Det nye Lundmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nye Lundmateriale"

Transkript

1 Det nye Lundmateriale Vurdering af sproglig fserdighed i dansk hos b0rn med et andet modersmal Special-pasdagogisk forlag

2 DET NY LUNDMATERIALE Det ny Lundmateriale er bearbejdet og oversat fra svensk "Nya Lundamaterialet" til vurdering af andetsprogets udvikling hos b0rn med anden etnisk baggrund. Den bearbejdede og oversatte version DET NY LUNDMATERIALE unders0ger den sproglige fasrdighed i dansk hos b0rn med et andet modersmal inden for et begraenset omrade af udtale, b0jningslaere, saetningsbygning og ordforrad. Gennem samtale om billederne i materialet laegges der op til spontantale hos barnet. Materialet henvender sig til aldersgruppen 6-7 ar, men vil ogsa kunne anvendes til aktivt tosprogede b0rnehaveb0rn. Materialet ma ikke opfattes som en test, men er en friere sproglig bed0mmelse der ikke er standardiseret, og udarbejdet efter sammenligning med en unders0gelse af b0rn med normalt udviklet sprog. Den omarbejdede version til brug for tosprogede b0rn i Sverige anvendes i samarbejdet mellem de forskellige skoledistrikters talepaedagoger og laerere i svensk som andetsprog. Nar jeg valgte at overf0re Det ny Lundmateriale til dansk, var det fordi jeg savnede et materiale til en mere systematisk unders0gelse af andetsproget hos tosprogede clever af anden etnisk herkomst. Da udtalen ikke er repraesentativ i sin helhed pa dansk, bar den ikke vaeret det vassentligte ved sprogunders0gelsen, men at vurdere barnets status inden for den grammatiske struktur pa dansk. Det er mit hab at det findes velegnet til at kortlaegge hvilke vanskeligheder barnet bar i sin andetsprogstilegnelse, og hvilke sproglige forbindelser der skal sryrkes, sadan som jeg bar oplevet det som talepasdagog- og at man derved kan yde konkret radgivning til b0rnenes dansklaerere i Ikl. og laerere i dansk som andetsprog. Estrid Guttormsen

3 SPROGLIG F^RDIGHED I DANSK HOS B0RN MED ET ANDET MODERSMAL Det er vigtigt at tosprogede b0rn far den n0dvendige hjaslp og st0tte fra den f0rste skoledag, sa de kan f01e sig trygge i skolen. For indvandrereleverne indebasrer det at de far undervisning i deres modersmal og i dansk som andetsprog. For at kunne give det enkelte barn den rigtige hjaslp fra begyndelsen er det vigtigt sa tidligt som muligt at danne sig et indtryk af hvor langt det er naet i sin tilegnelse af dansk. Denne vurdering skal heist ske om foraret inden skolestart i august. De medarbejdere ved skolen der er kompetente til at medvirke i bedommelsen er -en talepaedagog med erfaring med indvandrerelever -en Iserer i dansk som andetsprog og med erfaring i 6-7 ars b0rns sproglige udvikling. Arbejdsmaterialet er DET NY LUNDMATERIALE som er bearbejdet til brug herfor.det er vigtigt at vaere klar over at unders0gelsen ikke giver en udt0mmende beskrivelse af barnets ferdigheder i dansk. Der bruges forskellige strategier, herunder ogsa " pegestrategien" for at afdaskke om barnet har nogen sprogforstaelse. Det star unders0geren frit for at skifte mellem sp0rge- og en, ligesom det er naturligt at kaede afsnittene sammen til en fortaelling om Gunilla og hendes oplevelser. Hvis der er tid til det, kan man udvide sp0rgsmalene for at lokke flere begreber frem. Selv om om man saledes kan handtere unders0gelsen ret frit, skal man vide hvordan man far barnet til at svare relevant i de forskellige situationer som samtalen lasgger op til. Det er ogsa vigtigt at tilskynde barnet til spontantale, som ogsa -lige som hele unders0gelsen- b0r optages (f.eks. via baerbar computer) og med fordel aflyttes bagefter. Her finder den endelige notering pa registreringsarket sted med sammenfatning af unders0gelsen, og barnets dansklaerer orienteres herefter om resultatet. For den danske bearbejdelse og oversaettelse af NYA LUNDAMATERIALET til dansk 1988 med tak for samarbejdet med Berit Tybrand. Estrid Guttormsen K0benhavn december2011

4 VEJLEDNING IBRUGEN AF DET NYE LUNDMATERIALE Laes omhyggeligt den svenske tekst i indledningen af forevisningshasftet. Side 8 er her bearbejdet pa dansk, sa den ogsa kan bruges til de danske sp0rgsmal. Til hvert billede svarer en tekstside. (Bemaerk dog til nr. 65 og 66 svarer 4 billeder.) 0verst pa denne star de ord, som er de forventede svar fra barnet. Der er givet eksempler pa de sp0rgsmal, man kan stille barnet for at fa netop disse svar frem. Man kan ogsa anvende en for at fa svarene ind i en naturlig sproglig sammenhaeng, eller skif te mellem den og spergestrategien, sfi det ikke bliver for ensformigt. Pegestrategien kan man bruge, hvis barnet ikke siger noget. Hvis der ikke findes et passivt ordforrad overhovedet, b0r man dog ikke ga videre, men bruge materialet til at afrunde fortaellingen med. Lyt til de sp0rgsmsl, barnet spontant stiller og skriv dem ned bagefter. Hvis barnet ikke af sig selv stiller nogen spergsmal, er det vigtigt at unders0ge, om det bruger den rigtige ordstilling pa dansk. Dette unders0ges under opfordringsstrategien p3 sidste side. Kontakt bernehaveklasselaereren/ barnehavepaedagogen og aftal tid til et bes0g i b0rnehaveklassen/ b0rnehaven. Foraeldrene b0r orienteres herom, evt. skriftligt. Tal individuelt med hvert barn om billederne i forevisningshaeftet. Indspil imens samtalen pa bandoptageren, som barnet heist skal vaere fortrolig med forinden. Bliv ikke ved laengere end ca. 30 min. Det skal heist vaere en hyggelig ople velse for barnet. Lyt ogsd til barnets spontantale, som det skal opmuntres til. Samtale med b0rnehaveklasselasreren/ b0rnehavepasdagogen om, hvor dan bamet fungerer sprogligt, socialt i gruppen. Kan det h0re efter r og tage imod en kollektiv besked? Som efterarbejde afspilles bandet. Der g0res notater pa registreringsarket. Pa bagsiden optegnes eventuel spontantale og konklusion m.m. Resultatet meddeles til de laerere, der skal undervise og st0tte barnet i dansk. For den svenske arbejdsgruppes betragtninger og version af NYA LUNDAMATERIALET BeritTybrand For den danske bearbejdning og oversaettelse til DET NYE LUNDMATERIALE Estrid Guttormsen

5 Det ny Lundmateriale Eva Holmberg &Hariette Stenkvist Nya Lundamaterialet. Kartldggning och bedomning av barns sprakligaformaga. MalmoiUtbildningsproduktion Berit Tybrand m.fl. 1983JVya Lundamaterialet bearbetatfor kartldggning och bedomning av fdrdigheten i svenska hos barn med ett annat modersmal-berattelsen om Lewtf.G6teborg.Egen utgivning. Estrid Guttormsen Det ny Lundmateriale. Vurderingafsprogligfcerdighedi dansk hos b0rn med et andet modersmal-historien om Gttra7/<3.(Oversaettelse og bearbejdelse efter Tybrand m.fl.(herning Specialpaedagogisk forlag)

6 1 SENG 2 BOG 7 SKRIVER 8 FRIM^ERKE Fortaal Pigen her hedder Gunilla. Hun er med i denne her bog o.s.v. spergestrategi Det er Gunillas hand. Hvad laver Gunilla? Hvad er det? Sp0rgestrategi Hvor ligger Gunilla? Hvad laeser hun i? eller Gunilla ligger i Hun laeser I. evt. pegestrategi Peg pi det hun skriver! Peg pa frimaerket! evt. pegestrategi Peg pd sengen! Peg pa bogenl 9a TEGNER 9b RAT 10 PIGE 3 DAME 4 HUND 5 BLOMST 6 GRXES Hvad er det her? Hvad vokser der pa jorden? Det er ikke en mand men..,..; Hun er ude at gd tur med Hunden kiggerp«l... Damen og hunden stsr i noget fortael ''**, Hvad laver Gunilla? Hvad har hun tegnet der? Gunilla er ikke en dreng, Nlr Gunilla kommer hjem fra skole, skal hun have noget at spise. evt. pegestrategi Peg pd damen, hunden o.s.v.

7 11 BANAN 12 MJELK 18 KO BLAD Hvaderdet? Hvad tror du, der er i kartonen? Hvad er det? Hvad er det, der sidder pa traeet? evt. pegestrategi Detherer I glasset er der. Peg pa bananen Peg pa maslken Peg pa glasset o.s, v, evt. pege strategi Det her er ikke en gris, men. Ved siden af k,oen er der Pi grenen sidder der. Peg pa koen, traeet, bladet 13 0JNE 14 N^ESE 15 MUND 16 P^NDH 17 SK^EG fortael Her er Gunillas far. Nu peger jeg! Hvad har han Hvad har han; pa hagen? (sp0rg evt. ogsa om andre dele, hvis barnet er sikker) 21 HJERTE Hvad er det her? Det her er evt. pegestrategi PA hagen har han. Peg pa hans 0jne, naese, mund, skaag. ekstra sp0rgsmal Hvad farve er hjertet? (Benyt lejligheden til at afpr0ve barnets farvebegreb undervejs)

8 22 FOD 23 SKO 27 B0GER 28 BANANER afslutnings- Og her er Gunillas strategi Og en him kan tage pa 24 BRUSEBAD 25 VAND 26 S/EBE ekstra sp0rgsmal Hvad er der pa hylden her? Hvad er det, der ligger i skalen? Pa hylden er der mange, og i skalen er der Hvor mange b0ger, bananer er der? (Benyt lejligheden til at afpr0ve barnets talbegreb undervejs) Hvad laver Gunilla? Hvad kommer der ud af bruseren? Hvad er det, der ligger der? ekstra sp0rgsmal Gunilla tager Ud af bruseren kommer der Her ligger det, hun vasker sig med. Deter Hvad hedder de to? (peg pa begge fodder og sporg barnet om andre legemsdele) 29 PIGER fortael 30 SENGE Her ligger Gunilla og sover. Hun har bes0g af en anden pige, sa der er to. Nu er der ikke kun een pige men to, som ligger og sover i to

9 31 a /EBLER 31b STOR, ST0RRE, ST0RST fortael Nu skal du se de nseste to billeder og sige mig, hvad du ser. (Laeg handen over de to st0rste aebler. Peg pa det mindste og sig:) Her er fire. Det her aable er lille, men det her ( peg pa aeble nr 2) er ikke lille. Det er Og det her aeble ( peg pa aable nr 3) er endnu Og det der ( aable nr 4) er aller 32a SKIBE og her er fire. (Der blades igen tilbage til billedet med aeblerne, som ogsa bruges ved sp. 31b. Billedet med skibene bruges ligeledes ved sp. 32b.) Peg pa det st0rste aable Peg pa et aeble, der er st0rre end det her. ( peg pa aeble nr 2) 32b LILLE, MINDRE, MINDST (Lasg handen over de to mindste skibe Peg pa det st0rste og sig:) evt. pegestrategi evt. pegestrategi Det her skib er stort - men det der ( peg pa skib nr 2) er ikke stort men Og det her ( peg pa skib nr 3) er endnu. Og det her ( skib nr 4 ) er aller Peg pa det mindste skib Peg pa et skib, som er mindre end det her ( peg pa skib nr 2)

10 33 HURTIG, HURTIGERE, HURTIGST (Peg pa barnevognen) 35 DEN LILLE BLOMST 36 DET LILLE HUS 37 DESMAURE ekstra sporgsmal Det gar langsomt at k0re med barnevogn. At cykle gar ikke langsomt, men Og at k0re med bil gar endnu Men at flyve med flyvemaskine gar aller... Hvad har du k0rt med? Har du rejst med flyvemaskine? Hvornar? (Stil ogsa andre sp0rgsmal, der far barnet til at tale spontant ud fra billederne) (Peg skiftevis pa de to billeder) Det her er den store blomst, og det der er (peg) Her er (peg) det store hus, og der er Det her er (peg) de store ure, og det der er 34 TYK, TYKKERE, TYKKEST (Lasg handen over de to tykkeste p01ser) afslutnings- Denne her p01se er tynd - men (peg pa nr 2) strategi den der p01se er ikke tynd, den er og den der p01se ( peg pa nr 3) er endnu den der (peg pa nr 4 ) er aller og ekstra sp0rgsmal Kan du godt lide p01ser? (hvis nej, sp0rg evt.) Hvorfor ma du ikke spise p01ser? (lejlighed til yderligere spontantale om kultur m.m.)

11 38 GUNILLAS 39 KATTENS 44 UNDER 45 I Her er Gunilla. Hun bar faet en is. Hvis is er det? Hvis hale er det (peg)? fortael Her er et skab, hvor Gunilla gemmer sig Hvor er Gunilla? Her er hun under skabet, og der er hun inde 40 HANS 41 HENDES 42 MIN 43 DIN 46 BAG VED 47 FORAN Hun har en bold, og han har en bold (peg pa en bold ad gangen) Hvis bold er det? og hvis bold er det?. (Til nr 42 og 43 h0rer der ingen billeder Peg f. eks. pa barnets tr0je og din egen) Hvor er Gunilla? Pa det andet billede havde Gunilla gemt sig i skabet, men her er hun... Hvis tr0je er det? og hvis tr0je er det?. 48 VEDSIDENAF 49 PA afslutnings strategi Hvor er Gunilla nu? Nu er Gunilla ikke mere foran skabet Her er hun oven...

12 50 NED AD 54 KAN IKKE KLATRE Drengen gsr op ad trappen, og pigen gar Den her dreng kan klatre, men den der dreng (Stil forskellige sp0rgsmal, for at fa barnet til at tale spontant som f.eks.) 51 TIL Hvor 10ber Gunilla hen? Hvorfor kan han ikke klatre i traeet? Har du pr0vet at klatre i traeer? Har du pr0vet at falde og sla dig? Hvor, hvornar, hvordan? Hun 10ber hen ERA Det her er maelk. Hvordan far man maelk? 55 GYNGER IKKE afslutnings- Gunilla gynger, mendenpige strategi ekstra sp0rgsmal Har du set, hvordan man malker en ko? Hvornar, hvor, hvem? 53 MED (peg pa skeen) Hvordan spiser Gunilla suppe?

13 56 KANIKKELIDE >«> SIMSI'R 60 HARSPIST Gunilla kan godt lide sodavand, men drengen spwrgestrategi Hvad laver musen? Nu er der ikke mere ost. Hvorfor? Hvordan kan du se det? 57 SJIPPER IKKE afslutnings- Gunilla sjipper, men den pige der strategi 58 INGEN / IKKE NOGEN 61 VASKER 62 HARVASKET Hvad laver Gunilla? Hvordan er bilen blevet si ren? (Stil forskellige sp0rgsmal som:) Hjaelper du far og mor derhjemme? Hvad hjcelper du med? Det her trae har mange blade, men det der tree har (Stil forskellige spergsmal som:) Hvorfor det? Hvornar er der blade pa traserne? Unders0g om barnet kender arstiderne)

14 63 SKALREJSE sp0rge- Gunilla har sine kufferter med (peg) strategi og k0ber en billet. Hvorfor g0r hun det? ekstra Har du rejst med toget? sp0rgsmal Hvorhen, hvornar? 65 Stasrk datidsb0jning KHV SOV SAD SPRANG (OP) 66 Svag datidsb0jning L/ESTE K0RTE TEGNEDE KIGGEDE (UD) (Pr0v at fi barnet til at sige sa mange verber i datid som muligt ved at stille sp0rgsmal i datid og samtidig pege pa de enkelte b0rn pi billedet) 64 SKALBADE Hvad gjorde han / hun / den o.s.v. Gunilla har hentet sin badering og 10ber ned til stranden. Hvorfor g0r hun det? (Skriv ogsi barnets saetninger ned) fortael Sidste ar var hun pa en tur med hele b0rnehaven. De andre b0rn var ogsi i vandet. De k0rte i bus derhen og nu skal vi se, hvad der skete i bussen. 65 Staerk datidsb0jning SPRANG MOD LOB 66 Svag datidsb0jning HOPPEDE SV0MMEDE GRAVEDE sporgeslr.ilfgi Hvad lavede b0rnene, da de var kommet derhen? (Skriv ogsi barnets saetninger ned) lorl.vl Bagefter da b0rnene var faerdige med at bade sa...

15 65 Staerk datidsb0jning DRAK GR^ED SAD (PA) 66 Svag datidsb0jning SPISTE BL0DTE SYEDE Hvad skete der (Skriv ogsa barnets saetninger ned) 66 Svag datidsb0jning K0RTE Hvad gjorde de sa? (Skriv ogsa" barnets saetninger ned) 67 SP0RGEORDS-SP0RGSMAL 68 JA/NEJ - SP0RGSMAL Fortael opfordringsstrategi Nu har jeg spurgt dig om en hel masse ting og nu er det din tur til at sp0rge mig om noget (Fa barnet til at stille sp0rgsmal med sp0rgeord ved at sige:) Sp0rg mig hvor jeg bor! Sp0rg mig hvor gammel jeg er! (og sp0rgsmal, der besvares med ja/nej ved at sige:) Sp0rg mig om jeg kan lide is!

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN TURBO-ORD De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN Hvis man behersker de 120 hyppigste ord i tale og skrift, kommer man lettere igennem mange laese- og skriveopgaver. Det er normalt

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Idekatalog til at arbejde med børns kompetencer, som skal bruges for at lære at håndtere konflikter.

Idekatalog til at arbejde med børns kompetencer, som skal bruges for at lære at håndtere konflikter. 1 Idekatalog til at arbejde med børns kompetencer, som skal bruges for at lære at håndtere konflikter. Børnehavebørn: At tyde følelser: Tegn 4 forskellige børn: Et der er surt, et der er formærmet, et

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Læreplan i Stjerneblomsten.

Læreplan i Stjerneblomsten. Læreplan i Stjerneblomsten. De 6 punkter, som vi kommer ind på i læreplanen, er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sprog. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener.

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Generelle mål [LÆREPLAN] 2012-2013

Generelle mål [LÆREPLAN] 2012-2013 Bibelfortælling kan foregå på mange forskellige måder: som dissideret fortælling, som bordteater, der kan dramatiseres med børnenes hjælp, PowerPoint, små film eller billeder. Som regel får børnene et

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Mere end 55.000 danskere har autisme i en af diagnosens mange former, og mindst hver fjerde skønnes at være

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere