BESTYRELSESMØDE 17. juni Tid og sted: Onsdag 17. juni kl på KFUM Soldaterhjem i Fredericia.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSESMØDE 17. juni 2015. Tid og sted: Onsdag 17. juni kl. 1500 på KFUM Soldaterhjem i Fredericia."

Transkript

1 DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND Protektor: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen Medlem af Danmarks Idrætsforbund Ryvangs Allé København Ø. Telefon E-post: BESTYRELSESMØDE 17. juni Skr. nr Dato. 29 JUN 2015 Tid og sted: Onsdag 17. juni kl på KFUM Soldaterhjem i Fredericia. Til stede: Afbud: Oberst Susanne Bach Bager (FM ) - MJ Mona Rasmussen (MR OKS-1 Bjarne Pedersen (BLP) Karsten Frandsen (KF) OK Søren Munk Madsen (SMM) - SSG Klaus Klæstrup (KRK) - Christian Høj (CH) Generalsekretær Tom Petersen (TP). MJ Kim Kock (KK) CSG Henning Juhl (HJ) OK Torben Kjærulff (TK) SSG Ryan Laier (RL) DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsordenen Bestyrelsen havde ønske om følgende supplerende pkt. til dagsordenen: Pkt. 9 b. Udkast til dagsorden for møde med IF. Pkt.12 b. Orientering om FSV Para-Idrætsprojekt Pkt. 13.d. Alkohol under stævner. Pkt.14.d. Orientering om DIF årsmøde. Pkt 14.e. FIU-mødet. Pkt. 14.f. Ungdomsstævne BIA ORI. Pkt. Evt. Orientering om veteranskytteforeningen 2. Godkendelse af referater Referat af bestyrelsesmødet 29 APR. Godkendt uden bemærkninger. 3. DMI økonomi a. DMI regnskab JAN-MAJ BLP: Ikke uden problemstillinger at skifte til nyt regnskabssystem, hvorfor seneste balance er kommet meget sent. Redegjorde for de fejl, der var, herunder fejlkonteringer og periodiseringsangivelsen. Konto 5100, DIF Soldaterprojekt har ikke noget budget. Regnskabsmæssigt bør der være et budget på denne konto. Bevægelserne bør fremgå af regnskabet. Præmie/souvenirkontoen blev drøftet. Konto 6600, hædersbevisninger: Er fejlbehæftet. Budgettallet er lagt ind under administration. Konto 7500, Regulering på kr. Der skal findes ud af, hvad der fejlkonteringer og hvilke Kontortid mandag til fredag 10-14

2 - 2 - fejl der skyldes forkert fortegn. Differencen balanceres ved at alle udgifter/indtægter fremgår af regnskabet (eks. Medlemskontingentets bevægelser). Aktion: BLP. b. Overgang til DIF regnskabssystem. Dækket af pkt. a. c. Afrapporteringsskema stævner. Skemaet bør ændres, således at de felter IF skal udfylde, mærkes med f.eks. svag gul farve. Posten med frokost slettes. Skemaet benævnes økonomiskema. Aktion: TP. 4. FSU/DMI økonomi a. MA. Nr. til DMI SEC for adgang til FSU/DMI budget og regnskab. Ideen opgives p.g.a. de formelle krav til SAP-adgang. b. Simplificering af BAM-skema. Nyt skema udarbejdet af DMI bogholder. Skemaet blev princip-godkendt. 5. Eliteudvalget 6. Lovudvalget. a. Godkendelse af ny IF (DMSF BIKE TEAM) IF bør guides af DMI. IF bør besøges af repr. DMI bestyrelse. KRK er kontaktperson. IF opfylder de formelle betingelser som DMI har sat op. SMM: Anfægter navnet på IF. FM: Der er bekymrende, at navnet kan indikere, at DMI kan gøres økonomisk ansvarlig i tilfælde af svigt. DIF jurister spørges til råds, angående den økonomiske hæftning.(aktion: BLP). Lovudvalget ser nærmere på formuleringen af lovene, bl.a. vedr. næstformandsposten og navnet på IF. Besøget hos IF ledes af KK. KRK er kontaktperson til Cykeludvalget. Godkendelse af IF kan derfor først finde sted, når ovennævnte punkter snarest muligt er afklaret af bestyrelsen, evt. ved mailkorrespondance. b. Justering af bestemmelser for GOLF. TP gav kort orientering vedr. ændringer i golfbst. Ingen yderligere bem. hertil. 7. Antidopingudvalget 8. Præmieudvalg 9. Hjemmeside og Kommunikation a. Udarbejdelse af DMI kommunikationsstrategi. NIL. b. Udkast til dagsorden for møde med IF CH har udarbejdet forslag til revideret dagsorden for besøg hos IF. Behandles på næstfølgende møde. Forslag til ÅRSHJUL vedlægges som bilag.

3 Hædersbevisninger a. Justering af BST for tildeling af hæder. TP: DMI elevpræmie bør udbydes til en bredere kreds.hbu bør tilgodeses. Lovudvalget udarbejder forslag til ændring. Den lokale IF involveres ifm. tildelingen, for at synliggøre sig selv. Aktion: RL og TP b. Indstilling til modtagelse af sølvmanchetknapper. Imødekommet. TP aftaler det praktiske med indstillende IF. 11. DMI projekt- og udviklingskonto a. Indkøb af licens til GOLFBOX. TP orienterede om projektet, idet licens nu er indkøbt og overdraget til Golfudvalget til videre foranstaltning. Evaluering af projektet iværksættes umiddelbart efter, at forbundsmesterskabet er afholdt, primo SEP. Aktion: SMM. 12. DIF-DHIF-DMI projekt a. Møde vedr. Para-Idrætsprojekt 27 MAJ TP deltog i møde på CFI den 27 MAJ, hvor Forsvarets Para-Idrætsprojekt blev præsenteret af den udpegede sagsbehandler. I mødet deltog også 1 repræsentant fra Dansk Handicap Idrætsforbund samt 1 repræsentant fra Veterancenteret. Projektet sigter primært mod PTSD-ramte soldater, men også i en vis udstrækning på de fysisk handicappede soldater. b. Orientering om FSV Para-Idrætsprojekt. FM Orientering om udkast til samarbejdsaftale mellem FSU og SOLDATER- PROJEKTET. DMI kan støtte, at der oprettes en samarbejdsaftale. TP underretter konsulent Rune Oland. FM sender forslag til justeringer af teksten i udkast til samarbejdsaftalen. TP undersøger, hvem der har overtaget kontakten til det politiske niveau for DIF, idet den tidligere kontaktperson, Morten Mølholm, nu er udpeget som administrerende direktør for DIF. 13. Øvrige sager a. Indkøb af mobiltelefoner til SEC (status). TP kunne meddele, at sekretariatet nu har aktiveret 2 af de 3 indkøbte mobiltelefoner og telefonnumrene er lagt på hjemmesiden m.m. b. Nedsættelse af 100-års jubilæumsudvalg. Det blev besluttet at ned sætte et foreløbig udvalg, bestående af KK, BLP og TP, som kommer med forslag til, hvorledes organiseringen skal foregå. FM kontakter KK og forelægger forslag om, at næstformanden er lead. c. Stævnekoordineringsmøde i OKT (FSUBEF nr ). De bestyrelsesmedlemmer, som er kontaktpersoner til de enkelte idrætsudvalg, får fra sekretariatet tilsendt økonomiskemaer, udvisende forbrug 2015 samt oplæg til budget Bestyrelsesrepræsentanterne tager efterfølgende en dialog med respektive idrætsudvalgsformænd og justerer evt. budgetterne til, samt afdækker datoen for det enkelte stævne i Deadline for tilbagemeldingen er 20. september 2015, således budgetterne kan drøftes på stævnekoordinationsmødet d. 1. oktober, og stævnekalenderen for 2016 kan færdiggøres. Stævnekoordinationsmødet d.1oktober 2015 er et kategori-c arrangement. TP anfører internt ordrenummer i indbydelsen.

4 - 4 - d. Alkohol under stævner I forårssænonen har der været eksempler på uheldig optræden ved stævner, hvor indtagelse af alkohol har fundet sted under konkurrencegennemførelse. Bestyrelsen besluttede, DMI-repræsentanten bemyndiges til at ekskludere personer, der efter påtale forbryder sig på alkoholpolitikken. Alkoholpolitikken medsendes, når indbydelse sendes ud. På orienteringsmødet i 2016 ønsker bestyrelsen DMI alkoholpolitik taget op som tema, herunder sanktionsmuligheder. Lovudvalget udarbejder oplæg til tema til orienteringsmødet. TP udarbejder udkast til brev til udvalgsformændene vedr. dette og sender dette til FM. 14. Orientering a. Udarbejdelse af køreplan for ansættelse af ny viceg.sekr.1. TP orienterede om, at ansættelsesudvalget nu havde lavet en tidsplan samt jobannoncen. Annonceringen vil blive startet op primo SEP 2015, mhp. ansættelse af ny medarbejder primo JAN Stillingen opslås hos DIF, i Officeren, CS-blades samt Jobnet. b. Årshjul til IF. Det udarbejdede udkast skal justeres på flere punkter. Kommunikationsudvalget kommer med forslag til justering af Årshjulet. c. Takkebrev fra æresmedlem MJ F.H. Rasmussen, BVI Sekretariatet havde på forbundets vegne sendt vingave til æresmedlem MJ F.H. Rasmussen, BVI. Sekretariatet modtog efterfølgende et takkebrev, som bestyrelsen har kunnet læse i DROPBOX. d. Orientering om DIF årsmøde. FM Deltog sammen med MR og begge markerede sig fra talerstolen, hvilket gjorde et meget positivt indtryk på de fremmødte. FM orienterede om forløbet, hvor DIF s politiske program bl.a. blev behandlet. Ved bestyrelsesmødet den 29 APR i Idrættens Hus, orienterede DIF næstformand, Preben Staun, DMI bestyrelse om bl.a. indholdet af det kommende årsmøde, hvorfor FM ikke uddybede dette yderligere. Hun kunne supplere med, at DIF har vedtaget at få frikøbt 2 næstformænd, idet man har erkende, at belastningen i denne funktion kræver mere end 1 person. e. FIU-mødet. KF: TOR 07 MAJ afholdtes FIU-mødet på DMI sekretariat, idet CFI var under ombygning. Fra 2016 udpeges tjenestesteder som arrangører af skydning. Arrangør udpeges af 1 BDE. Stævnekalenderen tilrettes i overensstemmelse hermed. KF orienterede om DMI på mødet og foreslog, at DMI tilbyder sig som vært i 2016 (på sekretariatet). FM skrivelse til cheferne blev rost. f. Ungdomsstævne BIA ORI. MR orienterede om undomslejr i BIA ORI i Sverige. Afholdes af det svenske forsvar, uden beregning og varighed 1 uge. Der sendes 3 personer af sted fra Danmark. Ungdomslejren afholdes 28 JUN 02 JUL.

5 Referater DMI stævner a. Biathlon orientering APR, MR b. Fægtning MAJ, SMM c. Udefodbold 08 MAJ, HJ d. Faldskærmsudspring MAJ, SMM e. Tri-duathlon 29 MAJ, MR f. Landevejscykling JUN, BLP og KRK g. Flugtskydning JUN, BLP 16. DMI BE repræsentation ved stævner i 2015 a. Mountainbike, 03 SEP (MTB-udvalg), Fussingø v/randers,blp b. Feltsport 04 SEP, ISG, KK evt. BLP c. Golf SEP, OMI, SMM d. Militær 5-kamp SEP,SLGI, KF e. Skydning SEP, ISG, MR f. Tennis (indendørs), Næstved, Tennisudvalget, SMM g. Indendørs fodbold 06 NOV, FAGI, FM 17. Aktionsliste a. Justering af aktionslisten. Aktionslisten blev justeret og renset for punkter, som er løst. TP indføjer nye punkter, som er affødt af beslutningerne på dette møde. Den tilrettede aktionsliste bilægges referatet som sædvanlig. 18. Eventuelt a. KRK: Henledte opmærksomheden på DIF-kurser, som kunne være interessante for bestyrelsesmedlemmer. Har selv deltaget med stort udbytte og vil gerne deltage i flere. b. FM havde fået en henvendelse fra viceforsvarschefen vedr. Veteranskytterne. I fortsættelse heraf, vil FM gerne mødes med veteranskytterne for afklaring af, hvad de ønsker. c. Næste møde (stævnekoordineringsmødet), afholdes i Fredericia TOR 01 OKT kl Mødet slut kl T. PETERSEN Generalsekretær

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 4-05/08 Dato 20. marts 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie Nielsen,

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Mødested: Mødedato: Mødeindkaldte: Danmarks lærerforenings kursuscenter

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG

1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG 1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO JUN 2010 DMI BST KAPITEL 4 BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO (DMI) lånekonto er oprettet med det formål at kunne yde rentefri lån til idrætsforeninger til indkøb af idrætsmateriel.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere