Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune."

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har anmodet statsforvaltningen om godkendelse af ændrede vedtægter for Fællesskøkkenet Elbo I/S. Statsforvaltningen godkender de ændrede vedtægter under forudsætning af, at regnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne i styrelseslovgivningen. Nedenfor ses statsforvaltningens bemærkninger vedrørende regnskabsaflæggelsen og bemærkninger til vedtægterne i øvrigt. Sagens baggrund : MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /109 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR Statsforvaltningen har modtaget kopi af de ændrede vedtægter, sammen med de gældende vedtægter og protokoludskrift fra de møder, hvor vedtægtsændringerne har været behandlet i de deltagende kommuner. EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Statsforvaltningen har endvidere fra Statsforvaltningen Midtjylland modtaget kopi af skrivelse af 29. april 2005, hvor Statsamtet Århus godkendte de gældende vedtægter. Statsforvaltningen konstaterer, at ændringerne skyldes optagelse af en ny deltager i interessentskabet Middelfart Kommune. TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Følgende fremgår af afsnit 4 i punkt 11 i vedtægterne: Regnskab udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser og i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

2 Denne bestemmelse er ændret i forhold til de gældende vedtægter, hvor der ikke er en henvisning til årsregnskabslovens Det fremgår desuden af afsnit 3 i punkt 11 i de ændrede vedtægter, at regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt, og af Statsforvaltningen Syddanmark godkendt sagkyndig revision. Denne bestemmelse er i sit indhold enslydende med den hidtidige bestemmelse om valg og godkendelse af revisor. Fredericia Kommune har oplyst, at interessentskabet har kassefællesskab med Fredericia Kommune, og at interessentskabet derfor har samme revision som kommunen. Statsforvaltningen har af Statsforvaltningen Midtjylland fået oplyst, at Statsamtet Århus ikke ses at have godkendt interessentskabets sagkyndige revision. Derudover kan det konstateres, at hverken den gældende eller de ændrede vedtægter indeholder bestemmelse om, at vilkårene for interessentskabets ophævelse skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed. Statsforvaltningens begrundelse : Følgende fremgår af 60 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008) : 60. Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra den eller de statsforvaltninger, der efter 47, stk. 1, varetager tilsynet med de deltagende kommuner. Stk. 2. Aftaler af den i stk. 1 omhandlede karakter kan ophæves, dersom deltagerne er enige herom. Ophævelse kan endvidere ske efter en deltagers anmodning, når vedkommende statsforvaltning, jf. 47, stk. 2, finder rimelig grund dertil. Stk. 3. Vilkårene for aftalens ophævelse skal godkendes af vedkommende statsforvaltning, jf. 47, stk. 2, og skal fastsættes af denne i tilfælde af uenighed mellem deltagerne. Det bemærkes, at tilsynsmyndigheden ved godkendelsen af nye og ændrede vedtægter for et kommunalt fællesskab udøver såvel et legalitets- som et hensigtsmæssighedstilsyn. Det påses, at samarbejdet er lovligt, herunder om samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser, der er i strid med lovgivningen. Statsforvaltningen har noteret sig den nye bestemmelse i afsnit 4 i punkt 11 om, at regnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens SIDE 2

3 Det fremgår af 57, stk. 1 i styrelsesloven, at velfærdsministeren foreskriver formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab. Bemyndigelsen er udnyttet i velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 989 af 30. september 2008 om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv. og det med hjemmel heri fastsatte budget- og regnskabssystem for kommunerne. De i budget- og regnskabsbekendtgørelsen og i budget- og regnskabssystemet fastsatte regler ikke kan fraviges af kommunerne, men at der intet er til hinder for, at bestemmelserne suppleres af kommunerne. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 395. Foranlediget af en konkret sag, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 10. februar 2005 telefonisk vejledende oplyst, at det er ministeriets vurdering, at det et uforeneligt med lovgivningen, såfremt et kommunalt fællesskabs regnskab udelukkende føres og aflægges efter årsregnskabslovens Ministeriet oplyste, at regnskabet for et kommunalt fællesskab skal føres og aflægges i henhold til det kommunale budget- og regnskabssystem. Der er dog efter ministeriets opfattelse intet til hinder for, at der som et tillæg udarbejdes et regnskab efter årsregnskabslovens Det vil således være i strid med lovgivningen, såfremt regnskabet alene udarbejdes efter årsregnskabslovens Det bør derfor af vedtægterne fremgå, at regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med reglerne for det kommunale budget- og regnskabssystem. Der vil som ovenfor anført ikke være noget til hinder for, at regnskabet suppleres med et regnskab aflagt efter årsregnskabslovens Det skal endvidere tilføjes, at det heller ikke er tilstrækkeligt, at der alene stilles krav om, at regnskabet udfærdiges i overensstemmelse med god regnskabsskik For så vidt angår valg og godkendelse af sagkyndig revision, må statsforvaltningen konstatere, at valg/godkendelse af sagkyndig revision tilsyneladende ikke er sket i overensstemmelse med vedtægterne. Det er statsforvaltningens opfattelse, at interessentskabet enten bør søge om godkendelse af den sagkyndige revisi- SIDE 3

4 on i overensstemmelse med vedtægterne eller ændre vedtægterne, således at de bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis bestemmelsen i afsnit 3 i punkt 11 ønskes ændret, vil den med fordel kunne suppleres med eksempelvis medmindre en af de deltagende kommuners sagkyndige revision vælges. Det fremgår af 60, stk. 3 i styrelsesloven, at vilkårene for det kommunale fællesskabs ophævelse skal godkendes af de kommunale tilsynsmyndigheder. Dette kan med fordel tillige fremgå af vedtægtens punkt 8, hvor statsforvaltningens øvrige kompetence er angivet. Ændringen af vedtægterne bør ske ved førstgivne lejlighed. Eftersom statsforvaltningen går ud fra, at det kommunale fællesskab administrerer reglerne om regnskabsudfærdigelsen i overensstemmelse med lovgivningen, vedlægges de ændrede vedtægter forsynet med statsforvaltningen underskrift. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til det kommunale fællesskabs sagkyndige revision, Kolding og Middelfart Kommune. Klagevejledning : Der kan klages over denne afgørelse til Velfærdsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K. I øvrigt : Afgørelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Anne Rasmussen kontorchef /Stella Bøttger specialkonsulent SIDE 4

5 «brevdato» TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: «Sagsnummer» SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG:

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere