Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003."

Transkript

1 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca. 13 statsinstitutioner i 2003 og Forsøgsordningen indebærer, at institutionerne skal udarbejde åbningsbalancer og årsrapport efter omkostningsbaserede retningslinjer. Udgiften afholdes inden for de pågældende ministeriers rammer. Når forsøgsordningen er afsluttet, forelægges sagen for Finansudvalget på ny med henblik på tilslutning til gennemførelsen af en samlet budget- og regnskabsreform. Det vil være nødvendigt i 2003 at igangsætte aktiviteter i Økonomistyrelsen til forberedelse af en generel indførelse af omkostningsregnskaber. Udgiften på 15 mill. kr. finansieres ved omflytninger inden for Finansministeriets rammer. b. Forslaget om at iværksætte en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber fremlægges som forberedelse til en samlet budget- og regnskabsreform i staten. I regeringens moderniseringsprogram fra maj 2002 er det angivet, at der skal indføres omkostningsbaserede regnskaber i staten. Det er tilsvarende besluttet at indføre omkostningsbaserede regnskaber i kommuner og amter. Et udvalg under Finansministeriet har udarbejdet en rapport om omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper i staten. Udvalget anbefaler, at der indføres omkostningsregnskaber i 2005 og omkostningsbevillinger på finansloven i Som følge af omfanget og kompleksiteten af en sådan omlægning anbefaler udvalget, at der først gennemføres en forsøgsordning. Udvalgets rapport vedlægges som bilag 2. Omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper medfører, at statens regnskaber og budgetter ændres fra at være udgiftsbaserede til at være omkostningsbaserede. I et omkostningsbaseret budget- og regnskabssystem måles finansårets omkostninger, f.eks. forbrug af kapital i form af slid på bygninger og materiel (afskrivninger), forbrug af lagerbeholdninger eller ændringer i statens forpligtelser. Herved opnås et regnskabsprincip, der minder om det, som private virksomheder og selvejende institutioner anvender. Et omkostningsbaseret budget- og regnskabssystem forventes at kunne forbedre den økonomiske styring i staten og skabe et bedre grundlag for prioritering og effektiv opgavevaretagelse og for institutionernes interne økonomistyring og ledelse. I bilag 3 er givet en nærmere beskrivelse af budget- og regnskabsreformen. Formålet med forsøgsordningen er at skabe et erfaringsgrundlag for implementeringen af omkostningsprincipper. Ved at afprøve principperne i udvalgte institutioner, opnås en række værdifulde informationer om de forskellige dele af implementeringen, herunder omkostningerne og fordelingen heraf på typer af institutioner, rådgivnings- og efteruddannelsesbehov, eventuelle behov for justeringer af regelsættet mv. Disse erfaringer kan medvirke til at forbedre og lette den efterfølgende implementeringsproces. Gennemførelse af en forsøgsordning giver institutionerne bedre mulighed for at indarbejde omkostningsprincipperne i deres normale forretningsgange og herved begrænse omkostningerne forbundet med implementeringen.

2 2 I forsøgsordningen gennemføres følgende aktiviteter: Der udarbejdes åbningsbalancer for 8 af de berørte institutioner inden udgangen af Åbningsbalancen viser institutionens værdier og forpligtelser pr. 1. januar Inden opstilling af åbningsbalancen skal institutionerne gennemføre en værdiansættelse af aktiver og passiver efter retningslinjer udarbejdet af Finansministeriet. Det er institutionernes ansvar at opstille korrekte åbningsbalancer efter Finansministeriets retningslinjer. Rigsrevisionen reviderer åbningsbalancerne inden regnskabsafslutningen for Der foretages omkostningsregistreringer for institutionens væsentligste aktiviteter til brug for den finansielle del af årsrapporten. På baggrund af regnskabsafslutningen udarbejdes primo 2004 en årsrapport, der omfatter en ultimobalance pr. 31. december 2003, resultatopgørelse, og øvrige finansielle oplysninger, der indgår i omkostningsregnskabet. Forsøgsordningen påvirker ikke statsregnskabet, der aflægges i samme form som hidtil. Finansministeriet udarbejder retningslinjer for forsøgsordningen, herunder overgangsregler for udarbejdelse af åbningsbalancer mv., et regelsæt for udarbejdelse af årsrapporten, konteringsregler i tilknytning til statens kontoplaner samt øvrige relevante regnskabsregler. Finansministeriet vil endvidere bistå med rådgivnings- og systemmæssig understøttelse. Forsøgsordningen omfatter i 2003 de institutioner, der er opført i bilag 1. En gennemførelse af forsøgsordningen allerede med virkning for 2003 er en forudsætning for, at erfaringerne kan nyttiggøres inden en generel indførelse af omkostningsregnskaber i I foråret 2004 evalueres forsøgsordningen. På baggrund af evalueringen forelægges sagen for Finansudvalget på ny med henblik på at tage stilling til gennemførelsen af en samlet budget- og regnskabsreform i staten. Den samlede tidsplan for budget- og regnskabsreformen forudsætter dog, at Finansministeriet allerede i 2003 påbegynder en række aktiviteter til forberedelse af den samlede budget- og regnskabsreform. For at sikre kontinuitet i implementeringsforløbet gennemføres en forsøgsordning for yderligere ca. 5 institutioner i Det er endnu ikke fastlagt hvilke institutioner, der skal deltage i forsøgsordningen i 2004, men det vil være hensigtsmæssigt at vælge institutioner med mere komplekse og mangeartede aktiver eller passiver. Det vil endvidere være hensigtsmæssigt, at disse institutioner snarest påbegynder forberedelserne til værdiansættelse mv. med henblik på opstilling af åbningsbalancen for disse institutioner så tidligt som muligt i Udgifterne til forsøgsordningen i de enkelte institutioner vil skulle afholdes inden for de medvirkende ministeriers rammer. Der skønnes at skulle afholdes udgifter på 15 mill. kr. i Økonomistyrelsen, som går til udarbejdelse af regelsæt, rådgivning og systemmæssig understøttelse af ordningen. I udgifterne indgår endvidere aktiviteter til forberedelsen af en generel indførelse af omkostningsprincipper i staten. Udgifterne afholdes inden for Finansministeriets rammer. Den foreslåede disposition kan for finansåret specificeres som følger: Økonomistyrelsen (Statsvirksomhed) 10. Opgaver finansieret ved brugerbetaling mm. Udgift 11. Lønninger... 5,0 mill. kr. 14. Køb af varer og tjenesteydelser... 10,0 mill. kr Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbevillling) Udgift 10. Effektivisering af offentlige institutioner 11. Lønninger... -5,0 mill. kr. 14. Køb af varer og tjenesteydelser ,0 mill. kr. c. Forslaget fremsættes nu med henblik på så hurtigt som muligt at få iværksat forsøgsordningen og dermed skabe et erfaringsgrundlag for indførelse af omkostningsregnskaber i hele staten i 2005.

3 3 d. Aktstykket har i udkast været forelagt Rigsrevisionen, som er positivt indstillet over for reformtankerne. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelsen af omkostningsregnskaber i ca. 13 institutioner i 2003 og 2004, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2003 opføres følgende: Udgift Mill. kr Økonomistyrelsen... 15, Effektivisering af offentlige institutioner ,0 Til Finansudvalget. THOR PEDERSEN / Mogens Pedersen

4 4 Bilag 1: Oversigt over forsøgsinstitutioner i 2003 I 2003 deltager i alt 8 institutioner i forsøgsordningen fordelt på fire ministerområder. De deltagende institutioner fremgår nedenfor med angivelse af hovedkontoen på finansloven i parentes: Fra Finansministeriet: Finansministeriets Departement ( ) Økonomistyrelsen ( ) Finansstyrelsen ( ) Fra Kulturministeriet: Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus ( ) Fra Miljøministeriet: Miljøministeriets Departement ( ) Kort- og Matrikelstyrelsen ( ) Fra Fødevareministeriet: Plantedirektoratet ( ) Fiskeridirektoratet ( )

5 5 Bilag 2: Omkostninger og effektivitet i staten Rapport fra Udvalget om omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper Bilag 3. Omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper Hvad er omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper? Statens nuværende budget- og regnskabssystem er udgiftsbaseret. En udgift anses for afholdt, når der sker et skift i ejendomsretten, f.eks. når en vare eller tjenesteydelse er leveret eller et anlægsarbejde er udført (retserhvervelsesprincippet). Med indførelse af et omkostningsbaseret budget- og regnskabssystem ændres dette princip, så man i stedet opgør omkostningerne forbundet med statens forskellige aktiviteter i det pågældende finansår, uanset hvornår betalingen er sket eller ejendomsretten er skiftet. Man får herved et regnskabsprincip, der minder om det, som private virksomheder og selvejende institutioner anvender, jf. årsregnskabsloven. Eksempler på omkostninger er forbrug af kapital i form af slid på bygninger og materiel (afskrivninger), forbrug af lagerbeholdninger, og ændringer i forpligtelser indgået på statens vegne (f.eks. finansårets ændring i funktionærers optjente feriepenge). Især for investeringer adskiller udgifter sig fra omkostninger, idet udgiftsføringen i dag sker i forbindelse med anskaffelsen, mens omkostningerne strækker sig over flere år. Formål med en budget- og regnskabsreform Omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper vil kunne forbedre den økonomiske styring i staten. En budget- og regnskabsreform vil: Øge gennemsigtigheden af de økonomiske dispositioner i staten og styrke Folketingets mulighed for at prioritere mellem forskellige bevillingsanvendelser. Omkostningsprincippet indebærer, at forskellige typer af økonomiske dispositioner tidsmæssigt opgøres og inddeles på samme måde. Herved bliver det lettere som led i prioriteringsovervejelser at sammenligne ressourceforbruget og dermed effektiviteten i målopfyldelsen og opgavevaretagelsen på forskellige udgiftsområder. Herved forbedres også grundlaget for benchmarking og konkurrenceudsættelse. Skabe forudsætninger for mere forretningsmæssige investeringsbeslutninger, herunder investeringer i IT. Med de nuværende bevillingsregler skal der i hovedreglen spares op eller gives merbevilling inden, der kan foretages en investering. I et omkostningsbaseret budget- og regnskabssystem kan institutionerne i højere grad foretage økonomisk effektive investeringsbeslutninger, når behovet er til stede, og herved hurtigere opnå effektiviseringer i opgavevaretagelsen gennem en mere smidig tilpasning til ændrede vilkår og behov. Styrke økonomistyring og ledelse og tilnærme den offentlige økonomistyringskultur til den private. Et omkostningsbaseret budget- og regnskabssystem er en anledning til at styrke institutionernes interne styring. Ved anvendelse af omkostningsfordelinger og anden ledelsesinformation kan opnås et bedre styringsgrundlag i institutionerne. Endvidere kan omkostningsbudgetter og regnskaber bruges som afsæt til mere strategiske overvejelser om institutionens kerne- og periferiopgaver. Give en bedre forvaltning af statens værdier og styrke vedligeholdelsen af statslig ejendom og materiel. I et omkostningsbaseret budget- og regnskabssystem synliggøres ressourceforbruget forbundet med den løbende anvendelse og nedslidning af produktionsapparatet. Dette kan give anledning til overvejelser om, hvorvidt produktionsapparatet (f.eks. ejendomsanvendelsen) er optimalt sammensat set i forhold til omfanget og karakteren af de opgaver, der skal løses. Der kan endvidere indbygges incitamenter til en mere effektiv forvaltning af aktiverne og en bedre vedligeholdelse. Give mere retvisende regnskaber i staten og gøre de statslige regnskaber mere forståelige for omverdenen. Med et omkostningsbaseret budget- og regnskabssystem etableres et mere dækkende

6 6 regnskab for staten, hvor udviklingen i statens værdier og forpligtelser opgøres systematisk. Herved anvendes principper, der er mere sammenlignelige med regnskabsprincipperne i andre sektorer. Hovedelementer i en budget- og regnskabsreform Hovedelementerne i en budget- og regnskabsreform er: Indførelse af omkostningsregnskaber i staten Statsinstitutionernes årsrapport gøres fuldt omkostningsbaseret. Den finansielle del af årsrapporten vil herefter indeholde en balance, resultatopgørelse og en pengestrømsopgørelse (der viser de betalinger som aktiviteterne i finansåret afstedkommer). Institutionerne vil skulle omkostningsregistrere alle væsentlige aktiviteter og opgaver til brug for årsrapporten. Omkostningsregnskaber er en forudsætning for efterfølgende at indføre omkostningsbevillinger på finansloven. Indførelse af omkostningsbevillinger på finansloven Omkostningsbevillinger på finansloven indebærer, at de enkelte bevillinger udmåles efter omkostningsprincipper. Eksempelvis vil bevillingerne indeholde afdrag (afskrivninger) og forrentning af investeringer. Da statsregnskabet altid afgives på samme form som finansloven, indebærer en omkostningsbaseret finanslov, at det samlede statsregnskab aflægges efter omkostningsprincipper. Omkostningsbevillinger vil hovedsagelig påvirke institutionernes drift og investeringer, dvs. bevillingstyperne driftsbevilling, statsvirksomhed og visse anlægsbevillinger på finansloven, mens tilskudsområdet generelt ikke berøres. Finansiering, likviditet og investeringsstyring Omkostningsbevillinger indebærer, at der bliver større forskel mellem finansårets bevilling og likviditetsbehov. En forudsætning for mere forretningsmæssige investeringsbeslutninger er, at der etableres en intern statslig kreditordning, hvor institutionerne kan få stillet likviditet til rådighed til gennemførelse af investeringer mv. Kreditten forrentes og afdrages i takt med afskrivningerne på investeringen (f.eks. et IT-system). En sådan kreditordning kan gælde for kortfristede investeringer og visse typer af langfristede investeringer (f.eks. visse ejendomsinvesteringer). Finansministeriet igangsætter i 2003 en undersøgelse af mulighederne for at udvide den statslige huslejeordning, således at forvaltning og administration af en større del af statens ejendomsportefølje kan ske gennem anvendelse af huslejeordningens principper. Herved lettes samtidig implementeringen af omkostningsregnskaber. Af hensyn til styringen af de samlede udgifter samt aktivernes særlige karakter er det fundet mest hensigtsmæssigt at undtage de særlige statslige investeringsområder såsom infrastruktur og nationalejendom (slotte, ruiner, parker, naturreservater, mindesmærker mv.) fra de nye omkostningsprincipper. Dermed vil disse investeringsområder ikke blive omfattet af kreditordningen, og der vil heller ikke skulle foretages afskrivninger. I forbindelse med den nærmere udformning af regnskabsreglerne vil det blive overvejet, hvordan reglerne kan medvirke til at sikre opretholdelsen af vedligeholdelsesstandarden. En nærmere beskrivelse af afgrænsningen af budget- og regnskabsreformen fremgår af udvalgets rapport, jf. bilag 2. Som led i budget- og regnskabsreformen gennemføres en række ændringer af bevillingsreglerne, herunder en justering af reglerne for forelæggelse af investeringer. Nye kompetencer til ledelse og medarbejdere Udarbejdelsen af omkostningsregnskaber og budgetter vil stille nye og skærpede krav til ledelse, administration og økonomiforvaltning i staten. Bl.a. vil kravene til budget- og regnskabsopfølgningen blive skærpet. På længere sigt må der forventes at blive behov for nye og ændrede medarbejderkompetencer inden for regnskab og økonomistyring, der svarer til kompetencerne i den private

7 7 sektor. Da reformen harmoniserer regnskabs- og styringsprincipperne mellem den statslige og den private sektor, vil mulighederne for medarbejdermobilitet mellem de to sektorer blive øget. Implementering Implementeringen af den samlede budget- og regnskabsreform er et omfattende organisationsudviklingsprojekt, som vil omfatte de fleste ministerier og institutioner. Implementeringen omfatter en lang række aktiviteter, herunder: gennemførelse af informationskampagner, udarbejdelse af regelsæt, vejledninger og nye kontoplaner, tilpasning af lokale og centrale økonomisystemer, rådgivning og uddannelse af økonomimedarbejdere, etablering og revision af åbningsbalancer samt implementering af nye forretningsgange og nye styringsmodeller i statens institutioner. I omkostningsudvalgets rapport er de direkte udgifter til implementeringen i statens institutioner skønnet til gennemsnitligt kr. pr. institution. Herudover forventes institutionerne i varierende omfang at gennemføre ændringer i den interne styring (forretningsgange, økonomiopfølgning mv.). Omkostningerne hertil kan kun vanskeligt skønnes, og afhænger helt af i hvilken takt, og med hvilket ambitionsniveau, institutionerne lader omkostningsprincipperne slå igennem i den interne styring. Et af formålene med forsøgsordningen er, at få et grundlag for en nærmere bedømmelse af, hvad reformen kommer til koste. Tidsplan Tidsplanen for budget- og regnskabsreformen er som følger: I 2003 og 2004 gennemføres forsøgsordningen og forberedelse til implementeringen af omkostningsregnskaber i hele staten. Der indføres omkostningsregnskaber i 2005 i hele staten med opstilling af åbningsbalancer pr. 1. januar 2005 Der indføres omkostningsbevillinger på finansloven med virkning for finansåret En mere detaljeret tidsplan fremgår af figur 1 nedenfor.

8 8 Figur 1. Tidsplan for det samlede implementeringsforløb Forsøgsperiode: Forsøg m. regnskab 2003 Forberedelse Værdians. Revision af ÅBL Årsrapport 1/3-03 1/ / / / /3-04 Forsøg m. regnskab 2004 Forberedelse Værdiansættelse Revision af ÅBL 1/3-03 1/ /6-04 Implementeringsperiode: Generel implementering Regnskab 2005/finanslov 2007 Revision af ÅBL starter Revision af ÅBL afsluttet Forberedelse Værdiansættelse Imp. afsluttet Årsrapport FFL07 1/ / / / / /2-06 1/5-06

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

om omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper i staten

om omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper i staten Finansudvalget Aktstk. 105-7 Bilag 5 Offentligt FINANSUDVALGETS SEKRETARIAT Tlf.: 33 37 55 62 33 37 55 64 7. august 2006 Notat om omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper i staten Sammenfatning:

Læs mere

indførelse af omkostningsbaserede i staten

indførelse af omkostningsbaserede i staten Beretning til statsrevisorerne om indførelse af omkostningsbaserede regnskaber i staten Oktober 2004 RB C601/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Økonomistyrelsen, juli 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Tidsplan og proces... 3 3. Bevillinger omfattet af omkostningsreformen...

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Omkostningsprincipper i staten. Omlægning af det statslige budget- og regnskabssystem

Omkostningsprincipper i staten. Omlægning af det statslige budget- og regnskabssystem Omkostningsprincipper i staten Omlægning af det statslige budget- og regnskabssystem September 2003 Omkostningsprincipper i staten, Omlægning af det statslige budget- og regnskabssystem september 2003

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Kom godt i gang med bevillingsreformen. - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov

Kom godt i gang med bevillingsreformen. - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov Kom godt i gang med bevillingsreformen - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov for 2007 4. udgave - februar 2006 2 Kom godt i gang med

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Omkostninger og effektivitet i staten. Rapport fra udvalget om omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper

Omkostninger og effektivitet i staten. Rapport fra udvalget om omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper Omkostninger og effektivitet i staten Rapport fra udvalget om omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper Marts 2003 Omkostninger og effektivitet i staten, marts 2003 Publikationen kan bestilles

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Budgettering af balance og drift - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Budgettering af balance og drift Kapitel 1. Indledning...3

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Til alle amtskommuner og forberedelsesudvalg

Til alle amtskommuner og forberedelsesudvalg Til alle amtskommuner og forberedelsesudvalg Dato: 19. juli 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: HEN Fil-navn: Orienteringsskr. 19. juli 2006 Orientering om endelig version af Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Konference om Reform af Vand- og affaldssektorer

Konference om Reform af Vand- og affaldssektorer Konference om Reform af Vand- og affaldssektorer Økonomi og regnskabsprincipper mv. ved etablering af Vand- og Spildevandsselskaber 8. november 2007 Lynge Skovgaard, Deloitte 1 10-Jul-08 LS-KL-konference

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Ministerredegørelse vedrørende beretningen om statsregnskabet 2005 Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2005

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger

Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger i regionerne I forbindelse med oprettelsen af regionerne i 2007 blev der udviklet et særligt regionalt budget- og regnskabssystem. Det regionale budget-

Læs mere

Retningslinjer for udformningen af it aktstykker

Retningslinjer for udformningen af it aktstykker Retningslinjer for udformningen af it aktstykker September 2012 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Nyt kapitel 1. Formål Med Budgetvejledning 2011 punkt 2.2.18 It-projekter er der indført

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Departementets rolle ved implementering af omkostningsregnskaber

Departementets rolle ved implementering af omkostningsregnskaber Økonomistyrelsens serie af vejledninger om regnskabsreformen i staten Departementets rolle ved implementering af omkostningsregnskaber Juni 2004 1 Departementets rolle ved implementeringen af omkostningsregnskaber

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede. en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede. en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede bevillinger en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Side 2 af 5 Tabel 1 Ministeriernes rapporterede indkøb på udvalgte indkøbskategorier 2014 (mio. kr.) Konsulentydelser (ej IT)

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Andelsboligforeningen Blommegrenen. Blommegrenen , 5220 Odense SØ

Andelsboligforeningen Blommegrenen. Blommegrenen , 5220 Odense SØ Andelsboligforeningen Blommegrenen Blommegrenen 241-279, 5220 Odense SØ Årsrapport for 2006 =U ERNST &YOUNG INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning l Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. april 2007 Kontor: Kommunaløkonomisk kt. J.nr.: 2006-2413-666 Sagsbeh.: NMJ Fil-navn: omkbev/r10

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. april 2007 Kontor: Kommunaløkonomisk kt. J.nr.: 2006-2413-666 Sagsbeh.: NMJ Fil-navn: omkbev/r10 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. april 2007 Kontor: Kommunaløkonomisk kt. J.nr.: 2006-2413-666 Sagsbeh.: NMJ Fil-navn: omkbev/r10 Rapport fra arbejdsgruppen om styringsmæssige konsekvenser for

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Implementering af den nye statslige likviditets- og finansieringsordning

Implementering af den nye statslige likviditets- og finansieringsordning Implementering af den nye statslige likviditets- og finansieringsordning Økonomistyrelsen, juli 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Organisering... 3 3. Regelgrundlaget... 3 4. Følgende

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH Notat 3. oktober 2017 STR/SRH Revision af statens regnskabsbekendtgørelse Oversigt Den nuværende regnskabsbekendtgørelse er senest revideret i 2011, hvor de statsfinansierede selvejende institutioner blev

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere