Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem"

Transkript

1 Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr Doknr Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget- og regnskabssystem for kommuner : Kapitel 3 og 4 Hovedkonto Præcisering af registrering på funktion Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 2. Præcisering af registrering af pædagoger i folkeskolen 3. Flytning af børnehuse fra funktion til funktion Flytning af indfasningsstøtte fra hovedkonto 5 til hovedkonto 0 5. Ændringer som følge af ny opgørelse af normeringer i dagtilbud 6. Øvrige ændringer på funktionerne på hovedfunktion Præcisering af regler vedr. ældreboliger 8. Ændringer som følge af ny sygedagpengemodel (jobafklaringsforløb) 9. Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet 10. Oprettelse af ny gruppering på funktion til løn til personer ansat i kommunen med løntilskud. 11. Sletning af refusionsgrupperinger på områder der er overgået til Udbetaling Danmark 12. Præcisering vedr. kommunal medfinansiering af tjenestemandspension Hovedkonto Oprettelse af ny gruppering 007 på funktion Oprettelse af ny gruppering 019 på funktion Hovedkonto ATP vedrørende jobafklaringsforløb Hovedkonto Oprettelse af en ny funktion til gæld vedrørende klimainvesteringer Øvrige ændringer 17. Øvrige ændringer og præciseringer

2 Ad 1 Præcisering af registrering på funktion Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Med orienteringsskrivelsen af 20. december 2013 vedr. 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner blev der oprettet en ny funktion Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Det præciseres, at udgifter til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger på kommunale specialskoler også skal registreres på funktion Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 2 Præcisering af registrering af pædagoger i folkeskolen Det præciseres, at lønnen til pædagoger, der er ansat både på folkeskolen og i SFO, skal registreres forholdsmæssigt på funktion og Det samme gælder pædagoger, der er ansat på kommunale specialskoler, der både indgår i undervisningen og i fritidstilbud. Her skal lønnen opdeles på de relevante grupperinger på funktion Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 3 Flytning af børnehuse fra funktion til funktion Med orienteringsskrivelsen af 20. december 2013 vedr. 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner blev der oprettet en ny gruppering til registrering af udgifter vedr. børnehuse på funktion Udgifterne vedrører det specialiserede børneområde og flyttes derfor til funktion Det specialiserede børneområde, hvor der oprettes en ny gruppering til børnehuse: 001 Børnehuse Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 4 Flytning af indfasningsstøtte fra hovedkonto 5 til hovedkonto 0 Indfasningsstøtte er en udgift efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Kommunen udbetaler støtten til borgeren og modtager efterfølgende 50 pct. (eller i visse tilfælde 60 pct.) refusion fra staten. Indfasningsstøtten flyttes derfor fra funktion Boligsikring til funktion Byfornyelse. Gruppering 002 på funktion konsekvensrettes, og der oprettes en ny gruppering under funktion : 005 Indfasningsstøtte Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 5 Ændringer som følge af ny opgørelse af normeringer i dagtilbud 2

3 Opgørelserne af antal indskrevne i dagtilbud og antal ansatte i dagtilbud er overvejende baseret på registreringer i henholdsvis kommunernes systemer for forældrebetaling og i registreringer af lønudbetalinger. Begge dele er opbygget, så udgifter og indtægter kan opgøres i forhold til kravene i den kommunale kontoplan. Som led i implementeringen af en ny statistik for normeringer i dagtilbud, gennemføres på denne baggrund en række ændringer i kommunale kontoplan. En meget væsentlig ændring er, at vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner for børn indtil skolestart nu samles på funktion under betegnelsen daginstitutioner, mens funktion ændres til Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub), som alene omfatter integrerede institutioner, hvor der som minimum er enten en fritidshjemsdel eller en klubdel. Funktion Funktion Vuggestuer nedlægges. Funktionen for vuggestuer anvendes kun i meget begrænset omfang. Udgifter og indtægter vedr. vuggestuer registreres fremover på funktion Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart), jf. nedenfor. Det vil sige, at rene vuggestuer og børnehaver skal flyttes ned på , som fremover hedder daginstitutioner. Det vil sige, at aldersintegrerede institutioner for børn indtil skolestart skal forblive på Funktion Funktion Børnehaver ændres til Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub). Det betyder, at de integrerede institutioner, der skal registreres på er institutioner, hvor der minimum er et klubtilbud eller fritidsdel, mens dagtilbud, som er målrettet børn i alderen 0 år til skolestart registreres på På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende institutioner, som har optaget børn og unge efter mindst to af regelsættene: Dagtilbudslovens afsnit II: Dagtilbud til børn indtil skolestart, dagtilbudslovens afsnit III: Fritidshjem til børn i skolealderen, eller dagtilbudslovens afsnit IV: Klubtilbud og andre socialpædagogiske tilbud til større børn og unge. På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter for institutioner, der primært har optaget børn i alderen indtil skolestart, og herudover kun i en begrænset periode har optaget børn i fritidshjem, f.eks. optager børn og unge i fritidshjem i morgenåbning, eller som eksempelvis kun i en kort periode i forsommeren/sommeren har optaget børn efter reglerne om fritidshjem. Udgifter og indtægter vedr. børnehaver registreres fremover på funktion Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart), jf. også nedefor. På funktion Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub)oprettes en ny gruppering 093 til registrering af forældrebetaling inkl. tilskud i fritidshjem og klubtilbud. På gruppering 092 registreres forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitutioner. Funktion

4 Funktion Aldersintegreret institution ændres til Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart). På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende børn optaget i daginstitutioner, dvs. institutioner etableret efter dagtilbudslovens afsnit II: Dagtilbud til børn indtil skolestart. Skolestart forstås her som det tidspunkt, hvor barnet overgår til skoleregi og dermed begynder i enten fritidshjem eller SFO forud for undervisningsstart eller påbegynder hjemmeundervisning eller skolegang, jf. 10 i bekendtgørelse om dagtilbud (bekendtgørelse nr.441 af 6. maj 2014). På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter for institutioner, som kun har optaget børn i dele af aldersgruppen indtil skolestart, f.eks. børn i alderen 0-2 år (vuggestuer) eller børn i alderen 3 år skolestart (børnehaver). Udgifter og indtægter vedr. integrerede institutioner, som omfatter fritidshjem og klub registreres på funktion Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub), jf. også ovenfor. Friplads til et barn, der er optaget i sprogstimuleringstilbud Der oprettes en ny gruppering til registrering af friplads til et barn, der er optaget i sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 5. På funktionerne , og registreres fripladstilskuddet på gruppering 004. På funktion registreres fripladstilskuddet til et barn optaget i privatinstitution på gruppering 006, fripladstilskuddet til et barn optaget i privat dagpleje på gruppering 011, og fripladstilskuddet til et barn optaget i puljeordning på gruppering 012. Ændringerne træder i kraft med virkning for budget Ad 6 Øvrige ændringer på funktionerne på hovedfunktion 5.25 Funktion Det præciseres, at udgifter til støttepædagoger, der er organiseret som et korps, der omfatter forskellige typer af tilbud (dvs. mere end et af følgende: Dagpleje, daginstitution, fritidshjem eller klub) registreres på funktion Døgnophold Det præciseres, at de autoriserede driftsgrupperinger til kommunens udgifter til dækning af kommunens udgifter til i tilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 lov om social service, vedrører kommunens dækning af forældrebetalingen. Funktion På funktion oprettes en gruppering 008 til registrering af forældrebetaling inkl. tilskud i privat dagpleje efter dagtilbudslovens 21, stk. 3. Endvidere oprettes gruppering 009 på funktion til registrering af forældrebetaling inkl. tilskud for børn optaget i dagtilbud etableret som puljeordning efter dagtilbudslovens 101 og 102. Forældrebetaling fra børn og unge der er optaget i puljeordninger efter dagtilbudslovens regler om fritidshjem og klubtilbud registreres ikke på grupperingen. 4

5 Gruppering 006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger ændres til gruppering 007. Gruppering 007 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger ændres til gruppering 010. Ændringerne træder i kraft med virkning for budget Ad 7 Præcisering af regler vedr. ældreboliger I afsnit under funktion Ældreboliger foretages en præcisering af reglerne vedr. øvrige udgifter og indtægter. Det præciseres, at kommunens indskud af grundkapital skal registreres på funktion , gruppering 001, således at det stemmer overens med konteringsreglerne til funktion Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 8 Ændringer som følge af ny sygedagpengemodel (jobafklaringsforløb) a) På baggrund af lov nr. 720 af 25. juni 2014 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love, indføres der fra 1. juli 2014 et jobafklaringsforløb, som en del af den nye sygedagpengemodel. Den nye sygedagpengemodel medfører, at den sygemeldte, der efter fem måneder på sygedagpenge ikke kan få forlænget sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløbet sikrer, at de personer, der ikke ville kunne få forlænget sygedagpenge, en tværfaglig og sammenhængende indsats, der på sigt skal bringe de sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse. I indledningen til funktion er der tilføjet en tekst om jobafklaringsforløb, og der oprettes følgende nye grupperinger på funktionen til registrering af jobafklaringsforløb: 012 Jobafklaringsforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 013 Jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion 017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion 018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f 5

6 019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 31 b- 31 f ( 31 e, stk. 2, nr. 2) 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb. 093 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. refusion. 094 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion. 101 Jobafklaringsforløb, løntilskud med 50 pct. refusion 102 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik På dranst 2 på funktion , gruppering 001 og 002 tilføjes, at der skal ske fratræk med de nyoprettede grupperinger 093 og 094: 001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091 og Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094 Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab b) Da personer i såvel jobafklaringsforløb som ressourceforløb er ressourceforløbsydelsesmodtagere er der lagt vægt på at undgå forveksling mellem grupperinger på funktion Derfor præciseres det, at gruppering samt 091 og 092 omhandler ressourceforløbsydelse. Der er, som følge heraf ændret i overskriften på eksisterende grupperinger, der vedrører personer i ressourceforløb, så de alle begynder med Ressourceforløb : 001 Ressourceforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 002 Ressourceforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion aktive tilbud 006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 6

7 007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 008 Ressourceforløb, løntilskud 50 pct. refusion, 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f 010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f ( 31 e, stk. 2, nr. 2) 011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb 091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. Refusion 092 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet a) På funktion gruppering 010 samt 011 præciseres det, at kontoen også omfatter udgifter til danskuddannelse under integrationsprogrammet, der har en varighed på op til 5 år, jf. integrationsloven 16, stk. 6. Ændringen påvirker ikke kapitel 3. b) På funktion præciseres overskriften på to nu næsten enslydende grupperinger med 50 pct. refusion ved i gruppering 003 at tilføje, at disse udgifter vedrører sygedagpenge fra 5. til 8. uge, mens gruppering 005 vedrører sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller tilbud. c) På funktion præciseres det i indledningen til funktion , at gruppering 004 vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn. d) På funktion dranst 2 opdeles refusionen med 50 pct. i to grupperinger for hhv. refusion omfattet af budgetgarantien og af øvrige overførsler. e) På funktion oprettes en ny gruppering 001 Midlertidig huslejehjælp efter Aktivlovens 81 b. f) På funktion præciseres teksten i indledningen til funktionsområdet og på flere grupperinger som følge af kontanthjælpsreformen. Derudover henvises til refusionsbekendtgørelsen. På gruppering 013, 016, 018, 020 og 096 præciseres hjemmelhenvisningen. Endvidere ensrettes grupperingsnavne i kapitel 3 og 4. 7

8 g) På funktion præciseres teksten på flere grupperinger som følge af kontanthjælpsreformen. Derudover henvises til refusionsbekendtgørelsen. På gruppering 010, 014, 015, 093, 094 og 096 præciseres hjemmelhenvisningen. h) På funktion gruppering 008 præciseres, at der er tale om udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge i passive perioder. Præciseringen påvirker ikke kapitel 3. i) På funktion gruppering 003 og 007 præciseres hjemmelhenvisningen. Derudover præciseres i betegnelsen af gruppering 007, at transportudgifterne vedrører ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. j) På funktion er beskrivelsen af driftsudgifterne ved aktivering blevet opdateret som følge af, at udgifter og refusion heraf ikke sker på , men på Derudover præciseres hjemmelhenvisningen på grupperingerne 002, 011 og 012 til 52, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. På gruppering 003 og 013 præciseres hjemmelhenvisningen til 120 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. På gruppering 012 fremgår ikke længere og kapitel 11, idet udgifter til revalideringsydelse vedrørende virksomhedspraktik uændret registreres på gruppering 011. k) På funktion gruppering 012 præciseres det, at mentorudgifter for personer i fleksjob m.v. også registreres på 017 på funktion På gruppering 098 fjernes henvisning til en gruppering 003, idet den ikke længere vedrører driftsudgifter ved aktivering, men alene udgifter til befordringsgodtgørelse. På gruppering 105 ændres teksten, så tilbagebetalinger også vedrører gruppering 008 (ikke 007). På gruppering 109 fjernes henvisning til gruppering 011, der ikke længere er autoriseret. På dranst 2 tilføjes hvilke indtægter fra indtægtsgrupperingerne under dranst 1, der skal medtages på henholdsvis gruppering 005 og gruppering 007 l) På funktion præciseres teksten på gruppering 002, idet der fejlagtigt fremgik, at der kunne konteres udgifter vedrørende STU. På gruppering 003 og 004 præciseres teksten, således at ændringer i forbindelse med kontanthjælpsreformen er medtaget. Endvidere tilføjes afsnit om udgifter til uddannelsesaktiviteter som følge af 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (læse-, skrive- og regnekurser) og efter 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Desuden omtales gruppering 013 og 014 mht. ikke-refusionsberettigende udgifter. På gruppering 006 præciseres hjemmelhenvisningen til 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. På gruppering 009 er henvisning til 74 i efter lov om aktiv socialpolitik fjernet, da den ikke længere er relevant. På gruppering 011 angives det, at grupperingen også anvendes til udgifter til læse-, skrive- og regnekurser efter 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. På gruppering 012 er der tilføjet et afsnit om udgifter til uddannelsesaktiviteter efter 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Præciseringen påvirker ikke kapitel 3. m) På funktion , dranst 2, gruppering 001 fjernes tekst om gruppering 015 (seks ugers selvvalgt uddannelse), der ikke længere er autoriseret. På gruppering 017 er Arbejdsmarkedsstyrelsen ændret til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På gruppering 019 er forsøgsperioden opdateret til 31. december

9 n) På funktion er konteringsreglerne konsekvensrettet, således at henvisningen til gruppering 012 på funktion er korrekt. Ændringen påvirker ikke kapitel 3. o) På funktion er indledningen til funktionsområdet præciseret, idet mentorudgifter ikke kun registreres på gruppering 012 (og 019) men også på gruppering 017. Desuden er der tilføjet, at mentorudgifter vedr. jobafklaringsforløb registreres på funktion På gruppering 010 er forkortelsen LAB skrevet ud til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På gruppering 011 er der tilføjet tekst om 34 b i lov om aktiv socialpolitik, idet disse udgifter blev indført med kontanthjælpsreformen. På gruppering 012 præciseres hjemmelhenvisningen til 121a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På samme gruppering præciseres teksten, så det fremgår, at udgifter til mentor ligeledes omfatter revalidender og ansatte i fleksjob samt unge årige i tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ydermere angives det, at udgifter til mentorstøtte for personer i jobafklaringsforløb registreres på På gruppering 015 præciseres det, at udgifter til mentor til unge årige registreres på gruppering 012 eller 017. På gruppering 017 præciseres hjemmelhenvisningen til 121a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På samme gruppering præciseres teksten, så udgifter til mentor ligeledes omfatter revalidender og ansatte i fleksjob. Det er tilføjet, at der på kontoen ligeledes registreres mentorudgifter til unge under 18 år. Ydermere angives det, at udgifter til mentorstøtte for personer i jobafklaringsforløb registreres på På gruppering 097 præciseres det, at udgifterne også registreres på gruppering 012. På gruppering 003 på dranst 2 rettes henvisningen til regnskabsbekendtgørelsen. På gruppering 008 på dranst 2 præciseres, at refusion vedr. mentorudgifter sker indenfor et loft. Det tydeliggøres i konteringsreglerne, at der er autoriseret en gruppering 020 vedrørende tilskud fra EU. p) Betegnelsen i kapitel 4 på funktion , gruppering 004 rettes til Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende. Ændringen påvirker ikke kapitel 3. q) Opdelingen på funktion og på ændres, således grupperingsopdelingen følger : Målgruppe for gruppering 001: Personer med særlige sociale problemer Målgruppe for gruppering 002: Personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Målgruppe for gruppering 003: Sindslidende Punkterne 9a) - 17o) har alle virkning for regnskab Ad 10 Oprettelse af ny gruppering på funktion til løn til personer ansat i kommunen med løntilskud. Med orienteringsskrivelsen af 20. december 2013 vedr. 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner blev der oprettet en ny gruppering på funktion til løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkeds- 9

10 ydelse med 50 pct. refusion. Det blev samtidig præciseret, at lønnen til personer ansat med løntilskud i kommunen skal registreres der, hvor personen er ansat. Det har efterfølgende vist sig, at registrering af lønnen, hvor den enkelte er ansat, er uhensigtsmæssig i forhold til budgetlægningen i kommunerne. Derfor skal lønnen i stedet for registreres på den eksisterende gruppering 001 under funktion Samtidig ændres betegnelsen af funktion til Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud. Som konsekvens ændres teksten på funktion , således at der henvises til funktion vedr. registrering af løndelen. Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 11 Sletning af refusionsgrupperinger på områder, der er overgået til Udbetaling Danmark Med oprettelsen af Udbetaling Danmark ved lov nr. 324 af 11. april 2012, skete der en ændring af ansvaret for udbetaling af en række ydelser og tilskud til borgerne. På den baggrund blev den kommunale kontoplan tilrettet således, at der udelukkende registreres den kommunale medfinansiering af de pågældende ydelser. Det betyder, at der i 2014 ikke længere skal anmeldes forskudsvis refusion af disse ydelser, hvorfor refusionsgrupperingerne nedlægges. Hvis der i regnskab 2014 er behov for at hjemtage refusion, skal det ske ved berigtigelser. Følgende refusionsgrupperinger på dranst 2 nedlægges: Funktion gruppering 004 og 005 Funktion , gruppering 004 og 005 Funktion , gruppering 002 Funktion , gruppering 004 Funktion , gruppering 002 Funktion , gruppering 002 Derudover slettes følgende grupperinger på hovedkonto 8 på funktion : og 014, 015, 019 og 102. Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 12 Præcisering vedr. kommunal medfinansiering af tjenestemandspension Det følger af aftalen om kommunernes økonomi for 2014, at regeringen og KL enige om, at kommunerne fremadrettet finansierer eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P76) med ret til statslig tjenestemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statslig trin). Finansieringen 10

11 vil ske på individuel basis, hvor der samtidig tages højde for eventuelle ledere i gruppen. Ændringen har virkning for tjenestemænd, der pensioneres fra og med 1. juli Der foretages en præcisering af ovennævnte aftale på funktion Tjenestemandspensioner. Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 13 Oprettelse af ny gruppering 007 på funktion For at sikre parallelitet på funktionerne og oprettes en ny gruppering 007 på funktion Andre forsyningsvirksomheder: 007 Generel administration Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 14 Oprettelse af ny gruppering på funktion I medfør af Aftale om kommunernes økonomi for 2015 afsættes der et ekstraordinært tilskud på mio. kr. i 2015 til styrkelse af kommunernes likviditet. Der oprettes en ny gruppering på funktion Særlige tilskud: 019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Ændringen træder i kraft med virkning for budget Ad 15 ATP af jobafklaringsforløb På konto er der tilføjet gruppering 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb. For at undgå forveksling til gruppering 118, er der til ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse tilføjet i ressourceforløb. På gruppering 100 er navnet tilrettet, så det nu fremgår, at grupperingen vedrører ATP-bidrag til kontant- og uddannelseshjælp. Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 16 Oprettelse af en ny funktion til gæld vedrørende klimainvesteringer Der oprettes en ny funktion til gæld vedrørende klimainvesteringer og ny gruppering 006 Udlån til klimainvesteringer under Langfristede udlån og tilgodehavender. De tilsvarende konti er oprettet på hovedkonto 8 med orienteringsskrivelse af 15. april Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 17 Øvrige ændringer og præciseringer Nedenstående punkter har alle virkning for regnskab

12 a) På funktion Museer er gruppering 200 Ledelse og Administration placeret på dranst 2 i kapitel 3. Dette rettes til dranst 1. Der foretages ingen ændringer i kapitel 4. b) På funktion er det præciseret, at den autoriserede gruppering er en driftsgruppering. c) Ordningen vedr. resultattilskud ved repatriering er ophørt pr. 1. juli På den baggrund slettes gruppering 090 resultattilskud for repatriering på funktion d) På funktion slettes grupperinger, som ikke længere anvendes. Følgende grupperinger slettes: 006, 007, 009 og 011. e) Der er på finansloven for 2014 afsat en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. Kommunerne skal bl.a. i forbindelse med ansøgning og regnskabsaflæggelse dokumentere, at midlerne anvendes til nærmere anførte formål på ældreområdet. Der er tale om et øremærket tilskud. Det kan på den baggrund oplyses, at tilskuddet skal konteres på hovedkonto 5 ligesom udgifterne, der finansieres af tilskuddet. Orienteringspunktet medfører ikke ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: Afsnit Side Punkt Kapitel a) q) c) b) + 9d) f) g) e) og i) j) k) m) o) d)

13 og 3 16 Kapitel og b) og og q) a) c) b) + 9c) d) e) f) , og 16-18, 9g) h) i) j) og k) a) og 8b) l) p) m) n) o) og d) og12 16 Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for kommuner kan rettes til Susanne Wad Leth, tlf eller Nicolai Pallisborg, tlf Med venlig hilsen Susanne Wad Leth / Nicolai Pallisborg 13

14 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) Fælles formål Boligformål Erhvervsformål Offentlige formål Ubestemte formål FASTE EJENDOMME (25) Fælles formål Beboelse 1 Drift 001 Boliger til integration af udlændinge 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 2 Statsrefusion 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse 1 Drift 001 Udgifter til byfornyelse 002 Indtægter vedrørende byfornyelse 003 Tilbagekøbsret 004 Refusion af byfornyelsesudgifter 005 Indfasningsstøtte 020 Støtte fra indsatspuljen 3 Anlæg 001 Udgifter til byfornyelse 002 Indtægter vedrørende byfornyelse 003 Tilbagekøbsret 004 Refusion af byfornyelsesudgifter 020 Støtte fra indsatspuljen Anvisningsret 1 Drift 001 Anvisning i private boliger 2 Statsrefusion 001 Anvisning i private boliger Driftsikring af boligbyggeri 1 Drift 001 Støtte til opførelse af boliger 002 Ungdomsboligbidrag 003 Flygtninges fraflytning 004 Lejetab ved fraflytning 006 Beboerindskudslån i almene boliger 007 Tilskud til andelsboliger 008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 009 Huslejetilskud i friplejeboliger

15 Budget- og regnskabssystem side 1 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) Folkeskoler 1 Drift 092 Deltagerbetaling 200 Ledelse og administration 2 Statsrefusion 004 Tilskud vedrørende skolelån Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger 1 Drift 002 Søskendetilskud 003 Fripladser i skolefritidsordninger 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud 200 Ledelse og administration Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 002 Køb af pladser 003 Udgifter til befordring 200 Ledelse og administration Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 1 Drift 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud 200 Ledelse og administration Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1 Drift 001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 002 Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundskoler og efterskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 005 Bidrag til staten for sprogstimulering til tosprogede småbørn på frie grundskoler

16 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 FOLKEBIBLIOTEKER (32) Folkebiblioteker 1 Drift 003 Bøger m.v. 008 Andre udlånsmaterialer 200 Ledelse og administration KULTUREL VIRKSOMHED (35) Museer 1 Drift 200 Ledelse og administration 2 Statsrefusion 002 Ordinært statstilskud 004 Ekstraordinært statstilskud Biografer Teatre 2 Statsrefusion 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer 1 Drift 200 Ledelse og administration 2 Statsrefusion 002 Refusion vedrørende musikskoler Andre kulturelle opgaver 1 Drift 200 Ledelse og administration FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. (38) Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 001 Undervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 002 Aktiviteter Lokaletilskud 1 Drift 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 092 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning. 093 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift 200 Ledelse og administration Daghøjskoler 1 Drift 001 Kontanthjælpsmodtagere efter aktivlovens 32, stk. 1

17 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Budget Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 001 Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion grp Refusion vedr. funktion Berigtigelser DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) Fælles formål 1 Drift 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration 2 Statsrefusion 1 Drift 006 Refusion af udgifterne på funktionerne vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Dagpleje 1 Drift 001 Løn til dagplejere 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 004 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration

18 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Budget Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 1 Drift 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 004 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegrerede institutioner ( og i dagtilbudsloven) 093 Forældrebetaling inkl. tilskud i fritidshjem og klub i aldersintegrerede institutioner ( og samt og i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1 Drift 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2,) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 004 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) 200 Ledelse og administration Fritidshjem 1 Drift 002 Friplads ( 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til fritidshjem efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 002 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Drift 003 Fripladser, særlige dagtilbud 004 Fripladser, særlige klubtilbud 005 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige dagtilbud 006 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige klubtilbud 007 Søskendetilskud, særlige dagtilbud 008 Søskendetilskud, særlige klubtilbud 092 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud ( 32) 093 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige klubtilbud ( 36) 200 Ledelse og administration Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.

19 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Budget Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift 001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101) 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36) 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2). 006 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i privatinstitution (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 34, 60, 73 og 102). 008 Forældrebetaling incl. tilskud i dagtilbud etableret som privat dagpleje efter dagtilbudslovens 21, stk Forældrebetaling incl. tilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger efter jf. dagtilbudslovens 101 og Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 43, stk.1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1). 011 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 012 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i puljeordning (jf. 43, stk. 1, nr. 5)

20 Budget- og regnskabssystem for kommuner side Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 1 Drift 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende. 005 Personlig og praktisk hjælp ( og 102) 092 Beboeres betaling ( 163) 200 Ledelse og administration 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion. 003 Berigtigelser Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) 1 Drift 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 004 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser Beskyttet beskæftigelse ( 103) 1 Drift 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). 003 Beskyttet beskæftigelse for sindslidende 005 Arbejdsvederlag ( 105) 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 1 Drift 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). 003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende 005 Arbejdsvederlag ( 105) 200 Ledelse og administration 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Medlemmerne af Budget- og regnskabsudvalget Sagsnr. 2015-944 Doknr. 219580 Dato 27-03-2015 HØRING OM: Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Til samtlige kommuner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4980 Dato 22-12-2017 Orientering om 45. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

3 Undervisning og kultur

3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 092 Deltagerbetaling 200 Ledelse og administration

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 24. januar 2003 Kontor: 1. økonomisk kontor J. nr.: 2003-2542-1 Sagsbeh.: HEN Fil-navn: orientering/januar2003 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere