Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1"

Transkript

1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1

2 Indhold 1. Det danske naturgassystem Markedsmodellen for gas Aktørerne i det danske naturgassystem Optagelse på det danske gasmarked Aktørforum, gas Køb af transportkapacitet Afbrydelig kapacitet Gasbalancering Nominering til transmissionssystemet Måling Allokering Balanceoverdragelse via BTF Kapacitetsoverdragelse via CTF Gasoverdragelse via GTF Nødforsyning Fakturering, korrektioner og saldoafregning Aftaler og dokumenter Kontakter...20 Forbehold: De faktiske kommercielle betingelser fastlægges i henhold til rammeaftale, gasleverandøraftale og lagerkundeaftale med Energinet.dk baseret på Regler for Gastransport. Det skal understreges, at indholdet i Transport af gas i Danmark er vejledende og således ikke juridisk bindende. Transport af gas i Danmark kort fortalt 1

3 1. Det danske naturgassystem Det danske gastransportsystem transporterer ca. 8 mia. m3 naturgas om året. Systemet består af et transmissionssystem og distributionssystemer på land og af søledninger til vands. Energinet.dk ejer transmissionsledningerne, der går på langs og på tværs af Danmark. Naturgassen fra den danske del af Nordsøen transporteres i to søledninger fra felterne Tyra og Syd Arne og ind til land nord for Esbjerg. På land passerer naturgassen gennem et gasbehandlingsanlæg i Nybro ved Varde. Her kontrolleres og måles gaskvaliteten. Anlægget kan også tørre og rense gassen for svovl, hvis det er nødvendigt. Fra Nybro sendes gassen ud til kunderne i ind- og udland eller til lagring på et af to underjordiske naturgaslagre. Lagrene ligger i Ll. Torup nord for Viborg og i Stenlille ved Sorø. Lagrene fyldes op i sommermånederne, når danskernes gasforbrug er lavt. Når det bliver koldere, og forbruget overstiger den daglige gasproduktion, suppleres der med gas fra lagrene. Lagrene benyttes desuden i tilfælde, hvor forsyningen fra Nordsøen er afbrudt. Søledningerne og transmissionssystemet, der også tilsammen kaldes højtryksnettet, er hovedvejene i systemet. Her transporteres naturgassen med et tryk på over 50 bar. Distributionsnettet, der er lavtryksnettet, leder naturgassen fra transmissionssystemet og videre ud til slutbrugerne. Der er cirka km distributionsledninger til transport af naturgas i Danmark. Danmarks gassystem er forbundet med resten af Europa via ledninger til Tyskland og Sverige, og Danmark har på den måde en central placering for transport, handel og lagring af naturgas. Den danske gasinfrastruktur Transport af gas i Danmark kort fortalt 2

4 2. Markedsmodellen for gas Det danske transmissionssystem er kommercielt sammensat som en entry-exit-model, som består af: - Tre entry-punkter i Nybro, Ellund og Dragør. - En exit-zone, som består af fem distributionsområder med hvert deres distributionsselskab og forbrugerporteføljer. Aftagerne af gassen er enten store timeaflæste forbrugere, det vil sige store virksomheder, som aftager mindst m pr. år, eller ikke-timeaflæste forbrugere, som er mindre virksomheder og almindelige husstande. I exit-zonen er der ligeledes tre store kraftværker (Avedøre 2, H. C. Ørsted Værket og Skærbækværket), som er direkte forbundet med transmissionsnettet. - Tre transit-exit-punkter i Nybro, Ellund og Dragør. - Et virtuelt handelspunkt for gas (GTF). - Et virtuelt lager-entry-punkt og et virtuelt lager-exit-punkt, som dækker over begge de fysiske lagre i Stenlille og Ll. Torup. Exit-zone Danmark GTF Lager Nybro Dragør Ellund Transport af gas i Danmark kort fortalt 3

5 3. Aktørerne i det danske naturgassystem Der er tre roller, som ejer den fysiske verden: - Transmission i Danmark varetages af Energinet.dk, som ejer og driver gastransmissionssystemet (gasnettets motorveje). Energinet.dk udbyder transport, nødforsyning og balanceservice. Derudover fremmer Energinet.dk udviklingen af gasmarkedet. Energinet.dk driver også et aktørregister. I aktørregistret registreres og opdateres løbende information om samtlige selskaber i gassektoren. For at blive optaget i aktørregistret skal man som transportkunde indgå en rammeaftale, som gasleverandør en gasleverandøraftale og som lagerkunde en lagerkundeaftale. Endelig er Energinet.dk ansvarlig for mængdebalancering i det danske naturgassystem og for gasforsyningen i tilfælde af nødsituationer i Danmark. - Distributionsselskaberne er DONG Distribution A/S, Naturgas Midt-Nord I/S, Hovedstadens Naturgas I/S og Naturgas Fyn I/S. De ejer og driver distributionssystemerne (gasnettets landeveje) i hvert af de fem distributionsområder. Distributionsselskaberne opkræver betaling for brug af distributionssystemerne samt energiafgifter og skatter. - Lagerselskabet er DONG Lager A/S, som ejer og driver naturgaslagrene og udbyder lagerkapacitet til transportkunderne. Adgang til lagrene foregår på forhandlede vilkår mellem DONG Lager A/S og den enkelte lagerkunde. En standard-lageraftale angiver forholdet mellem en maksimal lagret volumen og de maksimale injektions- og udtrækskapaciteter. Lagerkapacitet købes endvidere med eller uden fyldningskrav. Fra 1. maj 2007 vil Energinet.dk stå for driften af det ene lager (Ll. Torup), mens DONG Lager A/S fortsat vil varetage driften af Stenlille-lageret. Lager Transmission Distribution Den kommercielle verden Lager - kunder Transport - kunder Transport - kunder Gas - leverandører Gas - leverandører Ikke -time Ikke time aflæste aflæste Lager Lager Transmission Distribution Time aflæste Time aflæste Tilstødende Tilstødende transmissions - systemer: Sverige, Tyskland og Sørør Produktion Den fysiske verden Transport af gas i Danmark kort fortalt 4

6 Der er tre roller, som udgør de kommercielle brugere af den fysiske infrastruktur: - Transportkunder er kommercielle aktører, der varetager en gros-transport af gas i transmissionssystemet. Transportkunderne køber transportrettigheder i transmissionssystemet af Energinet.dk med henblik på at levere gassen til én eller flere gasleverandører i distributionssystemerne. I nogle tilfælde er den samme aktør både transportkunde og gasleverandør. Tranportkunderne får leveret naturgas ind i transmissionssystemet fra danske eller udenlandske producenter eller transportkunder i tilstødende systemer. Transportkunden er ansvarlig for at balancere, hvad han får leveret ind i det danske transmissionssystem (fra Nordsøen, fra Tyskland, fra lager), og hvad han releverer ud af transmissionssystemet (til distributionssystemerne, til Tyskland, til Sverige, til lager). - Gasleverandører forsyner forbrugerne med naturgas og fakturerer dem for den. Nogle af gasleverandørerne har i visse situationer forsyningspligt til forbrugerne jf. Naturgasforsyningsloven. En gasleverandør skal indgå en forbrugerhåndteringsaftale med ét eller flere distributionsselskaber for at levere gas til forbrugere i det pågældende distributionsområde. - Lagerkunden ejer den del af gassen, som han har fået overdraget af transportkunden til lagring i gaslagrene. Lagerkunden sælger derefter gassen fra lager til transport videre i systemet. Lagerkunden har indgået en lagerkundeaftale med Energinet.dk og er registreret i aktørregisteret. Lagerkunden har også indgået en rammeaftale med DONG Lager. Endelig er der rollen, der forbruger gassen: Forbrugere er alle, som køber og anvender naturgas til eget forbrug. Der skelnes mellem timeaflæste forbrugere og ikke-timeaflæste forbrugere: - Timeaflæste forbrugere er virksomheder med en fjernaflæst gasmåler, der typisk aftager mindst m3 naturgas pr. år pr. forbrugssted. - Ikke-timeaflæste forbrugere er alle almindelige husstande og virksomheder med mindre forbrug. Deres forbrug aflæses hver måned eller hvert år. En forbrugerportefølje er betegnelsen for de samlinger af forbrugssteder, som en gasleverandør forsyner med naturgas. Som det fremgår af figuren, er en gasleverandørs forbrugerporteføljer gruppen af henholdsvis timeaflæste og ikke-timeaflæste forbrugere i hvert af de fem distributionsområder. En gasleverandør kan således have 10 forbrugerporteføljer (to for hvert af de fem distributionsområder) på det danske gasmarked. Gasleverandørens forbrugerporteføljer Forbrugssteder Målersteder Timelæste Ikke timeaflæste Transport af gas i Danmark kort fortalt 5

7 4. Optagelse på det danske gasmarked Både kommende transportkunder og gasleverandører i det danske naturgassystem skal påbegynde forberedelserne til at kunne agere på markedet ca. to måneder, før den første gastransport skal finde sted. Energinet.dk har en standard-rammeaftale (Bilag 2 i Regler for Gastransport). Anmodning om rammeaftale vedlægges dokumentation i form af transportkundens seneste regnskabstal og alle efterfølgende finansielle meddelelser samt indikation af den ønskede kreditrammes størrelse. Når kreditrammen er etableret, vil transportkunden modtage rammeaftalen i 2 eksemplarer til underskrift og returnering til Energinet.dk. Transportkunden er ansvarlig for at få sine aktørrelationer på plads. Når disse er på plads, vil Energinet.dk tildele transportkunden hans forbrugerporteføljer. Aktørregistret indeholder oplysninger om transportkunder og gasleverandører og deres forbrugerrelationer. Informationerne er kun tilgængelige for distributionsselskaberne samt Energinet.dk. Registret indeholder også oplysninger om selskaberne for transmission, distribution og lager samt bevillingshavere. En mere udførlig gennemgang af optagelsen i aktørregistret kan findes i Aktørregisterguiden, som gennemgår de forskellige trin for henholdsvis gasleverandører, transportkunder og lagerkunder. Transport af gas i Danmark kort fortalt 6

8 5. Aktørforum, gas Energinet.dk s aktørforum er et forum for de professionelle aktører på det danske gasmarked. Formålet med møderne, som afholdes 5-6 gange årligt, er at skabe et forum, hvor aktørerne og Energinet.dk kan diskutere specifikke emner vedrørende drift og udvikling af det danske gasmarked med fokus på de forretningsmæssige aspekter. Deltagerne på møderne er repræsentanter for transportkunder, gasleverandører, distributionsselskaber samt lager og transmission. Desuden deltager Energitilsynet og Energistyrelsen som observatører. Det er som regel de samme personer, der repræsenterer de enkelte selskaber, men der er ikke tale om et egentligt personligt medlemskab. Deltagerantallet er personer eksklusive Energinet.dk's egne medarbejdere. Møderne foregår på engelsk af hensyn til de udenlandske aktører. Transport af gas i Danmark kort fortalt 7

9 6. Køb af transportkapacitet Transportkunderne skal købe kapacitet og derved retten til at sende gas ind i eller trække gas ud af transmissionssystemet for at få transporteret gas henholdsvis ind i entrypunkterne og ud af exitzonen eller transitpunkterne. Kapacitet ind i systemet (entrykapacitet) og ud af systemet (transit-exit-kapacitet) kan købes tre forskellige steder: - Nybro, som er forbundet med sørørene fra Nordsøen - Ellund, som er forbundet til det tyske transmissionssystem - Dragør, som er forbundet til det svenske transmissionssystem Exitzone-kapaciteten bruges til at levere gas ud af systemet overalt i Danmark, dvs. i forbindelse med leverancer til de fem danske distributionsområder samt til de tre slutkunder/kraftvarmeværker, der er direkte forbundet til transmissionssystemet. Kapacitet købes i energienheder (kwhø) pr. time, dvs. gas målt i det antal energienheder, som transportkunden maksimalt kan sende ind eller trække ud af systemet i en given time. For at transportkunderne bedst muligt kan understøtte deres transportbehov, kan kapacitet købes som forskellige produktintervaller, fordelt som dags, uge, måneds- og årskapacitet. Kapacitet Daglig kapacitet Ugentlig kapacitet Månedlig kapacitet Årlig kapacitet Tid Transport af gas i Danmark kort fortalt 8

10 7. Afbrydelig kapacitet Det har vist sig, at der ikke altid er tilstrækkelig fysisk kapacitet i systemet ved grænsen til Tyskland. Når dette sker, er det muligt for Energinet.dk kommercielt at afbryde de transportkunder, som har indgået kontrakter på afbrydelige vilkår. Den valgte model for et afbrydeligt kapacitetsprodukt er baseret på et princip om, at uafbrydelig kapacitet sælges op til den maksimale fysiske kapacitetsgrænse. Når den maksimale fysiske kapacitetsgrænse i et punkt er nået, sælges yderligere kapacitet på afbrydelige vilkår. Efterspørgsel efter kapacitet ud over den maksimale fysiske kapacitetsgrænse honoreres som afbrydelig kapacitet til en reduceret pris (i forhold til prisen for uafbrydelig kapacitet). Efterspørgslen efter uafbrydelig og afbrydelig kapacitet imødekommes som den øvrige kapacitetsefterspørgsel efter et "first-come, first-served"-princip. Den reelle kapacitet i et punkt øges, hvis der kommercielt handles gas i modgående retning (backhaul). Ved den tyske grænse i Ellund handles eksempelvis kommerciel gas i nordgående retning, hvilket øger den sydgående handelskapacitet. Udbuddet af afbrydelig kapacitet er prismæssigt opdelt i to niveauer. Kapacitet udbydes alene på uafbrydelig basis op til den fysiske kapacitetsgrænse. Niveau-1-afbrydelig kapacitet udbydes over den fysiske kapacitetsgrænse og op til kapacitetsgrænsen inkl. backhaul. Yderligere efterspørgsel efter kapacitet imødekommes som niveau-2-afbrydelig kapacitet. Afbrydelig kapacitet Niveau 2 Afbrydelig kapacitet Niveau 1 Kapacitetsgrænse inkl..backhaul Fysisk kapacitetsgrænse Uafbrydelig kapacitet Transport af gas i Danmark kort fortalt 9

11 8. Gasbalancering Som transportkunde er det ikke altid muligt at bestille korrekt i forhold til forbruget. Derfor opgør Energinet.dk balancegas på døgnbasis og tilbyder mulighed for at tilkøbe fleksibilitet i form af en balanceserviceaftale. Balancegas er differencen pr. døgn mellem den naturgas, transportkunderne leverer ind i systemet og får ud af systemet. Transportkunder kan pulje ubalancer mellem leverancer og aftag for hele det danske naturgassystem. Balancegas akkumuleres for hvert gasdøgn over måneden. Transportkunden skal sikre, at den akkumulerede balancegas ved udgangen af hvert gasdøgn ligger inden for en døgntolerance. Den daglige balance har en fleksibilitet på 5 % om vinteren og 15 % om sommeren af den maksimale daglige kapacitet. Balanceserviceaftale (udvidelse af bal. margin) Tilladt balancemargin 5/15 % Tilladt balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af bal. margin) Gasbalance 5/15 % Transport af gas i Danmark kort fortalt 10

12 9. Nominering til transmissionssystemet Nominering er den timebestilling, transportkunder afgiver før hvert gasdøgn. Det europæiske gasdøgn går fra kl. 6:00 til kl. 6:00, og transportkunder skal foretage nomineringer før gasdøgnet senest kl. 14:00. Fra kl. 18:00 før gasdøgnet til kl. 03:00 i gasdøgnet kan transportkunden renominere hver time, to timer før de skal bruge kapaciteten. Gasdøgn (D-1): Tid Gasdøgn (D): Tid Tid (06:00): Gasdøgn (D-1) beg. (14:00): Nominering før gasdøgn (D) (16:00-18:00): Matching med tilst. systemer (Før18:00): Transportkun der modtager bekræftelse (Før 21:00): En renominering sendes (23:00): Renominering gælder de sidste 7 timer (23:00-06:00) Transportkunder modtager bekræftelse (03:00): Sidste renominering (06:00): Gasdøgn (D) slutter Nomineringen sker dagligt, ved at transportkunden meddeler Energinet.dk de timemængder, som transportkunden vil have leveret fra entry og lager, og de timemængder, som transportkunden vil relevere til forbrugerporteføljer, transit og lager. Transportkundens entry- og transitnomineringer matches af Energinet.dk med transportkundens modparters nomineringer i de tilstødende systemer. Hvis begge parter nominerer de samme mængder, tildeles (allokeres) transportkunden og modparten disse mængder, mens Energinet.dk ved uoverensstemmelser reducerer til den laveste Den danske grænse til udlandet nominering efter en "lesser-ofrule". Hvad angår Transportkunde A Transportkunde B transportkundens tilknyttede Nominering Nominering porteføljer, nominerer Matching Lesser of rule transportkunden dagligt de Godkendt nominering Godkendt nominering timemængder, som transportkunden forventer, at forbrugerporteføljens tilknyttede forbrugere vil aftage. Renominering Matching Transportkunde B s intention 250 Transport af gas i Danmark kort fortalt 11

13 10. Måling Alle forbrugere, som køber og anvender naturgas til eget forbrug i Danmark, får målt deres forbrug. Der skelnes mellem timeaflæste forbrugere og ikke-timeaflæste forbrugere. Energinet.dk opgør de timeaflæste forbrugeres måledata på timebasis. Måledata bliver dagligt indhentet via distributionsselskaberne. De ikke-timeaflæste forbrugere indberetter på måneds- eller årsbasis deres faktiske naturgasforbrug. Det gør de ved at indsende et aflæsningskort, tast-selv eller lignende til distributionsselskaberne. For at kunne tildele transportkunderne timemængder benytter Energinet.dk de samlede forbrugsdata for timeaflæste og ikke-timeaflæste forbrugere. De ikke-timeaflæste forbrugeres del beregnes som forskellen mellem den naturgas, der er tilført distributionsområdet, og den mængde, de timeaflæste forbrugere i distributionsområdet har brugt. Læs mere om måling i Regler for Gastransport. Det samlede gasforbrug hos de ikke-timeaflæste forbrugere kaldes residualforbruget". Resuidualforbruget opgøres som en døgnmængde af distributionsselskaberne og fordeles ud på de 24 timer i døgnet efter en timefordelingsnøgle. Timefordelingsnøglen udarbejdes af Energinet.dk og anvendes i hele Danmark. På det danske gasmarked opgøres residualforbruget i et distributionsområde som den totale gasmængde leveret til distributionsområdet fratrukket det samlede gasforbrug hos de timeaflæste forbrugere i distributionsområdet. I transmissionssystemet allokeres transportkunden i hver time en mængde svarende til timefordelingsnøglen. Den totale gasmængde Den totale gasmængde leveret til et til et distributionsområde Det samlede gasforbrug hos Det samlede timeaflæste gasforbrug hos timeaflæste forbrugere i forbrugere et distributionsområde i et distributionsområde Det samlede Det samlede gasforbrug gasforbrug hos ikke - hos ikke-timeaflæste timeaflæste forbrugere i et forbrugere i et distributionsområde distributionsområde - = (A) (B) (C) Transport af gas i Danmark kort fortalt 12

14 11. Allokering Allokering finder sted, når Energinet.dk hvert gasdøgn tildeler transportkunderne timemængder på basis af forbrugsdata fra distributionsselskabet. Distributionsselskaberne oplyser hver dag inden kl. 10:00 Energinet.dk om de enkelte forbrugerporteføljers forbrug i det foregående gasdøgn. Energinet.dk oplyser hver dag inden kl. 11:00 transportkunderne om de allokerede mængder i det foregående gasdøgn samt deres energibalance. Hvis allokeringerne til forbrugerporteføljerne afviger mere end +/-20 % fra transportkundernes nomineringer, skal transportkunderne betale nomineringsgebyr. Er transportkundernes allokeringer højere end de kapaciteter, de har købt, skal de betale overleverancegebyr. Allokering i lagerpunktet sker hver time, ved at Energinet.dk allokerer en mængde svarende til transportkundens godkendte lagernominering. Allokering i entry- og transitpunkter matches dagligt. Energinet.dk tildeler transportkunderne den mængde gas, de får godkendt via matching af nomineringer i forhold til hinanden. Exitzone Danmark GTF Lager 5 matchningspunkter hvor godkendte og matchede nomineringer svarer til transportkundernes allokering Nybro Dragør Ellund Transport af gas i Danmark kort fortalt 13

15 12. Balanceoverdragelse via BTF Transportkunder, der har for meget eller for lidt balancemargin til rådighed i transmissionssystemet, kan indbyrdes handle med balancemargin i det danske transmissionssystem ved at bruge Energinet.dk's BTF (Balance Transfer Facility). Dette gælder såvel balancemargin modtaget sammen med exitzonekapacitet som balancemargin købt som en aftale om balanceservice eller via BTF. Energinet.dk kan med BTF understøtte handler med balancemargin i enheder af døgn, uger, måneder og år. Både den balancemargin, der er tildelt ved køb af exitzonekapacitet, og den balancemargin, der er købt i form af aftaler om balanceservice, kan overdrages via faciliteten. Ønsker om køb og salg af balancemargin via BTF kan annonceres på Energinet.dk's bulletin board. Energinet.dk's Balance Transfer Facility er indtil videre gratis at benytte. I praksis overdrages balancemarginen fra en transportkunde til en anden, ved at Energinet.dk registrerer den afgivende transportkundes samlede balancemargin som reduceret og den modtagende transportkundes samlede balancemargin som forøget med størrelsen af den overdragne balancemargin. Betalingsforpligtelsen over for Energinet.dk ændres ikke for den afgivende transportkunde. Den modtagende transportkundes betaling for balancemargin er således alene transportkundernes anliggende. Energinet.dk er ikke involveret i selve handelen, herunder prissætning og vilkår for de handlede gasmængder. Når to transportkunder ønsker at indgå en aftale om overdragelse af balancemargin, skal én af parterne downloade en aftaleskabelon fra Regler for Balance Transfer Facility. Brug for mere balancemargin Overdraget balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af balancemargin) Tilladt balancemargin Overdraget via BTF Tilladt balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af balancemargin) Gasbalance Overdraget balancemargin Brug for mindre balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af balancemargin) Tilladt balancemargin Overdraget via BTF Tilladt balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af balancemargin) Transport af gas i Danmark kort fortalt 14

16 13. Kapacitetsoverdragelse via CTF Energinet.dk's CTF (Capacity Transfer Facility) giver transportkunder mulighed for at handle kapacitet/primær nødforsyning sekundært med hinanden bilateralt med Energinet.dk som mellemled. Hvis en transportkunde har for meget eller for lidt kapacitet/primær nødforsyning til rådighed på et givet punkt i transmissionssystemet, kan Energinet.dk med to dages varsel understøtte sådanne handler. Kapacitetsaftaler kan overdrages i enheder af døgn, uger, måneder og år. Ønsker om køb og salg af kapacitet kan annonceres på Energinet.dk's bulletin board. Energinet.dk's Capacity Transfer Facility er indtil videre gratis at benytte. I praksis overdrages kapacitet/primær nødforsyning fra én transportkunde til en anden ved at Energinet.dk registrerer den afgivende transportkundes puljede kapacitet/primære nødforsyning på det ønskede punkt som reduceret - og tilsvarende den modtagende transportkundes puljede kapacitet/primære nødforsyning i det samme punkt som forøget - med den ønskede kapacitet. Den afgivende transportkunde hæfter fortsat for kapacitetsbetalingen/betaling af nødforsyningsforpligtelsen til Energinet.dk for de overdragede kapaciteter/ den primære nødforsyning. Betaling af den variable del (volumen) overgår derimod til den modtagende transportkunde. Energinet.dk er ikke involveret i selve handelen, herunder prissætning og vilkår for de handlede gasmængder. Når to transportkunder ønsker at indgå en aftale om overdragelse af kapacitet, downloader en af parterne aftaleformularen fra Regler for Capacity Transfer Facility. Kapacitet Daglig kapacitet Ugentlig Kapacitet Kap. købt via CTF Månedlig kapacitet Kapacitet solgt via CTF Årlig kapacitet Tid Transport af gas i Danmark kort fortalt 15

17 14. Gasoverdragelse via GTF Energinet.dk's GTF giver transportkunder mulighed for at handle gas med hinanden. Energinet.dk kan før og i gasdøgnet understøtte handler omfattende gasmængder, som ønskes overdraget mellem to transportkunder. Ydelsen er specielt velegnet for transportkunder, som på et givet tidspunkt har for store eller små gasmængder til rådighed i transmissionssystemet, og som med kort varsel ønsker at ændre dette, eller som blot ønsker at gøre en god gashandel. Ydelsen er ligeledes henvendt til transportkunder, der hovedsageligt ønsker at levere gas ind i det danske transmissionssystem, og som primært har købt entrykapacitet eller meget lidt exitkapacitet. Ydelsen henvender sig på den anden side også til transportkunder, der mest beskæftiger sig med at levere gassen videre ud til distributionsområder eller til transit, og som derfor har købt exitzoneog/eller transitkapacitet. Med mulighed for gasoverdragelse via GTF'en er det således ikke længere nødvendigt at reservere både entry- og exitkapacitet i transmissionssystemet. I praksis overdrages en gasmængde fra en transportkunde til anden, ved at begge transportkunder nominerer den ønskede gasmængde via Energinet.dk's GTF. Er der en match mellem, hvad den afgivende og modtagende transportkunde ønsker, sørger Energinet.dk for at registrere de pågældende gasmængder, som derved fragår den afgivende transportkunde og tilsvarende tilgår den modtagende transportkunde i den pågældende periode. Transportkunderne informeres herom via nomineringsbekræftelser som ved alle øvrige nomineringer samt via de daglige energibalanceopgørelser efter gasdøgnet. Energinet.dk er ikke involveret i selve handelen, herunder prissætning og vilkår for de handlede gasmængder. Gas Transfer Faciliteten er indtil videre gratis at benytte. Ønsker om køb og salg af gas kan annonceres på Energinet.dk's bulletin board. Transportkunder med ønske om at handle gas Udveksler information Udveksler transportkunde-id Transportkunde A Transportkunde B Nominerer til Energinet.dk Nominerer til Energinet.dk Energinet.dk Fuldfører match Accept eller reduktion af nominering Afviser nomineringer Transport af gas i Danmark kort fortalt 16

18 15. Nødforsyning I praksis er det Energinet.dk, som har ansvaret for, at der er tilstrækkelig gas til rådighed i Danmark under nødsituationer. I sådanne tilfælde overtager Energinet.dk gasleverandøransvaret fra de kommercielle aktører. Energinet.dk dækker således en række scenarier for levering af gas til de danske gasforbrugere. Energinet.dk har anmeldt to dimensionerende hændelser til Energistyrelsen. Det vil sige, at Energinet.dk dækker: - et 3-dages scenarie med totalt afbrud af leverancer fra Nordsøen på den koldeste vinterdag (gennemsnitstemperatur -14 C i 3 døgn), - et 60-dages scenarie med sørørsbrud under gennemsnitlige vinterforhold. Energinet.dk sikrer dette gennem et betydeligt lagervolumen, som Energinet.dk selv bestiller, og gennem lagerfyldningsrestriktioner og reservationer i alternative sørørsforbindelser. Transportkunderne betaler for denne nødforsyningsforpligtelse. Transportkunder skal købe uafbrydelig nødforsyning til alle de af deres gasforbrugere, som de har indgået aftale om uafbrydelig nødforsyning med. En forbruger er enten fuldt uafbrydelig eller afbrydelig mht. nødforsyning. Forbrugere med uafbrydelig nødforsyning vil i nødsituationer blive prioriteret højere end forbrugere med afbrydelig nødforsyning. Det er transportkundens ansvar at afbryde kunder med afbrydelig nødforsyning i det omfang som Energinet.dk skønner nødvendigt. Transportkunden er ligeledes forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde tilstrækkelige leveringer af gas til transmissionsnettet. Ved køb af exitzonekapacitet skal transportkunden købe enten primær eller sekundær nødforsyning. Energinet.dk's nødforsyningsberedskab sikrer, at alle forsynes i de fleste nødforsyningssituationer. Ved nødforsyningssituationer, hvor ikke alle kan forsynes (fx ved brud på sørør i vintermånederne), vil forsyningen kunne blive afbrudt til transportkunder med sekundær nødforsyning. Transport af gas i Danmark kort fortalt 17

19 16. Fakturering, korrektioner og saldoafregning Hver måned fakturerer Energinet.dk transportkunderne for bestilt kapacitet i måneden og eventuel balanceserviceaftale i måneden. Desuden fakturerer Energinet.dk for: - variabel betaling - nomineringsgebyr - over/underleverancegebyr - køb/salg af balancegas - saldoafregning - off-spec-gebyrer - øvrige udvekslede naturgasmængder Denne fakturering sker på basis af validerede data fra distributionsselskaberne, dvs. data fremkommet på baggrund af det målte forbrug for den foregående måned hos de timeaflæste forbrugere. Det af distributionsselskaberne opgjorte residualforbrug samt fordelingen heraf på gasleverandører udgør et foreløbigt grundlag for opgørelsen (acontoopgørelse) og faktureringen i transmissionssystemet samt gasleverandørernes køb af gas. Først ved årsaflæsningen af de ikketimeaflæste forbrugeres forbrug kan der foretages en præcis opgørelse af den faktiske fordeling af residualforbruget på forbrugere og gasleverandører. Denne opgørelse kaldes saldoopgørelsen og angiver således forskellen mellem acontoopgørelserne/afregningerne og slutopgørelsen baseret på årsaflæsningerne. Den endelige opgørelse af forbruget i en måned på en ikke-timeaflæst forbrugerportefølje kan foretages, når alt forbrug i den pågældende måned er aflæst. For distributionsselskaber, der kører med rullende aflæsning, indebærer det, at den endelige opgørelse først kan foretages i den 13. måned efter forbrugsmåneden. Afregning heraf (saldoafregningen) foretages i praksis 15 måneder efter forbrugsmåneden. Pågældende måned for forbrug af kapacitet Forbrugsmåned Efterfølgende måned for forbrug af kapacitet Måned +1 Fire måneder efter Femten måneder forbrug af efter forbrug af kapacitet 3 kapacitet 14 Måned +4 Måned +15 Fakturering af: Fakturering af: Fakturering af: Fakturering af: - samlede bestillinger i måneden - bestilling af uge- og døgnkapacitet, så vidt muligt - balanceservice - ikke medtaget ugeog døgnkapacitet fra sidste måned - variable betalinger - nomineringsgebyr - over/ underleverancegebyr - 1. korrektionsfaktura - 2. korrektionsfaktura - saldoafregningsfaktura - balancebetalinger -off-spec-gebyrer Faktureres d. 15 i måneden Faktureres d. 15 i måneden Faktureres d. 21 i måneden Faktureres d. 21 i måneden Transport af gas i Danmark kort fortalt 18

20 17. Aftaler og dokumenter Aftaler: En rammeaftale er en aftale med Energinet.dk, som alle transportkunder skal indgå for at kunne købe kapacitet i transmissionssystemet og blive registreret i aktørregistret. Rammeaftalen indeholder blandt andet en kreditramme for køb af kapacitet. En Gasleverandøraftale er en aftale med Energinet.dk, som alle gasleverandører skal indgå for at blive registreret i aktørregistret. En Kapacitetsaftale er en aftale, transportkunden indgår med Energinet.dk for at føre naturgas ind i eller ud af transmissionssystemet. Transportkunden kan, inden for sin kreditramme, købe kapacitet til levering af gas ind i transmissionssystemet til de tre entrypunkter, exitzonen og de tre transitpunkter. En standardaftale for Capacity Transfer Facility (CTF) hos Energinet.dk er en aftale omkring overdragelse af naturgas fra én transportkunde til en anden, hvis en transportkunde har reserveret for meget kapacitet i forhold til sit reelle behov. En Balanceserviceaftale er en forsimplet kassekredit for balacegas, der giver mulighed for en udvidet døgnfleksibilitet med hensyn til balancegas i såvel positiv som negativ retning. En standardaftale for Balance Transfer Facility (BTF) er en aftale, hvor en transportkunde kan overdrage balancegas til en anden. En standardaftale for Energinet.dk s Gas Transfer Facility (GTF) gør det muligt for en transportkunde at overdrage gas til en anden transportkunde, hvis kunden har reserveret for meget kapacitet i forhold til sit reelle behov. En Lagerkundeaftale er en aftale om kapacitet til lager. Den omfatter injektions- og udtrækskapacitet. Forbrugerhåndteringsaftaler indgås mellem gasleverandørerne og distributionsselskaberne i de distributionssystemer, hvor gasleverandørerne ønsker at forsyne forbrugere. Dokumenter: Regler for Gastransport (RFG) er markedsvilkårene for transportkunder. Reglerne regulerer også gasleverandørernes optagelse i aktørregistret. Aktørregisterguiden beskriver processen for en aktørregistrering og godkendelse til det danske gasmarked og den løbende opdatering af aktørregistret. EdiDKgas Implementeringsguide for leverandørskifte er en guide til opsætning af elektronisk standardkommunikation mellem distributionsselskaber og gasleverandører. Editransdist Implementation Guide er en guide til opsætning af elektronisk standardkommunikation hovedsageligt mellem distributionsselskaberne og Energinet.dk, men indeholder også standardkommunikation mellem distributionsselskaber og gasleverandører. Nomineringsguide er en guide til standardkommunikation mellem transportkunder og Energinet.dk. Transport af gas i Danmark kort fortalt 19

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

Det Danske Engrosmarked for Naturgas. En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer

Det Danske Engrosmarked for Naturgas. En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer Det Danske Engrosmarked for Naturgas En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer Energitilsynet Det Danske Engrosmarked for Naturgas Side 1 af 51 Konklusioner og resumé......

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder Årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse Forord 2 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Efterforskning og produktion 10 Naturgas, handel 12 Naturgas, distribution og lager 13 El og vedvarende

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Årsrapport 2006. for Energinet.dk

Årsrapport 2006. for Energinet.dk Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 for Energinet.dk Hvem er Energinet.dk Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse 4 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El- og gastransmissionsnettets

Læs mere

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT 28-05-2014 13/03415 /MSE, SEM Punkt 2 NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark Års rapport 2011 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling,

Læs mere

Fremtidens Elpristavle

Fremtidens Elpristavle Fremtidens Elpristavle En vej til flere aktive forbrugere, som er trygge ved at foretage elvalg 25-03- Udarbejdet af: Rune Brus Sirid Sif Bundgaard Vibeke Thyge Frandsen Nina Stokkendal Poulsen Mikael

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere