Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT"

Transkript

1 Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1

2 Indholdsfortegnelse Executive summary... 3 Indledning... 4 Problemformulering... 4 Projektdesign... 4 Afgrænsning... 4 Teori... 5 Traditionelle omkostningssystemer versus aktivitetsbaserede regnskabssystemer... 5 Formål med ABC-systemet... 6 Anvendelsen af ABC-system... 7 Strategisk anvendelsen af ABM i relation til virksomhedens produktpolitik Case... 8 Inspirationsanalyse på baggrund af Activiti Based Costing Kritik af ABC system Konklusion Litteraturliste Bilag

3 Executive summary Rapporten omhandler hvorledes et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab sikrer en bedre omkostningsfordeling end de regnskaber der er baseret på de traditionelle metoder, under anvendelse af dækningsbidrag og full costing. Rapporten giver anvisning på anvendelse af ABCsystem, herunder hvorledes en omkostningsinformation kan bruges til forskellige formål, især i forbindelse med lønsomhedsberegninger. Dette gøres konkret i rapporten ved et fiktivt eksempel af en virksomhed, hvor lønsomheden beregnes med udgangspunkt i produktgrupperne. Ved hjælp af inspirationsanalysen som udarbejdes på baggrund af aktivitets baseret omkostningsfordeling, vises hvordan virksomheden kan ændre sit produkt og prispolitik på langt sigt. Til sidst beskrives, hvordan IT-systemer kan understøtte ABCmodellen. 3

4 Indledning Mange virksomheder træffer markeds og produktbeslutninger på et ufuldstændigt og usikkert grundlag og indtjening på kunde- og produktgrupper ligeledes ofte ud fra dækningsbidraget og ikke fra et resultat, hvor kapacitetsomkostninger er medregnet. En ABC model giver en ny indsigt i økonomistyring. Problemformulering Hvilke fordele vil en virksomhed have ved at indføre og anvende et ABC-system? Problemformulering vil blive besvaret dels ved en teoretisk gennemgang af de traditionelle regnskabsmetoder og ABC-system og dels ved gennemgang af ABC regnskabsmodellen i en fiktiv virksomhed for at fremhæve ABC-systemets muligheder frem for de traditionelle omkostningsberegnings systemer. Projektdesign Problemformulering Præsentation til teori Traditionelle omk. systemer vs. ABC Formål med ABC case analyse Kritik IT-løsninger Konklusion Anvendelse af ABC I case anvendes en fiktiv virksomhed til at vise hvordan en ABC system tilbyder en mere retvisende omkostningsfordeling for at vurdere produktgruppernes lønsomhed på baggrund af den udarbejdede inspirationsanalyse og bagefter vise virksomhedens forskellige muligheder for at ændre på situationen Afgrænsning Jeg afgrænser opgaven til at omhandle de traditionelle regnskabssystemer versus ABC-systemet og vil anvende en ABC-model kun for at vise lønsomhedsbilleder i relation til virksomhedens produktpolitik 4

5 Teori Traditionelle omkostningssystemer versus aktivitetsbaserede regnskabssystemer ABC blev udviklet som økonomistyringsmodel af professorerne Cooper & Kaplan. Modellen er en mere præcis regnskabsmetode end de traditionelle regnskabssystemer Full Cost og DB (dækningsbidrag), som har nogle begrænsninger og kan medføre alvorlige fejl ved omkostningsfordeling, som igen fører til uhensigtsmæssige strategiske beslutninger. Full Cost fordeling er en regnskabsmetode, hvor alle ressourcer/omkostninger til produktion af et bestemt produkt medregnes. Metoden svarer til den metode, som er karakteriseret ved, at samtlige omkostninger fordeles ud på de enkelte produkter. At produktkalkulationerne bliver misvisende, skyldes den måde hvorpå man allokerer de indirekte omkostninger på produkterne. De direkte omkostninger, hvor forbruget direkte kan måles for det enkelte produkt henføres omkostninger direkte til produkterne. Det vil typisk være omkostninger som materialer og arbejdsløn. De indirekte omkostninger som er forbundet med produktet, skal igennem et fordelingscenter, hvor direkte arbejdsløn eller maskintimer er en hyppigt anvendt fordelingsnøgle (if. Antony A. Atkinson et al, 2007). De indirekte omkostninger bliver fordelt ud på produktet efter en på forhånd udregnet fordelingsnøgle. Problemet med denne fordeling er, at den valgte fordelingsnøgle på ingen måde giver udtryk for det reelle forbrug af de ressourcer, der medfører indirekte omkostninger. Ved anvendelse af dækningsbidragsmetoden (DB-metoden) vil man helt undlade de omkostninger der ikke varierer direkte med produktionsmængden. Ved DB-metoden fokuserer beslutningstager på en kortsigtet lønsomhed. Man bruger traditionel DB-metoden hvor kapaciteten er fast og derfor skal sælges produkterne med det højst mulige DB. Der tages ofte ikke stilling til at afvikle ulønsomme produkter.(mejer, 2005). Desuden er det meget nemt at indfører nye produkter, uden at tage stilling til deres langsigtede lønsomhed. Det anden argument imod de traditionelle regnskabsmetoder er, at jo mere komplekse og jo mere forskelligartet strukturen i virksomheden er, jo større bliver omkostninger, som så i langt overvejende grad vil optræde som kapacitetsomkostninger. Dette forhold skyldes, at med en stigende kompleksitet i produktionen, sker der en markant forøgelse i antallet af aktiviteterne i støttefunktionerne. Ved brug af en fordelingsnøgle (unit level cost driver) af disse faste 5

6 omkostninger, vil nødvendigvis give et forvrænget billede af omkostningsfordelingen(if. Antony A. Atkinson et al, 2007, s. 136). I Activity Based Costing behandles de direkte omkostninger på samme måde som i Full Costing. Forskellen ligger i placeringen af de indirekte omkostninger. Full Costing lægger de indirekte omkostninger til hele produktet, hvorimod Activity Based Costing tillægger omkostningen til et aktivitetscenter. Den centrale tankegang er, at ressourceforbruget medgår til at udføre en lang række af aktiviteter i virksomheden og at disse aktiviteter udføres på baggrund af en efterspørgsel fra omkostningsobjekter som f.eks. produkter, kunder, serviceydelser og distributionskanaler. En vigtig forskel imellem traditionelle omkostningssystemer og ABC-systemer er behandling af ledig kapacitet. I ABC-systemet er kun omkostninger for brugte ressourcer, der skal henføres til de specifikke omkostningsobjekter. I modsætning til traditionelle omkostningssystemer anses ledig kapacitet i ABC ikke for værende en værdiskabende aktivitet(bukh & Israelsen, 2004). Aktivitetshierarkiet: Det er meget vigtigt at identificere konkrete aktiviteter som forgår i organisation. I ABC-systemet differentieres der imellem fem aktivitetsniveauer: enhedsrelaterede aktiviteter, serierelaterede aktiviteter, produkt-niveau aktiviteter, kunde-niveau aktiviteter og virksomhedsrelaterede aktiviteter. Dette betegnes som aktivitetshierarkiet og viser, at omkostninger forbundet med de ovennævnte fem aktiviteter, og varierer i forhold til forskellige niveauer. Formålet med den hierarkiske model er, at undgå fordeling af fælles omkostninger.(bukh & Israelsen, 2004). Formål med ABC-systemet ABC-systemet har i denne forbindelse til formål at være model for et regnskab, som tilbyder et mere detaljeret indblik i virksomhedens omkostninger. Aktiviteter der forgår i virksomheden afspejles mere præcist. Fordelen ved anvendelsen af ABC-systemet er således, en mindre risici for en skæv omkostningsfordeling. 6

7 ABC-systemet hjælper virksomheden med at finde ud af, hvilke forbedringer eller effektiviseringer af aktiviteter, som vil give det bedste resultat på bundlinjen. Netop fordi ABC-systemet giver et klart billede af, hvilke aktiviteter som kan øger profitten. (Cooper & Kaplan, 1991). Anvendelsen af ABC-system ABC-systemet er et redskab i en aktivitetsbaseret ledelse (Activity Based Management, forkortet ABM). ABM er en ledelses strategi der er karakteriseret ved, at aktiviteterne betragtes som det centrale styringselement i virksomheden. Ledelsen kan forøge organisations overskud ved at forbedre processer, ændre produktprissætning og produktmiks, samt tilpasse kunderne til en bedre omkostningsstruktur. ABM kan benytte sig informationerne fra Activity Based Costing, hvor ABC-systemet kan anvendes til en række forskellige formål. Der findes grundlæggende 2 former for anvendelse af ABC-systemet til analyse: en strategisk anvendelse og operationel anvendelse. Strategisk ABM har som formål at gøre de rigtige ting (Kaplan & Cooper 1998), dvs. at vælge de aktiviteter, der er værdiskabende for virksomheden. Det drejer sig her om at tage stilling til valg af produktgrupper, valg af kundegrupper, valg af distributionskanaler, markedssegmentering, valg af prispolitik, ordrestørrelse, leveringsbetingelser. F. eks. en analyse af produkternes rentabilitet kan således dreje sig om at reducere forbruget af cost driver enheder på bestemte produkter. Den strategiske ABM anvendes på de 2 væsentlige områder: valg af produktpolitik og valg af kundepolitik. På operativt niveau har ABM også til formål at gøre tingene rigtigt (Kaplan & Cooper 1998). Operativ ABM har som særkende til formål, at udføre de enkelte aktiviteter og samlingen af aktiviteter i form af processer så effektivt som muligt. Operativ ABM kan give input til vurdering af behovet for procesforbedringer eller ligefrem rekonfigurering af processer og aktiviteter ved hjælp af f. eks. business process reengineering.(bukh & Israelsen, 2004, s. 72). Strategisk ABC-system kan anvendes til inspirationsanalyse 1 i forhold til kundehåndtering, produktgrupper etc. Produktlønsomhed og kundelønsomhed kan være vigtige udgangspunkter for virksomhedens fremtidige strategi, uden nødvendigvis at have implementeret ABC-system på det operationelle niveau. Det hænger sammen med, at den operationelle anvendelse trækker i retning 1 Historiske data giver inspiration til, hvor virksomheden skal sætte ind for at forbedre indtjening. 7

8 af en specifikation af mange aktiviteter, idet relativt heterogene aktiviteter gør det vanskeligt at identificere, hvor procesforbedringstiltag skal sættes ind. I den strategiske anvendelse, kan man på den anden side nøjes med færre aktiviteter, idet den mere finmaskede beskrivelse ikke nødvendigvis ændrer væsentligt på lønsomhedsbilledet af produkter og kunder. (if. Bukh & Israelsen, 2004, s.72). Strategisk anvendelsen af ABM i relation til virksomhedens produktpolitik. Case Jeg vil anvende en fiktiv virksomhed for at illustrere, hvordan ABC-analyse kan anvendes for at vurdere produktgruppernes lønsomhed på baggrund af den udarbejdede inspirationsanalyse og bagefter vise virksomhedens forskellige muligheder for at ændre på situationen. Virksomheden i min case er en simpel produktionsvirksomheden. Den beskæftiger sig med fremstilling af produkter A og B i serier. Begge produkter har samme teknologigrundlag. Der er tale om standardprodukter, der fremstilles i store serier. For 2 år siden besluttede man at fremstille mere kundetilpassede produkter. Man optog derfor produktgrupperne C og D i sortimentet. De økonomiske resultater i virksomheden har imidlertid ikke levet op til forventningerne. Der blev fremstillet en analyse af produktgruppernes økonomi. I analysen blev anvendt det traditionelle regnskab, hvor direkte omkostninger som materiale og arbejdsløn er henført direkte til produkterne mens de indirekte omkostninger er fordelt på produkter i forhold til arbejdslønnen. (Bilag 1) Ifølge analysen giver de gamle produktgrupper stadigvæk de største produktbidrag, men der er betydelige fald i omsætning. Ifølge ledelsen skyldes det, at man taber markedsandele til konkurrenterne, fordi konkurrerende firmaer sælger tilsvarende produkter til lavere priser. I modsætning har de nye produkter C og D fået fremgang og har en stor succes. De har store produktgrader i forhold til produkterne A og B. Der er ledelsens opfattelse, at man skal satse mere på de nye produkter, fordi det har vist sig, at virksomheden ikke kan konkurrere på sine oprindelige produktgrupper. 8

9 Men efter udarbejdelsen af en analyse baseret på activity based costing viste sig, at ledelsens betragtninger om produktionsstrategien er forkerte. Design af en ABC model: Indirekte kapacitetsomkostninger opgjort pr. aktivitet håndtering af serier opstilling produkt supportdrift af maskiner IPO i alt Aktivitetscostdriver antal serier opstillingtid antal pprodukterantal maskintimer Indirekter løn 50% 40% 10% EDB-omkostninger 80% 20% Afskriv 100% Vedligehold. 100% omk. pr. aktivitet maks. ressourcer Omk. pr. aktivitets ,7 enhed De indirekte omkostninger (indirekte løn, EDB-omkostninger, afskrivninger på maskiner, vedligeholdelse) blev fordelt på 4 forskelige aktiviteter: håndtering af serier, opstillingstid, drift af maskine og produkt support. Som aktivitets cost drivers har man for håndtering af serier fastlagt antal serier, for aktiviteten opstilling antal opstillingstimer, for aktiviteten drift af maskine antal maskintimer. ACDR blev beregnet som omkostninger pr. aktivitet divideret med maksimale ressourcer. Man har fundet frem til nedenstående forbrug: Produktgruppernes forbrug af aktiviteter A B C D i alt Maskintimer pr.enhed 0,1 0,1 0,1 0,1 maskintimer i alt antal serier i alt opstillingstimer pr. serier opstillingstimer i alt antal produkter Maskintimer i alt: afsætning*maskintimer pr. enhed. Opstillingstimer i alt: antal serier * opstillingstimer pr. serier. Der blev forbrugt mindre ressourcer end planlagt(antallet serie i alt 155, opstillingstimer i alt 475, antal maskintimer i alt 7600). På baggrund af disse tal blev uudnyttede ressourcer beregnet: 9

10 Beregning af uudnytede ressourcer maks. ressourcer Brugte ressourcer Uudnyttede ressourcer omk. Pr. enhed uudnytede res. antal serier antal af opstillingstimer antal maskintimer , antal produkter Inspirationsanalyse på baggrund af Activiti Based Costing. Analyse blev fremstillet ud fra omkostningshierarkier. Den er opstillet som en trindelt bidragsopgørelse. Aktiviteterne er klassificeret i hierarkier for at undgå en fælles omkostningsfordeling. A B C D Uudnytt. I alt Omsæt Material Arbejdsløn Kraftforbrug DB Maskinomk , , , , Enhedsniveau , , , , bidrag Omkost. på serieniveau: Håndtering af serier opstilling 7897, , , Serienive i alt Seriebidrag Omkost. på produktniveau: Produktniveau i alt Produktbidrag Dækningsgrad 53% 53% 57% 55% 54% Enhedsniveaugrad 46% 46% 51% 49% 45% Seriegrad 38% 28% -19% -105% 23% Produktgrad 36% 25% -29% -152% 23% 10

11 Kraftforbrug: maskintimer*1,6 (12 000/7600) Maskinomkostninger: maskintimer i alt* kr. 7,7 Håndtering af serier: antal serier*642 Opstilling: opstilling timer* kr.79 Produkt support: 5955 Analysen viser, at de nye produkter C og D har en lidt større dækningsgrad end de oprindelige produkter A og B. Når der tages hensyn til maskinomkostninger ændres billedet ikke. Alle produkter har positive bidrag på enhedsniveau. Men situationen ændrer sig imidlertid markant, når serier-omkostninger tages i betragtning. For nye produkter C og D betyder de små serie-størrelser et kraftigt træk på kapaciteten. Som resultatet får begge produktgrupper negative seriebidrag. Når omkostninger på produktionsniveau tages i betragtning, bliver produktbidrag for begge produkter C og D mere negative. Desuden kan konstateres, at der er en del uudnyttede ressourcer dels i form af maskintid, dels i form af arbejdskraft til såvel vedligeholdelse som arbejdskraft til håndtering af opstilling af serier. Det betyder, at den tidligere anvendte omkostning fordeling til produkterne er forvreden og dermed kan påvirke, at virksomeden kan træffe uhensigtsmæssige strategiske beslutninger. Mens produktgrupperne A og B efter en traditionel fordeling fik tildelt omkostninger på DKK og DKK., viser ABC-analysen et mindste tal på DKK og DKK(Bilag 1). Tilsvarende viser ABC-analysen, at de kundetilpassede produkter C og D er langt dyrere end den fremgår af den traditionelle fordeling, hvor begge produkter tildelt omkostninger på DKK og 9790 DKK i forhold til ABC-regnskab, hvor omkostninger er DKK og DKK. Det viser, at virksomheden således har optaget produkter i sortiment der stiller store krav til kapacitet og på længere sigt kan den stå over uforudsete store stigninger i kapacitetsomkostninger. Den første analyse baseret på traditionelle regnskab bevirker, at man kan fortsætte den forkerte produkt politik og yderligere kan optage kapacitetskrævende produkter i sortiment. På den måde kan man nemt vinde markedsandel på de nye ulønsomme produkter, mens man taber markedsandele på de lønsomme produkter. Ved hjælp af en strategisk ABM kan virksomheden få muligheder for at ændre efterspørgsel efter aktiviteter således, at ulønsomme produktgrupper bliver lønsomme, f. eks. gennem sin prispolitik. Der er muligt at sætte priser ned på produktgrupper A og B for at udkonkurrerer andre firmaer som sælger tilsvarende produkter og omvendt at sætte priserne op på produktgrupperne C og D, hvis kunderene er villige til at betale lidt mere. At fremstille kundetilpassede produkter kan være en 11

12 udmærket strategi, hvis virksomheden har en tilstrækkelig kundesegment, der vil betale den højere pris for produkter og som resultat vil de store indirekte omkostninger ikke altid føre til en ulønsom virksomhed. Man kan også ændre efterspørgsel gennem salgsfremmende foranstaltninger dvs. tiltag, såsom uddeling af vareprøver, bonusordninger, udsalg og slagtilbud etc. for at fremme omsætningen. Den anden mulighed her er at undersøge sammenhæng over til kundegrupperne. F. eks. produkterne C og D er kundetilpassede produktgrupper og en kundeunderlyse vil helt sikkert afslør at de pågældende kunder som fortrækker disse produkter er mere ressourcekrævende end de kunder, der efterspørger produktgrupperne A og B, som er standardiseret. De kan f. eks karakteriseres ved køb af et mindre lønsomt produktmiks kombineret med små ordre-størrelser eller med relativt store rabatter. Endvidere viser analysen at der er en del uudnyttet kapacitet, hvorfor virksomheden bør være opmærksom på, om den vil udnytte disse ressourcer til ekspansion eller formindske sine omkostninger. ABC og inspirationsanalyse leverer relevant information på langt sigt mens DB- metoden er god på kort sigt og ganske enkel både at udarbejde samt at forstå. Man kan anvende begge metoder ved at lave en dækningsbidragsanalyse først - og hvis denne alene viser, at produktgruppen ikke er profitabel; er det efterfølgende ikke nødvendigt at lave en ABC- analyse. Kritik af ABC system Som en kritik af ABC-systemet, kan det være en meget ressourcekrævende opgave at indføre og ikke mindst at vedligeholde, hvorfor implementeringsprocesser kræver en grundig undersøgelse for at identificere virksomhedens aktivitetscenter, fordelingsnøgler, osv.. Hver gang processer og aktiviteter bliver mere effektive på grund af udførelse af nye teknologi, skal fordelingsnøgler også ændres. Som resultat bliver virksomheden nødt til at foretage nye analyser af disse forandringer. Findes der mange forskellige aktivitets fordelingsnøgler i en given virksomheden, kan dette især være omfattende. På baggrund af dette har Kaplan & Andersen(2003,2004,2007) udviklet en ny måde at lave ABC-modeller på, nemlig Time-Driven Activity Based Costing (TDABC). Metoden er mere effektiv og mere simpel, fordi det kræver færre ressourcer at indføre TDABC. Metoden er baseret på, at der estimeres kapacitet og foretages omkostningsfordelinger i forhold til estimerede 12

13 kapacitetsforbrug. Da kapaciteten oftest måles i tid, betegnes metoden Time-Driven ABC. TDABC udarbejdes ud fra en ny type fordelingsnøgler, Time Equation, der på en simpel måde opfanger kompleksiteten i de aktiviteter, der udføres således, at den kan undgås at designe modeller med mange aktiviteter. TDABC-modeller kan nemmere opdateres og kalibreres løbende og præcision er ikke så kritisk som i et traditionelt ABC-system.. (Per Nikolaj Bukh, 2007). I praksis kan man blende almindelige ABC og TDABC modeller, det afhænger af ABC-modellens konkrete formål. På grund af at det kan være meget kompliceret og ressourcekrævende at indføre ABC-systemet, vil Enterprise Ressource Planning (ERP) systemerne være en stor hjælp for virksomhederne til registrering af deres data i økonomi systemerne. Konklusion I projektarbejdet er der redegjort for, hvordan et ABC-system kan give en bedre indsigt i virksomhedens omkostningsstruktur samt forbedre virksomhedens evne til at løse sin opgave først og fremmest til at forbedre sin indtjening. I forhold til de traditionelle omkostningssystemer, leverer ABC-system så stor information, at ledelsen dermed kan have nogle forbedrede forudsætninger for at træffe de bedste og dermed mest lønsomme beslutninger. Takket være et ABC system er det praktisk muligt at implementere et aktivitetsbaseret regnskabssystem i den konkrete virksomhed inden for rammerne af de organisatoriske og ressourcemæssige begrænsninger. Dog skal man være bevidst om etableringsomkostningerne, både økonomisk og ressourcemæssigt. På baggrund af viden om omkostningsstrukturen kan virksomheden indrette sig for at få et succesrigt pris- og produktpolitik, med et godt afkast, som sikrer virksomhedens position på langt sigt. 13

14 Litteraturliste Bog: - Anthony A. Atkinson; Robert S. Kaplan; Ella Mae Matsumura & S. Mark Young. Management Accounting. 5th edition. Prentice Hall Per Nikolaj Bukh & Poul Israelsen. Activity Based Costing. Jurist - og Økonomforbundets Forlag Håndbog i økonomi, redigeret af Jan Mouritsen. Kapital: Resultatrapportering og analyse i komplekse markeds og fremstillingmiløer.1998 Artikler: - Bukh, Per Nikolaj & Israelsen, Poul. Activity Based Costing Bukh, Per Nikolaj. Time Driven ABC Cooper, R & R.S. Kaplan. Profit Priorities from Activity Based Costing. Harvard Business Review, Vol. 69, No. 3, pp Carsten Mejer. Activity Based Costing - tilfører ABC ny viden til praksis? Ledelse & Erhvervsøkonomi 3/

15 Bilag Bilag 1 Figur 1: Analyse af produktgruppernes økonomi A B C D i alt omsætning materialer arbejdsløn indir.omkst.(195%) produktbidrag Produktgrad 2 19% 19% 25% 21% 21% Vækst i oms. 3-10% -12% 50% 70% -9% afsætning De indirekte omkostninger består af følgende omkostningsarter Indirekte lønomkostninger EDB-omkostninger Afskrivning på maskiner vedligeholdelsesomkostninger kraftforbrug Omkostninger i alt: Produktgraden er produktbidraget i procenten af omsætning. Væksten i omsætning er den stigning, der har været i omsætning i forhold til omsætning sidste år. Der afsættes følgende antal stk. for de 4 produktgrupper. Kraftforbruget betragtes som en variabel omkostning. 15

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

Omkostningssystemer ABC vs DB

Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Uddannelsessted: Studieretning: AalborgUniversitet HA Almenerhvervsøkonomi Semester 6.semester Projektperiode: 04.02.2008 29.05.2008 Temaramme:

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

økono omistyring Gruppe 6

økono omistyring Gruppe 6 Executive Summary This academic article describes the decision-making considerations regarding the implementation of the cost system Activity Based Costing (ABC). Key findings: - The advantage of an ABC

Læs mere

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel I denne sidste artikel i serien om kontoplanen vises det, hvordan det aktivitetsbaserede omkostningsregnskab konstrueres. KONTOPLAN Af professor, Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Activity based costing i den offentlige sektor?

Activity based costing i den offentlige sektor? Marts 2002 Activity based costing i den offentlige sektor? Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen Handelshøjskolen i Århus En af økonomistyringens hovedopgaver er at holde styr på organisationens

Læs mere

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Universitetsparken DK-8000 Aarhus

Læs mere

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed Activity Based Costing i en Balanced Scorecard Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse,

Læs mere

Kunderentabilitetsanalyser

Kunderentabilitetsanalyser Kunderentabilitetsanalyser Per Nikolaj D. Bukh Servicestyringsgruppen Institut for Økonomi, Afdeling for Virksomhedsledelse Aarhus Universitet, DK-8000 Aarhus C Tlf. 89 42 15 68 - Fax 86 13 51 32 E-mail:

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 23. september 2009 1 Indhold 1 Forelæsning 1 - d. 3/9-09 3 1.1 Generelt

Læs mere

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet Time-Driven ABC Time-Driven ABC nemmere og mere effektive ABC-modeller af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning 1 Sammen med modeller til budgetlægning og resultatopfølgning

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Agenda Kort teoretisk overblik Modeldesign med SAS Activity-Based

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

Værdikompasset ABM model til beregning af lønsomhed og omkostninger i PFA Pension. November, 2011

Værdikompasset ABM model til beregning af lønsomhed og omkostninger i PFA Pension. November, 2011 Værdikompasset ABM model til beregning af lønsomhed og omkostninger i PFA Pension November, 2011 Agenda Introduktion til PFA Hvorfor ABM? Transformationskortet Fremdrift i modeldesign Værdikompasset Koncept

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling Lønsomhedsanalyser som grundlag for Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling af partner, cand.merc. Michael Ejby og chefkonsulent, cand.merc. Søren Strunk-Sørensen, Aston Promentor

Læs mere

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009 1/2009 Editorial Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomisom som ex ante

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år.

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 10. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger?

Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger? Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger? Morten Jensen, Thomas Tang Ravnkilde Nielsen, Thomas Plenborg og Carsten Rohde Abstract 1 Dette eksplorative studie undersøger,

Læs mere

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Braad Olesen, Niels Peter Mols & Jørn Flohr Nielsen * ) Traditionel økonomistyring udfordres

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Relationship Costing 6.3. 1. Indledning

Relationship Costing 6.3. 1. Indledning Relationship Costing Relationship Costing af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Poul Israelsen, pi@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet 1. Indledning Kunderne

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER?

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? WHITE PAPER ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? Hvorfor adfærdsbaseret omkostningsstyring sikrer optimal indsigt i, hvad og hvem der skaber værdi i din virksomhed Philip Reschke, Business

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Tillæg til lærebogen Erhvervsøkonomi videregående voksenuddannelser

Tillæg til lærebogen Erhvervsøkonomi videregående voksenuddannelser Tillæg til lærebogen Erhvervsøkonomi videregående voksenuddannelser Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Erhvervsøkonomi - videregående voksenuddannelse af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede

Læs mere

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1: DAN A/S er et profitcenter. Definitionen på et profitcenter er at, det er et resultatcenter som også sælger til eksterne. Ledelsen i profitcentre pålægges en række ansvarsområder

Læs mere

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen BEYOND BUDGETING et seminar om nye teknikker og metoder HOVEDUNDERVISER Fra Beyond Budgeting til effektiv budgettering Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

HVEM ER JEG? Una Consulting

HVEM ER JEG? Una Consulting HVEM ER JEG? -Lene Rasmussen Danapak (Emballage) -Elev - økonomichef - international koncerncontroller - implementeret ERP EG A/S -Forretningsanalyser -ERP implementering -Økonomisk rådgivning for kunder

Læs mere

ABC-costing i Handicapcentret i Københavns Kommune

ABC-costing i Handicapcentret i Københavns Kommune ABC-costing i Handicapcentret i Københavns Kommune Viktoria Feldstedt Christian Helvad Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Problemstilingen... 2 3 Teorivalg... 5 4 Definitioner og forkortelser... 6

Læs mere

Få overblik over virksomhedens lønsomhed

Få overblik over virksomhedens lønsomhed Session C3 Få overblik over virksomhedens lønsomhed V/ Thomas Varan, Salgschef, EG Business Analytics 1 Hvad er ABC? Kilde: http://www.pnbukh.com/activity_based_costing-10122.htm 2 Lønsomhedsmåling Direkte

Læs mere

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000 OPGAVE 34 I 1992 havde en ny afdeling af NIMBUS A/S specialiseret sig i at producere en speciel komponent til motorcykler. De oprindelige estimater fra udviklingsafdelingen havde resulteret i følgende

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Forudsætninger Det antages at jorden købes for 6.750.000 kr. og maskiner (vandingsmaskiner og vogne) for 400.000 kr. Den samlede investeringssum udgør derfor

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt enhed

Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt enhed Copenhagen Business School Institut for Finansiering Cand. merc. FIR Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt

Læs mere

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer Økonomistyringssystemer i virksomheder - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer genda Nutidens lønsomhedsfokus 1. Dækningsbidraget 1. Hvordan frembringes

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Management rådgivning

Management rådgivning Advisor MA Management rådgivning Kort om mig: Sælger, konsulent, afdelingsleder, koncerncontroller, group business controller, management konsulent HD i økonomistyring & informatik Forfatter til bøger

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Økonomi- og omkostningsstyring

Økonomi- og omkostningsstyring Økonomi- og omkostningsstyring Nye vinde i økonomistyringen Et intensivt og målrettet kompetencegivende kursus for økonomimedarbejdere i de nye regioner Kursus i Århus forår 2007 52629_AAU_nye vinde.indd

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Enterprise Status/Analyse Dette er en indføring i brugen af produktet Mamut Enterprise Status/Analyse. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler virksomheden Kontormøbler AS, blive

Læs mere

Chapter 7: Inventories

Chapter 7: Inventories Chapter 7: Inventories Begrebet varebeholdninger Hovedpunkter/emner Værdiansættelse Lageropgørelse/-styring Cost flow forudsætningen (Lagerkonventioner) Opgaver Begrebet varebeholdninger Varebeholdninger

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Personalestyring Lønformer Kombination af tidløn og præstationsløn Afslutning I mange virksomheder udgør

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere