INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet."

Transkript

1

2 INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance Noter til driftsregnskab og balance: Note 1, Skatter, tilskud og udligning Note 2, Personaleoversigt Note 3, Overførte bevillinger Note 4, Anlægsoversigten Note 5, Langfristede tilgodehavender af aktiver og ejerandele Note 6, Finansieringsoversigten Note 7, Udvikling i egenkapitalen Note 8, Langfristet gæld Note 9, Forsyningsvirksomheder Note 10, Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder Note 11, Omlægninger og rentesikring m.v. Note 12, Nærtstående parter Note 13, hensatte forpligtelser og kommunens selvforsikringsordninger Bemærkninger til regnskabet Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Opgaver udført for andre myndigheder Ændringer i anvendt regnskabspraksis 2

3 Forord Tilfredsstillende regnskab 2013 for Bornholms Regionskommune På den primære drift havde regionskommunen et underskud på 18,3 mio. kr. mod et forventet underskud på 24,9 mio. kr. i det oprindelige budget. På trods af store besparelser og strukturændringer hvert eneste år har vi igen i 2013 med regnskabet bevis for en stor økonmisk ansvarlighed; både politisk og blandt vores medarbejdere. Regnskabet viser at, på trods af det store tempo i omlægninger og besparelser, står vi fast på at have en økonomisk bæredygtig kommune. Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den brugerfinansierede del udgøres af forsyningsvirksomheder. Efter at vand- og kloakforsyningen i 2008 blev udskilt som selvstændigt aktieselskab, er der kun BOFA tilbage på dette område. I 2013 havde Bornholms Regionskommune en samlet drift på 2,9 milliarder kr. på det skattefinansierede område og ca. 10 millioner kr. på det brugerfinansierede område. På anlægsområdet brugte vi væsentligt mere, end vi havde budgetteret med, nemlig 162,8 mio. kr. imod et oprindeligt budget på 121,5 mio. kr. Den højere aktivitet skyldes især opførelsen af nye plejeboliger på Snorrebakken, der afsluttes lidt senere end forudsagt. Det samlede resultat af det skattefinansierede område (dvs. drift + anlæg) viser et underskud på 179,9 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret underskud på 142,6 mio. kr. Det samlede resultat af den kommunale virksomhed inklusiv forsyningsvirksomheder er således et underskud på 170,2 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 138,2 mio. kr. Underskuddet skyldes som nævnt den store anlægsaktivitet i forbindelse med plejeboligbyggerierne. Dette har bevirket et kraftigt træk på kommunens likviditet, der dog alene er et udtryk for en mellemregning for finansieringen. Hovedparten af anlægsaktiviteterne vil efterfølgende blive finansieret ved optagelse af lån, der afdrages de efterfølgende år. Winni Grosbøll, borgmester 3

4 Ledelsespåtegning Økonomi- og Planudvalget har den 13. maj 2014 aflagt årsregnskab for 2013 for Bornholms Regionskommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Bornholms Regionskommune, den 22. maj 2014 Borgmester Winni Grosbøll Kommunaldirektør Laila Kildesgaard Revisionspåtegning Vi har revideret årsregnskabet for Bornholms Regionskommune for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, finansieringsoversigt, obligatoriske oversigter og noter (siderne 4-25 i Årsberetning 2013, siderne 6-9 og i Regnskab 2013 Specifikationer til årsberetningen og siderne 3-52 i Regnskab 2013 Regnskabsbemærkninger). Årsregnskabet er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Samlet resultat -170,2 mio. kr. Aktivsum 3.370,7 mio. kr. og egenkapital mio. kr. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt for valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og regionskommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og 4

5 udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for regionskommunens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionskommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionskommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af regionskommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med Økonomiog Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Regionskommunen har i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte budget for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Roskilde, den 1. august 2014 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Verni Jensen Registreret revisor 5

6 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal (mio. kr.) Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed -16,8 53,7 62,6 59,5-18,3 Resultat af det skattefinansierede område -33,4-10,7-151,7-63,9-179,9 Resultat af forsyningsvirksomheder, drift 8,9 8,6 9,1 15,2 9,8 Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg -2,7-9,4-41,1-9,2 0,0 Resultat i alt -27,1-11,4-183,7-57,9-170,2 Balance, aktiver Anlægsaktiver 2.757, , , , ,5 Omsætningsaktiver -77,8-129,2-123,0-81,3 69,0 Likvide beholdninger (inkl. placering i 95,2 170,8 98,5 97,3-91,8 investeringsforening) Balance, passiver Egenkapital ** 1.445, , , , ,0 Hensatte forpligtelser * -529,1-529,3-642,8-644,4-640,2 Langfristet gæld (inkl. Fonde, legater m.v.) -391,2-390,4-380,5-516,6-561,2 heraf ældreboliger -123,1-146,2-142,6-283,4-309,8 Kortfristet gæld ** -38,7-57,5-186,8-155,3-243,3 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 169,7 261,7 267,5 234,8 107,0 Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 Grundskyldspromille 33,31 33,41 33,41 33,41 33,41 Indbyggertal Positive beløb = indtægter/overskud Negative beløb = udgifter/underskud *) I regnskab 2011 er der bogført en primosaldokorrektion på 115,1 mio. kr. i henhold til foretaget aktuar beregning pr af størrelsen af pensionsforpligtensen vedrørende tjenestemænd. Uddybes i afsnittet "Anvendt regnskabspraksis". **) I regnskab 2009 var der krav om indregning af feriepengeforpligtelsen. Dette krav er ikke gældende fra regnskab Den "kortfristede gæld" og "egenkapitalen" er korrigeret i regnskab 2009 med størrelsen af feriepengeforpligtelsen ultimo året, således at nøgletallene for 2009 kan sammenlignes direkte med tallene for efterfølgende år. 6

7 Af efterfølgende oversigt fremgår udvalgenes regnskabsresultat sammenholdt med korrigerede netto-bevillinger på både drifts- og anlægsområdet. Regnskab Korrigeret Afvigelse Regnskab 2013 Bevilling Børne- og Skoleudvalg -640,0-681,3 41,4-663,4 Socialudvalg , ,6 23, ,0 Beskæftigelsesudvalg -436,7-447,1 10,4-418,2 Fritids-, Kultur- og Forebyg. Udvalg -71,8-89,6 17,9-75,8 Teknik- og Miljøudvalg -176,1-216,1 39,9-198,8 Økonomi- og Erhvervsudvalg -164,6-166,1 1,5-137,5 I alt , ,8 134, ,7 Skatter, tilskud og renter 2.615, ,0-2, ,8 Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskel (underskud) -170,2-301,9 131,7-57,9 7

8 Anvendt regnskabspraksis Generelt Bornholms Regionskommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægsog kapitalposter. Fra 2010 er kommunens regnskabsaflæggelse korrigeret i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede krav til regnskabsaflæggelsen regnskabet indeholder således ikke en omkostningsbaseret resultatopgørelse, omregningstabel eller pengestrømsopgørelse. Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat, men blot at enkelte nøgletal vedrørende det omkostningsbaserede resultat er udgået i "Hoved og nøgletals" oversigten. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år ØIM har i orienteringsskrivelse af 15. april 2013 ændret reglerne for kontering i supplementsperioden. Efter de nye regler klassificeres udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår som periodeafgrænsningsposter under kortfristet tilgodehavende. Udgifter og indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavende. Indvirkningen af regelændringen påvirker således kommunens kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld. Den nye regel er kun delvist implementeret i 2013, men vil fremover blive efterlevet. Bortset fra ovennævnte ændring er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 28. februar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. 8

9 Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat. Specifikationsgraden i årsberetningen er på hovedkonto niveau i henhold til ØIM`s autoriserede kontoplan. Der er udarbejdet separate specifikationer til regnskabet, hvor specifikationsgraden er på både udvalgs- og virksomhedsniveau. Specifikationerne er optrykt særskilt. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer eller lignende. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Regnskabsbemærkningerne er udarbejdet af de enkelte virksomheder og optrykt særskilt. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af ØIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Afskrivningsperioden for de enkelte grupper af aktiver fremgår af anlægsoversigten, note 5. En forudsætning for registrering af et aktiv er at det har en brugs-/levetid på mere end 1 år, og har en anskaffelsespris på minimum kr. ekskl. moms (for funktion 2.31 busdrift og 5.30 ældreboliger, som ikke er omfattet af momsrefusionsordningen, gælder en anskaffelsespris på inkl. moms). Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Finansielt leasede aktiver optages på samme måde som aktiver der er betalt kontant. Anskaffelsen modsvares af en tilsvarende leasinggæld. Udgifter, der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs kapacitet eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til vedligeholdelse udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. For en mere detaljeret beskrivelse af retningslinjerne henvises til Regionskommunens hjemmeside hvor det er muligt at finde den fulde vejledning til registrering af fysiske aktiver. 9

10 Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Bornholms Regionskommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen som udgangspunkt efter indre værdis metode. Finansielle anlægsaktiver - langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der er foretaget nedskrivning til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Registreringen af det forventede tab er sket ved at foretage en kontering der nedbringer saldoen af "de langfristede tilgodehavender" med det forventede tab. Modposten hertil er egenkapitalen. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der er fra åbningsbalancen 2007 krav om registrering af varebeholdninger med en værdi der overstiger 1 mio. kr. og/eller beholdninger på minimum kr. med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdninger måles som udgangspunkt til kostpris efter FIFO-princippet. Hvis dette ikke er muligt fastsættes beholdnings værdi ud fra en gennemsnitsbetragtning. På baggrund af foranstående regelsæt, indgår der ikke varebeholdninger i balancen pr Omsætningsaktiver fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til salg, anskaffet før , er optaget til værdien i henhold til den offentlige ejendomsvurdering pr , hvis ejendomsvurderingen var minimum kr. Grunde og bygninger til salg, anskaffet efter er optaget til kostprisen, hvis kostprisen var minimum kr. Der kan foretages opskrivning til den forventede/realiserede salgspris. Omsætningsaktiver - tilgodehavender Fra og med regnskab 2007 optages periodeafgrænsningsposter under "omsætningsaktiver - tilgodehavender". Posten består af udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Omsætningsaktiver - Værdipapirer Værdipapirer omfatter kommunens beholdning af pantebreve og ejerpantebreve. Værdipapirerne indregnes som udgangspunkt til restgælden pr Pantebreve og ejerpantebreve som vurderes at have en lavere værdi end den pålydende værdi/restgæld nedskrives til den forventede værdi. 10

11 Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, er optaget i balancen under forpligtelser. Minimum hvert 5 år skal der foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. ØIM har fastlagt en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2% som udgangspunkt for beregningerne. I perioden mellem de aktuarmæssige beregninger, foretages der en korrektion af pensionsstørrelse i forhold til konstaterede til- og afgange i løbet af året. Som følge af kravet om en aktuarberegning minimum hvert 5 år, blev der foretaget en beregning pr Beregningen viste at forpligtelsen var 115,1 mio. kr. højere pr end den bogførte værdi pr , hvilket viser at det kun er muligt at opgøre den præcise forpligtelse hvis det sker ved brug af en aktuar. Ogørelsen pr blev udarbejdet på baggrund af de daværende lønninger/pensioner, de på dette tidspunkt gældende pensionsalderår og løntrin samt den gennemsnitlige levealder. I perioden 2007 til 2011 er størrelsen af forpligtelsen blevet påvirket af: - tjenestemandslønningerne/tjenestemandspensionerne er steget 7 gange. - pensionsalderen er generelt forøget med 5 år for de tjenestegørende. - en del tjenestegørende tjenestemænd har fået forhøjet deres løntrin. - den gennemsnitlige levealder er forøget i perioden. På trods af udfordringen med at opgøre forpligtelsen korrekt, så vil proceduren fortsat være at ØIM`s mimimumskrav (pt. 5 år) danner udgangspunktet for perioden mellem aktuarberegningerne. Fra og med regnskab 2008 indregnes hensatte forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtelse (hvis forpligtelsen er på minimum kr.). Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på at miljøforpligtelser primært indregnes ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Kommunen er selvforsikret med hensyn til arbejdsskader. Dette bevirker at kommunen er forpligtet til at udbetale erstatning til skadelidte i tilfælde af en arbejdsskade. Erstatningssager skal medtages i status som en hensat forpligtelse. Langfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden pr Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. 11

12 Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien pr Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ØIM har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 12

13 Driftsregnskab Noter Regnskabsopgørelse (mio. kr.) Budget Korrigeret Regnskab Regnskab (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) 2013 budget A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter 1.610, , , ,0 Tilskud og udligning 1.033, , , ,0 Indtægter i alt 2.643, , , ,0 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og transport -119,7-121,9-125,3-127,9 Undervisning og kultur -437,2-447,6-425,7-445,8 Sundhedsområdet -214,2-223,0-216,4-205,5 Sociale opgaver og beskæftigelse , , , ,8 Fællesudgifter og administration* -301,7-333,3-292,3-282,3 Driftsudgifter i alt , , , ,3 Driftsresultat før finansiering (ekskl. Forsyningsvirksomheder) -20,8-101,1-11,8 64,7 Renter mv. -4,2-4,2-6,5-5,2 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ** -24,9-105,3-18,3 59,5 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og transport -44,5-49,4-33,2-49,3 Undervisning og Kultur -2,5-34,7-12,9-10,2 Sundhedsområdet 0,0-1,7-0,1-0,5 Sociale opgaver og beskæftigelse -70,9-126,8-113,6-64,4 Fællesudgifter og administration -3,6-7,8-3,0-3,1 Anlægsudgifter i alt -121,5-220,4-162,8-127,4 Jordforsyning Salg af jord 8,1 27,5 3,0 5,9 Køb af jord inkl. byggemodning -4,3-8,1-1,8-1,9 Jordforsyning i alt 3,8 19,3 1,2 4,1 Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINAN- SIEREDE OMRÅDE -142,6-306,3-179,9-63,9 9 B. Forsyningsvirksomhederne Drift (indtægter - udgifter) 4,5 4,5 9,8 15,2 Anlæg (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0-9,2 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRK- 4,5 4,5 9,8 6,0 SOMHEDERNE C. RESULTAT I ALT (A + B) -138,2-301,9-170,2-57,9 *) I 2013 er der foretaget overførsel af administrative omkostninger (andel af udgifter til central ledelse og administration) fra hovedkonto 6, "fællesudgifter og administration" til hovedkonto 5, "sociale opgaver og beskæftigelse" for serviceydelser, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. I alt 27,6 mio. kr. **) Driftsindtægter til Jordforsyning udgør 0,2 mio. kr. Hvis disse indtægter medregnes, bliver "resultat af ordinær driftsvirksomhed" - 18,1 mio. kr. 13

14 Balance Noter Balance (mio. kr.) AKTIVER Ultimo Ultimo Materielle anlægsaktiver Grunde 155,9 154,9 Bygninger 763,7 744,2 Tekniske anlæg mv. 96,3 87,0 Inventar 3,7 3,4 Anlæg under udførelse 216,5 313,7 I alt 1.236, ,2 Immaterielle anlægsaktiver 1,4 0,7 Finansielle anlægsaktiver 5 / 7 Aktier og andelsbeviser m.v , ,0 Langfristede tilgodehavender 92,2 94,0 9 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 57,4 44,6 I alt 2.078, ,6 ANLÆGSAKTIVER I ALT 3.315, ,5 Omsætningsaktiver - Varebeholdninger 0 0 Omsætningsaktiver - Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 32,5 31,2 Omsætningsaktiver - Tilgodehavender -113,9 37,8 Omsætningsaktiver - Værdipapirer 0,0 0,0 6 Likvide beholdninger 97,3-91,8 AKTIVER I ALT 3.331, ,7 PASSIVER 7 EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver -78,4-75,4 Modpost for selvejende institutioners aktiver 0 0 Modpost for skattefinansierede aktiver , ,8 Reserve for opskrivninger -8,3-8,6 Modpost for donationer 0-0,4 Balancekonto -745,5-590,8 I alt , ,0 13 HENSATTE FORPLIGTELSER -644,4-640,2 8 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER -501,4-546,9 10 NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. -15,2-14,3 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER -155,3-243,3 PASSIVER I ALT , ,7 Kautions- og garantiforpligtelser udgør mio. kr. 10/11 Øvrige forpligtelser og eventualrettigheder samt swapaftaler m.v.: Se noter 12 Nærtstående parter 14

15 Note 1, skatter, tilskud og udligning Skatter, tilskud og udligning (mio. kr.) Budget 2013 Korr. Budget 2013 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Personskatter, a conto for indkomståret 1.479, , , ,9 Personskatter, efterregulering vedr. tidligere år 0,0 0,0 0,0 0,0 Personskatter i alt 1.479, , , ,9 Bruttoskat efter 48E samt skat af dødsboer 0,6 0,6 0,6 0,8 Selskabsskatter 9,5 9,5 9,5 8,2 Ejendomsskatter 121,2 117,5 116,7 116,2 Samlede skatter i alt 1.610, , , ,0 Kommunal udligning 760,7 760,7 760,7 772,7 Statstilskud 102,5 101,9 101,9 143,6 Efterreguleringer 0,0 0,0 0,0 0,0 Udligning selskabsskat 11,4 11,4 11,4 11,4 Generelle tilskud i alt 874,6 874,0 874,0 927,7 Udligning og tilskud vedr. udlændinge -19,5-19,5-19,5-20,0 Kommunale bidrag til Regionerne -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 10,0 10,0 10,0 19,4 Tilskud til Ø-kommuner 44,4 44,4 44,4 43,7 Tilskud vedrørende ældreområdet 0,0 0,0 0,0 16,0 Tilskud til udviklingsopgaver 16,5 16,5 16,5 16,4 Beskæftigelsestilskud 75,9 58,2 58,2 132,1 Tilskud kvalitetsfonden 14,6 14,6 14,6 14,9 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 2,6 2,6 2,6 0,0 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 6,9 6,9 6,9 0,0 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 9,2 9,2 9,2 0,0 Øvrige -1,2-0,8-0,7-0,7 Øvrige tilskud/bidrag i alt 158,9 141,6 141,7 221,3 Skatter, tilskud og udligning i alt 2.643, , , ,0 15

16 Note 2, personaleoversigt Antal helårsansatte Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger (konto 0) 31,79 33,74 27,49 106,47 194,83 Forsyningsvirksomheder m.v. (konto 1) 39,25 36,82 38,00 38,00 39,00 Transport og infrastruktur (konto 2) 231,21 283,55 290,34 256,64 206,78 Undervisning og kultur (konto 3) 792,33 777,56 804,08 759,90 643,17 Sundhedsområdet (konto 4) 65,85 63,40 59,43 65,34 65,12 Sociale opgaver og beskæftigelse (konto 5) 2.103, , , , ,56 Administration, planlægning og fællesudgifter (konto 6) 461,41 470,60 478,61 459,74 455,01 I alt 3.725, , , , ,47 Heraf elever 196,42 217,13 185,73 233,10 232,22 Samlede lønudgifter (mio. kr.) Væsentlige ændringer i løbet af 2009: Misligholdelse af entreprisekontrakt med BAT medførte, at kommunen selv ansatte personale til varetagelse af buskørsel fra sommeren Ansættelsen af buschauffører til at udføre busdriften afspejler sig i stigningen på "Transport og Infrastruktur (konto 2)". Den 1. august 2009 blev det statslige jobcenter (for de forsikrede ledige) lagt ind under kommunens jobcenter. For perioden 1. august december 2009 udløser de 33 helårspersoner en stigning på 19,25 årsværk indenfor "Administration, planlægning og fællesudgifter (konto 6)". Væsentlige ændringer i løbet af 2010: Den fulde effekt af ovennævnte "væsentlige ændringer i løbet af 2009" er den primære årsag til stigningerne indenfor "Transport og Infrastruktur (konto 2)" og "Administration, planlægning og fællesudgifter (konto 6)". Væsentlige ændringer i løbet af 2011: Ingen væsentlige ændringer i Væsentlige ændringer i løbet af 2012: Den væsentligste forklaring på forskydningerne i 2012 er etableringen af BRK Ejendomsservice (konto 0) som har overtaget personalet fra RKR-Service (konto 2) samt det tekniske servicepersonale og virksomhedernes egne rengøringsmedarbejdere på konto 3,5 og 6. Væsentlige ændringer i løbet af 2013: Samme ændringer som i BRK Ejendomsservice endeligt på plads fra

17 Note 3, Overførte bevillinger Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene (mio. kr.) Drift: Fra 2009 til 2010 Fra 2010 til 2011 Fra 2011 til 2012 Fra 2012 til 2013 Fra 2013 til 2014 Børne- og Skoleudvalget 9,5-15,7 19,0 20,9 10,1 Socialudvalget -4,3 24,0 31,7 27,1 7,1 Beskæftigelsesudvalget 2,5 2,2 2,5 6,0 4,6 Teknik- og Miljøudvalget 6,4 9,4-6,4-3,7 0,2 Økonomi- og Erhvervsudvalget 52,8 45,8 36,9 41,4 36,9 Fritids-, Kultur- og Forebyg.udvalget 1,8 2,4 3,0 3,7 3,0 I alt overførte driftsbevillinger til næste år 68,7 68,0 86,6 95,4 61,8 Anlæg: I alt overførte anlægsbevillinger til næste år 54,2 47,0 9,4 61,3 49,4 I alt overførte bevillinger 122,9 115,0 96,0 156,7 111,2 - Bevilgede låneoptagelser, overført til næste år -26,8-47,1-55,7-41,2-58,7 I alt, netto-genbevilget næste år 96,1 67,9 40,3 115,5 52,5 17

18 Note 4, anlægsoversigt Anlægsoversigt (mio. kr.) Grunde Bygninger Tekniske Inventar Materielle Immaterielle I alt anlæg m.v. m.v. anlægsaktiver anlægsaktiver under udførelse Kostpris , ,2 186,7 50,2 216,5 2, ,4 Tilgang 0 0,1 2,6 0,8 112, ,4 Afgang -1,0-2,2-0, ,6 Overført 0 15, ,6 0 0,0 Kostpris , ,6 189,0 51,0 313,7 2, ,2 Opskrivninger , ,2 Årets opskrivninger 0, ,2 Opskrivning afhændede aktiver -0, ,2 Opskrivninger , ,2 Ned- og afskrivninger ,5-90,4-46,5 0-0,7-414,1 Årets afskrivninger 0-33,1-11,9-1,1 0-0,7-46,9 Årets nedskrivninger ,0 Af- og nedskrivninger afhændede aktiver 0 0,2 0, ,6 Ned- og afskrivninger ,4-102,0-47,7 0-1,4-460,4 Regnskabsmæssig værdi ,9 744,2 87,0 3,4 313,7 0, ,9 Samlet ejendomsværdi ,0 Reserve ved evt. opskrivning til ejendomsværdi * 407,9 Finansielt leasede aktiver udgør 9,7 1,2 10,9 max. 10 Afskrivning (over antal år) Ingen år 5-20 år 3-10 år Ingen år *) Den anførte "reserve ved evt. opskrivning" omfatter både reserve for "grunde" og "bygninger". 18

19 Note 5, Langfristede tilgodehavender af aktiver og ejerandele Langfristede tilgodehavender vedr. aktier, ejerandele og andelsbeviser (kr ) Ejerandel i % Indre værdi Kommunal andel 2012 Kommunal andel Tarco A/S 0, Kommunernes Pensionsforsikring * 0, KOMBIT A/S (Kommune Holding A/S (KMD) ) ** Indskudsbeviser, andelsboligforeninger Destination Bornholm ApS Fonden Bornholms Lakseklækkeri Fonden Bornholms Musikhus Østkraft Net A/S Rønne Havn A/S 99, Nexø Havn A/S 99, Andele i restprod. selskab ( ejer : BOFA) Bornholms Forsyning A/S Elite Bornholm ApS 3, I alt *) Kommunernes Pensionsforsikringsselskabs egenkapital (indre værdi) i henhold til regnskab 2013: 9,6 mia. kr. Kommunens andel af egenkapitalen (7/800) udgør 84 mio. kr. Grundet udbyttebegrænsning i virksomhedens vedtægter er den reelle værdi af kommunens aktiepost alene kr. **) I 2009 blev KMD A/S solgt af KOMBIT A/S (tidligere Kommune Holding A/S) til EQT og ATP. I den forbindelse modtog kommunen en à conto udlodning på 6,5 mio. kr., baseret på en samlet udlodning af 50% af provenuet ved salget af KMD A/S. Værdien af den kommunale andel er fastsat til størrelsen af de tidligere kommuners indskudsbeløb. Beregnede tab på tilgodehavender (kr ) Udlån til beboerindskud Status (nominel værdi) Forventet tab Balanceværdi (nedskrevet værdi) Andre langfristede udlån og tilgodehavender I alt Landsbyggefonden skal jf. ØIM s regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 95,6 mio. kr. ultimo

20 Note 6, Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt (mio. kr.) Likvide beholdninger primo (inkl. værdipapirer) 97,3 Tilgang af likvide aktiver: - Årets resultat -170,2 +Lånoptagelse 71,7 - Kursregulering investeringsbeviser -0,6 - Øvrige finansforskydninger -65,4 Anvendelse af likvide aktiver: Regnskab - Afdrag på lån -24,6 Likvide beholdninger ultimo (inkl. værdipapirer) -91,8 20

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

K/S BORGMESTER JØRGENSENS VEJ 1

K/S BORGMESTER JØRGENSENS VEJ 1 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 K/S BORGMESTER JØRGENSENS VEJ 1 LIKVIDATIONSREGNSKAB Likv

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Park Lodge Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 30 50 11 52 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2016. Lars Jørgensen Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere