Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT"

Transkript

1 Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1

2 Indholdsfortegnelse Executive summary... 3 Indledning... 4 Problemformulering... 4 Projektdesign... 4 Afgrænsning... 4 Teori... 5 Traditionelle omkostningssystemer versus aktivitetsbaserede regnskabssystemer... 5 Formål med ABC-systemet... 6 Anvendelsen af ABC-system... 7 Strategisk anvendelsen af ABM i relation til virksomhedens produktpolitik Case... 8 Inspirationsanalyse på baggrund af Activiti Based Costing Kritik af ABC system Konklusion Litteraturliste Bilag

3 Executive summary Rapporten omhandler hvorledes et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab sikrer en bedre omkostningsfordeling end de regnskaber der er baseret på de traditionelle metoder, under anvendelse af dækningsbidrag og full costing. Rapporten giver anvisning på anvendelse af ABCsystem, herunder hvorledes en omkostningsinformation kan bruges til forskellige formål, især i forbindelse med lønsomhedsberegninger. Dette gøres konkret i rapporten ved et fiktivt eksempel af en virksomhed, hvor lønsomheden beregnes med udgangspunkt i produktgrupperne. Ved hjælp af inspirationsanalysen som udarbejdes på baggrund af aktivitets baseret omkostningsfordeling, vises hvordan virksomheden kan ændre sit produkt og prispolitik på langt sigt. Til sidst beskrives, hvordan IT-systemer kan understøtte ABCmodellen. 3

4 Indledning Mange virksomheder træffer markeds og produktbeslutninger på et ufuldstændigt og usikkert grundlag og indtjening på kunde- og produktgrupper ligeledes ofte ud fra dækningsbidraget og ikke fra et resultat, hvor kapacitetsomkostninger er medregnet. En ABC model giver en ny indsigt i økonomistyring. Problemformulering Hvilke fordele vil en virksomhed have ved at indføre og anvende et ABC-system? Problemformulering vil blive besvaret dels ved en teoretisk gennemgang af de traditionelle regnskabsmetoder og ABC-system og dels ved gennemgang af ABC regnskabsmodellen i en fiktiv virksomhed for at fremhæve ABC-systemets muligheder frem for de traditionelle omkostningsberegnings systemer. Projektdesign Problemformulering Præsentation til teori Traditionelle omk. systemer vs. ABC Formål med ABC case analyse Kritik IT-løsninger Konklusion Anvendelse af ABC I case anvendes en fiktiv virksomhed til at vise hvordan en ABC system tilbyder en mere retvisende omkostningsfordeling for at vurdere produktgruppernes lønsomhed på baggrund af den udarbejdede inspirationsanalyse og bagefter vise virksomhedens forskellige muligheder for at ændre på situationen Afgrænsning Jeg afgrænser opgaven til at omhandle de traditionelle regnskabssystemer versus ABC-systemet og vil anvende en ABC-model kun for at vise lønsomhedsbilleder i relation til virksomhedens produktpolitik 4

5 Teori Traditionelle omkostningssystemer versus aktivitetsbaserede regnskabssystemer ABC blev udviklet som økonomistyringsmodel af professorerne Cooper & Kaplan. Modellen er en mere præcis regnskabsmetode end de traditionelle regnskabssystemer Full Cost og DB (dækningsbidrag), som har nogle begrænsninger og kan medføre alvorlige fejl ved omkostningsfordeling, som igen fører til uhensigtsmæssige strategiske beslutninger. Full Cost fordeling er en regnskabsmetode, hvor alle ressourcer/omkostninger til produktion af et bestemt produkt medregnes. Metoden svarer til den metode, som er karakteriseret ved, at samtlige omkostninger fordeles ud på de enkelte produkter. At produktkalkulationerne bliver misvisende, skyldes den måde hvorpå man allokerer de indirekte omkostninger på produkterne. De direkte omkostninger, hvor forbruget direkte kan måles for det enkelte produkt henføres omkostninger direkte til produkterne. Det vil typisk være omkostninger som materialer og arbejdsløn. De indirekte omkostninger som er forbundet med produktet, skal igennem et fordelingscenter, hvor direkte arbejdsløn eller maskintimer er en hyppigt anvendt fordelingsnøgle (if. Antony A. Atkinson et al, 2007). De indirekte omkostninger bliver fordelt ud på produktet efter en på forhånd udregnet fordelingsnøgle. Problemet med denne fordeling er, at den valgte fordelingsnøgle på ingen måde giver udtryk for det reelle forbrug af de ressourcer, der medfører indirekte omkostninger. Ved anvendelse af dækningsbidragsmetoden (DB-metoden) vil man helt undlade de omkostninger der ikke varierer direkte med produktionsmængden. Ved DB-metoden fokuserer beslutningstager på en kortsigtet lønsomhed. Man bruger traditionel DB-metoden hvor kapaciteten er fast og derfor skal sælges produkterne med det højst mulige DB. Der tages ofte ikke stilling til at afvikle ulønsomme produkter.(mejer, 2005). Desuden er det meget nemt at indfører nye produkter, uden at tage stilling til deres langsigtede lønsomhed. Det anden argument imod de traditionelle regnskabsmetoder er, at jo mere komplekse og jo mere forskelligartet strukturen i virksomheden er, jo større bliver omkostninger, som så i langt overvejende grad vil optræde som kapacitetsomkostninger. Dette forhold skyldes, at med en stigende kompleksitet i produktionen, sker der en markant forøgelse i antallet af aktiviteterne i støttefunktionerne. Ved brug af en fordelingsnøgle (unit level cost driver) af disse faste 5

6 omkostninger, vil nødvendigvis give et forvrænget billede af omkostningsfordelingen(if. Antony A. Atkinson et al, 2007, s. 136). I Activity Based Costing behandles de direkte omkostninger på samme måde som i Full Costing. Forskellen ligger i placeringen af de indirekte omkostninger. Full Costing lægger de indirekte omkostninger til hele produktet, hvorimod Activity Based Costing tillægger omkostningen til et aktivitetscenter. Den centrale tankegang er, at ressourceforbruget medgår til at udføre en lang række af aktiviteter i virksomheden og at disse aktiviteter udføres på baggrund af en efterspørgsel fra omkostningsobjekter som f.eks. produkter, kunder, serviceydelser og distributionskanaler. En vigtig forskel imellem traditionelle omkostningssystemer og ABC-systemer er behandling af ledig kapacitet. I ABC-systemet er kun omkostninger for brugte ressourcer, der skal henføres til de specifikke omkostningsobjekter. I modsætning til traditionelle omkostningssystemer anses ledig kapacitet i ABC ikke for værende en værdiskabende aktivitet(bukh & Israelsen, 2004). Aktivitetshierarkiet: Det er meget vigtigt at identificere konkrete aktiviteter som forgår i organisation. I ABC-systemet differentieres der imellem fem aktivitetsniveauer: enhedsrelaterede aktiviteter, serierelaterede aktiviteter, produkt-niveau aktiviteter, kunde-niveau aktiviteter og virksomhedsrelaterede aktiviteter. Dette betegnes som aktivitetshierarkiet og viser, at omkostninger forbundet med de ovennævnte fem aktiviteter, og varierer i forhold til forskellige niveauer. Formålet med den hierarkiske model er, at undgå fordeling af fælles omkostninger.(bukh & Israelsen, 2004). Formål med ABC-systemet ABC-systemet har i denne forbindelse til formål at være model for et regnskab, som tilbyder et mere detaljeret indblik i virksomhedens omkostninger. Aktiviteter der forgår i virksomheden afspejles mere præcist. Fordelen ved anvendelsen af ABC-systemet er således, en mindre risici for en skæv omkostningsfordeling. 6

7 ABC-systemet hjælper virksomheden med at finde ud af, hvilke forbedringer eller effektiviseringer af aktiviteter, som vil give det bedste resultat på bundlinjen. Netop fordi ABC-systemet giver et klart billede af, hvilke aktiviteter som kan øger profitten. (Cooper & Kaplan, 1991). Anvendelsen af ABC-system ABC-systemet er et redskab i en aktivitetsbaseret ledelse (Activity Based Management, forkortet ABM). ABM er en ledelses strategi der er karakteriseret ved, at aktiviteterne betragtes som det centrale styringselement i virksomheden. Ledelsen kan forøge organisations overskud ved at forbedre processer, ændre produktprissætning og produktmiks, samt tilpasse kunderne til en bedre omkostningsstruktur. ABM kan benytte sig informationerne fra Activity Based Costing, hvor ABC-systemet kan anvendes til en række forskellige formål. Der findes grundlæggende 2 former for anvendelse af ABC-systemet til analyse: en strategisk anvendelse og operationel anvendelse. Strategisk ABM har som formål at gøre de rigtige ting (Kaplan & Cooper 1998), dvs. at vælge de aktiviteter, der er værdiskabende for virksomheden. Det drejer sig her om at tage stilling til valg af produktgrupper, valg af kundegrupper, valg af distributionskanaler, markedssegmentering, valg af prispolitik, ordrestørrelse, leveringsbetingelser. F. eks. en analyse af produkternes rentabilitet kan således dreje sig om at reducere forbruget af cost driver enheder på bestemte produkter. Den strategiske ABM anvendes på de 2 væsentlige områder: valg af produktpolitik og valg af kundepolitik. På operativt niveau har ABM også til formål at gøre tingene rigtigt (Kaplan & Cooper 1998). Operativ ABM har som særkende til formål, at udføre de enkelte aktiviteter og samlingen af aktiviteter i form af processer så effektivt som muligt. Operativ ABM kan give input til vurdering af behovet for procesforbedringer eller ligefrem rekonfigurering af processer og aktiviteter ved hjælp af f. eks. business process reengineering.(bukh & Israelsen, 2004, s. 72). Strategisk ABC-system kan anvendes til inspirationsanalyse 1 i forhold til kundehåndtering, produktgrupper etc. Produktlønsomhed og kundelønsomhed kan være vigtige udgangspunkter for virksomhedens fremtidige strategi, uden nødvendigvis at have implementeret ABC-system på det operationelle niveau. Det hænger sammen med, at den operationelle anvendelse trækker i retning 1 Historiske data giver inspiration til, hvor virksomheden skal sætte ind for at forbedre indtjening. 7

8 af en specifikation af mange aktiviteter, idet relativt heterogene aktiviteter gør det vanskeligt at identificere, hvor procesforbedringstiltag skal sættes ind. I den strategiske anvendelse, kan man på den anden side nøjes med færre aktiviteter, idet den mere finmaskede beskrivelse ikke nødvendigvis ændrer væsentligt på lønsomhedsbilledet af produkter og kunder. (if. Bukh & Israelsen, 2004, s.72). Strategisk anvendelsen af ABM i relation til virksomhedens produktpolitik. Case Jeg vil anvende en fiktiv virksomhed for at illustrere, hvordan ABC-analyse kan anvendes for at vurdere produktgruppernes lønsomhed på baggrund af den udarbejdede inspirationsanalyse og bagefter vise virksomhedens forskellige muligheder for at ændre på situationen. Virksomheden i min case er en simpel produktionsvirksomheden. Den beskæftiger sig med fremstilling af produkter A og B i serier. Begge produkter har samme teknologigrundlag. Der er tale om standardprodukter, der fremstilles i store serier. For 2 år siden besluttede man at fremstille mere kundetilpassede produkter. Man optog derfor produktgrupperne C og D i sortimentet. De økonomiske resultater i virksomheden har imidlertid ikke levet op til forventningerne. Der blev fremstillet en analyse af produktgruppernes økonomi. I analysen blev anvendt det traditionelle regnskab, hvor direkte omkostninger som materiale og arbejdsløn er henført direkte til produkterne mens de indirekte omkostninger er fordelt på produkter i forhold til arbejdslønnen. (Bilag 1) Ifølge analysen giver de gamle produktgrupper stadigvæk de største produktbidrag, men der er betydelige fald i omsætning. Ifølge ledelsen skyldes det, at man taber markedsandele til konkurrenterne, fordi konkurrerende firmaer sælger tilsvarende produkter til lavere priser. I modsætning har de nye produkter C og D fået fremgang og har en stor succes. De har store produktgrader i forhold til produkterne A og B. Der er ledelsens opfattelse, at man skal satse mere på de nye produkter, fordi det har vist sig, at virksomheden ikke kan konkurrere på sine oprindelige produktgrupper. 8

9 Men efter udarbejdelsen af en analyse baseret på activity based costing viste sig, at ledelsens betragtninger om produktionsstrategien er forkerte. Design af en ABC model: Indirekte kapacitetsomkostninger opgjort pr. aktivitet håndtering af serier opstilling produkt supportdrift af maskiner IPO i alt Aktivitetscostdriver antal serier opstillingtid antal pprodukterantal maskintimer Indirekter løn 50% 40% 10% EDB-omkostninger 80% 20% Afskriv 100% Vedligehold. 100% omk. pr. aktivitet maks. ressourcer Omk. pr. aktivitets ,7 enhed De indirekte omkostninger (indirekte løn, EDB-omkostninger, afskrivninger på maskiner, vedligeholdelse) blev fordelt på 4 forskelige aktiviteter: håndtering af serier, opstillingstid, drift af maskine og produkt support. Som aktivitets cost drivers har man for håndtering af serier fastlagt antal serier, for aktiviteten opstilling antal opstillingstimer, for aktiviteten drift af maskine antal maskintimer. ACDR blev beregnet som omkostninger pr. aktivitet divideret med maksimale ressourcer. Man har fundet frem til nedenstående forbrug: Produktgruppernes forbrug af aktiviteter A B C D i alt Maskintimer pr.enhed 0,1 0,1 0,1 0,1 maskintimer i alt antal serier i alt opstillingstimer pr. serier opstillingstimer i alt antal produkter Maskintimer i alt: afsætning*maskintimer pr. enhed. Opstillingstimer i alt: antal serier * opstillingstimer pr. serier. Der blev forbrugt mindre ressourcer end planlagt(antallet serie i alt 155, opstillingstimer i alt 475, antal maskintimer i alt 7600). På baggrund af disse tal blev uudnyttede ressourcer beregnet: 9

10 Beregning af uudnytede ressourcer maks. ressourcer Brugte ressourcer Uudnyttede ressourcer omk. Pr. enhed uudnytede res. antal serier antal af opstillingstimer antal maskintimer , antal produkter Inspirationsanalyse på baggrund af Activiti Based Costing. Analyse blev fremstillet ud fra omkostningshierarkier. Den er opstillet som en trindelt bidragsopgørelse. Aktiviteterne er klassificeret i hierarkier for at undgå en fælles omkostningsfordeling. A B C D Uudnytt. I alt Omsæt Material Arbejdsløn Kraftforbrug DB Maskinomk , , , , Enhedsniveau , , , , bidrag Omkost. på serieniveau: Håndtering af serier opstilling 7897, , , Serienive i alt Seriebidrag Omkost. på produktniveau: Produktniveau i alt Produktbidrag Dækningsgrad 53% 53% 57% 55% 54% Enhedsniveaugrad 46% 46% 51% 49% 45% Seriegrad 38% 28% -19% -105% 23% Produktgrad 36% 25% -29% -152% 23% 10

11 Kraftforbrug: maskintimer*1,6 (12 000/7600) Maskinomkostninger: maskintimer i alt* kr. 7,7 Håndtering af serier: antal serier*642 Opstilling: opstilling timer* kr.79 Produkt support: 5955 Analysen viser, at de nye produkter C og D har en lidt større dækningsgrad end de oprindelige produkter A og B. Når der tages hensyn til maskinomkostninger ændres billedet ikke. Alle produkter har positive bidrag på enhedsniveau. Men situationen ændrer sig imidlertid markant, når serier-omkostninger tages i betragtning. For nye produkter C og D betyder de små serie-størrelser et kraftigt træk på kapaciteten. Som resultatet får begge produktgrupper negative seriebidrag. Når omkostninger på produktionsniveau tages i betragtning, bliver produktbidrag for begge produkter C og D mere negative. Desuden kan konstateres, at der er en del uudnyttede ressourcer dels i form af maskintid, dels i form af arbejdskraft til såvel vedligeholdelse som arbejdskraft til håndtering af opstilling af serier. Det betyder, at den tidligere anvendte omkostning fordeling til produkterne er forvreden og dermed kan påvirke, at virksomeden kan træffe uhensigtsmæssige strategiske beslutninger. Mens produktgrupperne A og B efter en traditionel fordeling fik tildelt omkostninger på DKK og DKK., viser ABC-analysen et mindste tal på DKK og DKK(Bilag 1). Tilsvarende viser ABC-analysen, at de kundetilpassede produkter C og D er langt dyrere end den fremgår af den traditionelle fordeling, hvor begge produkter tildelt omkostninger på DKK og 9790 DKK i forhold til ABC-regnskab, hvor omkostninger er DKK og DKK. Det viser, at virksomheden således har optaget produkter i sortiment der stiller store krav til kapacitet og på længere sigt kan den stå over uforudsete store stigninger i kapacitetsomkostninger. Den første analyse baseret på traditionelle regnskab bevirker, at man kan fortsætte den forkerte produkt politik og yderligere kan optage kapacitetskrævende produkter i sortiment. På den måde kan man nemt vinde markedsandel på de nye ulønsomme produkter, mens man taber markedsandele på de lønsomme produkter. Ved hjælp af en strategisk ABM kan virksomheden få muligheder for at ændre efterspørgsel efter aktiviteter således, at ulønsomme produktgrupper bliver lønsomme, f. eks. gennem sin prispolitik. Der er muligt at sætte priser ned på produktgrupper A og B for at udkonkurrerer andre firmaer som sælger tilsvarende produkter og omvendt at sætte priserne op på produktgrupperne C og D, hvis kunderene er villige til at betale lidt mere. At fremstille kundetilpassede produkter kan være en 11

12 udmærket strategi, hvis virksomheden har en tilstrækkelig kundesegment, der vil betale den højere pris for produkter og som resultat vil de store indirekte omkostninger ikke altid føre til en ulønsom virksomhed. Man kan også ændre efterspørgsel gennem salgsfremmende foranstaltninger dvs. tiltag, såsom uddeling af vareprøver, bonusordninger, udsalg og slagtilbud etc. for at fremme omsætningen. Den anden mulighed her er at undersøge sammenhæng over til kundegrupperne. F. eks. produkterne C og D er kundetilpassede produktgrupper og en kundeunderlyse vil helt sikkert afslør at de pågældende kunder som fortrækker disse produkter er mere ressourcekrævende end de kunder, der efterspørger produktgrupperne A og B, som er standardiseret. De kan f. eks karakteriseres ved køb af et mindre lønsomt produktmiks kombineret med små ordre-størrelser eller med relativt store rabatter. Endvidere viser analysen at der er en del uudnyttet kapacitet, hvorfor virksomheden bør være opmærksom på, om den vil udnytte disse ressourcer til ekspansion eller formindske sine omkostninger. ABC og inspirationsanalyse leverer relevant information på langt sigt mens DB- metoden er god på kort sigt og ganske enkel både at udarbejde samt at forstå. Man kan anvende begge metoder ved at lave en dækningsbidragsanalyse først - og hvis denne alene viser, at produktgruppen ikke er profitabel; er det efterfølgende ikke nødvendigt at lave en ABC- analyse. Kritik af ABC system Som en kritik af ABC-systemet, kan det være en meget ressourcekrævende opgave at indføre og ikke mindst at vedligeholde, hvorfor implementeringsprocesser kræver en grundig undersøgelse for at identificere virksomhedens aktivitetscenter, fordelingsnøgler, osv.. Hver gang processer og aktiviteter bliver mere effektive på grund af udførelse af nye teknologi, skal fordelingsnøgler også ændres. Som resultat bliver virksomheden nødt til at foretage nye analyser af disse forandringer. Findes der mange forskellige aktivitets fordelingsnøgler i en given virksomheden, kan dette især være omfattende. På baggrund af dette har Kaplan & Andersen(2003,2004,2007) udviklet en ny måde at lave ABC-modeller på, nemlig Time-Driven Activity Based Costing (TDABC). Metoden er mere effektiv og mere simpel, fordi det kræver færre ressourcer at indføre TDABC. Metoden er baseret på, at der estimeres kapacitet og foretages omkostningsfordelinger i forhold til estimerede 12

13 kapacitetsforbrug. Da kapaciteten oftest måles i tid, betegnes metoden Time-Driven ABC. TDABC udarbejdes ud fra en ny type fordelingsnøgler, Time Equation, der på en simpel måde opfanger kompleksiteten i de aktiviteter, der udføres således, at den kan undgås at designe modeller med mange aktiviteter. TDABC-modeller kan nemmere opdateres og kalibreres løbende og præcision er ikke så kritisk som i et traditionelt ABC-system.. (Per Nikolaj Bukh, 2007). I praksis kan man blende almindelige ABC og TDABC modeller, det afhænger af ABC-modellens konkrete formål. På grund af at det kan være meget kompliceret og ressourcekrævende at indføre ABC-systemet, vil Enterprise Ressource Planning (ERP) systemerne være en stor hjælp for virksomhederne til registrering af deres data i økonomi systemerne. Konklusion I projektarbejdet er der redegjort for, hvordan et ABC-system kan give en bedre indsigt i virksomhedens omkostningsstruktur samt forbedre virksomhedens evne til at løse sin opgave først og fremmest til at forbedre sin indtjening. I forhold til de traditionelle omkostningssystemer, leverer ABC-system så stor information, at ledelsen dermed kan have nogle forbedrede forudsætninger for at træffe de bedste og dermed mest lønsomme beslutninger. Takket være et ABC system er det praktisk muligt at implementere et aktivitetsbaseret regnskabssystem i den konkrete virksomhed inden for rammerne af de organisatoriske og ressourcemæssige begrænsninger. Dog skal man være bevidst om etableringsomkostningerne, både økonomisk og ressourcemæssigt. På baggrund af viden om omkostningsstrukturen kan virksomheden indrette sig for at få et succesrigt pris- og produktpolitik, med et godt afkast, som sikrer virksomhedens position på langt sigt. 13

14 Litteraturliste Bog: - Anthony A. Atkinson; Robert S. Kaplan; Ella Mae Matsumura & S. Mark Young. Management Accounting. 5th edition. Prentice Hall Per Nikolaj Bukh & Poul Israelsen. Activity Based Costing. Jurist - og Økonomforbundets Forlag Håndbog i økonomi, redigeret af Jan Mouritsen. Kapital: Resultatrapportering og analyse i komplekse markeds og fremstillingmiløer.1998 Artikler: - Bukh, Per Nikolaj & Israelsen, Poul. Activity Based Costing Bukh, Per Nikolaj. Time Driven ABC Cooper, R & R.S. Kaplan. Profit Priorities from Activity Based Costing. Harvard Business Review, Vol. 69, No. 3, pp Carsten Mejer. Activity Based Costing - tilfører ABC ny viden til praksis? Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/

15 Bilag Bilag 1 Figur 1: Analyse af produktgruppernes økonomi A B C D i alt omsætning materialer arbejdsløn indir.omkst.(195%) produktbidrag Produktgrad 2 19% 19% 25% 21% 21% Vækst i oms. 3-10% -12% 50% 70% -9% afsætning De indirekte omkostninger består af følgende omkostningsarter Indirekte lønomkostninger EDB-omkostninger Afskrivning på maskiner vedligeholdelsesomkostninger kraftforbrug Omkostninger i alt: Produktgraden er produktbidraget i procenten af omsætning. Væksten i omsætning er den stigning, der har været i omsætning i forhold til omsætning sidste år. Der afsættes følgende antal stk. for de 4 produktgrupper. Kraftforbruget betragtes som en variabel omkostning. 15

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios Økonomistyring Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21 Vejleder: Daniel Harritz Andreas Vigen Nielsen Christoffer Spyrisdon Mallios Michael Pedersen Steffen Tilm Nielsen 1 Excecutive Summery Vi har

Læs mere

Time-Driven Activity Based Costing

Time-Driven Activity Based Costing Time-Driven Activity Based Costing Hvilken påvirkning vil Time-Driven Activity Based Costing have på kundeprofitabiliteten for henholdsvis kundegruppen af Standard- og Special cykler i forhold til traditionel

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

Omkostningsfordeling

Omkostningsfordeling Omkostningsfordeling - Valget mellem Activity Based Costing og Time Driven Activity Based Costing Casper Lanng Nicholaj Månsson Olsen Lasse Petersen Thea Svangren Martin Fiedel 26.177. anslag, svarende

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Omkostningssystemer ABC vs DB

Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Uddannelsessted: Studieretning: AalborgUniversitet HA Almenerhvervsøkonomi Semester 6.semester Projektperiode: 04.02.2008 29.05.2008 Temaramme:

Læs mere

ABC costing ABM Management. ABC.ppt

ABC costing ABM Management. ABC.ppt 1 ABC costing ABM Management ABC.ppt 2 Virksomhedsstyring opgave ABC costing Idegrundlag Planlægning/planer Målsætning Budgettering Politikker Registrering Komme til/falde bort Inspirationsanalyse? Kontrol/revision

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Activity Based Costing Activity Based Costing af BDO-professor, cand.oecon., ph.d, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor, cand.oecon. Poul Israelsen, pi@iprod.auc.dk,

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale 47071 Opgaver Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. Juni 2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3 Økonomistyring Acivity Based Costing Gruppe 3 Titelblad Titel: Semester: Vejleder: Gruppe: ABC-system i en virksomhed HA, 4. semester Christian Nielsen 3 Deltagere: Anamaj Marken Mathiesen Jacob Offersgaard

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity Juli 2002 / VØS område 3 Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity based costing Af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d. (pnb@pnbukh.com) Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Gruppe 23 Activity Based Costing Decentraliseret ABC i større virksomheder Henrik Poulsen Jess Andersen Benjamin Lund Mathilde Sørensen Dato: 26. Maj 2011 Indholdsfortegnelse Executive Summary... 2 1.1

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Activity based costing i den offentlige sektor?

Activity based costing i den offentlige sektor? Marts 2002 Activity based costing i den offentlige sektor? Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen Handelshøjskolen i Århus En af økonomistyringens hovedopgaver er at holde styr på organisationens

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel I denne sidste artikel i serien om kontoplanen vises det, hvordan det aktivitetsbaserede omkostningsregnskab konstrueres. KONTOPLAN Af professor, Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Skaf viden om omkostningsstrukturen

Skaf viden om omkostningsstrukturen BETINGELSEN FOR AT EFFEKTIVISERE FORSYNINGSKÆDEN Skaf viden om omkostningsstrukturen Samtidig med at vi systematisk effektiviserer produktion og logistik, f.eks. ved at indføre ny automatiseret produktionsteknologi,

Læs mere

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed Activity Based Costing i en Balanced Scorecard Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse,

Læs mere

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Universitetsparken DK-8000 Aarhus

Læs mere

Balanced Scorecard. I televirksomheden TeleDK

Balanced Scorecard. I televirksomheden TeleDK Balanced Scorecard I televirksomheden TeleDK Gruppe: 27 Afleveringsfrist: 24. maj 2012 Vejleder: Daniel Harritz Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi Videregående økonomistyring og IT Anslag: 28.647 Martin

Læs mere

økono omistyring Gruppe 6

økono omistyring Gruppe 6 Executive Summary This academic article describes the decision-making considerations regarding the implementation of the cost system Activity Based Costing (ABC). Key findings: - The advantage of an ABC

Læs mere

Kunderentabilitetsanalyser

Kunderentabilitetsanalyser Kunderentabilitetsanalyser Per Nikolaj D. Bukh Servicestyringsgruppen Institut for Økonomi, Afdeling for Virksomhedsledelse Aarhus Universitet, DK-8000 Aarhus C Tlf. 89 42 15 68 - Fax 86 13 51 32 E-mail:

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 23. september 2009 1 Indhold 1 Forelæsning 1 - d. 3/9-09 3 1.1 Generelt

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Økonomistyring Fredag den 8. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

Seminaropgave 4. semester HA Aalborg Universitet

Seminaropgave 4. semester HA Aalborg Universitet Seminaropgave 4. semester HA 1.05.2014 Aalborg Universitet Mads Kjær Jakobsen Jonas Rasmussen Dennis Majdall Mikkkelsen Mikael Buus Jørgensen Nicklas Broen Jakobsen Anslag: 58.543 Normalsider: 24 sider

Læs mere

Økonomistyringsprojekt Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Økonomistyringsprojekt Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 23 Titelblad Dato: Efterår 2004 Forelæser: Maria Friis Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DB- metoden vs. Time- driven ABC

DB- metoden vs. Time- driven ABC DB- metoden vs. Time- driven ABC HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Gruppe 4 Brian Buus Jensen Casper Guldager Larsen Kicki brun Jensen Regina Rasmussen Simone Bang

Læs mere

Aalborg Universitet Gruppe: 29

Aalborg Universitet Gruppe: 29 Titelblad Uddannelse: HA 4. semester Uddannelsessted: Aalborg Universitet Gruppe: 29 Gruppemedlemmer: Casper Ø. Franzen, Michael B. Rye, Natasja J. W. Michaelsen, Rasmus G. Josefsen og Signe L. L. Marthinsen

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

Activity based costing-

Activity based costing- HA-almen 6 semester Erhvervsøkonomisk institut Opgaveskriver: Marc Nyvang Hassing Eksamensnummer: 300601 Vejleder: Thomas Borup Kristensen Activity based costing- som et værdiskabende aktiv Aarhus universitet

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING

ACTIVITY-BASED COSTING ACTIVITY-BASED COSTING - Omkostningsallokering & ledig kapacitet 1. maj 2014 - Aalborg Universitet Økonomistyring 4. semester - Gruppe 39 Vejleder: Michael Jørgensen 20140101: Morten Sejersbøl Munk Jensen

Læs mere

Optimering af forsyningskæden forudsætter viden om omkostningsstrukturen¹

Optimering af forsyningskæden forudsætter viden om omkostningsstrukturen¹ FOKUS: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Optimering af forsyningskæden forudsætter viden om omkostningsstrukturen¹ Det er essentielt at udvikle en mere præcis omkostningsinformation, som baserer sig på samme struktur

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet Time-Driven ABC Time-Driven ABC nemmere og mere effektive ABC-modeller af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning 1 Sammen med modeller til budgetlægning og resultatopfølgning

Læs mere

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer)

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) 1/'1 1 Aalborg Universitet HD-studiet 1.del ERHVERVSØKONOMI 11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Økonomistyring

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Økonomistyring SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Økonomistyring Mandag den 7. januar 2008 kl. 8.00-12.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det

Læs mere

En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information. Del 2.

En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information. Del 2. En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information Del 2. En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information. Del 2. Af Poul

Læs mere

ABC og TDABC MAY 26, 2014. GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard

ABC og TDABC MAY 26, 2014. GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard ABC og TDABC MAY 26, 2014 GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard Titelblad Uddannelse: Almen erhvervsøkonomi, HA, 6. semester Uddannelsessted:

Læs mere

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del l 139 Omeksamen ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte /13 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Agenda Kort teoretisk overblik Modeldesign med SAS Activity-Based

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Aarhus Universitet 3. november Ugeseddel nr. 10

Aarhus Universitet 3. november Ugeseddel nr. 10 Afdeling for Operationsanalyse Omkostninger og Regnskab 2 Institut for Matematiske Fag Søren Glud Johansen Aarhus Universitet. november 2004 Ugeseddel nr. 10 Forelæsningerne onsdag den.11. og fredag den

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

HA ERHVERVSØKONOMI BACHELORPROJEKT I ØKONOMISTYRING VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGSREGNSKABER

HA ERHVERVSØKONOMI BACHELORPROJEKT I ØKONOMISTYRING VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGSREGNSKABER HA ERHVERVSØKONOMI BACHELORPROJEKT I ØKONOMISTYRING VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGSREGNSKABER 29. maj 2008 Vejleder: Henrik Find Fladkjær Gruppe 70 Gabriella Cæsarsen Laila Hawthorn Sørensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

Omkostninger og Regnskab 2

Omkostninger og Regnskab 2 Omkostninger og Regnskab 2 Lektion 8 Kapitel 4 Omkostningsanalyse MATEMATIK-ØKONOMI UNDERVISER: Kristian Møller kristiansm@auhe.au.dk Differentialanalyse Differentialanalyse Handler om at estimere omsætning

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Værdikompasset ABM model til beregning af lønsomhed og omkostninger i PFA Pension. November, 2011

Værdikompasset ABM model til beregning af lønsomhed og omkostninger i PFA Pension. November, 2011 Værdikompasset ABM model til beregning af lønsomhed og omkostninger i PFA Pension November, 2011 Agenda Introduktion til PFA Hvorfor ABM? Transformationskortet Fremdrift i modeldesign Værdikompasset Koncept

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk De vigtigste omkostninger i produktions- og handelsvirksomheder. Produktionsvirksomheder Handelsvirksomheder De vigtigste

Læs mere

ABC-modeller. -udvikling og forskelle

ABC-modeller. -udvikling og forskelle Cand.merc. økonomistyring Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Tim Bønding Eksamensnr: 273799 Vejleder: Steen Nielsen Erhvervsøkonomisk Institut ABC-modeller -udvikling og forskelle Aarhus School of Business,

Læs mere

Horngren m.fl. Management and Cost Accounting - Opsamling

Horngren m.fl. Management and Cost Accounting - Opsamling Horngren m.fl. Management and Cost Accounting - Opsamling Kap. 1 < Økonomistyring ctr. eksternt regnskab < Virksomhedens værdikæde < Økonomifunktionens roller og opgaver Efterår 2003 Side 1 af 17 Kap.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Den makroøkonomiske udfordring

Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Globaliseringen som fællesnævner Nogle gange betyder det nye

Læs mere

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling www.pwc.dk Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling Januar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold 1 Undersøgelsens baggrund, formål og proces 3 2 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen 4

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling Lønsomhedsanalyser som grundlag for Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling af partner, cand.merc. Michael Ejby og chefkonsulent, cand.merc. Søren Strunk-Sørensen, Aston Promentor

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 3. maj 02 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet Vintereksamen 2004/05 Matematik-økonomi studiet Omkostninger og Regnskab 2 (2003-ordning) (701203GR0003) Opgavetype:

Det Naturvidenskabelige Fakultet Vintereksamen 2004/05 Matematik-økonomi studiet Omkostninger og Regnskab 2 (2003-ordning) (701203GR0003) Opgavetype: Det Naturvidenskabelige Fakultet Vintereksamen 2004/05 Matematik-økonomi studiet Omkostninger og Regnskab 2 (2003-ordning) (701203GR0003) Opgavetype: Skriftlig eksamensopgave Antal sider i opgavesættet

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

OPGAVE På adr. finder du

OPGAVE På adr.  finder du CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: C DATO: 13. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du INDHOLD Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Opgave 1: Omprøve 11. august 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve 11. august 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 04 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER ET SAMARBEJDE MED HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS OG SAS INSTITUTE A/S, DANMARK STEEN NIELSEN, PALL RIKHARDSSON

Læs mere

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard, Preben Melander Økonomisk

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Samspilsmuligheder mellem ABC og BSC

Samspilsmuligheder mellem ABC og BSC Samspilsmuligheder mellem ABC og BSC Gruppe 13 D. 26-05-11 Vejleder: Christian Nielsen Forfattere: Aalborg Universitet Fibigerstræde 4 9100 Aalborg http://ha-moodle.samf.aau.dk Trine Berntsen Casper de

Læs mere

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVAD VIL VI OPNÅ? Økonomi eller andre argumenter? 50 1 Dagsorden Hvilke muligheder er der på markedet

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Hvorfor bliver effektivisering en strategisk disciplin?

Hvorfor bliver effektivisering en strategisk disciplin? OKTOBER 2016 Hvorfor bliver effektivisering en strategisk disciplin? Diskussionsoplæg I en konkurrenceudsat virksomhed er effektivisering en strategisk dagsorden ikke en operationel Lav effektivitet Dårligt

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og Økonomistyring. Eksamen, juni 2008. Økonomistyring. Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13.

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og Økonomistyring. Eksamen, juni 2008. Økonomistyring. Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13. Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Eksamen, juni 2008 Økonomistyring Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det betyder bøger,

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen. Februar 2016

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen. Februar 2016 Politik for mangfoldighed i bestyrelsen Februar 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. MANGFOLDIGHED... 3 4. KRAV TIL BESTYRELSENS KOMPETENCER, VIDEN OG ERFARING... 4 5. UDDANNELSE... 5 6.

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Virksomhedens økonomistyring

Virksomhedens økonomistyring Michael Andersen & Carsten Rohde Virksomhedens økonomistyring 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Michael Andersen & Carsten Rohde Virksomhedens økonomistyring 4. udgave, 1. oplag 2016 by

Læs mere

Analyse af potentialet for anvendelse af Time-Driven Activity-Based Costing i en offentlig organisation

Analyse af potentialet for anvendelse af Time-Driven Activity-Based Costing i en offentlig organisation Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2017, 94. årgang 21 Analyse af potentialet for anvendelse af Time-Driven Activity-Based Costing i en offentlig organisation Av Kasper Lindegaard-Hjulmann, MBA, Specialkonsulent,

Læs mere

Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed

Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed Af Niels Larsen 1 Resumé Grundet deres fokusering på bagvedliggende årsagsvirkningssammenhænge

Læs mere

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009 1/2009 Editorial Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomisom som ex ante

Læs mere