ÅRSBERETNING. Hovedsponsor:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING. Hovedsponsor:"

Transkript

1 2013 ÅRSBERETNING Hovedsponsor:

2 dansk golf unions partnere HOVEDSPONSOR CREATING WINNERS PARTNERE EKSKLUSIV EKSKLUSIV PARTNERE PARTNERE PARTNERE

3 indhold Bestyrelsens beretning 5 Året i glimt 14 Ledelsesberetning 28 Anvendt regnskabspraksis 31 RegnskaB 33 Medlemsstatistik 40 personer i dansk golf union 46

4

5 Bestyrelsens beretning

6 ØKONOMI Vi indleder med økonomi, fordi netop økonomien i disse tider er vigtig for klubberne og vigtig for Dansk Golf Union. I det forgangne år har vi set mange alt for mange konkurser. Ikke mindst i kredsen af baneejere, men også enkelte klubber har måttet kaste håndklædet i ringen. Derfor er der nødt til at være fokus på økonomi, selv om det naturligvis er meget sjovere at beskæftige sig med det sportslige og det sociale. Desværre må vi erkende, at god klubdrift ikke er et spørgsmål om enten forretning eller sport. Det er - og bliver nok også i fremtiden - et spørgsmål om at beherske begge discipliner på ledelsesniveau. I DGU har vi i årevis været opmærksomme på, at mange klubber har en skrøbelig økonomi, og derfor har vi holdt meget igen med det årlige kontingent. Da den økonomiske krise for alvor satte ind i 2008, var kontingentet 149 kr., og for 2014 foreslår vi samme kontingent som i kr. En stigning på bare 2 % over seks år. Da den afgående formand tiltrådte i 2006 var kontingentet på 141 kr. I løbet af de otte år, der er gået i mellemtiden, er kontingentet steget med 8 %, altså i gennemsnit 1 % om året. Det er vi faktisk lidt stolte af, når det samtidig er en kendsgerning, at vi i denne periode har iværksat rigtig mange nye initiativer og opnået sportslige resultater af meget høj karat. Blot til orientering steg kontingentet fra 2003 til 2004 med ikke mindre end 15 kr. (fra 122 kr. til 137 kr.). Altså med mere end stigningen i de seneste otte år. For 2013 kommer vi ud med et underskud på 131 tkr., hvor vi havde budgetteret med et underskud på 840 tkr. Vores indtægter var tæt på budgettet, medens vi på udgiftssiden har foretaget besparelser. Alt i alt må det siges at være et ganske tilfredsstillende resultat. For 2014 budgetterer vi med et underskud på 680 tkr. og for 2015 med et underskud på 709 tkr. Det ser måske lidt drabeligt ud, men sådan forholder det sig faktisk ikke. For det første har vi selv i de år, hvor vi har været meget tilbageholdende med kontingentforhøjelser, øget unionens formue til over det niveau, som er blevet anbefalet af vore revisorer for at kunne drive vores virksomhed på en rimelig og forsvarlig måde. Vi pejler efter en tilpasning ved i et par år at budgettere med et minus. Vi skal huske på, at DGU s opgave ikke er at puge penge sammen. Desuden er der i udgifter, som ikke kommer igen. Vi støtter den professionelle turnering i Himmerland med 500 tkr. om året, og vi påregner i den forbindelse at lave aktiviteter for vore frivillige og samarbejdspartnere for 300 tkr. De udgifter falder naturligvis bort efter de tre år, for hvilke vi har indgået en aftale. Og vi tror på, at klubberne får stor gavn af Made In Denmark, som turneringen hedder. I hvert fald skal alle gode kræfter sættes ind på, at den eksponering, som kommer vores sport til gode i de kommende tre år, omsættes i øget medlemstal over hele landet. I selve regnskabsmaterialet er der naturligvis mange flere oplysninger end her, men det skønnes rimeligt, at vi i den skriftlige årsberetning ikke forbigår et så vigtigt emne som økonomi. UDDANNELSER OG KURSER I tæt samarbejde med greenkeeperforeningen igangsættes nu en analyse af den nuværende uddannelses situation, hvor en kortlægning af de fremtidige mu lig hed er for at styrke green keep ernes uddannelse ud arbejdes. Skolerne på området inddrages natur lig vis og så. Ligeledes skal det undersøges, om der med fordel kan etab leres en efteruddannelse for chefgreenkeeperne. I øvrigt ser det ud som om, vi har det antal greenkeepere, som svarer til efterspørgslen, men vi skal hele tiden være opmærksomme på, at der er den rigtige balance. Hvad angår de kurser, som DGU udbyder, har vi igennem de to seneste år sænket prisen på de enkelte kurser betragteligt, ligesom vi i størst muligt omfang forsøger at udbyde kurserne lokalt og gerne i golfklubberne. På trods af disse tiltag og på trods af meget høj tilfredshed blandt kursusdeltagerne må vi desværre erkende, at nogle kurser aflyses, fordi der ikke er tilslutning nok. Vi mener derfor, at vi skal blive bedre til at markedsføre vores kursustilbud, da vi fastholder, at uddannelse af såvel frivillige som ansat personale er et vigtigt område. Både vi og klubberne skal også se til, at der hele tiden uddannes nye trænere, så udbud og efterspørgsel er i harmoni. PGA og DGU har indledt et samarbejde om at uddanne frivillige junior- og begyndertrænere i golfklubben. Juniortrænerne skal bistå golfklubbens træner med at skabe motiverende træningsmiljøer for juniorer og nye golfspillere i klubben. Vi forventer os meget af dette nye samarbejde, og håber at golfklubberne vil bakke op om disse to uddannelser. 6

7 DIPLOMUDDANNELSE Vi har i det forgangne år arbejdet på at få genetableret uddannelen i golfmanagement. DGU og GAF (Golfens Administrative Forening) indgik et samarbejde med Copenhagen Business Academy om at udbyde diplomuddannelse i golfmanagement. Både DGU og Golfens Administrative Forening ønsker at højne kompetenceniveauet blandt frivillige og ansatte i de danske golfklubber, hvor denne diplomuddannelse spiller en central rolle i forhold til de administrativt ansatte.

8 medlemstal Klubberne havde i 2013 i alt aktive medlemmer, hvilket er et fald på 384 i forhold til Vi anser dette lille fald som positivt, når vi sammenligner med de omkringliggende lande, hvor blandt andet Norge og Sverige oplever store fald i medlemstallet i disse år. Der er i dag en større andel af fleksible medlemskaber, hvilket gør, at de faste kontingentindbetalinger til klubberne er lavere end tidligere, men det er en tendens, der forekommer i hele Europa. Eneste løsning for at øge kontingentindbetalingerne er at få flere golfspillere. Vi oplever, at klubberne er blevet dygtige til at rekruttere nye medlemmer samt fastholde de eksisterende, og DGU vil fortsat bakke op med initiativer og rådgivning, som kan støtte dette arbejde.

9 KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING Vi har genforhandlet vilkårene og fået den årlige præmie nedsat med fem procent. GRUNDSKYLD Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet kan golfbaner ikke sammenlignes med benyttelse af arealer til for eksempel landbrug, planteskole eller lignende, hvilket ellers kunne have medført en reduceret grundskyld. Økonomi- og Indenrigsministeriet fandt således ikke anledning til at ændre lov om kommunal grundskyld, således at golfbaner ligestilles med landbrug. Og henstiller til, at det er den enkelte kommunalbestyrelse, der træffer bestemmelse om eventuel fritagelse. De enkelte klubber kan henvende sig til sekretariatet for at få relevante oplysninger. DGU ERHVERV På grund af de ændrede markedsvilkår har det ikke været let for DGUE i de senere år. Tidligere var det nemmere at tiltrække virksomheder som sponsorer. Den nye markedssituation kan mærkes af alle idrætsforbund og idrætsklubber. Det er ikke muligt i dag at sikre store sponsorsummer ved blot at tilbyde DGU s logo/brand. Samtidig har vi skiftet direktør, og nu er det Jesper Skotte, der står i spidsen. En række nye initiativer er sat i søen, og det bliver meget spændende at følge, hvordan det går. I DGUE er der begrundet optimisme og tro på, at de kommende år vil udvise tilfredsstillende overskud, som vi har hårdt brug for. året ud over den eksisterende mængde. Partnerne tilbydes adgang til DGU s kapital, altså klubber, golfspillere og baser. NYE INITIATIVER Team Danmark har på baggrund af de gode resultater og den stærke talentudvikling i golfsporten besluttet at øge sin støtte til DGU fra 2,1 mio. kr. til 2,7 mio. kr. årligt. Denne forøgelse af budgettet er alene rettet mod en specifik satsning mod OL for damer. Det er vores håb, at de gode resultater, som damerne har opnået de senere år, kan kulminere med et godt resultat ved OL i En del af satsningen er ansættelse af Iben Tinning som landstræner for damerne. Golfspilleren i centrum er et andet nyt initiativ, som vi præsenterede på efterårets regionale møder. Vi tror på, at øget fokus på at skabe den bedst mulige oplevelse for medlemmer og gæster skal have høj prioritet for golfklubberne i Danmark. Golfspilleren i centrum er et it-system, der hjælper den enkelte klub med at rekruttere og fastholde medlemmer, øge omsætningen pr. golfspiller og pege på de vigtigste indsatsområder i arbejdet med at udvikle klubben. Foreløbig har 65 klubber tilmeldt sig, så der forestår et stort arbejde med at implementere dette initiativ. Vi har sidst på året haft et møde med formændene for henholdsvis turnerings- og regelkomiteen med det formål at sammenlægge de to komiteer. Forslaget blev mødt med megen velvilje, og i løbet af 2014 regner vi med at få alt det praktiske på plads. DGUE har besluttet en ny strategi for Strategien tager udgangspunkt i den kapital som DGU har. Det er de 187 klubber, de golfspillere, samt de forskellige databaser, der er blevet etableret. Det er Golf.dk nyhedsbrevet med abonnenter, Golfers Only nyhedsbrev med abonnenter, golfpanelet og KlubNyt. Forudsætningen for, at kapitalen kan skabe værdi for DGU, er et tæt samarbejde mellem klubberne, DGU og DGUE. Den strategiske retning for perioden har som første prioritet at udvikle mulighederne i markedet, samt tiltrække nye partnere med afsæt i de produkter, DGUE allerede råder over. DGUE forventer at kunne tiltrække 5-10 nye partnere om 9

10 DE TRE KONCERNMÅL Vi arbejder hele tiden på at opfylde de tre mål: Rekruttere og fastholde medlemmerne i de danske golfklubber. Forbedre rammebetingelserne for golfsporten. Lette golfklubbernes drift ved at stille anvendelige værktøjer til deres rådighed. Golfspilleren i centrum er et eksempel på, at vi har øjnene stift rettet mod at forbedre klubbernes økonomi. Vi har set for mange dårlige regnskaber, og desværre også for mange konkurser. Heldigvis er der hidtil fundet brugbare løsninger, så der fortsat spilles golf på alle baner, og sådan skulle det gerne fortsætte. Også rammebetingelserne er løbende på programmet, og i den forbindelse skal det understreges, at vi håber på, at indstiftelsen af den miljøpris, som uddeles første gang på repræsentantskabsmødet 2014, vil være med til at ændre omverdenens opfattelse af os. Det er jo påfaldende, at vi plages med Europas mest restriktive regler angående anvendelse af pesticider, når det er en kendsgerning, at vi er det land, der forbruger mindst. Med en ganske lille smule overdrivelse kan vi sige, at det overhovedet ikke vil kunne ses på det samlede forbrug i Danmark, hvis vi helt kunne ophøre med at anvende pesticider på golfbanerne. Anbefaling til god klubdrift arbejdes der også med løbende. Det er jo i sagens natur et projekt, der ikke afsluttes. FORENINGEN PRIVATE GOLFBANER Det er som om, forholdet mellem DGU og FPG i årets løb er blevet mere anstrengt. Hvad det skyldes, kan vi kun gætte på, men det er måske et kvalificeret gæt, at den skrantende økonomi hos mange baneejere er en medvirkende årsag. Hvis man kan placere noget af skylden for de dårlige regnskaber hos DGU, kan det vel virke meget bekvemt. Det er også tankevækkende, at vores formand og direktør ikke længere inviteres til generalforsamling i FPG, selv om vi naturligvis stadig inviterer repræsentanter for FPG til vores repræsentantskabsmøde.

11 En enkelt sag har i årets løb haft en del bevågenhed. For nogen tid siden var der tre af vore medlemsklubber, som udtrykte et meget klart ønske om at blive fritaget for inddrivelse af kontingent. De ville gerne have en model, hvor baneejer opkrævede et beløb direkte hos de enkelte spillere, klubmedlemmerne. Dette beløb skulle bestå af to dele, dels et kontingent til klubben, som baneejer skulle tilstille klubben efter at have modtaget det fra klubmedlemmerne, og dels et beløb for brug af faciliteterne. På den måde var klubbens nødvendige administration skåret ned til et absolut minimum. Denne sag drøftede vi med Danmarks Idrætsforbund, som efter ret lang tid vendte tilbage med forslag til en ny model som aftalegrundlag mellem baneejer og klub. Modellen går i korthed ud på, at klubben for et meget beskedent beløb lejer træningsfaciliteterne altså driving range, puttinggreen - og hvad der ellers måtte være på stedet. Denne leje betales af det kontingent, som vedtages på generalforsamlingen. Baneejeren fastsætter selv en baneleje, som opkræves hos den enkelte golfspiller, og en sådan baneleje kan naturligvis gradueres i forhold til de spillerettigheder, den enkelte bruger har. Vi forelagde denne mulighed for de tre klubber, der oprindelig havde fremsat ønsket, og nu var der ikke længere nogen interesse. Dels var der udskiftet i bestyrelserne, og dels følte man, at klubben nærmest blev sat uden for indflydelse. Da vi ikke vil introducere noget, som vores medlemmer ikke ønsker, indkaldte vi til møde med de klubber, der bor til leje, og der var heldigvis en meget stor deltagelse til dette møde. Vi fik det aldeles entydige signal, at den beskrevne model ikke havde nogen interesse overhovedet, hvorfor vi på det førstkommende bestyrelsesmøde besluttede ikke at indføre modellen som en mulighed i vores optagelsesbetingelser. Det er ikke blevet venligt modtaget af FPG, som i skrivelse af den 18. december 2013 har taget retsligt forbehold for en senere afprøvning af DGU s afgørelse i det relevante fora. Vi håber naturligvis på, at forholdet til FPG igen normaliseres, da vi fortsat føler, at det er vigtigt at holde sammen på alt, hvad der har at gøre med golf i Danmark.

12 DET SPORTSLIGE Starter vi med de professionelle, lyser det som en klar stjerne på en frostklar vinterhimmel, at Thomas Bjørn i 2013 vandt hele to turneringer på European Tour: Omega Masters og Nedbank Golf Challenge. Ved årets slutning lå han nummer et på Race to Dubai 2014 og var på det tidspunkt kvalificeret til Ryder Cup. Thomas har vundet 15 gange på European Tour og er suverænt den mest vindende dansker i golfhistorien. Thomas har indikeret, at han vil prøve at holde formen indtil OL i Thorbjørn Olesen har haft en noget svingende form siden den meriterende sjetteplads ved Masters. Men han er dog stadig nummer 65 på verdensranglisten. Søren Kjeldsen, Søren Hansen og Anders Hansen har klaret sig hæderligt i 2013 og er fortsat med på touren i det kommende år. Steen Tinning er som bekendt gået over i seniorrækken, hvor han sluttede året som nummer to på årets rangliste efter at have vundet to turneringer. I 2010 vandt tre af vore unge herrer sølv ved VM for amatører i Argentina, og næste år er de alle tre på European Tour. Det drejer sig om Morten Ørum Madsen, Joachim B. Hansen (nu J. B. Hansen) og Lucas Justra Bjerregaard. Morten har allerede vundet en turnering, og Joachim har også klaret sig flot. Lucas er først kommet på European Tour for en god måned siden, men har dog klaret de tre første cuts og er nummer 27 på Race to Dubai. Det er imponerende af alle tre, og vi glæder os til at se, hvad det kan blive til. På kvindesiden gik Nicole Broch Larsen over som professionel i august 2013 og startede på Ladies European Access Series, hvor hun allerede har sejret i: HLR Golf Academy Open og Norwegian Challenge, samt klaret en tredjeplads i LETAS OOM. Det medfører, at Nicole i 2014 er sikret fuldt program på Ladies European Tour dog eksklusive majors, som har separate regler for kvalifikation. Line Vedel, som har været med i et par år, har i 2014 fuldt program på Ladies European Tour og Ladies PGA (USA), hvor hun blev nummer syv på tourskolen. Langt hen i december lykkedes det også for Julie Tvede at sikre sig kortet for Det ser rigtig godt ud for pro erne, og vi møder i udlandet megen anerkendelse for vores elitearbejde, som i den grad bærer frugt. Når det gælder amatørerne, er det naturligt at starte med Emily Pedersen, som i 2013 havde et helt forrygende år. Vi nøjes med at nævne sejrene: EM damer individuelt (og Emily var på det tidspunkt kun 17 år), Doral Publix Junior Golf Classic, Spanish Amateur, German Girls og European Club Cup Trophy (EM for klubhold, sammen Nanna Madsen og Charlotte Lorentzen). Emily sluttede året som nummer et på den europæiske rangliste for damer. Og så sent som den 23. december vandt Emily for andet år i træk Doral Publix Junior Golf Classic. Angående EM for klubhold bør det nævnes, at damerne fra Smørum ikke kun vandt, men vandt med hele 19 slag foran nummer to. Det har givet genlyd i hele den europæiske golfverden. Emily overvejer en professional karriere og vil i 2014 formentlig deltage i flere proturneringer for at teste niveauet. Nanna Madsen vandt: A6 Ladies Open, som er en del af den professionelle Nordea Tour, European Club Cup Trophy (med Emily og Charlotte). Hun var individuelt den bedste i samme turnering og DM i slagspil. Nanna regner med at tage på college i USA til næste år. Sebastian Cappelen har klaret sig helt fantastisk i USA, hvor han har vundet tre turneringer. Han regner med at starte som pro til næste år og planlægger at blive i USA. Sebastian har ikke været til rådighed for landsholdet til EM og VM, hvorfor samarbejdet og støtten naturligvis er indstillet. Sebastian sluttede året som nummer 4 på WAGR (World Amateur Golf Ranking) og blev derved den bedst placerede dansker nogensinde. Det er noget, der høres i hele golfverdenen, og selv om Sebastian ikke er til rådighed for vores landshold, er det med til at løfte vores omdømme. Nikolaj Kristensen vandt Copa Juan Carlos Tailhade i Argentina og har desuden opnået andre fine resultater. Og Kasper Estrup vandt Finnish Open, som er en del af den professionelle ECCO Tour. Mads Søgaard blev nummer to i German Amateur, og John Axelsen, som bliver 16 år i januar 2014, blev nummer to i European Young Masters. 12

13 John har fået talrige tilbud om collegeophold i USA, og han er i den situation, at han selv kan bestemme, hvor han måtte ønske at tage hen. Amatører har ingen øvre aldersgrænse, så det bør nævnes, at Hans Stenderup fra Rungsted i veteranklassen var den bedste ved EM i I 2013 har vi afholdt EM for herrehold i Danmark, og Silkeborg-Ry, som var vært, havde meget stor ære af arrangementet, som i alle henseender blev afviklet perfekt. Og så var vejret tilmed så strålende, som man overhovedet kunne ønske sig. Det er et meget stort og også meget dyrt - arrangement, som gør et godt indhug i DGU s elitebudget, men det er nødvendigt, at vi af og til påtager os et sådant værtskab. Vi kan jo ikke bare påregne, at andre lande tager slæbet og omkostningerne. Uden disse mesterskaber ville vores bedste amatører ikke have mulighed for at udvikle sig og for at sammenligne sig med de bedste europæiske spillere. Derfor vil vi også i fremtiden byde os til som værtsnation. Næste gang i 2015, hvor der er EM for damer.

14 ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT året i glimt 14

15 Anbefalinger til god Klubdrift Vi arbejder hele tiden på at hjælpe klubberne i deres arbejde var ingen undtagelse og blev året, hvor vi udarbejdede en publikation, vi kaldte Anbefalinger til god klubdrift. Vi præsenterede den på regionalmøderne i efteråret 2013, og vi vil løbende revidere publikationen. Golfens Dag 2013 Søndag den 14 april blev der for sjette gang afviklet Golfens Dag. Selvom vejrudsigten ikke bød på ubetinget golfvejr, så formåede de 148 golfklubber at tiltrække ca golfinteresserede og give dem en god oplevelse. Ud af de mange gæster estimerede golfklubberne, at Golfens Dag resulterede i mere end 2000 nye medlemmer. Det var positivt at mærke, at Golfens Dag fik så meget opmærksomhed i klubberne. Der blev gjort mange overvejelser om, hvordan dagen skulle forløbe og klubberne var gode til at inddrage frivillige. Klubbernes rammebetingelser Vi udvalgte tre områder at gå i dybden med i forhold til at forbedre klubbernes rammebetingelser. De tre områder blev: 1. Fritagelse for grundskyld. 2. Forbedring af klubbens tilskudsmuligheder. 3. Fleksible regler på pesticidområdet. Vi udarbejdede en vejledning på de to områder, tilskud og grundskyld, ligesom vi bidrog med konkret rådgivning til klubberne. Golfspilleren i Centrum Forestil dig en golfklub i Danmark. Klubben består af en god golfbane og 600 medlemmer. Golfklubben forsøger hver dag at forbedre, optimere og skabe nye tiltag, som gør klubben mere attraktiv for medlemmer og greenfeegæster. Men hvordan udvikler man mest optimalt sin golfklub? Svaret er enkelt - ved at sætte golfspilleren i centrum. Golfspilleren i Centrum blev etableret i løbet af året. Finanskrisen kradser endnu Efterdønningerne fra finanskrisen var stadigvæk til at få øje på i golfdanmark, og Dansk Golf Union oplevede stadigvæk et stort behov for rådgivning og sparring inden for det juridiske område. I løbet af 2013 blev fire klubber erklæret konkurs eller opløst. Blommenslyst Golfklub, Dronninglund Golfklub og Comwell Kellers Park Golfklub blev erklæret konkurs. På en ekstraordinær generalforsamling blev Egedal Golfklub opløst den 11. december golfspillere i Danmark og de skal fastholdes Hos Dansk Golf Union var der tilfredshed at spore, da der blev meldt status quo i medlemstallet. Nye strategier og udviklingsprojekter skal være med til at fastholde både yngre og ældre medlemmer ved at øge fokus på oplevelser og træningsmiljø.

16 Børnehjælpsdagen I 2012 indledte Dansk Golf Union og Børnehjælpsdagen et samarbejde, som havde til formål at hjælpe udsatte børn i Danmark. 21 golfklubber greb chancen og solgte lodder til klubbens medlemmer, venner og familie. Det blev til mere end solgte lodder og en omsætning på kr , hvoraf kr gik til Børnehjælps dagen, og kr kom juniorarbejdet i de danske golfklubber tilgode. Landslederseminar Lørdag den 16. november 2013 stod i juniorernes tegn, da 250 juniorledere, pro er og forretningsførere var mødt frem til Dansk Golf Unions Landsseminar, som havde fået titlen Juniorgolf - udviklings- eller afviklingsmiljø? Dagen bød blandt andet på oplæg fra ungdomsforsker Søren Østergaard - som fortalte om, hvordan unges vaner og behov ikke altid harmonerede med træningsmiljøet i de danske golfklubber. Aon Camps Camps er en tilbagevende succes hvert år i Dansk Golf Union. Selvom mange klubber havde kastet sig over at lave camps for både unge og ældre - så var der stadigvæk rift om pladserne på DGU s fire camps. Aon Drengecamp blev afholdt i Odense GK med 40 deltagere. Aon Ungdomscamp blev afholdt på Lübker Golf Resort med 83 deltagere. Esbjerg Golfklub stod for Aon Famliecamp, hvor 45 deltog, og sidst, men ikke mindst, blev der afholdt Aon Pigecamp i Dejbjerg Golfklub med 33 golfentusiatiske piger. Ny træningskultur Hvordan skaber man et attraktivt juniormiljø? Ja, det er spørgsmålet. Men i Dansk Golf Union blev 2013 brugt på at knække koden til, hvordan vi kan fastholde flere juniorspillere. Det handler om tilrettelæggelse af træning, nye værktøjer og ikke mindst etableringen af spændende juniormiljøer. Dansk Golf Union blev klar med flere redskaber til klubberne, der kan være med til at sætte fokus på fastholdelse af juniorerne i sporten. 16

17 Aon og juniorerne Med Aon som sponsor blev der i 2013 afviklet masser af juniorturneringer. 260 hold var en del af Aon Juniorholdturneringen, og 88 klubber var tilmeldt Aon Junior Cup. Der blev gennemført 40 Aon Short Game Challenges og 54 Aon Short Game Tests. Samlet gav det 1233 runder. Årets to vindere ved landsfinalen i Aon Short Game Challenge fik en lækker præmie, idet de begge vandt en weekendtur til England for at se Manchester United spille fodbold.

18 Danmarks sejeste Emily Lørdag vandt den bare 17-årige Emily Pedersen fra Smørum Golfklub guld ved EM for damer i Finland. Fire imponerende runder på Aura Golf Course i Turku sikrede Emily Pedersen en sejr med tre slag ned til nummer to. Sejren var kulminationen på en flot sæson, som også bød på en femteplads ved EM for hold, en sejr i Spanish International Ladies Amateur og en sejr i German Amateur.

19 Kvindegolf skal styrkes frem mod OL i Rio 2016 OL i Rio i 2016 er et comeback til golfsporten. En rekordstor støtte og et øget samspil med Team Danmark sikrede optimale udviklingsmuligheder for udvalgte kvindelige golfspillere. Dansk Golf Union valgte derfor også at ansætte tidligere professionelle golfspiller Iben Tinning som landstræner. Made in Denmark blev en realitet Lars Larsen løftede sløret for en europatour-turnering på dansk grund. Turneringen fik navnet Made in Denmark, og bliver afviklet på Himmerland Golf Resort & Spa midt i august 2014, 2015 og Med navnet Made in Denmark ønskede man at signalere, at denne golfturnering kan samle Danmark. I Dansk Golf Union hilste man initiativet velkomment, og håber på, at turneringen bl.a. kan skaffe flere medlemmer til golfsporten. EM i Silkeborg juli blev der spillet EM-golf i Silkeborg Ry Golfklub. Det danske herrehold bestod af Mads Søgaard, Thomas Sørensen, Christian Gløët, Kasper Estrup, Niklas Nørgaard Møller og Nicolai Tinning. Herreholdet missede desværre first flight - og det blev til en flot femteplads. Mads Søgaard og Nanna K. Madsen sejrede ved DM i Slagspil Der var landsholdsdominans ved DM i Slagspil, som blev afholdt i Lyngbygaard Golf. Både på herre- og damesiden formåede landsholdets profiler at ligge i toppen. Hos herrerne måtte Nicolai Tinning se sig slået af landsholdkammeraten Mads Søgaard. Emily Pedersen fra Smørum, som i juli vandt EM, kunne ikke hamle op med landsholdsveninden Nanna K. Madsen. Peter Launer Bæk og Henriette Nielsen vandt DM i Hulspil Det blev en spændende afslutning til DM i Hulspil, som blev afviklet i Varde Golfklub. Hos herrerne vandt landsholdsprofilen Peter Launer Bæk fra Odense Eventyr over Oliver Ytte Andersen fra Frederikssund, og hos damerne sejrede Henriette Nielsen fra Sorø over Christine Holm Skylvad fra Sønderjylland. 19

20 2013 var et EM år Det var ikke kun i Silkeborg Ry Golfklub, der blev afviklet et EM i golf. I resten af Europa blev der også dystet i de europæiske mesterskaber. I England besejrede de danske damer Frankrig i den sidste match, og resultaterne rakte til en flot femteplads. Drengeholdet drog til Skotland for at spille, men måtte nøjes med en sjetteplads. For pigeholdet gik turen blot over Øresund til Sverige og her ventede en svær uge, hvor det blev til en 12. plads. Fra amatør til pro 2013 bød på karriereskift for Nicole Broch Larsen og Daisy Nielsen, som begge skiftede amatørkarrieren ud med en professionel en af slagsen. Desuden lykkedes det for Nicole Broch Larsen at sikre sig et europatour-kort til 2014 og slutte på en imponerende tredjeplads på Letas Order of Merit tour-drenge Det lykkedes for Lucas Bjerregaard at erhverve sig en plads på European Tour, og Andreas Hartø formåede at generhverve sin licens. Det betyder, at der igen er ni danskere at finde på europatouren i De ni danske europatourspillere er: Thomas Bjørn, Søren Hansen, Anders Hansen, Søren Kjeldsen, Thorbjørn Olesen, Joachim B. Hansen, Morten Ørum Madsen, Lucas Bjerregaard og Andreas Hartø. 20

21

22 Resultater Danmarksmesterskaber DM slagspil herrer Mads Søgaard DM slagspil damer Nanna Koerstz Madsen DM hulspil herrer Peter Launer Bæk DM hulspil damer Henriette Nielsen DM juniorer drenge Alexander George Frances DM juniorer piger Puk Lyng Thomsen DM seniorer herrer Martin Bank DM seniorer damer Else Kalstad DM veteraner Hans Stenderup DM veteraner damer Ikke spillet DM mid-age herrer Thomas Dam Nilsson DM mid-age damer Lene Barrett Holm DM 2 generationer, far / søn Bjørn Nørgaard / Robert Nørgaard DM 2 generationer, mixed Alexander Tommerup / Birgitte Tommerup Holdturneringer GE Money Bank Divisionen herrer Frederikssund GE Money Bank Divisionen damer Smørum Aon Juniorholdturnering Sydsjællands Sportsjournalisternes juniorholdturering Ikast 1. Division seniorer Rungsted 1. Division veteraner Furesø European club cup trophy Smørum Ranglister world amateur golf rankings Sebastian Cappelen bedste herre (nr. 4) Emily Kirstine Pedersen bedste dame og juniorpige (nr. 7) John Axelsen bedste juniordreng (nr. 621) Titleist Ranglisten herrer Nicolai Tinning Titleist Ranglisten damer Nanna Koerstz Madsen Aon juniorranglisten drenge Alexander George Frances

23 Aon juniorranglisten piger Emily Kirstine Pedersen SeniorRanglisten herrer Ivan Dueholm SeniorRanglisten damer Else Kalstad internationale sejre European Tour Omega Masters Nedbank Challenge Thomas Bjørn South African Open Championship Morten Ørum Madsen European Senior Tour Berenberg Masters English Senior Tour Steen Tinning Ecco Tour/Nordea Tour/Ladies Access Series HLR Golf Academy Open Norwegian Challenge Nicole Broch Larsen A6 Ladies Open Nanna Madsen Finnish Open Kasper Estrup Backtee Race 2 Himmerland Lasse Jensen Bravo Tours Open Ecco Tournament of Champions Jeff Winther Amatørturneringer EM damer individuelt Doral-Publix Junior Golf Classic Spanish Amateur German Girls LEAR - den europæiske rangliste for damer Emily Kirstine Pedersen European Club Cup Trophy, individuelt Nanna Koerstz Madsen Patriot All America SEC Championship Crocked Stick Intercollegiate Sebastian Cappelen Copa Juan Carlos Tailhade Nikolaj Kristensen Annika Invitational Europe Malene Krøllbøll hansen European Super Senior Hans Stenderup ECCO Spanish Open Lucas Justra Bjerregaard DAT Masters - by Visit Tønder Morten Ørum Madsen

24 Ny miljøpris sat i verden Som et bredt samarbejde mellem Dansk Golf Union, Dansk Greenkeepers Association, Miljøstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Idrætsforbund opstod Golfsportens Miljøpris i Prisen uddeles først gang i 2014 til den danske golfklub, som har igangsat eller gennemført den bedste aktivitet til at fremme natur og miljø på golfbanen. Det bedste forslag præmieres med Golfsportens Miljøpris og en check på kr.

25 1 Nye miljøkrav blev en realitet 2013 blev året, hvor Miljøstyrelsen fremlagde den nye bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. Der blev lagt op til stramninger, og flere klubber blev udfordret ved at skulle overholde de nye belastningstal. I 2014 skal alle golfklubber indberette deres belastningstal fra det foregående kalenderår til Miljøstyrelsen. Det betød, at de danske golfklubber allerede i 2013 skulle efterleve de nye skærpede krav. Farvel til de grønne regnskaber De sidste grønne regnskaber blev i 2013 indleveret - fremover skal alle golfklubber indberette deres belastningstal direkte til Miljøstyrelsen. De grønne regnskaber blev indført af Dansk Golf Union i I 2013 blev der indleveret 148 grønne regnskaber. Sprøjtejournalerne så dagens lys Indberetning af sprøjteoplysninger og førelse af sprøjtejournaler var to af de obligatoriske initiativer, som i 2013 fulgte i kølvandet på den nye golfbekendtgørelse. Selvom de nye procedurer og arbejdsgange tog tid at vænne sig til, så er det allerede blevet en integreret del af arbejdet i de fleste danske golfklubber. Grønt forbund for fjerde gang Dansk Golf Union blev atter certificeret som grønt forbund under DIF. At blive grønt forbund kræver blandt andet, at forbundet har udarbejdet et miljøkodeks, og opfordrer klubberne til at agere miljøansvarligt. Vi blev certificeret blandt andet for at have oprettet Golfsportens Miljøpris. anderledes miljøkampagne Dansk Golf Union lancerede i 2013 en anderledes miljøkampagne, der rettede fokus på de nye miljøregler samt det faktum, at det fremover bliver sværere for greenkeeperne at holde eksempelvis fairways fri for ukrudt og greens fri for svampeangreb. For at komme denne udvikling i forkøbet var Dansk Golf Union klar med en kampagne, som fortalte golfspillerne, at de uønskede vækster ikke skyldes dårlig klubdrift eller inkompetente greenkeepere. MENS DU VENTER - SÅ LÆS LIGE HER... VED DU, AT DER I ÅR ER TRÅDT NYE MILJØREGLER I KRAFT? Danske golfklubber står over for nye udfordringer. Pesticidforbruget skal prioriteres og nedsættes. Nogle baner vil gennemgå større forandringer end andre - et eksempel kan være, at man kan opleve mere ukrudt på banen. I en rundspørge blandt golfspillere er der enighed om: Golf skal forbindes med bæredygtighed, og golfensporten har et ansvar over for naturen. Mere ukrudt på fairway er ok - bare greens er flotte. Vi kender alle udfordringerne. Alle gør deres bedste. Lad os være sammen om at lykkes! SPIS BANENS UKRUDT Kombiner golfrunden med at indsamle lidt af den udskældte ukrudt - med få midler bliver ukrudtet velsmagende og så er det sundt. Her er to gode opskrifter, som kan nydes over sommeren. GULERODSMOS MED BELLIS En håndfuld bellis 2 store gulerødder 2 spsk. cidereddike 3 spsk. koldpresset rapsolie 1 tsk. honning Havsalt og friskkværnet pebber Skræl gulerødderne, og skær dem i små stykker - kog dem møre i vand. Hæld vandet fra, og tilsæt eddike, olie, honning, salt og peber og blend det til en mos. Drys bellis udover mosen, inden du serverer den til lyst kød, fisk eller som snack til ristet brød. MÆLKEBØTTESALAT De fleste kender i dag ruccola, som kan findes i de fleste grøntafdelinger. Men mange er sikkert ikke klar over, at mælkebøtten er i familie med ruccolaen. Smagen er behagelig bitter - bare sørg for at bruge de unge blade. Til salaten skal du bruge: 250 gram friske mælkebøtteskud 2 skalotteløg 50 gram ristede mandler 2 tsk. honning 1 tsk. dijonsennep 2 spsk. rapsolie 1 spsk. citronsaft Skyl de friske skud - læg dem evt. i isvand i en time, så bliver de ekstra sprøde. Skær løgene i fine ringe, og rist mandlerne sprøde på panden. Hæld vandet fra bladene, brug evt. en salatslynge, og vend løgene og mandlerne i salaten. Bland dressingen, og smag til med salt og peber. Salaten fungerer som det optimale grønne tilbehør til en grillaften GREENKEEPEREN HVORNÅR TRÅDTE DE NYE MILJØREGLER I KRAFT? A: 1928 B: 1997 C: 2013 Skriv GOLF klubnavn og dit svar i en sms, og send den til Fx. GOLF silkeborg B Det koster 0 kr. + almindelig sms-takst. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter Med 188 golfbaner i Danmark er der brug for dygtige og veluddannede greenkeepere. I de danske golfklubber arbejder der ca. 800 greenkeepere. Det er dem, der sørger for, at fairways er flotte, greens er hurtige og at du får en god golfoplevelse. Greenkeeperne kan ikke udrette mirakler - men de gør deres bedste hver dag. Du er velkommen til at spørge dem om golfbanens stand og pleje. De vil meget gerne fortælle om deres udfordringer. KONKURRENCE VIND ET GOLFOPHOLD PÅ COMWELL TIL EN VÆRDI AF KR

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere