Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr."

Transkript

1 Varde Kommune Bytoften Varde Brev dato: J.nr.: F Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.: F Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen har behandlet din ansøgning om tilskud til Natura projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold - forundersøgelser. Afgørelsen Tilsagn om tilskud til forundersøgelser i forbindelse med etablering af naturlige vandstandsforhold gives jf. bekendtgørelse nr. 175 af 28. februar 2012 om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold. Projektbeskrivelse Dit projekt: F55 - Skallingen og Langli. Ejendomsmæssige og tekniske forundersøgelser, som skal udføres i henhold til beskrivelsen af undersøgelsen i ansøgningen om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold. jf. ansøgningen, budget i bilag 2 og vedlagte kort. De arealer der er omfattet af dette tilskud, er indtegnet i Internet Markkort (IMK) og kan ses i IMK via eller på medsendte kort. Tilskuddet Du får tilsagnet under forudsætning af, at du opfylder bekendtgørelsens bestemmelser herunder de særlige vilkår for udbetaling af tilskuddet, der gælder for dette tilsagn og en række generelle vilkår. Læs mere i bilag 1. De tilskudsberettigede omkostninger omfattet af tilsagn fremgår af budgettet, som er vedlagt som bilag 2. Dit projekttilskud udgør 100 % af de godkendte tilskudsberettigede udgifter. Der ydes et tilskud på maksimalt ,00 kr. Tilskuddet består af 75 % midler fra EU og 25 % midler fra Miljøministeriet. Tilskuddet er skattepligtigt. Evt. afslag i fremgår af bilag 2.

2 2 Projektperiode Projektperioden begynder på dette tilsagns brevdato og slutter et år efter dvs. den Det er vigtigt, at du afslutter projektet inden for projektperioden. Du får kun tilskud udbetalt til godkendte projektudgifter, som er betalt i projektperioden. Disse særlige betingelser skal være opfyldt, for at tilskuddet kan udbetales: Krav til information og formidling Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at der på forsiden af publikationer, som fx brochurer, foldere, nyhedsbreve og websider, er EUs logo og teksten: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne.. Læs alle reglerne for information og formidling på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Konsulentydelser: Du skal sammen med udbetalingsanmodningerne sende fakturaen på konsulentydelsen. Fakturaen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at vi kan afgøre, om den er i overensstemmelse med tilsagnet og projektbeskrivelsen og vedrører projektet. Antal timer og timepris skal fremgå af fakturaen, og eventuelle rejseudgifter betalt af konsulenten skal være indeholdt i konsulentens timepris. Løn til personale: Husk ved anmodning om udbetaling at angive arbejdsopgaver, timepris og antal timer. Der skal også foreligge dokumentation for det faktiske timetal (timeregnskab) og lønsedler. Skiltning ved projektets afslutning: Du skal på selve investeringsprojektet med samlede projektomkostninger på mere end kr. opsætte et oplysningsskilt med EU logoet. Oplysningsskiltet skal indeholde en beskrivelse af projektet og teksten: Den Europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne. Disse oplysninger skal mindst fylde 25 % af skiltet. Der skal også være Fødevareministeriets logo og oplysning om, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen og Miljøministeriet har deltaget i finansieringen af projektet. Når du søger om slutudbetaling skal du sende billeddokumentation for denne skiltning. Udbud: Dit projekt kan være omfattet af EUs udbudsregler eller tilbudslovens regler, hvis det samlede projekt har udgifter for over kr. Læs derfor allerede nu, om reglerne på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Læs mere under Generelle betingelser (punkt 6) i bilag 1 til dette tilsagn. Klagevejledning: Du kan klage skriftligt over denne afgørelse til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger fra den dag, du modtog vores afgørelse. Du skal sende klagen til: Fødevareministeriets Klagecenter c/o NaturErhvervstyrelsen Center for projekttilskud Pionér Allé 9

3 Tønder Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fristoverskridelsen. Vi sender herefter din klage sammen med vores kommentarer til Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. Med venlig hilsen Center for Projekttilskud Vedlagt dette tilsagn Bilag 1: Generelle betingelser Bilag 2: Godkendt budget over tilskudsberettigede omkostninger Kort over projektarealet Du skal bruge nedenstående i forbindelse med udbetaling af tilskud. Udbetalingsvejledning Skema til rateudbetaling, hvis en sådan ønskes Skema til slutudbetaling Du finder dem på vores hjemmeside:

4 4 BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER Betingelserne for tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekter fremgår af Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 28. februar 2012 om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold. Desuden er ordningen reguleret af EU's forordninger om støtte til udvikling af landdistrikterne. Der sker løbende regulering af ovennævnte retsgrundlag. Disse reguleringer har virkning for dette tilsagn, og kan læses på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Følgende generelle betingelser er gældende for dette tilsagn om tilskud: Dine pligter ved modtagelse af tilsagn: 1. Du er tilsagnshaver, så det er dig, der skal gennemføre projektet. 2. Du skal gennemføre projektet inden for den projektperiode, som står i tilsagnet i overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse og det godkendte budget. 3. Alle udgifter skal afholdes og betales af dig inden for projektperioden, og de skal kunne dokumenteres. 4. Alle fakturaer skal udstedes til dig, ikke fx bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere, kommunen eller andre. 5. Du skal sørge for at indhente alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder senest ved anmodning om udbetaling. 6. Hvis dit projekt er omfattet af EUs udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal du kunne dokumentere, at du har opfyldt reglerne, når du anmoder om udbetaling. Hvis du ikke overholder udbudsregler, vil tilskud blive nedsat. Nedsættelsen af den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ELFUL. Du skal gemme udbudsmaterialet, herunder de tilbud, du ikke har valgt at bruge. NaturErhvervstyrelsen kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Al dokumentation, herunder også de ikke accepterede tilbud, skal være tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling. Oplysninger om udbudsreglerne kan findes hos Konkurrence og Forbrugerstyrelsen på følgende hjemmeside: 7. Udgifter til eksterne leverandører skal være baseret på indhentede tilbud eller åbne tilbud. 8. Krav om særskilt regnskabssystem. Du skal sikre, at de projektrelaterede udgifter og indtægter enten bogføres med en særlig kode i dit regnskabssystem eller på særskilt konti i et separat regnskabssystem, der omfatter samtlige transaktioner vedrørende projektet. Samtlige fakturaer skal kunne genfindes entydigt på denne konto. 9. Du skal sende din anmodning om slutudbetaling til NaturErhvervstyrelsen, så vi har den senest 3 måneder efter projektperiodens udløb.

5 5 Dine pligter ved ændringer: 1. Du skal ansøge om ændringer af budget, forlængelse af projektperioden og ændring af projektets formål eller indhold senest 2 måneder før projektperiodens udløb. Tilsagnsbeløbet kan aldrig hæves. 2. Du må ikke sætte ændringer i projektet i gang, før du har fået dem godkendt af NaturErhvervstyrelsen. 3. Hvis en ny tilsagnshaver vil indtræde i dine rettigheder og pligter jf. bekendtgørelsen og dette tilsagn, skal du søge om overdragelse af projektet. Det er en betingelse, at den nye tilsagnshaver selvstændigt ville kunne få tilsagn efter ordningen. 4. Når du anmoder om ændring af projektet, skal du benytte et særligt skema, som fås via Dine pligter ved anmodning om udbetaling 1. Du skal senest 3 måneder efter projektets afslutningsdato indsende anmodning om slutudbetaling med slutrapport, som skal indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet og projektets beregnede effekt. 2. Det er dit ansvar, at alle betingelser jf. bekendtgørelsen er opfyldt på det tidspunkt, hvor du beder om udbetaling. 3. Ved anmodning om udbetaling skal alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder være opnået. 4. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af din opgørelse over tilskudsberettigede projektudgifter. Udgifterne skal du dokumentere at du har afholdt og betalt indenfor projektperioden. Der udbetales til din nemkonto. 5. Når du anmoder om udbetaling af tilskud, skal du benytte et særligt skema, som fås via Skemaet skal udfyldes og være med angivelse af bl.a. udgiftens art, beløbsstørrelse og betalingsdato i overensstemmelse med kontoudskrift/betalingstransaktioner. 6. Såfremt du i udbetalingsanmodningen beder om udbetaling for udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, fratrækker NaturErhvervstyrelsen disse udgifter ved beregningen af tilskuddet. Det kan være udgifter, der samlet udgør et større beløb end tilsagnsbeløbet, jf. det godkendte budget, se bilag 2, ikke er tilskudsberettigede (fx effekter eller opgaver, der ikke er indeholdt i den godkendte projektbeskrivelse),

6 6 ikke er tilskudsberettigede, da du har søgt penge udbetalt, som var afsat til en investering, du ikke har gennemført. Da vil NaturErhvervstyrelsen fratrække den støtte du havde opnået til den investering du ikke har gennemført, fra det beløb der udbetales, eller ikke er støtteberettiget, hvis investeringen er blevet dyrere og der ikke er søgt en ændring af fordelingen af udgifter indenfor budgetposten. 7. Udgifter bliver fratrukket inden udbetaling hvis de jf. ovenstående ikke er tilskudsberettigede. Hvis du medtager udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, og det anmodede beløb overstiger det beløb, du er berettiget til, med 3 % eller mere, risikerer du ud over nedsættelsen af dit tilskud, yderligere en sanktion. Sanktionen udgør forskellen mellem det beløb, du anmoder om, og det beløb, du er berettiget til. Dine pligter efter projektets afslutning 11. Du skal opretholde de investeringer, hvortil der er ydet tilskud i en periode på mindst fem år regnet fra dette tilsagns brevdato. 12. Du bør opbevare kopi af ansøgningsmateriale og skal opbevare originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. 13. Du skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Øvrige generelle vilkår 1. Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger. Oplysningerne kan også blive brugt af NaturErhvervstyrelsen og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Endelig vil oplysningerne blive videregivet til SKAT og EU- Kommissionen, herunder revisionsorganer. 2. NaturErhvervstyrelsen offentliggør, bl.a. i form af nyheder, information om projekter, som opnår tilskud gennem NaturErhvervstyrelsens tilskudsordninger. Projektrapporter, afrapporteringer mv. eller dele heraf vil eventuelt blive offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 3. Tilsagnet kan bortfalde hvis, betingelserne for tilskud ikke er opfyldt, tilsagnshaver giver urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Tilsagnet bortfalder ligeledes hvis projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med det godkendte tilsagn, herunder hvis væsentlige dele af projektet bortfalder, hvis tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens 11 stk. 2 eller ikke overholder sin underretningspligt efter bekendtgørelsens 21 og Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at det tydeligt fremgår af publikationer, som fx brochurer, foldere, nyhedsbreve og websider, at projektet har fået tilskud fra EU og fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Som minimum skal navnetræk anvendes. Logoer kan anvendes i den forbindelse. Hvis Fødevareministeriets logo anvendes, skal EUs logo også

7 7 anvendes. Reglerne for skiltning findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside:

8 BILAG 2: Budget NaturErhvervstyrelsen har godkendt følgende budget over de tilskudsberettigede udgifter til projektet: F55 - Skallingen og Langli j.nr F Budgetpost Ansøgt Tilsagn Udgifter til løn til tilsagnshavers personale. 100 timer á 330 kr kr kr. Udgifter til information og møder kr kr. Udgifter til konsulentbistand. 554 timer á 900 kr kr kr. Andet 0 kr. 0 kr. I alt: kr kr.

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) BEK nr 249 af 16/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8623-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere