Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler"

Transkript

1 Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler i deres originale beholdere med intakte og læsbare etiketter. 2. Bring en liste med nød-telefonnumre med dig. 3. Brug et køretøj med et rent og tørt lastrum, som ikke har fremstående søm, skruer eller andre skarpe objekter, og som kan tilbageholde spild. 4. Fyldte, halvfyldte og tomme, ikke-rengjorte dunke skal altid opbevares med åbningen opad. 5. Vær altid opmærksom på specielle instruktioner på pakninger så som "denne side op". 6. Forvis dig altid om, at lasten er i balance, og sikkert stuvet sammen før transport. 7. Undgå skader som følge af stød eller fald under på- og aflæsning. 8. Check altid at pakker og beholdere er ubeskadigede, og at paller ikke har skarpe fremspring. 9. Tjek altid om der er sket spild i lastrummet under transport. 10. Tjek efter modtagelsen varerne for skader inden de sættes på lager eller anvendes. Transport på ejendom 1. Undgå at transportere unødvendigt store mængder bekæmpelsesmidler. 2. Transporter traktor, sprøjteudstyr og bekæmpelsesmidler med størst mulig stabilitet. 3. Forvis dig om, at der ikke ved uheld eller tankeløshed sker spild af sprøjtevæske. 4. Kør ikke gennem grøfter og vandløb. Opbevaring 1. Placer lageret i sikker afstand fra følsomme zoner for at minimere risici. 1

2 2. Mobile lagre til midlertidig opbevaring i marken skal placeres i sikker afstand fra følsomme områder. 3. Placer fyldepladsen i umiddelbar nærhed af lageret. 4. Forlad aldrig lageret uovervåget, når det er åbent. 5. Opbevar bekæmpelsesmidler i aflåst bygning/rum eller skab. 6. Opbevar instruktioner om farer og nød-telefonnumre på et synligt og lettilgængeligt sted. 7. Sørg altid for en passende skiltning af lageret. 8. Brug altid et brandsikkert lagerrum. 9. Forsegl alle kloakafløb i lagerrummet, som ikke har noget at gøre med spildevandsopsamling. 10. Lagerrummet bør altid være forsynet med en afgrænsning/barriere for at indeslutte spild, eller udstyret med et lukket opsamlingssystem. 11. Brug ikke-absorberende hylder, som ikke har spidse eller skarpe punkter. 12. Beskyt sække og andre pakninger, som let beskadiges af skarpe hjørner. 13. Undersøg beholdere for skader eller korrosion/nedbrydning, når de flyttes. 14. Isoler beskadigede dunke/pakninger i kemikalierummet. 15. Opbevar kun mængder af plantebeskyttelsesmidler, som svarer til sæsonens forbrug. 16. Forsyn lagerrummet med udstyr til at afmåle plantebeskyttelsesmiddel (vægt eller rumfang). 17. Opbevar tomme pakninger på et sikkert og dertil indrettet sted under tag. 20. Gulve bør have glat overflade for at lette rengøring. 21. Tilbagehold og bortskaf omgående alle spild på en sikker måde. 22. Lagerrum bør forsynes med udstyr, som muliggør håndtering af spild. 23. Vask aldrig spild ned i kloakafløb eller dræn. 24. Planlæg nødprocedurer i tilfælde af brand. 25. Ring omgående 112 i tilfælde af brand. 26. I tilfælde af brand: undgå unødvendigt store mængder slukningsvand for at holde afløb på et minimum. 27. I tilfælde af brand: Tilbagehold og opsug alt forurenet vand på en sikker måde. 28. I tilfælde af brand: opsaml forurenet affald for sikker bortskaffelse. 2

3 Før sprøjtning 1. Planlæg og organiser altid sprøjtearbejdet i god tid. 2. Vælg dyser efter den behandling, som skal udføres. 3. Vær opmærksom på placeringen af alle følsomme områder. 4. Sørg for at brønde og boringer er korrekt konstrueret og forseglet korrekt. 5. Sørg for forsegling af lukkede brønde/boringer. 6. Sprøjt ikke, hvis jorden er frosset i dybden eller dækket med sne. 7. Sprøjt aldrig på oversvømmet jord. 8. Sprøjt ikke ved udsigt til kraftig regn. 9. Køb CE mærket udstyr, som opfylder harmoniserede EN standarder. 10. Sørg for at dyser er forsynet med antidryp enheder. 11. Dyser må aldrig sprøjte direkte på udstyret. 12. Vær ved køb af sprøjte opmærksom på, hvordan den sprøjtevæske, der ikke kan udsprøjtes, kan håndteres. 13. Brug en sprøjte med skyllevandstank til rengøring. 14. Brug en sprøjte, hvor tanken er sikret mod fejlagtig åbning. 15. Kalibrer sprøjten, så den planlagte dosering kan udbringes. 16. Anvend den anbefalede vandmængde til den aktuelle sprøjteopgave. 17. Kalibrer sprøjten med rent vand. 20. Beregn med udgangspunkt i kalibreringen den korrekte mængde sprøjtevæske. 21. Efter længere tids opbevaring af sprøjten bør alle funktioner afprøves. 22. Sørg for at sprøjten er funktionstestet. 23. Udfør kalibrering og vedligeholdelse af sprøjten i sikker afstand fra vandmiljø, afløb og boringer. 24. Overvåg sprøjten under påfyldning. 25. Undgå overløb eller skumning ved påfyldning. 26. En fyldt sprøjte bør ikke efterlades uden opsyn. 27. Bekæmpelsesmidler bør ikke efterlades uden opsyn, med mindre de medbringes i en utilgængelig kasse el. lign. 28. Tilbered først sprøjtevæsken umiddelbart før sprøjtning. 3

4 30. Undgå overskud af sprøjtevæske. 31. Fyld ikke sprøjten nær vandmiljø eller boringer. 32. Anlæg ikke en ny fyldeplads tæt på et følsomme vandområder. 33. Undgå at der er direkte kontakt mellem vandforsyning og sprøjtevæske. 34. Undlad at fylde sprøjten direkte fra vandløb eller søer. 35. Undgå spild på fyldepladsen. 36. Sørg for en god balance og en god arbejdsstilling, når der fyldes bekæmpelsesmidler på sprøjten. 37. Anvend egnet påfyldningsudstyr og udstyr til rengøring af dunke. 38. Undgå at ødelægge poser/sække, når de åbnes. 39. Brug målebægre til afmåling af bekæmpelsesmidler, der er egnet til opgaven. 40. Sæt straks låget på tømte dunke. 41. Undgå at støv hvirvles op ved påfyldning af pulvermidler, og forsøg at undgå skvulp ved påfyldning af flydende midler. 42. Rengør straks forsegling og tomme dunke og fyld vaskevandet i sprøjten. 43. Påfyld først kemikalier, når tanken er mindst halvt fyldt med vand. 44. Tjek på forhånd om midler kan blandes. Under sprøjtning 1. Sørg for at udbedre funktionsfejl på sprøjten med det samme. 2. Sprøjt ikke hen over vand, brønde, boringer eller faste belægninger. 3. Undgå at sprøjte med bekæmpelsesmidler omkring boringer. 4. Udsprøjt aldrig sprøjtevæske, når sprøjten holder stille. 5. Undgå afdrift. 6. Sprøjt ikke hen over randzoner. 7. Undgå at udsprøjte bekæmpelsesmidler, hvor der er risiko for tilstrømning til dræn. 8. Undgå at sprøjtevæske løber af planterne. Efter sprøjtning 1. Sørg for udvendig rengøring af sprøjten. 4

5 2. Anvend overskydende sprøjtevæske i den behandlede afgrøde. 3. Sørg for tilstrækkelig indvendig rengøring. 4. Ikke relevant under danske forhold. Kun hvis det skal afleveres til spildevandsbehandling. 5. Gør aldrig sprøjten ren i nærheden af overfladevand. 6. Fortynd den sidste sprøjterest flere gange. 7. Udtøm aldrig ufortyndet restsprøjtevæske. 8. Udsprøjt den fortyndede restsprøjtevæske på det behandlede areal. 9. Opsaml vaskevand, med mindre vask sker i marken. 10. Sørg for at sprøjten opbevares sikkert. 11. Sørg i forbindelse med reparationer for at sprøjtvæske ikke udledes. Affaldshåndtering 1. Undgå unødige sprøjterester og minimer affaldsmængden. 2. Læs etiketten vedrørende bortskaffelse af emballage. 3. Brænd eller nedgrav aldrig affald med indhold af pesticider. 4. Sørg for i tide at få brugt lagre af bekæmpelsesmidler. 5. Opbevar overskydende lagre af bekæmpelsesmidler på et sikkert sted. 6. Bortskaf uanvendelige lagre af bekæmpelsesmidler i henhold til lovgivningen. 7. Hæld aldrig bekæmpelsesmidler i afløb eller dræn. 8. Udtøm aldrig koncentreret bekæmpelsesmiddel på jorden. 9. Sørg for sikker opbevaring af vand med indhold af bekæmpelsesmidler indtil det kan bortskaffes. 10. Udled aldring vand med indhold af bekæmpelsesmidler direkte eller indirekte via dræn. 11. Genbrug spildevand med indhold af pesticider. Ikke aktuelt under danske forhold. 12. Bortskaf fast affald med indhold af pesticider i henhold til lovgivningen. 13. Fast affald med indhold af pesticider skal ofte bortskaffes som farligt affald. 5

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning L142051 DENM/1M Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST

TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST 20. juli 2012 TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST 1. Forberedelser Transporten planlægges af låneren i samarbejde med Registraturen og den aktuelle transportør. Alle transportører, som engageres til

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC - INPRINT ITLY FRONT PGE Page 8mm 8mm Dow grosciences EMPIRE TM * 20 EMPIRE* 20 insektmiddel anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravlende insekter indendørs samt omkring

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS

Læs mere