Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold"

Transkript

1 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn: Generelt og vejledning Spørgeskemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Projekterne, der ansøges om tilskud til, er omfattet af Bekendtgørelse nr. 781af 28/ (Bekendtgørelsen) om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond samt de øvrige regler for strukturfondene, som kan findes på Bekendtgørelsen beskriver bl.a., hvilke udgifter der er støtteberettigede, og hvilke der ikke er støtteberettigede, ligesom Bekendtgørelsen stiller specifikke dokumentationskrav. 2.2 På hjemmesiden er der mulighed for at indhente information vedrørende "Retningslinier for strukturfondsfinansierede projekter" og "Vejledning til dokumentationskrav" Krav til bogføring og betalingssystem (sikkerhed) Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at registreringer i bogholderiet vil blive dokumenteret ved tilhørende bilags- og dokumentationsmateriale, der indeholder de oplysninger, der er nødvendige til dokumentation af registreringernes rigtighed, (kontrolspor). Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at regnskabstal vil kunne opløses i de registeringer, som de er sammensat af, (transaktionsspor). Bekendtgørelsen stiller krav om, at projektets udgifter enten skal bogføres på særskilte konti i en dimension i tilsagnsmodtagers og eventuelle andre støttemodtager (e) s regnskabssystem eller på særskilte konti i separat regnskabssystem. Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at tilsagnsmodtager og eventuelle andre støttemodtager(e) vil etablere procedurer, der sikrer korrekt bogføring i de respektive regnskabssystemer. 3.4 Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at tilsagnsmodtager og eventuelle andre støttemodtager(e) vil sikre, at kontoplanen i regnskabssystemet som minimum vil få samme specifikationsgrad som tilsagnsgiver anvender. 3.5 Bekendtgørelsen stiller krav om, at kun godkendte, afholdte og betalte udgifter kan medregnes i perioderegnskaber og endeligt projektregnskab. Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at tilsagnsmodtager og eventuelle andre støttemodtager(e) vil etablere procedurer, der sikrer, at alene godkendte, afholdte og betalte udgifter medregnes i perioderegnskaber og endeligt projektregnskab Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at projektet vil etablere procedurer/interne kontroller, der sikrer, at nedenstående krav kan opfyldes: - bilagsnr. anføres på bilag og i virksomhedens regnskabssystem - kontering anføres på bilag og i institutionens/virksomhedens regnskabssystem - på bilag anføres godkendelse af indkøber og projektansvarlig samt anvisning til betaling - godkendelse af timeregistrering anføres af den som har ydet timerne og af en overordnet - at eventuelle deltagere udfylder deltagerskemaet ved start og ophør på projektet (deltagerregistrering) at projektets formulerede mål bliver fulgt op og kan afrapporteres i forbindelse med endeligt projektregnskab 3.13 Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at de har kendskab til gældende momsregler for projektet. De vigtigste regler går kort fortalt ud på, at støtteberettigede udgifter ikke kan indeholde udgifter til moms, undtagen når momsen reelt og endeligt bæres af støttemodtager. Momsudgifter, som ville kunne refunderes, er således ikke støtteberettigede, heller ikke selv om støttemodtager ikke har fået momsrefusion. Moms godtgjort til kommuner og regioner gennem momsudligningsordningen behandles som moms, der kan refunderes.

2 4 4.1 Regnskabsaflæggelse og budgetopfølgning Perioderegnskaber skal aflægges ultimo februar og ultimo august senest 3 uger efter opgørelsesdagen, og endeligt projektregnskab indsendes til tilsagnsgiver inden for en af tilsagnsgiver fastsat frist. Revisor skal kun revidere perioderegnskabet ultimo februar, såfremt projektet vil anmode om udbetaling af støtte. Perioderegnskabet ultimo august og endeligt projektregnskab skal altid revideres af revisor Revision Det er et vilkår fra tilsagnsgiver, at projektet revideres af PricewaterhouseCoopers A/S. Der er mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og PricewaterhouseCoopers A/S aftalt følgende priser (2011): Forhåndsgodkendelse DKK moms Underskrevet tilsagn korrekt DKK moms Revision af perioderegnskab (pr. stk.) DKK moms Revision af projektregnskab DKK moms samt transport 5 timers Hotlinie rådgivning (obligatorisk) DKK moms 5 timers ekstra Hotline rådgivning DKK moms Stikprøve rekvirering DKK moms Fakturaer fremsendes af PricewaterhouseCoopers A/S til projektet. 5.3 Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at standardaftalen i bilag A er underskrevet og vedlagt ved indsendelse af dette spørgeskema. 6 Projektpartnere 6.1 Tilsagnsmodtager og eventuelle projektpartnere skal for at modtage støtte godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Tilsagnsmodtagere og eventuelle projektpartnere er alle støttemodtagere. Netværksdeltagere kan alene yde bidrag til projektet, mens udgifterne ikke kan indgå som støtteberettigede omkostninger. Hvis netværksdeltager undervejs i projektforløbet godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen som projektpartner, kan denne projektpartners udgifter, der er afholdt efter godkendelsen, indgå i støttegrundlaget. For yderligere uddybning henvises til retningslinjerne. 6.2 Vil der ud over tilsagnsmodtager være andre deltagere i afviklingen af projektet, hvis udgifter ønskes medtaget i tilskudsgrundlaget, og som derfor skal betragtes som projektpartnere? 6.3 Vil væsentlige dele af projektets aktivitet blive placeret hos andre end tilsagnsmodtager f.eks. projektledelse, administration og undervisning? Hvis ja til 6.2 og/eller 6.3: 6.4 Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at ydelser fra projektpartnere vil blive medtaget til deres kostpriser. 6.5 Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at tilsagnsmodtager vil etablere procedurer/interne kontroller, der sikrer dokumentation for støtteberettigede omkostninger afholdt af projektpartner(e), herunder: - Tidsregistrering for medarbejdere/deltagerprotokoller, underskrevet af medarbejder og projektansvarlig. Det anbefales, at der anvendes de skemaer, der er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, jf. - Lønsedler for medarbejdere - Dokumentation for lønberegning - Købsfakturaer og regnskabsdokumentation med tilsvarende bevisværdi - Dokumentation for deltagerunderhold 6.6 Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at projektpartnere vil blive orienteret om, at det regelsæt, der er gældende for tilsagnsmodtager også er gældende for de øvrige projektpartnere. 6.7 Ændring i projektpartnere skal godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Først efter at godkendelsen har fundet sted, kan projektpartners omkostninger indgå i de støtteberettigede omkostninger.

3 7 Medarbejderregistrering 7.1 Bekendtgørelsen stiller krav om, at der føres timeregnskaber for de ansatte. Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at tilsagnsmodtager og projektpartnere vil etablere timeregistreringsprocedurer, der sikrer, at hver ansat fører et dagligt timeregnskab opdelt på arbejdsopgaver, der er specificeret på en klar og gennemskuelig måde. Et eksempel på skema til timeregistrering findes på 7.2 For løn til projektansatte kan der maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske årsløn divideret med Den faktiske årsløn kan indeholde ferieberettiget løn med tillæg af arbejdsgiverbetalte udgifter til pension, ATP, feriepenge, -godtgørelse, og -tillæg, optjent under ansættelse på strukturfondsprojektet, feriefridage optjent under ansættelsen på strukturfondsprojektet, og andre projektrelevante, lønrelaterede omkostninger til medarbejderen samt eventuelle overenskomstmæssige tillæg. 7.3 Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at tilsagnsmodtager og projektpartnere vil etablere procedurer, der sikrer, at registreringen af tidsforbrug og beregningen af lønudgiften er underskrevet af medarbejderen og godkendt af en overordnet. 7.4 Vil projektet have tilknyttet medarbejdere på fuld tid? Hvis ja kan tilsagnsgiver tillade, at opgørelsen af timer sker i form af en aftale, hvori arbejdets art, tidsforbrug og løn er fyldestgørende angivet. 7.5 Vil der blandt deltagerne være selvstændige erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomhed)? Hvis ja fastsættes vilkår for timepris af tilsagnsgiver. 8 Eksterne omkostninger og indkøb - udbud 8.1 Udbudsregler for offentlige myndigheder og offentligt lignende institutioner. 8.2 For omkostninger, som ikke skal i EU-udbud, forudsættes Tilbudsloven overholdt (private juridiske enheder er dog ikke omfattet af Tilbudsloven ved indgåelse af vare- eller tjenesteydelseskontrakter). 8.3 For at sikre funktionsadskillelse foreslås, at det så vidt det er muligt, ikke er samme person, der foretager betaling og bogfører. Det er hensigtsmæssigt, at enten - 2 personer i forening skal godkende betalingerne, hvoraf den ene ikke har adgang til at bogføre eller - at den person der betaler, ikke har adgang til at bogføre 9 Indirekte omkostninger Indirekte omkostninger omfatter forbrug af varer og tjenesteydelser (el, varme, rengøring og lign.), som ofte ikke udelukkende kan henføres til projektet, da andre enheder også forbruger af samme varer og tjenesteydelser. 9.1 Vil der i projektregnskabet indgå indirekte omkostninger? Hvis ja: 9.2 Forudsætningen for at en omkostning kan indgå i beregningsgrundlaget for indirekte omkostninger - og dermed i projektregnskabet - er, at projektet ikke kan gennemføres uden at anvende varen eller tjenesteydelsen. 9.3 Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at der i beregningsgrundlaget for indirekte omkostninger kun vil indgå omkostninger som er betalte og som er projektrelevante (projektet kan ikke gennemføres uden forbrug af varen/tjenesteydelsen) 9.4 Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at de er bekendt med at indirekte omkostninger kan opgøres enten som : a) en pro-rata fordeling som er velbegrundet og rimelig eller b) efter en standardsats, opgjort efter "Vejledning om dokumentationskrav"

4 10 Afskrivninger Der kan medtages afskrivninger på udstyr, der anvendes i projektet. Der kan ikke medtages afskrivninger på bygninger Vil projektet benytte udstyr, der skal aktiveres og afskrives? Hvis ja: 10.2 Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte at have kendskab til afskrivningsregler, der er gældende for støttede projekter Specificer aktiver i hovedgrupper og angiv skønsmæssigt afskrivninger for det første år: 10.4 Hardware (skal afskrives over 3 år) 10.5 Software (skal afskrives over 2 år) 10.6 Materiel (skal afskrives over 5 år) 11 Deltagerregistrering Der er mulighed for at få støtte til tilstedeværende deltagers underhold, hvis udgifterne kan dokumenteres og tilskudet fra fondene ikke overstiger de faktiske betalte omkostninger, jf. retningslinjernes nærmere bestemmelser herom. Med hensyn til deltagerregistrering anbefales det at anvende skemaerne på Vil der blive registreret deltagere (deltagerunderhold) på projektet? Hvis ja, besvares følgende spørgsmål: 11.2 Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at projektet vil etablere procedurer/interne kontroller, der sikrer: at der vil blive ført deltagermødeprotokol pr. dag pr. deltager med angivelse af antal timer pr. aktivitet. (De fysiske deltagermødeprotokoller skal indeholde timetal og ikke blot afkrydsning) at mødedata indtastet i mødeprotokol vil svare til de oplysninger, der fremgår af de fysiske deltagermødeprotokoller at deltagermødeprotokoller vil blive underskrevet mindst en gang pr. måned af samtlige deltagere og undervisere/projektansvarlig? at der vil blive indsamlet månedlig dokumentation for udbetaling af løn, bemærk at lønseddel eller attesteret udtræk fra lønsystem skal vedlægges som dokumentation for løn at der vil blive indsamlet månedlig dokumentation til beregning af deltagernes underhold at deltagere vil udfylde deltagerskemaet ved start og ophør på projektet at deltagere vil få udleveret Persondatalovens regler for registrering af persondata, og at deltagere underskriver, at de positivt accepterer, at disse data må registreres og anvendes af projektet at der ikke vil blive medtaget underhold for perioder, hvor der ikke optjenes underhold. Kun faktisk tilstedeværelse i projektet vil blive medtaget - sygdom og andet fravær kan ikke medtages, ligesom deltagelse i stormøder ikke er støtteberettiget. For svage ledige (f.eks. visse kontanthjælpsmodtagere) kan tilsagnsgiver dog tillade, at der fastsættes en lavere normtid end 37 timer om ugen, samtidig med at det fulde underhold medtages i tilskudsgrundlaget Vil der blandt deltagerne være selvstændige erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomhed)? Hvis ja fastsættes vilkår for timepris af tilsagnsgiver. Taxameterfinansiering: Vil der i projektet i overensstemmelse med den godkendte ansøgning indgå udgifter beregnet på basis af taxametertilskud som tilsagnsmodtager eller projektpartnere modtager i forbindelse med gennemførelsen af projektaktiviteten?

5 Hvis ja: Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at der som dokumentation for taxameterindregningen vil foreligge en liste med navne og CPR-nr. for de tilskudsberettigede elever, oplysning om undervisningsperiode, uddannelseskode, takst pr. elev og beregning af den samlede beregnede taxameterudgift samt en udskrift fra Undervisningsministeriets takstkatalog med de relevante takster og henvisninger. 12 Indtægter Eventuelle indtægter der genereres af projektet skal modregnes i støttegrundlaget Forventes offentlige tilskud, offentlige lån eller anden offentlig støtte til projektet ud over hvad der fremgår af ansøgningen? Hvis ja, hvilke: 12.2 Forventes projektaktiviteten at tilføre andre indtægter ud over hvad der fremgår af ansøgningen? Hvis ja, hvilke: 13 Opbevaring af regnskabsmateriale og frister Bekendtgørelsen stiller krav om at projektets regnskabsmateriale (uanset bogføringslovens regler) skal opbevares i mindst 3 år efter, at EU-programmet er afrapporteret færdigt og afregnet over for Kommissionen. Projektets regnskabsmateriale skal derfor opbevares til udgangen af Den projekt- og regnskabsansvarlige bedes bekræfte, at der vil blive etableret procedurer, der sikrer, at projektets regnskabsmateriale gemmes i overensstemmelse hermed 15 Kontaktoplysninger og underskrift Kontaktperson juridisk ansvarlig: Kontaktperson projektansvarlig: Kontaktperson regnskabsansvarlig: Underskrift: Juridisk ansvarlig Projektansvarlig Regnskabsansvarlig Hvis der er sket udskiftning i ovenstående personer i forhold til de angivne personer i ansøgningen bedes der vedlægges en bekræftelse herpå. Dette spørgeskemaet bedes indscannet sammen med det underskrevne aftalebrev og sendes til

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 6. JULI 2007 I. INDLEDNING...4 Internationalt samarbejde under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse...5 II. GENERELLE PRINCIPPER...6

Læs mere

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration Projekthåndbog - for lokal projektadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Download værktøjerne... 3 1.2. Systemforudsætninger (makro-sikkerhed)... 3 2. Medarbejderværktøj... 4 2.1. Værktøjets

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 31. marts 2014-2014-02-11 506.docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere