ÅRSBERETNING. Hovedsponsor:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING. Hovedsponsor:"

Transkript

1 2013 ÅRSBERETNING Hovedsponsor:

2 dansk golf unions partnere HOVEDSPONSOR CREATING WINNERS PARTNERE EKSKLUSIV EKSKLUSIV PARTNERE PARTNERE PARTNERE

3 indhold Bestyrelsens beretning 5 Året i glimt 14 Ledelsesberetning 28 Anvendt regnskabspraksis 31 RegnskaB 33 Medlemsstatistik 40 personer i dansk golf union 46

4

5 Bestyrelsens beretning

6 ØKONOMI Vi indleder med økonomi, fordi netop økonomien i disse tider er vigtig for klubberne og vigtig for Dansk Golf Union. I det forgangne år har vi set mange alt for mange konkurser. Ikke mindst i kredsen af baneejere, men også enkelte klubber har måttet kaste håndklædet i ringen. Derfor er der nødt til at være fokus på økonomi, selv om det naturligvis er meget sjovere at beskæftige sig med det sportslige og det sociale. Desværre må vi erkende, at god klubdrift ikke er et spørgsmål om enten forretning eller sport. Det er - og bliver nok også i fremtiden - et spørgsmål om at beherske begge discipliner på ledelsesniveau. I DGU har vi i årevis været opmærksomme på, at mange klubber har en skrøbelig økonomi, og derfor har vi holdt meget igen med det årlige kontingent. Da den økonomiske krise for alvor satte ind i 2008, var kontingentet 149 kr., og for 2014 foreslår vi samme kontingent som i kr. En stigning på bare 2 % over seks år. Da den afgående formand tiltrådte i 2006 var kontingentet på 141 kr. I løbet af de otte år, der er gået i mellemtiden, er kontingentet steget med 8 %, altså i gennemsnit 1 % om året. Det er vi faktisk lidt stolte af, når det samtidig er en kendsgerning, at vi i denne periode har iværksat rigtig mange nye initiativer og opnået sportslige resultater af meget høj karat. Blot til orientering steg kontingentet fra 2003 til 2004 med ikke mindre end 15 kr. (fra 122 kr. til 137 kr.). Altså med mere end stigningen i de seneste otte år. For 2013 kommer vi ud med et underskud på 131 tkr., hvor vi havde budgetteret med et underskud på 840 tkr. Vores indtægter var tæt på budgettet, medens vi på udgiftssiden har foretaget besparelser. Alt i alt må det siges at være et ganske tilfredsstillende resultat. For 2014 budgetterer vi med et underskud på 680 tkr. og for 2015 med et underskud på 709 tkr. Det ser måske lidt drabeligt ud, men sådan forholder det sig faktisk ikke. For det første har vi selv i de år, hvor vi har været meget tilbageholdende med kontingentforhøjelser, øget unionens formue til over det niveau, som er blevet anbefalet af vore revisorer for at kunne drive vores virksomhed på en rimelig og forsvarlig måde. Vi pejler efter en tilpasning ved i et par år at budgettere med et minus. Vi skal huske på, at DGU s opgave ikke er at puge penge sammen. Desuden er der i udgifter, som ikke kommer igen. Vi støtter den professionelle turnering i Himmerland med 500 tkr. om året, og vi påregner i den forbindelse at lave aktiviteter for vore frivillige og samarbejdspartnere for 300 tkr. De udgifter falder naturligvis bort efter de tre år, for hvilke vi har indgået en aftale. Og vi tror på, at klubberne får stor gavn af Made In Denmark, som turneringen hedder. I hvert fald skal alle gode kræfter sættes ind på, at den eksponering, som kommer vores sport til gode i de kommende tre år, omsættes i øget medlemstal over hele landet. I selve regnskabsmaterialet er der naturligvis mange flere oplysninger end her, men det skønnes rimeligt, at vi i den skriftlige årsberetning ikke forbigår et så vigtigt emne som økonomi. UDDANNELSER OG KURSER I tæt samarbejde med greenkeeperforeningen igangsættes nu en analyse af den nuværende uddannelses situation, hvor en kortlægning af de fremtidige mu lig hed er for at styrke green keep ernes uddannelse ud arbejdes. Skolerne på området inddrages natur lig vis og så. Ligeledes skal det undersøges, om der med fordel kan etab leres en efteruddannelse for chefgreenkeeperne. I øvrigt ser det ud som om, vi har det antal greenkeepere, som svarer til efterspørgslen, men vi skal hele tiden være opmærksomme på, at der er den rigtige balance. Hvad angår de kurser, som DGU udbyder, har vi igennem de to seneste år sænket prisen på de enkelte kurser betragteligt, ligesom vi i størst muligt omfang forsøger at udbyde kurserne lokalt og gerne i golfklubberne. På trods af disse tiltag og på trods af meget høj tilfredshed blandt kursusdeltagerne må vi desværre erkende, at nogle kurser aflyses, fordi der ikke er tilslutning nok. Vi mener derfor, at vi skal blive bedre til at markedsføre vores kursustilbud, da vi fastholder, at uddannelse af såvel frivillige som ansat personale er et vigtigt område. Både vi og klubberne skal også se til, at der hele tiden uddannes nye trænere, så udbud og efterspørgsel er i harmoni. PGA og DGU har indledt et samarbejde om at uddanne frivillige junior- og begyndertrænere i golfklubben. Juniortrænerne skal bistå golfklubbens træner med at skabe motiverende træningsmiljøer for juniorer og nye golfspillere i klubben. Vi forventer os meget af dette nye samarbejde, og håber at golfklubberne vil bakke op om disse to uddannelser. 6

7 DIPLOMUDDANNELSE Vi har i det forgangne år arbejdet på at få genetableret uddannelen i golfmanagement. DGU og GAF (Golfens Administrative Forening) indgik et samarbejde med Copenhagen Business Academy om at udbyde diplomuddannelse i golfmanagement. Både DGU og Golfens Administrative Forening ønsker at højne kompetenceniveauet blandt frivillige og ansatte i de danske golfklubber, hvor denne diplomuddannelse spiller en central rolle i forhold til de administrativt ansatte.

8 medlemstal Klubberne havde i 2013 i alt aktive medlemmer, hvilket er et fald på 384 i forhold til Vi anser dette lille fald som positivt, når vi sammenligner med de omkringliggende lande, hvor blandt andet Norge og Sverige oplever store fald i medlemstallet i disse år. Der er i dag en større andel af fleksible medlemskaber, hvilket gør, at de faste kontingentindbetalinger til klubberne er lavere end tidligere, men det er en tendens, der forekommer i hele Europa. Eneste løsning for at øge kontingentindbetalingerne er at få flere golfspillere. Vi oplever, at klubberne er blevet dygtige til at rekruttere nye medlemmer samt fastholde de eksisterende, og DGU vil fortsat bakke op med initiativer og rådgivning, som kan støtte dette arbejde.

9 KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING Vi har genforhandlet vilkårene og fået den årlige præmie nedsat med fem procent. GRUNDSKYLD Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet kan golfbaner ikke sammenlignes med benyttelse af arealer til for eksempel landbrug, planteskole eller lignende, hvilket ellers kunne have medført en reduceret grundskyld. Økonomi- og Indenrigsministeriet fandt således ikke anledning til at ændre lov om kommunal grundskyld, således at golfbaner ligestilles med landbrug. Og henstiller til, at det er den enkelte kommunalbestyrelse, der træffer bestemmelse om eventuel fritagelse. De enkelte klubber kan henvende sig til sekretariatet for at få relevante oplysninger. DGU ERHVERV På grund af de ændrede markedsvilkår har det ikke været let for DGUE i de senere år. Tidligere var det nemmere at tiltrække virksomheder som sponsorer. Den nye markedssituation kan mærkes af alle idrætsforbund og idrætsklubber. Det er ikke muligt i dag at sikre store sponsorsummer ved blot at tilbyde DGU s logo/brand. Samtidig har vi skiftet direktør, og nu er det Jesper Skotte, der står i spidsen. En række nye initiativer er sat i søen, og det bliver meget spændende at følge, hvordan det går. I DGUE er der begrundet optimisme og tro på, at de kommende år vil udvise tilfredsstillende overskud, som vi har hårdt brug for. året ud over den eksisterende mængde. Partnerne tilbydes adgang til DGU s kapital, altså klubber, golfspillere og baser. NYE INITIATIVER Team Danmark har på baggrund af de gode resultater og den stærke talentudvikling i golfsporten besluttet at øge sin støtte til DGU fra 2,1 mio. kr. til 2,7 mio. kr. årligt. Denne forøgelse af budgettet er alene rettet mod en specifik satsning mod OL for damer. Det er vores håb, at de gode resultater, som damerne har opnået de senere år, kan kulminere med et godt resultat ved OL i En del af satsningen er ansættelse af Iben Tinning som landstræner for damerne. Golfspilleren i centrum er et andet nyt initiativ, som vi præsenterede på efterårets regionale møder. Vi tror på, at øget fokus på at skabe den bedst mulige oplevelse for medlemmer og gæster skal have høj prioritet for golfklubberne i Danmark. Golfspilleren i centrum er et it-system, der hjælper den enkelte klub med at rekruttere og fastholde medlemmer, øge omsætningen pr. golfspiller og pege på de vigtigste indsatsområder i arbejdet med at udvikle klubben. Foreløbig har 65 klubber tilmeldt sig, så der forestår et stort arbejde med at implementere dette initiativ. Vi har sidst på året haft et møde med formændene for henholdsvis turnerings- og regelkomiteen med det formål at sammenlægge de to komiteer. Forslaget blev mødt med megen velvilje, og i løbet af 2014 regner vi med at få alt det praktiske på plads. DGUE har besluttet en ny strategi for Strategien tager udgangspunkt i den kapital som DGU har. Det er de 187 klubber, de golfspillere, samt de forskellige databaser, der er blevet etableret. Det er Golf.dk nyhedsbrevet med abonnenter, Golfers Only nyhedsbrev med abonnenter, golfpanelet og KlubNyt. Forudsætningen for, at kapitalen kan skabe værdi for DGU, er et tæt samarbejde mellem klubberne, DGU og DGUE. Den strategiske retning for perioden har som første prioritet at udvikle mulighederne i markedet, samt tiltrække nye partnere med afsæt i de produkter, DGUE allerede råder over. DGUE forventer at kunne tiltrække 5-10 nye partnere om 9

10 DE TRE KONCERNMÅL Vi arbejder hele tiden på at opfylde de tre mål: Rekruttere og fastholde medlemmerne i de danske golfklubber. Forbedre rammebetingelserne for golfsporten. Lette golfklubbernes drift ved at stille anvendelige værktøjer til deres rådighed. Golfspilleren i centrum er et eksempel på, at vi har øjnene stift rettet mod at forbedre klubbernes økonomi. Vi har set for mange dårlige regnskaber, og desværre også for mange konkurser. Heldigvis er der hidtil fundet brugbare løsninger, så der fortsat spilles golf på alle baner, og sådan skulle det gerne fortsætte. Også rammebetingelserne er løbende på programmet, og i den forbindelse skal det understreges, at vi håber på, at indstiftelsen af den miljøpris, som uddeles første gang på repræsentantskabsmødet 2014, vil være med til at ændre omverdenens opfattelse af os. Det er jo påfaldende, at vi plages med Europas mest restriktive regler angående anvendelse af pesticider, når det er en kendsgerning, at vi er det land, der forbruger mindst. Med en ganske lille smule overdrivelse kan vi sige, at det overhovedet ikke vil kunne ses på det samlede forbrug i Danmark, hvis vi helt kunne ophøre med at anvende pesticider på golfbanerne. Anbefaling til god klubdrift arbejdes der også med løbende. Det er jo i sagens natur et projekt, der ikke afsluttes. FORENINGEN PRIVATE GOLFBANER Det er som om, forholdet mellem DGU og FPG i årets løb er blevet mere anstrengt. Hvad det skyldes, kan vi kun gætte på, men det er måske et kvalificeret gæt, at den skrantende økonomi hos mange baneejere er en medvirkende årsag. Hvis man kan placere noget af skylden for de dårlige regnskaber hos DGU, kan det vel virke meget bekvemt. Det er også tankevækkende, at vores formand og direktør ikke længere inviteres til generalforsamling i FPG, selv om vi naturligvis stadig inviterer repræsentanter for FPG til vores repræsentantskabsmøde.

11 En enkelt sag har i årets løb haft en del bevågenhed. For nogen tid siden var der tre af vore medlemsklubber, som udtrykte et meget klart ønske om at blive fritaget for inddrivelse af kontingent. De ville gerne have en model, hvor baneejer opkrævede et beløb direkte hos de enkelte spillere, klubmedlemmerne. Dette beløb skulle bestå af to dele, dels et kontingent til klubben, som baneejer skulle tilstille klubben efter at have modtaget det fra klubmedlemmerne, og dels et beløb for brug af faciliteterne. På den måde var klubbens nødvendige administration skåret ned til et absolut minimum. Denne sag drøftede vi med Danmarks Idrætsforbund, som efter ret lang tid vendte tilbage med forslag til en ny model som aftalegrundlag mellem baneejer og klub. Modellen går i korthed ud på, at klubben for et meget beskedent beløb lejer træningsfaciliteterne altså driving range, puttinggreen - og hvad der ellers måtte være på stedet. Denne leje betales af det kontingent, som vedtages på generalforsamlingen. Baneejeren fastsætter selv en baneleje, som opkræves hos den enkelte golfspiller, og en sådan baneleje kan naturligvis gradueres i forhold til de spillerettigheder, den enkelte bruger har. Vi forelagde denne mulighed for de tre klubber, der oprindelig havde fremsat ønsket, og nu var der ikke længere nogen interesse. Dels var der udskiftet i bestyrelserne, og dels følte man, at klubben nærmest blev sat uden for indflydelse. Da vi ikke vil introducere noget, som vores medlemmer ikke ønsker, indkaldte vi til møde med de klubber, der bor til leje, og der var heldigvis en meget stor deltagelse til dette møde. Vi fik det aldeles entydige signal, at den beskrevne model ikke havde nogen interesse overhovedet, hvorfor vi på det førstkommende bestyrelsesmøde besluttede ikke at indføre modellen som en mulighed i vores optagelsesbetingelser. Det er ikke blevet venligt modtaget af FPG, som i skrivelse af den 18. december 2013 har taget retsligt forbehold for en senere afprøvning af DGU s afgørelse i det relevante fora. Vi håber naturligvis på, at forholdet til FPG igen normaliseres, da vi fortsat føler, at det er vigtigt at holde sammen på alt, hvad der har at gøre med golf i Danmark.

12 DET SPORTSLIGE Starter vi med de professionelle, lyser det som en klar stjerne på en frostklar vinterhimmel, at Thomas Bjørn i 2013 vandt hele to turneringer på European Tour: Omega Masters og Nedbank Golf Challenge. Ved årets slutning lå han nummer et på Race to Dubai 2014 og var på det tidspunkt kvalificeret til Ryder Cup. Thomas har vundet 15 gange på European Tour og er suverænt den mest vindende dansker i golfhistorien. Thomas har indikeret, at han vil prøve at holde formen indtil OL i Thorbjørn Olesen har haft en noget svingende form siden den meriterende sjetteplads ved Masters. Men han er dog stadig nummer 65 på verdensranglisten. Søren Kjeldsen, Søren Hansen og Anders Hansen har klaret sig hæderligt i 2013 og er fortsat med på touren i det kommende år. Steen Tinning er som bekendt gået over i seniorrækken, hvor han sluttede året som nummer to på årets rangliste efter at have vundet to turneringer. I 2010 vandt tre af vore unge herrer sølv ved VM for amatører i Argentina, og næste år er de alle tre på European Tour. Det drejer sig om Morten Ørum Madsen, Joachim B. Hansen (nu J. B. Hansen) og Lucas Justra Bjerregaard. Morten har allerede vundet en turnering, og Joachim har også klaret sig flot. Lucas er først kommet på European Tour for en god måned siden, men har dog klaret de tre første cuts og er nummer 27 på Race to Dubai. Det er imponerende af alle tre, og vi glæder os til at se, hvad det kan blive til. På kvindesiden gik Nicole Broch Larsen over som professionel i august 2013 og startede på Ladies European Access Series, hvor hun allerede har sejret i: HLR Golf Academy Open og Norwegian Challenge, samt klaret en tredjeplads i LETAS OOM. Det medfører, at Nicole i 2014 er sikret fuldt program på Ladies European Tour dog eksklusive majors, som har separate regler for kvalifikation. Line Vedel, som har været med i et par år, har i 2014 fuldt program på Ladies European Tour og Ladies PGA (USA), hvor hun blev nummer syv på tourskolen. Langt hen i december lykkedes det også for Julie Tvede at sikre sig kortet for Det ser rigtig godt ud for pro erne, og vi møder i udlandet megen anerkendelse for vores elitearbejde, som i den grad bærer frugt. Når det gælder amatørerne, er det naturligt at starte med Emily Pedersen, som i 2013 havde et helt forrygende år. Vi nøjes med at nævne sejrene: EM damer individuelt (og Emily var på det tidspunkt kun 17 år), Doral Publix Junior Golf Classic, Spanish Amateur, German Girls og European Club Cup Trophy (EM for klubhold, sammen Nanna Madsen og Charlotte Lorentzen). Emily sluttede året som nummer et på den europæiske rangliste for damer. Og så sent som den 23. december vandt Emily for andet år i træk Doral Publix Junior Golf Classic. Angående EM for klubhold bør det nævnes, at damerne fra Smørum ikke kun vandt, men vandt med hele 19 slag foran nummer to. Det har givet genlyd i hele den europæiske golfverden. Emily overvejer en professional karriere og vil i 2014 formentlig deltage i flere proturneringer for at teste niveauet. Nanna Madsen vandt: A6 Ladies Open, som er en del af den professionelle Nordea Tour, European Club Cup Trophy (med Emily og Charlotte). Hun var individuelt den bedste i samme turnering og DM i slagspil. Nanna regner med at tage på college i USA til næste år. Sebastian Cappelen har klaret sig helt fantastisk i USA, hvor han har vundet tre turneringer. Han regner med at starte som pro til næste år og planlægger at blive i USA. Sebastian har ikke været til rådighed for landsholdet til EM og VM, hvorfor samarbejdet og støtten naturligvis er indstillet. Sebastian sluttede året som nummer 4 på WAGR (World Amateur Golf Ranking) og blev derved den bedst placerede dansker nogensinde. Det er noget, der høres i hele golfverdenen, og selv om Sebastian ikke er til rådighed for vores landshold, er det med til at løfte vores omdømme. Nikolaj Kristensen vandt Copa Juan Carlos Tailhade i Argentina og har desuden opnået andre fine resultater. Og Kasper Estrup vandt Finnish Open, som er en del af den professionelle ECCO Tour. Mads Søgaard blev nummer to i German Amateur, og John Axelsen, som bliver 16 år i januar 2014, blev nummer to i European Young Masters. 12

13 John har fået talrige tilbud om collegeophold i USA, og han er i den situation, at han selv kan bestemme, hvor han måtte ønske at tage hen. Amatører har ingen øvre aldersgrænse, så det bør nævnes, at Hans Stenderup fra Rungsted i veteranklassen var den bedste ved EM i I 2013 har vi afholdt EM for herrehold i Danmark, og Silkeborg-Ry, som var vært, havde meget stor ære af arrangementet, som i alle henseender blev afviklet perfekt. Og så var vejret tilmed så strålende, som man overhovedet kunne ønske sig. Det er et meget stort og også meget dyrt - arrangement, som gør et godt indhug i DGU s elitebudget, men det er nødvendigt, at vi af og til påtager os et sådant værtskab. Vi kan jo ikke bare påregne, at andre lande tager slæbet og omkostningerne. Uden disse mesterskaber ville vores bedste amatører ikke have mulighed for at udvikle sig og for at sammenligne sig med de bedste europæiske spillere. Derfor vil vi også i fremtiden byde os til som værtsnation. Næste gang i 2015, hvor der er EM for damer.

14 ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT året i glimt 14

15 Anbefalinger til god Klubdrift Vi arbejder hele tiden på at hjælpe klubberne i deres arbejde var ingen undtagelse og blev året, hvor vi udarbejdede en publikation, vi kaldte Anbefalinger til god klubdrift. Vi præsenterede den på regionalmøderne i efteråret 2013, og vi vil løbende revidere publikationen. Golfens Dag 2013 Søndag den 14 april blev der for sjette gang afviklet Golfens Dag. Selvom vejrudsigten ikke bød på ubetinget golfvejr, så formåede de 148 golfklubber at tiltrække ca golfinteresserede og give dem en god oplevelse. Ud af de mange gæster estimerede golfklubberne, at Golfens Dag resulterede i mere end 2000 nye medlemmer. Det var positivt at mærke, at Golfens Dag fik så meget opmærksomhed i klubberne. Der blev gjort mange overvejelser om, hvordan dagen skulle forløbe og klubberne var gode til at inddrage frivillige. Klubbernes rammebetingelser Vi udvalgte tre områder at gå i dybden med i forhold til at forbedre klubbernes rammebetingelser. De tre områder blev: 1. Fritagelse for grundskyld. 2. Forbedring af klubbens tilskudsmuligheder. 3. Fleksible regler på pesticidområdet. Vi udarbejdede en vejledning på de to områder, tilskud og grundskyld, ligesom vi bidrog med konkret rådgivning til klubberne. Golfspilleren i Centrum Forestil dig en golfklub i Danmark. Klubben består af en god golfbane og 600 medlemmer. Golfklubben forsøger hver dag at forbedre, optimere og skabe nye tiltag, som gør klubben mere attraktiv for medlemmer og greenfeegæster. Men hvordan udvikler man mest optimalt sin golfklub? Svaret er enkelt - ved at sætte golfspilleren i centrum. Golfspilleren i Centrum blev etableret i løbet af året. Finanskrisen kradser endnu Efterdønningerne fra finanskrisen var stadigvæk til at få øje på i golfdanmark, og Dansk Golf Union oplevede stadigvæk et stort behov for rådgivning og sparring inden for det juridiske område. I løbet af 2013 blev fire klubber erklæret konkurs eller opløst. Blommenslyst Golfklub, Dronninglund Golfklub og Comwell Kellers Park Golfklub blev erklæret konkurs. På en ekstraordinær generalforsamling blev Egedal Golfklub opløst den 11. december golfspillere i Danmark og de skal fastholdes Hos Dansk Golf Union var der tilfredshed at spore, da der blev meldt status quo i medlemstallet. Nye strategier og udviklingsprojekter skal være med til at fastholde både yngre og ældre medlemmer ved at øge fokus på oplevelser og træningsmiljø.

16 Børnehjælpsdagen I 2012 indledte Dansk Golf Union og Børnehjælpsdagen et samarbejde, som havde til formål at hjælpe udsatte børn i Danmark. 21 golfklubber greb chancen og solgte lodder til klubbens medlemmer, venner og familie. Det blev til mere end solgte lodder og en omsætning på kr , hvoraf kr gik til Børnehjælps dagen, og kr kom juniorarbejdet i de danske golfklubber tilgode. Landslederseminar Lørdag den 16. november 2013 stod i juniorernes tegn, da 250 juniorledere, pro er og forretningsførere var mødt frem til Dansk Golf Unions Landsseminar, som havde fået titlen Juniorgolf - udviklings- eller afviklingsmiljø? Dagen bød blandt andet på oplæg fra ungdomsforsker Søren Østergaard - som fortalte om, hvordan unges vaner og behov ikke altid harmonerede med træningsmiljøet i de danske golfklubber. Aon Camps Camps er en tilbagevende succes hvert år i Dansk Golf Union. Selvom mange klubber havde kastet sig over at lave camps for både unge og ældre - så var der stadigvæk rift om pladserne på DGU s fire camps. Aon Drengecamp blev afholdt i Odense GK med 40 deltagere. Aon Ungdomscamp blev afholdt på Lübker Golf Resort med 83 deltagere. Esbjerg Golfklub stod for Aon Famliecamp, hvor 45 deltog, og sidst, men ikke mindst, blev der afholdt Aon Pigecamp i Dejbjerg Golfklub med 33 golfentusiatiske piger. Ny træningskultur Hvordan skaber man et attraktivt juniormiljø? Ja, det er spørgsmålet. Men i Dansk Golf Union blev 2013 brugt på at knække koden til, hvordan vi kan fastholde flere juniorspillere. Det handler om tilrettelæggelse af træning, nye værktøjer og ikke mindst etableringen af spændende juniormiljøer. Dansk Golf Union blev klar med flere redskaber til klubberne, der kan være med til at sætte fokus på fastholdelse af juniorerne i sporten. 16

17 Aon og juniorerne Med Aon som sponsor blev der i 2013 afviklet masser af juniorturneringer. 260 hold var en del af Aon Juniorholdturneringen, og 88 klubber var tilmeldt Aon Junior Cup. Der blev gennemført 40 Aon Short Game Challenges og 54 Aon Short Game Tests. Samlet gav det 1233 runder. Årets to vindere ved landsfinalen i Aon Short Game Challenge fik en lækker præmie, idet de begge vandt en weekendtur til England for at se Manchester United spille fodbold.

18 Danmarks sejeste Emily Lørdag vandt den bare 17-årige Emily Pedersen fra Smørum Golfklub guld ved EM for damer i Finland. Fire imponerende runder på Aura Golf Course i Turku sikrede Emily Pedersen en sejr med tre slag ned til nummer to. Sejren var kulminationen på en flot sæson, som også bød på en femteplads ved EM for hold, en sejr i Spanish International Ladies Amateur og en sejr i German Amateur.

19 Kvindegolf skal styrkes frem mod OL i Rio 2016 OL i Rio i 2016 er et comeback til golfsporten. En rekordstor støtte og et øget samspil med Team Danmark sikrede optimale udviklingsmuligheder for udvalgte kvindelige golfspillere. Dansk Golf Union valgte derfor også at ansætte tidligere professionelle golfspiller Iben Tinning som landstræner. Made in Denmark blev en realitet Lars Larsen løftede sløret for en europatour-turnering på dansk grund. Turneringen fik navnet Made in Denmark, og bliver afviklet på Himmerland Golf Resort & Spa midt i august 2014, 2015 og Med navnet Made in Denmark ønskede man at signalere, at denne golfturnering kan samle Danmark. I Dansk Golf Union hilste man initiativet velkomment, og håber på, at turneringen bl.a. kan skaffe flere medlemmer til golfsporten. EM i Silkeborg juli blev der spillet EM-golf i Silkeborg Ry Golfklub. Det danske herrehold bestod af Mads Søgaard, Thomas Sørensen, Christian Gløët, Kasper Estrup, Niklas Nørgaard Møller og Nicolai Tinning. Herreholdet missede desværre first flight - og det blev til en flot femteplads. Mads Søgaard og Nanna K. Madsen sejrede ved DM i Slagspil Der var landsholdsdominans ved DM i Slagspil, som blev afholdt i Lyngbygaard Golf. Både på herre- og damesiden formåede landsholdets profiler at ligge i toppen. Hos herrerne måtte Nicolai Tinning se sig slået af landsholdkammeraten Mads Søgaard. Emily Pedersen fra Smørum, som i juli vandt EM, kunne ikke hamle op med landsholdsveninden Nanna K. Madsen. Peter Launer Bæk og Henriette Nielsen vandt DM i Hulspil Det blev en spændende afslutning til DM i Hulspil, som blev afviklet i Varde Golfklub. Hos herrerne vandt landsholdsprofilen Peter Launer Bæk fra Odense Eventyr over Oliver Ytte Andersen fra Frederikssund, og hos damerne sejrede Henriette Nielsen fra Sorø over Christine Holm Skylvad fra Sønderjylland. 19

20 2013 var et EM år Det var ikke kun i Silkeborg Ry Golfklub, der blev afviklet et EM i golf. I resten af Europa blev der også dystet i de europæiske mesterskaber. I England besejrede de danske damer Frankrig i den sidste match, og resultaterne rakte til en flot femteplads. Drengeholdet drog til Skotland for at spille, men måtte nøjes med en sjetteplads. For pigeholdet gik turen blot over Øresund til Sverige og her ventede en svær uge, hvor det blev til en 12. plads. Fra amatør til pro 2013 bød på karriereskift for Nicole Broch Larsen og Daisy Nielsen, som begge skiftede amatørkarrieren ud med en professionel en af slagsen. Desuden lykkedes det for Nicole Broch Larsen at sikre sig et europatour-kort til 2014 og slutte på en imponerende tredjeplads på Letas Order of Merit tour-drenge Det lykkedes for Lucas Bjerregaard at erhverve sig en plads på European Tour, og Andreas Hartø formåede at generhverve sin licens. Det betyder, at der igen er ni danskere at finde på europatouren i De ni danske europatourspillere er: Thomas Bjørn, Søren Hansen, Anders Hansen, Søren Kjeldsen, Thorbjørn Olesen, Joachim B. Hansen, Morten Ørum Madsen, Lucas Bjerregaard og Andreas Hartø. 20

21

22 Resultater Danmarksmesterskaber DM slagspil herrer Mads Søgaard DM slagspil damer Nanna Koerstz Madsen DM hulspil herrer Peter Launer Bæk DM hulspil damer Henriette Nielsen DM juniorer drenge Alexander George Frances DM juniorer piger Puk Lyng Thomsen DM seniorer herrer Martin Bank DM seniorer damer Else Kalstad DM veteraner Hans Stenderup DM veteraner damer Ikke spillet DM mid-age herrer Thomas Dam Nilsson DM mid-age damer Lene Barrett Holm DM 2 generationer, far / søn Bjørn Nørgaard / Robert Nørgaard DM 2 generationer, mixed Alexander Tommerup / Birgitte Tommerup Holdturneringer GE Money Bank Divisionen herrer Frederikssund GE Money Bank Divisionen damer Smørum Aon Juniorholdturnering Sydsjællands Sportsjournalisternes juniorholdturering Ikast 1. Division seniorer Rungsted 1. Division veteraner Furesø European club cup trophy Smørum Ranglister world amateur golf rankings Sebastian Cappelen bedste herre (nr. 4) Emily Kirstine Pedersen bedste dame og juniorpige (nr. 7) John Axelsen bedste juniordreng (nr. 621) Titleist Ranglisten herrer Nicolai Tinning Titleist Ranglisten damer Nanna Koerstz Madsen Aon juniorranglisten drenge Alexander George Frances

23 Aon juniorranglisten piger Emily Kirstine Pedersen SeniorRanglisten herrer Ivan Dueholm SeniorRanglisten damer Else Kalstad internationale sejre European Tour Omega Masters Nedbank Challenge Thomas Bjørn South African Open Championship Morten Ørum Madsen European Senior Tour Berenberg Masters English Senior Tour Steen Tinning Ecco Tour/Nordea Tour/Ladies Access Series HLR Golf Academy Open Norwegian Challenge Nicole Broch Larsen A6 Ladies Open Nanna Madsen Finnish Open Kasper Estrup Backtee Race 2 Himmerland Lasse Jensen Bravo Tours Open Ecco Tournament of Champions Jeff Winther Amatørturneringer EM damer individuelt Doral-Publix Junior Golf Classic Spanish Amateur German Girls LEAR - den europæiske rangliste for damer Emily Kirstine Pedersen European Club Cup Trophy, individuelt Nanna Koerstz Madsen Patriot All America SEC Championship Crocked Stick Intercollegiate Sebastian Cappelen Copa Juan Carlos Tailhade Nikolaj Kristensen Annika Invitational Europe Malene Krøllbøll hansen European Super Senior Hans Stenderup ECCO Spanish Open Lucas Justra Bjerregaard DAT Masters - by Visit Tønder Morten Ørum Madsen

24 Ny miljøpris sat i verden Som et bredt samarbejde mellem Dansk Golf Union, Dansk Greenkeepers Association, Miljøstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Idrætsforbund opstod Golfsportens Miljøpris i Prisen uddeles først gang i 2014 til den danske golfklub, som har igangsat eller gennemført den bedste aktivitet til at fremme natur og miljø på golfbanen. Det bedste forslag præmieres med Golfsportens Miljøpris og en check på kr.

25 1 Nye miljøkrav blev en realitet 2013 blev året, hvor Miljøstyrelsen fremlagde den nye bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. Der blev lagt op til stramninger, og flere klubber blev udfordret ved at skulle overholde de nye belastningstal. I 2014 skal alle golfklubber indberette deres belastningstal fra det foregående kalenderår til Miljøstyrelsen. Det betød, at de danske golfklubber allerede i 2013 skulle efterleve de nye skærpede krav. Farvel til de grønne regnskaber De sidste grønne regnskaber blev i 2013 indleveret - fremover skal alle golfklubber indberette deres belastningstal direkte til Miljøstyrelsen. De grønne regnskaber blev indført af Dansk Golf Union i I 2013 blev der indleveret 148 grønne regnskaber. Sprøjtejournalerne så dagens lys Indberetning af sprøjteoplysninger og førelse af sprøjtejournaler var to af de obligatoriske initiativer, som i 2013 fulgte i kølvandet på den nye golfbekendtgørelse. Selvom de nye procedurer og arbejdsgange tog tid at vænne sig til, så er det allerede blevet en integreret del af arbejdet i de fleste danske golfklubber. Grønt forbund for fjerde gang Dansk Golf Union blev atter certificeret som grønt forbund under DIF. At blive grønt forbund kræver blandt andet, at forbundet har udarbejdet et miljøkodeks, og opfordrer klubberne til at agere miljøansvarligt. Vi blev certificeret blandt andet for at have oprettet Golfsportens Miljøpris. anderledes miljøkampagne Dansk Golf Union lancerede i 2013 en anderledes miljøkampagne, der rettede fokus på de nye miljøregler samt det faktum, at det fremover bliver sværere for greenkeeperne at holde eksempelvis fairways fri for ukrudt og greens fri for svampeangreb. For at komme denne udvikling i forkøbet var Dansk Golf Union klar med en kampagne, som fortalte golfspillerne, at de uønskede vækster ikke skyldes dårlig klubdrift eller inkompetente greenkeepere. MENS DU VENTER - SÅ LÆS LIGE HER... VED DU, AT DER I ÅR ER TRÅDT NYE MILJØREGLER I KRAFT? Danske golfklubber står over for nye udfordringer. Pesticidforbruget skal prioriteres og nedsættes. Nogle baner vil gennemgå større forandringer end andre - et eksempel kan være, at man kan opleve mere ukrudt på banen. I en rundspørge blandt golfspillere er der enighed om: Golf skal forbindes med bæredygtighed, og golfensporten har et ansvar over for naturen. Mere ukrudt på fairway er ok - bare greens er flotte. Vi kender alle udfordringerne. Alle gør deres bedste. Lad os være sammen om at lykkes! SPIS BANENS UKRUDT Kombiner golfrunden med at indsamle lidt af den udskældte ukrudt - med få midler bliver ukrudtet velsmagende og så er det sundt. Her er to gode opskrifter, som kan nydes over sommeren. GULERODSMOS MED BELLIS En håndfuld bellis 2 store gulerødder 2 spsk. cidereddike 3 spsk. koldpresset rapsolie 1 tsk. honning Havsalt og friskkværnet pebber Skræl gulerødderne, og skær dem i små stykker - kog dem møre i vand. Hæld vandet fra, og tilsæt eddike, olie, honning, salt og peber og blend det til en mos. Drys bellis udover mosen, inden du serverer den til lyst kød, fisk eller som snack til ristet brød. MÆLKEBØTTESALAT De fleste kender i dag ruccola, som kan findes i de fleste grøntafdelinger. Men mange er sikkert ikke klar over, at mælkebøtten er i familie med ruccolaen. Smagen er behagelig bitter - bare sørg for at bruge de unge blade. Til salaten skal du bruge: 250 gram friske mælkebøtteskud 2 skalotteløg 50 gram ristede mandler 2 tsk. honning 1 tsk. dijonsennep 2 spsk. rapsolie 1 spsk. citronsaft Skyl de friske skud - læg dem evt. i isvand i en time, så bliver de ekstra sprøde. Skær løgene i fine ringe, og rist mandlerne sprøde på panden. Hæld vandet fra bladene, brug evt. en salatslynge, og vend løgene og mandlerne i salaten. Bland dressingen, og smag til med salt og peber. Salaten fungerer som det optimale grønne tilbehør til en grillaften GREENKEEPEREN HVORNÅR TRÅDTE DE NYE MILJØREGLER I KRAFT? A: 1928 B: 1997 C: 2013 Skriv GOLF klubnavn og dit svar i en sms, og send den til Fx. GOLF silkeborg B Det koster 0 kr. + almindelig sms-takst. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter Med 188 golfbaner i Danmark er der brug for dygtige og veluddannede greenkeepere. I de danske golfklubber arbejder der ca. 800 greenkeepere. Det er dem, der sørger for, at fairways er flotte, greens er hurtige og at du får en god golfoplevelse. Greenkeeperne kan ikke udrette mirakler - men de gør deres bedste hver dag. Du er velkommen til at spørge dem om golfbanens stand og pleje. De vil meget gerne fortælle om deres udfordringer. KONKURRENCE VIND ET GOLFOPHOLD PÅ COMWELL TIL EN VÆRDI AF KR

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: side 1 2012 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2011 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 7 Overskudsudlodning... 8 Ledelsesberetning... 9 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Synergi mellem bank og it. Bankdata 2012 04. Udviklingsaktiviteter 10. Service og support 19. Konsulent-funktioner 21

Indholdsfortegnelse. Synergi mellem bank og it. Bankdata 2012 04. Udviklingsaktiviteter 10. Service og support 19. Konsulent-funktioner 21 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankdata 2012 04 Synergi mellem bank og it Udviklingsaktiviteter 10 Service og support 19 Konsulent-funktioner 21 Teknologi 23 Drift 26 Medarbejdere 28 Skrevet om Bankdata

Læs mere

Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2012

Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ÅRSRAPPORT 2010 VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ECCO Sko A/S Industrivej 5 DK-6261 Bredebro A/S Reg. nr. 43.088 CVR-nr. 45 34 99 18 Bestyrelse Hanni Toosbuy Kasprzak Formand Karsten

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E mail: info@bueskydningdanmark.dk DAGSORDEN Forbundsmøde

Læs mere

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 128. ÅRSRAPPORT

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 128. ÅRSRAPPORT A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 128. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2012 til 30. september 2013 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for regnskabsåret 2012/13

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Operate årsrapport 2014

Operate årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på generalforsamlingen den 24. februar 2015 Dirigent 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere