Referat fra bestyrelsesmøde 6. august 2008 kl Boulebanen ved Svenske Villa Bernstorffsparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde 6. august 2008 kl. 18.00 Boulebanen ved Svenske Villa Bernstorffsparken"

Transkript

1 BERNSTORFF - JÆGERSBORG GRUNDEJERFORENING v/ Formand Jesper Holm Bernstorfflund Allé 15 Tlf Referat fra bestyrelsesmøde 6. august 2008 kl Boulebanen ved Svenske Villa Bernstorffsparken 7. august 2008 Mødet afholdtes med følgende dagsorden: 1. Siden sidst, herunder meddelelser fra formanden og øvrige. 2. Trafikplan for Gentofte Kommune 3. Eventuelt, herunder næste møde. Michael Ørnø havde meldt forfald. Ad 1 Foreningen havde fra Gentofte Kommune Bygningsmyndigheden modtaget et brev med orientering om en ansøgning fra en grundejer på Prins Valdemarsvej om at montere solvarmeanlæg på dele af ejendommens tag. Sagen var genstand for omfattende drøftelse, og det blev besluttet at svare, at vi ikke vil modsætte sig det, og at vi i øvrigt opfordrer kommunen til at aflyse den servitut, som kunne tolkes som en hindring for monteringen. Brevet til kommunen er vedlagt som bilag. Der har været forslag fremme om, at obelisken på Femvejen skulle belyses. Vi mener det er en dårlig idé ud fra både æstetiske og miljømæssige hensyn. Vi har hørt, at en gruppe beboere ved Søndersø påtænker at etablere en selvstændig beboerforening, og formanden har i den forbindelse skrevet til en af de angivelige initiativtagere med forslag om en dialog som sikrer en fortsat tilknytning til BJGF. Kassereren var forhindret i at deltage, men havde på forhånd sendt en redegørelse for situationen i forbindelse med overtagelse af funktionen efter den valgte kasserers bortgang. Uddrag af denne redegørelse bringes her: Ad 3 regnskabsføringen Jeg ved ikke, om jeg har fortalt, at vi - revisor Ole Borch, Ulla og jeg - ikke havde held til at finde det hidtil benyttede regnskabssystem; så på Ullas råd købte jeg en kolonnebog, som jeg nu benytter til regnskabsføringen; hvis nogen siger, det er lidt snyd, når vi ved, at Birger har lavet et regnskabssystem, vil jeg give dem ret; men kolonnebogen fungerer; og på grundlag af den har Michael og jeg etablet et på regneark baseret regnskabssystem; så for tiden opererer jeg både med manuel borføring og et maskinelt system. På Michaels råd har jeg opgivet at gå videre med "Vig Foreningssystem" - selv om Majse og jeg har deltaget i kursus; de hermed forbundne udgifter er på den måde spildt; jeg håber bestyrelsen giver mig decharge herfor.

2 Ad 4 afstemning af kontingentbetaling Jeg beklager at måtte meddele, at jeg ikke er så langt med dette arbejde. Det beror på, at der manglede nogle bankopgørelser i det materiale, Ulla og jeg samlede; og udskrifterne kunne ikke tilvejebringes trods ihærdig søgning. Jeg har nu fået kopier fra banken. Jeg synes nu at have grundlag for at foretage afstemning og er gået i gang med arbejdet. Jeg indser vel, at det er lidt sent i forhold til, at Birger havde foretaget denne afstemning inden generalforsamlingen. Næste medlemsarrangement bliver en rundvisning på Bakken med efterfølgende middag på Restaurant Røde Port. Den sædvanlige medlemsbetaling på 150,- kr. fastholdes. Jesper og John sørger for kontakt til John Sigurdsson, Bakken og Røde Port. Jesper skriver invitation, og Ulla og Majse sørger for udsendelse. Vi er løbet tør for kuverter, så Majse sørger for at få bestilt et genoptryk. Når der foreligger et tilbud stemmes dette af med Jesper, inden produktionen igangsættes. Søren havde talt med skytten i Dyrehaven om et arrangement med fokus på vildtet. Skytten deltager gerne, og vi vil nu gå videre med planlægningen. Ad 2 Trafikplanen er fortsat ikke kommet videre i den politiske behandling, hvor den øjensynligt er blevet til en varm kartoffel. Vi afventer processen, og fremkommer med vore kommentarer, når den sendes til høring. Ad 3 Der var intet til eventuelt, men næste møde kunne forslagsvis afholdes på en af følgende datoer: September. Mødet afholdes hos Ulla. Bilag brev til Gentofte Kommune Bygningsenheden

3 Bilag Gentofte Kommune Bygningsmyndigheden Bernstorffsvej Charlottenlund Att: Lise Hassing 7. august 2008 Vedr.: Prins Valdemarsvej 43, 2820 Gentofte, matr. Nr. 25 an Gentofte Under henvisning til Deres brev af 18. juni om montering af solceller på taget af denne ejendom har vi følgende kommentarer. Indledningsvis skal vi beklage, at vores kommentarer først fremkommer nu, men det skyldes, at det på grund af ferien først i går har været muligt at samle foreningens bestyrelse. Vores principielle holdning er, at grundejeren er forpligtet til at overholde alle de servitutter, der gælder på deres ejendom. Tilsvarende er kommunen forpligtet til at påtale, hvis der sker overskridelse af disse servitutter. Imidlertid har det i årenes løb vist sig, at man fra kommunens side ofte kun i begrænset omfang har ønsket at håndhæve denne påtaleret og at gennemføre de nødvendige sanktioner i den forbindelse. Det gælder også i det aktuelle tilfælde, hvor en grundejer for et par år siden på en anden ejendom på Prins Valdemarsvej udskiftede taget fra røde vingetegl til sort glaserede tegl. Da sagen blev påklaget af en beboer i området, viste det sig, at der allerede i en række tilfælde var sket brud på servitutten, uden at kommunen havde foretaget sig noget. Derfor blev der heller ikke i det tilfælde foretaget noget. På den baggrund mener vi ikke, at man kan nægte grundejeren i den aktuelle sag ret til at montere solfangere på sit tag.

4 En anden sag er, at den pågældende grundejer selv har gjort et meget stort arbejde for at få afklaret retsforholdet omkring denne servitut. I det sagsforløb er det vores indtryk, at kommunen ikke har været hverken velorienteret eller hjælpsom. Endelig kan det undre, at man i forbindelse med den gennemgang og revision af lokalplaner for kommunens delområder, som har fundet sted over det sidste halvandet år som en opfølgning på udarbejdelsen af byatlaset, ikke har sørget for at få aflyst disse servitutter fra 1943, som helt åbenbart ikke håndhæves længere. Vi skal derfor opfordre kommunen til, at disse servitutter nu aflyses. Med venlig hilsen Pbv Jesper Holm Formand, Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening. Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund Tlf Cc. Lars Ole Kornum, Prins Valdemarsvej 43

5 BERNSTORFF - JÆGERSBORG GRUNDEJERFORENING v/ Formand Jesper Holm Bernstorfflund Allé 15 Tlf Referat fra bestyrelsesmøde 8. september 2008 kl Hos Jesper Holm Bernstorfflund Allé september 2008 Mødet afholdtes med følgende dagsorden: 1. Siden sidst, herunder meddelelser fra formanden og øvrige. 2. Status på foreningens regnskabsføring 3. Gentofte Kommune Trafikplan 4. Vurdering af henvendelse om fjernvarme 5. Eventuelt, herunder næste møde. Ad 1 Der var ingen meddelelser. Ad 2 Kassereren gennemgik den aktuelle situation. Der er nu etableret et simpelt men effektivt bogholderisystem, som består af en kassebog og et Excel regneark. Begge dele er godkendt af foreningens revisor. Vi har p.t. 264 medlemmer, hvilket er en fortsættelse af den svage tilbagegang vi har set tidligere år. Udover værdipapirbeholdningen, har vi følgende kontante beholdning: ForeningsGiro Saldo 1.381,80, Hovedkonto Saldo ,60 Det blev aftalt at næstformand Jens Grøn kan disponere til investering i obligationer til supplering af vores beholdning på omtrent kr. Kassereren havde rykket kontingentrestanter, og der var indkommet tre indbetalinger med gammel kontingentsats 70,- i stedet for 100,-. Det blev aftalt, at vi ikke forfølger sagen yderligere. Michael Ørnø mindede bestyrelsen om, at han havde påtaget sig opgaven som kasserer, som en kortsigtet løsning, og selvom han fandt opgaven interessant og sjov, så burde man finde en afløser inden alt for længe. Ad 3

6 Trafikpolitik for Gentofte Kommune har været under vejs i flere år, og de to sidste år har vores generalforsamling vedtaget, at der bør være forbud mod parkering på fortov. Forslaget til trafikpolitik er nu kommet i hørting, og vi har afsendt følgende kommentarer til Plan på rådhuset: Tak for det fremsendte forslag som Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening har behandlet på sit bestyrelsesmøde 8. september. I lighed med de forslag vi er fremkommet med i de indledende høringsrunder, vil vi især koncentrere vores kommentarer om parkeringsforholdene, og her særligt "2.3 Parkering i resten af kommunen", som er den type område, som vores forening omfatter. Der er i det fremsatte forslag en række forhold, der ikke virker gennemtænkte. Man påpeger, at den øgede nedslidning af kantsten og fortov som følge af parkering på fortovet kan modvirkes med en hyppigere vedligeholdelse af dette. Imidlertid har vi i årevis set, at budgetterne til vedligeholdelse af fortove slet ikke har stået mål med det faktiske behov. Det er vanskeligt at tro, at dette skulle blive bedre fremover. Man erkender at fodgængernes passage kan besværliggøres, men samtidig ønsker man i afsnit 3 at forbedre forholdene for bløde trafikanter. De to situationer er i direkte modstrid. Man vil henstille til grundejerne, at der etableres mindst 1 p-plads pr. bolig. Imidlertid har man med ophævelsen af 5-meter reglen givet så store indrømmelser til behovet for at bygge carporte, at man godt kunne gå et skridt videre og under en eller anden form pålægge ejeren at sørge for en plads. Man påpeger, at et stort antal parkerede biler giver et broget billede som virker fartdæmpende. Denne fartdæmpende effekt burde i stedet opnås med anlæggelse af diverse fysiske foranstaltninger samt opsætning af de "stærekasser", som man går ind for i afsnit 1 om Hastighed. At forsøge at sænke farten ved at skabe overskuelighed er blot en let løsning, der desværre ofte vil komme svage trafikanter til skade. I det hele tilslutter vi os første afsnit af Forslag 2.3 Parkering i resten af kommunen (side 15). Den konkrete udformning i de to efterfølgende afsnit af forslaget må gøres til genstand for en nøjere vurdering og undersøgelse af alternative løsninger. Vi stiller os gerne til rådighed i forbindelse med et sådant arbejde. Som et punkt om parkering af en noget anden type tilslutter vi os mindretalsudtalelse 2.4 om Cykelparkering (side 15). Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne Jesper Holm Formand, Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening. Ad 4 Vi har modtaget en henvendelse med et forslag om, at kommunens politik for fjernvarmeforsyning revurderes, således at også villaområder kan forsynes med fjernvarme. Denne sag ønsker vi behandlet på næste Borgmestermøde, og vi har derfor skrevet følgende til Fællesrådet for at få den på dagsordenen: Til borgmestermødet vil vi gerne have rejst spørgsmålet om en revurdering af kommunens hidtidige politik for udbygning af fjernvarmeforsyningen. Hidtil har politiken været, at der bør anvendes fjernvarme i de tæt bebyggede bydelscentre og i kommunens ejendomme, mens man i villaområderne har anbefalet naturgas. Fra et medlem, som henvender sig på vegne af en gruppe beboere på Skovbakkevej, er vi blevet gjort

7 opmærksomme på de økonomiske og miljømæssige fordele, der kunne ligge i at udbygge fjernvarmenettet mere end det hidtil har været planlagt. Der er angiveligt et udredningsarbejde i gang for tiden, som gennemføres af en rådgivende ingeniørvirksomhed. Vi vil derfor bede om en redegørelse for den aktuelle situation og opfordre til at man med henblik på en vurdering af de fremtidige muligheder i en mere omfattende distribution af fjernvarme eksempelvis gennemfører et orienterende borgermøde og eventuelt i forlængelse heraf igangsætter et analyse arbejde, der kan danne grundlag for en politisk beslutning om spørgsmålet. Ad 5 Næste møde blev aftalt til 4. november hos John Zangenberg.

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Referat af foreningens ordinære generalforsamling

Referat af foreningens ordinære generalforsamling Referat af foreningens ordinære generalforsamling Torsdag den 28. april 2011, kl. 19:00 22:30 på Sølyst På generalforsamlingen deltog 170 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte: Susanne Thorkilsen (formand),

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere