Beretningsdel - generel Forord... 4 Ledelsens påtegning... 5 Kommuneoplysninger... 6 Økonomisk resultat Årets gang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningsdel - generel Forord... 4 Ledelsens påtegning... 5 Kommuneoplysninger... 6 Økonomisk resultat 2013... 7 Årets gang 2013..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Beretningsdel - generel Forord... 4 Ledelsens påtegning... 5 Kommuneoplysninger... 6 Økonomisk resultat Årets gang Beretningsdel - fordelt efter udvalg og politikområde Bemærkninger og opfølgning på mål 2013 drift og anlæg Miljø- og Teknikudvalget Politikområde 1 Natur og Miljø Politikområde 3 Veje og Trafik Plan- og Klimaudvalget Politikområde 4 Kommunale Ejendomme Fritids- og Erhvervsudvalget Politikområde 5 Fritid og Erhverv Børne- og Skoleudvalget Politikområde 6 Skole Politikområde 7 Unge og Integration Politikområde 8 Børn Kultur- og Turismeudvalget Politikområde 9 Kultur og Turisme Social- og Sundhedsudvalget Politikområde 10 Udsatte Børn og Unge Politikområde 12 Sundhed og Forebyggelse Politikområde 13 Pleje og Omsorg Politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde 11 Beskæftigelse Økonomiudvalget Politikområde 15 Beredskab Politikområde 16 Borgerservice, administration og politisk støtte Politikområde 17 Finansiering Politikområde 18 Anlæg Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Regnskabsoversigter og noter Driftsregnskab Balance Noter til driftsregnskab og balance Regnskabsoversigt Tværgående artsoversigt

2 Forord Fredensborg Kommune er en kommune i udvikling. Vi vil gerne være attraktive, både i forhold til at kunne tiltrække nye børnefamilier men også i forhold til de borgere, der bor her i forvejen. Derfor har vi de senere år gjort meget for at investere i fremtiden og udvikle kommunen. Vi har fx bygget en af Danmarks smukkeste og mest bæredygtige skoler. Vi har udvidet antallet af plejehjemspladser, og vi er godt i gang med at forbedre og udvide kommunens fritidsfaciliteter markant. For bare at nævne tre centrale områder. Men udviklingen skal være funderet på en bæredygtig økonomi. I Fredensborg Kommune skal vi ikke leve over evne men sætte tæring efter næring. Derfor er jeg også glad for at kunne præsentere Fredensborg Kommunes Regnskab for Regnskabet er i balance og vidner om en kommune med en sund økonomi. Fokus er fortsat på en stram økonomistyring, og der er et stort og stærkt forbedret overskud på driftsbudgettet, der kan finansiere de ønskede investeringer i udviklingen af kommunen. Samtidig har vi startet en afvikling af kommunens langfristede gæld, der er nedbragt med mere end 20 mio. kr. i løbet af Med de vedtagne budgetter for årene fremover, er kommunens ordinære gæld helt væk i Kassebeholdningen faldt som planlagt - igennem Det skete blandt andet som følge af betaling af den nye skole i Fredensborg og kassetrækket fra overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark. Men allerede i løbet af 2014 vil kassebeholdningen igen øges. Vi har med andre ord en økonomi, der er sund nok, til at vi kan udvikle vores service og velfærd. I 2013 startede vi året med at indvie den nye Fredensborg Skole Vilhelmsro. En smuk og bæredygtig skole, der er skræddersyet til den nye skolereform, og som fik fornemt besøg senere på året af landets statsminister. I foråret blev udbygningen af Plejecenter Lystholm færdiggjort, så det i dag fremstår som et lyst og moderne center med særlige akutpladser for kommunens ældre borgere som et attraktivt tilbud og alternativ til indlæggelse på et hospital. Byrådet har de senere år skærpet opmærksomheden om at gøre Kokkedal til et endnu bedre sted at bo. Det store projekt Klimatilpasning Kokkedal - med et budget på 120 mio. kroner og støtte fra blandt andre Realdania og Lokale og Anlægsfonden er blot et af flere tiltag. Projektet kunne i efteråret holde første spadestik på en vandlegeplads for børnene i Børnehusene Kokkedal, og det vil udvikle sig de næste par år og forhåbentlig ende med at give ikke bare boligområderne ved Usserød Å men hele Kokkedal et tiltrængt løft. Den sunde og stabile økonomi har heldigvis gjort det muligt for Byrådet at fortsætte med nye initiativer og projekter ind i den nye byrådsperiode. Det er tiltag som kan gøre kommunen endnu bedre at leve og bo i og dermed også mere attraktiv. Det gælder fx i forhold til fritidsfaciliteterne, der bliver forbedret, når spaden går i jorden til et nyt idrætscenter i Humlebæk med plads til tre indendørs tennisbaner. Det gælder øget normeringer i daginstitutionerne, og det gælder hele erhvervsområdet, som nu bliver styrket med bedre rammevilkår og bedre service på kommunen med én indgang og en hurtigere og mere smidig sagsbehandling. På sigt vil det forhåbentlig gøre det lettere at drive virksomhed her hos os og dét kan betyde flere arbejdspladser og nye borgere til kommunen. Regnskab 2013 viser, at vi er en kommune, hvor der er styr på økonomien, og hvor der er politisk vilje til fortsat udvikling. På Byrådets vegne Thomas Lykke Pedersen Borgmester 4

3 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har dags dato behandlet og aflagt årsregnskab for 2013 for Fredensborg Kommune til Byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revisionen. Fredensborg Kommune, maj 2014 Thomas Lykke Pedersen Borgmester Kim Herlev Kommunaldirektør Mads Toftegaard Økonomichef 5

4 Kommuneoplysninger Kommune Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3B 2980 Kokkedal Telefon: Hjemmeside: fredensborgkommune.dk Direktørkredsen Kim Herlev Jørgensen, Kommunaldirektør Morten Knudsen, Direktør for Borgerservice, Job og Velfærd Lina Thieden, Direktør for Børn, Kultur og Sundhed Trine Holmberg, Direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering Borgermester Thomas Lykke Pedersen Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Tlf.:

5 Økonomisk resultat 2013 Det primære driftsresultat for 2013 viste et overskud på 85 mio.kr. Driftsoverskuddet er stort set som forventet i det vedtagne budget og væsentligt større end i 2012, hvor overskuddet var på 15 mio.kr. Resultatet af anlægsvirksomheden blev på 75,7 mio.kr. hvilket også svarer til det, der oprindeligt var budgetteret. Overskuddet på den primært drift kunne således finansiere udgifterne til anlæg og samlet blev resultatet af det skattefinansierede område et overskud / kasseopbygning på 9,4 mio.kr. Kassebeholdningen har igennem 2013 været faldende som følge af blandt andet ny skole ved Vilhelmsro i Fredensborg og likviditetstrækket fra overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark. Gennem 2013 blev den langfristede gæld nedbragt med 20 mio. kr. Bruttoafdragene på gælden var på 43 mio. kr., men samtidig blev der optaget nye lån for 29,1 mio.kr. Hertil kommer kursgevinster på gælden på ca. 6 mio. kr. Ses der bort fra balanceforskydningerne lander den samlede ændring af de likvide aktiver også stort set som oprindeligt budgetteret. Inklusive balanceforskydninger er der et samlet kassetræk på 63 mio. kr. i 2013, som reflekteres i det planlagte, midlertidige, dyk i kassebeholdningen. Balanceforskydningerne er primært af teknisk karakter og afspejler betalingsforskydninger hen over årsskiftet. De er uddybet særskilt senere i regnskabet. Budget og regnskab samt uddybende bemærkninger til tabellen fremgår af de følgende afsnit. Regnskabsresultat 2013 (1.000 kr.) Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret Regnskab 2013 I. Det skattefinansierede område Skatter, tilskud og udligning Driftsvirksomhed incl. Statsrefusion Renter og kursregulering Primært driftsresultat Anlægsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område II. Forsyningsvirksomheder Drift Anlæg Resultat af forsyningsvirksomheder III. Lån og balanceforskydninger Optagne lån (alm. Drift) Afdrag på lån Balanceforskydninger Resultat af lån og balanceforskydninger Ændringer af likvide aktiver* * + forbrug af likvide midler / - forøgelse af likvide aktiver 7

6 Mio. kroner Regnskab Kassebeholdning januar 2013 februar 2013 marts 2013 april 2013 maj 2013 juni 2013 juli 2013 Gennemsnit gennem et år Daglig kassebeholdning august 2013 september 2013 oktober 2013 november 2013 december 2013 Kassebeholdningen Kassebeholdningen var primo 2013 på 116,5 mio.kr. Kassebeholdningen blev som planlagt nedbragt med 78 mio. kr. i 2013 til 38,5 mio. kr. ultimo året. Den gennemsnitlige kassebeholdning faldt i 2013 på grund af stort anlægsforbrug i 2012 til ny skole ved Vilhemsro samt overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark i 2012 / Kassebeholdningen opgøres som gennemsnit af indestående i bank gennem det sidste år.. Det skattefinansierede område Kommunen valgte i 2013 det statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det vil sige at Staten garanterer for det beløb som kommunen modtager i skat, tilskud og udligning, Ved valg af statsgaranti (i modsætnign til selvbudgettering) er kommunen sikret mod efterreguleringer af indtægterne. Dermed er størstedelen af kommunens indtægter garanteret. Indtægterne fra grundskyld og dækningsafgift var 2 mio. kr. højere end budgetlagt, Årsagen var at grundværdierne i kommunen steg en anelse mere end skønnet. Udgifterne til renter og kursreguleringer på netto 17,2 mio. kr. endte som oprindeligt budgetteret. Driftsvirksomhed Regnskab 2013 viser samlede driftsudgifter inklusive statsrefusioner på 2.316,1 mio. kr., hvilket er en afvigelse på kun 3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det endelige resultat afspejler et mindreforbrug på nogle områder og et merforbrug på andre. Mindreforbruget fordeler sig på politikområderne Kommunale ejendomme (5,2 mio. kr.), Skole (10 mio.kr.), Kultur (1,4 mio.kr.), Udsatte Børn og Unge (2,1 mio.kr.), Pleje og Omsorg (3,6 mio.kr.), Unge og Integration (3,6 mio.kr.). Der har omvendt været et merforbrug på andre politikområder f.eks. Handicap og Socialpsykiatri (12,8 mio. kr.) og Beskæftigelse (4 mio. kr.). En mere detaljeret gennemgang af de enkelte politikområders resultat for 2013 fremgår af de kommende afsnit i beretningen. Her er der for hvert politikområde en forklaring på områdets mål og målopfyldelse for Udgifterne under den såkaldte serviceramme (inklusive aktivitetsbestemt medfinansiering) var i 2013 på 1.751,8 mio. kr., hvilket er 19,1 mio. kr. under det oprindelige budget. Fra 2013 til 2014 overføres 21,9 mio. kr. på områder med 100 pct. overførsel og 31,6 mio. kr. på områder med 5 pct. overførsel. Hertil kommer 1,8 mio. kr. efter ansøgning. Det resulterer i en samlet overførsel fra 2013 til 2014 på 55,3 mio. kr. 8

7 Overførsler (Mio. kr. ) Til 2013 Til 2014 Mer-/mindreforbrug på 5 % 26,6 31,6 100 % overførsel 22,2 21,9 Ansøgning -0,1 1,8 I alt overførte driftsbevillinger til næste år 48,7 55,3 Anlægsvirksomhed Der blev i 2013 gennemført anlægsprojekter for 75,7 mio. kr. stort set svarende til oprindeligt budgetteret. Der er gennemført energi-investeringer for 9,6 mio. kr. Der er tale om rentable investeringer i energibesparende foranstaltninger, som skal nedbringe kommunens energiforbrug og CO 2 -forbrug. Der blev i 2013 igangsat en indsats med at istandsætte en række forskellige kommunale bygninger. Byrådet havde i budget 2013 bevilliget en anlægsbevilling på 17.6 mio. kr. til bygningsgenopretning, som er blevet fordelt på skoler, daginstitutioner, kultur og fritidsbygninger mm. Ved årets afslutning var der brugt 12,4 mio. kr. på disse formål, det resterende budget forventes anvendt i I budget 2013 var der afsat 8,8 mio. kr. til at etablere en Rundkørsel i krydset Isterødvejen/Kirkeltevej. Krydset var udpeget som sort plet i kommunens trafiksikkerhedsplan og havde i flere år været meget uheldsbelastet. Den nye rundkørsel blev indviet i oktober Brugerfinansieret område Ifølge Budget- og regnskabssystemer for kommuner skal der fra og med regnskab 2013 indarbejdes udgifter og indtægter vedrørende affaldshåndtering. Dette vedrører det brugerfinansierede område i regnskabsoversigten forrest i dette afsnit, men bogføres på Politikområde Natur og Miljø. Lån og Balanceforskydninger Oprindeligt budget 2013 indeholdt en låneramme på 29,1 mio.kr. Lånerammen blev korrigeret til 44,1 mio. kr. med forventning om yderligere lånoptag til styrkelse af kommunens likviditet, hvilket der dog ikke var mulighed for inden for lånerammen, Det endelige regnskab for 2013 viser et lånoptag på 29,1 mio. kr.,hvoraf de knap 10 mio. kr. finansierer energiinvesteringer på kommunens skoler, daginstitutioner og omsorgscentre mv. Balanceforskydninger er forskydninger i likviditeten mellem årene. I regnskab 2013 er der primært tale om forskydninger i regningsbetalinger. Dette betalingsflow har i 2013 en negativ påvirkning af likviditeten. Kommunen havde f.eks. ultimo året et stort tilgodehavende fra staten i form af sociale refusioner på 20,7 mio. kr. Refusioner, der er hjemtaget primo

8 Årets gang var endnu et travlt år med mange nye projekter og initiativer til fortsat udvikling af kommunen til glæde for og i tæt samarbejde med kommunens borgere og foreninger. Her et lille udpluk fra 2013: Klimaprojekt Kokkedal I Kokkedal er igangsat et projekt, der skal sikre lokal tilbageholdelse af regnvand, ekstra plads til regnvand i å-løbet samt naturindpasset tilbageholde og forsinkelse vand. Samtidig med klimatilpasning og vandtilbageholdelse, skabes et bymæssigt kvalitetsløft i et omfang, som ikke tidligere er set i Danmark. Projektet er et partnerskab mellem Fredensborg Kommune, boligselskaberne 3B og ABHK, Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Fredensborg Forsyning. I 2013 er der udarbejdet en helhedsplan som blev vedtaget i oktober. Projektet er i slutningen af 2013 gået ind i en udviklings- og projekteringsfase. Det blev markeret ved et arrangement d. 6. november ved børnehusene på Broengen, hvor parterne og børn fik mulighed for at øve sig med en lille model af den kommende vandlegeplads. Fredensborg Skole Vilhelmsro Siden Fredensborg Skole Vilhelmsro blev indviet i januar 2013, har skolen haft stor bevågenhed. Skolen er bygget efter de højeste standarder inden for klima og miljø og er en bæredygtig og fremtidssikret skole tilpasset sine omgivelser. Skolen kommer ud i naturen og naturen ind i skolen og den benyttes ikke blot af elever og lærere, men også af det lokale kultur- og fritidsliv. I efteråret 2013 fik skolen besøg af statsminister, Helle Thorning-Schmidt, og har også tiltrukket sig stor interesse fra andre skoler, arkitekter m.fl.. Skolen og dens dygtige medarbejdere blev fremhævet i statsministerens nytårstale 1. januar Skolen er med sine mange faciliteter godt klædt på til den nye skolereform. Skolereformen Den 1. august 2014 træder en ny skolereform i kraft. Skolereformen får stor betydning for både skoler og fritidstilbud. For at klæde alle bedst muligt på til de store forandringer har der siden sommeren 2013 intensivt været arbejdet med at forberede lærere, forældre, elever, pædagoger og politikere på den nye skoledag i Fredensborg Kommune. Forberedelserne er sket med udgangspunkt i fælles principper og har fundet sted både lokalt på skoler og i områdeledelser, og centralt i forskellige arbejdsgrupper. For at give ro til igangsættelse af nye tiltag i skoleregi, har Byrådet foreløbigt besluttet at bibeholde den nuværende struktur på fritidstilbudsområdet. Barnet i Centrum Ny forskning viser, at de første tre år af børns liv er altafgørende for børnenes videre læring og sprog. Blandt andet på den baggrund er 18 kommuner, heriblandt Fredensborg Kommune, gået sammen med Aarhus Universitet omkring et såkaldt aktionsforskningsprojekt, hvor forskere i pædagogik og læring sammen med medarbejdere i vuggestuer og dagpleje skal afprøve nye måder at arbejde på. Det handler om at fremme børnenes udvikling af sprog, motorik og leg, men også om relationen mellem børn og voksne. Fredensborg Kommune er repræsenteret med personale fra alle kommunens 0-3 års institutioner, som skal være med til at afprøve nye aktivitetsformer, ændrede gruppestørrelser mv. Projektet løber frem til foråret Exit-strategi Fredensborg Kommune har en ambition om at skabe tryggere rammer for kommunens indbyggere. Derfor har kommunen i 2013 intensiveret hjælpen til udsatte unge, også med at skifte spor fra et kriminelt miljø. Indsatsen bærer i det stille frugt, ikke mindst til glæde for de unge. Der er tale om en håndholdt individuel indsats med fokus på arbejde eller uddannelse. Fredensborg Kommune arbejder kontinuerligt med at udvikle indsatsen, og ser frem til flere konkrete positive resultater i Udvidelse af plejecenter Lystholm Pleje og Aktivitetscentret Lystholm blev i 2013 udvidet med 32 nye pladser.1 9 pladser anvendes til midlertidigt ophold blandt andet til aflastning og rehabilitering efter sygehusindlæggelse. 10

9 Fem pladser er akutpladser, der som et nyt tilbud i kommunen, fungerer som alternativ til indlæggelse på et sygehus. Lystholm har nu med udvidelsen i alt 64 boliger. Modernisering og udvidelse af Lindegården Lindegården, der er et botilbud i Fredensborg til voksne udviklingshæmmede, fik moderniseret de 24 eksisterende boliger og med nyindrettede fællesarealer. Lindegården blev også udvidet med en fløj med 12 nye moderne boliger, der er specielt indrettet til gruppen af voksne, mentalt handicappede med et udviklingsniveau, der svarer til ca. 5 år. Lindegården har efter udvidelsen i alt 36 boliger. Velfærdsteknologi Kommunen har i 2013 i to spor arbejdet videre med mulighederne i den ny velfærdsteknologi. I det første, hverdagsinnovation, afprøves en række velfærdsteknologier i den daglige drift med henblik på at nytænke arbejdsgange og bringe borgernes ressourcer i spil. Bl.a. Mobi:do (QR koder til hjælp til egenmestring), Dress Buddy (støttestrømpepåtager), Bonus Rens (hygiejne teknologi), DigiFys (trænings app til smartphone og PC) og Telemedicinsk sårvurdering (hurtig adgang til lægefag vurdering af komplekse sår). I det andet hovedspor, brugerdreven innovation, har udfordringer i hverdagen været afsæt for udvikling af nye velfærdsteknologier. Det gælder f.eks. kommunikationsrobotten Telenoid til demente, Digital Triage hos indlæggelsestruede borgere, Aktivitetsskærme på akut- og rehabiliteringsafdelingen Pilebo og et tværkommunalt udviklingsprojekt om talegenkendelsesteknologi. Mit Fredensborg - Byliv og Identitet i den historiske slotsby I et samarbejde med Realdania blev projektet Mit Fredensborg igangsat i februar I projektet skal arbejdes med sammenhængen i bymidten ud fra en vision om, at bymidten bruges og at de oplevelsesrige rammer gøres aktive både i og udenfor butikkernes åbningstid. I 2013 er gennemført en forundersøgelse i tæt dialog med en lokal byambassadørgruppe. Forundersøgelsen danner afsæt for afviklingen af en to-faset bymidtekonkurrence i Konkurrencens temaer dækker byliv, kulturarv, byrum, detailhandel og turisme. Fredtoften Den grønne perle Disc golf banen på Fredtoften blev i foråret 2013 udvidet fra 9 til 18 permanente huller og har dermed international standard. På grund af det kuperede terræn er banen en af de smukkeste og mest udfordrende baner i Danmark. Både professionelle og begyndere kan have det sjovt ved at spille på banen, og man kan låne frisbee discs gratis direkte på banen eller i Borgerservice på Rådhuset. I forsommeren 2013 blev amfiteatret på Fredtoften renoveret. Med et kæmpe lærred og skoven som baggrund lagde amfiteatret i august måned græs til Nat Bio filmforevisning under åben himmel. Der er afsat 2 mio. kr. til ekstra vedligehold og nye faciliteter på Fredtoften og fra 2014 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt til kulturarrangementer på lokaliteten. Vinderprojekt fundet til Humlebæk Idrætscenter Vinderprojektet til opførelse af et nyt idrætscenter i Humlebæk blev præsenteret i efteråret 2013 og udmærker sig ved at være fleksibelt med både en bevægelseshal, en multihal og en springhal, der efter ønske kan slås sammen eller adskilles med mobile vægge. Projektet har endvidere tre tennisbaner, motionslokale, fællesområder og en dejlig gårdhave med fine opholds- og aktivitetsmuligheder. Idrætscentret placerer sig harmonisk i landskabet med respekt for arkitekturen i de eksisterende bygninger. Idrætscenteret er et mærkbart løft til fritidsfaciliteterne i kommunen, der skal være med til at gøre Fredensborg Kommune til et mere attraktivt sted at bo. Første spadestik bliver taget i foråret Fredensborg Kommune er blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser I 2013 deltog Fredensborg Kommune for første gang i Great Place to Work konkurrencen, som er en trivselsundersøgelse, der ser på arbejdsmiljøet, ledelsen og fællesskabet på arbejdspladsen. Fredensborg Kommune kom ind som nr. 9 på listen over Danmarks Bedste Arbejdspladser. En placering, der viser, at vi som organisation godt kan måle os med de store private virksomheder. Fredensborg Kommune er, og skal fortsat være, en attraktiv arbejdsplads, med dygtige medarbejdere, som hver dag bidrager til den gode hverdag for borgerne. 11

10 Bemærkninger og opfølgning på mål i 2013 drift og anlæg I det følgende afsnit vil hvert udvalg og de politikområder, der hører under udvalget blive beskrevet. Idet der for hvert bevillingsområde, vil blive fulgt op på mål og kvalitetskrav for Områderne vil desuden følge op på regnskabsresultatet og afgive bemærkninger til hovedlinjerne i det økonomiske resultat for Opfølgning på mål sker på baggrund af mål fra fx Perspektivnotaterne for Hvert politikområde har således fulgt op på mål for Økonomiopfølgningen er foretaget på de store linjer og forklarer således markante afvigelser i forhold til korrigeret budget. Politikområde 17 Finansiering dækker primært over kommunens skatter, tilskud og udligning, lån, renter m.v. hvilket ligger ud over drift og anlæg. Overførslerne fra 2013 til 2014 bliver behandlet sideløbende med regnskabet og foreligger derfor ikke i vedtaget form. Beretningen forholder sig ikke til hvor stor en andel af resultatet for 2013 overførslerne udgør. er korrigeret med 48,8 mio. kr. på driften og 47,4 mio. kr. på anlæg, som følge af overførslerne fra Følgende tabel viser det overordnede resultat af regnskab 2013 fordelt på politikområderne Alle politikområder (1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab 2013 Afvigelse mellem korrigeret budget og regnskab 2013 Forbrugsprocent 2013 (1.000 kr.) 1 Natur og Miljø Veje og Trafik Kommunale Ejendomme Fritid og Erhverv Skole Unge og Integration Børn Kultur og Turisme Udsatte Børn og Unge Beskæftigelse Sundhed og Forebyggelse Pleje og Omsorg Handicap og Socialpsykiatri Beredskab Borgerser. administrativ politisk støtte Finansiering Anlæg Politikområderne total Heraf brugerfinansieret område Eks.anlæg og brugerfinansieret: Driftsresultat

11 Miljø- og Teknikudvalget Natur og Miljø Miljø- og Teknikudvalget Veje og Trafik Regnskab 2013 Korrigeret budget 2013 Miljø- og Teknikudvalget behandler sager på politikområderne Natur- og Miljø samt Veje og Trafik. Udvalgets samlede budget var i 2013 på 82,2 mio. kr. fordelt med 7,4 mio. kr. til Natur og Miljø og 74,8 mio. kr. til Veje og Trafik. Regnskab 2013 viser et samlet forbrug på 103 pct. for udvalget. Fordelt med et forbrug på 9 mio. kr. på Natur og Miljø og 75,7 mio. kr. på Veje og Trafik. Hvert politikområde er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. 140% Miljø- og Teknikudvalget 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 121,57% Natur og Miljø 101,26% Veje og Trafik Forbrugs-% 13

12 Politikområde 1 Natur og Miljø Natur og Miljø varetager kommunens myndighedsbehandling inden for natur- og miljøområdet, den generelle naturplejeindsats, vedligeholdelse af vandløb i kommunen samt kommunens klimatilpasning. Myndighedsbehandlingen omfatter blandt andet planlægning, tilsyn, godkendelse, tilladelser, dispensationer og anden sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, jordforureningsloven, miljømålsloven, vandforsyningsloven, varmeforsyningsloven mv. Natur- og miljøpolitik - Vi arbejder for et rent vandmiljø - Vi sikrer en mangfoldig natur og et rigt plante- og dyreliv - Vi sikrer borgerne mulighed for at færdes i naturen og opleve naturens mangfoldighed - Vi sikrer et rent miljø Klima- og energipolitikken - Vi håndterer klimaforandringer og udnytter vand som positiv ressource Målopfølgning 2013 Klimatilpasningsplan Mål: At der inden udgangen af 2013 er udarbejdet forslag til klimatilpasningsplan. Målopfyldelse: Forslag til klimatilpasningsplan blev politisk behandlet i november 2013 og vil sammen med det tilhørende kommuneplantillæg blive sendt i 8 ugers høring i starten af marts Klimatilpasningsplanen er den første samlede plan for hele kommunen. Planen angiver Fredensborg Kommunes og Fredensborg Forsynings prioriterede indsats for at forebygge skader og gener af øget nedbør, grundvandsstigninger, havvandstigninger mv. Naturstrategi Mål: At kommunen udarbejder en naturstrategi. Målopfyldelse: Naturstrategien blev endeligt vedtaget i december Naturstrategien angiver kommunens konkrete indsatser på natur og vandområdet for perioden Indsatserne med naturpleje er i fuld 14

13 gang, og bl.a. er kommunens første kogræsserlaug etableret i samarbejde med de grønne organisationer. Vandplaner Mål: At kommunen igangsætter indsatser for at leve op til målsætningen om god økologisk tilstand i vandmiljøet, jf. statens vandplaner. Målopfyldelse: Vandplanerne er statens samlede plan for, hvordan søer, vandløb, kystvand og grundvand kan leve op til miljøkravene i EU s vandrammedirektiv. Selv om statens vandplaner for perioden er blevet erklæret ugyldige, har kommunen arbejdet med indsatsen om forbedret spildevandsrensning i det åbne land og forbedring af vandløb. I den forbindelse er der i 2013 kloakeret ca. 40 ejendomme i Langstrup, Hesselrød samt en række ejendomme langs Fredensborg Kongevej. Derudover er der meddelt en række tilladelser til forbedret spildevandsrensning i det åbne land. På vandløbsområdet er der vedtaget et Fællesregulativ for vandløbene samt et nyt regulativ for Usserød Å i samarbejde med nabokommunerne. Endvidere er der opnået tilsagn til forundersøgelser til åbning af 4 rørlagte vandløbsstrækninger. Statens vandplaner forventes endeligt vedtaget i december Økonomiopfølgning 2013 For Natur og Miljø var det oprindelige budget for 2013 på 4,7 mio. kr. Det blev i årets løb korrigeret til 7,4 mio. kr. Korrektionen af budgettet skyldes hovedsageligt overførsel af midler til Life-projektet på 2,6 mio. kr. Lifeprojektet er et EU-støttet projekt omkring Usserød Å, som Fredensborg Kommune gennemfører i samarbejde med 2 andre kommuner. Fredensborg kommune har i regnskab 2013 indarbejdet indtægter og udgifter vedr. affaldshåndtering ifølge Budget- og regnskabssystemer for kommuner. Der er bogført indtægter for 38 mio. kr. og udgifter for 41 mio. kr., svarende til en nettoudgift på 3 mio. kr. Affaldsområdet er underlagt hvile i sig selv princippet, nettoudgiften er derfor udtryk for at overdækning fra de tidligere år tilbageføres til forbrugerne gennem lavere takster. Alle opgaver med håndtering af affald og opkrævning af betaling foretages af Fredensborg Forsyning A/S. Uforbrugte midler fra Life-projektet på 1,35 mio. kr. overføres til Natur og Miljø (1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab 2013 Rammestyrede område Bærbare batterier Fælles formål Genbrugsstationer Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for farligt affald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for storskrald og haveaffald Skadedyrsbekæmpelse Vedligeholdelse af vandløb Vejvedligeholdelse m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Politikområdet total

14 Politikområde 3 Veje og Trafik Området omfatter den trafikale infrastruktur samt busdriften. Vejnettet består af ca. 230 km offentlige veje, ca. 90 km stier samt 90 broer og tunneler. Endvidere er der ca. 40 km private fællesveje. Busdriften omfatter 8 buslinjer samt 2 natbusser der også kører udenfor kommunen. Der er 3 lokale buslinjer samt en lokal telebus. Busdriften præsterer samlet ca køreplantimer som koster i alt 26,3 mio. kr. Målopfølgning 2013 Vejnettet Mål: Der er indgået kontrakter med eksterne leverandører på renovering af asfaltbelægninger. Målopfyldelse: Der blev i juni måned indgået kontrakt med asfaltfirmaet Colas omfattende en 15-årig funktionskontrakt der dækker 190 km af vejnettet. Endvidere er der indgået en 4-årig traditionel kontrakt ligeledes med Colas omfattende de resterende veje. Der er gennemført asfaltarbejder for i alt 15 mio. kr. i Trafiksikkerhed Mål: Det overordnede mål er at nedbringe antallet af uheld i kommunen. Et væsentligt element heri er at fjerne de sorte pletter. Kommunens væsentligste sorte plet er krydset Isterødvejen/Kirkeltevej. Målopfyldelse: Den 25. oktober blev en ny rundkørsel i krydset Isterødvejen/Kirkeltevej indviet. Ud over etablering af selve rundkørslen blev et stykke af Kirkeltevej rettet ud så et potentielt farligt sving er blevet fjernet. 16

15 Økonomiopfølgning 2013 Det oprindelige budget for politikområdet Veje og trafik udgør 75,3 mio. kr. Dette blev i årets løb korrigeret til 74,8 mio. kr. Korrektionen ligger b.la. på vintertjenesten, som efter et udbud blev beskåret væsentligt. Regnskabet viser et samlet forbrug på 75,7 mio. kr. Resultatet skal dog korrigeres for hhv. vintertjeneste og vandafvandingsbidrag som afregnes direkte til kommunens kasse. Herefter udviser regnskabet et mindreforbrug på 631 t.kr. Mindreforbruget ligger væsentligst på brovedligeholdelsen, hvor der primært har været fokuseret på indførelsen af et bromanagementsystem, som fremover vil give et bedre overblik og en mere målrettet indsats. Veje og Trafik (1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab 2013 Rammestyrede område Andre faste ejendomme Belægninger m.v Busdrift Byfornyelse Driftsbygninger og -pladser Erhvervsejendomme Fælles formål Grønne områder og naturpladser Offentlige formål Sandflugt Ubestemte formål Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Politikområdet total

16 Plan- og Klimaudvalget Plan- og Klimaudvalget Regnskab 2013 Korrigeret budget Kommunale Ejendomme Plan- og Klimaudvalget behandler sager fra politikområdet Kommunale Ejendomme. Udvalgets samlede budget var i 2013 på 70 mio. kr. Regnskabet viser et samlet forbrug på kr. 64,9 mio. kr. svarende til et forbrug på 92 pct. Politikområdet er nærmere beskrevet i følgende afsnit. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Plan- og Klimaudvalget 92,49% Kommunale Ejendomme Forbrugs-% 18

17 Politikområde 4 Kommunale Ejendomme Politikområdet omfatter drift og vedligeholdelse af de 160 ejendomme, som bl.a. huser kommunens institutioner og faciliteter (skoler, haller, daginstitutioner, ældre mv.). I alt er der tale om ca m2 bygninger med tilhørende udearealer. Driften vedrører blandt andet Bygningers tekniske installationer Klimaskærm Sikkerhedsarbejder på legepladser (ved skoler og institutioner) Indvendig vedligeholdelse af nagelfast udstyr (ved skoler og institutioner) Fælles rengøringsaftaler Risikostyring Energistyring Tilsyn med til og fraflytning af kommunale udlejningsejendomme Budgetansvaret er forankret i afdelingen Kommunale Ejendomme, som har det overordnede ansvar for varetagelsen af opgaver i samarbejde med de enkelte institutioner og eksterne leverandører. Kommunale Ejendomme står for energioptimering, bygningsgennemgang og tilstandsbeskrivelse af alle kommunale bygninger. Drifts og vedligeholdelsesarbejder samt anlægsarbejder udføres i samarbejde med eksterne rådgivere og entreprenører. Målopfølgning 2013 Bedst mulige indeklima uden spild af energi i den enkelte bygning Mål: Reduktion af bygningernes energiforbrug Målopfyldelse: Der er afsat et to cifret millionbeløb til energirigtige investeringer i de kommunale bygninger i budget Målet er at reducere energiforbruget med 2 % årligt. En decentral energimodel, hvor dem der bruger energien også betaler for forbruget, er grundstenen. Det skaber incitament for stram decentral styring af forbruget, idet opnåede besparelser også delvist tilfalder brugerne. Der er i 2013 investeret 15 mio. kr. i energioptimering og den beregnede årlige besparelser fra energiprojekter igangsat i 2013 er 1,68 mio. kr. De konkrete resultater af 2013 investeringerne vil først vise sig i de kommende år. Der er arbejdet med anvendelse af vedvarende energi og nedbringelse af fossil brændsel. I 2013 er der opført solceller og solfangere på flere bygninger. Endvidere er der opstillet træpillefyr og jordvarmeanlæg. Den decentrale energimodel og nyinvesteringer har resulteret i et fald i det samlede energiforbrug målt i MWh i kommunens bygninger på 11,7 pct. fra 2008 til i 2012 (opgjort i Klimakommune CO2- regnskabet). Målet om at reducere CO2-udledningen med 10% i 2013 i forhold til 2008 er opfyldt med en reduktion på 16,7% Lokal afledning af regnvand Mål: En klimatilpasning, hvor øgede regnmængder bliver en ressource frem for en belastning. Målopfyldelse: Der er et ønske om lokalafledning af regnvand (LAR) på alle kommunens bygninger i 2020 for at gøre regnvand til en ressource fremfor en belastning. Der er i 2013 arbejdet på to pilotprojekter på skoler dels i Fredensborg dels i Nivå. Begge steder har forhold omkring jordbund og de foreliggende arealstørrelser imidlertid gjort, at det ikke er muligt at etablere projekterne. Bygningerne og udearealerne skal anvendes optimalt Mål: At brugen af kommunens bygninger optimeres. Målopfyldelse: Der pågår en fortsat indsats med opgradering af vores bygninger, så deres værdi fastholdes. Flere institutioner og skoler er blevet sammenlagt og i den forbindelse er bygninger blevet ombygget og moderniseret for nyt brug. Der skal fortsat ske en optimering af brugen af bygninger og udearealer, så vi får kvalitet fremfor kvantitet. 19

18 Der er iværksat et analysearbejde for at afdække udnyttelsesgraden af vores bygninger og dermed mulighederne for optimering af brugen af vores bygninger. Første delresultat forventes at foreligge primo andet kvartal af Etablering af Nordsjællands Park og Vej Der er i 2013 arbejdet på etablering af Nordsjællands Park og Vej i et samarbejde med Helsingør Kommune. Det er første gang i Danmark, at der laves et fællesskab på dette område og den 2. januar 2014 kunne indvielsen fejres. En fælles driftog vedligeholdelsesenhed mellem Fredensborg og Helsingør betyder en større fleksibilitet i løsning af opgaverne, hvor en større enhed af medarbejdere skaber mulighed for en mere smidig og udviklingsorienteret drift. Økonomiopfølgning 2013 Kommunale Ejendomme havde et oprindeligt budget for 2013 på 73,3 mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret til 70,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et nettoresultat på 64,9 mio.kr. Regnskab 2013 viser således et mindre forbrug i forhold til korrigeret budget på 5,2 mio.kr. Mindreforbruget skyldes primært overførsel af uforbrugte midler fra 2012 på 4,8 mio. kr. fordelt med 3,8 mio.kr. fra Energipuljen og 1 mio. kr. fra energimærkning. Der er i år kun anvendt 0,7 mio. kr. til løbende regulering af energibudgetterne. På energimærkningen er der anvendt 0,4 mio. kr. Arbejdet pågår og er færdigt i januar Det resterende mindreforbrug på netto 1.4 mio. kr. fordeler sig på en række mindre poster. Der er et lille mindreforbrug på rengøring, der skyldes færre omkostninger til implementering af ny rengøringsaftale end forventet. Endvidere ses et mindreforbrug på udvendig vedligeholdelse af bygninger, men omvendt et merforbrug på udearealer ved og indvendig vedligeholdelse af bygningerne. Der har været et merforbrug på posten it, biler, inventar og materiel som dels skyldes udskiftning af biler i Kommunale ejendomme dels opgradering af It-system til håndtering af bygningsaktiviteter. I modsat retning trækker et mindreforbrug på administrationsudgifter. Kommunale Ejendomme (1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab 2013 Rammestyrede område Personaleudgifter Aktivitets- og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter El Vand Varme Renovation Rengøring Salg af produkter og ydelser m.m Huslejeindtægter Tilskud stat, private og andre Interne regninger Øvrige indtægter Budgetregulering Politikområdet total

19 Fritids- og Erhvervsudvalget Fritids- og Erhvervsudvalget Regnskab 2013 Korrigeret budget Fritid og Idræt Fritids- og Erhvervsudvalget behandler sager fra politikområdet Fritid og Erhverv. Udvalgets samlede budget var i 2013 på 27 mio. kr. Regnskabet viser et samlet forbrug på kr. 25,4 mio. kr. svarende til et forbrug på 94 pct. Politikområdet er nærmere beskrevet i følgende afsnit. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fritids- og Erhvervsudvalget 93,92% Fritid og Idræt Forbrugs-% 21

20 Politikområde 5 Fritid og Erhverv Området er rammestyret. De styringsmæssige muligheder på fritids- og erhvervsområdet reguleres af: Rammerne i folkeoplysningsloven vedrørende tilskud til lokaler og aktiviteter til foreningslivet og aftenskoler, og Rammerne i erhvervsfremmeloven vedrørende kommunernes muligheder for at støte erhvervslivet. Målopfølgning 2013 Styrket indsats for at synliggøre kommunens kultur- og idrætstilbud for børn og unge i sommerferien Mål: Større synliggørelse af kommunens kultur- og idrætstilbud for børn og unge i sommerferien gennem øget digitalisering. Fritidsområdet vedrører drift og administration af faciliteter, fritidsaktiviteter samt Fritidsbutik. Det folkeoplysende område omfatter tilskud til foreninger, aftenskoler, lokaleudlån og ferieaktiviteter. Herudover dækker området Nivå Havn og erhverv. Fritidsfaciliteter omfatter udover skoleidrætsanlæg og selvejende anlæg faciliteter som Nivå Havn, 4 fodboldanlæg (Karlebo Idrætsanlæg, Karsemosegaard, Humlebæk Stadion ved Bannebjerggaard, Fredensborg Stadion), 1 Atletikstadion (ved Fredensborg Stadion), 3 Idrætshaller (Humlebæk Hallen, Fredensborg Hallen og Egedalshallen), 5 tennisanlæg (Mikkelborg, Græstedgaard, Kastanievej, Gl. Strandvej og Karlebo tennis), 2 skateparks (Humlebæk skaterpark ved Bannebjerggaard og Fredensborg Skatepark ved Endrup Skolen), 1 udendørs motions- og legerum (Knorrenborg Vang), 1 udendørs svømmeanlæg (Bjerre Strand), 1 motocrossanlæg (Kejserdal) samt foreningshuse og fritids/klubhuse. I 2013 valgte Fredensborg Kommune vinderprojektet for etablering af Idrætscenter Humlebæk, som forventes taget i brug i sensommeren Erhvervsområdet dækker primært rådgivning af virksomheder og iværksættere gennem den lokale og specialiserede erhvervsservice, som fra 2013 er samlet i Væksthuset. Herudover dækker området Erhvervsrådet som forum til dialog mellem erhvervslivet og Byrådet. Politikområdet er omfattet af Kultur og Idrætspolitikken, Folkeoplysningspolitikken samt Erhvervs og Turismepolitikken. Målopfyldelse: 10 pct. flere børn og unge deltager i sommerferieaktiviteter i 2013 i forhold til Til trods for en helt ny og succesfuld aktivitet sommer camp, der var særdeles velbesøgt og forløb over en uge, så blev målet om 10 pct. øget deltagelse ikke opfyldt. Det skyldes primært, at 6 aktiviteter måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger. En øget synliggørelse gennem digitalisering forventes indfriet med ibrugtagning af nyt digitalt system i kombination med sociale medier ved sæson Fredensborg Kommune vil tiltrække, opmuntre og understøtte iværksættere og videnbaserede virksomheder Der er bred enighed om blandt kommunerne i Nordsjælland, at den nuværende erhvervsservicestruktur er uhensigtsmæssig med den lokale erhvervsservice i form af erhverv.net og den specialiserede erhvervsservice i form af Væksthuset. Det giver to indgange til erhvervsservicen, og da der samtidig er uklarhed om skillelinjerne mellem de to, eksisterer der reelt ikke et enstrenget system, sådan som det oprindeligt var målsætningen. Der er på den baggrund i 2012 nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til borgmestrene i Nordsjælland. Herefter skal der arbejdes videre med konkrete modeller med henblik på, at man senest i 2013 bliver enige om en ny erhvervsservicestruktur med virkning fra

21 Den nye struktur skal medvirke til at skabe en bedre og mere gennemsigtig erhvervsservicestruktur til gavn for virksomheder og iværksættere. Mål: Ny og bedre sammenhæng i erhvervsservicestrukturen i Nordsjælland Målopfyldelse: Målet er opfyldt, idet 9 nordsjællandske kommuner med virkning fra 2013 oprettede Iværksætterhuset. Iværksætterhuset er forankret under Væksthus Hovedstadsregionen bl.a. med henblik på at sikre sammenhæng mellem den ordinære erhvervsservice og den specialiserede erhvervsservice. De foreløbige erfaringer er positive. Bl.a. kan nævnes, at der har været afholdt to iværksætterarrangementer i 2013 i Fredensborg Kommune, som begge har været velbesøgte. Økonomiopfølgning 2013 Fritid og Erhverv havde i 2013 et oprindeligt nettobudget på 26 mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret til 27,1 mio. kr. Budgetopskrivningen skyldes primært overførsel af mindreforbrug fra Regnskab 2013 viser et nettoresultat på 25,4 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,7 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 1,7 mio. kr. ligger indenfor flere områder. De største mindreforbrug er på følgende områder: Mellemkommunal refusion - voksen undervisning (under fælles formål), hvor der er et nettomindreforbrug på 0,4 mio. kr. Området er efterspørgelsesstyret og i 2013 er der indtægtsført 0,2 mio. kr. mere end budgetteret og udgiftsført 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Nivå Havn, hvor der er et netto mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Nivå Havn er brugerfinansieret og mindreforbruget bliver overført til havnens beholdning. Hjemstedslokaler, hvor der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Budgettet går til inventar og vedligehold af hjemstedslokaler. Fritid og Idræt (1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab 2013 Rammestyrede område Andre faste ejendomme Andre fritidsfaciliteter Andre kulturelle opgaver Erhvervsservice og iværksætteri Folkeoplysende voksenundervisning Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fælles formål Fælles formål Lokaletilskud Lystbådehavne m.v Museer Stadion og idrætsanlæg Teatre Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Politikområdet total

22 Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Skole Unge og Integration Børn Regnskab 2013 Korrigeret budget 2013 Børne- og Skoleudvalget behandler sager fra politikområderne Børn, Skole samt Unge og Integration. Udvalgets samlede budget var i 2013 på 611 mio. kr. fordelt med 225 mio. kr. på Børn, 366 mio. kr. på Skole og 20 mio. kr. på Unge og Integration. Regnskabet udviser et samlet forbrug på 98 pct. for udvalget. Fordelt med et forbrug på 227 mio. kr. på Børn, 355 mio. kr. på Skole samt 18 mio. kr. på Unge og Integration. Hvert politikområde er nærmere beskrevet i de følgende sider. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Børne- og Skoleudvalget 96,96% 93,32% 100,73% Skole Unge og Integration Børn Forbrugs-% 24

23 Politikområde 6 Skole Skoleområdet omfatter kommunens folkeskoletilbud for børn og unge i alderen fra 6 til 16 år. Budgettet dækker ud over folkeskolerne inklusive specialområdet og PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning), kommunale og regionale specialskoler, bidrag til statslige og kommunale skoler og efterskoler samt befordring af elever på almen- og specialområdet. Der er 6 folkeskoler i Fredensborg Kommune, en fælles 10. klasses skole med Helsingør Kommune samt en specialskole for autistiske elever. Der er ca børn og unge i alderen 6-16 år pr. marts 2013, heraf går de 4250 i en kommunal folkeskole i kommunen. Den gennemsnitlige størrelse på folkeskolerne er på 707 elever og der er gennemsnitlig 21,6 elever i hver klasse. Børn og unges læring skal understøttes af alsidige læringsmiljøer og af kompetente og nærværende medarbejdere. Børns sociale, faglige og personlige udvikling skal understøttes gennem leg og eksperimenter Læring skal integreres i de pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddene Børn og unges selvværd og faglige niveau skal sikres gennem innovative og eksperimenterende læringsmiljøer og små succeser. Der skal tilbydes differentieret og alsidig undervisning i skolerne De unge skal motiveres til at tage en ungdomsuddannelse Målopfølgning 2013 Elevernes udbytte af undervisningen Mål: At styrke elevernes udbytte af undervisningen således, at alle elever bliver godt rustet til fremtiden og flere gennemfører en ungdomsuddannelse. For at nå målet arbejdes der på at fastholde et højt kvalitetsniveau på kommunens skoler og at styrke 25

24 elevernes motivation for og lyst til at lære og gå i skole. Målopfyldelse: - Skoleområdet i Fredensborg Kommune skal op på undervisningsministeriets vejledende timetal for alle klassetrin senest i Samlet set er timetallet for klasse et stykke over Undervisningsministeriets vejledende timetal på 7470 timer om året. Hvis man tager højde for Fredensborg Kommunes øgede timetal i indskolingen, skal man regne med mindst 7515 timer. Alle skolerne ligger komfortabelt over dette tal. - Over 90 pct. af normalundervisningstimerne skal fra 2013 undervises af linjefagslærere eller lærere med tilsvarende kvalifikationer Dækningen af timer med lærere med linjefagsuddannelse i faget eller tilsvarende kompetencer er på 88,3 pct. samlet for alle skolerne. Det politiske mål på 90 pct. er opnået på Humlebæk Skole, Kokkedal Skole og Langebjergskolen. - Mindst 50 pct. af alle vikartimer skal læses af uddannede folkeskolelærere eller lærere med tilsvarende kvalifikationer i 2013 Gennemsnitlig har skolerne opnået 44,3 pct.. På tre af skolerne ligger man under målet på 50 pct.. I kvalitetsrapporten understreges det, at disse skoler fremover skal leve op til målet. Fredensborg Kommune kører en række frikommuneforsøg på skoleområdet, der understøtter elevernes motivation og læringslyst. Forsøgene gennemføres i perioden : udskolingslinjer, hvor eleverne får undervisning i linjens tema. Endvidere vinkles de øvrige fag i retning af linjens tema og arbejdsmetode. Årgangsundervisning med udbredt holddeling med årgangen som den centrale enhed. Årgangen opdeles flere gange årligt på hold, der er sammensat efter forskellige kriterier, f.eks. sociale relationer, samarbejdsevner, fagligt standpunkt osv. Nye fag og nye prøveformer. En skole har slået fagene hjemkundskab samt idræt og biologi sammen til faget sundhed på en enkelt årgang. En stor del af elementerne i frikommuneforsøgene er indskrevet i den nye folkeskolelov, og vil altså også fremover være mulige at gennemføre. Sundhed og bevægelse Mål: Eleverne i kommunens skoler får en viden om betydningen af sund kost og bevægelse, der påvirker dem til at blive sundere. Målopfyldelse: - at skoler og fritidsinstitutioner tilsammen sikrer at alle børn/unge i kommunens skoler får bevæget sig mindst en time om dagen. Alle skoler og fritidshjem har sammen udarbejdet en bevægelsespolitik, der har fokus på at alle børn får mindst en times bevægelse om dagen. Med den nye skolereform, der træder i kraft august 2014 er denne hensigt indarbejdet i loven. - at eleverne deltager i et forløb i Haver til maver og evt. kokkeskole i samarbejde med Krogerup Avlsgård. Alle skoler har klassetrin, der deltager i et forløb af Haver til Maver, så alle elever mindst en gang i løbet af deres skoletid deltager i et sådant forløb. Skolen i Virkeligheden har etableret en internetbaseret portal med undervisningslokaliteter og fagpersoner med særlig viden om sundhed og bevægelse og lokalområdets natur og kultur. Der arbejdes desuden løbende med opbygning af netværk, der inddrager lokale og nationale samarbejdspartnere. Med den nye folkeskolelov er en praktisk tilgang til faget og et samarbejde med eksterne parter en vigtig del. Det er netop det vi i Fredensborg Kommune har udviklet og stadig udvikler på med Skolen i Virkeligheden, Fredensborg Naturskole og Haver til Maver. Økonomiopfølgning 2013 Politikområde 6 - Skole havde et oprindeligt nettobudget på 379,7 mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret til 365,8 mio. kr. Regnskab 2013 viser et nettoresultat på 354,7 mio. kr. Korrektion af budgettet skyldes flytning af opgaver (navnlig PPR) fra skoleområdet til familieområdet. Regnskab 2013 viser således et netto mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 11 mio. kr. svarende til ca. 3 pct. der fordeler sig med 9,6 mio. kr. på det rammestyrede område og 1,4 mio. kr. på det indsatsstyrede område. 26

25 Regnskabsresultatet på det rammestyrede område fordeler sig med et mindreforbrug således: 2,2 mio. kr. på Skoler 2,6 mio. kr. på fællesområdet 4 mio. kr. på specialundervisning - 1,2 mio. kr. Ullerødskolen - 2,7 mio. kr. Kommunens folkeskoler 0,7 mio. kr. på befordring Skolernes mindreforbrug skyldes primært lockouten i forår 2013 idet der blev truffet politisk beslutning om, at de uforbrugte lønmidler skulle anvendes decentralt på skolerne til bl.a. kompenserende undervisning og kompetenceudvikling i skoleåret 2013/2014. Da skoleåret strækker sig over to budgetår her 2013 og 2014 blev det samtidig besluttet at skolerne som følge af den øgede lønsum i 2013 kunne få dispensation for 5% overførselsreglen. Langebjerskolen og Endrupskolen har som følge af de ekstra lockoutmidler en overførsel på mere end 5% i På skolernes fællesområde skyldes mindreforbruget primært at der i skoleår 2013/2014 skete en stigning i antallet af elever der søgte andre kommuners folkeskoler både på almen og specialområdet, og især til Hørsholm skoler hvor der er faldende elevtal. Nogle af disse elever ville tidligere have valgt privatskoler. Taksten for elever i andre kommuner er højere end både privatskolebidrag og tildelingen til egne folkeskoleelever. Som følge heraf blev budgettet til mellemkommunale betalinger sat op i 2013, med forventet brug af overførsel, da store dele af afregningen for skoleåret 2013/2014 først sker i forår 2014, og derfor ikke belaster budget 2013 men Der vil således blive en ekstra mellemkommunal betaling i 2014 der skal dækkes af de overførte midler fra Ligeledes er der ikke indkommet opkrævning af elevbefordring for hele Der vil således blive en ekstra betaling til befordring i 2014 fra de overførte midler i Kommunale specialskoler (Fredensborg Kommunes specialklasser på det rammestyrede område) har et tilsyneladende mindreforbrug på godt 4 mio. kr. Mindreforbruget er ikke reelt, da det primært skyldes forkert lønkontering mellem almen og specialområdet. Ullerødskolen har haft merindskrivning gennem hele 2013 og har derved fået flere indtægter ind end forventet. Det indsatsstyrede område har mindreforbrug på 1,4 mio. kr. hvilket primært skyldes en tilbageførsel af for meget betalt til specialskoler i Helsingør Kommune. Skole (1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab 2013 Rammestyrede område Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Folkeskoler Fælles formål Kommissioner, råd og nævn Kommunale specialskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Stadion og idrætsanlæg Syge- og hjemmeundervisning Særlige dagtilbud og særlige klubber Indsatsstyrede område Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialundervisning i regionale tilbud Politikområdet total

26 Politikområde 7 Unge & Integration Området har ansvaret for en række forskellige aktiviteter: Koordinering og udvikling af Ungecenters aktiviteter og undervisningstilbud SSP Fredensborg Ungdomsskole almen undervisning og andre aktiviteter for unge Drift af ungdomsklubområdet (3 ungdomsklubber i kommunen samt en række andre klublignende tilbud for unge) Møllevejens Skole et alternativt undervisningstilbud for unge fra 8. klasse De boligsociale helhedsplaner, Nivå Nu, Kokkedal på Vej samt helhedsplan for Enebærhaven i Humlebæk Fredensborg Kommunes samlede integrationsområde, herunder Partnerskabsaftale med Integrationsministeriet. Målopfølgning 2013 I 2013 har der været fokus på bydelen Kokkedal. Det blev i foråret besluttet at lukke ungdomsklubben Kokpit som følge af lokale problemer. I efteråret blev der indgået en partnerskabsaftale mellem Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi om etablering og drift af en ny ungdomsklub. Denne åbnede i forbindelse med efterårsferie (uge 42). Opfølgning på politiske målsætninger indenfor politikområdet er beskrevet nedenfor. Mål: Indsatsen i Kokkedal vil fortsat være et fokusområde, og der vil være stærkt fokus på en fortsættelse af den langsigtede opgave med det pædagogiske og nogle gange socialpædagogiske arbejde med målgruppen i ungdomsklubben. Målet er at få et varigt ungdomsklubtilbud til at fungere. 28

27 Målopfyldelse: Der er etableret et ungdomsklubtilbud i regi af et partnerskab med Nordsjællands Politi. Klubtilbuddet har vist sig bæredygtigt, og der har efter 4 måneders drift ikke været større problemer med uro eller anden uacceptabel adfærd. Mål: På Integrationsområdet arbejdes der meget målrettet med såvel den tidlige som den forebyggende indsats. I 2012 og 2013 har arbejdet fokuseret på målene i Partnerskabsaftalen med Social- & Integrationsministeriet. Ultimo 2013 afsluttedes Partnerskabsaftalen med en slutevaluering, hvor alle mål blev evalueret. Målsætningen var, at 95 % af alle mål skulle være opfyldt. Målopfyldelse: Fredensborg Kommune har ved afslutningen af Partnerskabsaftalen opfyldt alle mål i aftalen. Mål: Etablering af ungdomsklubtilbud i 2014 i Nivå inden for den økonomiske ramme på politikområdet som afløser for ungdomsklub i regi af den boligsociale helhedsplan Nivå Nu. Målopfyldelse: Der blev i efteråret 2013 taget politisk beslutning om en ny ungdomsklubstruktur, hvor et ungefritidstilbud i Nivå er ét element. Økonomiopfølgning 2013 Politikområdets regnskabsresultat 2013 viser et mindreforbrug på 870 t.kr., svarende til en forbrugsprocent på 96. Mindreforbruget skyldes primært to forhold: 1) Ungdomsklubben i Kokkedal var lukket i nogle måneder, hvilket har medført et mindreforbrug på 296 t.kr. 2) På Møllevejens Skole er der på grund af forårets lockout samt en bestilling af udstyr til lærerarbejdspladser, som ikke blev leveret i 2013, et mindreforbrug på 370 t.kr. Unge og Integration (1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab 2013 Rammestyrede område Folkeskoler Kommissioner, råd og nævn Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskolevirksomhed Øvrige sociale formål Politikområdet total

28 Politikområde 8 Børn Dagtilbudsområdet omfatter kommunens dagtilbud for børn og unge i alderen 0 til 14 år. I 2013 var der børn. Der var ca. 660 beskæftigede medarbejdere på området og dagtilbudspladser fordelt på: 728 vuggestue/dagplejepladser børnehavepladser fritidshjemspladser klubpladser. Budgettet dækker udgifter til dagpleje, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem og fritidsklubber. Der er en institution, der har tilknyttet en specialgruppe for handicappede børn. Derudover har kommunen udgifter til private pasningstilbud, samt fritvalgsordninger. Der arbejdes løbende på at understøtte den sammenhængende børne- og ungepolitik i området. - Børn og unges læring skal understøttes af alsidige læringsmiljøer og af kompetente og nærværende medarbejdere. - Børns sociale, faglige og personlige udvikling skal understøttes gennem leg og eksperimenter - Læring skal integreres i de pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddene - Børn og unges selvværd og faglige niveau skal sikres gennem innovative og eksperimenterende læringsmiljøer og små succes er. - Der skal tilbydes differentieret og alsidig undervisning i skolerne - De unge skal motiveres til at tage en ungdomsuddannelse Målopfølgning 2013 Sprog og sociale kompetencer Mål: Inden udgangen af 2013 er børns sproglige og sociale kompetencer øget, således at 50 pct. af en årgang viser forbedrede sprogkundskaber og sociale kompetencer. - Iagttagelser blandt 2 og 4 årige i temperaturmålingen for 2014 viser at minimum 50 pct. af en årgang har øget deres sproglige og sociale kompetencer set i forhold til temperaturmålingen i Resultatet af sprogvurderinger blandt 3 og 6 årige tosprogede børn viser øget sprogkompetence for 50 pct. af børnene. Målopfyldelse: Kommunale Resultater af Sprogvurderingen for 2014, udgivet af Rambøll samt Skoledata 2013 Fredensborg Kommune er anvendt for at følge op på de fremsatte mål. Opfølgning på sprogindsatsen Blandt de sprogvurderede børn er andelen, der har brug for en målrettet indsats faldet fra 30 pct. i 2012 til 15 pct. i Andelen af børn der har brug for en fokuseret indsats er faldet fra 19 pct. i 2012 til 12 pct. i Samtidig er andelen af børn, der har brug for en generel indsats, steget fra 49 pct. i 2012 til 72 pct. i Resultater blandt tosprogede børn Af rapporten "Skoledata Fredensborg Kommune" fremgår det, at der efter sprogvurdering - og den efterfølgende sprogstimuleringsindsats - kan ses en stigning i de tosprogede børns faglige niveau i skolen. Men de er stadig ikke helt på niveau med de etsprogede børn. Sund livsstil herunder et aktivt og udfordrende fritidsliv Mål: I 2013 er børnenes udvikling af en sund og aktiv livsstil forbedret således at; - børnene har et øget kendskab til sund mads betydning for kroppen, - børnene fordyber sig oftere i fysiske aktiviteter - børnene i stigende grad opsøger aktiviteter, der stimulerer motorisk udvikling og anvender faciliteter ude og inde til fysisk aktivitet og motorisk baserede lege og aktiviteter. Målopfyldelse: I forhold til børnenes kendskab til sund mad gøres der i disse år en massiv indsats i institutionerne. 30

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Fremtidens Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Udkast til Byrådets 2020-strategi Byrådets 2020-strategi - 02 STRATEGI Forord Fredensborg Kommune er en attraktiv bosætningskommune

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Sygefravær Næstved Kommune arbejder løbende med en lang række indsatser for at reducere sygefraværet.

Sygefravær Næstved Kommune arbejder løbende med en lang række indsatser for at reducere sygefraværet. Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Næstved Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er derudover ansvarlig for den fysiske planlægning, køb og salg af fast ejendom samt områder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 1 Jane Olesen Formand for Kommunal Vejteknisk Forening Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 2 Side 3 85 km fra nord til syd Areal 64.276 hektar Indbyggere 62.741 Veje 1000 km Side 4 Veje 460 km fra

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Overblik over forandringer til Budget 2014

Overblik over forandringer til Budget 2014 Overblik over forandringer til Budget 2014 Her gives et samlet overblik over de forslag til forandringer, der overgår til Byrådets behandling af Budget 2014. Oversigten er fordelt på politikområder. Demokrati:

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere