HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 46/2012 (1. afdeling) DSV Air & Sea A/S (tidligere Baltship A/S og før det Seatainers A/S) (advokat Philip Graff) mod Spar Nord Bank A/S (advokat Anders Hedetoft) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 11. afdeling den 23. januar I pådømmelsen har deltaget ni dommere: Børge Dahl, Jytte Scharling, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen, Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Michael Rekling, Oliver Talevski og Jan Schans Christensen. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Supplerende sagsfremstilling Det er oplyst, at Seatainers A/S (nu DSV Air & Sea A/S og før det Baltship A/S) og Villa Collection A/S fra 2003 og frem til Villa Collections konkurs den 24. august 2010 havde et samarbejde, idet Seatainers forestod transport, håndtering og opbevaring af varer, som Villa Collection importerede fra Østen. Seatainers afregnede i perioden omkring 65 mio. kr. over for Villa Collection vedrørende dette samhandelsforhold. Transporten af varer skete ved, at en fragtvirksomhed, som Seatainers havde antaget, afhentede varerne hos leverandørerne i Østen, hvorefter en anden transportør, som ligeledes var antaget af

2 Seatainers, forestod søtransporten af varerne til Danmark. Efter varernes ankomst til Danmark forestod Seatainers personale modtagekontrol, udpakning, sortering, ompakning, stregkodning og anbringelse af varerne på Seatainers lager. I den forbindelse blev det tillige påset, at varerne var intakte. Når en vare efter Villa Collections anmodning skulle forlade lageret igen, forestod Seatainers plukningen heraf fra lageret samt håndteringen i øvrigt i forbindelse hermed. Villa Collections varelager hos Seatainers var på i alt ca m 2. Lageret bestod af mellem og paller samt herudover møbelopbevaring på mellem og m 2. Villa Collection og Seatainers indgik en lageraftale, som igennem samhandelsforholdets forløb jævnligt blev fornyet. Parternes seneste lageraftale af 1. januar 2010 indeholdt bl.a. priser på lagerleje, plukkelinjer og læsning af containere samt timeløn. Det fremgår endvidere af lageraftalen, at betalingsbetingelserne var løbende måned + 25 dage. Villa Collection havde en løbende kredit, der svingede mellem en og to måneders faktureringer. Fra februar 2010 blev dette betalingsmønster ikke fulgt, idet Villa Collection i denne og senere måneder betalte forsinket og med runde beløb, således at tilgodehavendet på ,98 kr. ved konkursens indtræden modsvarede godt fire måneders faktureringer. Samarbejdet fortsatte i øvrigt som aftalt, og Seatainers udleverede således løbende varer fra lageret i takt med salg. Af Seatainers og Spar Nord Banks deponerings- og godsudleveringsaftale af 26. august 2010 fremgår bl.a.: 1 Baggrund og formål 1.2 Seatainers tilgodehavende hos Villa Collection udgør pr. 23. august 2010 kr ,98, jf. kontoudtoget, bilag Det som bilag 2 specificerede gods er på tidspunktet for denne Aftales indgåelse undergivet Seatainers rådighed. Måtte der være yderligere gods undergivet Seatainers rådighed, og som ikke er udtrykkeligt nævnt i bilag 2, er Parterne enige om, at sådan gods også omfattes af nærværende aftale. 1.4 Spar Nord har virksomhedspant i Villa Collections aktiver. 1.5 Seatainers gør gældende at have pant i godset, bilag 2, i medfør af NSAB 14 samt tilbageholdsret efter almindelige regler, og at et sådan pant og tilbageholdsretten kan gøres gældende forud for Spar Nords virksomhedspant. Spar Nord er uenig heri.

3 1.6 Parterne er enige om, at Seatainers udleverer det i bilag 2 specificerede gods, mod at Spar Nord samtidigt deponerer et beløb på kr ,98 på de nedenfor anførte vilkår. 1.7 Parterne er enige om, at nærværende aftale ikke begrænser parternes adgang til at gøre indsigelser gældende mod den anden parts påståede panteret og tilbageholdsret. Parterne er yderligere enige om, at nærværende aftale ikke begrænser deres adgang til frit at fremsætte påstande og anbringender, ligesom Parterne kan fremsætte krav om betaling af beløb ud over det deponerede beløb blandt andet men ikke begrænset til procesrenter og sagsomkostninger 4 Renter 4.1 Rente, der påløber Deponeringskontoen, tilskrives kontoen, men fordeles internt mellem Seatainers og Spar Nord i det omfang, parterne endeligt tager del i det oprindeligt på depotet indbetalte beløb, jf. pkt Udlevering af gods og transport af panteret 5.1 Samtidig med dokumentation for deponering i overensstemmelse med pkt. 3.1 udleverer Seatainers til Villa Collection eller den der måtte kunne dokumentere en ejendomsret til varerne det i bilag 2 specificerede gods. 6 Frigivelse af det deponerede beløb 6.1 Deponeringsbeløbet, inkl. påløbne renter, frigives til Seatainers, når der ved forlig eller endelig dom er fastslået, at Seatainers er berettiget til Deponeringsbeløbet som følge af at Seatainers var berettiget til at tilbageholde/bortsælge de i pkt. 1.3 nævnte varer til sikkerhed for betaling af det under pkt. 1.2 anførte beløb. I det omfang forliget eller den endelige dom fastslår, at Seatainers alene er berettiget til en del af deponeringsbeløbet, frigives alene denne del af Deponeringsbeløbet til Seatainers, mens resten tilfalder Spar Nord. Såfremt forliget eller den endelige dom fastslår, at Seatainers ikke er berettiget til nogen del af Deponeringsbeløbet, tilfalder hele deponeringsbeløbet, inkl. renter, Spar Nord. Deponeringsbeløbet frigives endvidere til Seatainers, såfremt der er forløbet 4 uger fra nærværende aftales underskrift, uden at Spar Nord har udtaget stævning mod Seatainers med påstand om, at Seatainers ikke er berettiget til Deponeringsbeløbet. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af Kim Krull Jørgensen og supplerende forklaring af Niels Aage Nielsen, Mette Mølgaard Andersen og Kim Christensen.

4 Kim Krull Jørgensen har forklaret bl.a., at han er direktør for Bovictus A/S, som handler med køkkenudstyr og brugskunst. Bovictus var konkurrent til Villa Collection. De købte varelageret lige før jul i 2010 efter Villa Collections 2010 s konkurs. Varelageret fyldte ca paller og stod på Seatainers lager i Horsens. Det var brugskunst, stearinlys, møbler og interiør, der var produceret primært i Kina og til dels i Indien. Villa Collection solgte normalt varerne i faghandlen, brugskunstbutikker, stormagasiner, Imerco, Kop og Kande samt møbelbutikker. Det er nødvendigt at have et varelager for at kunne servicere butikkerne. Butikkerne køber ikke ind i forvejen, fordi de ønsker at begrænse kapitalbindingen. De har for 50 mio. kr. på lager. Det tog 6 til 8 måneder at få solgt varelageret videre. Niels Aage Nielsen har forklaret bl.a., at han var ansvarlig for økonomien for Seatainers og Baltship. Det fremgår af posteringsoversigten vedrørende Villa Collection, at der har været en omsætning med selskabet på 65 mio. kr. Villa Collection betalte frem til udgangen af 2009 til tiden. I januar 2010 begyndte det at glide, og der blev ikke betalt til tiden. De betalte to a conto beløb den 2. marts og den 11. marts 2010 og endelig restbeløbet vedrørende januar den 23. marts A conto betalingen den 2. marts 2010 var på kr. og vedrørte januar Det har bogholderiet afstemt med Villa Collection. Derefter blev der kun betalt uspecificerede a conto beløb, der ikke kan relateres til specifikke regninger. De fik i perioden bl.a. a conto betalinger på kr. Det var den 12. juni, den 27. juni og 9. august i Der var ingen afstemning mellem Villa Collection og dem. Det er korrekt, at indbetalingen nedbragte gælden. Han husker, at der ikke er givet meddelelse mellem Seatainers og Villa Collection om, at betalinger vedrørte den ældste del af gælden. Samarbejdet kørte videre i perioden, da Villa Collection var en god gammel kunde, så de trak ikke bare lige stikket. Han deltog i et møde med Villa Collection i maj 2010, hvor Mette Mølgaard og en anden, formentlig salgsdirektøren, deltog. De havde et betydeligt udestående på dette tidspunkt, og hans folk havde haft kontakt med Villa Collection for at få nedbragt saldoen. Det lykkedes ikke, og han insisterede derfor på et møde. Villa Collection var i flytterod. De blev stillet i udsigt, at Seatainers kunne få 2 mio. kr., som ville blive frigivet grundet flytningen. De havde en forventning om, at dette ville blive i juni, når flytningen var gennemført. De fik ikke deres penge, og de blev utålmodige. Der var flere kontakter, og der blev forsøgt indgået nye aftaler i juni måned. Dette skete ved konstante opringninger mv. Deres tilgodehavende steg fra maj og fremefter. Det endte med, at Villa Collection gik konkurs. Regnskabschefen og Poul Nielson holdt møde med Villa Collection og repræsentanter for købere og måske Spar Nord Bank den 19. august Han

5 deltog ikke. Der var en køber, og et vilkår var, at Seatainers skulle slippe varelageret uden betaling. Dette takkede Seatainers nej til, da de havde aftalt NSAB Køberne henviste til, at det måtte være en sag mellem Villa Collection og Spar Nord Bank, da Spar Nord Bank mente at have virksomhedspant. Aftalen blev, at et tilsvarende beløb blev deponeret, således at Seatainers retsstilling var, som om de havde varelageret. Det var en status quo aftale, således at køberne kunne få varelageret. Der har også været ydet lagerleje og håndtering. Den udestående saldo på 3,5 mio. kr. var aktuelle omkostninger på de varer, der stod på lageret. Der var omkostninger på 1,7 mio. kr. vedrørende lagerleje. Der var igennem samarbejdet udsving i lagerets størrelse, f.eks. på grund af julehandlen. Der blev udleveret stort set lige så meget, som der kom ind på lageret. Det er optalt, at der på konkursdagen var paller. Der var paller med møbler. I januar 2010 var der paller på lageret. Der var derfor en nedgang frem mod konkursen, som primært skyldtes møbeldelen. Han ved ikke, om nedgangen på lageret skyldes varer, der er indgået på lageret før De har ikke aldersfordeling af varerne, da de anvender Villa Collections eget system. Ved hvert ordrepluk betales der en pris. Lagerlejen for pallen er den samme pr. dag, uanset hvornår den er gået ind. Det samlede ubetalte tilgodehavende ved konkursen er det samlede tilgodehavende vedrørende samtlige ydelser. Varerne er typisk 4 6 uger undervejs, inden de lander på lageret. Mette Mølgaard Andersen har forklaret bl.a., at mødet i 2010 drejede sig om manglende betalinger. Det var et stort beløb, Villa Collection skyldte det kunne godt være 2 mio. kr. Seatainers spurgte, hvornår pengene kom. Villa Collection stillede dem i udsigt, at der ville komme penge i forbindelse med en flytning. Beløbet blev ikke betalt til Seatainers, men der blev foretaget en a conto betaling. Varelageret hos Seatainers tilhørte Villa Collection. De havde ikke centrallager andre steder. Der var mange varegrupper på lageret, og det var et bredt sortiment. De havde problemer med at sælge en gammel del af varelageret. De blev ramt af krisen, og det gjorde deres kunder også. De købte ind til to sæsoner om året. De købte varer, der kunne leve udover sæsonen, og de havde varer, som var her og nu-varer. De blev presset likviditetsmæssigt og gjorde meget for at sælge ud. Af hensyn til deres nuværende kunder plejede de at lade varerne ligge lidt, inden de solgte dem billigt. De solgte på et tidspunkt en stor klump varer til en kunde i Marokko for at skabe likviditet. Varerne blev solgt til under halvdelen af kostprisen, og de måtte sande, at dette var nødvendigt for at komme af med dem. Produktsortimentet ændrede sig mellem 2007 og 2010, hvor de også fik større møbler, skabe og reoler mv. Konceptet blev, at Villa Collection gerne ville have det hele, og der blev i den forbindelse også etableret rene Villa Collection-butikker. Møbelsortimentet var dyrere både med hensyn til enhedspris og fragt, da fragten blev betalt efter volumen. Villa Collection foretog på et

6 tidspunkt en større nedskrivning af varelageret. Kostprisen inkluderede både købspris og transport, hvilket også fremgik af regnskabet. Det var deres IT-system, der blev anvendt på Seatainers lager. Seatainers kunne kun foretage flytninger i deres system. Kim Christensen har forklaret bl.a., at han er kreditdirektør i Spar Nord Bank. Der var underskud i Villa Collection i 2008 og 2009, og hans opgave var at sikre, at banken ikke tabte penge. I ugen op til konkursen var der aktivitet. Der var et stort likviditetsbehov, som banken ikke ville imødekomme, og virksomheden havde store indkøbsordrer til efterårssæsonen. Han vidste ikke, at Seatainers også mente at have pant i varelageret. Han hørte, at køberen ikke kunne få udleveret varelageret. Det var først efter overdragelsen, at han erfarede, at der kunne være et problem. Det var to direktører fra Villa Collection, der førte forhandlingen om at overdrage aktiviteterne. Eigil Kristensen var interesseret i at videreføre virksomheden. Banken skulle acceptere handlen. Det var kuratellet, der rekvirerede værdiansættelsen. Der blev indhentet en værdiansættelse, der var lidt højere end den pris, som de havde overdraget til, og banken skulle derfor reducere deres anmeldelse i konkursboet. Varelaget blev solgt til 4,95 mio. kr. Forhandlingen var kompliceret, idet køber kun var interesseret i de nye varer, da det var en modepræget virksomhed. Virksomhedens store problem var at få afhændet de ældre varer. Det var et problem i Villa Collection, at virksomhedens varelager var for højt vurderet. Dette gjorde revisoren opmærksom på, og der skete derefter en regnskabsmæssig nedskrivning af varelageret i Banken pressede Villa Collection ret hårdt, da virksomheden havde store likviditetsproblemer. Spar Nord Bank tog virksomhedspant i 2008, og de valgte at tage pant på 5 mio. kr. i forbindelse med en udvidelse af kreditten. De fandt ikke på daværende tidspunkt, at det var nødvendigt med et større beløb. Kreditudvidelsen skete bl.a., fordi Villa Collection begyndte at have egne butikker. Det var et engagement på omkring mio. kr. Det endte med et tab for Spar Nord Bank på ca. 40 mio. kr. Frem til medio 2008 anså banken Villa Collection for at være meget velkørende. De blev dog bekymrede pga. virksomhedens ændring fra engrosvirksomhed til at have egne butikker. Virksomheden havde en omsætning på 65 mio. kr. De havde fokus på lagerlejen, men ikke transporten. Lager og transport udgjorde 12 mio. kr. Han var ikke bekendt med håndpant i forbindelse med transport og spedition. Det var klart, at banken ikke kunne sælge varelageret, hvis køberne ikke kunne disponere over varelageret, hvorfor der blev lavet en deponeringsaftale. Anbringender

7 DSV Air & Sea A/S har for Højesteret yderligere anført navnlig, at DSV Air & Sea i medfør af sølovens 270 har sikkerhed for transportomkostninger, og at sølovens bestemmelse om pant har forrang for tinglysningslovens bestemmelser. Selskabet har endvidere anført, at Seatainers A/S ikke opgav tilbageholdsretten ved at yde Villa Collection A/S kredit, og at tilbageholdsretten blev etableret allerede som følge af, at Seatainers med Villa Collections accept havde genstandene i sin varetægt i forbindelse med levering af transportydelser mv. Endelig har DSV Air & Sea anført, at ydelserne leveret af Seatainers tilførte Villa Collection værdi, idet transporten af varerne fra Kina til Danmark var nødvendig og værdiskabende, ligesom oplagringen af varerne hos Seatainers var nødvendig for driften af Villa Collection. Der er tale om foranstaltninger, der alle var rimelige, og som er kommet Spar Nord Bank til gode. Spar Nord Bank A/S har for Højesteret frafaldet anbringendet om, at NSAB 2000 ikke var vedtaget mellem Seatainers og Villa Collection. Spar Nord Bank har yderligere anført navnlig, at banken bestrider, at transport og opbevaring kan anses som værdiforøgende aktiviteter. I alle tilfælde har Seatainers mistet sin tilbageholdsret på grund af den henstand, som selskabet ydede Villa Collection. Spar Nord Bank bestrider endvidere, at DSV Air & Sea har panteret for transportomkostninger i medfør af sølovens 270. Retsgrundlaget I tinglysningslovens 47 c, stk. 1-3 og 5, hedder det: 47c. Indehaveren af en erhvervsvirksomhed kan ved anvendelse af skadesløsbrev eller ejerpantebrev underpantsætte, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver (virksomhedspant), jf. stk. 3 og 4. Pantsætning er ikke til hinder for, at aktiver, bortset fra fordringer, udskilles ifølge regelmæssig drift af virksomheden. Stk.2. Virksomhedspant skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler, der i god tro indgås med pantets ejer, og mod retsforfølgning. Skadesløsbreve som nævnt i stk. 1 kan ikke overdrages særskilt. Stk.3. Virksomhedspant kan omfatte 1) simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, 2) lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer,

8 Stk. 5. Tinglyst virksomhedspant skal respektere senere udlæg, hvis udlægshaveren senest 3 hverdage efter udlæggets foretagelse har givet meddelelse til virksomhedspanthaver om udlægget. Bestemmelsen blev indsat i tinglysningsloven ved lov nr. 560 af 24. juni Loven bygger på lovudkastet i betænkning nr. 1459/2005 om virksomhedspant, idet 47 c, stk. 5, i lovudkastet dog alene omfattede offentligretlige krav. Af betænkningen fremgår side bl.a.: Til 47 c Til stk Forslaget til stk. 2, 1. pkt., bestemmer, at sikringsakten ved underpantsætning i medfør af den foreslåede ordning er tinglysning. Ordningen går herved ud på, at panthaveren ved tinglysning af pantebrevet er beskyttet over for godtroende tredjemænd og retsforfølgning i alle aktiver omfattet af panteretten, både løsøre, immaterielle rettigheder og fordringer. Beskyttelsen omfatter både virksomhedens nuværende og fremtidige aktiver, der er omfattet af panteretten. 2. Et virksomhedspant vil omfatte aktiver fra tidspunktet for pantsætterens erhvervelse heraf. Tilsvarende fremgår af bemærkningerne til 47 c, stk. 2, i lovforslaget (L 162 af 27. april 2005, Folketingstidende , tillæg A, s. 7400). I justitsministerens besvarelse af spørgsmål 13 af 2. juni 2005 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende lovforslaget hedder det bl.a.: Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 1. juni 2005 fra HTS, jf. L 162, bilag 10. Svar: I det omfang en transport- eller lagervirksomhed har en håndpanteret i gods, der er i virksomhedens varetægt, må et allerede tinglyst virksomhedspant respekteres, medmindre der er tale om, at godset samtidigt udskilles af pantet f.eks. i forbindelse med et salg, jf.

9 lovforslagets 1, nr. 2 (den foreslåede 47 c, stk. 1, i tinglysningsloven). Der kan f.eks. være tilfældet, hvis der transporteres gods fra en sælger, der har virksomhedspantsat de pågældende aktiver, til en køber, der ikke har benyttet sig af ordningen. Hvis et tinglyst virksomhedspant derimod omfatter godset, vil pantet få prioritet allerede fra erhvervelsen af de individualiserede aktiver, mens en håndpanteret først sikres ved ihændehavelsen, der i almindelighed vil ske på et senere tidspunkt. Håndpanthaveren vil i henhold til retspraksis ikke kunne begære det pantsatte gods solgt på tvangsauktion uden samtykke fra en virksomhedspanthaver, der har en bedre prioritet i godset. Det bemærkes dog, at lovforslaget ikke berører de ulovbestemte regler om en transportørs eller andres mulighed for at tilbageholde aktiver som sikkerhed for sit krav (tilbageholdsret). Disse regler vil dermed gælde uændret under en ordning med virksomhedspant. Det samme gælder de særlige regler om tilbageholdsret, der f.eks. er hjemlet i CMR-lovens 18, stk. 2, og 22, og reglerne om tilbageholdsret og søpant i sølovens 54, og 270. En transport- eller lagervirksomhed har således i praksis en effektiv mulighed for at opnå betaling for den pågældende transport eller oplagring ved at kunne tilbageholde godset som sikkerhed for sit krav, uanset om godset er omfattet af et virksomhedspant. Transport- eller lagervirksomheden vil dog ikke kunne tilbageholde godset som sikkerhed for andre krav, medmindre der foreligger en sådan sammenhæng mellem det samlede tilgodehavende og besiddelsen af godset, at der tilkommer virksomheden tilbageholdsret for mere end betalingen af den pågældende transport, oplagring m.v. En transport- eller lagervirksomhed, der tilbageholder gods som sikkerhed for sit krav, kan som hovedregel ikke fyldestgøre sig direkte i det tilbageholdte, f.eks. ved et salg, men er som andre kreditorer henvist til at foretage udlæg i det tilbageholdte, hvis tilbageholdelsen ikke i sig selv medfører, at der betales. Transport- eller lagervirksomhedens udlæg vil imidlertid få samme prioritetsstilling som tilbageholdsretten og skal derfor ikke respektere andre rettighedshavere, der har sikret deres ret på et tidspunkt efter tilbageholdsrettens etablering. Er der på tidspunktet for tilbageholdsrettens etablering tinglyst et gyldigt virksomhedspant, der omfatter godset, må transport- eller lagervirksomheden som udgangspunkt respektere virksomhedspantets bedre prioritet i godset, i tilfælde af, at der senere gøres udlæg for kravet. Som det fremgår af besvarelsen af Retsudvalgets spørgsmål 17, er jeg imidlertid indstillet på at fremsætte et ændringsforslag til lovforslaget, således at et tinglyst virksomhedspant også skal respektere senere udlæg for krav fra private kreditorer, hvis der gives meddelelse herom til virksomhedspanthaveren senest 3 hverdage efter udlæggets foretagelse. Hvis et sådan ændringsforslag vedtages, indebærer dette, at en transport- eller lagervirksomhed vil kunne gøre udlæg i det tilbageholdte eller håndpantsatte gods uden at skulle respektere et allerede tinglyst virksomhedspant, der omfatter godset. I bemærkningerne til det ændringsforslag, som justitsministeren herefter stillede, hedder det bl.a., jf. betænkning over lovforslaget afgivet af Retsudvalget den 9. juni 2005 (Folketingstidende , tillæg B, s. 1503):

10 Den foreslåede ændring indebærer, at tinglyst virksomhedspant skal respektere senere udlæg for ethvert krav, hvis udlægshaveren senest 3 hverdage efter udlæggets foretagelse har givet meddelelse til virksomhedspanthaveren om udlægget. Reglen vil dermed ud over udlæg for offentligretlige krav, der er tillagt udpantningsret også gælde for udlæg for privatretlige krav, herunder fra private kreditorer, uanset om kravene er usikrede eller sikrede ved pant. I justitsministerens besvarelse af spørgsmål 19 af 8. juni 2005 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende lovforslaget hedder det bl.a.: Spørgsmål: Ministerens kommentar udbedes til henvendelsen af 8. juni 2005 fra HTS, jf. L 162 bilag 16. Svar: Det er væsentligt at være opmærksom på, at de foreslåede regler om virksomhedspant ikke ændrer de gældende regler om tilbageholdsret. Som det fremgår af besvarelsen af Retsudvalgets spørgsmål nr. 13 vedrørende lovforslaget, kan der udøves tilbageholdsret i godset til sikkerhed for betaling for den pågældende transport eller oplagring. En transport- eller lagervirksomhed kan med andre ord i samme omfang som i dag nægte at udlevere godset, indtil der sker betaling. Det er efter Justitsministeriets opfattelse et effektivt pressionsmiddel, der kan udøves, selv om skyldneren har benyttet sig af virksomhedspanteordningen. En tilbageholdelse af godset må antages normalt at være så indgribende, at der i praksis vil ske betaling, hvis skyldneren har betalingsevne. I almindelighed vil det derfor ikke være nødvendigt at sende kravet til inkasso. Med det fremsatte ændringsforslag vil der imidlertid tillige blive mulighed for, at transporteller lagervirksomheden hvis der trods tilbageholdelsen af godset ikke bliver betalt kan gå videre med sagen med henblik på at få foretaget et udlæg, som i givet fald vil få prioritet forud for et virksomhedspant. Et sådant udlæg vil kunne foretages også for krav, som ikke vedrører den pågældende ydelse, og udlægget vil kunne foretages også i andre aktiver end dem, der udøves tilbageholdsret i. Højesterets begrundelse og resultat Villa Collection A/S drev virksomhed med import fra Østen af brugskunst og møbler, som selskabet solgte videre til bl.a. detailbutikskæder i Danmark. Selskabet havde fra 2003 et samarbejde med Seatainers A/S (nu DSV Air & Sea A/S), som var ansvarlig for transporten af varerne til Danmark, og som tillige opbevarede og håndterede varerne for Villa Collection.

11 Den 24. juli 2008 fik Spar Nord Bank A/S tinglyst et virksomhedspant i bl.a. Villa Collections varelager. Efter at Villa Collection blev erklæret konkurs den 24. august 2010, opstod der tvist mellem Seatainers og Spar Nord Bank om rettighederne over varelageret. Ved deponerings- og godsudleveringsaftale af 26. august 2010 blev Spar Nord Bank og Seatainers enige om, at Seatainers udleverede varerne mod, at banken deponerede et beløb svarende til Seatainers tilgodehavende hos Villa Collection på ,98 kr. på en spærret konto. Sagen angår, hvem af parterne der har ret til indeståendet på kontoen. Højesteret tiltræder, at Seatainers for sit tilgodehavende har håndpant efter NSAB 14 med prioritet forud for Spar Nord Banks virksomhedspant i den del af varelageret, som Villa Collection havde erhvervet forud for den 24. juli 2008, og hvor de fragtfirmaer, der forestod fragten på vegne af Seatainers, havde fået varerne i besiddelse inden denne dato. For så vidt angår de varer på lageret, som var blevet omfattet af Spar Nord Banks virksomhedspant, inden Seatainers fik varerne i sin besiddelse, har bankens ældre virksomhedspanteret prioritet forud for Seatainers senere håndpanteret. Spar Nord Bank har derfor ret til at søge sig fyldestgjort for sit tilgodehavende hos Villa Collection i denne del af varelageret, medmindre Seatainers har en tilbageholdsret i varerne, der kan gøres gældende forud for bankens virksomhedspant. Hovedspørgsmålet er herefter, om Seatainers kan udøve tilbageholdsret i varelageret for sit tilgodehavende, eller om Spar Nord Banks virksomhedspant er til hinder derfor. Der er ikke tale om en konflikt mellem underpant i og tilbageholdsret vedrørende en individuelt bestemt løsøregenstand, men mellem rettigheder som begge er flydende i den forstand, at de omfatter de varer, som til enhver tid befinder sig på lageret hos Seatainers. Tilbageholdsretten, der hviler på et ulovreguleret grundlag, skal som udgangspunkt respektere ældre rettigheder, men kan, bl.a. afhængig af karakteren af det krav, som der udøves tilbageholdsret for, i visse tilfælde gå forud for allerede bestående rettigheder. Det krav, som Seatainers har udøvet tilbageholdsret for, består af tilgodehavende vedrørende fragt i forbindelse med transport af varer fra Østen til Danmark, leje af det lager på ca m 2, som

12 Seatainers stillede til rådighed og drev for Villa Collection, samt omkostninger vedrørende håndtering (handling) af varer tilhørende Villa Collection. Transporten af varer skete ved, at en fragtvirksomhed, som Seatainers havde antaget, afhentede varerne hos leverandørerne i Østen, hvorefter en anden transportør, som ligeledes var antaget af Seatainers, forestod søtransporten af varerne til Danmark. Efter varerne var ankommet hertil, foretog Seatainers personale udpakning samt modtagekontrol, sortering, mærkning og anbringelse af varer på lageret, der var det eneste centrallager, som Villa Collection havde. Det var Seatainers, der forestod styringen af lageret, og når varer skulle fra lageret til Villa Collections kunder, var det Seatainers, der foretog plukningen af varer. Seatainers havde således ved et fast, løbende samarbejde med Villa Collection påtaget sig en samlet løsning af Villa Collections transportbehov tillige med styringen og driften af virksomhedens lager. Afregning skete løbende. Højesteret finder, at den samlede opgaveløsning, som Seatainers har leveret som led i samarbejdet med Villa Collection, er udtryk for en rimelig, forretningsmæssigt begrundet ordning. Det må lægges til grund, at Seatainers ved at løse disse opgaver har øget eller bevaret varernes værdi, hvilket også har været i Spar Nord Banks interesse som virksomhedspanthaver. Under omstændigheder som de anførte, hvor Seatainers efter fast aftale løbende udførte og afregnede de nævnte opgaver for Villa Collection, finder Højesteret, at der foreligger en sådan sammenhæng mellem Seatainers samlede tilgodehavende og Seatainers besiddelse af varerne, at der tilkommer selskabet tilbageholdsret i hele varelageret, uanset at de krav, der udøves tilbageholdsret for, ikke kan henføres til bestemte varer. Efter aftalen mellem Villa Collection og Seatainers skete fakturering således, at Villa Collection havde en løbende kredit, der svingede mellem en og to måneders faktureringer. Fra februar 2010 blev dette betalingsmønster ikke fulgt, idet Villa Collection i denne og senere måneder betalte forsinket og med runde beløb, således at tilgodehavendet på ,98 kr. ved konkursens indtræden modsvarede godt fire måneders faktureringer. Samarbejdet fortsatte i øvrigt som aftalt. Seatainers udleverede således løbende varer fra lageret i takt med salg, og uanset de forsinkede betalinger må varelagerets værdi i hele perioden anses for at være væsentligt større end det udestående tilgodehavende. I hvert fald under disse omstændigheder finder Højesteret, at Seatainers

13 ikke har mistet tilbageholdelsesretten ved at fortsætte med vareudleveringer som aftalt trods betalingsforsinkelsen. Seatainers har ved deponerings- og godsudleveringsaftalen fastholdt sin tilbageholdsret, og det forhold, at Seatainers ikke har foretaget udlæg, er uden betydning. På denne baggrund, og da det, som Spar Nord Bank i øvrigt har anført, ikke kan føre til andet resultat, har Seatainers ret til at få udbetalt det deponerede beløb på ,98 kr. Seatainers har efter deponerings- og godsudleveringsaftalens pkt. 4.1 krav på påløbne renter af det deponerede beløb på ,98 kr. fra den 26. august 2010 og frem til sagens anlæg. Højesteret finder, at aftalens pkt. 1.7 må forstås således, at Seatainers uanset aftalens øvrige vilkår har forbeholdt sig retten til at kræve procesrente. Efter renteloven har selskabet krav på procesrente af hovedstolen på ,98 kr. fra sagens anlæg. Højesteret tager herefter Seatainers påstand til følge samtidig med, at selskabet frifindes for Spar Nord Banks påstand. Efter sagens udfald skal Spar Nord Bank til Seatainers betale sagsomkostninger for landsret og Højesteret med kr., hvoraf kr. er til dækning af udgifter til advokat, og kr. er til dækning af retsafgift. Thi kendes for ret: Spar Nord Bank A/S skal anerkende, at DSV Air & Sea A/S har adkomst til det på sikringskonto deponerede beløb på ,98 kr. med påløbne renter indtil den 22. september 2010, og at Spar Nord Bank A/S fra den 22. september 2010 skal forrente ,98 kr. med procesrente. DSV Air & Sea A/S frifindes for Spar Nord Bank A/S påstand.

14 I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Spar Nord Bank A/S til DSV Air & Sea A/S inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 41 April 2014 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Speditionsret behandler denne gang to særdeles relevante domme for speditører.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 41 April 2014 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Speditionsret behandler denne gang to særdeles relevante domme for speditører. VELKOMMEN TIL Speditionsret behandler denne gang to særdeles relevante domme for speditører. Advokat Rasmus Køie og advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk ser nærmere på problemstillingen vedrørende kreditsikring

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere