Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1"

Transkript

1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1

2 Indhold 1. Det danske naturgassystem Markedsmodellen for gas Aktørerne i det danske naturgassystem Optagelse på det danske gasmarked Aktørforum, gas Køb af transportkapacitet Afbrydelig kapacitet Gasbalancering Nominering til transmissionssystemet Måling Allokering Balanceoverdragelse via BTF Kapacitetsoverdragelse via CTF Gasoverdragelse via GTF Nødforsyning Fakturering, korrektioner og saldoafregning Aftaler og dokumenter Kontakter...20 Forbehold: De faktiske kommercielle betingelser fastlægges i henhold til rammeaftale, gasleverandøraftale og lagerkundeaftale med Energinet.dk baseret på Regler for Gastransport. Det skal understreges, at indholdet i Transport af gas i Danmark er vejledende og således ikke juridisk bindende. Transport af gas i Danmark kort fortalt 1

3 1. Det danske naturgassystem Det danske gastransportsystem transporterer ca. 8 mia. m3 naturgas om året. Systemet består af et transmissionssystem og distributionssystemer på land og af søledninger til vands. Energinet.dk ejer transmissionsledningerne, der går på langs og på tværs af Danmark. Naturgassen fra den danske del af Nordsøen transporteres i to søledninger fra felterne Tyra og Syd Arne og ind til land nord for Esbjerg. På land passerer naturgassen gennem et gasbehandlingsanlæg i Nybro ved Varde. Her kontrolleres og måles gaskvaliteten. Anlægget kan også tørre og rense gassen for svovl, hvis det er nødvendigt. Fra Nybro sendes gassen ud til kunderne i ind- og udland eller til lagring på et af to underjordiske naturgaslagre. Lagrene ligger i Ll. Torup nord for Viborg og i Stenlille ved Sorø. Lagrene fyldes op i sommermånederne, når danskernes gasforbrug er lavt. Når det bliver koldere, og forbruget overstiger den daglige gasproduktion, suppleres der med gas fra lagrene. Lagrene benyttes desuden i tilfælde, hvor forsyningen fra Nordsøen er afbrudt. Søledningerne og transmissionssystemet, der også tilsammen kaldes højtryksnettet, er hovedvejene i systemet. Her transporteres naturgassen med et tryk på over 50 bar. Distributionsnettet, der er lavtryksnettet, leder naturgassen fra transmissionssystemet og videre ud til slutbrugerne. Der er cirka km distributionsledninger til transport af naturgas i Danmark. Danmarks gassystem er forbundet med resten af Europa via ledninger til Tyskland og Sverige, og Danmark har på den måde en central placering for transport, handel og lagring af naturgas. Den danske gasinfrastruktur Transport af gas i Danmark kort fortalt 2

4 2. Markedsmodellen for gas Det danske transmissionssystem er kommercielt sammensat som en entry-exit-model, som består af: - Tre entry-punkter i Nybro, Ellund og Dragør. - En exit-zone, som består af fem distributionsområder med hvert deres distributionsselskab og forbrugerporteføljer. Aftagerne af gassen er enten store timeaflæste forbrugere, det vil sige store virksomheder, som aftager mindst m pr. år, eller ikke-timeaflæste forbrugere, som er mindre virksomheder og almindelige husstande. I exit-zonen er der ligeledes tre store kraftværker (Avedøre 2, H. C. Ørsted Værket og Skærbækværket), som er direkte forbundet med transmissionsnettet. - Tre transit-exit-punkter i Nybro, Ellund og Dragør. - Et virtuelt handelspunkt for gas (GTF). - Et virtuelt lager-entry-punkt og et virtuelt lager-exit-punkt, som dækker over begge de fysiske lagre i Stenlille og Ll. Torup. Exit-zone Danmark GTF Lager Nybro Dragør Ellund Transport af gas i Danmark kort fortalt 3

5 3. Aktørerne i det danske naturgassystem Der er tre roller, som ejer den fysiske verden: - Transmission i Danmark varetages af Energinet.dk, som ejer og driver gastransmissionssystemet (gasnettets motorveje). Energinet.dk udbyder transport, nødforsyning og balanceservice. Derudover fremmer Energinet.dk udviklingen af gasmarkedet. Energinet.dk driver også et aktørregister. I aktørregistret registreres og opdateres løbende information om samtlige selskaber i gassektoren. For at blive optaget i aktørregistret skal man som transportkunde indgå en rammeaftale, som gasleverandør en gasleverandøraftale og som lagerkunde en lagerkundeaftale. Endelig er Energinet.dk ansvarlig for mængdebalancering i det danske naturgassystem og for gasforsyningen i tilfælde af nødsituationer i Danmark. - Distributionsselskaberne er DONG Distribution A/S, Naturgas Midt-Nord I/S, Hovedstadens Naturgas I/S og Naturgas Fyn I/S. De ejer og driver distributionssystemerne (gasnettets landeveje) i hvert af de fem distributionsområder. Distributionsselskaberne opkræver betaling for brug af distributionssystemerne samt energiafgifter og skatter. - Lagerselskabet er DONG Lager A/S, som ejer og driver naturgaslagrene og udbyder lagerkapacitet til transportkunderne. Adgang til lagrene foregår på forhandlede vilkår mellem DONG Lager A/S og den enkelte lagerkunde. En standard-lageraftale angiver forholdet mellem en maksimal lagret volumen og de maksimale injektions- og udtrækskapaciteter. Lagerkapacitet købes endvidere med eller uden fyldningskrav. Fra 1. maj 2007 vil Energinet.dk stå for driften af det ene lager (Ll. Torup), mens DONG Lager A/S fortsat vil varetage driften af Stenlille-lageret. Lager Transmission Distribution Den kommercielle verden Lager - kunder Transport - kunder Transport - kunder Gas - leverandører Gas - leverandører Ikke -time Ikke time aflæste aflæste Lager Lager Transmission Distribution Time aflæste Time aflæste Tilstødende Tilstødende transmissions - systemer: Sverige, Tyskland og Sørør Produktion Den fysiske verden Transport af gas i Danmark kort fortalt 4

6 Der er tre roller, som udgør de kommercielle brugere af den fysiske infrastruktur: - Transportkunder er kommercielle aktører, der varetager en gros-transport af gas i transmissionssystemet. Transportkunderne køber transportrettigheder i transmissionssystemet af Energinet.dk med henblik på at levere gassen til én eller flere gasleverandører i distributionssystemerne. I nogle tilfælde er den samme aktør både transportkunde og gasleverandør. Tranportkunderne får leveret naturgas ind i transmissionssystemet fra danske eller udenlandske producenter eller transportkunder i tilstødende systemer. Transportkunden er ansvarlig for at balancere, hvad han får leveret ind i det danske transmissionssystem (fra Nordsøen, fra Tyskland, fra lager), og hvad han releverer ud af transmissionssystemet (til distributionssystemerne, til Tyskland, til Sverige, til lager). - Gasleverandører forsyner forbrugerne med naturgas og fakturerer dem for den. Nogle af gasleverandørerne har i visse situationer forsyningspligt til forbrugerne jf. Naturgasforsyningsloven. En gasleverandør skal indgå en forbrugerhåndteringsaftale med ét eller flere distributionsselskaber for at levere gas til forbrugere i det pågældende distributionsområde. - Lagerkunden ejer den del af gassen, som han har fået overdraget af transportkunden til lagring i gaslagrene. Lagerkunden sælger derefter gassen fra lager til transport videre i systemet. Lagerkunden har indgået en lagerkundeaftale med Energinet.dk og er registreret i aktørregisteret. Lagerkunden har også indgået en rammeaftale med DONG Lager. Endelig er der rollen, der forbruger gassen: Forbrugere er alle, som køber og anvender naturgas til eget forbrug. Der skelnes mellem timeaflæste forbrugere og ikke-timeaflæste forbrugere: - Timeaflæste forbrugere er virksomheder med en fjernaflæst gasmåler, der typisk aftager mindst m3 naturgas pr. år pr. forbrugssted. - Ikke-timeaflæste forbrugere er alle almindelige husstande og virksomheder med mindre forbrug. Deres forbrug aflæses hver måned eller hvert år. En forbrugerportefølje er betegnelsen for de samlinger af forbrugssteder, som en gasleverandør forsyner med naturgas. Som det fremgår af figuren, er en gasleverandørs forbrugerporteføljer gruppen af henholdsvis timeaflæste og ikke-timeaflæste forbrugere i hvert af de fem distributionsområder. En gasleverandør kan således have 10 forbrugerporteføljer (to for hvert af de fem distributionsområder) på det danske gasmarked. Gasleverandørens forbrugerporteføljer Forbrugssteder Målersteder Timelæste Ikke timeaflæste Transport af gas i Danmark kort fortalt 5

7 4. Optagelse på det danske gasmarked Både kommende transportkunder og gasleverandører i det danske naturgassystem skal påbegynde forberedelserne til at kunne agere på markedet ca. to måneder, før den første gastransport skal finde sted. Energinet.dk har en standard-rammeaftale (Bilag 2 i Regler for Gastransport). Anmodning om rammeaftale vedlægges dokumentation i form af transportkundens seneste regnskabstal og alle efterfølgende finansielle meddelelser samt indikation af den ønskede kreditrammes størrelse. Når kreditrammen er etableret, vil transportkunden modtage rammeaftalen i 2 eksemplarer til underskrift og returnering til Energinet.dk. Transportkunden er ansvarlig for at få sine aktørrelationer på plads. Når disse er på plads, vil Energinet.dk tildele transportkunden hans forbrugerporteføljer. Aktørregistret indeholder oplysninger om transportkunder og gasleverandører og deres forbrugerrelationer. Informationerne er kun tilgængelige for distributionsselskaberne samt Energinet.dk. Registret indeholder også oplysninger om selskaberne for transmission, distribution og lager samt bevillingshavere. En mere udførlig gennemgang af optagelsen i aktørregistret kan findes i Aktørregisterguiden, som gennemgår de forskellige trin for henholdsvis gasleverandører, transportkunder og lagerkunder. Transport af gas i Danmark kort fortalt 6

8 5. Aktørforum, gas Energinet.dk s aktørforum er et forum for de professionelle aktører på det danske gasmarked. Formålet med møderne, som afholdes 5-6 gange årligt, er at skabe et forum, hvor aktørerne og Energinet.dk kan diskutere specifikke emner vedrørende drift og udvikling af det danske gasmarked med fokus på de forretningsmæssige aspekter. Deltagerne på møderne er repræsentanter for transportkunder, gasleverandører, distributionsselskaber samt lager og transmission. Desuden deltager Energitilsynet og Energistyrelsen som observatører. Det er som regel de samme personer, der repræsenterer de enkelte selskaber, men der er ikke tale om et egentligt personligt medlemskab. Deltagerantallet er personer eksklusive Energinet.dk's egne medarbejdere. Møderne foregår på engelsk af hensyn til de udenlandske aktører. Transport af gas i Danmark kort fortalt 7

9 6. Køb af transportkapacitet Transportkunderne skal købe kapacitet og derved retten til at sende gas ind i eller trække gas ud af transmissionssystemet for at få transporteret gas henholdsvis ind i entrypunkterne og ud af exitzonen eller transitpunkterne. Kapacitet ind i systemet (entrykapacitet) og ud af systemet (transit-exit-kapacitet) kan købes tre forskellige steder: - Nybro, som er forbundet med sørørene fra Nordsøen - Ellund, som er forbundet til det tyske transmissionssystem - Dragør, som er forbundet til det svenske transmissionssystem Exitzone-kapaciteten bruges til at levere gas ud af systemet overalt i Danmark, dvs. i forbindelse med leverancer til de fem danske distributionsområder samt til de tre slutkunder/kraftvarmeværker, der er direkte forbundet til transmissionssystemet. Kapacitet købes i energienheder (kwhø) pr. time, dvs. gas målt i det antal energienheder, som transportkunden maksimalt kan sende ind eller trække ud af systemet i en given time. For at transportkunderne bedst muligt kan understøtte deres transportbehov, kan kapacitet købes som forskellige produktintervaller, fordelt som dags, uge, måneds- og årskapacitet. Kapacitet Daglig kapacitet Ugentlig kapacitet Månedlig kapacitet Årlig kapacitet Tid Transport af gas i Danmark kort fortalt 8

10 7. Afbrydelig kapacitet Det har vist sig, at der ikke altid er tilstrækkelig fysisk kapacitet i systemet ved grænsen til Tyskland. Når dette sker, er det muligt for Energinet.dk kommercielt at afbryde de transportkunder, som har indgået kontrakter på afbrydelige vilkår. Den valgte model for et afbrydeligt kapacitetsprodukt er baseret på et princip om, at uafbrydelig kapacitet sælges op til den maksimale fysiske kapacitetsgrænse. Når den maksimale fysiske kapacitetsgrænse i et punkt er nået, sælges yderligere kapacitet på afbrydelige vilkår. Efterspørgsel efter kapacitet ud over den maksimale fysiske kapacitetsgrænse honoreres som afbrydelig kapacitet til en reduceret pris (i forhold til prisen for uafbrydelig kapacitet). Efterspørgslen efter uafbrydelig og afbrydelig kapacitet imødekommes som den øvrige kapacitetsefterspørgsel efter et "first-come, first-served"-princip. Den reelle kapacitet i et punkt øges, hvis der kommercielt handles gas i modgående retning (backhaul). Ved den tyske grænse i Ellund handles eksempelvis kommerciel gas i nordgående retning, hvilket øger den sydgående handelskapacitet. Udbuddet af afbrydelig kapacitet er prismæssigt opdelt i to niveauer. Kapacitet udbydes alene på uafbrydelig basis op til den fysiske kapacitetsgrænse. Niveau-1-afbrydelig kapacitet udbydes over den fysiske kapacitetsgrænse og op til kapacitetsgrænsen inkl. backhaul. Yderligere efterspørgsel efter kapacitet imødekommes som niveau-2-afbrydelig kapacitet. Afbrydelig kapacitet Niveau 2 Afbrydelig kapacitet Niveau 1 Kapacitetsgrænse inkl..backhaul Fysisk kapacitetsgrænse Uafbrydelig kapacitet Transport af gas i Danmark kort fortalt 9

11 8. Gasbalancering Som transportkunde er det ikke altid muligt at bestille korrekt i forhold til forbruget. Derfor opgør Energinet.dk balancegas på døgnbasis og tilbyder mulighed for at tilkøbe fleksibilitet i form af en balanceserviceaftale. Balancegas er differencen pr. døgn mellem den naturgas, transportkunderne leverer ind i systemet og får ud af systemet. Transportkunder kan pulje ubalancer mellem leverancer og aftag for hele det danske naturgassystem. Balancegas akkumuleres for hvert gasdøgn over måneden. Transportkunden skal sikre, at den akkumulerede balancegas ved udgangen af hvert gasdøgn ligger inden for en døgntolerance. Den daglige balance har en fleksibilitet på 5 % om vinteren og 15 % om sommeren af den maksimale daglige kapacitet. Balanceserviceaftale (udvidelse af bal. margin) Tilladt balancemargin 5/15 % Tilladt balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af bal. margin) Gasbalance 5/15 % Transport af gas i Danmark kort fortalt 10

12 9. Nominering til transmissionssystemet Nominering er den timebestilling, transportkunder afgiver før hvert gasdøgn. Det europæiske gasdøgn går fra kl. 6:00 til kl. 6:00, og transportkunder skal foretage nomineringer før gasdøgnet senest kl. 14:00. Fra kl. 18:00 før gasdøgnet til kl. 03:00 i gasdøgnet kan transportkunden renominere hver time, to timer før de skal bruge kapaciteten. Gasdøgn (D-1): Tid Gasdøgn (D): Tid Tid (06:00): Gasdøgn (D-1) beg. (14:00): Nominering før gasdøgn (D) (16:00-18:00): Matching med tilst. systemer (Før18:00): Transportkun der modtager bekræftelse (Før 21:00): En renominering sendes (23:00): Renominering gælder de sidste 7 timer (23:00-06:00) Transportkunder modtager bekræftelse (03:00): Sidste renominering (06:00): Gasdøgn (D) slutter Nomineringen sker dagligt, ved at transportkunden meddeler Energinet.dk de timemængder, som transportkunden vil have leveret fra entry og lager, og de timemængder, som transportkunden vil relevere til forbrugerporteføljer, transit og lager. Transportkundens entry- og transitnomineringer matches af Energinet.dk med transportkundens modparters nomineringer i de tilstødende systemer. Hvis begge parter nominerer de samme mængder, tildeles (allokeres) transportkunden og modparten disse mængder, mens Energinet.dk ved uoverensstemmelser reducerer til den laveste Den danske grænse til udlandet nominering efter en "lesser-ofrule". Hvad angår Transportkunde A Transportkunde B transportkundens tilknyttede Nominering Nominering porteføljer, nominerer Matching Lesser of rule transportkunden dagligt de Godkendt nominering Godkendt nominering timemængder, som transportkunden forventer, at forbrugerporteføljens tilknyttede forbrugere vil aftage. Renominering Matching Transportkunde B s intention 250 Transport af gas i Danmark kort fortalt 11

13 10. Måling Alle forbrugere, som køber og anvender naturgas til eget forbrug i Danmark, får målt deres forbrug. Der skelnes mellem timeaflæste forbrugere og ikke-timeaflæste forbrugere. Energinet.dk opgør de timeaflæste forbrugeres måledata på timebasis. Måledata bliver dagligt indhentet via distributionsselskaberne. De ikke-timeaflæste forbrugere indberetter på måneds- eller årsbasis deres faktiske naturgasforbrug. Det gør de ved at indsende et aflæsningskort, tast-selv eller lignende til distributionsselskaberne. For at kunne tildele transportkunderne timemængder benytter Energinet.dk de samlede forbrugsdata for timeaflæste og ikke-timeaflæste forbrugere. De ikke-timeaflæste forbrugeres del beregnes som forskellen mellem den naturgas, der er tilført distributionsområdet, og den mængde, de timeaflæste forbrugere i distributionsområdet har brugt. Læs mere om måling i Regler for Gastransport. Det samlede gasforbrug hos de ikke-timeaflæste forbrugere kaldes residualforbruget". Resuidualforbruget opgøres som en døgnmængde af distributionsselskaberne og fordeles ud på de 24 timer i døgnet efter en timefordelingsnøgle. Timefordelingsnøglen udarbejdes af Energinet.dk og anvendes i hele Danmark. På det danske gasmarked opgøres residualforbruget i et distributionsområde som den totale gasmængde leveret til distributionsområdet fratrukket det samlede gasforbrug hos de timeaflæste forbrugere i distributionsområdet. I transmissionssystemet allokeres transportkunden i hver time en mængde svarende til timefordelingsnøglen. Den totale gasmængde Den totale gasmængde leveret til et til et distributionsområde Det samlede gasforbrug hos Det samlede timeaflæste gasforbrug hos timeaflæste forbrugere i forbrugere et distributionsområde i et distributionsområde Det samlede Det samlede gasforbrug gasforbrug hos ikke - hos ikke-timeaflæste timeaflæste forbrugere i et forbrugere i et distributionsområde distributionsområde - = (A) (B) (C) Transport af gas i Danmark kort fortalt 12

14 11. Allokering Allokering finder sted, når Energinet.dk hvert gasdøgn tildeler transportkunderne timemængder på basis af forbrugsdata fra distributionsselskabet. Distributionsselskaberne oplyser hver dag inden kl. 10:00 Energinet.dk om de enkelte forbrugerporteføljers forbrug i det foregående gasdøgn. Energinet.dk oplyser hver dag inden kl. 11:00 transportkunderne om de allokerede mængder i det foregående gasdøgn samt deres energibalance. Hvis allokeringerne til forbrugerporteføljerne afviger mere end +/-20 % fra transportkundernes nomineringer, skal transportkunderne betale nomineringsgebyr. Er transportkundernes allokeringer højere end de kapaciteter, de har købt, skal de betale overleverancegebyr. Allokering i lagerpunktet sker hver time, ved at Energinet.dk allokerer en mængde svarende til transportkundens godkendte lagernominering. Allokering i entry- og transitpunkter matches dagligt. Energinet.dk tildeler transportkunderne den mængde gas, de får godkendt via matching af nomineringer i forhold til hinanden. Exitzone Danmark GTF Lager 5 matchningspunkter hvor godkendte og matchede nomineringer svarer til transportkundernes allokering Nybro Dragør Ellund Transport af gas i Danmark kort fortalt 13

15 12. Balanceoverdragelse via BTF Transportkunder, der har for meget eller for lidt balancemargin til rådighed i transmissionssystemet, kan indbyrdes handle med balancemargin i det danske transmissionssystem ved at bruge Energinet.dk's BTF (Balance Transfer Facility). Dette gælder såvel balancemargin modtaget sammen med exitzonekapacitet som balancemargin købt som en aftale om balanceservice eller via BTF. Energinet.dk kan med BTF understøtte handler med balancemargin i enheder af døgn, uger, måneder og år. Både den balancemargin, der er tildelt ved køb af exitzonekapacitet, og den balancemargin, der er købt i form af aftaler om balanceservice, kan overdrages via faciliteten. Ønsker om køb og salg af balancemargin via BTF kan annonceres på Energinet.dk's bulletin board. Energinet.dk's Balance Transfer Facility er indtil videre gratis at benytte. I praksis overdrages balancemarginen fra en transportkunde til en anden, ved at Energinet.dk registrerer den afgivende transportkundes samlede balancemargin som reduceret og den modtagende transportkundes samlede balancemargin som forøget med størrelsen af den overdragne balancemargin. Betalingsforpligtelsen over for Energinet.dk ændres ikke for den afgivende transportkunde. Den modtagende transportkundes betaling for balancemargin er således alene transportkundernes anliggende. Energinet.dk er ikke involveret i selve handelen, herunder prissætning og vilkår for de handlede gasmængder. Når to transportkunder ønsker at indgå en aftale om overdragelse af balancemargin, skal én af parterne downloade en aftaleskabelon fra Regler for Balance Transfer Facility. Brug for mere balancemargin Overdraget balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af balancemargin) Tilladt balancemargin Overdraget via BTF Tilladt balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af balancemargin) Gasbalance Overdraget balancemargin Brug for mindre balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af balancemargin) Tilladt balancemargin Overdraget via BTF Tilladt balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af balancemargin) Transport af gas i Danmark kort fortalt 14

16 13. Kapacitetsoverdragelse via CTF Energinet.dk's CTF (Capacity Transfer Facility) giver transportkunder mulighed for at handle kapacitet/primær nødforsyning sekundært med hinanden bilateralt med Energinet.dk som mellemled. Hvis en transportkunde har for meget eller for lidt kapacitet/primær nødforsyning til rådighed på et givet punkt i transmissionssystemet, kan Energinet.dk med to dages varsel understøtte sådanne handler. Kapacitetsaftaler kan overdrages i enheder af døgn, uger, måneder og år. Ønsker om køb og salg af kapacitet kan annonceres på Energinet.dk's bulletin board. Energinet.dk's Capacity Transfer Facility er indtil videre gratis at benytte. I praksis overdrages kapacitet/primær nødforsyning fra én transportkunde til en anden ved at Energinet.dk registrerer den afgivende transportkundes puljede kapacitet/primære nødforsyning på det ønskede punkt som reduceret - og tilsvarende den modtagende transportkundes puljede kapacitet/primære nødforsyning i det samme punkt som forøget - med den ønskede kapacitet. Den afgivende transportkunde hæfter fortsat for kapacitetsbetalingen/betaling af nødforsyningsforpligtelsen til Energinet.dk for de overdragede kapaciteter/ den primære nødforsyning. Betaling af den variable del (volumen) overgår derimod til den modtagende transportkunde. Energinet.dk er ikke involveret i selve handelen, herunder prissætning og vilkår for de handlede gasmængder. Når to transportkunder ønsker at indgå en aftale om overdragelse af kapacitet, downloader en af parterne aftaleformularen fra Regler for Capacity Transfer Facility. Kapacitet Daglig kapacitet Ugentlig Kapacitet Kap. købt via CTF Månedlig kapacitet Kapacitet solgt via CTF Årlig kapacitet Tid Transport af gas i Danmark kort fortalt 15

17 14. Gasoverdragelse via GTF Energinet.dk's GTF giver transportkunder mulighed for at handle gas med hinanden. Energinet.dk kan før og i gasdøgnet understøtte handler omfattende gasmængder, som ønskes overdraget mellem to transportkunder. Ydelsen er specielt velegnet for transportkunder, som på et givet tidspunkt har for store eller små gasmængder til rådighed i transmissionssystemet, og som med kort varsel ønsker at ændre dette, eller som blot ønsker at gøre en god gashandel. Ydelsen er ligeledes henvendt til transportkunder, der hovedsageligt ønsker at levere gas ind i det danske transmissionssystem, og som primært har købt entrykapacitet eller meget lidt exitkapacitet. Ydelsen henvender sig på den anden side også til transportkunder, der mest beskæftiger sig med at levere gassen videre ud til distributionsområder eller til transit, og som derfor har købt exitzoneog/eller transitkapacitet. Med mulighed for gasoverdragelse via GTF'en er det således ikke længere nødvendigt at reservere både entry- og exitkapacitet i transmissionssystemet. I praksis overdrages en gasmængde fra en transportkunde til anden, ved at begge transportkunder nominerer den ønskede gasmængde via Energinet.dk's GTF. Er der en match mellem, hvad den afgivende og modtagende transportkunde ønsker, sørger Energinet.dk for at registrere de pågældende gasmængder, som derved fragår den afgivende transportkunde og tilsvarende tilgår den modtagende transportkunde i den pågældende periode. Transportkunderne informeres herom via nomineringsbekræftelser som ved alle øvrige nomineringer samt via de daglige energibalanceopgørelser efter gasdøgnet. Energinet.dk er ikke involveret i selve handelen, herunder prissætning og vilkår for de handlede gasmængder. Gas Transfer Faciliteten er indtil videre gratis at benytte. Ønsker om køb og salg af gas kan annonceres på Energinet.dk's bulletin board. Transportkunder med ønske om at handle gas Udveksler information Udveksler transportkunde-id Transportkunde A Transportkunde B Nominerer til Energinet.dk Nominerer til Energinet.dk Energinet.dk Fuldfører match Accept eller reduktion af nominering Afviser nomineringer Transport af gas i Danmark kort fortalt 16

18 15. Nødforsyning I praksis er det Energinet.dk, som har ansvaret for, at der er tilstrækkelig gas til rådighed i Danmark under nødsituationer. I sådanne tilfælde overtager Energinet.dk gasleverandøransvaret fra de kommercielle aktører. Energinet.dk dækker således en række scenarier for levering af gas til de danske gasforbrugere. Energinet.dk har anmeldt to dimensionerende hændelser til Energistyrelsen. Det vil sige, at Energinet.dk dækker: - et 3-dages scenarie med totalt afbrud af leverancer fra Nordsøen på den koldeste vinterdag (gennemsnitstemperatur -14 C i 3 døgn), - et 60-dages scenarie med sørørsbrud under gennemsnitlige vinterforhold. Energinet.dk sikrer dette gennem et betydeligt lagervolumen, som Energinet.dk selv bestiller, og gennem lagerfyldningsrestriktioner og reservationer i alternative sørørsforbindelser. Transportkunderne betaler for denne nødforsyningsforpligtelse. Transportkunder skal købe uafbrydelig nødforsyning til alle de af deres gasforbrugere, som de har indgået aftale om uafbrydelig nødforsyning med. En forbruger er enten fuldt uafbrydelig eller afbrydelig mht. nødforsyning. Forbrugere med uafbrydelig nødforsyning vil i nødsituationer blive prioriteret højere end forbrugere med afbrydelig nødforsyning. Det er transportkundens ansvar at afbryde kunder med afbrydelig nødforsyning i det omfang som Energinet.dk skønner nødvendigt. Transportkunden er ligeledes forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde tilstrækkelige leveringer af gas til transmissionsnettet. Ved køb af exitzonekapacitet skal transportkunden købe enten primær eller sekundær nødforsyning. Energinet.dk's nødforsyningsberedskab sikrer, at alle forsynes i de fleste nødforsyningssituationer. Ved nødforsyningssituationer, hvor ikke alle kan forsynes (fx ved brud på sørør i vintermånederne), vil forsyningen kunne blive afbrudt til transportkunder med sekundær nødforsyning. Transport af gas i Danmark kort fortalt 17

19 16. Fakturering, korrektioner og saldoafregning Hver måned fakturerer Energinet.dk transportkunderne for bestilt kapacitet i måneden og eventuel balanceserviceaftale i måneden. Desuden fakturerer Energinet.dk for: - variabel betaling - nomineringsgebyr - over/underleverancegebyr - køb/salg af balancegas - saldoafregning - off-spec-gebyrer - øvrige udvekslede naturgasmængder Denne fakturering sker på basis af validerede data fra distributionsselskaberne, dvs. data fremkommet på baggrund af det målte forbrug for den foregående måned hos de timeaflæste forbrugere. Det af distributionsselskaberne opgjorte residualforbrug samt fordelingen heraf på gasleverandører udgør et foreløbigt grundlag for opgørelsen (acontoopgørelse) og faktureringen i transmissionssystemet samt gasleverandørernes køb af gas. Først ved årsaflæsningen af de ikketimeaflæste forbrugeres forbrug kan der foretages en præcis opgørelse af den faktiske fordeling af residualforbruget på forbrugere og gasleverandører. Denne opgørelse kaldes saldoopgørelsen og angiver således forskellen mellem acontoopgørelserne/afregningerne og slutopgørelsen baseret på årsaflæsningerne. Den endelige opgørelse af forbruget i en måned på en ikke-timeaflæst forbrugerportefølje kan foretages, når alt forbrug i den pågældende måned er aflæst. For distributionsselskaber, der kører med rullende aflæsning, indebærer det, at den endelige opgørelse først kan foretages i den 13. måned efter forbrugsmåneden. Afregning heraf (saldoafregningen) foretages i praksis 15 måneder efter forbrugsmåneden. Pågældende måned for forbrug af kapacitet Forbrugsmåned Efterfølgende måned for forbrug af kapacitet Måned +1 Fire måneder efter Femten måneder forbrug af efter forbrug af kapacitet 3 kapacitet 14 Måned +4 Måned +15 Fakturering af: Fakturering af: Fakturering af: Fakturering af: - samlede bestillinger i måneden - bestilling af uge- og døgnkapacitet, så vidt muligt - balanceservice - ikke medtaget ugeog døgnkapacitet fra sidste måned - variable betalinger - nomineringsgebyr - over/ underleverancegebyr - 1. korrektionsfaktura - 2. korrektionsfaktura - saldoafregningsfaktura - balancebetalinger -off-spec-gebyrer Faktureres d. 15 i måneden Faktureres d. 15 i måneden Faktureres d. 21 i måneden Faktureres d. 21 i måneden Transport af gas i Danmark kort fortalt 18

20 17. Aftaler og dokumenter Aftaler: En rammeaftale er en aftale med Energinet.dk, som alle transportkunder skal indgå for at kunne købe kapacitet i transmissionssystemet og blive registreret i aktørregistret. Rammeaftalen indeholder blandt andet en kreditramme for køb af kapacitet. En Gasleverandøraftale er en aftale med Energinet.dk, som alle gasleverandører skal indgå for at blive registreret i aktørregistret. En Kapacitetsaftale er en aftale, transportkunden indgår med Energinet.dk for at føre naturgas ind i eller ud af transmissionssystemet. Transportkunden kan, inden for sin kreditramme, købe kapacitet til levering af gas ind i transmissionssystemet til de tre entrypunkter, exitzonen og de tre transitpunkter. En standardaftale for Capacity Transfer Facility (CTF) hos Energinet.dk er en aftale omkring overdragelse af naturgas fra én transportkunde til en anden, hvis en transportkunde har reserveret for meget kapacitet i forhold til sit reelle behov. En Balanceserviceaftale er en forsimplet kassekredit for balacegas, der giver mulighed for en udvidet døgnfleksibilitet med hensyn til balancegas i såvel positiv som negativ retning. En standardaftale for Balance Transfer Facility (BTF) er en aftale, hvor en transportkunde kan overdrage balancegas til en anden. En standardaftale for Energinet.dk s Gas Transfer Facility (GTF) gør det muligt for en transportkunde at overdrage gas til en anden transportkunde, hvis kunden har reserveret for meget kapacitet i forhold til sit reelle behov. En Lagerkundeaftale er en aftale om kapacitet til lager. Den omfatter injektions- og udtrækskapacitet. Forbrugerhåndteringsaftaler indgås mellem gasleverandørerne og distributionsselskaberne i de distributionssystemer, hvor gasleverandørerne ønsker at forsyne forbrugere. Dokumenter: Regler for Gastransport (RFG) er markedsvilkårene for transportkunder. Reglerne regulerer også gasleverandørernes optagelse i aktørregistret. Aktørregisterguiden beskriver processen for en aktørregistrering og godkendelse til det danske gasmarked og den løbende opdatering af aktørregistret. EdiDKgas Implementeringsguide for leverandørskifte er en guide til opsætning af elektronisk standardkommunikation mellem distributionsselskaber og gasleverandører. Editransdist Implementation Guide er en guide til opsætning af elektronisk standardkommunikation hovedsageligt mellem distributionsselskaberne og Energinet.dk, men indeholder også standardkommunikation mellem distributionsselskaber og gasleverandører. Nomineringsguide er en guide til standardkommunikation mellem transportkunder og Energinet.dk. Transport af gas i Danmark kort fortalt 19

Regler for Gastransport Version 9.0

Regler for Gastransport Version 9.0 Regler for Gastransport Version 9.0 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 1. oktober 2008 Endelig udgave Oversættelse ikke juridisk bindende Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"),

Læs mere

Regler for Gastransport Version 8.09.0

Regler for Gastransport Version 8.09.0 Regler for Gastransport Version 8.09.0 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 4. marts1. oktober 2008 Endelig udgave Regler for Gastransport, version 8.09.0 ("RfG"), Endelig udgave 2 DEL

Læs mere

Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM

Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM Maj 2011 Regler for Gastransport, version 10.1 ("RfG") 2 DEL I: DET DANSKE NATURGASSYSTEM OG DETS AKTØRER...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Guide til online aktørregister for gasleverandører

Guide til online aktørregister for gasleverandører Guide til online aktørregister for gasleverandører Version 1.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master Data... 4 3.1 Personlige data Personal Data...

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder)

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) gasdistribution Betingelser for brug af DONG Gas Distribution A/S gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) 1. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas

Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas Halvårsrapport 2. halvår 213 Sekretariatet for Energitilsynet, marts 214 Sekretariatet for Energitilsynet 2. halvår 213 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 25. september 2012

Referat Energitilsynsmøde den 25. september 2012 Referat Energitilsynsmøde den 25. september 2012 15-10-2012 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 135 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling

Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling Oliver Vindex Nielsen, Senior Commercial Advisor Gastekniske Dage, Middelfart, 13. maj 2013 Dagens hovedbudskaber Der er store mængder gas (og olie)

Læs mere

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Lederudvikling Direktion og chefgruppe gennemgår i første halvår af 2014 et lederudviklingsforløb ved Mercuri Urval. Forløbet afvikles som individuelle timer/enkeltdage ved

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

ANALYSE AF KONTRAKTER OG PRISDANNELSE PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR NATURGAS

ANALYSE AF KONTRAKTER OG PRISDANNELSE PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR NATURGAS ANALYSE AF KONTRAKTER OG PRISDANNELSE PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR NATURGAS 20 15 2 ENERGITILSYNET ANALYSE AF KONTRAKTER OG PRISDANNELSE PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR NATURGAS 3 ENERGITILSYNET JANUAR

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18.

NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18. NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18. AUGUST 2014 1. Gældende regler for distributionsforholdet 1.1. Mellem NGF

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Procesorienteret ledelsessystem I Distribution. DGF s årsmøde den 18. november 2005. v/ Funktionschef Flemming Jensen

Procesorienteret ledelsessystem I Distribution. DGF s årsmøde den 18. november 2005. v/ Funktionschef Flemming Jensen Procesorienteret ledelsessystem I Distribution DGF s årsmøde den 18. november 2005 v/ Funktionschef Flemming Jensen DONG s naturgas-værdikæde Produktion Produktion & Engroshandel Engroshandel Infrastruktur

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Hvor kommer energiprisen fra?

Hvor kommer energiprisen fra? DONG ENERGY SALES B2B Bliv en bedre energiindkøber Hvor kommer energiprisen fra? Michael Judén 12. maj 2015 Agenda 1 Hvordan dannes prisen på energi? 2 Hvad betaler jeg for som kunde? 3 Hvad kan jeg selv

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Udbudsbetingelser - Strategiske reserver i Østdanmark

Udbudsbetingelser - Strategiske reserver i Østdanmark Til Aktører Udbudsbetingelser - Strategiske reserver i Østdanmark 27. marts 2015 JKL / PBU Energinet.dk Udbud af strategiske reserver i Østdanmark Dok. 14/18250-39 1/10 1. Indledning Energinet.dk indbyder

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

RAPPORT. Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet. Kunderapport December 2013

RAPPORT. Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet. Kunderapport December 2013 Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet Kunderapport December 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR GAS

ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR GAS ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR GAS 20 14 2 ENERGITILSYNET ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR GAS 3 ENERGITILSYNET AUGUST 2014 ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR GAS

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for fjernaflæsning og validering. 2. Udgave Marts 2012

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for fjernaflæsning og validering. 2. Udgave Marts 2012 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for fjernaflæsning og validering 2. Udgave Marts 2012 Kontrolmanual Gasselskabernes kontrolmanual for fjernaflæsning og validering Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Det Danske Engrosmarked for Naturgas. En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer

Det Danske Engrosmarked for Naturgas. En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer Det Danske Engrosmarked for Naturgas En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer Energitilsynet Det Danske Engrosmarked for Naturgas Side 1 af 51 Konklusioner og resumé......

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus El og Naturgas i udbud på auktion 1. Introduktion til auktionshuset Get Through Power ApS (herefter benævnt Get Through Powers) auktionshus

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Ordinær generalforsamling 2010 2011. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2010

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Hvem er jeg? Jesper Nørgaard M.Sc. 2011 fra AAU (Indeklima og Energi) Videnskabelig assistent AAU 2011

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere