Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelser på Aalborg Nærbane"

Transkript

1 Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december Nærbanen er etableret på den eksisterende nord-sydgående banestrækning og har standsningssteder i Skørping, Støvring, Svenstrup, Skalborg, Aalborg, Aalborg Vestby og Lindholm. Lindholm blev dog taget i brug 15. december Figur 1 viser nærbanens linieføring og lokaliseringen af stationerne. Lindholm Ålborg Vestby Aalborg Skalborg Svenstrup Nærbanesystemet består af et nærbanetog hver time i dagtimerne mandag-lørdag mellem Skørping og Lindholm og af IC-tog mellem København - Aalborg/Lindholm (- Frederikshavn) hver time. Nærbanestationerne betjenes således med tog hver halve time, dog kun med tilnærmede ½ times intervaller. Udenfor dagtimerne betjenes nærbanestationerne hver time. Støvring Skørping Figur 1: Aalborg Nærbane. Linieføring og stationer. Med nærbanen er etableret et pålideligt, hurtigt og bekvemt transportmiddel som skal fungere som alternativ til bilen og de køer, der kan være på vejene i myldretiderne. Samtidig er der tilstræbt en god sammenhæng med den øvrige kollektive trafik i form af by- og regionalbusser, for herigennem samlet at styrke den kollektive trafiks konkurrenceevne. Åbningen af nærbanen har samtidig betydet en omlægning af regionale busruter, således at busserne nu kører direkte til nærbanestationerne, hvor passagerne skifter til nærbanen, mod Trafikdage på Aalborg Universitet

2 tidligere at køre i bus til Aalborg. Dette har således betydet en reduktion i busdriften i visse områder, især på de regionale busruter, hvilket kan have medført forringede rejsevilkår for nogle passagerer. I Aalborg Kommune er der sket en tilsvarende omlægning af busdriften, blandt andet som følge af kommunens engagement i det EU-støttede projekt VIVALDI. VIVALDI-projektet (VIsionary and Vibrant Actions through Local transport Demonstration Initiatives) omfatter foruden en ny plan for kollektiv trafik i Aalborg Kommune implementering af realtidsinformation for busser på centrale busstoppestede - herunder nærbanestationerne, implementering af en delebilordning samt oprettelse af et rejseinformationscenter. Omdrejningspunktet for VIVALDI-projektet er Aalborgs nye busterminal placeret i umiddelbar tilknytning til Aalborg. Nærbanen er således blevet en integreret del af den nye struktur for kollektiv trafik. De nyetablerede stationer på Aalborg Nærbane; Støvring, Svenstrup, Skalborg, Aalborg Vestby og Lindholm er den største samlede åbning af nye stationer på banenettet i Danmark gennem mange år, hvorfor udviklingen af nærbanestationerne ønskes fulgt kontinuert. På den baggrund har Trafikstyrelsen, DSB, Aalborg Kommune og Nordjyllands Trafikselskab foranlediget en undersøgelse af blandt andet de passagermæssige konsekvenser af etableringen af nærbanen kort efter åbningen (Tetraplan, 2004). Dette paper beskriver resultaterne af denne undersøgelse som gennemførtes i marts Dataindsamling Formålet med undersøgelsen var at få en tidlig måling af blandt andet, hvorvidt antallet af passagerer på nærbanen svarer til forventningerne, passagernes tilfredshed med nærbanen som nyt transportmiddel samt eventuelle nye rejsemønstre blandt brugerne af nærbanen. Undersøgelsen blev gennemført som en éndagsundersøgelse d. 24. marts 2004 i tidsrummet kl Dagen for undersøgelsen betegnes på baggrund af togenes regularitet (mindre end 5 minutters forsinkelse) som repræsentativ og tilfredsstillende. For bustransporten betegnes dagen også som repræsentativ. Undersøgelsen bestod af: Passagertælling i tog på samtlige stationer på nærbanen; En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt passagererne på samtlige stationer i begge retninger på nærbanen. Herudover gennemført Aalborg Kommune passagertællinger i busser der servicerer nærbanestationerne i Aalborg Kommune (Aalborg undtaget), mens Nordjyllands Trafikselskab gennemførte passagertællinger i regionalbusser på Støvring station. 2.1 Passagertællinger i tog På samtlige nærbanestationer blev der gennemført tællinger af af- og påstigende passagerer af personale placeret på stationerne. På afgange før kl og efter kl blev passagertællingerne foretaget af togpersonalet. Passagertællingerne på nærbanestationerne forløb planmæssigt med undtagelse af Aalborg, hvor det var nødvendigt at gennemføre en omtælling d. 21. april Trafikdage på Aalborg Universitet

3 2.2 Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelsen og passagertællingerne blev gennemført af tællepersonalet placeret på stationerne. Der blev uddelt spørgeskemaer til alle interesserede påstigende togpassagerer i begge retninger på samtlige nærbanestationer, dog kun et spørgeskema pr. passager. Spørgeskemaerne blev returneret postalt, afleveret til DSBs personale eller afleveret i opstillede indsamlingskasser på nærbanestationerne. Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om den aktuelle rejse, som respondenten var i gang med, da spørgeskemaet blev udleveret, herunder: Udgangspunkt og bestemmelsessted for rejsen, stedfestet på adresse; Benyttede stationer: Udgangsstation, eventuelt skiftestation og slutstation; Transportmiddel til og fra stationerne, formål og tidsforbrug; Alternative transportmuligheder; Alternativer, hvis Aalborg Nærbane ikke var åbnet; Betydningen af Nærbanen for antal skift og rejsetid. Spørgeskemaet indeholdt også spørgsmål om Aalborg Nærbane generelt: Hyppighed i brug; Vurdering af nærbanens betydning for den kollektive transport; Tilfredshed med elementerne i togbetjeningen; frekvens, start- og sluttidspunkt udstyr på stationer mm.; Tilfredshed med elementerne i busbetjeningen; frekvens, udstyr ved stoppesteder mm.; Kobling mellem tog og busser. Herudover indeholdt spørgeskemaet spørgsmål om respondenternes karakteristika så som køn, alder, beskæftigelse og bopælskommune. Respondenterne havde også mulighed for at give skriftlige kommentarer. 2.3 Passagertællinger i busser Der blev foretaget passagertællinger i busser, der har stop på nærbanestationerne i Aalborg Kommune undtagen Aalborg station. På Aalborg Vestby blev tællingerne foretaget på nærmeste busstoppested. Der blev foretaget tællinger af af- og påstigende passagerer samt passagerer i busserne. Tællingerne blev foretaget af tællere i tidsrummet kl På afgange udenfor dette tidsrum blev tællingerne foretaget af chaufførerne. Af speciel interesse er tællingerne i regionalbusserne på Støvring. Grunden hertil er, at nærbanen her erstatter visse regionale busruter til/fra Aalborg. Det er således væsentligt, at tilvejebringe viden om disse passagerers rejsemønster efter etableringen af nærbanen. 3. Resultater Resultaterne af undersøgelsen d. 24. marts 2004 på Aalborg Nærbane er opdelt efter de tre delundersøgelser, der blev gennemført. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 3.1 Passagertællinger i tog Der blev talt ca af- og påstigende personer på nærbanen. Tabel 1 viser antallet af af- og påstigende passagerer fordelt på stationer. Påstigere Afstigere I alt Skørping Støvring Svenstrup Skalborg Aalborg Vestby Aalborg * Lindholm Tabel 1: Antal passagerer på nærbanestationerne. * Tælling på Aalborg blev gennemført 21. april Der er talt i alt ca af- og påstigende passagerer på nærbanestationerne (ekskl. Aalborg ) fordelt med ca. lige mange af- og påstigende passagerer. Aalborg Vestby er den mest benyttede nærbanestation udover Aalborg station, mens Skalborg er den mindst benyttede station. er nord: 700 Mellem nærbanestationer og stationer nord for Lindholm Svenstrup Støvring Lindholm Ålborg Vestby Skørping Aalborg Skalborg Interne rejser: 1560 Mellem nærbanestationer: 425 Mellem nærbanestationer og Aalborg: 1135 er syd: 500 Mellem nærbanestationer og stationer syd for Skørping Figur 2: Passagermæssige hovedstrømme for Aalborg Nærbane. Opgørelsen er ekskl. Aalborg. Via spørgeskemaundersøgelsen blev der indhentet viden om passagerernes rejsemønster fra/til hvilken station rejsen foregik. Ved at opregne rejsemønsteret fra spørgeskemaundersøgelsen til det samlede påstigertal for hver enkelt station kan rejsestrømmene fra nærbanestationerne opgøres. Spørgeskemaerne uddelt på Aalborg indgår ikke i beregningerne, men det antages at antallet af afrejser fra nærbanestationerne til Aalborg er lig med antallet af ankomster fra nærbanestationerne, og at rejsestrømmene derfor er de samme, blot med modsat fortegn. Ligeledes antages det, at der er lige mange rejser fra nærbanestationerne til stationer udenfor nærbanen, som der er den anden vej. Med dsse antagelser finder man de hovedstrømme, der er vist på figur 2. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Hvis man definere en nærbanepassager, som en person der står på/af på en af nærbanens stationer (ekskl. rejser ud over nærbanen fra Aalborg ), ses, at der blev foretaget ca rejser med nærbanen, hvoraf 57 var interne rejser, 25 havde relationer til stationer nord for nærbanen, og 18 havde relationer til stationer syd for nærbanen. Samtidig ses, at der blev foretaget rejser internt på nærbanen, hvoraf 73 havde Aalborg som enten start- eller slutstation. Tabel 2 viser antallet af rejser mellem nærbanestationerne og mellem nærbanestationerne og andre stationer. Lindholm Aalborg Vestby Aalborg Skalborg Svenstrup Støvring Skørping Lindholm Aalborg Vestby 34 Aalborg Skalborg Svenstrup Støvring Skørping er syd for nærbanen X er nord for nærbanen X Tabel 2: Antal rejser mellem nærbanestationer og mellem nærbanestationer og andre stationer på hverdage. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen har det været muligt at beregne antallet af nye passagerer til nærbanen, defineret som passagerer der ville have benyttet alternative transportmidler som bil, bus, cykel eller som ikke ville have rejst. Undersøgelsen viser, at nærbanen fire måneder efter åbningen har skabt nye togrejser om dagen, svarende til nye togrejser om året. Med åbningen af nærbanen er der samtidig sket en overflytning af passagerer fra Aalborg til nærbanestationerne primært Lindholm og Aalborg Vestby og sekundært Skalborg og Svenstrup, samt en overflytning af passagerer fra Skørping til Støvring. Tabel 3 viser antallet af passagerer, der tidligere har benyttet andre stationer. Lindholm Overflytning af passagerer fra Aalborg 50 Aalborg Vestby 50 Skalborg 41 Svenstrup 9 Støvring 10 I Alt 35 Tabel 3: Beregnet overflytning af passagerer fra Aalborg til andre nærbanestationer på hverdage. Spørgeskemaundersøgelsen viste, at ca. 400 påstigere tidligere benyttede andre stationer før nærbanens åbning, svarende til at ca. 35 af nærbanestationernes passagerer (ekskl. Aalborg ) stammer fra de to eksisterende stationer Aalborg og Skørping station. I forbindelse med beslutningen om at etablere Aalborg Nærbane blev der foretaget nogle vurderinger af passagermængderne på længere sigt, når niveauet og rejsemønstret har stabiliseret sig. Det oprindelige skøn lå på, at ca. 1. mio. nye passagerer ville benytte Trafikdage på Aalborg Universitet

6 nærbanen årligt. Nærværende undersøgelse efter ca. fire måneders drift viser ca nye passagerer benytter nærbanen om året. Passagermålet er således ikke realiseret endnu. Der er imidlertid nogle forhold, der peger på, at det går i den rigtige retning. Det kan således nævnes, at Lindholm som blev taget i drift ét år tidligere end de øvrige stationer har fordoblet passagerantallet siden ibrugtagning. Om en tilsvarende udvikling vil ske på de øvrige stationer, må tiden vise. Samtidig er der værd at bemærke, at nærværende undersøgelse blev gennemført umiddelbart før Aalborg Kommune implementerede den nye struktur for busbetjeningen i Kommunen d. 4. april Dette har specielt betydning for Svenstrup, hvor busbetjeningen mellem Aalborg og Svenstrup er blevet halveret. En passagertælling på Svenstrup sidst i april 2004 viste en 40 stigning i antallet af påstigende passagerer på Svenstrup i forhold til tællingen foretaget i marts Et andet eksempel på forøget passagepotentiale er Støvring. Tallene viser således, at Skørping med et indbyggertal på 2.600, har væsentlig flere togpassagerer end Støvring med et indbyggertal på På tælletidspunktet var busdriften endnu ikke omstillet til den nye situation, hvorfor der må forventes en stigning i antallet af passagerer fra Støvring station. Sidst skal det holdes in mente, at antallet af passagerer normalt først stabiliseres 2-3 år efter ibrugtagningen (DSB, 2000). 3.2 Spørgeskemaundersøgelsen Der blev uddelt i alt ca spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelsen. Heraf blev der returneret 551 brugbare skemaer, svarende til en svarprocent på 50. Tabel 4 viser antallet af passagerer i forhold til antallet af brugbare spørgeskemaer opgjort pr. station. Skørping Påstigere Brugbare spørgeskemaer Svar () Støvring Svenstrup Skalborg Aalborg Vestby Aalborg Lindholm Tabel 4: Antal talte passagerer, antal brugbare spørgeskemaer samt svarprocent fordelt på station. De største svarprocenter findes på Svenstrup og Skalborg stationer med henholdsvis 43 og 40, mens den mindste svarprocent findes på Aalborg med 3. Den lave svar svarprocent på Aalborg anses imidlertid ikke for problematisk, idet langt de fleste nærbanepassagerer med relation til Aalborg har modtaget et spørgeskema på et andet tidspunkt på en af de andre nærbanestationer. Samtidig skal man være opmærksom på, at en del rejsende, ca passagerer, på Aalborg Nærbane optræder som påstigere to gange på ud- og hjemturen men reelt ikke er potentielle respondenter mere end én gang. Samlet set må det derfor siges, at undersøgelsen har ramt en meget stor del af målgruppen. På baggrund af de uddelte spørgeskemaer er der blevet fundet en brugersammensætning som vist i tabel 5. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 Køn Mand Kvinde Beskæftigelse I arbejde Studerende, lærling skoleelev Ude af erhverv Andet Alder Middelværdi Median Bopælsamt Nordjylland Udenfor Nordjylland Hyppighed i brug af Nærbanen Dagligt Flere gange om ugen Sjældnere Tabel 5: Karakteristika for brugerne af Aalborg Nærbane Der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder. Størstedelen af brugerne er i arbejde eller under uddannelse. Den gennemsnitlige bruger er ca. 30 år lidt over målt som middelværdi og lidt under målt som median. Hovedparten af passagerne er lokale bosat i Nordjyllands Amt, og 75 af brugerne benytter nærbanen enten dagligt eller flere gange om ugen. Den ovenstående kundeprofil stemmer i store træk overens med DSB s øvrige kundegrundlag på indenamtsrejser (foretaget på Fyn og i Jylland) Ses der på rejserne foretaget med nærbanen, fremgår disses karakteristika af tabel 6. Togskifte Ja Nej Transportmiddel til/fra station Går Cykel/knallert Bus Bil Andet Hvis der benyttes bus, type Bybus, til/fra nærbanen Regionalbus, til/fra nærbanen X-bus, til/fra nærbanen Bus til/fra stationer udenfor nærbanen Rejseformål Arbejde Uddannelse Besøg Indkøb Andet Samlet rejsetid Middelværdi Median Bilrådighed på denne rejse Ja Nej Tabel 6: Karakteristika ved rejser med Aalborg Nærbane min. 45 min Undersøgelsen viser, at passagererne forholdsvis sjældent foretaget togskifte i forbindelse med deres rejse med Aalborg Nærbane. For de 9 der foretager togskifte, foretages dette i 75 af tilfældene på Aalborg. 74 af passagerne komme til nærbanestationerne gående eller på cykel/knallert, mens 17 af passagererne ankommer til stationerne via bus. Over 80 af rejserne foregår i forbindelse med arbejde eller uddannelse, hvilket også er indikeret i tabel 5. Dette skal samtidig ses i lyset af, at undersøgelsen er gennemført på en hverdag, hvor denne rejseaktivitet må forventes at være dominerende. En fjerdedel af passagerne kunne have benyttet bil til den pågældende rejse. I forhold til DSB s øvrige rejseprofil for indenamtsrejser viser undersøgelsen, at passagererne på Aalborg Nærbane har en større grad af bilrådighed end brugere på andre banestrækninger. Det samme er tilfældet, når der ses på pendlingsrejser Trafikdage på Aalborg Universitet

8 (arbejds/uddannelsesrejser). Dette kan igen skyldes at undersøgelsen kun repræsenterer rejser foretaget på hverdage. Respondenterne blev også spurgt om hvorledes de gennemførte den aktuelle rejse før nærbanens åbning, og hvilke alternativer de havde for at gennemføre den aktuelle rejse før nærbanens åbning. Undersøgelsen af nærbanen viser, at den ikke alene har betydet et ændret rejsemønster for den rene togbruger, men at der ligeledes er sket et skift i rejsemønster mellem bus og tog. Tabel 7 viser ændringer i rejsemønstret i form af transportmiddel samt rejsevilkår. Alternativ hvis nærbanen ikke var åbnet Antallet af skift Ændret rejsetid Bus Bil* Cykel Andre stationer Uændret Ikke have rejst Færre skift Flere skift Længere rejsetid Kortere rejsetid (19) (51) (20) (11) (2) Tabel 7: Ændringer i rejsemønster i form af transportmiddel og rejsevilkår. * Der er korrigeret for enkelte, der har både bil som fører og passager som alternativ. Der var flere svarmuligheder på spørgsmålet om alternativ transportmiddel, hvis nærbanen ikke var åbnet. Tal i parentes angiver at andelen af respondenter, der også havde andre alternative transportmidler til den aktuelle rejse før nærbanens åbning. Lidt under halvdelen af nærbanens passagerer anvendte tidligere bus til den aktuelle rejse. Dette er primært passagerer fra syd for Aalborg. Disse tidligere busbrugere angiver dog, at de havde alternativer til bussen. Samlet set kommer mellem 35 og 44 af nærbanens passagerer fra busser. 12 af passagererne var tidligere bilbrugere, hvoraf halvdelen havde alternativer til bilen. Ca. en tredjedel af passagererne anvendte tidligere andre stationer til den pågældende rejse. Her er der som tidligere nævnt tale om passagerer fra Aalborg og Skørping, der nu benytter andre nærbanestationer. 17 af respondenterne havde fået færre skift, mens 12 havde fået flere skift. Passagerer med færre skift kommer primært fra Lindholm, Skalborg eller Aalborg Vestby. For Aalborg, Svenstrup og Skørping er andelen af flere/færre skift uændret, mens flere passagerer fra Støvring har fået flere skift, end passagerer der har fået færre skift. Situationen på Støvring skal tilskrives den ændrede busdrift. 49 af passagererne har fået kortere rejsetid, mens 28 har fået længere rejsetid. Ses der isoleret på de nye nærbanestationer er andelen af passagerer med kortere rejsetid 60, mens 17 har fået længere rejsetid. Det er primært passagerer fra Lindholm, Svenstrup og Skalborg der har fået kortere rejsetid, mens passagerer fra Aalborg og Skørping har fået længere rejsetid. Her skal den lave svarprocent fra Aalborg holdes in mente. Undersøgelsen viser også, at trafikspringet passagerer der ellers ikke ville have foretaget en rejse, som der aktuelt er spurgt til ligger på 1, hvilket er helt i tråd med, at hovedparten af passagererne bruger nærbanen til arbejds/uddannelsesrejser. Passagererne blev bedt om at angive deres tilfredshed med etableringen af nærbanen og ændringerne i den kollektive trafik. Figur 3 viser resultaterne heraf. Trafikdage på Aalborg Universitet

9 Den kollektive trafik er alt i alt blevet Busbetjeningen er blevet Togbetjeningen er blevet Figur 3: tilfredshed med den kollektive trafik. M eget værre Værre Hverken eller Bedre M eget bedre Ved ikke Samlet set mener 46 af de adspurgte, at den kollektive trafik er blevet bedre eller meget bedre efter åbningen af nærbanen. 17 mener den er blevet værre eller meget værre. Der er en overvejende tilfredshed med togtrafikken. 56 mener således, at togbetjeningen er blevet bedre eller meget bedre, mens 10 angiver, at den er blevet værre eller meget værre. Utilfredsheden retter sig primært mod bustrafikken. 34 mener, at bustrafikken er blevet værre eller meget værre, mens 10 mener, den er blevet bedre eller meget bedre. Hele 56 enten ved ikke eller mener ikke, at bustrafikken er blevet bedre eller dårligere end tidligere. Der gøres her opmærksom på at undersøgelsen blev gennemført før implementeringen af den nye kollektive trafikplan for Aalborg Kommune, der netop skulle sikre en høj grad af servicering af nærbanestationerne. På spørgsmål vedrørende antallet af afgange, rejsetid og overholdelse af køreplanen svarede passagererne som vist i figur 4. Antal afgange i dagtimerne Antal afgange i tidlig morgen/aften Antal afgange i weekenden Overholdelse af køreplanen Rejsetid på nærbanen Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Figur 4: Svarfordeling på spørgsmål om tilfredshed med forhold på nærbanen. Passagererne er generelt tilfredse med nærbanen. 70 af passagererne er enten tilfreds eller meget tilfreds med antallet af afgange i dagtimerne. For antallet af afgange i tidlig morgen/aften og antallet af afgange i weekenden er andelen af tilfredse eller meget tilfredse på henholdsvis 55 og 39. På spørgsmålet om antallet af afgange i weekenden svarer 29 imidlertid Ved ikke, hvilket kan skyldes, at nærbanen primært anvendes på hverdage og at undersøgelsen er foretaget på en hverdag. 70 af passagererne er enten tilfredse eller meget tilfredse med rejsetiden på nærbanen. På trods af, at mellem 85 og 97 af togene i perioden 1. januar- 31. marts 2004 er ankommet til nærbanestationerne med mindre end 5 minutters forsinkelse, svarer 24 af respondenterne, at de er enten utilfredse eller meget utilfreds med overholdelse af køreplanen. 17 af passagererne svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse med antallet af afgange tidlig morgen/aften. Generelt svarer passagertilfredsheden på Aalborg Nærbane til resultater fundet på sammenlignelige banestrækninger; Svendborgbanen og Odense-Middelfart strækningen. Passagerernes tilfredshed med busdriften efter åbningen af nærbanen fremgår af figur 5. Trafikdage på Aalborg Universitet

10 Antal afgange i dagtimerne Antal afgange aften (efter 19.30) Antal afgange i weekend Overholdelse af køreplaner Rejsetid med busser Koordinering med togenes køreplan rejsetiden med busser Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Figur 5: Svarfordeling på spørgsmål om tilfredshed med forhold på nærbanen. På samtlige spørgsmål vedrørende busdriften svarede mellem 50 og 63 af respondenterne enten Ved ikke eller Hverken eller. 29 af respondenterne var enten tilfredse eller meget tilfredse med antallet af afgange i dagtimerne. Samtidig var 30 enten tilfredse eller meget tilfredse med overholdelse af køreplanen, mens 28 enten var tilfredse eller meget tilfredse med Generelt svarer ca. 20 af passagererne, at de enten er utilfredse eller meget utilfredse på samtlige spørgsmål. 21 var tilfredse eller meget tilfredse med koordineringen mellem bus og tog og 24 var enten utilfredse eller meget utilfredse. Den nu implementerede plan for bustrafikken vil givet ændre på disse tilkendegivelser. På spørgsmål angående forholdene på stationerne svarede respondenterne som vist i figur 6. en alt i alt Mulighed for cykelparkering Mulighed for bilparkering Skiltning og information Ventefaciliteter ved busser Adgang til perron Indretning af perron Belysning Den personlige sikkerhed og tryghed Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke 82 af de adspurgte svarede, at de alt i alt var tilfredse eller meget tilfredse med stationerne. 17 af de adspurgte udtrykte utilfredshed med skiltning og information, og 16 var utilfredse med ventefaciliteter ved busser. 34 af de adspurgte svarede Ved ikke på spørgsmålet om mulighed for bilparkering Figur 6: Svarfordeling på spørgsmål om tilfredshed med forhold på nærbanestationerne. været muligt at optegne nærbanestationernes oplande. Resultatet viste at: På baggrund af stedsangivelse af både start- og slutpunkt for den aktuelle rejse har det I de mindre selvstændige stationsbyer Svenstrup, Støvring og Skørping udgør hele byen et opland for nærbanen; erne Aalborg Vestby og Aalborg har overlappende geografiske oplande, hvor begge stationer er lige attraktive; Lindholm har overvejende sit opland i den sydvestlige del af Nørresundby, og benyttes kun i begrænset omfang af rejsende til andre dele af byområdet; Trafikdage på Aalborg Universitet

11 Aalborg har det største opland, med en del passagerer der anvender bus til/fra stationen. Undersøgelsen viser imidlertid også, at der er forskel på, hvor langt væk fra stationen passagerne kommer. I tætbyområdet Lindholm, Aalborg Vestby og Aalborg topper passagertætheden (antal passagerer pr. km 2 ) i en afstand på meter fra stationen, med en efterfølgende faldende passagertæthed med stigende afstand, svarende til, at der er relativ få rejsemål i umiddelbar nærhed af disse stationer. I stationsbyerne Svenstrup, Skalborg og Skørping er tendensen anderledes. Her findes relativ mange rejsemål i en afstand af 100 meter fra stationerne udtrykt i en høj passagertæthed, hvorefter passagertætheden falder i afstanden meter. Herefter er passagertætheden igen stigende i afstanden meter for igen at være faldende. I tabel 8 vises afstanden fra station og til/frabringertransportmiddel. Transportmiddel Middelværdi i km. Median i km Til fods 0,8 0,5 Cykel og knallert 1,3 0,9 Bil som fører 1,8 1,0 Bil som passager 3,7 1,3 Bus 4,5 2,7 Alle 1,6 0,7 Tabel 8: Rejseafstande til nærbanestationerne samt til/frabringertransportmiddel. Den gennemsnitlige rejseafstand mellem nærbanestationerne og starteller slutpunkt er 1,6 km. Dette dækker over, at nogle af brugerne har lange afstande til stationen, hvilket kan ses på at medianen ligger på 0,7 km. Gangturerne er de korteste med en middelværdi på 0,5 km, mens busture er de længste med en middelværdi på 4,5 km. Respondenterne havde mulighed for at give skriftlige kommentarer i spørgeskemaundersøgelsen. Generelt er de skriftlige kommentarer knyttet til den enkelte station, og er derfor svært generaliserbare. Dog går det flere gange igen, at passagerne er lidt usikre på, hvilke vogne der hører til IC-togene, og hvilke der hører til nærbanetogene. 3.3 Passagertællinger i busser Der blev gennemført passagertællinger i alle busser der servicerer nærbanestationerne. De mest interessante er imidlertid de stationer, hvor der er sket ændringer i busdriften i forbindelse med etableringen af nærbanen. Støvring er et af disse tilfælde. Etableringen af nærbanen har således betydet, at busser der tidligere standsede i Støvring på vej mod Aalborg, nu har endestation i Støvring, hvor passagererne skifter til nærbanen. Samtidig er antallet af ekspresbusser mellem Aalborg og Støvring blevet reduceret. Nordjyllands Trafikselskab har løbene foretaget passagertællinger i ekspresbusserne. Tællingerne viser et dalende passagertal på ekspresbusserne, hvorfor det må forventes, at de tidligere busbrugere er skiftet til andre transportmidler herunder nærbanen. 4. Konklusion og videre arbejde Generelt kan det konkluderes, at der er en stor tilfredshed blandt brugerne af Aalborg Nærbane og konceptet heri. En del af de skriftlige kommentarer gør imidlertid, at der stadig er forhold, der skal undersøges og eventuelt forbedres. Trafikdage på Aalborg Universitet

12 Passagertællinger viser, at nærbanen efter ca. fire måneders drift har tiltrukket, hvad der svarer til mellem passagerer om året, men samtidig, at der er klart større potentiale. Kontroltællinger viser således også et stigende passagertal. På trods af denne udvikling er det imidlertid endnu for tidligt at vurdere, om det forventede antal passagerer på én mio. om året nås. Busdriften omkring nærbanestationerne vurderes at være ikke tilfredsstillende, dog med det faktum, at undersøgelsen er blevet gennemført før den ny kollektive trafikplan trådte i kraft for Aalborg Kommune, og før Nordjyllands Trafikselskab havde ændret på serviceringen af nærbanen med busser. Der arbejdes videre med at udvikle nærbanekonceptet både omkring de nuværende stationer, men samtidig undersøges muligheden for at udvide konceptet til at omfatte Hobro mod syd og Brønderslev mod nord, ligesom mulighederne undersøges for at etablere togforbindelse til Aalborg Lufthavn. Litteratur DSB (2000): Udmøntning af jernbaneaftalens Nærbanepulje mm. Oplæg om etablering af nærbane i Aalborg-området. TetraPlan (2004): Aalborg Nærbane passagerernes benyttelse og tilfredshed, TetraPlan, maj Trafikdage på Aalborg Universitet

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114.

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, så nøjagtige og korrekte oplysninger som muligt, til brug

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12

Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Af Signe Klintgaard Korać m.fl., funktionsleder for planlægning, Nordjyllands trafikselskab & Lykke Magelund, chefkonsulent, Tetraplan A/S Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag

Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag Bilag Juni 2009 Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse Figur 1: Det samlede busnet i Randers Kommune Bybusser...4 Figur 2: Det samlede busnet i Randers Kommune.

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter. i Jammerbugt Kommune

Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter. i Jammerbugt Kommune Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter i Jammerbugt Kommune Ansøgning til Passagerpuljen Resumé Jammerbugt Kommune er udover at være Region Nordjyllands 5. største kommune også en stor turistmagnet,

Læs mere

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir Odense Byråd Åben Referat Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Niclas Turan Kandemir I stedet for Niclas Turan Kandemir mødte Abdisalan Yussuf Hassan A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalget/Byråd

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik

Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik Jane Ildensborg-Hansen TetraPlan A/S Kronprinsessegade 46 E 1306 København K Tlf. 33 73 71 00, Fax: 33 73 71 01 E-mail: jih@tetraplan.dk Homepage:

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X

Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Resumé Nordjyllands Trafikselskab (NT) satser markant på X bus nettet, med nye ruter og flere afgange. X busserne

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Liberalisering af fjernbusser v/henrik Duer, COWI. Konklusion. Sammenfatning

Liberalisering af fjernbusser v/henrik Duer, COWI. Konklusion. Sammenfatning Liberalisering af fjernbusser v/henrik Duer, COWI Oplægget bygger på mindre analyser af øget anvendelse af fjernbusser i Danmark. Projektet er afrapporteret i "Flere busser i fjerntrafikken - konsekvenser

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 18 Kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 MINIRAPPORT, NOVEMBER 2015 STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 Odense Kommune har med Strategi for kollektiv trafik i Odense 2014-2020 vedtaget

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen

Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Danske Regioner i samarbejde

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved

Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved Busserne i Næstved Kommune - Giv din mening til kende Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved Kommune. Du vil blive stillet nogle spørgsmål om dig selv og dine

Læs mere

Et resumé af. Trafikplan for Nordjylland 2009-12. - side -

Et resumé af. Trafikplan for Nordjylland 2009-12. - side - Et resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 - side - Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Udgiver: Nordjyllands Trafikselskab Tekst og grafik: Tetraplan A/S og NT Redigeret af: Journalist Tinka

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 21 Kundeundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller,, at bestyrelsen tager orienteringen til

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud.

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. FynBus 24. februar 2014 PLAN Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. RK/SJ Baggrund Nordfyns Kommune gennemfører i samarbejde med FynBus og Busbanden 5462 et 2-årigt forsøg i 2013-14 med øget busbetjening

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Kundernes syn på S-togsstationer

Kundernes syn på S-togsstationer Kundernes syn på S-togsstationer Abstrakt Tetraplan A/S har for DSB S-tog undersøgt, hvad kunderne mener om S-togsstationerne. Formålet med undersøgelsen er bedre at kunne prioritere de økonomiske ressourcer,

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. august 2012 Mads Lund Larsen 06 Takster i Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, At Flextur grunden inkl. 5 km ændres fra at følge en

Læs mere

økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af

økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner - Trafikdage 2010, Aalborg Universitet g, g Ole Schleemann, Nordjyllands Trafikselskab Christian

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Miljø- og teknik Dato: Reference: Anders Brinch Larsen Direkte telefon: 89 59 10 07 E-mail: anbl@norddjurs.dk Journalnr.: 13.05.16K04 Acdre: 08/17767 Trafikplan

Læs mere

Elektrificering og materielbehov

Elektrificering og materielbehov Elektrificering og materielbehov - et forslag til strategi Trafikdage på Universitet 2012 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Elektrificering i Danmark Lunderskov- 2015 København-Ringsted 2018 Ringsted-Rødby

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

For Transportministeriet. Potentiale for vækst i togtrafikken

For Transportministeriet. Potentiale for vækst i togtrafikken For Transportministeriet Potentiale for vækst i togtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Togets markedsandel og konkurrenceposition 4 2.1 Generelle tendenser 4 2.2 Turformål 7 2.3 Geografi 10

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Paper til Aalborg Trafikdage 2010

Paper til Aalborg Trafikdage 2010 Paper til Aalborg Trafikdage 2010 Titel: Med tog, bus og færge beskrivelser af opgaver og roller i den kollektive trafiksektor i dag Forfattere: Fuldmægtig Helen Sværke og fuldmægtig Signe Arhenius, Trafikstyrelsen

Læs mere

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Kvalitetskoordinator, Susan Bundgaard Jensen Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1.R 9000 Aalborg Baggrund NT og Aalborg Kommune har

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer PIXI-UDGAVE

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere