R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8"

Transkript

1 Side 2 af 8

2 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8 ez Rødovre by, Hendriksholm. De deltagende kommuner er Brøndby og Rødovre. Vestbads formål er at eje, drive og udvikle svømmeanlæg, idræts- og fritidsfaciliteter samt wellnesscenter med henblik på foreningsaktiviteter og offentlig benyttelse. I tilknytning til denne virksomhed driver Vestbad enten selvstændigt eller gennem forpagtning en cafeteriavirksomhed med selvstændigt næringsbrev og alkoholbevilling. ANLÆGSUDGIFTER 2 Udgifterne til Vestbads anlæg afholdes af de deltagende kommuner med halvdelen til hver, og eventuelle fremtidige anlægsudgifter, inklusive inventar og andet løsøre, betales ligeledes af de deltagende kommuner med halvdelen til hver HØJESTE MYNDIGHED 3 De deltagende kommuner er højeste myndighed i Vestbad. BESTYRELSEN 4 Den daglige drift varetages af en bestyrelse udpeget af kommunerne. Bestyrelsen består af fem medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af og blandt de respektive kommunalbestyrelsers medlemmer. De respektive kommunalbestyrelser udpeger på skift for to kommunalbestyrelsesperioder ad gangen henholdsvis tre og to bestyrelsesmedlemmer. Rødovre Kommune udpeger for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2009 tre bestyrelsesmedlemmer. Brøndby Kommune udpeger for samme periode to bestyrelsesmedlemmer. Pr. 1. januar 2010 udpeger Brøndby Kommune tre bestyrelsesmedlemmer for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2017, og Rødovre Kommune udpeger for samme periode to bestyrelsesmedlemmer og så fremdeles. Nyvalg til bestyrelsen foretages for hver kommunal valgperiode. Der udpeges personlige suppleanter til bestyrelsens medlemmer. Suppleanterne udpeges af og blandt de respektive kommunalbestyrelser. Side 3 af 8

3 ADMINISTRATIONSKOMMUNE 5 Administration af de beslutninger, de deltagende kommuner og bestyrelsen træffer, varetages af Rødovre Kommune, der af de deltagende kommuner er udpeget som administrationskommune. BESTYRELSENS KONSTITUERING OG BESLUTNINGSKOMPENTENCE 6 Valg af formand foretages af og blandt de medlemmer, der er udpeget af den kommunalbestyrelse, der har valgt tre medlemmer til bestyrelsen for Vestbad. Næstformanden vælges af og blandt de medlemmer, der er udpeget af den kommunalbestyrelse, der har valgt to medlemmer til bestyrelsen. Møderne ledes af formanden. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i enhver af formandens beføjelser. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden, eller i dennes fravær næstformanden, og yderligere tre medlemmer er til stede. Til vedtagelse af et forslag kræves almindeligt flertal, hvoraf dog mindst en stemme skal repræsentere de medlemmer, der er udpeget af den kommunalbestyrelse, der har udpeget to bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende. Kommunerne kan udpege repræsentanter fra administrationen til at deltage i det fælleskommunale samarbejdes bestyrelsesmøder. Sådanne repræsentanter har observatørstatus og ingen stemmeret. MØDEINDKALDELSE OG OPTAGELSE AF DAGSORDENPUNKTER 7 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter anmodning herom. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske skriftligt med forslag til dagsorden senest seks dage før bestyrelsesmødet. Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt til formanden senest fire dage før mødet. Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, der ved mødets afslutning underskrives af samtlige de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Forlader et bestyrelsesmedlem mødet, før dette er slut, anføres tidspunktet i protokollen under det aktuelle punkt. Side 4 af 8

4 PERSONALE 8 Bestyrelsen ansætter en driftsleder og en souschef til at varetage den daglige ledelse af Vestbad. Souschefen ansættes efter indstilling af driftslederen. Driftslederen ansætter øvrigt personale. TEGNINGSRET 9 Vestbad tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening. I tilfælde af formandens forfald tegnes Vestbad af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem fra den kommune, der har udpeget formanden, og i tilfælde af næstformandens forfald tegnes Vestbad af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem fra den kommune, der har udpeget næstformanden. Såfremt både formanden og næstformanden har forfald, tegnes Vestbad af et bestyrelsesmedlem fra hver kommune i forening. Ingen af de deltagende kommuner er alene berettiget til at tegne Vestbad. Væsentlige dispositioner, herunder køb, salg eller pantsætning af Vestbads faste ejendomme, optagelse af lån eller påtagelse af garantiforpligtelser, kræver de deltagende kommuners forudgående godkendelse. REGNSKAB 10 Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen kan overlade udførelse af regnskabsmæssige funktioner til administrationskommunen eller anden administrator. Regnskabet udfærdiges i overensstemmelse med Indenrigsministeriets godkendte budget- og regnskabssystem for kommuner. Regnskabet skal således bl.a. vise indtægter og udgifter for driften af Vestbad, herunder anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, afdrag på lån, finansiering, formue, gæld og andre forpligtelser. Årsregnskabet forelægges til bestyrelsens godkendelse i maj, hvorefter det fremsendes samtidig til de deltagende kommuner til godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser. Årsregnskabet indgår som en del af administrationskommunens årsregnskab. Side 5 af 8

5 BUDGET 11 Budgetforslag udfærdiges i overensstemmelse med det budget- og regnskabssystem, Indenrigsministeriet har godkendt, kommunerne anvender, og fremsendes af bestyrelsen til de deltagende kommuner primo april. De deltagende kommuners eventuelle ændringsforslag til budgetforslaget skal være bestyrelsen i hænde senest ultimo juli. Det budgetforslag, bestyrelsen herefter har vedtaget, fremsendes til de deltagende kommuners endelige godkendelse senest ultimo august. MELLEMREGNING MELLEM KOMMUNERNE 12 Den foreløbige fordeling af indtægter og udgifter sker på grundlag af de deltagende kommuners indbyggertal pr. 1. januar i det år, der ligger forud for budgetåret. Den foreløbige fordeling reguleres i overensstemmelse med befolkningstallet pr i det år, der ligger forud for regnskabsåret. Over- og underskud overføres til næste års drift efter retningslinjer, der er godkendt af de deltagende kommuner. De deltagende kommuner har pligt til senest den 15. i hver måned at betale 1/12 af det i budgettet fastsatte driftstilskud. Beløbet betales til administrationskommunen jf. 5. HÆFTELSE 13 Over for tredjemand hæfter de deltagende kommuner solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Vestbad. Inter partes hæfter de deltagende kommuner i forhold til kommunernes respektive indbyggertal pr. 1. oktober i det regnskabsår, hvor betaling som følge af den overnævnte solidariske forpligtelse måtte finde sted. PRISER OG ÅBNINGSTIDER 14 Bestyrelsens beslutning om priser for ordinære billetter og åbningstider i Vestbad forelægges de deltagende kommuners kommunalbestyrelser til godkendelse. Kompetencen til at fastlægge priser for billetter til og ydelser forbundet med wellnes, kurbad og undervisningsholdene er delegeret til Vestbads bestyrelse af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Side 6 af 8

6 BESTYRELSESVEDERLAG 15 Der kan ydes diæter efter gældende regler. OPHØR 16 Ophør af samarbejdet sker efter forhandling mellem de deltagende kommuner Ophør skal ske med et varsel på løbende år + 1 år. Såfremt kommunerne er enige, kan der ske ophør med kortere varsel. Ved ophør af Vestbad anvendes Vestbads aktiver forlods til betaling af Vestbads gæld og andre forpligtelser. Vestbads formue i øvrigt deles mellem de deltagende kommuner med halvdelen til hver. IKRAFTTRÆDEN 17 Denne vedtægt træder i kraft den Nuværende vedtægt er godkendt på Kommunalbestyrelsesmøderne den i Rødovre Kommune & den i Brøndby Kommune Side 7 af 8

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere