Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl på Holmegårdsskolen Side 1 af 29

2 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Beretninger 2.1. Formandsberetning 3. Godkendelse af regnskab Forslag fra bestyrelsen 4.1 Forslag til budget Forslag til nye regler for opførelse og handel med carporte 4.3 Forslag til regler for træhøjder i 4.4 Forslag til kontingentindbetaling via PBS 4.5 Forslag til vedligeholdelsesplan 5. Indkomne forslag 6. Valg 6.1 Valg af kasserer 6.2 Valg til bestyrelsen Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 6.3 Valg af bestyrelsessuppleanter Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år 6.4 Valg af revisor for 2 år Side 2 af 29

3 7. Eventuelt Formanden Bengt Lynggaard indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte medlemmer velkommen. Ad 1.1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog foreningens advokat John Jantzen. John Jantzen blev valg med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var 36 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ad 1.2. Valg af stemmetællere Poul Erik Iversen (Grundkær 15) og Valther Larsen (Allingvej 64) blev valgt. Ad 2.1. Formandsberetning Velkommen Velkommen til vor årlige generalforsamling. Formandsberetningen for det forløbne år vil først og fremmest være præget af en gennemgang af de projekter, vi sidste år forelagde generalforsamlingen. Hvordan er de blevet gennemført, hvad gik godt og hvad gik mindre godt. Men jeg vil dog først komme ind på den daglige drift. Side 3 af 29

4 Årets 3 største projekter har været omlægning af vort regnskabssystem, renoveringen af den store legeplads og omog udbygningen af hybridnettet. Entreprenørarbejdet Der er al mulig grund til at rose Ruben, Lissi og deres mandskab for den måde de håndterer vedligeholdelsen af vort område. Selvfølgelig har der været ting, der har skullet ændres, men overordnet må vi konstatere, at alt fra snerydning til renholdelse og beskæring er udført professionelt og helt i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Inden for aftalerne er Materialegården i øvrigt blevet malet både ude og inde. Det trængte den til. Det er næsten 20 år siden den har fået en omgang inde. Når vi ser på det daglige arbejde er det iøjnefaldende, at storskraldsmængden i den grad er vokset gennem de seneste år. Vi har fået opsat en større container i Materialegården, men den skal som oftest tømmes to gange om ugen, hvad den mindre container, vi havde før også skulle. Snerydning kan man aldrig vide, hvor mange timer der gå til. Det bestemmer vejrguderne. Men i år har de været os ret venligt stemt, så udgiften er til at overse. Haveaffald på Runde P Desværre har vi igen i år haft bøvl med haveaffald på Runde P. Pladsen er beregnet for vores entreprenør og ingen andre. Hvis der så bare blev henlagt haveaffald, men der har været smidt alt muligt andet, også husholdningsaffald og storskrald. Side 4 af 29

5 Det er sagt på en pæn måde noget svineri. I nogle tilfælde har vi opdaget, hvem synderne var, og de har fået brev om at bringe det til ophør, hvad så nogenlunde er sket. Men vi tøver ikke med at sende en regning for oprydning efter dem, hvis det gentager sig. Trappen til Avedøre Havnevej Trappen op til Avedøre Havnevej er meget benyttet. Den har volder os en del problemer idet brædder går løse og den bliver glat i regnvejr. Vi har arbejdet med forskellige løsningsmodeller, men er endnu ikke kommet til en konklusion. Dog ser det ud til at den endelige løsning nok bliver en ny trappe lavet i sten. Vedligeholdelsesudvalget har indhentet tilbud på det, og det var langt billigere end vi havde forventet, så det er et spørgsmål, vi vender tilbage til snarest muligt. Skilte På sidste års generalforsamling blev fremført, at nogle skilte var defekte og andre manglede. Disse skilte burde for længst have været sat op. Først vor kasserer og senere jeg selv har henvendt os til vores normale leverandør flere gange, men vi fik ingen returmelding. Ved velvillig hjælp fra kommunens teknikere har vi nu fundet den rigtige leverandør. Skiltene lander i denne uge, og vil blive opsat snarest. Vi er meget spændte på kvaliteten, da prisen på skiltene er overkommelig. Bommene I det forløbne år har vi desværre været nødt til at udskifte flere bomme. Side 5 af 29

6 Nogle har været udsat for hærværk af værste karat, et par stykker er blevet påkørt og endelig har almindelig slitage gjort det af med et par stykker. De bomme vi nu sætter op har 3 fordele frem for de gamle. 1. De fastskrues i et faststøbt fundament, så de let kan udskiftes. 2. De er af en kraftigere konstruktion og 3. De har 2 låsehuse, så de kan monteres med systemlåse, hvis det skulle blive nødvendigt, hvad der nemt kan komme på tale. Rabatterne Går man en tur på stierne oplever man en utrolig forskel på udseendet. En stor del skyldes rabatterne og deres vedligeholdelse. Der er alt for mange, der ødelægger rabatterne ved at holde på dem andre er ligeglade med udseendet. De henholder sig til, at arealerne er foreningens, hvad det også er. Vi har jo selv bestemt hvor meget vi vil ofre på vedligeholdelsen, hvilket vil sige, at vi ikke kan lade kontingentet stige. Det er jeg er enig i, men så synes jeg også, at alle bør gøre en indsats, ved at nusse bare lidt med græsset og buskene uden for ens hus. Områdets ejendomme er i mange tilfælde ved at se nedslidte ud. Rustne postkasser, algebelægning på plankeværker og sokler, ja jeg kunne blive ved - er med til at mange steder ser ret brugte ud. Der skal så lidt til for at rette på det, og husk din nabo skal også se på det. Side 6 af 29

7 Parkering på stierne Den helt store daglige opgave er at tage mod såvel mundtlige, som skriftlige klager over, at der parkeres på stierne. Og det er forbudt at parkere på stierne, hvilket en del stadig har svært ved at fatte. Kun af- og pålæsning er tilladt, og det endda kun i kraft af en midlertidig tilladelse til det. Ud over forbudet mod at parkere skal man også huske på, at stierne er brandveje, hvor der ikke må parkeres. I det forløbne år, har bestyrelsen været nødt til at udsende en kraftig opfordring til beboerne på Bredkær Øst til at stoppe uvæsenet, også med at undlade at lukke bommene. Opfordringen mundede ud i, at hvis en beboer blev noteret 3 gange for at overtræde betingelserne, ville der blive taget skridt til aflåsning af stien. Beboerne beviste, at reglerne kan overholdes. En aflåsning er derfor ikke på tale lige for øjeblikket. Så må vi håbe det holder, og at andre stier følger eksemplet. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at nævne, at vi faktisk har et par stistrækninger, hvor vi aldrig har set parkering eller manglende aflåsning. Kan nogen forklare mig forskellen? Hundeklager Desværre har vi i år været involveret i flere klager over hundes adfærd. Det er et utrolig følsomt emne, vi som bestyrelse ikke ligefrem har været begejstrede for at behandle, men alle grundejeres tarv skal jo varetages. Side 7 af 29

8 Bedst ville det have været, hvis naboer havde talt sig til rette, men det kræver to ting: at man personligt henvender sig til hundeejeren. Og at hundeejeren respekterer, at mange - både børn og voksne - er bange for hunde. Her nytter det ikke at sige, at hunden ikke gør noget. Man skal respektere denne angst. Hundeejeren skal også respektere, at hverken hund eller naboer kan være tjent med, at hunden står og gøer fra tidlig morgen til sen aften. Gør den det, har hverken hund eller naboer det godt, men en god hundetræner vil stort set altid kunne hjælpe hundeejeren med problemet. At bestyrelsen drages ind i problemerne kan være et nødvendigt skridt, inden man inddrager politiet, men vi må appellere til at man først forsøger sig med en henvendelse til hundeejeren. Det kan være ualmindelig både pinligt og pinagtigt for bestyrelsesmedlemmerne at blive inddraget i en sag, hvor parterne end ikke har talt med hinanden. Træhøjder Blandt de mange store og små spørgsmål vi i årets løb har været nødt til at tage stilling til har været træernes højde på såvel stier som i haverne. Som følge deraf har vi udarbejdet en redegørelse, der er trykt i Baunebakke-bladets sidste nummer og et forslag til, hvordan vi kan håndtere problemet i fremtiden. Dette forslag kommer vi ind på senere. Side 8 af 29

9 Og så til årets 3 store projekter: Regnskabssystemet Det ene af de store projekter har været omlægning af vort regnskabssystem. Det er ikke noget den enkelte grundejer mærker ret meget i det daglige, men vi har investeret penge og mange kræfter i et nyt regnskabssystem, der direkte binder os op på PBS. Alternativet hertil ville være, at vi ikke fremover kunne forvente at et foreningsmedlem ville påtage sig at føre vort efterhånden omfattende regnskab, og vi ville blive nødt til at overdrage det til vor advokat med de dermed forbundne omkostninger. Med det nye system skulle fremtiden være nogenlunde sikret på det punkt. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke Jørgen Møller og Bente Risom for en kæmpe indsats med at få det hele stablet på benene assisteret af Peter Knub. Vedligeholdelsesplanen Vedligeholdelsesplanens gennemførelse er gået over al forventning. Et punkt har været dominerende, nemlig gennemførelsen af den store legeplads renovering. Her er al mulig grund til at takke de mange frivillige medhjælpere, der deltog i arbejdet, men mest af alt er der grund til takke en speciel beboer: Michael Brandt Svendsen og hans kone Trille. De kom med et utrolig godt tilbud til vedligeholdelsesudvalget. Blandt andet at vi rentefrit kunne dele regningen over 2 år. Der var jubel i bestyrelsen og der gik kun få minutter med at godkende tilbuddet. Side 9 af 29

10 Nu står legeredskaberne der og alle er begejstrede. Svævebanen var ikke med i projektet, det var der ikke penge til, men den er nu under opførelse. Også andre planer for legepladserne drøftes, og jeg håber meget, at vi også i årene fremover vil være i stand til at udbygge og vedligeholde dem. Hybridnettet Et af de store projekter i det forløbne år har været ombygningen af hybridnettet. Vi fik en meget favorabel aftale om ombygning. Den omfattende og kostbare ombygning blev gennemført uden at den kostede foreningen en krone. Helt problemfrit var det, som I vil vide ikke, men i hus kom det, og vi har i dag et anlæg, der er så velfungerende, som det kan blive med de kobberkabler, vi har i jorden. Selvfølgelig kan alt blive bedre: Hvem kunne ikke ønske at have råd til at udskifte kablerne til fiberkabler, men det har lange udsigter. Nogle få beboere oplevede, at de fik dårligere TV ved ombygningen. Årsagerne hertil var dels nogle få dårlige stikledninger, dels dårlige installationer i husene. Dette kom ikke bag på bestyrelsen, men bag på nogle beboere. Navnlig de beboere, der havde købt hus i forvisning om, at installationerne var i orden. Ordentlige kabler og HF-tætte stik er en forudsætning for, at alle kanaler står perfekt, og navnlig hvis man har flere TV -er sluttet til. Side 10 af 29

11 Det har været en stor glæde for os, der har knoklet med at få tingene bragt på plads at opleve, hvor mange der har fået Webspeed og som har stor glæde af det. Ind imellem får vi forespørgsler om muligheden for at framelde sig hybridnettet. Nej det kan man ifølge deklarationerne ikke. Individuelle løsninger, så man kunne vælge mellem Grundpakke Mellempakke og den store pakke kan vi heller ikke tilbyde. Vi har som forening købt en samlet pakke med fællesopkrævning, der billiggør vort Tv-forbrug, og den hæfter vi som før nævnt alle for. Carporte De nærmere regler skal vi drøfte senere på generalforsamlingen. Carportene repræsenterer et ømt problem. Ganske vist er alle tildelt egen p-plads, jf. Baunebakke-bogen. Men beboerne har fået flere biler gennem årene, og der er eksempelvis kun få ledige pladser på Rebæk Allé. Vi har nu fået den officielle tilladelse til opførelse af flere carporte på Rebæk Alle. De nuværende regler har i nogle tilfælde betydet, at beboernes faste plads kan ligge langt fra huset, - og hvem skal kontrollere, hvis beboerne holder andetsteds tættere på huset og dermed optager en ekstra plads. Der kan nu ikke opføres flere carporte på Vesterskel. Der er en mulighed for, at kommunen kan give os en dispensation til at opføre carporte på den del af Vesterskel, der tilhører amtet. Side 11 af 29

12 Men i så fald skal ejeren selv sørge for at fjerne carporten igen, hvis Avedøre Havnevej en gang i fremtiden skal udvides. På Runde P og Store Klardam er der stadig mulighed for at finde p-pladser. Hjemmesiden Vores hjemmeside er velbesøgt. Frank Andersson administrerer hjemmesiden med ansvar over for bestyrelsen. Den er allerede nu så omfattende, at det her er muligt at finde snart sagt alle oplysninger om. Det har vist sig, at blandt andet ejendomsmæglerne er vældig glade for den. Er der mangler hører vi meget gerne om dem. Det er heldigvis nemt at holde den ajour modsat Baunebakke-bogen, der jo skulle en tur hos trykkeren. Vi er holdt op med at udsende den, men vi leverer den gerne på diskette, eller trykt, men anbefaler dem der har mulighed for det, at finde indholdet på vores hjemmeside. Baunebakke-bladet For et år siden så det ud til at Baunebakke-bladet var døende. En brugerundersøgelse har imidlertid vist, at beboerne læser bladet og ønsker at beholde det. Redaktionen var selvsagt glad for opbakningen og bladet udkommer fortsat. En stor tak til Redaktionen for deres store indsats. Miljøudvalget Miljøudvalget har blandt andet siden sidste års generalforsamling kørt mere eller mindre i tomgang. Således fik vi ikke den årlige fastelavnsfest, som mange børn savnede. Side 12 af 29

13 Bestyrelsen håber meget, at der kommer gang i udvalget igen, og opfordrer så mange som muligt til at melde sig under fanerne. Nye tider Desværre har igen i år et par af vore bestyrelsesmedlemmer af arbejdsmæssige eller personlige årsager været nødt til at stoppe bestyrelsesarbejdet. Vi ved, at det har været svært for dem at skulle stoppe, men vi forstår fuldt ud deres bevæggrunde. Lad mig sige, at samarbejdet med jer har været fantastisk godt. I har ydet en stor indsats, og I har været virkelig behagelige mennesker at være sammen med. Vi der bliver i bestyrelsen har et stort ønske om, at vi får valgt nye kræfter, der med ildhu vil gå ind i arbejdet til gavn for alle vore medlemmer. Arbejdsdeling i bestyrelsen Den arbejdsdeling i bestyrelsen, vi gennem de sidste par år har gennemført, har fungeret utrolig godt. Dette kan i højeste grad tilskrives de enkelte bestyrelsesmedlemmers meget aktive indsats. At arbejde i s bestyrelse er ikke et passivt job, hvor man blot deltager i bestyrelsesmøder, men også i det daglige arbejder i marken. Alle bestyrelsesmedlemmer har i højeste grad vist vejen frem for kommende bestyrelser. Den arbejdsdeling vil også gøre det nemmere for kommende nye medlemmer og kommende ny formand. Hermed indlader jeg beretningen for generalforsamlingen. Side 13 af 29

14 Debat om beretningen a) Hvad har det nye regnskabssystem kostet og vil det gøre, at regnskabsopstillingen fremover ikke ændres hvert år b) Hvor mange har tilsluttet sig Webspeed c) Hvorfor er tv-signalet blevet ringere efter ombygningen af hybridnettet d) Det er uhumsk, at nogle beboere lader deres hunde besørge i beboernes vindfang e) Må beboerne lægge haveaffald på Runde P f) Hvor gør man af fliser og andet byggeaffald Formandens svar a) Regnskabssystemet her kostet et beskedent beløb ikke mindst i forhold til, hvad udgiften til en ekstern administrator ville løbe op i. Regnskabsopstillingen er blevet forenklet af hensyn til overskueligheden. Bestyrelsen forventer med opstillingen af budget 2003 at have fundet formen for regnskabsopstillingen i de kommende år b) Bestyrelsen er ikke i besiddelse af præcise tal, men mange beboere har tilkendegivet at have tilmeldt sig c) Årsagen er enten problemer med TDC s signal eller med egne stikledninger og/eller tv-kabler. TDC skal levere et optimalt signal til standerne uden for husene (der er ca. 4 huse koblet på hver stander). Fra standeren og ind til huset er det beboernes eget problem (tinglyst), hvis stikledningerne er i dårlig stand. Det er som nævnt vigtigt med HF-tætte stik og endvidere en god idé at tjekke kabler. Nogle gange kan et dobbeltskærmet kabel fra stik til tv løse problemet d) Enig. Bestyrelsen skal opfordre til, at beboerne anvender hundeposer til at fjerne hundenes efterladenskaber Side 14 af 29

15 e) Man skal bruge haveaffaldsordningen med afhentning ved døren. Det er alene entreprenøren, der må lægge haveaffald på runde P, hvor affaldet indsamles under storskraldsordningen f) Byggeaffald skal afleveres på genbrugspladsen Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. Ad 3. Godkendelse af regnskab 2001 Formanden henviste til det udsendte regnskab. Peter Knub gennemgik hovedposterne. Udgifterne til entreprenør har været lavere end budgetteret, idet det lykkedes at genforhandle kontrakten uden prisstigning. Besparelsen har i stedet kunnet anvendes til en ekstra indsats på ad hoc vedligeholdelsen, hvor blandt andet udgiften til nye bomme har været stor. Udgifterne til administration ligger væsentligt under budgettet trods anskaffelse af nyt regnskabssystem. Endvidere har foreningen haft gode renteindtægter af sin formue. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Det fremgår af regnskabsstatus, at der ikke er beboere, der skylder foreningen penge Bestyrelsens svar a) Det er rigtigt en del af forklaringen er formentlig de senere års økonomiske opsving. Tak til beboerne for rettidig betaling det hjælper os alle med at holde udgifterne og dermed kontingentet i ro Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. Side 15 af 29

16 Ad 4.1. Forslag til budget 2003 Peter Knub fra bestyrelsen gennemgik det udsendte forslag til budget. Budgetforslaget indebærer, at vedligeholdelsen fortsat styrkes. Der er afsat et forhøjet beløb til entreprenøren, da resultatet af efterårets kontraktforhandlinger kan betyde prisstigninger. Budgetforslaget indebærer at kontingentet samt foreningens samlede udgifter holdes i ro. Stigningen i kontingent og udgifter ligger på ca. 1,5 % pr. år, hvilket er mindre end den almindelige pris- og lønudvikling i samfundet. Hybridnetsafgiften, som foreningen ikke kan gøre noget ved, er steget kraftigt de senere år. Bestyrelsen lægger op til en mindre forhøjelse, da der ikke er sikkerhed for, at der ikke kommer ekstraordinære stigninger til næste år. Budgetopstillingen er forenklet, idet en række mindre budgetposter er slået sammen. Dette skyldes, at usikkerheden ved at budgettere små beløb er for stor og derfor ikke giver mening. Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt. Ad 4.2. Forslag til nye regler for opførelse og handel med carporte Forslaget er en opfølgning af et forslag om opsætning af flere carporte, der blev drøftet på generalforsamlingen den 4. april Her blev det vedtaget at henstille til bestyrelsen at undersøge mulighederne hos kommunen. Side 16 af 29

17 Problemet er blandt andet, at beboerne har handlet carporte indbyrdes imellem uden bestyrelsens vidende. En ny køber af en carport skal registreres som ejer af bestyrelsen for at carporten er deres. I modsat fald tilhører carporten foreningen. Endvidere oplever nye beboere, at deres parkeringsplads i nærheden af huset er flyttet langt væk, fordi der er opført carporte, som er solgt til beboere på andre stier. Med det fremlagte forslag søger bestyrelsen at afveje ejendomsretten i forhold til hensynet til kommende beboeres mulighed for at finde parkeringspladser. Det letteste ville selvfølgelig være ikke at gøre noget, men bestyrelsen vil gerne forhindre, at der opstår flere problemer for nye beboere. Bestyrelsen opfordrer derfor til at generalforsamlingen vedtager de foreslåede regler. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Hvornår er det foreningens carport b) Hvordan er det meldt ud, at bestyrelsen skal godkende carportens ejer (at man skal være registreret som ejer) c) Må man sælge sin carport til naboerne på samme p- område d) Stryg punkt 12 det er for restriktivt e) Der opstår problemer ved salg af husene, når carporten er solgt til anden side f) Hvad menes med at carporten er forsikret g) Skal bestyrelsen informeres om ejerskifter efter de nugældende regler Side 17 af 29

18 h) Kan man leje carporten ud, hvis man ikke selv skal bruge den i) Hvad er farvenummeret på saltgrøn j) Hvad indebærer betaling for asfaltering (punkt 11) Bestyrelsens svar a) Det er principielt foreningens, med mindre der foreligger en underskrevet godkendelse af ejerskiftet fra foreningen b) Godkendelse sker, når der gives tilladelse til opføring. De nærmere regler er beskrevet i Baunebakke-bogen c) Ifølge de gældende regler er svaret ja. Hvis forslaget vedtages vil det ikke være tilladt d) Punktet er indsat, fordi det er vigtigt at hus og carport følges ad. Ønskes dette lempet kan der stilles et ændringsforslag e) Det er begrundelsen for punkt 12 f) Carporten forsikres via husforsikringen. Det er intet problem at carporten er opført på lejet grund g) Ja, det er som nævnt vigtigt at dette sker h) Ja i) Farvenummeret afhænger af produktvalg. Der henvises i øvrigt til foreningens farveplan j) Bestyrelsen vil afholde eventuelle udgifter til selve asfalteringen. Følgeomkostninger for håndarbejde i carportene påhviler ejerne af disse Der blev stillet følgende ændringsforslag: 1. I punkt 9 tilføjes: i henhold til foreningens farveplan.. 2. I punkt 12 tilføjes: Eventuelt frasalg fra ejendommen skal skriftligt godkendes af bestyrelsen. Side 18 af 29

19 Afstemning om forslaget med ændringsforslagene til punkt 9 og 12 gav følgende resultat: For: 26, imod: 5, blankt: 5 Forslaget med de to ændringsforslag blev således vedtaget. Ad 4.3. Forslag til regler for træhøjder i Baggrunden for forslaget er bebyggelsens karaktér. Høje træer kan være generende for naboer og genboer. Træernes rodnet kan endvidere skade ledningsnettet (telefon, el, vand, kabeltv, kloak mv.) i stierne. Træerne sviner meget i små haver også hos naboerne i haver og på tage. Høje træer udgør også en øget risiko for stormskader. Forslaget er alene ment som et sæt retningslinier, idet der er tale om træer plantet på privat grund. Bestyrelsen tildeles ikke særskilte sanktionsmuligheder. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) I punkt 4 bør det præciseres, at træerne kun fjernes, hvis naboerne er generet b) Hvorfor skal vi have retningslinier, når eventuelle handlemuligheder alligevel afhænger af civile retssager. Der kan i stedet henvises til hegnsloven c) Hvem tjekker om træerne bliver fældet (punkt 5) d) Hvad med generende kastanjetræer m.v. på fællesarealerne Bestyrelsens svar Side 19 af 29

20 a) Træet kan som nævnt udgøre en fare for lednings installationerne i stien b) Baggrunden for forslaget er en række henvendelser fra beboerne. Foreningen kan kun gribe ind, hvis der er risiko for skade på installationer m.v. Forslaget indebærer derfor en tilføjelse til husordenen. Hegnsloven er ikke altid tilstrækkeligt der må ofte hegnssyn til c) Det sker alene på baggrund af konkrete klager. Fældning af træerne kan kun ske ved hegnssyn d) Kastanjetræerne er nævnt i deklarationen for fællesarealerne, men bestyrelsen arbejder på at nedbringe antallet, da de sviner meget. I øvrigt vil bestyrelsen tage stilling til konkrete sagen om generende træer på fællesarealerne Der blev stillet følgende ændringsforslag: 1. I punkt 1 bør skal erstattes med bør, da der er tale om retningslinier 2. I punkt 5 bør det præciseres, at det ikke er bestyrelsen, der tager skridt til civil retssag. Derfor ændres sidste halvdel af teksten til:, må den forulempede tage skridt til civilretslig sag om fjernelse. Afstemning om forslaget med ændringsforslagene til punkt 1 og 5 gav følgende resultat: For: 24, imod: 5, blanke: 7. Forslaget med de to ændringsforslag blev således vedtaget. Ad 4.4. Forslag til kontingentindbetaling via PBS Der er nu mulighed for at overføre trækbåndet direkte fra PBS til foreningens nye regnskabssystem, hvilket sparer tid og penge. Side 20 af 29

21 Hertil kommer, at behandlingen af giroindbetalinger, herunder opfølgning, rykning m.v. er meget tidskrævende for kassereren og økonomiudvalget. Såfremt regnskabsføringen fortsat skal kunne håndteres af et medlem af bestyrelsen er det derfor vigtigt at beboerne hjælper bestyrelsen med at automatisere arbejdet mest muligt. Alternativet er som tidligere nævnt, at foreningen må betale en ekstern administrator for regnskabsføring og kontingentopkrævning, hvilket vil medføre betydelige merudgifter. Forslaget betyder, at ekstraomkostninger ved at vælge anden betalingsform end PBS betales af de beboere, der ønsker at benytte den. Bestyrelsen håber selvfølgelig, at det forhøjede gebyr kan gøre sit til, at så mange som muligt fremover indbetaler via PBS. Endvidere indebærer forslaget en nedsættelse af rykkergebyret til 100 kr. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Er der nogen, der ikke betaler hybridnetsafgift Bestyrelsens svar a) Ja, der findes en enkelt ejendom tilbage Afstemning om forslaget gav følgende resultat: For: 30, imod: 2, blanke: 4. Forslaget blev således vedtaget. Side 21 af 29

22 Ad 4.5. Forslag til vedligeholdelsesplan Gennemførte aktiviteter i 2001 Peter Knub præsenterede vedligeholdelsesudvalget og formålet med udvalgets arbejde samt gennemgik de gennemførte aktiviteter i Formålet med at lave en årlig vedligeholdelsesplan er At skabe bedre overblik over de mange aktiviteter og hvad de koster At synliggøre aktiviteterne for beboerne At udnytte foreningens størrelse til at opnå de bedst mulige priser og vilkår I 2001 er der som vedtaget på generalforsamlingen sidste år gennemført renovering (buskrydning, algebehandling og maling) af ca. 200 løbemeter hegn ind mod nabo grundejerforeningerne. Renoveringen af hegnet er hermed færdiggjort. Der er endvidere gennemført nogle mindre reparationer på legepladserne. Disse er nødvendige men svære at synliggøre, idet sliddet på legepladserne er meget stort. Den helt store opgave har været etablering af en naturlegeplads på den store legeplads ved Runde P. Projektet blev gennemført i efteråret 2001 og valget faldt efter en udbudsrunde på firmaet Go Legs forslag til naturlegeplads. Ved valget er lagt vægt på kvalitet, holdbarhed, krav til vedligeholdelse, kreativitet og pris. Side 22 af 29

23 Et stort antal frivillige beboere deltog i opbygningen af legepladsen, som blev inviet under festlige former den 28. oktober Forslag til vedligeholdelsesplan for 2002 Forslaget er præget af, at anden rate af betalingen for naturlegepladsen sluger den største del af midlerne. Herudover vil svævebanen blive retableret og malet, ligesom Fælleshuset på legepladsen ved Runde P enten vil blive renoveret eller udskiftet. Hertil kommer maling af alle bænke og bordbænke, samt mindre asfaltreparationer. Forslag til vedligeholdelsesplan for 2003 Forslaget lægger op til, at der gennemføres en idékonkurrence om at skabe en helhedsløsning for Mimrepladsen ved Rebæk Allé. Hertil kommer buskrydning på Stendam/Klardam samt ved carportene på Runde P. Endvidere påbegyndes en udskiftning af træerne på foreningens fællesarealer. Træerne forventes på sigt at bukke under for den kraftige beskæring og derfor tages der fat på en udskiftning. Forinden skal der til næste års generalforsamling tages stilling til, hvilken træsort der fremover skal præge fællesarealerne. Endelig overvejes muligheden for at etablere trådhegn langs Avedøre Havnevej / Vesterskel på den del af strækningen, hvor dette ikke findes i dag. Formålet er blandt andet at begrænse henkastning af affald fra forbipasserende. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Hvad med udskiftning af trappen på Vesterskel Side 23 af 29

24 b) Hvorfor skal der ske buskrydning på Stendam/Klardam c) Der kunne godt bruges flere grønne skraldespande d) Hvad med de skilte der skulle udskiftes e) Hvem har erstatningspligten, hvis der sker ulykker på trappen til Vesterskel f) Der mangler basketball net på legepladsen ved Runde P g) Nogle af pladerne fra pandekagehuset er faldet af h) Hvad har naturlegepladsen kostet i) Vil der blive plantet træer der hvor de mangler, når træerne skal udskiftes Bestyrelsens svar a) Trappen er opført af Hvidovre kommune mod at foreningen vedligeholder den. Kommunen ville kun betale trætrappe. Vedligeholdelsesudvalget vil overveje at lade trappen indgå på planen for 2003 b) Vedligeholdelsen gøres væsentligt lettere ved at plante græs på arealet. Dog vil de yderste buske mod Klardam blive bibeholdt som afskærmning c) Der er lige indkøbt 4, hvoraf én opsættes på den store legeplads. Vedligeholdelsesudvalget vil løbende vurdere behovet for yderligere skraldespande d) Leveringen er blevet forsinket som følge af leverandørsvigt, men skiltene er nu på vej e) Det har foreningen f) Der vil blive opsat nye net i år g) Vedligeholdelsesudvalget er opmærksom på problemet h) Prisen er ca kr., hvortil kommer en stor ulønnet indsats fra en række beboere i) Så vidt det er muligt Side 24 af 29

25 Herefter blev forslaget til vedligeholdelsesplan enstemmigt vedtaget. Ad 5. Indkomne forslag Der var indkommet 3 forslag fra beboerne. Forslag om at storskrald først må sættes ud efter mørkets frembrug Forslagsstilleren Torben Wulff oplyste, at formålet med forslaget er at undgå, at storskrald stilles ud allerede lørdag morgen. Forslaget består af 4 sideordnede forslag og er ment som en meningstilkendegivelse med henblik på eventuel senere regeludformning. Bestyrelsen bakkede op om intentionerne bag forslaget og vil nævne problemstillingen på hjemmesiden og i Baunebakkebladet. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Bør reglerne ikke indføjes i Baunebakke-bogen b) Eventuelle regler bør udformes meget enkelt c) Det kan være svært at bære tunge ting ud uden hjælp, hvilket måske gør at de sættes ud tidligere når man har hjælp ved hånden. Løsningen kunne være, at beboerne kan låne nøglen til Materialegården Bestyrelsens svar Side 25 af 29

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2007 den 18. april kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset salen, Flodvej 68. Formand Helge Dyregaard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal

Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal Til Generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber.

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber. FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag 24. marts 2009 kl. 19.40 i Kedelhuset ved Kulturparken 40 stemmeberettigede husstande repræsenteret, heraf havde 4 husstande

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens-jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter formandens velkomst blev Poul Øxenholt

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Vasegården

Grundejerforeningen Vasegården Grundejerforeningen Vasegården Dato for møde: 18. marts 2015 Tidspunkt: Kl. 19.30 Sted: Solrød Bibliotek lok. 25 A + 25 B Ansvarlig: Bestyrelsen Referat udarbejdet af: Bjarni Raj Mortensen (10) Fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere