Bilag til vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen"

Transkript

1 BILAG 1: SKOLESTRUKTUR 1 A. SKOLERNES DISTRIKTSOPDELING, KLASSETRIN OG OMFANG Note: Kommunalbestyrelsen kan foretage mindre omlægninger af skoledistrikterne i forbindelse med den årlige indskrivning af børn til børnehaveklasse og 1. klasse. SKOLE Adresser i skoledistriktet klasse Specialklasser Skolefritidsordning - afdelinger Andet Herstedvester Skole Institutions nr Adresser og opdeling af skoledistrikter, se: X X SFO Herstedvester Skole Ekstern afd.: Baunegården 1 2 Egelund- Skolen Institutions nr Adresser og opdeling af skoledistrikter, se: X X SFO Egelundskolen 3 Herstedlund Skole Institutions nr Adresser og opdeling af skoledistrikter, se: X X SFO Herstedlund Herstedøster Skole Institutions nr Adresser og opdeling af skoledistrikter, se: X X SFO Herstedøster Skole Ekstern afd.: Storagergård 4 Brøndager-skolen Institutions nr Optager børn fra hele landet klasse 1 Modtagelseshold/klasser for tosprogede elever på klassetrin er tilknyttet Herstedvester Skole 2 Specialgrupper for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder er tilknyttet Herstedvester Skole 3 Kommunens dysleksiklasser for ordblinde elever er tilknyttet Egelundskolen 4 Specialklasser for børn med kontaktvanskeligheder er tilknyttet Herstedøster Skole pr betegnet ABklasser. Specialklasser for børn med socio-emotionelle vanskeligheder på 0.-7.klassetrin med betegnelsen XYklasser er placeret på Herstedøster Skole. 1

2 BILAG 2: UNDERVISNINGENS ORGANISERING 2A. TIMEFORDELINGSPLAN Ministeriet har fastsat et minimumstimetal for antallet af årlige undervisningstimer i dansk (alle klassetrin), matematik (alle klassetrin) og historie (3.-9. klasse). For de øvrige fag er det fastlagt på hvilke klassetrin der skal undervises i hvilke fag. Der henvises til Folkeskolelovens 5. Undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplan kan bruges som et administrativt overgangsværktøj for skolerne. Timefordelingsplan for Albertslund Kommune klasse (klokketimer pr. skoleår) Dansk Engelsk X X X X X X X X X 2. fremmedsprog X X X X X Historie Kristendom X X X X X X X X Samfundsfag X X Matematik Natur/teknik X X X X X X Geografi X X X Biologi X X X Fysik/kemi X X X Idræt X X X X X X X X X Musik X X X X X X Billedkunst X X X X X Håndværk og design/madkundskab X X X X Valgfag X X X Fagopdelte timer Understøttende undervisning inkl. tid til elevpauser Heraf lektiehjælp og faglig fordybelse

3 2B. TIMETILDELING TIL SPECIALUNDERVISNING Specialklasserne er ikke årgangsdelte og kan dække flere klassetrin. I skolevæsenets planlægning sigtes der mod specialklasser med et elevantal, der afpasses efter elevernes særlige behov og muligheder. Især skal der fokuseres på mulighederne for deltagelse i almenundervisningen. Klassen skal have en sådan størrelse, at der kan gennemføres en undervisning med udstrakt grad af differentiering, og således at der gives eleven mulighed for at skabe sociale relationer til jævnaldrende. (Jf. Undervisningsministeriets Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ). Der kan dog max være 10 elever i en klasse. Der etableres klasser efter behov. 2C. TIMETAL FOR UNDERVISNING MED STØTTE, SYGEUNDERVISNING OG SUPPLERENDE UNDERVISNING Timetal til undervisning med støtte Midlerne til undervisning med støtte på skolerne budgetteres på baggrund af antallet af modtagelseshold/klasser pr. 1. september. Ressourcer til undervisning med støtte skal anvendes til forebyggende indsats og til individuel undervisning med støtte, herunder læsekursus, sygeundervisning og supplerende undervisning. Den forebyggende pædagogiske indsats og den individuelle undervisning med støtte administreres på skolelederens ansvar og foregår integreret i den enkelte klasses daglige arbejde. Supplerende undervisning gives i.h.t. Folkeskolelovens 5 stk. 5 og bestemmelserne i bilag 5B. Sygeundervisning gives i.h.t. folkeskolelovens 23 og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om sygeundervisning. 2D. TIMETAL FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER Undervisning af tosprogede elever sker i henhold til folkeskolelovens 4 A og 5 stk. 6 og Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, Et tosproget barn er et barn, der har et andet modersmål end dansk og som først ved kontakt med det omgivende samfund, evt. gennem skolens undervisning, lærer dansk. Tosprogede børn defineres i Albertslund tillige som børn, der vokser op i hjem, hvor der tales mere end ét sprog. Undervisning af tosprogede elever foregår på følgende måder: 1. Hold med basisundervisning i dansk (basis-dansk klasse) De tosprogede elever, som på baggrund af sprogscreeningen ved indskrivningen vurderes at have behov for undervisning i basis-dansk og som ikke er nyankomne elever til Danmark, indskrives på et basis-dansk hold. Hold med basisundervisning i dansk oprettes i tilknytning til en børnehaveklasse og en 1. klasse. Basis-dansk hold kan oprettes for max. 7 elever. Undervisningen på basis-dansk hold forløber over minimum 1 år og maksimum 2 år børnehaveklassen og 1. klasse. 3

4 Basis-dansk hold på 0. klassetrin tildeles 10 ugentlige lektioner til undervisning i dansk som andetsprog (300 timer årligt). Basis-dansk hold på 1. klassetrin tildeles 12 ugentlige lektioner til undervisning i dansk som andetsprog (360 timer årligt). Hvis skolen vurderer, at der er behov herfor, kan den særlige indsats i f.t. elever, der er tilknyttet et basis-dansk hold, fortsættes ud over 1. klasse. Undervisning i basisdansk skal foregå udenfor klassens rammer, men parallelt med klassens undervisning, dvs. indenfor klassens almindelige undervisningstid. 2. Øvrige tosprogede elever Undervisningen i supplerende dansk som andetsprog skal foregå som en dimension i undervisningen i klassen, på hold eller lign. i tilknytning til klassens undervisning eller udenfor klassens almindelige undervisningstid. Omfanget af undervisningen og den forventede varighed fastsættes af skolen ud fra en vurdering af elevens sproglige behov. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i fagets trin- og slutmål, jf. Fælles Mål - Faghæfte 19 - Dansk som Andetsprog. (jf. bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, BEK 31, af 20. januar 2006). 3. M-grupperne - Basisundervisning i dansk som andetsprog for nyankomne elever Tosprogede elever i alderen 6-18 år, der flytter til Albertslund Kommune fra udlandet eller efter et kortere ophold i en anden kommune, indskrives i M-gruppen. M-grupperne er placeret på Herstedvester Skole. Ved indskrivning til basisundervisning afsættes der samtidigt plads til eleven i en almen klasse på samme skole, og der etableres et tilhørsforhold for eleven til denne klasse. Eleverne går i M-grupperne i max. 24 måneder, hvorefter de udsluses i henhold til regler om det frie skolevalg. Basisundervisningen i M-grupperne organiseres enten som holdundervisning med max. 7 elever pr. klasse eller som modtagelsesklasser med max. 12 elever pr. klasse. Basisundervisning i M-grupperne tildeles årligt hhv. 21, 23 og 24 ugentlige lærertimer samt et halvt årsværk af en lærerstilling til udslusningstimer. Den enkelte elevs samlede timetal skal senest 20 uger efter undervisningens begyndelse mindst udgøre det timetal, der gælder for den almene klasse, som eleven har tilhørsforhold til. 4. Modersmålsundervisning Undervisning af tosprogede elever i deres modersmåls- eller nationalsprog sker i henhold til folkeskolelovens 5 stk. 6 og Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning. Undervisningstilbuddet gives til elever fra EU-lande (kun i nationalsprog), til elever fra lande der er omfattet af EØS-aftalen samt til elever fra Grønland og Færøerne. Tilbuddet gælder elever fra klasse. Herudover gives tilbuddet til elever, hvoraf den ene eller begge forældre har ophold i Danmark som flygtning, eller hvis eleven selv har flygtningestatus. 2E. BRØNDAGERSKOLEN 1. Generelt Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen underviser elever i alderen fra børnehaveklasse til 10. klasse. 4

5 Skolen er oprettet efter folkeskolelovens 20.2, og fritidstilbuddet gives efter folkeskolelovens 3 stk. 4. Brøndagerskolen er et helhedstilbud, hvor lærere og pædagoger sammen tilrettelægger et integreret undervisnings- og fritidstilbud til eleverne. Skolens maksimale kapacitet er fastsat til 110 elever. 2. Undervisningen Undervisning gives som vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens 20.2 og i.h.t. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Skolens undervisning gives inden for rammerne af de generelle bestemmelser for undervisning og de enkelte fags formål og centrale kundskabs- og færdighedsområder, men tilrettelægges under hensyn til elevernes særlige behov. Undervisningen på Brøndagerskolen følger i øvrigt skolens egen læseplan: Lokal læseplan for Brøndagerskolens helhedstilbud. 3. Visitation til Brøndagerskolen Brøndagerskolen optager i princippet efter reglerne om frit skolevalg elever fra hele landet. Beslutning om indstilling til Brøndagerskolen træffes af barnets hjemkommune, efter forslag fra PPR og i samråd med elevens forældre. Hjemkommunens indstilling til Brøndagerskolen behandles i et visitationsudvalg i Albertslund Kommune. Visitationsudvalget består af Lederen af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Albertslund, Brøndagerskolens leder, Brøndagerskolens psykolog samt en tilknyttet administrativ medarbejder. Visitationsudvalget træffer den endelige afgørelse om optagelse af elever på Brøndagerskolen. Der er revisitation af alle elever hvert år i efteråret. Revisitation tager udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle elevplan. 4. Åbningstid og undervisningstid Brøndagerskolen varetager både undervisnings- og SFO-funktioner for sine elever. Skolens undervisning gives i ca. 200 dage årligt i.h.t. den gældende ferieplan for skolevæsenet. Alle skolens elever modtager undervisning i skoleugerne i et antal timer ugentligt, der svarer til det minimumstimetal, der er fastsat af Undervisningsministeriet for hvert enkelt klassetrin. 5. Tildeling af lærer- og ledelsestimer. Brøndagerskolens personaleressourcer fordeles på grundlag af den mellem kommunerne aftalte takstmodel for Brøndagerskolen og det deraf afledte udgiftsbudget som udarbejdes af Økonomiafdelingen en gang årligt. 6. Skolebestyrelse og tilsyn Brøndagerskolens skolebestyrelse er sammensat efter denne vedtægts kapitel 1, 5. Bestyrelsen er valgt efter bestemmelserne i vedtægtens 1 5 og efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen. Det generelle tilsyn med Brøndagerskolen varetages af skolebestyrelsen på Kommunalbestyrelsens vegne. Tilsyn med Brøndagerskolens arbejde varetages af Området for Børn, Kultur & Velfærd på vegne af kommunalbestyrelsen. Tilsynet omfatter skolens psykologisk/pædagogiske arbejde samt Brøndagerskolens administrative og økonomiske virksomhed. 5

6 BILAG 3: INDSKRIVNING OG SKOLESKIFT 3A. SKOLEINDSKRIVNING 1. Indskrivning til børnehaveklasse Indskrivning til børnehaveklasse sker i henhold til Folkeskolelovens 5 stk. 8. I efteråret året før skolestart offentliggøres tid og sted for indskrivning af elever til børnehaveklasse. Kommunalbestyrelsen fastlægger så vidt muligt de endelige rammer for klassedannelser m.v. for det følgende skoleår (jfr. Folkeskolelovens 40) i februar måned. Forældre til elever, der er indskrevet rettidigt, har stemmeret og er valgbare til skolebestyrelsen. Der afholdes valg hvert fjerde år i samme år, som den nyvalgte Kommunalbestyrelse tiltræder. 2. Indskrivning af tosprogede børn til børnehaveklasse Før indskrivning indkaldes alle de børn, som ikke havde et alderssvarende dansk ved 4 års screeningen, til en sprogvurdering. Sprogvurderingen foretages af Området for Børn, Kultur & Velfærd på baggrund af en standardiseret sprogtest. På baggrund af sprogvurderingen træffer Området for Børn, Kultur & Velfærd afgørelse om, hvorvidt barnet skal henvises til undervisning i basisdansk, supplerende dansk eller indskrives uden særlig sprogstøtte efter administrativt fastsatte retningslinjer. Tosprogede børn med behov for basisundervisning i dansk indskrives på et basisdansk hold. Kommunalbestyrelsen fastlægger hvert år i forbindelse med elev- og klassetalssagen på hvilke skoler, der skal oprettes basisdanskhold. Der oprettes så vidt muligt ikke basisdansk hold på skoler med en høj andel af tosprogede børn i skoledistriktet Børn med behov for undervisning i basis-dansk henvises som udgangspunkt til distriktsskolen, hvis der oprettes basis-dansk hold på denne skole. Forældrene har dog mulighed for at søge en anden skole end distriktsskolen til barnet Hvis der er flere børn med behov for basis-dansk, end der er pladser på basis-dansk hold på den ønskede skole, optages børnene efter flg. kriterier i prioriteret rækkefølge: 1. børn, der bor i skoledistriktet optages først hvis barnet ikke ønsker og optages på en anden skole end distriktsskolen. 2. dernæst optages børn, der har søskende på den ønskede skole 3. endelig optages de børn, de der bor nærmest den ønskede skole Når barnet ikke længere har behov for undervisning i basisdansk, har barnet krav på at kunne blive overført til distriktsskolen. Forældrene kan også vælge at lade deres barn fortsætte i den skole, hvor undervisningen i basisdansk er givet. 3. Indskrivning af tilflyttede elever Elever der flytter til kommunen under skoleforløbet indskrives på distriktsskolen, ved henvendelse til skolelederen. Indskrivning af tilflyttede tosprogede elever på 0. og 1. klassetrin sker dog i Området for Børn, Kultur & Velfærd. Barnet sprogvurderes, og på den baggrund vurderer Området for Børn, Kultur & Velfærd, om barnet har behov for undervisning i basis-dansk. Hvis barnet har behov for at blive optaget på et basis-dansk hold, henvises barnet 6

7 til basis-dansk hold på distriktsskolen, eller evt. på en anden skole end distriktsskolen, efter forældrenes ønske og kriterierne under punkt 2. Tosprogede elever, der ikke har behov for undervisning i basisdansk, indskrives på distriktsskolen, som øvrige elever. Tosprogede børn tilflyttet direkte fra udlandet til 1. klasse og derover indskrives via Området for Børn, Kultur & Velfærd i modtagelsesklasse. 4. Udsat skolestart Undervisningspligten indtræder d. 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Kommunalbestyrelsen kan, efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, i særlige tilfælde, godkende, at et barns undervisning udsættes op til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling, f.eks. iflg: Udsat skolestart forudsætter, at forældre, PPR og børnehave vurderer, at barnet har gavn af, at skolestarten udskydes et år. Ansøgning om udsat skolestart skal følges op af en handleplan for, hvordan der i det mellemliggende år vil blive arbejdet med at klargøre barnet til skolestart. Anmodning om udsat skolestart sendes til Området for Børn, Kultur & Velfærd på en særlig blanket i forbindelse med indskrivningen. Direktøren for Børn, Kultur & Velfærd er bemyndiget til at træffe afgørelsen. 3B. SKOLESKIFT OG OPTAGELSE PÅ ANDEN SKOLE END DISTRIKTS SKOLEN 1. Optagelse ved skolestart i en skole uden for distriktet Et barn optages i skole i det skoledistrikt, hvor barnet bor. For tosprogede børn, der har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte, gælder dog særlige regler (jf. bilag 3 N). Forældre har krav på, at deres barn optages i en skole i kommunen uden for distriktet, hvis det kan ske inden for de rammer, Kommunalbestyrelsen har fastsat efter folkeskolelovens 40 stk. 2. Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende begrænsninger efter 40 stk. 2: Barnet optages på den ønskede skole, hvis den gennemsnitlige klassekvotient på det modtagende børnehaveklassetrin ikke derved forventes at ville overstige 25. Er der flere børn, der ønsker optagelse, end der er plads til, optages søskende først, og dernæst de der bor nærmest den ønskede skole. Ovennævnte begrænsninger kan fraviges i helt særlige tilfælde, hvis Området for Børn, Kultur & Velfærd skønner, at det er nødvendigt, fordi barnets velfærd er truet. 2. Skoleskift under skoleforløbet Hvis forældrene ønsker, at deres barn skal skifte skole under skoleforløbet, rettes henvendelse til skolelederen på den skole, barnet er optaget på. Forældrene udfylder en ansøgning "Ønske om skoleflytning". Efter en samtale med forældrene videresender skolen ansøgningen til den ønskede skole med en udtalelse om, hvorvidt ønsket om skoleflytning kan anbefales. Barnet optages på skolen, hvis det kan ske indenfor de rammer, Kommunalbestyrelsen har fastsat i henhold til Folkeskolelovens 40 stk. 2. Barnet kan optages, hvis klassekvotienten på det pågældende klassetrin ikke derved bringes op over 24. 7

8 Er der flere børn, der ønsker optagelse, end der er plads til, optages søskende først, og dernæst de der bor nærmest den ønskede skole. Området for Børn, Kultur & Velfærd kan fravige ovenstående rammer i helt særlige tilfælde. Direktøren for Området for Børn, Kultur & Velfærd træffer afgørelse i sager om skoleskift for tosprogede børn på basis-dansk hold (børnehaveklasse - 1. klassetrin). Der gælder dog særlige regler for disse børn, og de kan som hovedregel ikke flyttes. For elever i specialklasser og lign. gælder særlige regler for skoleflytning (Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning 3, stk. 10). Vejledning om reglerne kan fås i Området for Børn, Kultur & Velfærd 3. Bopælsflytning Hvis en elev skifter bopæl fra et skoledistrikt til et andet inden for Albertslund Kommune, har eleven ret til at fortsætte skolegangen på den hidtidige skole. Elever som fraflytter kommunen, har ret til at fortsætte på den hidtidige skole resten af deres skoleforløb, hvis klassekvotienten på fraflytningstidspunktet er på 24 eller derunder på det pågældende klassetrin på skolen. Hvis klassekvotienten er over 24, foretager Området for Børn, Kultur & Velfærd en konkret vurdering af risikoen for, at elevens fortsættelse i klassen kan medføre oprettelse af en ekstra klasse. Skolefritidsordningen betragtes som en del af skoletilbuddet. Ansøgning om fortsættelse på skolen gives til skolelederen. Skolelederen giver tilladelsen til forældrene umiddelbart, hvis: eleven går i en normalklasse uden særlige støtteforanstaltninger klassekvotienten er på 24 eller derunder på barnets klassetrin I alle andre tilfælde sender skolelederen ansøgningen videre til Området for Børn, Kultur & Velfærd, der træffer afgørelsen og underretter forældrene og skolevæsenet i elevens nye bopælskommune. 4 Skolegang i anden kommune end bopælskommunen Børn fra andre kommuner der ønsker at blive optaget på en skole i Albertslund, skal henvende sig på den ønskede skole. Barnet optages på skolen efter samme kriterier, som albertslundbørn. Børn fra Albertslund, der ønskes flyttet til en skole i en anden kommune, skal henvende sig til den ønskede skole, og optages efter kriterier vedtaget i den pågældende kommune. Børn, der flytter til Albertslund Kommune, men som fortsat ønskes undervist på den hidtidige skole i anden kommune, skal ansøge herom i fraflytningskommunen. Eventuelle transportudgifter vil ikke blive refunderet af Albertslund Kommune. BILAG 4: INDSKOLING 4A. INDSKOLING 1. Mødetid Undervisningstiden tilrettelægges så den i et skoleår har en samlet varighed af mindst timer på klassetrin. 2. Sammenhængende indskoling I indskolingen er der et tæt samarbejde mellem undervisning og fritidsdel. 8

9 Der beregnes SFO pædagoger ressourcer til 20 lektioner pr. 0. klasse og 10 lektioner pr. 1., 2. eller 3. klasse. Anvendelsen af pædagogressourcerne tager udgangspunkt i mål. Skolelederen har kompetencen til at beslutte, hvordan SFO-pædagogtimerne i indskolingen anvendes. Derudover tilstræbes det at: Alle elever i en klasse går i samme SFO-afdeling, så der er grundlag for at skabe et godt samarbejde mellem en fast gruppe pædagoger og et fast team af lærere. Hver klasse har tilknyttet en fast SFO-pædagog fra klasse. Pædagogen skal være fra samme SFO afdeling, som eleverne går i for at skabe kontinuitet og sammenhæng. En lærer fra 1. klasse deltager i børnehaveklassen med 1.-5 lektioner om ugen sikrer brobygning samt faglig kontinuitet og progression. 4B. SKOLEFRITIDSORDNING/ SFO I henhold til Folkeskolelovens 3, stk. 4 er der etableret skolefritidsordninger på alle kommunens folkeskoler. Der er en SFO på hver skole. En oversigt over skolernes SFO er fremgår af bilag 1A. Skolefritidsordningen på den enkelte skole er forbeholdt skolens elever. Indmeldelse i SFO sker ved indskrivning på skolen efter kriterier, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Bestemmelser vedrørende forældrebetaling fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Der føres fremmødeprotokol med de børn, der er tilmeldt skolefritidsordningen. I forhold til skolefritidsordning/sfo gælder særlige forhold for Brøndagerskolen jf. bilag 2E. Åbningstid i SFO en 1) SFO-ens åbningstid besluttes på den enkelte skole, så der er sammenhæng med børnenes undervisningstid. Mandag torsdag lukkes klokken 17.00, fredag klokken ) På skolefridage SFO en har åbent fra på skolefridage. SFO'en er lukket 1. maj, Grundlovsdag og dagen efter Kr. Himmelfartsdag, de tre hverdage op til påsken. SFO en er også lukket d. 24. december samt dagene mellem jul og nytår. 3) Morgenåbning Morgenåbningen er et tilbud til børn, der er indmeldt på SFO en. Tilbuddet om udvidet åbningstid gælder kun for forældre, der har børn indskrevet i SFO en. Blanket til ansøgninger om udvidet åbningstid hentes og afleveres i SFO'en. Skolens ledelse godkender ansøgningen. Udvidet åbningstid er muligt fra kl ) Fra 1. maj til skolesommerferiens start SFO en har åbent i undervisningstiden for de kommende skolebørn SFO-lederen SFOen ledes af en SFO-leder, der indgår som afdelingsleder i skoleledelsesgruppen. 9

10 Bestemmelser om SFO-råd Der er et SFO-råd på hver skole. SFO-rådet er et fælles råd for skolens SFO-afdelinger. Styrelsen af SFO'en bør foregå i samarbejde mellem Skolebestyrelse og SFO-rådet. Derfor inviteres repræsentanter fra SFO-rådet til skolebestyrelsesmøder, hvor forhold, der vedrører SFO, skal behandles. Sammensætning og valg SFO-rådet består af 5 medlemmer valgt af og blandt forældrene til børn i SFO. Derudover vælges 1 medarbejderrepræsentant til SFO-rådet. Endvidere vælges der mindst 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten i SFO-rådet. Valg af SFO-rådsmedlemmer finder sted hvert år på et forældremøde og et medarbejdermøde efter skoleårets start og inden 15. oktober. Valget gælder for samtlige medlemmer, inkl. suppleanter for 2 år. SFO-lederen har det administrative ansvar for indkaldelse og afvikling af valgene. Stemmeret og valgbarhed Forældre med børn i SFO'en har stemmeret og er valgbare. Der kan af hver af forældrene til børn, der er indskrevet i SFO, afgives én stemme jf. bestemmelserne om valg til skolebestyrelsen. Som forældrevalgt medlem af SFO-rådet og suppleant for dette kan der ikke vælges en person, der er ansat i pågældende SFO. Medlemskab af SFO-rådet er ikke hinder for, at man samtidig kan være medlem af skolebestyrelsen. Konstituering af SFO-rådet SFO-rådets konstituerende møde indkaldes af SFO-lederen umiddelbart efter valg til SFO-rådet og inden 14 dage efter dette. SFO-rådet vælger selv sin formand og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Som formand vælges en forældrerepræsentant ved simpelt stemmeflertal. SFO-rådets møder og opgaver I SFO-rådets møder deltager SFO-lederen som sekretær. Endvidere kan skolebestyrelsens kontaktperson og skolens leder deltage (uden stemmeret). Det er SFO-rådets opgave at rådgive SFO-lederen om alle forhold vedrørende SFO'en, herunder: a) SFO'ens del af skolens virksomhedsplan, herunder mål for det daglige arbejde. Virksomhedsplanen behandles i skolebestyrelsen. b) SFO'ens særskilte budget Budgettet godkendes i skolebestyrelsen. c) Principper for forældresamarbejde d) Pædagogisk struktur 10

11 e) Pædagogiske principper f) SFO'ens fysiske indretning. SFO-rådet kan ikke behandle person- og klagesager. Dog har SFO-rådet mulighed for at deltage i ansættelse BILAG 5: SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGO- GISK BISTAND 5A. UNDERVISNING MED STØTTE, SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BI- STAND Undervisning med støtte Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Vurderingen heraf er skolelederens kompetence. Antallet af støttetimer og støtteperiodens varighed vurderer skolelederen i forhold til det enkelte barns behov set i forhold til de ressourcer skolen råder over. Der er følgende muligheder: Individuel støtte til undervisningen i klassen. AKT-støtte i klassen individuelt eller til hele klassen. Supplerende undervisning udenfor elevens almindelige undervisningstid. Undervisning i familieklasse, på læsekursus eller lignende. Som et alternativ til den almene holddeling og niveaudelte undervisning samt undervisning med støtte til enkelte elever, kan skolelederen i særlige tilfælde oprette et inklusionshold i en almindelig klasse. Et inklusionshold består typisk af 2-4 elever, som hver for sig kan have behov for støtte i den overvejende del af undervisningstiden for at udvikle sig fagligt, men i øvrigt har gavn af at være inkluderet i en almindelig klasse. Specialundervisning Skolelederen indstiller en elev til specialundervisning i henhold til Folkeskolelovens 20, stk. 2 og bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Forud for skolelederens indstilling skal skolen have foretaget en udredningsfase, som bør være sket i samråd med skolen PPR-team (se administrationsgrundlaget for proces vedrørende udredning). Et centralt visitationsudvalg træffer afgørelse på baggrund af skolelederens indstilling, der som minimum består af en pædagogisk psykologisk vurdering og skolens egen dokumentation som er tilvejebragt i udredningsfasen. Ordningen af specialundervisningen sker efter specialundervisnings-bekendtgørelsens 10 under iagttagelse af 5. 1)Specialundervisning på skolerne Specialundervisning i den almindelige klasse gives i henhold til specialundervisningsbekendtgørelsens 10. nr. 1. 2) Specialundervisning i kommunale specialklasser eller specialskoler 11

12 Specialundervisning, der medfører eksklusion fra den almindelige klasse, gives i henhold til specialundervisningsbekendtgørelsens 10 nr. 2 og 3. Det centrale visitationsudvalg kan visitere eleven til kommunens egen specialklasser eller specialskole, eller henvise eleven til en anden kommunes specialklasse eller specialskole. 3) Specialundervisning ved regionsrådet foranstaltning Det centrale visitationsudvalg kan endvidere henvise en elev til specialundervisning ved regionsrådet foranstaltning i henhold til Folkeskolelovens 21 stk. 1 og specialundervisningsbekendtgørelsens 10 nr. 2. 4) Specialpædagogisk bistand til småbørn Der tilbydes specialpædagogisk bistand til småbørn efter Folkeskolelovens 4 og 20, pkt. 2, hvis barnets udvikling pga. sprog - eller talevanskeligheder kræver særlig hensyntagen eller støtte. 5) Specialundervisning i dagbehandlingstilbud En elev med specialpædagogiske behov, der af Familieafsnittet bevilges dagbehandling, eller døgnbehandling i anbringelsessted, visiteres til specialundervisning i henhold til Folkeskolelovens 20 stk. 2 og Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Anbringelse og visitation af specialpædagogisk bistand sker i samarbejde i mellem PPR. Familieafsnittet og modtagende kommunes PPR. 5B. SYGEUNDERVISNING OG SUPPLERENDE UNDERVISNING 1. Sygeundervisning Elever, der er indskrevet i folkeskolen, men som på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, er berettiget til sygeundervisning efter regler i.h.t. folkeskolelovens 23 og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om sygeundervisning. 2. Supplerende undervisning Supplerende undervisning gives i h.h.t. folkeskolelovens 5 stk. 6. For elever, der efter forældrenes ønske overflyttes fra en skole i Albertslund Kommune til en anden folkeskole i kommunen, gives der ikke supplerende undervisning. Ved overflytning af elever fra en skole her i landet påhviler det den modtagende skoles leder at sørge for, at der tages stilling til, om eleven har behov for supplerende undervisning og i bekræftende fald at indhente de nødvendige oplysninger fra elevens hidtidige skole. Den supplerende undervisning afholdes inden for den enkelte skoles samlede ressourcer. 5C. P ÆDAGOGISK P SYKOLOGISK RÅDGIVNING 1) Kommunen har egen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som er placeret i afdeling for Social og Familie i området for Børn, Kultur og Velfærd 2) PPR s primære arbejde er forebyggelse og inklusion. PPR yder konsultativ bistand, supervision, kurser samt intervention i daginstitutioner, fritidstilbud og skoler til forældre, lærere, pædagoger samt andre professionelle. Derudover rådgiver og visiterer PPR børn og unge 0-18 år i særlige udfordringer af psykisk, fysisk, motorisk eller intellektuel art, hvor det ikke er muligt at inkludere. 3) Ydelserne under PPR varetages tværfagligt af inklusionskonsulenter bestående af faggrupperne, psykologer, tale-hørekonsulenter, pædagogiske vejledere og specialpædagogiske udviklingskonsulenter 4) PPR er delt op i 4 forebyggelsesteam og et undersøgelsesteam. De 4 forebyggelsesteam knytter sig til de 4 skoledistrikter for at imødekomme skoler og daginstitutioners behov for intervention. Derudover varetager distriktsteamsene kvalitetssikring og tilsyn samt statusmøder med henblik på revisitation af de børn og unge, som er i andre tilbud end den almindelige folkeskole samt dagtilbud. 12

13 Forebyggelsesteamet arbejder udelukkende med forebyggelse og inklusion. Undersøgelsesteamets opgave er at foretage undersøgelser med henblik på at vurderebarnets behov for andet tilbud. PPR har et centralt visitationsudvalg, som vurderer behov for specialundervisning, befordring, særlige fritidstilbud samt revisitationer af børn og unge, som er ekskluderet. 5) Kommunen er forpligtet til at yde vederlagsfri pædagogisk psykologisk bistand uden refusion fra en eventuel hjemkommune til elever på Albertslund Lilleskole. Skolen kan med Undervisningsministeriets godkendelse helt eller delvist selv sørge for denne bistand. Hvis elever på Albertslund Lilleskole henvises til specialundervisning på en folkeskole i Albertslund Kommune, kan der, hvis eleven ikke bor i Albertslund, kræves refusion af elevens bopælskommune. En psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning varetager det pædagogisk psykologiske arbejde på Lilleskolen. Læs mere på PPR s hjemmeside BILAG 6: ANDRE FORHOLD 6A. B EFORDRING AF SKOLEELEVER Jf. Folkeskolelovens Generelle regler gælder for alle skoleelever Kommunen skal sørge for befordring mellem skole og hjem af elever, der opfylder et af nedenstående kriterier: 1.a Afstandskriterier Hvis eleven går i går i kl. og har længere end 2,5 km til skole. Hvis eleven går i kl. og har længere end 6 km til skole. Hvis eleven går i kl. og har længere end 7 km til skole. Hvis eleven går i 10. kl. og har længere end 9 km til skole. Der regnes fra udkørslen ved elevens hjem og til nærmeste indgang på skolen ad korteste vej, enten via stisystem eller almindelig vej. 1.b Farlig skolevej Kommunen skal, efter konkret vurdering, sørge for befordring til og fra skole af elever, der har kortere skolevej, hvis hensynet til elevens sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet. En ansøgning om befordring efter 1.b afgøres på grundlag af udtalelser om vejens farlighed fra politiet og vejmyndighederne, samt efter en vurdering af elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder. 1.c Kortvarig sygdom Kommunen skal, efter konkret vurdering, sørge for befordring til og fra skole af elever, der på grund af opstået kortvarig sygdom kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i skolen, hvis de befordres til og fra skole. En ansøgning om befordring efter 1.c afgøres af skolelederen, og befordringsformen (jf. pkt. 2) bevilges efter en vurdering af sygdommens påvirkning af elevens mulighed for at befordre sig selv. Er der tvivl om, hvorvidt en elev selv kan komme til og fra skole, kan skolen forlange dokumentation fra forældrene, f.eks. lægeerklæring, der 13

14 angiver i hvor lang en periode, der er behov for befordring. Lægeerklæringen betales af skolen. NB: Elever, hvis forældre efter reglerne om frit skolevalg, selv har valgt en anden skole end distriktsskolen (eller den skole, som der af skolemyndigheden er tilbudt undervisning i), er ikke berettiget til at søge om befordring efter 1.a og 1.b. 1.c gælder for en elev, der efter forældrenes valg går på en anden skole, med følgende begrænsning: Kommunen skal yde hjælp til befordring over en afstand, der svarer til den afstand, der er i mellem hjemmet og distriktsskolen. I Albertslund gælder følgende specifikke regler: 2. Mulige former for befordring Befordring af skoleelever kan i Albertslund ske på en af følgende måder: Eleven bevilges buskort til offentlig bus Eleven køres med skolebus I særlige tilfælde køres eleven med taxi. Forældrene får refusion efter gældende takstreglement for selv at befordre deres barn. 2.a Elever i børnehaveklasse, der skal befordres mellem hjem og skole efter 1.a b Der tilbydes befordring med skolebus. Indstilling om befordring sker efter forældrenes ansøgning til Området for Børn, Kultur & Velfærd gennem skolelederen på elevens skole. 2.b Elever i 1. til 4. klasse, der skal befordres mellem hjem og skole efter 1.a b Elever i kl. tilbydes buskort til de offentlige busser. Buskort udstedes af elevens skole efter forældrenes ansøgning. Elever i 1. klasse kan efter ansøgning til skolen bevilges kørsel med skolebus, hvis det er nødvendigt at køre med to forskellige offentlige busser for at komme i skole. 2.c Elever i klasse, der skal befordres mellem hjem og skole efter 1.a b Elever i klasse bevilges kun buskort. Buskort udstedes af elevens skole efter forældrenes ansøgning. 3. Tosprogede elever, der modtager basisdansk-undervisning Tosprogede elever, der visiteres til en anden skole end distriktsskolen, tilbydes (uden forudgående ansøgning fra forældrene) befordring efter kriterierne i 1.a b. Befordring tilbydes på denne måde frem til og med 3. kl. efter regler i 2.a b. 4. Særlige regler gælder elever med langvarig sygdom, handicap eller særlige behov Kommunen skal, efter en konkret vurdering, sørge for befordring af elever, der på grund af sygdom, handicap eller andre særlige behov kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis de befordres til og fra skole. Mulige former for befordring fremgår af pkt a Inkluderede elever Afgørelse om bevilling af befordring efter pkt. 4 træffes efter forældrenes ansøgning af skolelederen på elevens skole. 4.b Elever der modtager specialundervisning Afgørelse om bevilling af befordring efter pkt. 4 træffes af det centrale visitationsudvalg efter forældrenes an- 14

15 søgning til Området for Børn, Kultur & Velfærd, eventuelt gennem skolelederen på elevens skole, eller direkte fra forældrene. Er der tvivl om, hvorvidt en elev selv kan komme til og fra skole, kan skolen eller det centrale visitationsudvalg forlange dokumentation fra forældrene, f.eks. lægeerklæring, der redegør for, hvilke forhold ved elevens sygdom/handicap/særlige behov, der betyder, at eleven vurderes at være ude af stand til selv at komme i skole, samt en vurdering af, hvorvidt eleven er ude af stand til at lære at befordre sig selv med øvelse og eventuel støttet træning heri. 4.c Ledsageordning - Hjælp-til-selvhjælp Hvis det er nødvendigt, at eleven følges til og fra skole/sfo/fritidshjem, afholder kommunen også en evt. udgift til ledsagerens transport. Befordringsordning til elever der er syge, handicappede eller har særlige behov gives efter hjælp-til-selvhjælpprincippet med det sigte, at eleven så snart som muligt bliver selvhjulpen med hensyn til at bringe sig selv i skole. Der bevilges kun to kørsler om dagen, kun på skoledage og kun til én hjemadresse. 4.d. Befordring af udenbys elever i Albertslund Kommunes specialpædagogiske tilbud Barnets hjemkommune er både økonomisk og praktisk ansvarlig for transport til og fra skole af elever i kommunale specialklasser (gruppeordninger) og specialskoler. 6B. SKOLEBIBLIOTEKER Skolebiblioteker i folkeskolen er lovfæstet i Lov om Folkeskolen 19 stk. 2 og 3, og nærmere beskrevet i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen udmønter skolebiblioteksordningen ifølge folkeskolelovens 40, stk. 2,6. Links: Der findes et selvstændigt skolebibliotek på alle kommunens folkeskoler. Formål og funktion Ved enhver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for undervisningen og bøger til elevernes fritidslæsning, samt yder vejledning i brugen heraf. Skolebiblioteket bidrager tillige til skolens udvikling ved at formidle relevante informationer. Skolebiblioteket skal understøtte folkeskolens formål og medvirke til at fremme elevernes alsidige udvikling ved at øge deres lære - og læselyst. 6C. MUSIKUNDERVISNING Samarbejde med Musikskolen i børnehaveklassen og 1. klasse 2. halvdel af børnehaveklassen Musikskolens lærere deltager sammen med børnehaveklassens lærere svarende til 1 lektion om ugen i musikundervisning. Her forberedes eleverne til den kommende musikundervisning med forløb indeholdende hørelære (nodekendskab, rytmer, sangaktiviteter, musiklege mm.). 15

16 1. halvdel af 1. klasse I 1. halvår af skoleåret deltager Musikskolen sammen med skolens musiklærer i den obligatoriske musikundervisning i alle 1. klasser i et omfang svarende til 1 lektion om ugen. Musikskolens lærere følger med klassen og møder her klassens musiklærer og undervisningsforløbet fra børnehaveklassen fortsætter. Undervisningen tilrettelægges i et samarbejde mellem skolens musiklærer og Musikskolens lærer. 6D. E LEVERNES FERIEPLAN»Ifølge folkeskolelovens 14 a begynder skoleåret begynder den 1. august. Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil den af kommunalbestyrelsen bestemte første skoledag efter skoleårets begyndelse. Der planlægges med 200 skoledage i løbet af skoleåret og direktørområdet Børn, Kultur & Velfærd udarbejder fælles kommunal ferieplan for skolerne efter nedenstående principper SOMMERFERIEN er minimum 6 uger og indledes på den dato, som fastlægges i Undervisningsministeriet. EFTERÅRSFERIE Uge 42 JULEFERIE Som minimum fri mellem jul og nytår VINTERFERIE Uge 8 PÅSKEFERIE Inklusiv 3 dage før skærtorsdag 1. MAJ Fridag KRISTI HIMMELFARTSDAG-FERIEN Kristi Himmelfartsdag og den efterfølgende dag GRUNDLOVSDAG 5. juni Fridag Herudover er alle lørdage, søndage og helligdage skolefridage Den første skoledag for eleverne er mandag i uge august august august august E. FORÆLDREBETALING OG SPONSORERING I Albertslund er skolen en kommunal udgift, og der skal ikke betales yderligere for at deltage i undervisningen. Lejrskoler, skolerejser og hytteture betragtes i Albertslund som en del af undervisningen, og der opkræves ikke betaling for kost på lejrskoler, ekskursioner og lignende. Med hensyn til deltagelse i forældrearrangementer, ture og lignende skal det som udgangspunkt være muligt for alle elever/forældre at deltage, og evt. forældreudgifter til f.eks. mad o.lign. bør fastsættes under hensyn til dette. Klassekasser På et klasseforældremøde kan forældrene beslutte at etablere en klassekasse. En lærer eller nogle forældre kan efter aftale på forældremøder administrere et mindre beløb i klassekassen. Midlerne i klassekassen kan f.eks. 16

17 tilvejebringes ved salg af vand og mad til let forhøjede priser, ved forskellige arrangementer eller ved anden kollektiv indsats i klassen. Evt. indsamling på et forældremøde af mindre beløb til klassekassen sker frivilligt. Pengene i klassekassen vil kunne bruges som supplement i forbindelse med klassens ekskursioner og lejrskoler. Da der vil være tale om mindre beløb, kan der i forbindelse med en elevs fraflytning og i andre situationer, der udelukker en elev fra at nyde godt af midlerne, ikke stilles krav om tilbagebetaling af betalte beløb. Større beløb indsamlet til konkrete formål En klasse kan arbejde kollektivt på at indsamle større beløb til at dække udgifter til helt konkret formål, f.eks. udgifter til oplevelsesture på en udvekslingsrejse. Beløb indsamlet ved kollektiv indsats må ikke kunne føres tilbage til den enkelte elev. Et større beløb administreres af skolens leder eller en anden, som skolens leder har udpeget som administrator af indsamlede beløb, og der sikres en registrering af indbetalingerne. Der vil f.eks. kunne oprettes en særskilt girokonto, hvor bidragydere, arrangører af loppemarkeder mv. og andre kan indbetale beløb, der er direkte beregnet til en konkret skolerejse for en klasse eller et hold. I forbindelse med indgåelse af aftale om tilvejebringelse af midler til rejsen, bør det samtidig aftales, hvordan man skal forholde sig med de indsamlede midler, hvis rejsen ikke bliver gennemført, såfremt enkelte af de tilmeldte elever ikke deltager, en elev flytter mv. Sponsorering Skolen kan, efter en konkret vurdering, modtage sponsormidler i form af økonomisk støtte og undervisningsmaterialer. Aftaler om evt. sponsorering skal godkendes i skolebestyrelsen, der inden godkendelsen skal sikre sig overblik over modydelsens karakter og omfang, og sikre at skolen ikke lader sig bruge i reklamemæssige og kommercielle fremstød. Skolebestyrelsen skal informere Afdeling for Skoler & Uddannelse om indgåede sponsoraftaler. Indberettede sponsoraftaler forelægges for Børneudvalget en gang årligt. 6F. SVØMNING Kommunalbestyrelsen har godkendt, at alle skoler, uanset bestemmelserne i bilag 2 A, kan vælge at tilrettelægge svømmeundervisningen således: at eleverne på 3. klassetrin og på 6. klassetrin ikke modtager undervisning i svømning, men 2 ugentlige lektioners undervisning i idræt, at eleverne på 4. og 5. klassetrin modtager 2 ugentlige lektioners undervisning i svømning og 2 ugentlige lektioners undervisning i idræt. Fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder i.h.t. gældende læseplaner er uændrede. Det forudsættes, at svømmeundervisningen læses som dobbelttimer for den enkelte klasse. 6G. VIKINGELANDSBYEN Vikingelandsbyen kan efter aftale med Vikingelandsbyen besøges af skoler og daginstitutioner i Albertslund. Målet med børnenes besøg i Vikingelandsbyen er gennem et historisk værksted at fremme forståelsen for vikingetidens levevis og give det enkelte barn en indsigt i vikingetiden, så børnene kan opleve hverdagslivet i et lavteknologisk samfund. Link til vikingelandsbyens hjemmeside: 17

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

April 2010. Egedal Kommune Skolecentret. Indholdsfortegnelse

April 2010. Egedal Kommune Skolecentret. Indholdsfortegnelse April 2010 Skolecentret Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kommunabestyrelsen.. side 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsen side 4 Kapitel 3: Skolens leder.. side 6 Kapitel 4: Pædagogisk Råd.side 7 Kapitel 5: Elevråd...side

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND: Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Kapitel 1 Definition 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der efter undervisningspligtens indtræden, jf. 31, stk. 1 og 2, tilbyder børn og unge

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen x Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen Vedtaget i Byrådet den 6. juni 2012 Forord Ishøj Kommune er, på linje med alle andre danske kommuner, forpligtet til at have en styrelsesvedtægt for det

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Udkast til Styrelsesvedtægt. Et fælles skolevæsen. Redelighed Mulighed Helhed

Udkast til Styrelsesvedtægt. Et fælles skolevæsen. Redelighed Mulighed Helhed Udkast til Styrelsesvedtægt Et fælles skolevæsen Redelighed Mulighed Helhed Halsnæs Kommunes skolevæsen 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 2: Pædagogisk råd... 3 Kapitel

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge 1. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen opretter og driver et særligt tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Velkommen i skole Skoleåret 2014-15

Velkommen i skole Skoleåret 2014-15 Velkommen i skole Skoleåret 2014-15 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole 2 Nye skoledistrikter 3 Folkeskolereform 4 Indskrivning/Digital indskrivning 5-6 Børnehaveklassen 7 De første skoleår 8 Skolefritidsordning

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov.

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. Lov om folkeskolen 26. juni 1975 KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. 2. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene

Læs mere

Folkeskolereform 2014. Åben Skole

Folkeskolereform 2014. Åben Skole Folkeskolereform 2014 Åben Skole Tre nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Alle skal blive dygtigere ikke lige dygtige. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen. Godkendt af kommunalbestyrelsen den XXX

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen. Godkendt af kommunalbestyrelsen den XXX Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen Godkendt af kommunalbestyrelsen den XXX 1 Indholdsfortegnelse 1.0 SKOLESTRUKTUREN... 4 1.1 Skoledistrikter... 4 1.2 Specialskoler... 4 1.3. Specialklasserækker

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har hjemsted i Holbæk Kommune. Institutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen 3. udkast 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 SKOLESTRUKTUREN... 4 1.1 Skoledistrikter...4 1.2 Specialskoler...4 1.3 Undervisning af tosprogede...5 1.4 Skolefritidsordning

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. maj 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse...... 3 Hvortil sker befordringen?... 3 Hvordan

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Statisk/dynamisk årsplan Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune

Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune Kapitel 1 - Indledning Følgende styrelsesvedtægt for folkeskolen i Brøndby Kommune er fastsat i henhold til folkeskoleloven (LBK nr. 665 af 20. juni 2014).

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Farmen Dagskole Dato: 27. april 2012 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk Tilsyn på Farmen Dagskole torsdag den 19. januar 2012 Tilsynets formål Opfølgning

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Folkeskoleloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Folkeskoleloven 5, stk. 4 Eleverne kan tilbydes undervisning i fransk i stedet for tysk på 7.-9. klassetrin 5, stk. 5 Der er mulighed for at give undervisning i fag tidligere end angivet i 5, stk. 2-4 5, stk. 6 Der gives

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse. Denne pjece er til forældre,

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 KVALITETSRAPPORT Skåde Skole INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 RESPEKT FOR GRÆNSER 4 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB 5 VÆRDIREGELSÆT OG ORDENSREGLER 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Inklusionscenteret for Læsning på Balleskolen byder dig velkommen i LÆS3 (i daglig tale kaldet 9D)

Inklusionscenteret for Læsning på Balleskolen byder dig velkommen i LÆS3 (i daglig tale kaldet 9D) Balleskolen Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg telefonnummer: 89 70 21 00 E-mail: balleskolen@silkeborg.dk Klasselærer: Anne Riehm Sørensen (AR) Telefon: 24 27 03 08 E-mail: anne@riehm.dk Sekundærlærer:

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 Lisbjergskolen INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 UDVIKLING AF UDSKOLINGEN 4 PÆDAGOGISK IT 5 FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO 8 INKLUSION - FOLKESKOLENS

Læs mere

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00 TJØRNEGÅRDSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE Dato: 22. oktober 2004 Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Kære forældre! Tjørnegårdskolen inviterer til informationsmøde på skolen Mandag

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love 2013/1 LSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 017.77P.391 Fremsat den 31. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalgsmøde Den 2. november 2015 Indhold Organisering af undervisningen af de tosprogede elever i Frederikshavn Kommune.... 2 Baggrunden for arbejdet... 2 Folkeskolelovens

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler Bilag 3 Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler I nedenstående er

Læs mere

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Fællesbestyrelsen i Nim Skole og Børnehus vil hermed ansøge om at indføre rullende indskoling jfr. 34, stk. 3, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen af

Læs mere

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16 Til PPR Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om PPR-betjening af frie skoler

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Praktisk vejledning til skoler

Praktisk vejledning til skoler Praktisk vejledning til skoler Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af antal elever og undervisningstimetal til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring Hvilke skoler

Læs mere

2013 Velkommen i skole

2013 Velkommen i skole 2013 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Skoleparathedsvurdering...4 Digital indskrivning...5 Skoledistrikter...5 Indskoling og de første skoleår...6

Læs mere