INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet."

Transkript

1

2 INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance Noter til driftsregnskab og balance: Note 1, Skatter, tilskud og udligning Note 2, Personaleoversigt Note 3, Overførte bevillinger Note 4, Anlægsoversigten Note 5, Langfristede tilgodehavender af aktiver og ejerandele Note 6, Finansieringsoversigten Note 7, Udvikling i egenkapitalen Note 8, Langfristet gæld Note 9, Forsyningsvirksomheder Note 10, Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder Note 11, Omlægninger og rentesikring m.v. Note 12, Nærtstående parter Note 13, hensatte forpligtelser og kommunens selvforsikringsordninger Bemærkninger til regnskabet Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Opgaver udført for andre myndigheder Ændringer i anvendt regnskabspraksis 2

3 Forord Tilfredsstillende regnskab 2013 for Bornholms Regionskommune På den primære drift havde regionskommunen et underskud på 18,3 mio. kr. mod et forventet underskud på 24,9 mio. kr. i det oprindelige budget. På trods af store besparelser og strukturændringer hvert eneste år har vi igen i 2013 med regnskabet bevis for en stor økonmisk ansvarlighed; både politisk og blandt vores medarbejdere. Regnskabet viser at, på trods af det store tempo i omlægninger og besparelser, står vi fast på at have en økonomisk bæredygtig kommune. Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den brugerfinansierede del udgøres af forsyningsvirksomheder. Efter at vand- og kloakforsyningen i 2008 blev udskilt som selvstændigt aktieselskab, er der kun BOFA tilbage på dette område. I 2013 havde Bornholms Regionskommune en samlet drift på 2,9 milliarder kr. på det skattefinansierede område og ca. 10 millioner kr. på det brugerfinansierede område. På anlægsområdet brugte vi væsentligt mere, end vi havde budgetteret med, nemlig 162,8 mio. kr. imod et oprindeligt budget på 121,5 mio. kr. Den højere aktivitet skyldes især opførelsen af nye plejeboliger på Snorrebakken, der afsluttes lidt senere end forudsagt. Det samlede resultat af det skattefinansierede område (dvs. drift + anlæg) viser et underskud på 179,9 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret underskud på 142,6 mio. kr. Det samlede resultat af den kommunale virksomhed inklusiv forsyningsvirksomheder er således et underskud på 170,2 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 138,2 mio. kr. Underskuddet skyldes som nævnt den store anlægsaktivitet i forbindelse med plejeboligbyggerierne. Dette har bevirket et kraftigt træk på kommunens likviditet, der dog alene er et udtryk for en mellemregning for finansieringen. Hovedparten af anlægsaktiviteterne vil efterfølgende blive finansieret ved optagelse af lån, der afdrages de efterfølgende år. Winni Grosbøll, borgmester 3

4 Ledelsespåtegning Økonomi- og Planudvalget har den 13. maj 2014 aflagt årsregnskab for 2013 for Bornholms Regionskommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Bornholms Regionskommune, den 22. maj 2014 Borgmester Winni Grosbøll Kommunaldirektør Laila Kildesgaard Revisionspåtegning Vi har revideret årsregnskabet for Bornholms Regionskommune for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, finansieringsoversigt, obligatoriske oversigter og noter (siderne 4-25 i Årsberetning 2013, siderne 6-9 og i Regnskab 2013 Specifikationer til årsberetningen og siderne 3-52 i Regnskab 2013 Regnskabsbemærkninger). Årsregnskabet er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Samlet resultat -170,2 mio. kr. Aktivsum 3.370,7 mio. kr. og egenkapital mio. kr. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt for valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og regionskommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og 4

5 udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for regionskommunens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionskommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionskommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af regionskommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med Økonomiog Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Regionskommunen har i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte budget for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Roskilde, den 1. august 2014 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Verni Jensen Registreret revisor 5

6 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal (mio. kr.) Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed -16,8 53,7 62,6 59,5-18,3 Resultat af det skattefinansierede område -33,4-10,7-151,7-63,9-179,9 Resultat af forsyningsvirksomheder, drift 8,9 8,6 9,1 15,2 9,8 Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg -2,7-9,4-41,1-9,2 0,0 Resultat i alt -27,1-11,4-183,7-57,9-170,2 Balance, aktiver Anlægsaktiver 2.757, , , , ,5 Omsætningsaktiver -77,8-129,2-123,0-81,3 69,0 Likvide beholdninger (inkl. placering i 95,2 170,8 98,5 97,3-91,8 investeringsforening) Balance, passiver Egenkapital ** 1.445, , , , ,0 Hensatte forpligtelser * -529,1-529,3-642,8-644,4-640,2 Langfristet gæld (inkl. Fonde, legater m.v.) -391,2-390,4-380,5-516,6-561,2 heraf ældreboliger -123,1-146,2-142,6-283,4-309,8 Kortfristet gæld ** -38,7-57,5-186,8-155,3-243,3 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 169,7 261,7 267,5 234,8 107,0 Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 Grundskyldspromille 33,31 33,41 33,41 33,41 33,41 Indbyggertal Positive beløb = indtægter/overskud Negative beløb = udgifter/underskud *) I regnskab 2011 er der bogført en primosaldokorrektion på 115,1 mio. kr. i henhold til foretaget aktuar beregning pr af størrelsen af pensionsforpligtensen vedrørende tjenestemænd. Uddybes i afsnittet "Anvendt regnskabspraksis". **) I regnskab 2009 var der krav om indregning af feriepengeforpligtelsen. Dette krav er ikke gældende fra regnskab Den "kortfristede gæld" og "egenkapitalen" er korrigeret i regnskab 2009 med størrelsen af feriepengeforpligtelsen ultimo året, således at nøgletallene for 2009 kan sammenlignes direkte med tallene for efterfølgende år. 6

7 Af efterfølgende oversigt fremgår udvalgenes regnskabsresultat sammenholdt med korrigerede netto-bevillinger på både drifts- og anlægsområdet. Regnskab Korrigeret Afvigelse Regnskab 2013 Bevilling Børne- og Skoleudvalg -640,0-681,3 41,4-663,4 Socialudvalg , ,6 23, ,0 Beskæftigelsesudvalg -436,7-447,1 10,4-418,2 Fritids-, Kultur- og Forebyg. Udvalg -71,8-89,6 17,9-75,8 Teknik- og Miljøudvalg -176,1-216,1 39,9-198,8 Økonomi- og Erhvervsudvalg -164,6-166,1 1,5-137,5 I alt , ,8 134, ,7 Skatter, tilskud og renter 2.615, ,0-2, ,8 Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskel (underskud) -170,2-301,9 131,7-57,9 7

8 Anvendt regnskabspraksis Generelt Bornholms Regionskommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægsog kapitalposter. Fra 2010 er kommunens regnskabsaflæggelse korrigeret i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede krav til regnskabsaflæggelsen regnskabet indeholder således ikke en omkostningsbaseret resultatopgørelse, omregningstabel eller pengestrømsopgørelse. Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat, men blot at enkelte nøgletal vedrørende det omkostningsbaserede resultat er udgået i "Hoved og nøgletals" oversigten. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år ØIM har i orienteringsskrivelse af 15. april 2013 ændret reglerne for kontering i supplementsperioden. Efter de nye regler klassificeres udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår som periodeafgrænsningsposter under kortfristet tilgodehavende. Udgifter og indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavende. Indvirkningen af regelændringen påvirker således kommunens kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld. Den nye regel er kun delvist implementeret i 2013, men vil fremover blive efterlevet. Bortset fra ovennævnte ændring er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 28. februar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. 8

9 Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat. Specifikationsgraden i årsberetningen er på hovedkonto niveau i henhold til ØIM`s autoriserede kontoplan. Der er udarbejdet separate specifikationer til regnskabet, hvor specifikationsgraden er på både udvalgs- og virksomhedsniveau. Specifikationerne er optrykt særskilt. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer eller lignende. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Regnskabsbemærkningerne er udarbejdet af de enkelte virksomheder og optrykt særskilt. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af ØIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Afskrivningsperioden for de enkelte grupper af aktiver fremgår af anlægsoversigten, note 5. En forudsætning for registrering af et aktiv er at det har en brugs-/levetid på mere end 1 år, og har en anskaffelsespris på minimum kr. ekskl. moms (for funktion 2.31 busdrift og 5.30 ældreboliger, som ikke er omfattet af momsrefusionsordningen, gælder en anskaffelsespris på inkl. moms). Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Finansielt leasede aktiver optages på samme måde som aktiver der er betalt kontant. Anskaffelsen modsvares af en tilsvarende leasinggæld. Udgifter, der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs kapacitet eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til vedligeholdelse udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. For en mere detaljeret beskrivelse af retningslinjerne henvises til Regionskommunens hjemmeside hvor det er muligt at finde den fulde vejledning til registrering af fysiske aktiver. 9

10 Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Bornholms Regionskommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen som udgangspunkt efter indre værdis metode. Finansielle anlægsaktiver - langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der er foretaget nedskrivning til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Registreringen af det forventede tab er sket ved at foretage en kontering der nedbringer saldoen af "de langfristede tilgodehavender" med det forventede tab. Modposten hertil er egenkapitalen. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der er fra åbningsbalancen 2007 krav om registrering af varebeholdninger med en værdi der overstiger 1 mio. kr. og/eller beholdninger på minimum kr. med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdninger måles som udgangspunkt til kostpris efter FIFO-princippet. Hvis dette ikke er muligt fastsættes beholdnings værdi ud fra en gennemsnitsbetragtning. På baggrund af foranstående regelsæt, indgår der ikke varebeholdninger i balancen pr Omsætningsaktiver fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til salg, anskaffet før , er optaget til værdien i henhold til den offentlige ejendomsvurdering pr , hvis ejendomsvurderingen var minimum kr. Grunde og bygninger til salg, anskaffet efter er optaget til kostprisen, hvis kostprisen var minimum kr. Der kan foretages opskrivning til den forventede/realiserede salgspris. Omsætningsaktiver - tilgodehavender Fra og med regnskab 2007 optages periodeafgrænsningsposter under "omsætningsaktiver - tilgodehavender". Posten består af udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Omsætningsaktiver - Værdipapirer Værdipapirer omfatter kommunens beholdning af pantebreve og ejerpantebreve. Værdipapirerne indregnes som udgangspunkt til restgælden pr Pantebreve og ejerpantebreve som vurderes at have en lavere værdi end den pålydende værdi/restgæld nedskrives til den forventede værdi. 10

11 Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, er optaget i balancen under forpligtelser. Minimum hvert 5 år skal der foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. ØIM har fastlagt en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2% som udgangspunkt for beregningerne. I perioden mellem de aktuarmæssige beregninger, foretages der en korrektion af pensionsstørrelse i forhold til konstaterede til- og afgange i løbet af året. Som følge af kravet om en aktuarberegning minimum hvert 5 år, blev der foretaget en beregning pr Beregningen viste at forpligtelsen var 115,1 mio. kr. højere pr end den bogførte værdi pr , hvilket viser at det kun er muligt at opgøre den præcise forpligtelse hvis det sker ved brug af en aktuar. Ogørelsen pr blev udarbejdet på baggrund af de daværende lønninger/pensioner, de på dette tidspunkt gældende pensionsalderår og løntrin samt den gennemsnitlige levealder. I perioden 2007 til 2011 er størrelsen af forpligtelsen blevet påvirket af: - tjenestemandslønningerne/tjenestemandspensionerne er steget 7 gange. - pensionsalderen er generelt forøget med 5 år for de tjenestegørende. - en del tjenestegørende tjenestemænd har fået forhøjet deres løntrin. - den gennemsnitlige levealder er forøget i perioden. På trods af udfordringen med at opgøre forpligtelsen korrekt, så vil proceduren fortsat være at ØIM`s mimimumskrav (pt. 5 år) danner udgangspunktet for perioden mellem aktuarberegningerne. Fra og med regnskab 2008 indregnes hensatte forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtelse (hvis forpligtelsen er på minimum kr.). Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på at miljøforpligtelser primært indregnes ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Kommunen er selvforsikret med hensyn til arbejdsskader. Dette bevirker at kommunen er forpligtet til at udbetale erstatning til skadelidte i tilfælde af en arbejdsskade. Erstatningssager skal medtages i status som en hensat forpligtelse. Langfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden pr Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. 11

12 Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien pr Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ØIM har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 12

13 Driftsregnskab Noter Regnskabsopgørelse (mio. kr.) Budget Korrigeret Regnskab Regnskab (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) 2013 budget A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter 1.610, , , ,0 Tilskud og udligning 1.033, , , ,0 Indtægter i alt 2.643, , , ,0 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og transport -119,7-121,9-125,3-127,9 Undervisning og kultur -437,2-447,6-425,7-445,8 Sundhedsområdet -214,2-223,0-216,4-205,5 Sociale opgaver og beskæftigelse , , , ,8 Fællesudgifter og administration* -301,7-333,3-292,3-282,3 Driftsudgifter i alt , , , ,3 Driftsresultat før finansiering (ekskl. Forsyningsvirksomheder) -20,8-101,1-11,8 64,7 Renter mv. -4,2-4,2-6,5-5,2 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ** -24,9-105,3-18,3 59,5 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og transport -44,5-49,4-33,2-49,3 Undervisning og Kultur -2,5-34,7-12,9-10,2 Sundhedsområdet 0,0-1,7-0,1-0,5 Sociale opgaver og beskæftigelse -70,9-126,8-113,6-64,4 Fællesudgifter og administration -3,6-7,8-3,0-3,1 Anlægsudgifter i alt -121,5-220,4-162,8-127,4 Jordforsyning Salg af jord 8,1 27,5 3,0 5,9 Køb af jord inkl. byggemodning -4,3-8,1-1,8-1,9 Jordforsyning i alt 3,8 19,3 1,2 4,1 Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINAN- SIEREDE OMRÅDE -142,6-306,3-179,9-63,9 9 B. Forsyningsvirksomhederne Drift (indtægter - udgifter) 4,5 4,5 9,8 15,2 Anlæg (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0-9,2 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRK- 4,5 4,5 9,8 6,0 SOMHEDERNE C. RESULTAT I ALT (A + B) -138,2-301,9-170,2-57,9 *) I 2013 er der foretaget overførsel af administrative omkostninger (andel af udgifter til central ledelse og administration) fra hovedkonto 6, "fællesudgifter og administration" til hovedkonto 5, "sociale opgaver og beskæftigelse" for serviceydelser, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. I alt 27,6 mio. kr. **) Driftsindtægter til Jordforsyning udgør 0,2 mio. kr. Hvis disse indtægter medregnes, bliver "resultat af ordinær driftsvirksomhed" - 18,1 mio. kr. 13

14 Balance Noter Balance (mio. kr.) AKTIVER Ultimo Ultimo Materielle anlægsaktiver Grunde 155,9 154,9 Bygninger 763,7 744,2 Tekniske anlæg mv. 96,3 87,0 Inventar 3,7 3,4 Anlæg under udførelse 216,5 313,7 I alt 1.236, ,2 Immaterielle anlægsaktiver 1,4 0,7 Finansielle anlægsaktiver 5 / 7 Aktier og andelsbeviser m.v , ,0 Langfristede tilgodehavender 92,2 94,0 9 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 57,4 44,6 I alt 2.078, ,6 ANLÆGSAKTIVER I ALT 3.315, ,5 Omsætningsaktiver - Varebeholdninger 0 0 Omsætningsaktiver - Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 32,5 31,2 Omsætningsaktiver - Tilgodehavender -113,9 37,8 Omsætningsaktiver - Værdipapirer 0,0 0,0 6 Likvide beholdninger 97,3-91,8 AKTIVER I ALT 3.331, ,7 PASSIVER 7 EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver -78,4-75,4 Modpost for selvejende institutioners aktiver 0 0 Modpost for skattefinansierede aktiver , ,8 Reserve for opskrivninger -8,3-8,6 Modpost for donationer 0-0,4 Balancekonto -745,5-590,8 I alt , ,0 13 HENSATTE FORPLIGTELSER -644,4-640,2 8 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER -501,4-546,9 10 NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. -15,2-14,3 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER -155,3-243,3 PASSIVER I ALT , ,7 Kautions- og garantiforpligtelser udgør mio. kr. 10/11 Øvrige forpligtelser og eventualrettigheder samt swapaftaler m.v.: Se noter 12 Nærtstående parter 14

15 Note 1, skatter, tilskud og udligning Skatter, tilskud og udligning (mio. kr.) Budget 2013 Korr. Budget 2013 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Personskatter, a conto for indkomståret 1.479, , , ,9 Personskatter, efterregulering vedr. tidligere år 0,0 0,0 0,0 0,0 Personskatter i alt 1.479, , , ,9 Bruttoskat efter 48E samt skat af dødsboer 0,6 0,6 0,6 0,8 Selskabsskatter 9,5 9,5 9,5 8,2 Ejendomsskatter 121,2 117,5 116,7 116,2 Samlede skatter i alt 1.610, , , ,0 Kommunal udligning 760,7 760,7 760,7 772,7 Statstilskud 102,5 101,9 101,9 143,6 Efterreguleringer 0,0 0,0 0,0 0,0 Udligning selskabsskat 11,4 11,4 11,4 11,4 Generelle tilskud i alt 874,6 874,0 874,0 927,7 Udligning og tilskud vedr. udlændinge -19,5-19,5-19,5-20,0 Kommunale bidrag til Regionerne -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 10,0 10,0 10,0 19,4 Tilskud til Ø-kommuner 44,4 44,4 44,4 43,7 Tilskud vedrørende ældreområdet 0,0 0,0 0,0 16,0 Tilskud til udviklingsopgaver 16,5 16,5 16,5 16,4 Beskæftigelsestilskud 75,9 58,2 58,2 132,1 Tilskud kvalitetsfonden 14,6 14,6 14,6 14,9 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 2,6 2,6 2,6 0,0 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 6,9 6,9 6,9 0,0 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 9,2 9,2 9,2 0,0 Øvrige -1,2-0,8-0,7-0,7 Øvrige tilskud/bidrag i alt 158,9 141,6 141,7 221,3 Skatter, tilskud og udligning i alt 2.643, , , ,0 15

16 Note 2, personaleoversigt Antal helårsansatte Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger (konto 0) 31,79 33,74 27,49 106,47 194,83 Forsyningsvirksomheder m.v. (konto 1) 39,25 36,82 38,00 38,00 39,00 Transport og infrastruktur (konto 2) 231,21 283,55 290,34 256,64 206,78 Undervisning og kultur (konto 3) 792,33 777,56 804,08 759,90 643,17 Sundhedsområdet (konto 4) 65,85 63,40 59,43 65,34 65,12 Sociale opgaver og beskæftigelse (konto 5) 2.103, , , , ,56 Administration, planlægning og fællesudgifter (konto 6) 461,41 470,60 478,61 459,74 455,01 I alt 3.725, , , , ,47 Heraf elever 196,42 217,13 185,73 233,10 232,22 Samlede lønudgifter (mio. kr.) Væsentlige ændringer i løbet af 2009: Misligholdelse af entreprisekontrakt med BAT medførte, at kommunen selv ansatte personale til varetagelse af buskørsel fra sommeren Ansættelsen af buschauffører til at udføre busdriften afspejler sig i stigningen på "Transport og Infrastruktur (konto 2)". Den 1. august 2009 blev det statslige jobcenter (for de forsikrede ledige) lagt ind under kommunens jobcenter. For perioden 1. august december 2009 udløser de 33 helårspersoner en stigning på 19,25 årsværk indenfor "Administration, planlægning og fællesudgifter (konto 6)". Væsentlige ændringer i løbet af 2010: Den fulde effekt af ovennævnte "væsentlige ændringer i løbet af 2009" er den primære årsag til stigningerne indenfor "Transport og Infrastruktur (konto 2)" og "Administration, planlægning og fællesudgifter (konto 6)". Væsentlige ændringer i løbet af 2011: Ingen væsentlige ændringer i Væsentlige ændringer i løbet af 2012: Den væsentligste forklaring på forskydningerne i 2012 er etableringen af BRK Ejendomsservice (konto 0) som har overtaget personalet fra RKR-Service (konto 2) samt det tekniske servicepersonale og virksomhedernes egne rengøringsmedarbejdere på konto 3,5 og 6. Væsentlige ændringer i løbet af 2013: Samme ændringer som i BRK Ejendomsservice endeligt på plads fra

17 Note 3, Overførte bevillinger Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene (mio. kr.) Drift: Fra 2009 til 2010 Fra 2010 til 2011 Fra 2011 til 2012 Fra 2012 til 2013 Fra 2013 til 2014 Børne- og Skoleudvalget 9,5-15,7 19,0 20,9 10,1 Socialudvalget -4,3 24,0 31,7 27,1 7,1 Beskæftigelsesudvalget 2,5 2,2 2,5 6,0 4,6 Teknik- og Miljøudvalget 6,4 9,4-6,4-3,7 0,2 Økonomi- og Erhvervsudvalget 52,8 45,8 36,9 41,4 36,9 Fritids-, Kultur- og Forebyg.udvalget 1,8 2,4 3,0 3,7 3,0 I alt overførte driftsbevillinger til næste år 68,7 68,0 86,6 95,4 61,8 Anlæg: I alt overførte anlægsbevillinger til næste år 54,2 47,0 9,4 61,3 49,4 I alt overførte bevillinger 122,9 115,0 96,0 156,7 111,2 - Bevilgede låneoptagelser, overført til næste år -26,8-47,1-55,7-41,2-58,7 I alt, netto-genbevilget næste år 96,1 67,9 40,3 115,5 52,5 17

18 Note 4, anlægsoversigt Anlægsoversigt (mio. kr.) Grunde Bygninger Tekniske Inventar Materielle Immaterielle I alt anlæg m.v. m.v. anlægsaktiver anlægsaktiver under udførelse Kostpris , ,2 186,7 50,2 216,5 2, ,4 Tilgang 0 0,1 2,6 0,8 112, ,4 Afgang -1,0-2,2-0, ,6 Overført 0 15, ,6 0 0,0 Kostpris , ,6 189,0 51,0 313,7 2, ,2 Opskrivninger , ,2 Årets opskrivninger 0, ,2 Opskrivning afhændede aktiver -0, ,2 Opskrivninger , ,2 Ned- og afskrivninger ,5-90,4-46,5 0-0,7-414,1 Årets afskrivninger 0-33,1-11,9-1,1 0-0,7-46,9 Årets nedskrivninger ,0 Af- og nedskrivninger afhændede aktiver 0 0,2 0, ,6 Ned- og afskrivninger ,4-102,0-47,7 0-1,4-460,4 Regnskabsmæssig værdi ,9 744,2 87,0 3,4 313,7 0, ,9 Samlet ejendomsværdi ,0 Reserve ved evt. opskrivning til ejendomsværdi * 407,9 Finansielt leasede aktiver udgør 9,7 1,2 10,9 max. 10 Afskrivning (over antal år) Ingen år 5-20 år 3-10 år Ingen år *) Den anførte "reserve ved evt. opskrivning" omfatter både reserve for "grunde" og "bygninger". 18

19 Note 5, Langfristede tilgodehavender af aktiver og ejerandele Langfristede tilgodehavender vedr. aktier, ejerandele og andelsbeviser (kr ) Ejerandel i % Indre værdi Kommunal andel 2012 Kommunal andel Tarco A/S 0, Kommunernes Pensionsforsikring * 0, KOMBIT A/S (Kommune Holding A/S (KMD) ) ** Indskudsbeviser, andelsboligforeninger Destination Bornholm ApS Fonden Bornholms Lakseklækkeri Fonden Bornholms Musikhus Østkraft Net A/S Rønne Havn A/S 99, Nexø Havn A/S 99, Andele i restprod. selskab ( ejer : BOFA) Bornholms Forsyning A/S Elite Bornholm ApS 3, I alt *) Kommunernes Pensionsforsikringsselskabs egenkapital (indre værdi) i henhold til regnskab 2013: 9,6 mia. kr. Kommunens andel af egenkapitalen (7/800) udgør 84 mio. kr. Grundet udbyttebegrænsning i virksomhedens vedtægter er den reelle værdi af kommunens aktiepost alene kr. **) I 2009 blev KMD A/S solgt af KOMBIT A/S (tidligere Kommune Holding A/S) til EQT og ATP. I den forbindelse modtog kommunen en à conto udlodning på 6,5 mio. kr., baseret på en samlet udlodning af 50% af provenuet ved salget af KMD A/S. Værdien af den kommunale andel er fastsat til størrelsen af de tidligere kommuners indskudsbeløb. Beregnede tab på tilgodehavender (kr ) Udlån til beboerindskud Status (nominel værdi) Forventet tab Balanceværdi (nedskrevet værdi) Andre langfristede udlån og tilgodehavender I alt Landsbyggefonden skal jf. ØIM s regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 95,6 mio. kr. ultimo

20 Note 6, Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt (mio. kr.) Likvide beholdninger primo (inkl. værdipapirer) 97,3 Tilgang af likvide aktiver: - Årets resultat -170,2 +Lånoptagelse 71,7 - Kursregulering investeringsbeviser -0,6 - Øvrige finansforskydninger -65,4 Anvendelse af likvide aktiver: Regnskab - Afdrag på lån -24,6 Likvide beholdninger ultimo (inkl. værdipapirer) -91,8 20

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011 pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 211 Årsrapporten erfremlagtog godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Oplysmnger og påtegninger

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere