Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006"

Transkript

1 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD REVISISIONSPÅTEGNING SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS ÅRSBERETNING SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS ÅRSREGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)... 7 NOTER: NOTE 1: Udgiftsfordeling... 8 NOTE 2: Personaleoversigt... 8 NOTE 3: Anlægsoversigt Side 2 -

3 1. Ledelsens forord Sammenlægningsudvalgets regnskab aflægges den 24. april 2007 af økonomiudvalget til byrådet i Nyborg kommune. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem kapitel 7.6 m.fl. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af resultatet for Sammenlægningsudvalgets virke. I henhold til lov om revision af den kommunale inddeling 29 stk. 2 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. Årsberetningen indstilles godkendt af Byrådet. Økonomiudvalget, den 23. april Jørn Terndrup / Lars Svenningsen Borgmester Kommunaldirektør Godkendt i Byrådet, den 24. april Jørn Terndrup / Lars Svenningsen Borgmester Kommunaldirektør - Side 3 -

4 2. Revisionspåtegning Til Sammenlægningsudvalget for Nyborg, Ørbæk og Ullerslev Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Sammenlægningsudvalget for Nyborg, Ørbæk og Ullerslev Kommune for regnskabsåret 1. januar december 2006, som udviser et samlet resultat netto på 1,907 mio. kr., omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, driftsregnskab, bemærkninger til regnskabet og noter, der aflægges i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, bestemmelserne i Nyborg Kommunes revisionsregulativ samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen har vi overvejet amtets interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede, for at udforme revisionshandlinger, som under omstændighederne er hensigtsmæssige. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen. - Side 4 -

5 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sammenlægningsudvalget for Nyborg, Ørbæk og Ullerslev kommuners aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af udvalgets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Odense, den KOMMUNERNES REVISION A/S Revisionen reviderer og påtegner regnskabet endeligt efter godkendelse i Byrådet. - Side 5 -

6 3. Sammenlægningsudvalgets årsberetning Sammenlægningsudvalgets opgaver I funktionsperioden har sammenlægningsudvalget bl.a. løst følgende opgaver: Vedtaget de nærmere regler om styrelsen af den nye Nyborg Kommunes anliggender i en styrelsesvedtægt. Vedtaget den nye kommunalbestyrelses forretningsorden. Vedtaget budget for 2007 for den nye Nyborg Kommune. Antaget en sagkyndig revision for den nye Nyborg Kommune. Fastsat de nærmere regler for indretningen af den nye kommunes kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Fastsat de nærmere regler for den nye kommunes revision i et revisionsregulativ. Truffet bestemmelse om indretning af den nye Nyborg Kommunes administration. Truffet bestemmelse om ophævelse af samarbejder mellem kommunalbestyrelserne i kommuner jf. 60 i lov om kommunernes styrelse. Truffet bestemmelse om udbud af ydelser vedrørende kommunens løbende konti, samt formue og gældspleje, samt udbud af revisionsydelsen. Truffet bestemmelse om den nye kommunes deltagelse i samarbejder med andre kommuner. Truffet beslutning om væsentlige økonomiske dispositioner, der er truffet af kommunalbestyrelserne/byråd i henholdsvis Nyborg, Ullerslev og Ørbæk Kommune. Indgået i forhandlinger om vedtagelse eller forkastelse af aftaleudkast og mæglingsforslag vedrørende aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der som følge af en ændret opgavefordeling overføres til den nye Nyborg Kommune. Årets væsentligste begivenheder Sammenlægningsudvalget har i det forgangene år haft til opgave at forberede sammenlægningen af den nye kommune, dette har bl.a. omfattet ovenstående samt forberedelse af den fysiske placering af de nye afdelinger og hvad deraf følger af ombygninger. Sammenlægningsudvalget har endvidere forberedt overtagelsen af nye opgaver fra amtet, herunder en række institutioner på social- og specialundervisningsområdet. - Side 6 -

7 4. Sammenlægningsudvalgets årsregnskab 4.1 Anvendt regnskabspraksis Sammenlægningsudvalgets regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner kapitel 7.6 m.fl. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts- og anlægsposter. I henhold til lov om revision af den kommunale inddeling 28 stk. 2 og 3, skal sammenlægningsudvalget træffe beslutning om hvilken kommunes kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ, der skal anvendes som grundlag for regnskabet. Sammenlægningsudvalget for den nye Nyborg Kommune har for perioden hvori Sammenlægningsudvalget har sit virke valgt, at anvende regulativet fra den gamle Nyborg Kommune. 4.2 Regnskabsopgørelse Noter Regnskabsopgørelse i mio. kr. Budget INDTÆGTER Korrigeret budget Regnskab 2006 Nyborg Kommune 8,711 8,711 Ullerslev Kommune 2,016 2,016 Ørbæk Kommune 2,730 2,730 INDTÆGTER I ALT 13,457 13,457 DRIFTSUDGIFTER Vederlag til udvalgsmedlemmer -1,780-1,427 Vederlag -0,930-0,954 Kørsel -0,590-0,280 Øvrige udgifter (kontorhold og uddannelse) -0,260-0,193 Sekretariatsbistand -1,736-1,620 2 Personaleudgifter -1,326-1,074 Øvrige udgifter (konsulentbistand, møder og rejser) -0,410-0,545 Øvrige udgifter og indtægter -0,455-0,292 IT-konvertering 0-0,087 Sammenlægningsældreråd -0,040-0,039 Sammenlægningshandicapråd -0,040-0,005 DRIFTSUDGIFTER I ALT -4,051-3,470 - Side 7 -

8 ANLÆGSUDGIFTER Ombygning byrådssal -1,585-1,621 IT-konvertering -2,938-2,770 IT-udgifter nye systemer overtagelse af amtslige institutioner -3,479-3,043 Bygningsændringer på rådhusene -1,485-0,646 3 ANLÆGSUDGIFTER I ALT -9,486-8,080 SAMMENLÆGNINGSUDGIFTER I ALT -13,537-11,550 RESULTAT NETTO -0,080 1,907 Mindreforbrug i henhold til korrigeret budget 1,987 Regnskabet for Sammenlægningsudvalgets virke udviser samlet et mindreforbrug på 1,987 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på driften på 0,581 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,406 mio. kr. på anlægssiden. En væsentlig del af mindreforbruget svarende til 0,839 mio. kr. skyldes, at en del af bygningsændringerne på rådhusene først er foretaget i 2007, hvorfor udgiften er bogført i Samlet set er der god overensstemmelse mellem det korrigerede budget og regnskabet. - Side 8 -

9 Note 1 De samlede udgifter til sammenlægningsudvalget er fordelt efter udskrivningsgrundlaget i de oprindelige kommuner i regnskabsåret forud for sammenlægningen. Fordeling af udgifter til Sammenlægningsudvalget Procentandel Fordeling Nyborg Kommune 64,2 % 8,711 Ullerslev Kommune 15,2 % 2,016 Ørbæk Kommune 20,6 % 2,730 I alt 100 % 13,457 Note 2 Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte 1,0. Område Budget Regnskab Administration 1,326 mio. kr. 1,074 mio. kr. I alt 1,326 mio. kr. 1,074 mio. kr. De samlede lønudgifter udgjorde 1,074 mio. kr. Note 3 Anlægsudgifter projektopdelt (mio. kr.) Ombygning byrådssal IT-konvertering IT-udgifter nye systemer overtagelse af amtslige institutioner Bygningsændringer på rådhusene Bevilling Rådighedsbeløb 2006 Regnskab 1,585 1,585 1,621 Kommentar: Da antallet af medlemmer i byrådet 1. januar 2007 stiger fra 17 til 25 medlemmer, har der været behov for en ombygning af byrådssalen samt indkøb af inventar. 2,938 2,938 2,770 Kommentar: Udgifter til KMD i forbindelse med konvertering af data fra de gamle kommuner til den nye kommune. 3,479 3,479 3,043 Kommentar: Omhandler primært investeringer i forhold til institutionernes opkobling til kommunens netværk. 1,485 1,485 0,646 Kommentar: En del af bygningsændringerne på rådhusene er først foretaget i 2007, hvorfor udgiften er bogført i Side 9 -

10 Sammenlægningsudvalgets medlemmer Formand for Sammenlægningsudvalget Jørn Terndrup Øvrige medlemmer i alfabetisk rækkefølge Aksel Andersen Erik Christensen Jan Reimer Christiansen Bente Nygaard Damhave Vibeke Ejlertsen Kim Fabricius Peder Hansen Poul Erik Hansen Tage Juel Mette Præst Knudsen Carl Aage Leth Jesper Nielsen Knud Theil Nielsen Ulrik Nielsen Hanna Quaade Albert Pedersen Klaus Jørgen Pedersen Annette Piil Thyra Rasmussen Kaj Refslund Erik Rosengaard Thorkild Schrøder Peter Sejersen Søren Svendsen - Side 10 -

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 Side 1 Indholdsfortegnelse: Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens erklæring og regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance,

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

ABCD KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

ABCD KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 15 sider Indhold

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere