Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem"

Transkript

1 Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr Doknr Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget- og regnskabssystem for kommuner : Kapitel 3 og 4 Hovedkonto Præcisering af registrering på funktion Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 2. Præcisering af registrering af pædagoger i folkeskolen 3. Flytning af børnehuse fra funktion til funktion Flytning af indfasningsstøtte fra hovedkonto 5 til hovedkonto 0 5. Ændringer som følge af ny opgørelse af normeringer i dagtilbud 6. Øvrige ændringer på funktionerne på hovedfunktion Præcisering af regler vedr. ældreboliger 8. Ændringer som følge af ny sygedagpengemodel (jobafklaringsforløb) 9. Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet 10. Oprettelse af ny gruppering på funktion til løn til personer ansat i kommunen med løntilskud. 11. Sletning af refusionsgrupperinger på områder der er overgået til Udbetaling Danmark 12. Præcisering vedr. kommunal medfinansiering af tjenestemandspension Hovedkonto Oprettelse af ny gruppering 007 på funktion Oprettelse af ny gruppering 019 på funktion Hovedkonto ATP vedrørende jobafklaringsforløb Hovedkonto Oprettelse af en ny funktion til gæld vedrørende klimainvesteringer Øvrige ændringer 17. Øvrige ændringer og præciseringer

2 Ad 1 Præcisering af registrering på funktion Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Med orienteringsskrivelsen af 20. december 2013 vedr. 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner blev der oprettet en ny funktion Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Det præciseres, at udgifter til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger på kommunale specialskoler også skal registreres på funktion Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 2 Præcisering af registrering af pædagoger i folkeskolen Det præciseres, at lønnen til pædagoger, der er ansat både på folkeskolen og i SFO, skal registreres forholdsmæssigt på funktion og Det samme gælder pædagoger, der er ansat på kommunale specialskoler, der både indgår i undervisningen og i fritidstilbud. Her skal lønnen opdeles på de relevante grupperinger på funktion Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 3 Flytning af børnehuse fra funktion til funktion Med orienteringsskrivelsen af 20. december 2013 vedr. 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner blev der oprettet en ny gruppering til registrering af udgifter vedr. børnehuse på funktion Udgifterne vedrører det specialiserede børneområde og flyttes derfor til funktion Det specialiserede børneområde, hvor der oprettes en ny gruppering til børnehuse: 001 Børnehuse Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 4 Flytning af indfasningsstøtte fra hovedkonto 5 til hovedkonto 0 Indfasningsstøtte er en udgift efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Kommunen udbetaler støtten til borgeren og modtager efterfølgende 50 pct. (eller i visse tilfælde 60 pct.) refusion fra staten. Indfasningsstøtten flyttes derfor fra funktion Boligsikring til funktion Byfornyelse. Gruppering 002 på funktion konsekvensrettes, og der oprettes en ny gruppering under funktion : 005 Indfasningsstøtte Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 5 Ændringer som følge af ny opgørelse af normeringer i dagtilbud 2

3 Opgørelserne af antal indskrevne i dagtilbud og antal ansatte i dagtilbud er overvejende baseret på registreringer i henholdsvis kommunernes systemer for forældrebetaling og i registreringer af lønudbetalinger. Begge dele er opbygget, så udgifter og indtægter kan opgøres i forhold til kravene i den kommunale kontoplan. Som led i implementeringen af en ny statistik for normeringer i dagtilbud, gennemføres på denne baggrund en række ændringer i kommunale kontoplan. En meget væsentlig ændring er, at vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner for børn indtil skolestart nu samles på funktion under betegnelsen daginstitutioner, mens funktion ændres til Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub), som alene omfatter integrerede institutioner, hvor der som minimum er enten en fritidshjemsdel eller en klubdel. Funktion Funktion Vuggestuer nedlægges. Funktionen for vuggestuer anvendes kun i meget begrænset omfang. Udgifter og indtægter vedr. vuggestuer registreres fremover på funktion Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart), jf. nedenfor. Det vil sige, at rene vuggestuer og børnehaver skal flyttes ned på , som fremover hedder daginstitutioner. Det vil sige, at aldersintegrerede institutioner for børn indtil skolestart skal forblive på Funktion Funktion Børnehaver ændres til Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub). Det betyder, at de integrerede institutioner, der skal registreres på er institutioner, hvor der minimum er et klubtilbud eller fritidsdel, mens dagtilbud, som er målrettet børn i alderen 0 år til skolestart registreres på På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende institutioner, som har optaget børn og unge efter mindst to af regelsættene: Dagtilbudslovens afsnit II: Dagtilbud til børn indtil skolestart, dagtilbudslovens afsnit III: Fritidshjem til børn i skolealderen, eller dagtilbudslovens afsnit IV: Klubtilbud og andre socialpædagogiske tilbud til større børn og unge. På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter for institutioner, der primært har optaget børn i alderen indtil skolestart, og herudover kun i en begrænset periode har optaget børn i fritidshjem, f.eks. optager børn og unge i fritidshjem i morgenåbning, eller som eksempelvis kun i en kort periode i forsommeren/sommeren har optaget børn efter reglerne om fritidshjem. Udgifter og indtægter vedr. børnehaver registreres fremover på funktion Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart), jf. også nedefor. På funktion Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub)oprettes en ny gruppering 093 til registrering af forældrebetaling inkl. tilskud i fritidshjem og klubtilbud. På gruppering 092 registreres forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitutioner. Funktion

4 Funktion Aldersintegreret institution ændres til Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart). På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende børn optaget i daginstitutioner, dvs. institutioner etableret efter dagtilbudslovens afsnit II: Dagtilbud til børn indtil skolestart. Skolestart forstås her som det tidspunkt, hvor barnet overgår til skoleregi og dermed begynder i enten fritidshjem eller SFO forud for undervisningsstart eller påbegynder hjemmeundervisning eller skolegang, jf. 10 i bekendtgørelse om dagtilbud (bekendtgørelse nr.441 af 6. maj 2014). På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter for institutioner, som kun har optaget børn i dele af aldersgruppen indtil skolestart, f.eks. børn i alderen 0-2 år (vuggestuer) eller børn i alderen 3 år skolestart (børnehaver). Udgifter og indtægter vedr. integrerede institutioner, som omfatter fritidshjem og klub registreres på funktion Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub), jf. også ovenfor. Friplads til et barn, der er optaget i sprogstimuleringstilbud Der oprettes en ny gruppering til registrering af friplads til et barn, der er optaget i sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 5. På funktionerne , og registreres fripladstilskuddet på gruppering 004. På funktion registreres fripladstilskuddet til et barn optaget i privatinstitution på gruppering 006, fripladstilskuddet til et barn optaget i privat dagpleje på gruppering 011, og fripladstilskuddet til et barn optaget i puljeordning på gruppering 012. Ændringerne træder i kraft med virkning for budget Ad 6 Øvrige ændringer på funktionerne på hovedfunktion 5.25 Funktion Det præciseres, at udgifter til støttepædagoger, der er organiseret som et korps, der omfatter forskellige typer af tilbud (dvs. mere end et af følgende: Dagpleje, daginstitution, fritidshjem eller klub) registreres på funktion Døgnophold Det præciseres, at de autoriserede driftsgrupperinger til kommunens udgifter til dækning af kommunens udgifter til i tilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 lov om social service, vedrører kommunens dækning af forældrebetalingen. Funktion På funktion oprettes en gruppering 008 til registrering af forældrebetaling inkl. tilskud i privat dagpleje efter dagtilbudslovens 21, stk. 3. Endvidere oprettes gruppering 009 på funktion til registrering af forældrebetaling inkl. tilskud for børn optaget i dagtilbud etableret som puljeordning efter dagtilbudslovens 101 og 102. Forældrebetaling fra børn og unge der er optaget i puljeordninger efter dagtilbudslovens regler om fritidshjem og klubtilbud registreres ikke på grupperingen. 4

5 Gruppering 006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger ændres til gruppering 007. Gruppering 007 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger ændres til gruppering 010. Ændringerne træder i kraft med virkning for budget Ad 7 Præcisering af regler vedr. ældreboliger I afsnit under funktion Ældreboliger foretages en præcisering af reglerne vedr. øvrige udgifter og indtægter. Det præciseres, at kommunens indskud af grundkapital skal registreres på funktion , gruppering 001, således at det stemmer overens med konteringsreglerne til funktion Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 8 Ændringer som følge af ny sygedagpengemodel (jobafklaringsforløb) a) På baggrund af lov nr. 720 af 25. juni 2014 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love, indføres der fra 1. juli 2014 et jobafklaringsforløb, som en del af den nye sygedagpengemodel. Den nye sygedagpengemodel medfører, at den sygemeldte, der efter fem måneder på sygedagpenge ikke kan få forlænget sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløbet sikrer, at de personer, der ikke ville kunne få forlænget sygedagpenge, en tværfaglig og sammenhængende indsats, der på sigt skal bringe de sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse. I indledningen til funktion er der tilføjet en tekst om jobafklaringsforløb, og der oprettes følgende nye grupperinger på funktionen til registrering af jobafklaringsforløb: 012 Jobafklaringsforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 013 Jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion 017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion 018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f 5

6 019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 31 b- 31 f ( 31 e, stk. 2, nr. 2) 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb. 093 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. refusion. 094 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion. 101 Jobafklaringsforløb, løntilskud med 50 pct. refusion 102 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik På dranst 2 på funktion , gruppering 001 og 002 tilføjes, at der skal ske fratræk med de nyoprettede grupperinger 093 og 094: 001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091 og Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094 Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab b) Da personer i såvel jobafklaringsforløb som ressourceforløb er ressourceforløbsydelsesmodtagere er der lagt vægt på at undgå forveksling mellem grupperinger på funktion Derfor præciseres det, at gruppering samt 091 og 092 omhandler ressourceforløbsydelse. Der er, som følge heraf ændret i overskriften på eksisterende grupperinger, der vedrører personer i ressourceforløb, så de alle begynder med Ressourceforløb : 001 Ressourceforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 002 Ressourceforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion aktive tilbud 006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 6

7 007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 008 Ressourceforløb, løntilskud 50 pct. refusion, 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f 010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f ( 31 e, stk. 2, nr. 2) 011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb 091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. Refusion 092 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet a) På funktion gruppering 010 samt 011 præciseres det, at kontoen også omfatter udgifter til danskuddannelse under integrationsprogrammet, der har en varighed på op til 5 år, jf. integrationsloven 16, stk. 6. Ændringen påvirker ikke kapitel 3. b) På funktion præciseres overskriften på to nu næsten enslydende grupperinger med 50 pct. refusion ved i gruppering 003 at tilføje, at disse udgifter vedrører sygedagpenge fra 5. til 8. uge, mens gruppering 005 vedrører sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller tilbud. c) På funktion præciseres det i indledningen til funktion , at gruppering 004 vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn. d) På funktion dranst 2 opdeles refusionen med 50 pct. i to grupperinger for hhv. refusion omfattet af budgetgarantien og af øvrige overførsler. e) På funktion oprettes en ny gruppering 001 Midlertidig huslejehjælp efter Aktivlovens 81 b. f) På funktion præciseres teksten i indledningen til funktionsområdet og på flere grupperinger som følge af kontanthjælpsreformen. Derudover henvises til refusionsbekendtgørelsen. På gruppering 013, 016, 018, 020 og 096 præciseres hjemmelhenvisningen. Endvidere ensrettes grupperingsnavne i kapitel 3 og 4. 7

8 g) På funktion præciseres teksten på flere grupperinger som følge af kontanthjælpsreformen. Derudover henvises til refusionsbekendtgørelsen. På gruppering 010, 014, 015, 093, 094 og 096 præciseres hjemmelhenvisningen. h) På funktion gruppering 008 præciseres, at der er tale om udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge i passive perioder. Præciseringen påvirker ikke kapitel 3. i) På funktion gruppering 003 og 007 præciseres hjemmelhenvisningen. Derudover præciseres i betegnelsen af gruppering 007, at transportudgifterne vedrører ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. j) På funktion er beskrivelsen af driftsudgifterne ved aktivering blevet opdateret som følge af, at udgifter og refusion heraf ikke sker på , men på Derudover præciseres hjemmelhenvisningen på grupperingerne 002, 011 og 012 til 52, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. På gruppering 003 og 013 præciseres hjemmelhenvisningen til 120 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. På gruppering 012 fremgår ikke længere og kapitel 11, idet udgifter til revalideringsydelse vedrørende virksomhedspraktik uændret registreres på gruppering 011. k) På funktion gruppering 012 præciseres det, at mentorudgifter for personer i fleksjob m.v. også registreres på 017 på funktion På gruppering 098 fjernes henvisning til en gruppering 003, idet den ikke længere vedrører driftsudgifter ved aktivering, men alene udgifter til befordringsgodtgørelse. På gruppering 105 ændres teksten, så tilbagebetalinger også vedrører gruppering 008 (ikke 007). På gruppering 109 fjernes henvisning til gruppering 011, der ikke længere er autoriseret. På dranst 2 tilføjes hvilke indtægter fra indtægtsgrupperingerne under dranst 1, der skal medtages på henholdsvis gruppering 005 og gruppering 007 l) På funktion præciseres teksten på gruppering 002, idet der fejlagtigt fremgik, at der kunne konteres udgifter vedrørende STU. På gruppering 003 og 004 præciseres teksten, således at ændringer i forbindelse med kontanthjælpsreformen er medtaget. Endvidere tilføjes afsnit om udgifter til uddannelsesaktiviteter som følge af 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (læse-, skrive- og regnekurser) og efter 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Desuden omtales gruppering 013 og 014 mht. ikke-refusionsberettigende udgifter. På gruppering 006 præciseres hjemmelhenvisningen til 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. På gruppering 009 er henvisning til 74 i efter lov om aktiv socialpolitik fjernet, da den ikke længere er relevant. På gruppering 011 angives det, at grupperingen også anvendes til udgifter til læse-, skrive- og regnekurser efter 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. På gruppering 012 er der tilføjet et afsnit om udgifter til uddannelsesaktiviteter efter 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Præciseringen påvirker ikke kapitel 3. m) På funktion , dranst 2, gruppering 001 fjernes tekst om gruppering 015 (seks ugers selvvalgt uddannelse), der ikke længere er autoriseret. På gruppering 017 er Arbejdsmarkedsstyrelsen ændret til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På gruppering 019 er forsøgsperioden opdateret til 31. december

9 n) På funktion er konteringsreglerne konsekvensrettet, således at henvisningen til gruppering 012 på funktion er korrekt. Ændringen påvirker ikke kapitel 3. o) På funktion er indledningen til funktionsområdet præciseret, idet mentorudgifter ikke kun registreres på gruppering 012 (og 019) men også på gruppering 017. Desuden er der tilføjet, at mentorudgifter vedr. jobafklaringsforløb registreres på funktion På gruppering 010 er forkortelsen LAB skrevet ud til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På gruppering 011 er der tilføjet tekst om 34 b i lov om aktiv socialpolitik, idet disse udgifter blev indført med kontanthjælpsreformen. På gruppering 012 præciseres hjemmelhenvisningen til 121a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På samme gruppering præciseres teksten, så det fremgår, at udgifter til mentor ligeledes omfatter revalidender og ansatte i fleksjob samt unge årige i tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ydermere angives det, at udgifter til mentorstøtte for personer i jobafklaringsforløb registreres på På gruppering 015 præciseres det, at udgifter til mentor til unge årige registreres på gruppering 012 eller 017. På gruppering 017 præciseres hjemmelhenvisningen til 121a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På samme gruppering præciseres teksten, så udgifter til mentor ligeledes omfatter revalidender og ansatte i fleksjob. Det er tilføjet, at der på kontoen ligeledes registreres mentorudgifter til unge under 18 år. Ydermere angives det, at udgifter til mentorstøtte for personer i jobafklaringsforløb registreres på På gruppering 097 præciseres det, at udgifterne også registreres på gruppering 012. På gruppering 003 på dranst 2 rettes henvisningen til regnskabsbekendtgørelsen. På gruppering 008 på dranst 2 præciseres, at refusion vedr. mentorudgifter sker indenfor et loft. Det tydeliggøres i konteringsreglerne, at der er autoriseret en gruppering 020 vedrørende tilskud fra EU. p) Betegnelsen i kapitel 4 på funktion , gruppering 004 rettes til Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende. Ændringen påvirker ikke kapitel 3. q) Opdelingen på funktion og på ændres, således grupperingsopdelingen følger : Målgruppe for gruppering 001: Personer med særlige sociale problemer Målgruppe for gruppering 002: Personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Målgruppe for gruppering 003: Sindslidende Punkterne 9a) - 17o) har alle virkning for regnskab Ad 10 Oprettelse af ny gruppering på funktion til løn til personer ansat i kommunen med løntilskud. Med orienteringsskrivelsen af 20. december 2013 vedr. 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner blev der oprettet en ny gruppering på funktion til løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkeds- 9

10 ydelse med 50 pct. refusion. Det blev samtidig præciseret, at lønnen til personer ansat med løntilskud i kommunen skal registreres der, hvor personen er ansat. Det har efterfølgende vist sig, at registrering af lønnen, hvor den enkelte er ansat, er uhensigtsmæssig i forhold til budgetlægningen i kommunerne. Derfor skal lønnen i stedet for registreres på den eksisterende gruppering 001 under funktion Samtidig ændres betegnelsen af funktion til Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud. Som konsekvens ændres teksten på funktion , således at der henvises til funktion vedr. registrering af løndelen. Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 11 Sletning af refusionsgrupperinger på områder, der er overgået til Udbetaling Danmark Med oprettelsen af Udbetaling Danmark ved lov nr. 324 af 11. april 2012, skete der en ændring af ansvaret for udbetaling af en række ydelser og tilskud til borgerne. På den baggrund blev den kommunale kontoplan tilrettet således, at der udelukkende registreres den kommunale medfinansiering af de pågældende ydelser. Det betyder, at der i 2014 ikke længere skal anmeldes forskudsvis refusion af disse ydelser, hvorfor refusionsgrupperingerne nedlægges. Hvis der i regnskab 2014 er behov for at hjemtage refusion, skal det ske ved berigtigelser. Følgende refusionsgrupperinger på dranst 2 nedlægges: Funktion gruppering 004 og 005 Funktion , gruppering 004 og 005 Funktion , gruppering 002 Funktion , gruppering 004 Funktion , gruppering 002 Funktion , gruppering 002 Derudover slettes følgende grupperinger på hovedkonto 8 på funktion : og 014, 015, 019 og 102. Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 12 Præcisering vedr. kommunal medfinansiering af tjenestemandspension Det følger af aftalen om kommunernes økonomi for 2014, at regeringen og KL enige om, at kommunerne fremadrettet finansierer eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P76) med ret til statslig tjenestemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statslig trin). Finansieringen 10

11 vil ske på individuel basis, hvor der samtidig tages højde for eventuelle ledere i gruppen. Ændringen har virkning for tjenestemænd, der pensioneres fra og med 1. juli Der foretages en præcisering af ovennævnte aftale på funktion Tjenestemandspensioner. Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 13 Oprettelse af ny gruppering 007 på funktion For at sikre parallelitet på funktionerne og oprettes en ny gruppering 007 på funktion Andre forsyningsvirksomheder: 007 Generel administration Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 14 Oprettelse af ny gruppering på funktion I medfør af Aftale om kommunernes økonomi for 2015 afsættes der et ekstraordinært tilskud på mio. kr. i 2015 til styrkelse af kommunernes likviditet. Der oprettes en ny gruppering på funktion Særlige tilskud: 019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Ændringen træder i kraft med virkning for budget Ad 15 ATP af jobafklaringsforløb På konto er der tilføjet gruppering 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb. For at undgå forveksling til gruppering 118, er der til ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse tilføjet i ressourceforløb. På gruppering 100 er navnet tilrettet, så det nu fremgår, at grupperingen vedrører ATP-bidrag til kontant- og uddannelseshjælp. Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 16 Oprettelse af en ny funktion til gæld vedrørende klimainvesteringer Der oprettes en ny funktion til gæld vedrørende klimainvesteringer og ny gruppering 006 Udlån til klimainvesteringer under Langfristede udlån og tilgodehavender. De tilsvarende konti er oprettet på hovedkonto 8 med orienteringsskrivelse af 15. april Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Ad 17 Øvrige ændringer og præciseringer Nedenstående punkter har alle virkning for regnskab

12 a) På funktion Museer er gruppering 200 Ledelse og Administration placeret på dranst 2 i kapitel 3. Dette rettes til dranst 1. Der foretages ingen ændringer i kapitel 4. b) På funktion er det præciseret, at den autoriserede gruppering er en driftsgruppering. c) Ordningen vedr. resultattilskud ved repatriering er ophørt pr. 1. juli På den baggrund slettes gruppering 090 resultattilskud for repatriering på funktion d) På funktion slettes grupperinger, som ikke længere anvendes. Følgende grupperinger slettes: 006, 007, 009 og 011. e) Der er på finansloven for 2014 afsat en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. Kommunerne skal bl.a. i forbindelse med ansøgning og regnskabsaflæggelse dokumentere, at midlerne anvendes til nærmere anførte formål på ældreområdet. Der er tale om et øremærket tilskud. Det kan på den baggrund oplyses, at tilskuddet skal konteres på hovedkonto 5 ligesom udgifterne, der finansieres af tilskuddet. Orienteringspunktet medfører ikke ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: Afsnit Side Punkt Kapitel a) q) c) b) + 9d) f) g) e) og i) j) k) m) o) d)

13 og 3 16 Kapitel og b) og og q) a) c) b) + 9c) d) e) f) , og 16-18, 9g) h) i) j) og k) a) og 8b) l) p) m) n) o) og d) og12 16 Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for kommuner kan rettes til Susanne Wad Leth, tlf eller Nicolai Pallisborg, tlf Med venlig hilsen Susanne Wad Leth / Nicolai Pallisborg 13

14 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) Fælles formål Boligformål Erhvervsformål Offentlige formål Ubestemte formål FASTE EJENDOMME (25) Fælles formål Beboelse 1 Drift 001 Boliger til integration af udlændinge 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 2 Statsrefusion 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse 1 Drift 001 Udgifter til byfornyelse 002 Indtægter vedrørende byfornyelse 003 Tilbagekøbsret 004 Refusion af byfornyelsesudgifter 005 Indfasningsstøtte 020 Støtte fra indsatspuljen 3 Anlæg 001 Udgifter til byfornyelse 002 Indtægter vedrørende byfornyelse 003 Tilbagekøbsret 004 Refusion af byfornyelsesudgifter 020 Støtte fra indsatspuljen Anvisningsret 1 Drift 001 Anvisning i private boliger 2 Statsrefusion 001 Anvisning i private boliger Driftsikring af boligbyggeri 1 Drift 001 Støtte til opførelse af boliger 002 Ungdomsboligbidrag 003 Flygtninges fraflytning 004 Lejetab ved fraflytning 006 Beboerindskudslån i almene boliger 007 Tilskud til andelsboliger 008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 009 Huslejetilskud i friplejeboliger

15 Budget- og regnskabssystem side 1 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) Folkeskoler 1 Drift 092 Deltagerbetaling 200 Ledelse og administration 2 Statsrefusion 004 Tilskud vedrørende skolelån Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger 1 Drift 002 Søskendetilskud 003 Fripladser i skolefritidsordninger 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud 200 Ledelse og administration Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 002 Køb af pladser 003 Udgifter til befordring 200 Ledelse og administration Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 1 Drift 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud 200 Ledelse og administration Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1 Drift 001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 002 Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundskoler og efterskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 005 Bidrag til staten for sprogstimulering til tosprogede småbørn på frie grundskoler

16 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 FOLKEBIBLIOTEKER (32) Folkebiblioteker 1 Drift 003 Bøger m.v. 008 Andre udlånsmaterialer 200 Ledelse og administration KULTUREL VIRKSOMHED (35) Museer 1 Drift 200 Ledelse og administration 2 Statsrefusion 002 Ordinært statstilskud 004 Ekstraordinært statstilskud Biografer Teatre 2 Statsrefusion 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer 1 Drift 200 Ledelse og administration 2 Statsrefusion 002 Refusion vedrørende musikskoler Andre kulturelle opgaver 1 Drift 200 Ledelse og administration FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. (38) Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 001 Undervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 002 Aktiviteter Lokaletilskud 1 Drift 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 092 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning. 093 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift 200 Ledelse og administration Daghøjskoler 1 Drift 001 Kontanthjælpsmodtagere efter aktivlovens 32, stk. 1

17 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Budget Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 001 Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion grp Refusion vedr. funktion Berigtigelser DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) Fælles formål 1 Drift 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration 2 Statsrefusion 1 Drift 006 Refusion af udgifterne på funktionerne vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Dagpleje 1 Drift 001 Løn til dagplejere 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 004 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration

18 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Budget Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 1 Drift 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 004 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegrerede institutioner ( og i dagtilbudsloven) 093 Forældrebetaling inkl. tilskud i fritidshjem og klub i aldersintegrerede institutioner ( og samt og i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1 Drift 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2,) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 004 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) 200 Ledelse og administration Fritidshjem 1 Drift 002 Friplads ( 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til fritidshjem efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 002 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Drift 003 Fripladser, særlige dagtilbud 004 Fripladser, særlige klubtilbud 005 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige dagtilbud 006 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige klubtilbud 007 Søskendetilskud, særlige dagtilbud 008 Søskendetilskud, særlige klubtilbud 092 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud ( 32) 093 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige klubtilbud ( 36) 200 Ledelse og administration Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.

19 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Budget Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift 001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101) 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36) 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2). 006 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i privatinstitution (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 34, 60, 73 og 102). 008 Forældrebetaling incl. tilskud i dagtilbud etableret som privat dagpleje efter dagtilbudslovens 21, stk Forældrebetaling incl. tilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger efter jf. dagtilbudslovens 101 og Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 43, stk.1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1). 011 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 012 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i puljeordning (jf. 43, stk. 1, nr. 5)

20 Budget- og regnskabssystem for kommuner side Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 1 Drift 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende. 005 Personlig og praktisk hjælp ( og 102) 092 Beboeres betaling ( 163) 200 Ledelse og administration 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion. 003 Berigtigelser Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) 1 Drift 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 004 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser Beskyttet beskæftigelse ( 103) 1 Drift 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). 003 Beskyttet beskæftigelse for sindslidende 005 Arbejdsvederlag ( 105) 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 1 Drift 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). 003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende 005 Arbejdsvederlag ( 105) 200 Ledelse og administration 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 003 Berigtigelser

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem HØRING OM: Sagsnr. xxxx Doknr. xxxx Dato December 2014 Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Samtlige kommunalbestyrelser

Samtlige kommunalbestyrelser Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2013-04737 Doknr. 83439 Dato 15-04-2013 Orientering om 27. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommunalbestyrelser Dato: 8. oktober 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW / SWH Fil-navn: Orienteringsskrivelse, 11. omgang Orientering om 11. omgang rettelsessider

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 3.1-1 2 Trafik og infrastruktur

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider Til alle kommuner og sammenlægningsudvalg Dato: 18. oktober 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Orienteringsskriv_1.omgang Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015. Til alle kommuner Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-21163 Doknr. 200094 Dato 14. januar 2015 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 226411 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget-

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget- Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W oim.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: 5. juli 2012 Enhed: Administrationspolitik Sagsbeh.: depswle Sags nr.: 1204838

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere