Naturfagene i den nye skolereform.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturfagene i den nye skolereform."

Transkript

1 Naturfagene i den nye skolereform. I forligsteksten til den nye skolereform er der lagt op til en del ændringer, der kan få betydning for elevernes skoledag. Her skal nævnes tre med særligt fokus på naturfagene. Kompetence. Først og fremmest bliver fagene nu indskrevet i en kompetencetænkning, hvor viden og færdigheder danner udgangspunktet for udvikling af kompetencer, se fig. 1. Dette ligger fint i tråd med folkeskolelovens 5.stk.1, se fig.2, hvis man i den sammenhæng definerer anvendelsesaspektet som kompetenceudvikling. Det er imidlertid uklart hvordan Figur 1. Fagenes struktur i nye Fælles Mål. kompetence og dannelse forholder sig til hinanden. Er kompetence nu dannelsens indhold? Eller er dannelsen en del af kompetencen? Med Svein Sjøberg har vi et kvalificeret grundlag at forstå naturfagenes dannende karakter, men Sjøberg problematiserer selv dette idet han påpeger, at Det brede og almendannende perspektiv kan ( ) være i konflikt Kilde: Jens Rasmussen 2013 med et perspektiv, hvor kvalificering af spidskompetence anses for Figur 2. 5 stk.1 i uddrag. Kompetence vs. dannelse? vigtig. (Sjøberg 2007, p. 200). I forhold til de fire argumenter for naturfagsundervisning i grundskolen, anser Sjøberg demokratiargumentet og kulturargumentet, som han henfører til dannelsesperspektivet, som de vigtigste, vel vidende at økonomiargumentet og nytteargumentet, som han karakteriserer som LBK 2013 instrumentelle, også har betydning. Netop nytteargumentet er i spil når man fra politisk hold ønsker, at styrke naturfagsundervisningen med henblik på at øge rekrutteringen til naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser. NTS-centerets eksistens er en direkte konsekvens af denne tænkning.

2 I midler tid behøver vi ikke, at lade os distrahere af denne konflikt mellem dannelses- og kompetencetænkningen. Vi kan gribe kompetenceudvikling som en vej til undervisning i elevhøjde og måske ad denne vej styrke dannelsesperspektivet. Hvis vi med udgangspunkt i 5 stk.1 skal forstå kompetenceudvikling som anvendelse af viden og færdigheder gennem arbejde med tværgående problemstillinger eller på anden måde at udfordre eleverne, så må vi nødvendigvis anerkende, at præmisserne for en sådan kompetenceudvikling er karakteren af og niveauet for den viden og de færdigheder eleverne er i stand til at tilegne sig. Med andre ord må vi give den fornødne tid og den fornødne plads til, at eleverne tilegner sig viden, træner færdigheder, mentale såvel som kropslige, og får lejlighed til, at anvende disse. Erfaringerne med IBSE- forløb viser med al ønskelig tydelighed, at når undervisningen foregår med udgangspunkt i elevernes anvendelsesmæssige formåenhed, tager det tid (Hagelskjær og Linderoth, 2010) og på trods af, at der i klare vendinger og med utvetydige udtryk er indskrevet i naturfagenes faghæfter, at undervisningen bygger på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, herunder feltarbejde, så foregår meget naturfagsundervisning i klasseværelset på stolen ved bordet bag skærmen. Argumentet for det er paradoksalt nok, at der venter en prøve forude.så vi har ikke tid til det der med at være ude. Den forestående skolereform synes således, at være en glimrende anledning til at komme i gang med at tænke nyt og gøre anderledes. Tid til naturfag. Det springer straks i øjnene, at natur/teknik er blevet styrket med 1 lektion i 2. klasse og en lektion i fjerde klasse. Det kan kun bifaldes. Ser vi i midler tid på naturfagenes andel af det samlede timetal er situationen lidt anderledes. Her viser det sig nemlig, at naturfagenes andel(ekskl. matematik) er faldet fra 11,2 % før til 10,7 % efter reformen. Figur 3 taler sit eget sprog. Det fremgår, at især matematik er prioriteret. Figur 3. Fagenes andel af det samlede timetal før og efter reformen. Andel i %. Da Mat Sprog Hist, krist Natfag Praktisk/ valgfag og samf musiske Før 27,4 16,2 12,5 10,8 11,2 20,3 1,7 Efter 27,4 17,1 12,6 9,9 10,7 19,7 2,3 Ændring 0 +0,9 +0,1-0,9-0,5-0,6 +0,6 Forfatterens bearbejdning af forligstekstens tal, LBK 2013 I lyset af forventningen om, at kompetenceudvikling er mere tidkrævende end tilegnelse af viden og færdigheder, er dette en spand koldt vand i ansigtet på naturfagslærererne, og der er således al mulig grund til, at naturfagene bidrager med konstruktive forslag til hvordan den såkaldte understøttende undervisning kan ses i sammenhæng med den øvrige naturfagsundervisning såvel som, at naturfagligt indhold kan indgå i et valgfagsudbud. I det følgende beskrives tre karakteristika ved naturfagsundervisningen, som både hver for sig og sammen kan stikke rammerne ud for didaktisk begrundede anbefalinger til naturfaglige aktiviteter i den understøttende undervisning. Naturfagsundervisning tilløb til en karakteristik.

3 Udover anvendelsen af almene undervisningsmetoder udmærker naturfagsundervisningen sig ved, at være modelbaseret, praktisk undersøgende og konkret omverdensorienteret. Modelbaseret undervisning. Modeller antager mange forskellige former, fra fx en skovbund i et plastakvarie indrettet med hjemtagne materialer fra en tur, en model af vandets kredsløb i et andet plastakvarie eller det geologiske kredsløb på et stykke papir. Skovbundsakvariet er en meget konkret efterligning af virkeligheden, som den fx er oplevet på en tur i skoven. En sådan model tjener dels til at skærpe opmærksomheden på fænomenet en skovbund, dels til at genskabe og fastholde indtryk om opbygning, flora og fauna. Sådanne modeller giver som regel anledning til, at dvæle ved dyrenes aktiviteter og til at sørge for pasning med vand og lys samt evt. foder. Aktiviteter der måske ikke kræver lange sammenhængende tidsrum, men gerne mulighed for lejlighedsvis, at vende tilbage. Modellen af vandets kredsløb i et plastakvarie er en konkret, men generaliseret model, der giver mulighed for, at studere udvalgte processer. Selvom modellen kan have et element af analogi over sig, er det egentlig ikke modellen i sig selv, men de processer, som kan forløbe i opstillingen, der er interessante. Det er meningen, at grundlæggende viden skal kunne udledes eller bekræftes af, at indrette og evt. ændre på modellen samt observere og måle på bestemte faktorer. Det kræver tid evt. at udvikle modellen og også, at etablere den og i lighed med den forrige er der behov for, at vende tilbage for at indsamle data, observere eller blot lade øjnene gå på opdagelse. Det geologiske kredsløb tegnet på et stykke papir (eller som tredimensionel model) adskiller sig fra de to foregående modeller ved, at den ikke er konkret, men abstrakt. Det geologiske kredsløb er i virkeligheden i en sådan rumlig og tidsmæssig skala og processerne så vanskelige at eftergøre eller illustrere, at vi her arbejder med teoretisk viden, fantasi og forestillingsevne for, at Figur 4. Geologisk kredsløb. kunne forstå modellen. Både to- og tredimensionelle modeller kan indrettes således, at en rimelig grad af analogi til virkeligheden kan opnås. En måde at gøre arbejdet med sådanne modeller mere konkret kan være fx, at udvælge enkelt elementer, der kan arbejdes konkret med. Det kan fx være viden om og færdighed i, at genkende og placere konkrete eksempler på magmatiske, sedimentære og metamorfe bjergarter i modellen. Det er tidkrævende når eleverne selv skal Kilde: Den Store Danske Encyklopædi kunne kendetegnene for de tre

4 overordnede kategorier af bjergarter og Figur 5. Generaliseret stofkredsløb i økosystem. ligeledes lære at placere dem i det store kredsløb. Det kræver viden om processerne og om hvor i det geologiske kredsløb, der kan være de rette betingelser for, at processerne kan forløbe. Et lignende eksempel fra et andet indholdsområde kunne være en model af stofkredsløb i et økosystem. Her kunne enkelelementerne være forsøg med fotosyntese, dissektion af sild og torsk med særlig fokus på maveindhold og nedbrydningsprocesserne studeret ved, at LBK 2009 lade fiskene forrådne under fikseret net udenfor skolen. Tilstedeværelsen af uorganiske næringsstoffer efter nedbrydningen påvises kemisk. Med dette sidste eksempel bevæger vi os ind i en fjerde kategori af modeller, nemlig abstrakte og generaliserede modeller. Modellen i figur 5 har ingen analogi til virkeligheden og er ikke i sig selv konkret, men kan som ovenfor eksemplificeret, blive det gennem arbejdet med praktiske øvelser med udvalgt indhold. Et andet eksempel fra denne kategori er atommodellen og det periodiske system. Her har modellerne fuldstændig fjernet sig fra den virkelighed de beskriver noget om, da der kun indirekte, fx gennem iagttagelse af kemisk reaktion, kan påvises en sandsynlig sammenhæng mellem virkelighed og model. Meget undervisning i fysik/kemi er baseret på denne måde at få forståelse af verden på. Der kan således defineres fire forskellige typer af modeller som illustreret i figur 6. Traditionelt tænkes modellerne anvendt som strukturerende for den viden og de færdigheder eleverne forventes at tilegne sig som grundlag for, at forstå vigtige sammenhænge i naturen og omgivelserne i øvrigt. Det er væsentligt at holde sig for øje, at modellerne nok repræsenterer grundlæggende sammenhænge, men disse sammenhænge kan ikke forstås uden eksemplificering med konkret indhold. Det er arbejdet med det konkrete indhold, der fylder i undervisningen. Figur 6. Modeltyper Analoge Generaliserede Konkrete Skovbundsakvarie Vandkredsløb i akvarie Abstrakte Geologisk kredsløb Atommodellen LBK 2013 Især i de yngre klasser kan der med fordel tilføres arbejdet med modeller en ekstra dimension i form af et narrativt og/eller et dramaturgisk element. Glimrende eksempler på dette er Lille Nørd, hvor forløbene er struktureret med et indledende element, et viden samlende og undersøgende element samt et narrativt element, der er indlevende og videns anvendende. Sådanne forløb kan være både tids- og materialeforbrugende, men har den fordel, at inddrage kropslige, emotionelle og kognitive processer i undervisningen.

5 I de ældre klasser kan rollespil, fx i forbindelse med interessekonflikter være tilgange, ligesom både analoge og digitale spil kan være anledning til at arbejde med forskellige variablers betydning for sammenhænge og for de enkelte elementer i modellen. Det er ofte tidkrævende aktiviteter, der nemt fravælges til fordel for traditionel skolastisk tilegnelse af viden og færdigheder. Praktisk undersøgende arbejde i undervisningen. I sit bidrag til Naturfagslærerens håndbog skriver Christian Petresch at Det er gammel erfaring, at elever tilegner sig viden ved, at have noget konkret at arbejde med. Det er også derfor ( ) læseplaner og fagbeskrivelser lægger vægt på praktisk undersøgelse af fagenes genstande. Og videre hedder det, at Det er ( ) den praktiske undersøgelse, der danner grundlag for model- og teoridannelsen, og videre forsøg, der kan bekræfte eller afkræfte model- og teoridannelsen. Det er derfor så vigtigt, at den praktiske undersøgelse anvendes i skolens naturfagsundervisning. (Petresch 2009, p ). Den modelbaserede undervisning rummer i de fleste tilfælde et praktisk og/eller undersøgende element. Praktisk undersøgende arbejde kan siges, at have fire formål: 1. indføring i og træning af faglig metode og dertil knyttet viden og færdighed, 2. opbygning af ny eller eksemplificering/afprøvning af allerede erhvervet viden om fagets indholdsområder, 3. praktisk problemløsning og 4. give grundlag for forståelse af hvordan naturvidenskabelig viden produceres. Ligesom den modelbaserede undervisning, kan praktisk undersøgende undervisning antage forskellige former. Tre hovedtyper kan identificeres: laboratoriearbejde, værkstedsprægede aktiviteter og feltarbejde, der har det til fælles, at de ofte er tidkrævende og at de kræver tilstedeværelsen af en faglig kyndig person. Laboratoriearbejde er især kendt i forbindelse med fysik/kemi - og biologiundervisningen, men også geografi- og natur/tekniklæreren kan have brug for laboratoriefaciliteter. Ofte kan forsøgsarbejdet rummes indenfor den normale undervisningstid, men at kunne bruge laboratoriet derudover giver læreren/eleverne mulighed for fx at lade en opstilling stå, som man vender tilbage til senere samme dag. Tilbud om at kunne gå i laboratoriet i forbindelse med lektielæsning børe være en selvfølge. Dette gælder også værkstedet. Når værkstedsprægede aktiviteter indgår i forbindelse med elevernes egne undersøgelser og afprøvninger, kan længere perioder være nødvendige og helst være integreret med undervisningen. Da der i børneverdenen for det meste er kort vej fra ide til handling, og da det ikke blot skal være aktiviteter for aktiviteternes skyld, skal læreren sikre relevante elementer af refleksion over og anvendelse af faglig viden og færdighed. Naturfagligt samarbejde med Håndværk og design kan vise sig frugtbart. For feltarbejdets vedkommende er en længere sammenhængende tidsperiode i mange tilfælde ønskværdig, da det både praktisk og tidsmæssigt er krævende, at samle og transportere udstyr, såvel som eleverne, til og fra undersøgelsesområdet, og udbyttet af selve undersøgelserne er bedre, når eleverne får den fornødne tid til, at falde til ro med opgaverne. Feltarbejde skal både forberedes og efterbehandles, og dette sker bedst i umiddelbar tilknytning til feltforløbet således, at undervisningen fremstår som et hele i elevernes bevidsthed. Her kan der tænkes i et samlet dagsforløb eller forløb over flere dage afhængigt af fagligt indhold, elevernes alder og undervisningens formål. Konkret omverdensorienteret undervisning.

6 Med feltarbejdet bevæger vi os over i den konkret omverdensorienterede undervisning. Denne er karakteriseret ved et tæt samspil mellem aktiviteter i klasserummet og aktiviteter udenfor klasserummet. Konkret omverdensorienteret undervisning kan være praktisk undersøgende med anvendelse af Figur 7. Inddeling af læringsrum i sfærer. faglig metode(feltarbejde), være samarbejdende(skole/virksomhed), være konkretiserende af faglige modeller, viden og begreber(museumsbesøg eller besøg på rensningsanlæg) eller være af oplevende karakter(fisketur). Distinktionen mellem disse fire typer kan hjælpe med, at belyse hvordan den konkret undersøgende undervisning tænkes at indgå i den øvrige undervisning, og også hvilke muligheder der er indenfor den enkelte skoles rækkevidde. Figur 7 giver et bud på en inddeling af skolens læringsrum i sfærer således, at klassen, skolen og lokalområdet er der, hvor man oftest har mulighed for at komme, mens nærregionen, oplevelsescentre og måske yderligere fjerne, eksotiske egne kun sjældent, evt. en enkelt gang i skoleforløbet besøges. LBK 2010 Der hvor eleverne på egen hånd og af selvfølgelige årsager til stadighed gør sig primære erfaringer, lægges der mange kim til både deres omverdens- og selvforståelse. Sættes dette område ind i faglige rammer, gives der på den ene side konkret og fysisk krop til den faglige viden og de faglige begreber, og på den anden side kommer undervisningen til at række ud over faget, idet den kan få en mere almen betydning for eleverne i deres tilværelse. Derfor ligger det vigtigste område for en konkret omverdensorienteret undervisning indenfor cykelafstand af skolen. Figur 8. Det nære og det fjerne. Ligesom Johannes i Martin A. Hansens Løgneren fjerner kalken fra det nederste af skolestuens vinduer med den begrundelse, at det jo er derude eleverne er forankrede, så bør også geografilæreren af i dag tage eleverne med ud i det område hvori de er forankrede - Thi, det er derfra deres verden går! I både natur/teknik og i geografi optræder begreberne det nære og

7 det fjerne i faghæfterne på forskellig vis. Hvis det i en pædagogisk sammenhæng skal give mening, at bruge begreberne Det nære og Det fjerne, er det nødvendigt med en afklaring af hvad de betyder. En måde at definere dem på er: Der hvor læreren ved at eleverne (klassen) har gjort primære erfaringer er det vi kalder det nære. Og det er disse erfaringer der, i kombination med faglig viden og faglige begreber, danner grundlag for at udvikle elevernes omverdensforståelse. Det fjerne bliver så ifølge denne opfattelse: Der hvor eleverne (klassen) ikke har gjort primære erfaringer. Når vi arbejder med det fjerne, må vi forlade os på forestillingsevnen og sekundære kilder, men den omverdensforståelse, der herigennem opbygges, hviler på de primære erfaringer og den faglighed der er knyttet hertil. Litteratur. Hagelskjær, J., U. H. Linderoth (2010): IBSE på opdagelse i biologien; i Kaskelot okt p Petresch, C.(2009): Modeller, teorier og den praktisk undersøgende dimension ; i Andersen. E.(Red.)(2009): Naturfagslærerens grundbog, Dafolo 2009, p Sjøberg, S.(2005): Naturfag som almendannelse, Forlaget Klim Forligstekst om ny skolereform Oplæg af Proff. Jens Rasmussen, DPU ifb. med ny skolereform, september 2013.

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren Af Gert Wahlgren Abstract I artiklen beskrives den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, og at den udvikling har ført til en undervisning i naturfag,

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere