret som spildevand. I særlige tilfælde kan grundvand dog sidestilles med spildevand og i sådanne tilfælde kræver en udledning tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28. Københavns Kommune vurderer, at denne udledning kan sidestilles med spildevand, idet de målte analyser viser høje værdier både på jern, arsen og barium. Det vurderes, at både arsen og jern reduceres til acceptabelt niveau ved rensning inden udledning. Da barium kun ligger lidt over den maksimale kravværdi, og da der ikke er rensemuligheder for barium på markedet, stilles der ikke krav til rensning for barium. Endvidere forventes barium at fælde ud som utilgængeligt bariumsulfat straks efter udledningen. Udledningen er desuden omfattet af bekendtgørelse nr. 921 om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, samt Side 7 af 9

8 bekendtgørelse nr. 439 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Vandkvalitet Udledningen består af oppumpet grundvand, der tilkobles eksisterende regnvandsledning, således at regnvandsledningens udledningspunkt er udledningspunkt i denne tilladelse. Samtidig gives tilslutningstilladelse til regnvandsledningen og i tilslutningstilladelsen gives vilkår til prøvetagning og vandkvalitet. Da der kræves tilslutningstilladelse til regnvandsledningen inden udledning og da der i tilslutningstilladelsen kræves rensning inden udledning, vurderes det, at vandet ikke vil påvirke recipienten negativt. Det er samlet set Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at udledningen er forenelig med de eksisterende målsætninger for vandkvaliteten samt med de hydrauliske forhold i Yderhavnen, Københavns Havn. Forhold til Naturbeskyttelse Center for Miljøbeskyttelse har vurderet ansøgningen i henhold til habitatbekendtgørelsen nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Internationale naturbeskyttelsesområder Det ansøgte område ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste er Natura område nr. 142 Saltholm og omliggende hav. En eventuel påvirkning af udpegningsgrundlagets arter og naturtyper vurderes at være af underordnet betydning, dels på grund af afgørelsens vilkår og dels på grund af afstanden fra lokaliteten til nærmeste naturbeskyttelsesområde. Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV) Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter, må kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af direktivets bilag IV. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ betydning for bilag IV arter. Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter. Forhold til øvrig lovgivning Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til udledning af grundvand. Der er således ikke taget stilling til evt. øvrige tilladelser, Side 8 af 9

9 der skal indhentes for at gennemføre projektet efter f.eks. planloven, byggeloven, vejloven, jordforureningsloven. Henvendelse til Center for Miljøbeskyttelse I er velkomne til at kontakte Jette Skov på tlf eller hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Ved skriftlig eller elektronisk henvendelse bedes der henvist til sagsnr Med venlig hilsen Jette Skov Biolog, Vand og VVM Lisbeth Gervin Biolog, Vand og VVM Kopi af tilladelsen sendes til følgende parter Archiland, att: Hasse K Davidsen, By og Havn, Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Fiskeriforening, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, DOF-København, Danmarks Sportsfiskerforbund, Greenpeace, Tilladelsen annonceres desuden på Annonceringsportalen for Københavns Kommune: Side 9 af 9

Tilladelse til udledning af drænvand fra græsareal syd for Vigen til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af drænvand fra græsareal syd for Vigen til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Grundejerforeningen Artillerivej Syd Att.: Formand; Henning Moritzen Sendes kun pr. e-mail: hpm@moritzen-law.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af mekanisk renset spildevand fra Strandvænget Pumpestation til Øresund.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af mekanisk renset spildevand fra Strandvænget Pumpestation til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Att.: Jeanet Stagsted Sendes kun pr. e-mail: jsni@hofor.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af mekanisk renset spildevand

Læs mere

Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn

Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Byens Drift v/ Peter Ditlev Andreasen Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn 20-06-2016 Sagsnr. 2016-0234310 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af afkølet havvand fra varmepumpe på Middelgrundsfortet til Øresund

Tilladelse til udledning af afkølet havvand fra varmepumpe på Middelgrundsfortet til Øresund KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Middelgrundsfonden c/o Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Att. Jesper Nybo Andersen, nybo@orbicon.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholm Tværvej 2 til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholm Tværvej 2 til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Teglholm Park A/S Att.: Hans-Henrik Kehlet Sendes kun pr. e-mail: hhke@tdc.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholm Tværvej

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska Øresund A/S Havneholmen 29 1561 København V Att. Jesper Brandt Jesper.brandt@skanska.dk 27-04-2015 Sagsnr. 2015-0084922 Dokumentnr.

Læs mere

2. Boringerne må etableres mellem 3,5 7,5 m. u. t. og med filterinterval mellem 3,5-7,5 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres mellem 3,5 7,5 m. u. t. og med filterinterval mellem 3,5-7,5 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Tilladelse til ændring af 5 B-boringer til A-boringer på Sundkrogsgade 9-21, Nordhavn,

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af tagvand fra Karre F, Lyngholm, Enghave Brygge til Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af tagvand fra Karre F, Lyngholm, Enghave Brygge til Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Henrik Jørgensen, NPV Sendes kun pr. e-mail: hej@npv.as 25. marts 2019 Sagsnr. 2019-0049007 Dokumentnr. 2019-0049007-11 Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Sundkrogsgade 3-5 til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Sundkrogsgade 3-5 til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse PFA Ejendomme A/S c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby Att: Charlotte Teisel, act@datea.dk 23-09-2015 Sagsnr.

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning på Marmorvej 20 til Frihavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning på Marmorvej 20 til Frihavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 02-09-2016 ATP Ejendomme Att.: Mogens Bendixen Sendes kun pr. e-mail: mbend@harbour-ps.dk Sagsnr. 2016-0305183 Dokumentnr. 2016-0305183-2

Læs mere

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra Frederikskaj 2, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra Frederikskaj 2, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sjællandsbroen, København ApS c/o MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 9 2860 Søborg. Lars Ulrik Hansen, luh@mth.dk 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0107376

Læs mere

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre 19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten,

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra bro til Frederiksholms Kanal, Københavns Havn

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra bro til Frederiksholms Kanal, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Nørregade 29 5000 Odense C Att: Anna Hygum Clausen Sendes pr. e-mail til: acl@realdaniabyogbyg.dk 25. februar 2019 Sagsnr. 2019-0046798

Læs mere

19-tilladelse til udstøbning med skumbeton DIWA-MIX ved opførelse af OPP kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade, København

19-tilladelse til udstøbning med skumbeton DIWA-MIX ved opførelse af OPP kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade, København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til udstøbning med skumbeton DIWA-MIX ved opførelse af OPP kontorbyggeri

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand og drænvand fra Refshalevej 96 til Stadsgraven, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af tagvand og drænvand fra Refshalevej 96 til Stadsgraven, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Ejendomsselskabet Søminedepotet ApS Refshalevej 96 København K Att. Peter Kreiner Sendes kun pr. e-mail: pk@noma.dk 14. december 2017 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra bådeværft, Refshalevej 320, til Lynettehavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra bådeværft, Refshalevej 320, til Lynettehavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Strömma vedligehold Aps Att.: Mads V. Olesen Sendes kun pr. e-mail: mvo@stromma.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra bådeværft,

Læs mere

Ændring af vilkår i tilladelse til bortledning til m3, samt ny grundvandssænkning på Amagerværket, BIO4, Kraftværksvej 37, København S

Ændring af vilkår i tilladelse til bortledning til m3, samt ny grundvandssænkning på Amagerværket, BIO4, Kraftværksvej 37, København S KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR Energiproduktion A/S Amagerværket Kraftværksvej 37 2300 København S Ændring af vilkår i tilladelse til bortledning til 180.000 m3,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra bro til Frederiksholms Kanal, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra bro til Frederiksholms Kanal, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse REALDANIA BYG A/S Nørregade 29 5000 Odense C Att.: Mads Falbe-Hansen Sendes pr. e-mail til: maf@realdaniabyg.dk 19-10-2015 Sagsnr. 2015-0170363

Læs mere

Züblin A/S Gyngemose Parkvej Søborg. Sagsnr Dokumentnr Relevante underentreprenører

Züblin A/S Gyngemose Parkvej Søborg. Sagsnr Dokumentnr Relevante underentreprenører KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse Züblin A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0202353 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse REKA Gruppen A/S Att. Klaus Thomassen kt@reka.dk Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns

Læs mere

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KAB Vester Voldgade 17 1552 København V E-mail: Pen@KAB-bolig.dk Tilladelse til 4 miljøtekniske boringer på Enghavevej 81, København SV

Læs mere

Midlertidig tilladelse til lempede udledningskrav for aflastning af mekanisk renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen til Øresund.

Midlertidig tilladelse til lempede udledningskrav for aflastning af mekanisk renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BIOFOS A/S Refshalevej 250 1432 København K 30-11-2015 Sagsnr. 2015-0246532 Dokumentnr. 2015-0246532-3 Midlertidig tilladelse til lempede

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand til Sydhavnen fra Nokken, Matr. 188, Eksercerpladsen, Artillerivej 190, København

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand til Sydhavnen fra Nokken, Matr. 188, Eksercerpladsen, Artillerivej 190, København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Københavns Ejendomme KEjd. Nyropsgade 7 1602 København V Att: Jens Svane jsvane@okf.kk.dk 01-04-2016 Sagsnr. 2015-0275383 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Christiansborg Slotskirke, Prins Jørgens Gård 4, til Slotsholms Kanal

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Christiansborg Slotskirke, Prins Jørgens Gård 4, til Slotsholms Kanal KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Att.: Mogens Olsen Sendes kun pr. e-mail: mol@slke.dk

Læs mere

By & Havn Nordre Toldbod København. 5. november Sagsnr Dokumentnr

By & Havn Nordre Toldbod København. 5. november Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse By & Havn Nordre Toldbod 7 1013 København Tilladelse til midlertidig udledning af vand fra ØTC-bassin til Øresund 5. november 2018 Sagsnr.

Læs mere

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse NCC/SMET Østerbro Tunnel Konsortiet I/S Tobaksvejen 2 A 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015

Læs mere

Lovliggørelse af 6 boringer udført i forbindelse med København - Ringsted baneprojektet TP4 i og omkring Kulbaneparken

Lovliggørelse af 6 boringer udført i forbindelse med København - Ringsted baneprojektet TP4 i og omkring Kulbaneparken KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 Kbh. Ø Lovliggørelse af 6 boringer udført i forbindelse med København - Ringsted baneprojektet TP4 i

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra cykel- og gangbro over Frederiksholmsløbet til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra cykel- og gangbro over Frederiksholmsløbet til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 30-11-2016 Byrumsprojekter, Byens Fysik, Københavns Kommune Att.: Bent Napstjert Sendes kun pr. e-mail: CP2G@tmf.kk.dk Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholmen, Karré L og M til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholmen, Karré L og M til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sjælsø Att.: Henrik Jørgensen Sendes kun pr. e-mail: hej@sjaelsoe.dk 05-09-2017 Sagsnr. 2017-0101345 Dokumentnr. 2017-0101345-4 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til udførelse af 1 stk. A-boring og oppumpning af 300 m3 grundvand på Sundholmsvej 2a/4a 2300 København

Tilladelse til udførelse af 1 stk. A-boring og oppumpning af 300 m3 grundvand på Sundholmsvej 2a/4a 2300 København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KEID Ejendomsservice 17. juni 2019 Sagsnr. 2019-0142218 Tilladelse til udførelse af 1 stk. A-boring og oppumpning af 300 m3 grundvand på

Læs mere

Tilladelse til 9 miljøtekniske boringer på Ryesgade 20a, 2200 København

Tilladelse til 9 miljøtekniske boringer på Ryesgade 20a, 2200 København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse De samvirkende Boligselskaber Vester Voldgade 17 1552 København V Tilladelse til 9 miljøtekniske boringer på Ryesgade 20a, 2200 København

Læs mere

1. Der må etableres 18 filtersatte boringer, S1 S18, hvorfra der vakuumsuges fra grundvandsmagasin og den umættede zone.

1. Der må etableres 18 filtersatte boringer, S1 S18, hvorfra der vakuumsuges fra grundvandsmagasin og den umættede zone. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Freja ejendomme A/S Gammel Kongevej 60, 6 sal 1850 Frederiksberg C Tilladelse til 18 afværgeboringer ved Oxford Have 1, 2300 København

Læs mere

Vilkår 3 ændres fra: 3. Der må være aktiviteter på virksomheden indenfor normal arbejdstid

Vilkår 3 ændres fra: 3. Der må være aktiviteter på virksomheden indenfor normal arbejdstid KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse 07-07-2015 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 KØBENHAVN S Vilkårsændring af vilkår 3, udvidet driftstid - Norrecco, Kattegatvej 35,

Læs mere

Udvikling Danmark A/S Strandvejen Klampenborg Sendes pr. mail til og Sagsnr.

Udvikling Danmark A/S Strandvejen Klampenborg Sendes pr. mail til og Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Udvikling Danmark A/S Strandvejen 337 2930 Klampenborg Sendes pr. mail til rr@urbanrigger.com og bn@urbanrigger.com Midlertidig tilladelse

Læs mere

Tilladelse til 17 miljøtekniske boringer ved kommende skole ved Kødbyen ved Skelbækgade/Ingerslevsgade

Tilladelse til 17 miljøtekniske boringer ved kommende skole ved Kødbyen ved Skelbækgade/Ingerslevsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Københavns Kommune, Økonomi Rådhuspladsen 1 1550 København V Tilladelse til 17 miljøtekniske boringer ved kommende skole ved Kødbyen ved

Læs mere

19 tilladelse for anvendelse af CEM I 42,5 N - SR 3 MH/LA ved udførelse af jordankre, Frihedsmuseet, Churchillparken 7, 1263 Kbh K.

19 tilladelse for anvendelse af CEM I 42,5 N - SR 3 MH/LA ved udførelse af jordankre, Frihedsmuseet, Churchillparken 7, 1263 Kbh K. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 19 tilladelse for anvendelse af CEM I 42,5 N - SR 3 MH/LA ved udførelse

Læs mere

Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer ved Strandgade 52-66, 1401 København K

Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer ved Strandgade 52-66, 1401 København K KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bonava Danmark A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer ved Strandgade 52-66, 1401 København K 4.

Læs mere

Forlængelse af tilladelse til bortledning af grundvand ved Redmolen, ved Gdanskgade i Nordhavn

Forlængelse af tilladelse til bortledning af grundvand ved Redmolen, ved Gdanskgade i Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse By og Havn Nordre Toldbod 7 1013 København Forlængelse af tilladelse til bortledning af grundvand ved Redmolen, ved Gdanskgade i Nordhavn

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra adgangsveje i den sydlige del af Teglholmen til Sydhavnen, Københavns Havn

Tilladelse til udledning af overfladevand fra adgangsveje i den sydlige del af Teglholmen til Sydhavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse By og Havn Nordre Toldbod 7 1013 København Sendes kun pr. e-mail: info@byoghavn.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra adgangsveje

Læs mere

Tillæg - Nye vilkår og forlængelse af Revideret tilladelse til bortledning af grundvand, Redmolen ved Gdanskgade i Nordhavn, dateret 31. januar 2018.

Tillæg - Nye vilkår og forlængelse af Revideret tilladelse til bortledning af grundvand, Redmolen ved Gdanskgade i Nordhavn, dateret 31. januar 2018. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse By og Havn Nordre Toldbod 7 1013 København Tillæg - Nye vilkår og forlængelse af Revideret tilladelse til bortledning af grundvand, Redmolen

Læs mere

Ændringer af vilkår til tilladelse til bortledning af grundvand ved Amagerfælledvej 100, 2300 Kbh S, ASK04

Ændringer af vilkår til tilladelse til bortledning af grundvand ved Amagerfælledvej 100, 2300 Kbh S, ASK04 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse TETRIS A/S Rentemestervej 14 2400 København NV Ændringer af vilkår til tilladelse til bortledning af grundvand ved Amagerfælledvej 100,

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

NPV A/S Masnedøgade København Ø Att: Michael Mottlau, Sagsnr Dokumentnr.

NPV A/S Masnedøgade København Ø Att: Michael Mottlau, Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse NPV A/S Masnedøgade 28 2100 København Ø Att: Michael Mottlau, mm@npv.as Tilladelse til sideflytning af forurenet sediment i

Læs mere

Rigger ud for Kalvebod Brygge 37 til Sydhavnen, Københavns Havn

Rigger ud for Kalvebod Brygge 37 til Sydhavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Udvikling Danmark A/S Strandvejen 337, 1 2930 Klampenborg Att.: Kim Loudrup; kl@udviklingdanmark.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til 5 geotekniske A-boringer, Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh S

Tilladelse til 5 geotekniske A-boringer, Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh S Byens Anvendelse Teknik- og Miljøforvaltningen CIH Scandinavia Hotels Aps c/o Wenaasgruppen Wenaashuset 6386 Måndalen Tilladelse til 5 geotekniske A-boringer, Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af nedkølet havvand fra varmepumpe ved Sjællandsbroens pumpestation til Sydhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af nedkølet havvand fra varmepumpe ved Sjællandsbroens pumpestation til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att.: Sannah Grüner Sendes kun pr. e-mail: sagr@hofor.dk 26-01-2017 Sagsnr. 2017-0008200

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Kommune Center for Byens Anvendelse Att.: Jens Ole Madsen, jeom@aarhus.dk Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Cvr.nr. 55133018 Side 1 af

Læs mere

Tilladelse til 10 boringer til Nordvestpassagen ved Mimersparken

Tilladelse til 10 boringer til Nordvestpassagen ved Mimersparken KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Københavns Kommune Islands Brygge 37 2300 København S Tilladelse til 10 boringer til Nordvestpassagen ved Mimersparken 3. december 2018

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

Ændringer af vilkår til tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand ved Amagerfælledvej 100, 2300 Kbh S, ASK04

Ændringer af vilkår til tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand ved Amagerfælledvej 100, 2300 Kbh S, ASK04 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse TETRIS A/S Rentemestervej 14 2400 København NV Ændringer af vilkår til tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand ved Amagerfælledvej

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72, Beder i forbindelse med oprensning vha.

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72, Beder i forbindelse med oprensning vha. Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Ole Mouritsen Kirkebakken 72 8330 Beder Side 1 af 5 Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72,

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundmolen 5.06, Nordhavn, til Kronløbsbassinet, Københavns Havn

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundmolen 5.06, Nordhavn, til Kronløbsbassinet, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KPC København A/S Att. Bo Dam Jensen, bdj@kpc.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundmolen 5.06, Nordhavn,

Læs mere

HOFOR A/S Ørestads Boulevard Sagsnr Att. Claus Gybeck Bendstrup, Dokumentnr.

HOFOR A/S Ørestads Boulevard Sagsnr Att. Claus Gybeck Bendstrup, Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Claus Gybeck Bendstrup, cgbe@hofor.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand samt lænsevand fra Marmorvej 7A-17C til Yderhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand samt lænsevand fra Marmorvej 7A-17C til Yderhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NCC Construction Danmark A/S Att. Tobias Berner Hansen tbh@ncc.dk 14-07-2015 Sagsnr. 2015-0155310 Dokumentnr. 2015-0155310-2 Midlertidig

Læs mere

Sagsnr Til: Dokumentnr

Sagsnr Til: Dokumentnr 18-01-2017 Til: Vejdirektoratet v/ projektleder Henrik Olischer Nielsen Guldalderen 12 2640 Hedehusene Mobil +45 4050 0287 mail hn@vd.dk Sagsnr. 2017-0013079 Dokumentnr. 2017-0013079-3 For Vejdirektoratet:

Læs mere

Tilladelse til udledning af overflade- og drænvand fra Enghave Brygge byggefelt E, til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overflade- og drænvand fra Enghave Brygge byggefelt E, til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Ejendomsselskabet, Enghave Brygge APS C/O NPV A/S, Jægersborg alle 1A 2920 Charlottenlund Att. Michael Mottlau e-mail: mm@npv.as 9. januar

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand, fra Otto Brandenburgvej/Ved Stigbordene til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand, fra Otto Brandenburgvej/Ved Stigbordene til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse MOE Att.: Steen Jønsson Sendes kun pr. e-mail: sso@moe.dk 13-04-2016 Sagsnr. 2016-0056008 Dokumentnr. 2016-0056008-2 Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til 2 midlertidig udledning af op til 3000 m 3 grundvand til grøftesystem med udledning til Lindenborg Å i forbindelse med udskiftning

Tilladelse til 2 midlertidig udledning af op til 3000 m 3 grundvand til grøftesystem med udledning til Lindenborg Å i forbindelse med udskiftning Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.11.01-P19-7-18 Ref.: Rune

Læs mere

Tilladelsen bortfalder 3 år efter brevets dato, hvis arbejdet ikke er udført.

Tilladelsen bortfalder 3 år efter brevets dato, hvis arbejdet ikke er udført. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Ørestads Boulevard 35 2300 København S Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til anvendelse af tilsætningsproduktet Tunnel Gel Plus

Læs mere

Tilladelse til renovering af motorvejsbro over Utterslev Mose efter vandløbsloven

Tilladelse til renovering af motorvejsbro over Utterslev Mose efter vandløbsloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Vejdirektoratet v/ projektleder Henrik Olischer Nielsen Guldalderen 12 2640 Hedehusene Mobil +45 4050 0287 mail hn@vd.dk For

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra tankanlæg og p-plads, Levantkaj 13 til Orientbassinet, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra tankanlæg og p-plads, Levantkaj 13 til Orientbassinet, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse COPENHAGEN MALMÖ PORT Levantkaj 1 2150 Nordhavn Att.: Erik Sander Sendes kun pr. e-mail: Erik.Sander@cmport.com 05-10-2015 Sagsnr. 2015-0160463

Læs mere

Rebild Kommunes grundvandsafdeling har den 18. juni 2019 meddelt accept af grundvandssænkningen.

Rebild Kommunes grundvandsafdeling har den 18. juni 2019 meddelt accept af grundvandssænkningen. Center Natur og Miljø REBILD VAND & SPILDEVAND A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-7-19 Ref.: Rune

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af vejvand fra Chr. IV s bro til Børsgraven, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af vejvand fra Chr. IV s bro til Børsgraven, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Center for Udførelse af Anlæg TMF BF CUA Byrumsprojekter Att: Charlotte

Læs mere

Tilladelse til udledning af kølevand fra Esplanaden 50 til Inderhavnen, Københavns Havn

Tilladelse til udledning af kølevand fra Esplanaden 50 til Inderhavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 22-02-2017 A.P. Møller Mærsk A/S Att.: Jesper Albrechtsen Sendes kun pr. e-mail: jesper.albrechtsen@maersk.com Sagsnr. 2017-0012718 Dokumentnr.

Læs mere

Overfladevandet, som ønskes moniteret stammer fra overflader i nedenstående område på figur 1. Se arealer og overfladedetaljer i bilag 1-2.

Overfladevandet, som ønskes moniteret stammer fra overflader i nedenstående område på figur 1. Se arealer og overfladedetaljer i bilag 1-2. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 KBH S Att.: Jes Clauson-Kaas Sendes kun pr. e-mail: jcl@ @hofor.dk 29-02-2016 Sagsnr. 2015-0254254

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse meddeler hermed tilladelse til udførelse af 4 A-boringer efter 21 Vandforsyningsloven (LBK 1204 af 28/ ).

Center for Miljøbeskyttelse meddeler hermed tilladelse til udførelse af 4 A-boringer efter 21 Vandforsyningsloven (LBK 1204 af 28/ ). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CabInn Mitchellsgade 14 1568 KøbenhavnV Att. Niels Fennet 05-07-2017 Sagsnr. 2017-0230839 Dokumentnr. 2017-0230839-8 Tilladelse til A-boring

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Tilladelse til udførelse af A-boringer i forbindelse med forundersøgelserne til etablering af en skybrudstunnel ved Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård

Tilladelse til udførelse af A-boringer i forbindelse med forundersøgelserne til etablering af en skybrudstunnel ved Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 KØBENHAVN S Tilladelse til udførelse af A-boringer i forbindelse med forundersøgelserne til etablering

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Byggefelt Q, Teglholmen til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Byggefelt Q, Teglholmen til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse C. W. Obel Ejendomme Att.: Kim Freilev Sendes kun pr. e-mail: kfr@cwobel.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra Byggefelt Q,

Læs mere

I forbindelse med ombygning af spildevandsledning, har HOFOR A/S søgt om tilladelse til mellemdeponering og genanvendelse af forurenet jord.

I forbindelse med ombygning af spildevandsledning, har HOFOR A/S søgt om tilladelse til mellemdeponering og genanvendelse af forurenet jord. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Ørestads Boulevard 35 2300 København S Kasper Mirsbach Henkel (kmhe@hofor.dk) Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemdeponering

Læs mere

Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att. Bjarne Sigvard Petersen. 21. januar Sagsnr Dokumentnr.

Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att. Bjarne Sigvard Petersen. 21. januar Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby Att. Bjarne Sigvard Petersen Tilladelse til udledning af overfladevand fra parkeringsareal

Læs mere

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå.

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Att.: Marianne Jeppesen og Aksel Olsen Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150330179 Udledningstilladelse for

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb Sagsnr.: 219-2013-2741 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand

Læs mere

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald.

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse RGS 90 A/S Vindmøllevej Vindmøllevej 45 2300 København S Vilkårsændring for RGS 90, Vindmøllevej 45 vedrørende modtagelse af

Læs mere

Stenslund Odder Sags Id. S

Stenslund Odder Sags Id. S Stenslund 6 8300 Odder Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse til tilslutning til regnvandskloak Odder Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af regnvand til spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Tilladelse til at forstyrre forurenet havnesediment i Tømmergraven i forbindelse med håndtering af rammehindringer under nedbringning af spunsvæg.

Tilladelse til at forstyrre forurenet havnesediment i Tømmergraven i forbindelse med håndtering af rammehindringer under nedbringning af spunsvæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NPV A/S Jægersborg Allé 1A DK - 2920 Charlottenlund Att.: Michael Mottlau, mm@npv.as Tilladelse til at forstyrre forurenet havnesediment

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Plan og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Plan og Miljø Aarhus Kommune Vand og Natur Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J. Cvr.nr. 38139037 Elstedvej, matr.nr. 6kh, Elsted By, Elsted. Midlertidig tilladelse til udledning

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Strandgade, Christianshavn, til Inderhavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Strandgade, Christianshavn, til Inderhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bo-Vita Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Att. Formand Jan Hyttel, jh@aec.dk 30-04-2018 Sagsnr. 2018-0097515 Dokumentnr. 2018-0097515-9

Læs mere

- Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28 2 til udledning af oppumpet grundvand til Horsbækken.

- Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28 2 til udledning af oppumpet grundvand til Horsbækken. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Heidi Højriis Poulsen Direkte

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra Hotel Comwell, Sundkrogsgade 22, 2150 Nordhavn, til kanal i Nordhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra Hotel Comwell, Sundkrogsgade 22, 2150 Nordhavn, til kanal i Nordhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KPC Ejendomsadministration Dalgasgade 21, 1. Sal 7400 Herning Att. Henrik Hoffmann Sendes kun pr. e-mail til hho@kpc.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til påvirkning af forurenet sediment i forbindelse med udlægning af brækker langs kaj 642, Papirøen, Københavns Havn

Tilladelse til påvirkning af forurenet sediment i forbindelse med udlægning af brækker langs kaj 642, Papirøen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Udviklingsselskabet CØ P/S c/o Nordkranen A/S Arne Jacobsens Allé 7 2300 København S Att. Henriette Guldager Pedersen hgp@nordkranen.dk

Læs mere

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund.

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse Zacho-Lind A/S Baldersbækvej 10-12 2635 Ishøj Att.: Christian Rønne 17-12-2015 Sagsnr. 2015-0280272 Dokumentnr.

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning fra grundvandssænkning

Midlertidig tilladelse til udledning fra grundvandssænkning Midlertidig tilladelse til udledning fra grundvandssænkning Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse (Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 1121 af 3. september 2018) samt Kapitel 9

Læs mere

Tillæg til midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Lerbæk og Grindsted Å

Tillæg til midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Lerbæk og Grindsted Å VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S Gl Kærvej 15 6800 Varde Att.: Mette Skov Hansen, mesk@dinforsyning.dk og Claus A. Nielsen, clan@dinforsyning.dk. Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 Tillæg til

Læs mere

Sweco A/S Granskoven Glostrup Att. Jacob Birch Wolff 24. oktober Sagsnr

Sweco A/S Granskoven Glostrup Att. Jacob Birch Wolff 24. oktober Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sweco A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att. Jacob Birch Wolff jacobbirch.wolff@sweco.dk 24. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0331876 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Vilkår Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

Vilkår Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår: Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Låstrupgård ApS Vievej 24 8832 Skals Sendt til: viegaard@viegaard.dk viborg@viborg.dk www.viborg.dk Tilladelse til nedsivning

Læs mere

2. Der må mellemdeponeres ca ton muld og jord samt knust beton i de udpegede områder fordelt således:

2. Der må mellemdeponeres ca ton muld og jord samt knust beton i de udpegede områder fordelt således: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre Jesper Iserhorst (jise@aarsleff.com) Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemdeponering

Læs mere

Tilladelse til afledning af grundvand til kloak meddeles i en særskilt tilladelse.

Tilladelse til afledning af grundvand til kloak meddeles i en særskilt tilladelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Københavns Ejendomme KEjd. Nyropsgade 1 1602 København V Forlængelse af tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration

Læs mere

Ikano Bolig A/S Stationsparken 24, Glostrup. Sendt digitalt til CVR

Ikano Bolig A/S Stationsparken 24, Glostrup. Sendt digitalt til CVR Ikano Bolig A/S Stationsparken 24,2 2600 Glostrup Sendt digitalt til CVR 39184745 Tilladelse til midlertidig udledning og nedsivning af oppumpet grundvand Hillerød Kommune har i maj 2019 modtaget de sidste

Læs mere

Figur 1 Hovedområdet der udledes overfladevand fra. Sort firkant er bygning dækket i tidligere tilladelse.

Figur 1 Hovedområdet der udledes overfladevand fra. Sort firkant er bygning dækket i tidligere tilladelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2. 8200 Århus N Permanent tilladelse til udledning af overfladevand fra arealer ved

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å Sagsnr.: 219-2013-42519 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Sagsnr.: 219-2013-33737 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å Sagsnr.: 36832 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Tilladelse til udledning af renset

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af spildevand fra bassiner ved Kærsmindebadet til Svejstrup Bæk

Tilladelse til midlertidig udledning af spildevand fra bassiner ved Kærsmindebadet til Svejstrup Bæk Randers Kommune Ejendomsservice Att. Lars Ole Markvardsen Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 21-03-2018

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Frederiksgade Vandværk til Pøle Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Frederiksgade Vandværk til Pøle Å Dato 28. 01. 2019 Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Frederiksgade Vandværk til Pøle Å Sagsnr.: 13/33736 Sagsbehandler: Maj Brit Fisker Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning af

Læs mere