Affitech (Koncernen) rapporterer et nettotab på 71,7 millioner kr. i 2010 set i forhold til et nettotab på 67,9 millioner i 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affitech (Koncernen) rapporterer et nettotab på 71,7 millioner kr. i 2010 set i forhold til et nettotab på 67,9 millioner i 2009."

Transkript

1 Meddelelse nr. 4/2011 Selskabsmeddelelse Årsregnskabsmeddelelse for 2010 København og Oslo d. 31. marts 2011 Resumé I 2010 nåede Affitech alle mål i sit fastsatte udviklingsprogram for Selskabets førende lægemiddelkandidat AT001/r84, som vil starte i kliniske forsøg i Affitech genererede nye GPCR antistoffer i 2010 og har nu seks forskellige kemokinreceptor programmer. Selskabet vil udvælge sin første GPCR lægemiddelkandidat i Affitech (Koncernen) rapporterer et nettotab på 71,7 millioner kr. i 2010 set i forhold til et nettotab på 67,9 millioner i Koncernens balance d. 31. december, 2010 var 116,9 millioner kr., set i forhold til 2009 er balancen væsentligt influeret af tilgangen af nye kapital via en direkte aktietegning i april Den konsoliderede nettopengestrøm for 2010 er positiv med 78,5 millioner kr. set i forhold til en negativ pengestrøm på 25,6 millioner i Pengestrømme i 2010 relateres primært til pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter på -76,5 millioner kr. og et nettobeløb på 153,1 millioner fra Trans Nova Investments Ltd. s aktietegning i april Selskabet forventer at de samlede driftsudgifter eksklusive royaltybetalinger i 2011 vil være inden for millioner kr. og at nettotabet vil være inden for millioner kr. Aktiviteter i 2010 I 2010 fortsatte Affitech transformationsprocessen fra at være en forskningsvirksomhed til at blive en virksomhed, der udvikler lægemidler. Strategien er at starte udvikling af Selskabets førende lægemiddelkandidater i de nye markeder. Affitech tog i 2010 det første skridt i den retning ved at indgå en forsknings-, udviklings- og licensaftale med den russiske biotekvirksomhed NauchTekhStroy Plus med henblik på udvikling og markedsføring af Affitechs Vaskulær Endotel Vækstfaktor (VEGF) antistof AT001/r84 og det første antistoflægemiddelprogram rettet mod G-protein koblede receptorer (GPCR), AT008, i Rusland/CIS (Commomwealth of Independent States), mens Affitech bevarer rettighederne i alle andre regioner. Udover forsknings, -udviklings- og licensaftalen med NauchTekhStroy Plus rejste Affitech 156,1 millioner kr. i ny egenkapital fra Trans Nova Investments Ltd., som blev Affitechs største aktionær med 53,3% af aktierne. 1

2 Disse to aftaler gav Affitech den nødvendige finansielle platform til fortsat udvikling af nye 100% humane antistoflægemidler og til at gennemføre Selskabets strategi om at satse på nye markeder. Som resultat af alliancen med NauchTekhStroy Plus øgede Affitech fokus på den førende lægemiddelkandidat AT001/r84 og det førende GPCR-program AT008/CCR4. Affitech havde væsentlig fremgang i 2010, idet Selskabet nåede alle fastsatte mål i udviklingsprogrammet for AT001/r84 samt publicerede prækliniske resultater for AT001/r84, der bekræftede lægemiddelkandidatens in vivo aktivitet. Den prækliniske udvikling AT001/r84 vil blive tilendebragt i 2011 og indledende kliniske forsøg med lægemidlet er planlagt i 2011 i Rusland. Det førende GPCR-program AT008, som også er en del af det russiske samarbejde, fokuserer på AT008/CCR4, endnu et mål for kræftbehandling. I 2010 startede dette program i præ-kliniske tests. Planen er at udvælge den første AT008/CCR4 lægemiddelkandidat og indlede præ-klinisk opskalering og udvikling i I 2010 genererede Affitech nye anti-gpcr antistoffer. Selskabet har nu i alt seks forskellige kemokinreceptor programmer, som bliver analyseret for deres lægemiddelegenskaber. Affitech implementerer i øjeblikket to strategiske akademiske samarbejder, som skal støtte og supplere GPCR programmerne. I tillæg til aktiviteterne inden for lægemiddeludvikling videreførte Affitech i 2010 arbejdet med optimering af Selskabets proprietære CBAS TM platform gennem kvalitetskontrol og investering i nyt udstyr. Derudover indledte Selskabet en proces med udvikling af nye antistofbiblioteker. I starten af 2011 annoncerede Selskabet en opdatering på sin patentstatus vedrørende CBAS TM teknologien i form af bevillingen af et nyt europæisk patent. Selskabets fuldt integrerede teknologiplatform omfatter et stort antistofbibliotek, MBAS TM og CBAS TM teknologier til at udvælge antistoffer samt proprietære bi-specifikke antistofformater til brug for generering af antistoffer. Denne teknologiplatform sikrer Affitechs position på det hurtigt voksende marked for humane antistoflægemidler. Affitech forventer at kunne leve op til målene i sin forretningsstrategi ved yderligere at udvikle eksisterende partnerskaber og ved at etablere nye aftaler med andre partnere. Der vil ikke blive foreslået udbetalt aktieudbytte for Resumé af aktiviteter og begivenheder i 2010: Mellemfinansieringslån fra aktionærer i januar 2010 Salg af rettigheder til Kael og Omeros i første kvartal 2010 Ny egenkapital via Trans Nova Investments Ltd. 156,1 millioner kr. Strategisk alliance med russiske NauchTekhStroy Plus Forberedelse af AT001/r84 til start af kliniske undersøgelser i Rusland i 2011 Prækliniske tests af AT008/CCR4 antistof Ansættelse af ny administrerende direktør og andre nøglemedlemmer af Direktionen Salg af S2 teknologi til Expres2ion Biopharmaceuticals ApS hvorved Affitech blev aktionær i selskabet Stærkt fokus på generering af lægemidler ved brug af Selskabets proprietære CBAS teknologiplatform Fortsat fokus på samarbejde med nye og eksisterende partnere Fortsat fokus på sikring af kapital til at finansiere aktiviteterne i 2011 og herefter Væsentlige begivenheder efter balancedagen: Affitech A/S meddelte den 31. januar 2011, at det europæiske patentkontor (EPO) har udstedt et europæisk patent (EP ), som dækker Affitechs proprietære CBAS TM teknologi, som bliver anvendt til at generere antistoffer rettet mod særdeles komplekse antigener på cellernes overflade. CBAS TM patentet er udstedt i Rusland - patent RU og derudover i Singapore, Sydafrika og New Zealand, mens der er indsendt patentansøgninger i adskillige andre lande, herunder Japan og USA. 2

3 Affitech meddelte desuden, at det amerikanske patentkontor (USPTO) har udstedt et patent til Affitech på multivalente multispecifikke antistoffer (US ), som dækker et specifikt format af rekombinant antistof og antistoffragmenter. Sådanne formater kan for eksempel bruges til at dirigere og øge kroppens immunforsvar ved specifikke kræftsvulster eller multiple adgangsveje. Dette format gør det muligt at konstruere næste generation af designerantistoffer, som tillader nye tilgange ved behandling af kræft og andre alvorlige sygdomme. Affitech A/S meddelte d. 18. marts 2011, at en af Selskabets norske investorer, Ferd AS, har modtaget aktier i Affitech som følge af, at investeringsfonden Teknoinvest VII KS er blevet opløst. Ferd AS var investor i Teknoinvest VII KS. Ferd AS totale beholdning efter denne transaktion er aktier svarende til 8,06% af det totale antal. Ferd AS er repræsenteret i Affitechs bestyrelse af Pål M. Rødseth. Forventninger til 2011 Affitechs finansielle præstation for 2011 er afhængig af fremgangen i de fortsatte forsknings- og udviklingsprojekter og de korresponderende forventede milepælsbetalinger vedrørende samarbejdet med NauchTekhStroy Plus. Affitech forventer at tilendebringe den prækliniske udvikling af AT001/r84 og starte fase 1 kliniske forsøg som planlagt i 2011 samt at udvælge den første lægemiddelkandidat i AT008/CCR4 programmet. Pr. dags dato har Affitech ressourcer til at finansiere aktiviteterne til slutningen af det første kvartal af 2012, hvis de forventede milepælsbetalinger indbetales. Sandsynligheden for milepælsbetalinger i 2011 forventes at være høj. Affitech vil have behov for yderligere finansiering herefter, og en finansieringsproces vil sandsynligvis starte i fjerde kvartal Aktivitetsniveauet i 2011 vil være højere end i 2010 på grund af høj aktivitet vedrørende projekter, specielt AT001/r84 og AT008/CCR4 og et øget antal medarbejdere. De samlede driftsudgifter eksklusive royaltybetalinger i 2011 anslås at være inden for millioner kr. og nettotabet er anslået til at være inden for millioner kr. Årsrapporten Årsrapporten bliver offentliggjort den 6. april 2011 og vil kunne downloades fra Affitech A/S website. En trykt version af årsrapporten vil blive tilsendt efter anmodning herom. Ordinær generalforsamling Affitech A/S afholder ordinær generalforsamling den 28. april 2011, kl hos Plesner Amerika Plads Kbh. Ø Ovennævnte udsagn indeholder fremadrettede oplysninger med hensyn til planer, prognoser og fremtidige præstationer i virksomheden, som hver er forbundet med væsentlige usikkerheder. Virksomhedens faktiske resultater kan afvige væsentligt fra de oplysninger, der er fastsat i disse udtalelser. 3

4 Hoved- og nøgletal for koncernen Koncernen (t.kr. undtagen nøgletal) RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Forskningsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Restruktureringsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter/-omkostninger Andre driftsindtægter/omkostninger Finansielle poster Årets resultat Totalindkomst BALANCE Immaterielle anlægsaktiver Likvide beholdninger Aktiver Aktiekapital Egenkapital PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider NØGLETAL Aktuel EPS (per aktie pålydende 0,50 kr) -0,2-0,4-0,3-0,4 Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), ultimo Regnskabstallene for 2010 og 2009 inkluderer sammenlægningen af Affitech Research AS og Affitech A/S fra 5. maj Regnskabstallene fra før 5. maj 2009 og for 2008 og 2007 omfatter alene Affitech Research AS. Regnskabstallene for 2006 er ikke inkluderet da disse kun er udarbejdet efter norske regnskabsregler. 4

5 Bestyrelsen og Direktionens påtegning Bestyrelse og Direktion har dags dato behandlet og godkendt Årsrapporten for 2010 for Affitech A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af Koncernens og Moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Koncernens og Moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens og Moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og Koncernens og Moderselskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen og Moderselskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, 31. marts 2011 Direktion Martin Welschof Alexander Duncan Stig Jarle Pettersen Bestyrelse Alexander Shuster Keith McCullagh Pål M. Rødseth Formand Næstformand Arne Handeland Victor Kharitonin Andrei Petrov Affitech A/S uafhængige revisorers påtegning på årsrapporten vil være uden forbehold og supplerende oplysninger. 5

6 Regnskabsberetning 2010 Sammenlægningen maj 2009 blev Affitech A/S det juridiske Moderselskab for Affitech Research AS i en aktie-for-aktie-transaktion. På grund af den relative værdi af de to selskaber, blev det tidligere Affitech Research AS aktionærer majoritetsaktionærer i Affitech A/S og som følge heraf var resultatet af kombinationen, at Affitech Research AS købte Affitech A/S i en omvendt overtagelse. Det konsoliderede regnskab for 2009 indtil 5. maj, 2009 repræsenterer derfor IFRS regnskabsberetning for det juridiske datterselskab Affitech Research AS. Indtægter Indtægter omfatter salg af produkter, primært Protein L, licensbetalinger, royalties og milepælsbetalinger fra partnere. Koncernens indtægter udgjorde i alt 2,4 millioner kr. i 2010, sammenholdt med 3,5 millioner kr. i 2009, hvilket er en nedgang på 32%. Nedgangen skyldes primært lavere produktsalg og lavere milepælsbetalinger vedrørende forskning. Forskningsomkostninger Affitech hovedaktiviteter på forskningssiden er generering og optimering af antistoffer, og udgifterne er klassificeret som forskningsudgifter. Forskningsfasen omfatter typisk identifikation af potentielle antigener for Selskabets antistoflægemidler, og design og test af antistoffer rettet mod disse antigener samt forskellige prækliniske tests. Forskningsomkostningerne udgjorde 45,9 millioner kr. i 2010, sammenholdt med 30,3 millioner kr. i 2009, hvilket er en stigning på 51%. Stigningen skyldes primært øgede aktiviteter i Affitech Research AS i Norge, signifikante eksterne aktiviteter, hovedsagelig knyttet til omkostninger forbundet med prækliniske undersøgelser af AT001/r84 og nedskrivning af S2 teknologien med 6 millioner kr. Udviklingsomkostninger Udviklingsfasen ved fremstilling af lægemidler omfatter tytpisk den præ-kliniske og kliniske udvikling af en lægemiddelkandidat, herunder udvikling af fremstillingsprocesser og planlægningen af kliniske forsøg. Udviklingsomkostningerne udgjorde i alt 6,4 millioner kr. i 2010, sammenlignet med 2,6 millioner kr. i Udgifterne i 2010 er relateret til præklinisk udvikling af AT001/r84. Udgifterne i 2009 var relateret til aktiviteter i Denmark, som blev afsluttet, da de danske laboratorier blev lukket i sidste kvartal af Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne var i ,9 millioner kr. sammenlignet med 22,8 millioner kr. i Stigningen på 5% skyldes hovedsagelig omkostninger relateret til det at være et børsnoteret selskab, da udgifter for de første 5 måneder af 2009 kun omfatter det unoterede norske selskab Affitech Research AS. Både 2009 og 2010 omfatter fratrædelsesgodtgørelser til tidligere administrerende direktører. Restruktureringsomkostninger 2009 Baseret på Selskabets reviderede forretningsstrategi og behovet for at fokusere ressourcerne på kerneaktiviteter, besluttede Selskabet at lukke udviklingslaboratorierne i Hørsholm, Danmark og forretningsudviklingskontoret i Walnut Creek, Californien, USA med effekt fra 30. september Lukningen resulterede i restruktureringsomkmostninger på 6,7 millioner kr., 2,4 millioner kr. i nedskrivninger relateret til udstyr i Affitech A/S, samt 10,1 millioner kr. i nedskrivning af goodwill relateret til lukningen af udviklingsafdelingen i Hørsholm, Danmark. Andre driftsindtægter/omkostninger Andre driftsindtægter/omkostninger omfatter indtægter fra Kael og Omeros transaktioner i første kvartal 2010 og offentlige tilskud i Norge og udgjorde 6,9 millioner i 2010, sammenholdt med 1,9 millioner kr. i Kael og Omeros transaktionerne omfattede salg af rettigheder og gjorde det muligt for Selskabet at finansiere driften i 2010 indtil egenkapitaltilførslen den 21. april

7 Årets resultat og opfølgning på tidligere udmeldte forventninger Koncernen rapporterede et nettotab på 71,7 millioner i 2010, sammenlignet med et nettotab på 67,9 millioner kr. i Nettotabet er noget lavere end det interval på millioner kr. som er meldt ud i rapporten for tredje kvartal 2010, primært på grund af lavere udgifter i forskning og udvikling. Afvigelser i forhold til prospekt dateret 18. august, 2010 Affitech A/S offentliggjorde et prospekt dateret 18. august 2010 i forbindelse med optagelse til handel og official notering af aktier udstedt i april 2010 til Trans Nova Investments Ltd. I prospektet var nettotabet for 2010 anslået til millioner kr. Nettotabet er lavere primært på grund af lavere udgifter i forskning og udvikling. Balanceposter Koncernens balance den 31. december 2010 var 116,9 millioner kr. Immaterielle aktiver udgjorde 10,1 millioner kr. efter nedskrivning af S2 teknologien på 6 millioner kr., kontantbeholdning og andre likvider udgjorde 81,1 millioner kr., og egenkapitalen udgjorde 93,3 millioner kr. Sammenholdt med 2009 er balancen influeret af egenkapitaltilførselen i april 2010, som gav selskabet en betydelig finansiering. Pengestrømsopgørelse Den konsoliderede nettopengestrøm for 2010 er positiv med 78,5 millioner, sammenholdt med negative pengestrømme på 25,6 millioner i Pengestrømme i 2010 var influeret af de negative pengestrømme fra driften på 71,9 millioner kr. og den ny netto egenkapitaltilførsel på 153,1 millioner kr. Pengestrømmene i 2009 relaterer sig primært til tab på driften på 43,4 millioner kr. og et nettobeløb på 20,2 millioner kr. fra kapitalforøgelsen. Kapitalberedskab og likviditet Som andre biotekselskaber har Affitech registreret tab gennem flere år og er derfor afhængig af fortsat kapitaltilførsel, før Koncernens aktiviteter begynder at give overskud. Affitech rapporterede et nettotab på 71,7 millioner kr og havde likvide beholdninger på i alt 81,1 millioner kr. ved årets slutning. Pr. dags dato har Affitech ressourcer til at finansiere driften til slutningen af første kvartal 2012, hvis forventede milepælsbetalinger bliver betalt, men vil have behov for yderligere finansiering herefter. Bestyrelsen forventer på nuværende tidspunkt, at den aktuelle finansielle position og den forventede milepælsbetaling i 2011 vil være tilstrækkelig til at finansiere Selskabets aktiviteter frem til slutningen af første kvartal 2012, samt at Selskabet vil få adgang til ny kapital for videre finansiering herefter. Som følge heraf betragter Bestyrelsen fortsat Selskabet som værende i stand til at fortsætte driften. Nærtstående parter Mellemfinansieringslånet som blev annonceret den 4. januar, 2010 blev ydet af tre aktionærer: Braganza AS, Ferd AS, og Verdane Private Equity AS. Lånet blev hævet i tre trancher og fuldt tilbagebetalt i maj Det totale lånebeløb var 9,3 millioner kr., gebyrer og renter udgjorde 7,1 millioner kr. Affitech indgik pr. 21. april en forsknings- og udviklingsaftale med NauchTekhStroy Plus. Bestyrelsesformand Alexandr Shuster og bestyrelsesmedlem Victor Kharitonin har kontrollerende indflydelse i NauchTekhStroy Plus. Affitech har forudbetalt materiale til brug for prækliniske og kliniske forsøg med AT001/r84. Affitech vil fakturere NauchTekhStroy Plus i 2011 for deres del af disse forudbetalte udgifter til de kliniske forsøg. Retssager Selskabet er den 24. juli 2009 blevet sagsøgt af en gruppe minoritetsaktionærer i Affitech A/S, som udfordrer lovligheden af generalforsamlinger, afholdt henholdsvis den 28. april 2009, den 5. maj 2009 og den 29. april 2010 samt gyldigheden af de beslutninger, der er taget på disse møder, herunder beslutningen om at sammenlægge Affitech (på tidspunktet kaldet Pharmexa A/S) med Affitech Research AS, (på tidspunktet kaldet Affitech AS). Sagen blev oprindeligt anlagt ved Retten i Lyngby, men er efterfølgende blevet henvist til behandling ved Østre Landsret. 7

8 Aktionærerne fremfører primært (i) at Generalforsamlingen ikke var lovligt indkaldt, (ii) at Sammenlægningen, som blev vedtaget på Generalforsamlingen, i stedet skulle have været fremlagt af Bestyrelsen som en juridisk fusion og dermed fulgt kravene til fusion og (iii), at beslutningen om at effektuere Sammenlægningen strider imod 80 i Aktieselskabsloven vedrørende beskyttelse af aktionærer og Selskabet mod beslutninger, som klart giver visse aktionærer eller andre en uretmæssig fordel. Domsforhandlingen blev afsluttet den 25. marts 2011, og Landsrettens dom afsiges den 25. maj Affitech A/S har tidligere erklæret, at Selskabet ikke mener, at der er belæg for disse indsigelser mod Selskabet, hverken juridisk eller på anden vis. Selskabet har forsvaret sin position med stor energi og vil fortsat gøre det under en eventuel ankesag. Det er imidlertid generelt ikke muligt at garantere udfaldet af retssager. 8

9 Totalindkomst 1. januar december Koncern DKK 000 Nettoomsætning Forskningsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Restruktureringsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter/-omkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Kapitalandele i associerede virksomheder Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat 0 0 Årets resultat Valutakursreguleringer af udenlandske datterselskaber Totalindkomst Resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie -0,2-0,4 9

10 Balance - Aktiver 31. december Aktiver DKK 000 Koncern Goodwill Patenter, varemærker og teknologier Licenser og rettigheder Immaterielle aktiver Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler 4 9 Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

11 Balance - Passiver 31. december Koncern DKK Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Aktiebaseret vederlag Valutakursreguleringer Egenkapital Gæld finansiel leasing Anden langsigtet gæld Langsigtede gældsforpligtelser Kort del af gæld finansiel leasing Kreditorer Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortsigtede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

12 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Koncern Aktiebaseret vederlæggelse Ansvarligt konvertibelt lån Valutakursreguleringer DKK 000 Egenkapital 1. Januar Totalindkomst Kapitalforhøjelse, kontantindskud Aktionærtilskud Omkostningsført værdi af tildelte warrants Valutakursreguleringer Egenkapital 31. december Total Egenkapital 1. Januar Totalindkomst Kapitalforhøjelse, apportindskud Kapitalforhøjelse, kontantindskud Ansvarligt konvertibelt lån Rente på konvertibelt lån Omkostningsført værdi af tildelte warrants Valutakursreguleringer Egenkapital 31. december

13 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Koncern DKK Årets resultat Reguleringer Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignede Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Tilgange på immaterielle anlægsaktiver Tilgange på materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investerings- aktiviteter Bruttoprovenue fra aktieemission Omkostninger, aktieemission Andre 23 - Afdrag på lån Aktionærtilskud Afdrag finansiel leasing Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Urealiseret kursgevinst/tab Likvider i Affitech A/S på dato for sammenlægningen Livider 1. januar Likvider 31. december

14 Note: Regnskabsgrundlag Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkendt af EU samt efter yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber er krav i regnskabsloven for selskaber, som rapporterer efter IFRS og rapporteringskrav fra NASDAQ OMX Copenhagen for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år, bortset fra implementeringen af nye/opdaterede standarder, som er obligatoriske for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport for Q110

Meddelelse om kvartalsrapport for Q110 Meddelelse om kvartalsrapport for Q110 til NASDAQ OMX Copenhagen Meddelelse nr. 20/2010 Kvartalsrapport for første kvartal 2010 (1.januar 31. marts) 2010 Resumé: I de tre første måneder af 2010 genererede

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport Q210

Meddelelse om kvartalsrapport Q210 Meddelelse om kvartalsrapport Q210 Meddelelse nr. 29/ Kvartalsrapport for andet kvartal (1.januar 30. juni) Resumé: rejste 153,5 millioner i ny egenkapital gennem et rettet udbud i april. Gennem denne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009

Årsregnskabsmeddelelse 2009 Pressemeddelelse nr. 5/2010 Årsregnskabsmeddelelse 2009 Resumé: Den 5. maj 2009, blev Affitech AS, en norsk forskningsvirksomhed inden for antistoflægemidler, baseret i Oslo, og Pharmexa A/S, et børsnoteret

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 17/2007 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Resumé: I de første 3 måneder af 2007 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010

Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010 Meddelelse nr. 34/2010 Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010, (NASDAQ OMX: AFFI), der udvikler antistoflægemidler, meddeler i dag resultatet for de første tre kvartaler af 2010.

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 28/2008 Frederiksberg, 25. november 2008 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs i København, offentliggør

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 16/2011

Meddelelse nr. 16/2011 Meddelelse nr. 16/2011 Affitech A/S rapporterer fremgang i udviklingen af Selskabets 100% humane antistof lægemiddelprogrammer AT001 og AT008 og finansielt resultat for andet kvartal af 2011 Affitech modtog

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Selskabsmeddelelse 31. august 2016

Selskabsmeddelelse 31. august 2016 Side 1 af 10 Selskabsmeddelelse 31. august 2016 NeuroSearch A/S NeuroSearch-koncernen realiserede et underskud af primær drift på 1,4 mio.kr. i første halvår 2016 (underskud på 3,0 mio.kr. i samme periode

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 34/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 34/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007 Søborg, den 20. September 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 34/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007 Bestyrelsen for Comendo A/S har dags dato færdigbehandlet selskabets årsrapport for 2006/2007 og fremsender

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Til Nasdaq OMX Copenhagen

Til Nasdaq OMX Copenhagen Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 35/ Kvartalsregnskab for de første af Resumé: For de første af havde Affitech-koncernen omsætning på DKK 3,2 mio. og et resultat på DKK -58,3 mio. Resultatet inkluderer

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter København, 24. august 2000 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 88 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 1 Indberettet til Dansk AMP den 29. august 2008 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

BioPorto har færdigudviklet applikationsnoter til Siemens Dimension VISTA og Beckman Coulters Unicel DxC instrumenter.

BioPorto har færdigudviklet applikationsnoter til Siemens Dimension VISTA og Beckman Coulters Unicel DxC instrumenter. 02. august 2013 Meddelelse nr. 27 Delårsrapport for 2. kvartal 2013 for BioPorto koncernen Resumé for 2. kvartal 2013 I juli 2013 tiltrådte Peter Mørch Eriksen som ny administrerende direktør for BioPorto

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere