Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune Lars B. Thomsen, Billund Kommune Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg Kommune Kristine Kaas Krog, Fanø Kommune Jean Brahe, Fredericia Kommune Søren Rishøj Jakobsen, Haderslev Kommune Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Frode Sørensen, Sønderborg Kommune Allan Skjøth, Tønder Kommune Poul Rosendahl, Varde Kommune Jørgen Bruun, Vejen Kommune Peder Hummelmose, Vejle Kommune Øvrige: Direktør Lars berg Afdelingschef Kirsten Therkildsen (ref.) Afdelingschef Britta Søndergaard Informationsansvarlig Karen Stoustrup Inviteret er: Bestyrelsesmedlem Preben Friis-Hauge Bestyrelsesmedlem Karsten Uno Petersen Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsorden: 04/14 Godkendelse af dagsorden /14 Orientering om regnskab /14 Budgetforslag 2015 og takstforslag /14 Eventuelt

2 04/14 Godkendelse af dagsorden J. nr Dato: 5. maj 2014 Indstilling at dagsordenen godkendes. Vedtagelse 9

3 05/14 Orientering om regnskab 2013 J. nr Dato: 7. maj 2013 Sagsresumé Sydtrafiks regnskab for 2013 er afsluttet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet viser et samlet merfinansieringsbehov for 2013 på 1,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud hos Region og kommunerne på 627 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler. Merfinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 8,2 mio. kr. fra Regionen vedr. bus- og togdriften og en efterbetaling på ca. 7,4 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal efterbetale ca. 2,1 mio. kr. Årets resultat er fremkommet ved: kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Finansieringsbidrag* - driftresultat Indtægter excl. finansieringsbidrag Driftsudgifter Finansiering *Der er tillagt ekstra indbetalte acontobidrag i forhold til budgettet på i alt 1,1 mio. kr., som er indbetalt af Sønderborg kommune med 1,02 mio. kr. og af Fanø kommune med 0,03 mio. kr. Merfinansieringsbehovet på ca. 1,3 mio. kr., som fordeler sig med merindtægter på indtægter excl. finansieringsbidrag med ca. 5,7 mio. kr. og mindreudgifter på driftsudgifter med ca. 12,0 mio. kr., jf. nedenstående. Indtægter: Merindtægter på billetsalg i bussen ca. 41,3 mio. kr. Mindreindtægter på billetsalg udenfor bussen ca. 55,4 mio. kr. Merindtægter på Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort ca. 2,9 mio. kr. Mindreindtægter på skole- og friskolekort ca. 2,8 mio. kr. Merbetaling på betaling til DSB/Arriva ca. 0,4 mio. kr. Merindtægter på betaling fra DSB/Arriva ca. 10,6 mio. kr. Mindreindtægter på øvrige poster ca. 0,7 mio.kr. Mindreindtægter på Vestbanen ca. 0,3 mio.kr. Mindreindtægter på handicapkørsel ca. 0,9 Udgifter: Merudgift på drift af busruter ca. 4,9 mio. kr. Mindre udgift på nabotrafikselskab ca. 1,4 mio. kr. Mindre udgifter på øvrige poster ca. 7,8 mio. kr. Mindre udgifter på Vestbanen ca. 0,4 mio. kr. Mindre udgifter på handicapkørsel ca. 3,6 mio. kr. Mindre udgifter på flextrafik ca. 1,8 mio. kr. Mindre udgifter på siddende patientbefordring ca. 1,9 mio. kr. 10

4 Der blev på bestyrelsesmødet december 2013 besluttet indførelse af en budgetudligningsmodel, som går ud på at region og kommuner kan overføre over- eller underskud til budget De enkelte kommuner skal selv rette henvendelse, hvis de vil gøre brug af budgetudligningsmodellen. Lovgivningen Regnskabet aflægges i henhold til 33 i Sydtrafiks vedtægt og revideres iht. 34. Regnskabsaflæggelsen er endvidere reguleret i Lov om Trafikselskaber samt bl.a. i regler og retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunale budgetter og regnskabssystemer. Vedlægternes 33 har følgende ordlyd: Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. Økonomi Der henvises til Regnskab 2013 og Årsberetning Indstilling Til orientering Vedtagelse 11

5 06/14 Budgetforslag 2015 og takstforslag 2015 J. nr Dato: Sagsresumé Budgetforslag 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetforudsætningerne for budget 2015, som Sydtrafiks Bestyrelse vedtog på møde i april Den overordnede udvikling i budgetforslag 2015 sammenlignet med budget 2014 for Sydtrafik ses i nedenstående tabel, som indeholder det forventede tilskudsbehov i budgetforslag Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 I alt, offentlig servicetrafik I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Tilskudbehov i alt I budgetforslag 2015 er der et samlet tilskudsbehov til Sydtrafik på 659,4 mio. kr., hvilket er 20,4 mio. kr. mere end i budget De primære årsager til det stigende bidrag i budgetforslag 2015 skal findes på forretningsområderne bus (19,6 mio. kr.), lavere investering som følge af genberegning af rejsekortinvestering samt endt afskrivning på mobilbilletsystem (-2,2 mio. kr.) samt større aktivitet i siddende patientbefordring (6,6 mio. kr.). I forhold til budget 2014 er der inden for forretningsområde bus et øget tilskudsbehov på 16,9 mio. kr. i budgetforslag Tabellen nedenfor viser en oversigt over ændringerne for området. I bilag 1 Budgetforslag 2015 er der en nærmere gennemgang af de enkelte områder. 12

6 Oversigt over budgetforslag i hovedtal: Offentlig servicetrafik Busdrift Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Tog Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Handicapkørsel Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Finansiering, investering og hensættelser Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Bidrag i alt I alt, offentlig servicetrafik Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Kommunale/regionale kørselsopgaver Kommunal flextrafik Budgetforslag 2015 Budget 2014 Budget 2013 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter I alt, betaling* *Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen Siddende patientbefordring Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter I alt, betaling* * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter I alt, betaling

7 Nye finansieringsprincipper I budgetforudsætningerne blev en ændring af finansieringsprincipperne foreslået. Disse principper er indregnet i budgetforslag. For posterne Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva og Betaling fra DSB/Arriva følger nøglen ikke det foreslåede i forudsætningsbudgettet. I stedet for at fordele forholdsmæssigt efter kontantsalg i bussen og rejsekortrejser, fordeles der forholdsmæssigt efter salget af de rejsehjemler, der er udlignes for i betalingerne til og fra DSB og Arriva. Dermed følger nøglen de produkter, der fordeles i nøglen. (Posterne er reduceret væsentligt i 2015, da de kun vil vedrører produkter, der ikke er overgået til Rejsekort). Fordeling af indtægter på kommuner I budget 2015 er der større usikkerhed i fordelingen af indtægter på kommuner/region fordi der gås fra gamle fordelingsnøgler til faktiske rejser. Fordelingen af indtægter på kommuner og region, er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Kontantsalg i bussen og rejser på rejsekort er budgetteret på kommuner/region ud fra nyest kendte data (januar-marts 2014). For andre fordelingsnøgler anvendes hidtil anvendte fordelingsnøgler, selv om produktet i 2015 er overgået til Rejsekort. Dette skyldes, at rejsehjemlerne endnu ikke er overgået til Rejsekort, hvorfor der ikke er nye opdaterede data at kunne anvende. Efterhånden som 2014 og 2015 går, vil fordelingsnøglerne ændre sig, men da der er meget få helårsdata, kan det ikke vurderes i hvor høj grad. Målopfyldelse i forhold til visionen Målopfyldelse af visionen sker med udgangspunkt i de nye aktiviteter i Aktiviteterne er besluttet i forbindelse med bestyrelsens behandling af budgetforudsætningerne. I budgettet er der indregnet følgende nye aktiviteter for forretningsområde bus: Realtid og korrespondancesikring Chaufførkommunikation Driftsmeldinger og Incident Management system Kontrolsystem TITSAM bestillingssystem Nyt Fælles telefonsystem til Rejsekort Kundecenter Rejsekortudstyr i dubleringsbusser For forretningsområde flextrafik er der indregnet: Kundeundersøgelser og analyse Harmonisering af takster for handicapkørsel Takstforslag 2015 Der er i budgetforslaget indregnet en samlet takststigning på 1,4 % i indtægterne. I takstforslaget, der ses i bilag 1 og bilag 2, er der en takststigning på i alt 0,9 %. Takststigningen er på kontantbilletten, som led i indførelsen af den landsdækkende enkeltbillet, samt bortfald af rejsepoint på mobilbilletter. Derudover er der en forhøjelse af børnerabatten fra 48 % til 50 %. Den resterende takststigning på 0,5 % forventes placeret på periodekort, men der mangler endnu afklaring på hvilke antal zoner der skal påvirkes af takststigningen. 14

8 Lovgivningen Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi Der henvises til budgetforslag 2015 med takstforslag Indstilling Til orientering. Vedtagelse 15

9 07/14 Eventuelt Dato: 5. maj

10 Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun Peder Hummelmose Knud Erik Langhoff Allan Skjøth Jan Riber Jakobsen Poul Rosendahl Preben Friis-Hauge Karsten Uno Petersen Kristine Kaas Krog Jean Brahe Frode Sørensen Søren Rishøj Jakobsen Lars B. Thomsen Mødet lukket kl. 17

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til vedtægter Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 6 Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S)

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere