Aabenraa Kommune Årsberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Kommune Årsberetning 2014"

Transkript

1 Aabenraa Kommune Årsberetning

2 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Hoved- og nøgletal 10 Kommunens årsregnskab 2014 Anvendt regnskabspraksis 11 Driftsregnskab regnskabsopgørelse (Kontoopdelt) 15 Balance 16 Regnskabsopgørelse(udvalgsopdelt) 18 Noter til årsregnskab og balance 19 Sektorbeskrivelser Skatter og generelle tilskud 48 Økonomiudvalget 50 Arbejdsmarkedsudvalget 54 Børne- og Uddannelsesudvalget 60 Kultur- og Fritidsudvalget 66 Social- og Sundhedsudvalget 69 Teknik- og Miljøudvalget 83 Vækst- og Udviklingsudvalget 87 Beredskabskommissionen 90 Anlægsinvesteringer 91 Jordforsyningen 108 Renter og nettolåneoptagelse - økonomiudvalget 110 2

3 Generelt Kommuneoplysninger Kommune Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Telefon: Telefax: Hjemmeside: SE/CVR.nr.: Regnskabsår: 1. januar december Byrådet Fra 1. januar 2014 Thomas Andresen (V) Rasmus Lyngbak Bøgen (V) Povl Kylling Petersen (A) Ejler Schütt (O) Philip Tietje (V) Kim Brandt (A) Tim Søren Wulff (V) Kirsten Nørgård Christensen (V) Christian Panbo (A) Erwin Andresen (S) Kaare Solhøj Dahle (O) Gert Nordklitgaard (Ø) Carina Underbjerg Hansen (V) Signe Bekker (A) Lars Kristensen (V) Jette Julius Kristiansen (O) Erik Uldall Hansen (A) Jan Riber Jakobsen (C) Martin Ugilt Thomsen (V) Jens Wistoft (V) Svend Hansen Tarp (A) Kurt Andresen (S) Thomas Rehder Juhl (V) Christian Gramstrup Lauridsen (O) Helga Nørgaard (A) Eivind Underbjerg Hansen (V) Michael Christensen (F) Bent Sørensen (V) Dorte Ballhorn Soll (A) Karina Tietje Rogat (V) H. Kristian Wollesen (O) Kommunaldirektør Niels Johannesen Revision E&Y, Englandsgade 25, 5100 Odense C 3

4 Generelt Borgmesterens forord 2014 regnskabet sætter en ny standard. Vi har i 2014 opnået det bedste regnskabsresultat i kommunens historie. Selvfølgelig er der hist og her ting, der økonomisk kunne være gået bedre, men det overordnede billede er meget positivt. Den økonomiske politiks vigtigste pejlemærke er resultat af ordinær drift. Her er målet et overskud på 135 mio. kr. for at finansiere et anlægsniveau på 120 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på ordinær drift på 250 mio. kr., som så til gengæld finansierer anlæg for 180 mio. kr. Vi havde oprindeligt budgetteret med et overskud på 170 mio. kr. Ud af forskellen på 80 mio. kr. skyldes 46 mio. kr. mindreforbrug til overførsler, herunder især sygedagpenge, førtidspension og dagpenge. Hertil kommer mindreudgifter til service på knap 19 mio. kr. Og i modsætning til tidligere skyldes dette mindreforbrug ikke, at vores institutioner sparer meget op. Det skyldes primært et reelt mindreforbrug på de områder vi tidligere har været udfordret på at kunne styre. Anlægsniveauet er som nævnt på 180 mio. kr., og er klart større end i de foregående år, hvor niveauet har været på ca. 100 mio. kr. Forbedringen i vores driftsøkonomi gør det muligt at investere i fremtiden. Fx har vi brugt over 50 mio. kr. til Kongehøjskolen i 2014 og knap 48 mio. kr. på Lyreskovskolen. Vi tror på, at det er nødvendigt at investere i fremtiden, men at en nødvendig forudsætning for dette er, at vi har styr på vores driftsøkonomi. I de senere år har vi været tilfredse med vores resultater, men årets resultat gør os nærmest stolte. Modsat de seneste 4 år er antallet af ansatte faktisk steget en anelse. Så forbedringen i økonomien er altså kommet til trods for, at antallet af medarbejdere omregnet til fuldtidsstillinger er steget fra sidste år til i år. I private virksomheder følges omkostningsprincippet, hvorved man har mulighed for at vurdere et regnskab i forhold til værdien af virksomheden når man medregner bygninger, nedslidning af materiel, forpligtigelser og øvrige værdier. Kommunens regnskabsprincipper skal følge det såkaldte udgiftsprincip, hvor udgifterne og ikke omkostninger er i fokus. I årsberetningen vil man dog også som et supplement kunne se en balance opgjort efter omkostningsprincippet. Heraf fremgår, at kommunens egenkapital er på 2,6 mia. kr., som blandt andet dækker over anlægsaktiver for 3,7 mia. kr., hvoraf hovedparten vedrører ARWOS og en langfristet gæld på brutto 760 mio. kr., hvoraf 234 mio. kr. vedrører ældreboliger, som brugerne og ikke kommunen betaler. Selv om man skal varsom med at fortolke meget på balancen, da regnskabsprincipperne primært tager sigte på det omkostningsbaserede, er det alligevel glædeligt, at egenkapital siden 2013 er steget med knap 400 mio. kr. Det skyldes dels investeringerne på 180 mio. kr. og en kasseforøgelse på 74 mio. kr., samt en række andre reguleringer. Ser vi på den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen er den steget fra 174 mio. kr. i 2013 til knap 267 mio. kr. i Det lyder af meget, men placerer stadig kommunens likviditet pr. indbygger i den lave ende når vi sammenligner med andre kommuner. Regnskabet sammenfatter på mange måder, at vi har evnen til at styre vores driftsudgifter og viljen til at prioritere investeringer i fremtiden som fx i skolebyggerier. Det tror vi er nødvendigt for at være vækstparate og udnytte mulighederne fra blandt andet sygehusbyggerierne. Noget kan tyde på, at de seneste 6 års negative udviklingskurven er lige ved at knække. For folketallet er godt nok stadig faldende, men det er langt mindre end forventet. Således boede der den 31. december personer i Aabenraa Kommune. Det er 87 færre end året før, men det skal ses i lyset af, at faldet over de senere år har været i gennemsnit på knap 300 pr. år. 4

5 Generelt Det gode regnskabsresultat giver et godt afsæt for fremtiden, men langt fra alle problemer er løst. Vi har stadig et usikkert indtægtsgrundlag og det er fortsat nødvendigt at føre en konsekvent økonomisk styring om ikke andet så på grund af budgetlovens konsekvenser, hvis vi ikke gør det. Men lad os glæde os over, at vi har løst opgaven med at styre vores økonomi i 2014 meget tilfredsstillende. Thomas Andresen Borgmester 5

6 Generelt Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 17. marts 2015 aflagt årsregnskabet for 2014 for Aabenraa Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. Aabenraa, den 25. marts 2015 Borgmester Thomas Andresen Kommunaldirektør Niels Johannesen Vicekommunaldirektør Tom Ahmt 6

7 Generelt Revisionspåtegning Kommunens eksterne revision skal i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. senest den 15. juni 2015 afgive beretning om revision af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet med revisionspåtegning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. 7

8 Generelt Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget Hovedtallene i Aabenraa Kommunes regnskab for 2014 kan opstilles således: Oversigt i kr. Oprindeligt budget 2014 Overført fra 2013 Tillægsbev. Ompl. Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Ansøgte overførsler til 2015 Skatter og generelle tilskud i alt Driftsudgifter i alt Driftsresultat Renteudgifter netto i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Jordforsyning netto i alt Resultat Netto låneoptagelse Finansforskydninger Kursregulering Påvirkning kassebeholdning (der kan forekomme differencer i forbindelse med afrundinger) + indtægt/merforbrug/overførsel til 2014 / - udgift/mindreforbrug/lån af budget 2014 Resultatet af den ordinære drift viser i 2014 et overskud på 249,9 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 178,7 mio. kr. (korrigeret budget). Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen forventet godkendt en overførsel til næste års budget vedrørende overførte driftsbevillinger på 47,5 mio. kr., hvilket er 6,0 mio. kr. mere end sidste år. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til driften på netto -39,974 mio. kr. De største tillægsbevillinger er givet til følgende områder: Arbejdsmarkedsudvalget overførselsudgifter på -28,963 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget forsikrede ledige på -15,214 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget udgifter inden for servicerammen med +9,366 mio. kr. Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2014 steget med ca. 66,8 mio. kr. 8

9 Generelt Årets resultat bidrager med en forøgelse på 73,7 mio. kr. og hertil skal lægges nettolånoptagelse på 6,5 mio. kr. Årets resultat samt nettolånoptagelse bidrager således til en forøgelse at de likvide aktiver med 80,2 mio. kr. Fra finansforskydninger er likviditeten pr. 31. december derimod blevet formindsket med netto ca. 13,5 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er: Forøgelse: Forsyningens afdrag på deres gæld til kommunen (6,0 mio.) Formindskelse: Ændring af deponerede beløb (6,1 mio. kr.) Formindskelse: Øvrige finansielle nettoforskydninger (13,4 mio. kr.) der hovedsageligt vedrører forskellige mellemregningskonti. 9

10 Generelt Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsområderne (selskabsgjort pr. 1. januar 2010 ARWOS) Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser (Tjenestemandspensioner og arbejdsskadeerstatninger) Likvide beholdninger (kassekredit/obligationsbeholdning) Langfristet gæld heraf gæld vedr. ældreboliger (brugerbetalte) Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) (kassekredit/obligationsbeholdning) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld ekskl. ældreboliger (kr.) Skatteudskrivning Beskatningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.) Landsgennemsnit kr Udskrivningsprocent kommuneskat 25,4 25,4 25,4 Grundskyldspromille 22,0 18,9 18,9 Indbyggertal pr. 31. december

11 Generelt Kommunens årsregnskab 2014 Anvendt regnskabspraksis Aabenraa Kommunes årsregnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts- anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Supplementsperioden er fastsat til den 1. januar januar. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Aktivering af anlægsaktiver og afskrivninger herpå registreres direkte på kommunens status med modpost på egenkapitalen. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Ændret regnskabsprincip Ved budgetvedtagelsen for året 2013 blev det besluttet at udgifterne til vejafvandingsbidrag fra og med året 2012 registreres forskudt i forhold til det år fakturaen fra forsyningsselskabet ARWOS fremsendes på idet fakturaen fremsendes efter supplementsperiodens udløb den 15. januar. Det vil sige at regningen for vejafvandingsbidrag for året 2012 betales og bogføres i regnskabsåret 2013 og så fremdeles.. 11

12 Generelt Balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ikke operative aktiver som f.eks. arealer til rekreative, natur- beskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som f.eks. veje værdiansættes ikke. Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver Grunde Grunde og bygninger til videresalg Aktiver under opførelse Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før den 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Grunde og bygninger overtaget fra det tidligere Sønderjyllands Amt er optaget til værdien ifølge den endelige delingsaftale for Sønderjyllands Amt. Øvrige materielle anlægsaktiver Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver til en værdi under kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. 12

13 Generelt Afskrivningernes størrelse Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Aktiver Forventet brugstid Bygninger Rådhuse administrationsbygninger m.v år Skoler, sociale institutioner, daginstitutioner, ældreboliger m.v år Tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr Transportmidler 5-15 år 5-8 år Inventar Kontorinventar IT og andet kommunikationsudstyr 3-5 år 3-5 år Finansielt leasede materielle anlægsaktiver Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Op- og nedskrivninger Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelser, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig. Ejerandele i forsyningsselskabet Byrådet godkendte den 23. juni 2010 den endelige selskabsdannelse af forsyningsområderne. Den etablerede forsyningskoncern består af følgende selskaber Arwos Holding A/S, som er 100 % ejet af Aabenraa Kommune, samt selskaberne Arwos Vand A/S, Arwos Spildevand A/S, Arwos Affald A/S, Arwos Deponi A/S og Arwos Service A/S, der alle er ejet af holdingselskabet. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal kommunerne registrere deres ejerandel i selskaber til den indre værdis metode, d.v.s. til en værdi svarende til Aabenraa Kommunes andel af selskabets egenkapital. Fysiske aktiver til salg Byggegrunde optages i anlægskartoteket til den forventede salgspris. 13

14 Generelt Tilgodehavender Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Egenkapital Egenkapitalen opdeles i følgende Modpost for takstfinansierede anlægsaktiver (forsyningsvirksomheder) Modpost for selvejende institutioners anlægsaktiver Modpost for skattefinansierede anlægsaktiver Balancekontoen (den finansielle egenkapital) De tre førstnævnte konti anvendes som modkonti i relation til anlægsaktiverne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drift, anlæg og finansiering, samt eventuelle afskrivninger af tilgodehavender og værdireguleringer. Tjenestemandspensionsforpligtigelsen Pensionsforpligtigelsen over for overenskomstansatte medarbejdere er afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtigelse hvert 5. år. Pensionsforpligtigelsen er senest beregnet pr. 31. december Beregningerne er udarbejdet af SAMPENSION og er foretaget ud fra en forventning om et langsigtet afkast på 4 % og en lønudviklingstakt på 2 %. Forudsætningerne for rente- og lønudviklingstakt er i overensstemmelse med afsnittet Hensatte forpligtelser i Økonomi- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.. Forpligtigelsen reguleres hvert år over egenkapitalen med forskellen mellem de udbetalte tjenestemandspensioner og en yderligere henlæggelse på 20,3 % af årets samlede lønudbetaling til tjenestemændene. Reguleringen sker direkte på status med modpost på egenkapitalen. Der henvises i øvrigt til note 21. Feriepengeforpligtigelsen Feriepengeforpligtigelsen til fastansatte medarbejdere er beregnet pr. 31. december 2014 og forskydningen i forhold til 2013 er registreret direkte på kommunens status med modpost på kommunens egenkapital. Arbejdsskadeforpligtelsen Der er ultimo 2014 udarbejdet en ny aktuarberegning af kommunens arbejdsskadeforpligtelse. Beregningen tager udgangspunkt i de kendte arbejdsskader. Aktuarberegning skal foretages hvert 5. år. Der henvises i øvrigt til note 21 Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. Afrundinger Der kan forekomme mindre differencer i forbindelse med afrundinger. 14

15 Generelt Note 1 Driftsregnskab regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse i kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) A. Det skattefinansierede område Indtægter Oprindeligt Budget 2014 Korrigeret budget 201 Regnskab 2014 Regnskab 2013 Skatter Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud Udviklingsbidrag Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) 2 Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord (Økonomiudvalget) Byggemodning (Vækst- og udviklingsudvalg) Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) Indtægter/overskud angives med (+) og udgifter/underskud angives med (-) 15

16 Generelt Balance Balance i kr. Noter 12 AKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Ultimo 2013 Ultimo 2014 Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv Inventar Anlæg under udførelse I alt IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 13 Ejerandel af selskaber og Aabenraa Havn Øvrige langfristede tilgodehavender Deponeringer Indskud i Landsbyggefonden Mellemregning med forsyningsvirksomheder I alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger 0 0 Ejendomme og grunde til salg Tilgodehavender Pantebreve Likvide beholdninger (inkl. obligationer) I alt AKTIVER I ALT

17 Generelt Balance i kr. Balance Noter 20 PASSIVER EGENKAPITAL Ultimo 2013 Ultimo 2014 Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Finansiel egenkapital I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER Kassekredit 23 Øvrig gæld I alt PASSIVER I ALT Kautions- og garantiforpligtelser udgør mio.kr. 25 Swapaftaler og valutaterminsforretninger 17

18 Generelt Note 1 Driftsregnskab regnskabsopgørelse (udvalgsopdelt) Regnskabsopgørelse i kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) A. Det skattefinansierede område Indtægter Oprindeligt Budget 2014 Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Regnskab 2013 Skatter Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud Udviklingsbidrag Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Kultur og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalg Vækst- og Udviklingsudvalget Beredskabskommission Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Kultur og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalg Vækst- og Udviklingsudvalget Beredskabskommission Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Jordforsyning Salg af jord (Økonomiudvalget) Byggemodning (Vækst- og Udviklingsudvalget) Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) Indtægter/overskud angives med (+) og udgifter/underskud angives med (-) 18

19 Generelt Note 1 Indtægter Skatter, tilskud og udligning (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat Selskabsskat Øvrige skatter Grundskyld Dækningsafgift offentlige ejendomme Samlede skatter i alt Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud (ældretilskud, Ø-tilskud og tilskud til vanskeligt stillede kommuner) Beskæftigelsestilskud Momsrefusioner Tilskud og udligning i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Note 2 Drift byudvikling, miljø og trafik Byudvikling, miljø og trafik (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Fælles funktioner (teknik og miljø) Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Byudvikling, miljø og trafik i alt

20 Generelt Note 3 Drift undervisning og kultur Undervisning og kultur (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning og kultur i alt Note 4 Drift - sundhedsområdet Sundhedsområdet (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning Vederlagsfri behandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sundhedsområdet i alt Note 5 Drift sociale opgaver og beskæftigelse Sociale opgaver og beskæftigelse (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Central refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Sociale opgaver og beskæftigelse i alt

21 Generelt Note 6 Drift fællesudgiver og administration Fællesudgifter og administration (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Løn- og forsikringspulje og Tjenestemandspensioner Fællesudgifter og administration i alt Note 7 Personaleoversigt Oversigt over antal medarbejdere, omregnet til helårsansatte Område Helårsansatte 2013 Helårsansatte 2014 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Ansatte ved Foreningen De Danske Børneinstitutioner Ansatte ved Enggården 1) Sum i alt Fælles udgifter og administration I alt ) Enggården har ikke indgået i den årlige personaleoversigt i årsberetningen før Baggrunden for korrektionen i 2014 og 2013 er en vurdering af, at personaleforbruget i institutionen skal anses som en del af det overordnede personaleforbrug i Aabenraa Kommune, mens institutionens daglige drift varetages af Danske Diakonhjem. Personaleforbruget i Enggården var på 37 fuldtidsstillinger i 2012, 35 fuldtidsstillinger i 2011 og 36 fuldtidsstillinger i I forhold til 2013 er antallet af helårsansatte steget med 79 personer Stigningen er primært sket på følgende områder 14 fuldtidsstillinger på folkeskoleområdet 27 fuldtidsstillinger vedrørende personer i seniorjob 57 fuldtidsstillinger vedrørende tilbud til ældre og handicappede De samlede lønudbetalinger har i 2014 udgjort ca. 1,736 mia. kr. mod ca. 1,699 mia. i

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013 Aabenraa Kommune Årsregnskab 2013 Årsberetning 2013 justeret 19/3-2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 5 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere