Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1"

Transkript

1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1

2 Indhold 1. Det danske naturgassystem Markedsmodellen for gas Aktørerne i det danske naturgassystem Optagelse på det danske gasmarked Aktørforum, gas Køb af transportkapacitet Afbrydelig kapacitet Gasbalancering Nominering til transmissionssystemet Måling Allokering Balanceoverdragelse via BTF Kapacitetsoverdragelse via CTF Gasoverdragelse via GTF Nødforsyning Fakturering, korrektioner og saldoafregning Aftaler og dokumenter Kontakter...20 Forbehold: De faktiske kommercielle betingelser fastlægges i henhold til rammeaftale, gasleverandøraftale og lagerkundeaftale med Energinet.dk baseret på Regler for Gastransport. Det skal understreges, at indholdet i Transport af gas i Danmark er vejledende og således ikke juridisk bindende. Transport af gas i Danmark kort fortalt 1

3 1. Det danske naturgassystem Det danske gastransportsystem transporterer ca. 8 mia. m3 naturgas om året. Systemet består af et transmissionssystem og distributionssystemer på land og af søledninger til vands. Energinet.dk ejer transmissionsledningerne, der går på langs og på tværs af Danmark. Naturgassen fra den danske del af Nordsøen transporteres i to søledninger fra felterne Tyra og Syd Arne og ind til land nord for Esbjerg. På land passerer naturgassen gennem et gasbehandlingsanlæg i Nybro ved Varde. Her kontrolleres og måles gaskvaliteten. Anlægget kan også tørre og rense gassen for svovl, hvis det er nødvendigt. Fra Nybro sendes gassen ud til kunderne i ind- og udland eller til lagring på et af to underjordiske naturgaslagre. Lagrene ligger i Ll. Torup nord for Viborg og i Stenlille ved Sorø. Lagrene fyldes op i sommermånederne, når danskernes gasforbrug er lavt. Når det bliver koldere, og forbruget overstiger den daglige gasproduktion, suppleres der med gas fra lagrene. Lagrene benyttes desuden i tilfælde, hvor forsyningen fra Nordsøen er afbrudt. Søledningerne og transmissionssystemet, der også tilsammen kaldes højtryksnettet, er hovedvejene i systemet. Her transporteres naturgassen med et tryk på over 50 bar. Distributionsnettet, der er lavtryksnettet, leder naturgassen fra transmissionssystemet og videre ud til slutbrugerne. Der er cirka km distributionsledninger til transport af naturgas i Danmark. Danmarks gassystem er forbundet med resten af Europa via ledninger til Tyskland og Sverige, og Danmark har på den måde en central placering for transport, handel og lagring af naturgas. Den danske gasinfrastruktur Transport af gas i Danmark kort fortalt 2

4 2. Markedsmodellen for gas Det danske transmissionssystem er kommercielt sammensat som en entry-exit-model, som består af: - Tre entry-punkter i Nybro, Ellund og Dragør. - En exit-zone, som består af fem distributionsområder med hvert deres distributionsselskab og forbrugerporteføljer. Aftagerne af gassen er enten store timeaflæste forbrugere, det vil sige store virksomheder, som aftager mindst m pr. år, eller ikke-timeaflæste forbrugere, som er mindre virksomheder og almindelige husstande. I exit-zonen er der ligeledes tre store kraftværker (Avedøre 2, H. C. Ørsted Værket og Skærbækværket), som er direkte forbundet med transmissionsnettet. - Tre transit-exit-punkter i Nybro, Ellund og Dragør. - Et virtuelt handelspunkt for gas (GTF). - Et virtuelt lager-entry-punkt og et virtuelt lager-exit-punkt, som dækker over begge de fysiske lagre i Stenlille og Ll. Torup. Exit-zone Danmark GTF Lager Nybro Dragør Ellund Transport af gas i Danmark kort fortalt 3

5 3. Aktørerne i det danske naturgassystem Der er tre roller, som ejer den fysiske verden: - Transmission i Danmark varetages af Energinet.dk, som ejer og driver gastransmissionssystemet (gasnettets motorveje). Energinet.dk udbyder transport, nødforsyning og balanceservice. Derudover fremmer Energinet.dk udviklingen af gasmarkedet. Energinet.dk driver også et aktørregister. I aktørregistret registreres og opdateres løbende information om samtlige selskaber i gassektoren. For at blive optaget i aktørregistret skal man som transportkunde indgå en rammeaftale, som gasleverandør en gasleverandøraftale og som lagerkunde en lagerkundeaftale. Endelig er Energinet.dk ansvarlig for mængdebalancering i det danske naturgassystem og for gasforsyningen i tilfælde af nødsituationer i Danmark. - Distributionsselskaberne er DONG Distribution A/S, Naturgas Midt-Nord I/S, Hovedstadens Naturgas I/S og Naturgas Fyn I/S. De ejer og driver distributionssystemerne (gasnettets landeveje) i hvert af de fem distributionsområder. Distributionsselskaberne opkræver betaling for brug af distributionssystemerne samt energiafgifter og skatter. - Lagerselskabet er DONG Lager A/S, som ejer og driver naturgaslagrene og udbyder lagerkapacitet til transportkunderne. Adgang til lagrene foregår på forhandlede vilkår mellem DONG Lager A/S og den enkelte lagerkunde. En standard-lageraftale angiver forholdet mellem en maksimal lagret volumen og de maksimale injektions- og udtrækskapaciteter. Lagerkapacitet købes endvidere med eller uden fyldningskrav. Fra 1. maj 2007 vil Energinet.dk stå for driften af det ene lager (Ll. Torup), mens DONG Lager A/S fortsat vil varetage driften af Stenlille-lageret. Lager Transmission Distribution Den kommercielle verden Lager - kunder Transport - kunder Transport - kunder Gas - leverandører Gas - leverandører Ikke -time Ikke time aflæste aflæste Lager Lager Transmission Distribution Time aflæste Time aflæste Tilstødende Tilstødende transmissions - systemer: Sverige, Tyskland og Sørør Produktion Den fysiske verden Transport af gas i Danmark kort fortalt 4

6 Der er tre roller, som udgør de kommercielle brugere af den fysiske infrastruktur: - Transportkunder er kommercielle aktører, der varetager en gros-transport af gas i transmissionssystemet. Transportkunderne køber transportrettigheder i transmissionssystemet af Energinet.dk med henblik på at levere gassen til én eller flere gasleverandører i distributionssystemerne. I nogle tilfælde er den samme aktør både transportkunde og gasleverandør. Tranportkunderne får leveret naturgas ind i transmissionssystemet fra danske eller udenlandske producenter eller transportkunder i tilstødende systemer. Transportkunden er ansvarlig for at balancere, hvad han får leveret ind i det danske transmissionssystem (fra Nordsøen, fra Tyskland, fra lager), og hvad han releverer ud af transmissionssystemet (til distributionssystemerne, til Tyskland, til Sverige, til lager). - Gasleverandører forsyner forbrugerne med naturgas og fakturerer dem for den. Nogle af gasleverandørerne har i visse situationer forsyningspligt til forbrugerne jf. Naturgasforsyningsloven. En gasleverandør skal indgå en forbrugerhåndteringsaftale med ét eller flere distributionsselskaber for at levere gas til forbrugere i det pågældende distributionsområde. - Lagerkunden ejer den del af gassen, som han har fået overdraget af transportkunden til lagring i gaslagrene. Lagerkunden sælger derefter gassen fra lager til transport videre i systemet. Lagerkunden har indgået en lagerkundeaftale med Energinet.dk og er registreret i aktørregisteret. Lagerkunden har også indgået en rammeaftale med DONG Lager. Endelig er der rollen, der forbruger gassen: Forbrugere er alle, som køber og anvender naturgas til eget forbrug. Der skelnes mellem timeaflæste forbrugere og ikke-timeaflæste forbrugere: - Timeaflæste forbrugere er virksomheder med en fjernaflæst gasmåler, der typisk aftager mindst m3 naturgas pr. år pr. forbrugssted. - Ikke-timeaflæste forbrugere er alle almindelige husstande og virksomheder med mindre forbrug. Deres forbrug aflæses hver måned eller hvert år. En forbrugerportefølje er betegnelsen for de samlinger af forbrugssteder, som en gasleverandør forsyner med naturgas. Som det fremgår af figuren, er en gasleverandørs forbrugerporteføljer gruppen af henholdsvis timeaflæste og ikke-timeaflæste forbrugere i hvert af de fem distributionsområder. En gasleverandør kan således have 10 forbrugerporteføljer (to for hvert af de fem distributionsområder) på det danske gasmarked. Gasleverandørens forbrugerporteføljer Forbrugssteder Målersteder Timelæste Ikke timeaflæste Transport af gas i Danmark kort fortalt 5

7 4. Optagelse på det danske gasmarked Både kommende transportkunder og gasleverandører i det danske naturgassystem skal påbegynde forberedelserne til at kunne agere på markedet ca. to måneder, før den første gastransport skal finde sted. Energinet.dk har en standard-rammeaftale (Bilag 2 i Regler for Gastransport). Anmodning om rammeaftale vedlægges dokumentation i form af transportkundens seneste regnskabstal og alle efterfølgende finansielle meddelelser samt indikation af den ønskede kreditrammes størrelse. Når kreditrammen er etableret, vil transportkunden modtage rammeaftalen i 2 eksemplarer til underskrift og returnering til Energinet.dk. Transportkunden er ansvarlig for at få sine aktørrelationer på plads. Når disse er på plads, vil Energinet.dk tildele transportkunden hans forbrugerporteføljer. Aktørregistret indeholder oplysninger om transportkunder og gasleverandører og deres forbrugerrelationer. Informationerne er kun tilgængelige for distributionsselskaberne samt Energinet.dk. Registret indeholder også oplysninger om selskaberne for transmission, distribution og lager samt bevillingshavere. En mere udførlig gennemgang af optagelsen i aktørregistret kan findes i Aktørregisterguiden, som gennemgår de forskellige trin for henholdsvis gasleverandører, transportkunder og lagerkunder. Transport af gas i Danmark kort fortalt 6

8 5. Aktørforum, gas Energinet.dk s aktørforum er et forum for de professionelle aktører på det danske gasmarked. Formålet med møderne, som afholdes 5-6 gange årligt, er at skabe et forum, hvor aktørerne og Energinet.dk kan diskutere specifikke emner vedrørende drift og udvikling af det danske gasmarked med fokus på de forretningsmæssige aspekter. Deltagerne på møderne er repræsentanter for transportkunder, gasleverandører, distributionsselskaber samt lager og transmission. Desuden deltager Energitilsynet og Energistyrelsen som observatører. Det er som regel de samme personer, der repræsenterer de enkelte selskaber, men der er ikke tale om et egentligt personligt medlemskab. Deltagerantallet er personer eksklusive Energinet.dk's egne medarbejdere. Møderne foregår på engelsk af hensyn til de udenlandske aktører. Transport af gas i Danmark kort fortalt 7

9 6. Køb af transportkapacitet Transportkunderne skal købe kapacitet og derved retten til at sende gas ind i eller trække gas ud af transmissionssystemet for at få transporteret gas henholdsvis ind i entrypunkterne og ud af exitzonen eller transitpunkterne. Kapacitet ind i systemet (entrykapacitet) og ud af systemet (transit-exit-kapacitet) kan købes tre forskellige steder: - Nybro, som er forbundet med sørørene fra Nordsøen - Ellund, som er forbundet til det tyske transmissionssystem - Dragør, som er forbundet til det svenske transmissionssystem Exitzone-kapaciteten bruges til at levere gas ud af systemet overalt i Danmark, dvs. i forbindelse med leverancer til de fem danske distributionsområder samt til de tre slutkunder/kraftvarmeværker, der er direkte forbundet til transmissionssystemet. Kapacitet købes i energienheder (kwhø) pr. time, dvs. gas målt i det antal energienheder, som transportkunden maksimalt kan sende ind eller trække ud af systemet i en given time. For at transportkunderne bedst muligt kan understøtte deres transportbehov, kan kapacitet købes som forskellige produktintervaller, fordelt som dags, uge, måneds- og årskapacitet. Kapacitet Daglig kapacitet Ugentlig kapacitet Månedlig kapacitet Årlig kapacitet Tid Transport af gas i Danmark kort fortalt 8

10 7. Afbrydelig kapacitet Det har vist sig, at der ikke altid er tilstrækkelig fysisk kapacitet i systemet ved grænsen til Tyskland. Når dette sker, er det muligt for Energinet.dk kommercielt at afbryde de transportkunder, som har indgået kontrakter på afbrydelige vilkår. Den valgte model for et afbrydeligt kapacitetsprodukt er baseret på et princip om, at uafbrydelig kapacitet sælges op til den maksimale fysiske kapacitetsgrænse. Når den maksimale fysiske kapacitetsgrænse i et punkt er nået, sælges yderligere kapacitet på afbrydelige vilkår. Efterspørgsel efter kapacitet ud over den maksimale fysiske kapacitetsgrænse honoreres som afbrydelig kapacitet til en reduceret pris (i forhold til prisen for uafbrydelig kapacitet). Efterspørgslen efter uafbrydelig og afbrydelig kapacitet imødekommes som den øvrige kapacitetsefterspørgsel efter et "first-come, first-served"-princip. Den reelle kapacitet i et punkt øges, hvis der kommercielt handles gas i modgående retning (backhaul). Ved den tyske grænse i Ellund handles eksempelvis kommerciel gas i nordgående retning, hvilket øger den sydgående handelskapacitet. Udbuddet af afbrydelig kapacitet er prismæssigt opdelt i to niveauer. Kapacitet udbydes alene på uafbrydelig basis op til den fysiske kapacitetsgrænse. Niveau-1-afbrydelig kapacitet udbydes over den fysiske kapacitetsgrænse og op til kapacitetsgrænsen inkl. backhaul. Yderligere efterspørgsel efter kapacitet imødekommes som niveau-2-afbrydelig kapacitet. Afbrydelig kapacitet Niveau 2 Afbrydelig kapacitet Niveau 1 Kapacitetsgrænse inkl..backhaul Fysisk kapacitetsgrænse Uafbrydelig kapacitet Transport af gas i Danmark kort fortalt 9

11 8. Gasbalancering Som transportkunde er det ikke altid muligt at bestille korrekt i forhold til forbruget. Derfor opgør Energinet.dk balancegas på døgnbasis og tilbyder mulighed for at tilkøbe fleksibilitet i form af en balanceserviceaftale. Balancegas er differencen pr. døgn mellem den naturgas, transportkunderne leverer ind i systemet og får ud af systemet. Transportkunder kan pulje ubalancer mellem leverancer og aftag for hele det danske naturgassystem. Balancegas akkumuleres for hvert gasdøgn over måneden. Transportkunden skal sikre, at den akkumulerede balancegas ved udgangen af hvert gasdøgn ligger inden for en døgntolerance. Den daglige balance har en fleksibilitet på 5 % om vinteren og 15 % om sommeren af den maksimale daglige kapacitet. Balanceserviceaftale (udvidelse af bal. margin) Tilladt balancemargin 5/15 % Tilladt balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af bal. margin) Gasbalance 5/15 % Transport af gas i Danmark kort fortalt 10

12 9. Nominering til transmissionssystemet Nominering er den timebestilling, transportkunder afgiver før hvert gasdøgn. Det europæiske gasdøgn går fra kl. 6:00 til kl. 6:00, og transportkunder skal foretage nomineringer før gasdøgnet senest kl. 14:00. Fra kl. 18:00 før gasdøgnet til kl. 03:00 i gasdøgnet kan transportkunden renominere hver time, to timer før de skal bruge kapaciteten. Gasdøgn (D-1): Tid Gasdøgn (D): Tid Tid (06:00): Gasdøgn (D-1) beg. (14:00): Nominering før gasdøgn (D) (16:00-18:00): Matching med tilst. systemer (Før18:00): Transportkun der modtager bekræftelse (Før 21:00): En renominering sendes (23:00): Renominering gælder de sidste 7 timer (23:00-06:00) Transportkunder modtager bekræftelse (03:00): Sidste renominering (06:00): Gasdøgn (D) slutter Nomineringen sker dagligt, ved at transportkunden meddeler Energinet.dk de timemængder, som transportkunden vil have leveret fra entry og lager, og de timemængder, som transportkunden vil relevere til forbrugerporteføljer, transit og lager. Transportkundens entry- og transitnomineringer matches af Energinet.dk med transportkundens modparters nomineringer i de tilstødende systemer. Hvis begge parter nominerer de samme mængder, tildeles (allokeres) transportkunden og modparten disse mængder, mens Energinet.dk ved uoverensstemmelser reducerer til den laveste Den danske grænse til udlandet nominering efter en "lesser-ofrule". Hvad angår Transportkunde A Transportkunde B transportkundens tilknyttede Nominering Nominering porteføljer, nominerer Matching Lesser of rule transportkunden dagligt de Godkendt nominering Godkendt nominering timemængder, som transportkunden forventer, at forbrugerporteføljens tilknyttede forbrugere vil aftage. Renominering Matching Transportkunde B s intention 250 Transport af gas i Danmark kort fortalt 11

13 10. Måling Alle forbrugere, som køber og anvender naturgas til eget forbrug i Danmark, får målt deres forbrug. Der skelnes mellem timeaflæste forbrugere og ikke-timeaflæste forbrugere. Energinet.dk opgør de timeaflæste forbrugeres måledata på timebasis. Måledata bliver dagligt indhentet via distributionsselskaberne. De ikke-timeaflæste forbrugere indberetter på måneds- eller årsbasis deres faktiske naturgasforbrug. Det gør de ved at indsende et aflæsningskort, tast-selv eller lignende til distributionsselskaberne. For at kunne tildele transportkunderne timemængder benytter Energinet.dk de samlede forbrugsdata for timeaflæste og ikke-timeaflæste forbrugere. De ikke-timeaflæste forbrugeres del beregnes som forskellen mellem den naturgas, der er tilført distributionsområdet, og den mængde, de timeaflæste forbrugere i distributionsområdet har brugt. Læs mere om måling i Regler for Gastransport. Det samlede gasforbrug hos de ikke-timeaflæste forbrugere kaldes residualforbruget". Resuidualforbruget opgøres som en døgnmængde af distributionsselskaberne og fordeles ud på de 24 timer i døgnet efter en timefordelingsnøgle. Timefordelingsnøglen udarbejdes af Energinet.dk og anvendes i hele Danmark. På det danske gasmarked opgøres residualforbruget i et distributionsområde som den totale gasmængde leveret til distributionsområdet fratrukket det samlede gasforbrug hos de timeaflæste forbrugere i distributionsområdet. I transmissionssystemet allokeres transportkunden i hver time en mængde svarende til timefordelingsnøglen. Den totale gasmængde Den totale gasmængde leveret til et til et distributionsområde Det samlede gasforbrug hos Det samlede timeaflæste gasforbrug hos timeaflæste forbrugere i forbrugere et distributionsområde i et distributionsområde Det samlede Det samlede gasforbrug gasforbrug hos ikke - hos ikke-timeaflæste timeaflæste forbrugere i et forbrugere i et distributionsområde distributionsområde - = (A) (B) (C) Transport af gas i Danmark kort fortalt 12

14 11. Allokering Allokering finder sted, når Energinet.dk hvert gasdøgn tildeler transportkunderne timemængder på basis af forbrugsdata fra distributionsselskabet. Distributionsselskaberne oplyser hver dag inden kl. 10:00 Energinet.dk om de enkelte forbrugerporteføljers forbrug i det foregående gasdøgn. Energinet.dk oplyser hver dag inden kl. 11:00 transportkunderne om de allokerede mængder i det foregående gasdøgn samt deres energibalance. Hvis allokeringerne til forbrugerporteføljerne afviger mere end +/-20 % fra transportkundernes nomineringer, skal transportkunderne betale nomineringsgebyr. Er transportkundernes allokeringer højere end de kapaciteter, de har købt, skal de betale overleverancegebyr. Allokering i lagerpunktet sker hver time, ved at Energinet.dk allokerer en mængde svarende til transportkundens godkendte lagernominering. Allokering i entry- og transitpunkter matches dagligt. Energinet.dk tildeler transportkunderne den mængde gas, de får godkendt via matching af nomineringer i forhold til hinanden. Exitzone Danmark GTF Lager 5 matchningspunkter hvor godkendte og matchede nomineringer svarer til transportkundernes allokering Nybro Dragør Ellund Transport af gas i Danmark kort fortalt 13

15 12. Balanceoverdragelse via BTF Transportkunder, der har for meget eller for lidt balancemargin til rådighed i transmissionssystemet, kan indbyrdes handle med balancemargin i det danske transmissionssystem ved at bruge Energinet.dk's BTF (Balance Transfer Facility). Dette gælder såvel balancemargin modtaget sammen med exitzonekapacitet som balancemargin købt som en aftale om balanceservice eller via BTF. Energinet.dk kan med BTF understøtte handler med balancemargin i enheder af døgn, uger, måneder og år. Både den balancemargin, der er tildelt ved køb af exitzonekapacitet, og den balancemargin, der er købt i form af aftaler om balanceservice, kan overdrages via faciliteten. Ønsker om køb og salg af balancemargin via BTF kan annonceres på Energinet.dk's bulletin board. Energinet.dk's Balance Transfer Facility er indtil videre gratis at benytte. I praksis overdrages balancemarginen fra en transportkunde til en anden, ved at Energinet.dk registrerer den afgivende transportkundes samlede balancemargin som reduceret og den modtagende transportkundes samlede balancemargin som forøget med størrelsen af den overdragne balancemargin. Betalingsforpligtelsen over for Energinet.dk ændres ikke for den afgivende transportkunde. Den modtagende transportkundes betaling for balancemargin er således alene transportkundernes anliggende. Energinet.dk er ikke involveret i selve handelen, herunder prissætning og vilkår for de handlede gasmængder. Når to transportkunder ønsker at indgå en aftale om overdragelse af balancemargin, skal én af parterne downloade en aftaleskabelon fra Regler for Balance Transfer Facility. Brug for mere balancemargin Overdraget balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af balancemargin) Tilladt balancemargin Overdraget via BTF Tilladt balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af balancemargin) Gasbalance Overdraget balancemargin Brug for mindre balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af balancemargin) Tilladt balancemargin Overdraget via BTF Tilladt balancemargin Balanceserviceaftale (udvidelse af balancemargin) Transport af gas i Danmark kort fortalt 14

16 13. Kapacitetsoverdragelse via CTF Energinet.dk's CTF (Capacity Transfer Facility) giver transportkunder mulighed for at handle kapacitet/primær nødforsyning sekundært med hinanden bilateralt med Energinet.dk som mellemled. Hvis en transportkunde har for meget eller for lidt kapacitet/primær nødforsyning til rådighed på et givet punkt i transmissionssystemet, kan Energinet.dk med to dages varsel understøtte sådanne handler. Kapacitetsaftaler kan overdrages i enheder af døgn, uger, måneder og år. Ønsker om køb og salg af kapacitet kan annonceres på Energinet.dk's bulletin board. Energinet.dk's Capacity Transfer Facility er indtil videre gratis at benytte. I praksis overdrages kapacitet/primær nødforsyning fra én transportkunde til en anden ved at Energinet.dk registrerer den afgivende transportkundes puljede kapacitet/primære nødforsyning på det ønskede punkt som reduceret - og tilsvarende den modtagende transportkundes puljede kapacitet/primære nødforsyning i det samme punkt som forøget - med den ønskede kapacitet. Den afgivende transportkunde hæfter fortsat for kapacitetsbetalingen/betaling af nødforsyningsforpligtelsen til Energinet.dk for de overdragede kapaciteter/ den primære nødforsyning. Betaling af den variable del (volumen) overgår derimod til den modtagende transportkunde. Energinet.dk er ikke involveret i selve handelen, herunder prissætning og vilkår for de handlede gasmængder. Når to transportkunder ønsker at indgå en aftale om overdragelse af kapacitet, downloader en af parterne aftaleformularen fra Regler for Capacity Transfer Facility. Kapacitet Daglig kapacitet Ugentlig Kapacitet Kap. købt via CTF Månedlig kapacitet Kapacitet solgt via CTF Årlig kapacitet Tid Transport af gas i Danmark kort fortalt 15

17 14. Gasoverdragelse via GTF Energinet.dk's GTF giver transportkunder mulighed for at handle gas med hinanden. Energinet.dk kan før og i gasdøgnet understøtte handler omfattende gasmængder, som ønskes overdraget mellem to transportkunder. Ydelsen er specielt velegnet for transportkunder, som på et givet tidspunkt har for store eller små gasmængder til rådighed i transmissionssystemet, og som med kort varsel ønsker at ændre dette, eller som blot ønsker at gøre en god gashandel. Ydelsen er ligeledes henvendt til transportkunder, der hovedsageligt ønsker at levere gas ind i det danske transmissionssystem, og som primært har købt entrykapacitet eller meget lidt exitkapacitet. Ydelsen henvender sig på den anden side også til transportkunder, der mest beskæftiger sig med at levere gassen videre ud til distributionsområder eller til transit, og som derfor har købt exitzoneog/eller transitkapacitet. Med mulighed for gasoverdragelse via GTF'en er det således ikke længere nødvendigt at reservere både entry- og exitkapacitet i transmissionssystemet. I praksis overdrages en gasmængde fra en transportkunde til anden, ved at begge transportkunder nominerer den ønskede gasmængde via Energinet.dk's GTF. Er der en match mellem, hvad den afgivende og modtagende transportkunde ønsker, sørger Energinet.dk for at registrere de pågældende gasmængder, som derved fragår den afgivende transportkunde og tilsvarende tilgår den modtagende transportkunde i den pågældende periode. Transportkunderne informeres herom via nomineringsbekræftelser som ved alle øvrige nomineringer samt via de daglige energibalanceopgørelser efter gasdøgnet. Energinet.dk er ikke involveret i selve handelen, herunder prissætning og vilkår for de handlede gasmængder. Gas Transfer Faciliteten er indtil videre gratis at benytte. Ønsker om køb og salg af gas kan annonceres på Energinet.dk's bulletin board. Transportkunder med ønske om at handle gas Udveksler information Udveksler transportkunde-id Transportkunde A Transportkunde B Nominerer til Energinet.dk Nominerer til Energinet.dk Energinet.dk Fuldfører match Accept eller reduktion af nominering Afviser nomineringer Transport af gas i Danmark kort fortalt 16

18 15. Nødforsyning I praksis er det Energinet.dk, som har ansvaret for, at der er tilstrækkelig gas til rådighed i Danmark under nødsituationer. I sådanne tilfælde overtager Energinet.dk gasleverandøransvaret fra de kommercielle aktører. Energinet.dk dækker således en række scenarier for levering af gas til de danske gasforbrugere. Energinet.dk har anmeldt to dimensionerende hændelser til Energistyrelsen. Det vil sige, at Energinet.dk dækker: - et 3-dages scenarie med totalt afbrud af leverancer fra Nordsøen på den koldeste vinterdag (gennemsnitstemperatur -14 C i 3 døgn), - et 60-dages scenarie med sørørsbrud under gennemsnitlige vinterforhold. Energinet.dk sikrer dette gennem et betydeligt lagervolumen, som Energinet.dk selv bestiller, og gennem lagerfyldningsrestriktioner og reservationer i alternative sørørsforbindelser. Transportkunderne betaler for denne nødforsyningsforpligtelse. Transportkunder skal købe uafbrydelig nødforsyning til alle de af deres gasforbrugere, som de har indgået aftale om uafbrydelig nødforsyning med. En forbruger er enten fuldt uafbrydelig eller afbrydelig mht. nødforsyning. Forbrugere med uafbrydelig nødforsyning vil i nødsituationer blive prioriteret højere end forbrugere med afbrydelig nødforsyning. Det er transportkundens ansvar at afbryde kunder med afbrydelig nødforsyning i det omfang som Energinet.dk skønner nødvendigt. Transportkunden er ligeledes forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde tilstrækkelige leveringer af gas til transmissionsnettet. Ved køb af exitzonekapacitet skal transportkunden købe enten primær eller sekundær nødforsyning. Energinet.dk's nødforsyningsberedskab sikrer, at alle forsynes i de fleste nødforsyningssituationer. Ved nødforsyningssituationer, hvor ikke alle kan forsynes (fx ved brud på sørør i vintermånederne), vil forsyningen kunne blive afbrudt til transportkunder med sekundær nødforsyning. Transport af gas i Danmark kort fortalt 17

19 16. Fakturering, korrektioner og saldoafregning Hver måned fakturerer Energinet.dk transportkunderne for bestilt kapacitet i måneden og eventuel balanceserviceaftale i måneden. Desuden fakturerer Energinet.dk for: - variabel betaling - nomineringsgebyr - over/underleverancegebyr - køb/salg af balancegas - saldoafregning - off-spec-gebyrer - øvrige udvekslede naturgasmængder Denne fakturering sker på basis af validerede data fra distributionsselskaberne, dvs. data fremkommet på baggrund af det målte forbrug for den foregående måned hos de timeaflæste forbrugere. Det af distributionsselskaberne opgjorte residualforbrug samt fordelingen heraf på gasleverandører udgør et foreløbigt grundlag for opgørelsen (acontoopgørelse) og faktureringen i transmissionssystemet samt gasleverandørernes køb af gas. Først ved årsaflæsningen af de ikketimeaflæste forbrugeres forbrug kan der foretages en præcis opgørelse af den faktiske fordeling af residualforbruget på forbrugere og gasleverandører. Denne opgørelse kaldes saldoopgørelsen og angiver således forskellen mellem acontoopgørelserne/afregningerne og slutopgørelsen baseret på årsaflæsningerne. Den endelige opgørelse af forbruget i en måned på en ikke-timeaflæst forbrugerportefølje kan foretages, når alt forbrug i den pågældende måned er aflæst. For distributionsselskaber, der kører med rullende aflæsning, indebærer det, at den endelige opgørelse først kan foretages i den 13. måned efter forbrugsmåneden. Afregning heraf (saldoafregningen) foretages i praksis 15 måneder efter forbrugsmåneden. Pågældende måned for forbrug af kapacitet Forbrugsmåned Efterfølgende måned for forbrug af kapacitet Måned +1 Fire måneder efter Femten måneder forbrug af efter forbrug af kapacitet 3 kapacitet 14 Måned +4 Måned +15 Fakturering af: Fakturering af: Fakturering af: Fakturering af: - samlede bestillinger i måneden - bestilling af uge- og døgnkapacitet, så vidt muligt - balanceservice - ikke medtaget ugeog døgnkapacitet fra sidste måned - variable betalinger - nomineringsgebyr - over/ underleverancegebyr - 1. korrektionsfaktura - 2. korrektionsfaktura - saldoafregningsfaktura - balancebetalinger -off-spec-gebyrer Faktureres d. 15 i måneden Faktureres d. 15 i måneden Faktureres d. 21 i måneden Faktureres d. 21 i måneden Transport af gas i Danmark kort fortalt 18

20 17. Aftaler og dokumenter Aftaler: En rammeaftale er en aftale med Energinet.dk, som alle transportkunder skal indgå for at kunne købe kapacitet i transmissionssystemet og blive registreret i aktørregistret. Rammeaftalen indeholder blandt andet en kreditramme for køb af kapacitet. En Gasleverandøraftale er en aftale med Energinet.dk, som alle gasleverandører skal indgå for at blive registreret i aktørregistret. En Kapacitetsaftale er en aftale, transportkunden indgår med Energinet.dk for at føre naturgas ind i eller ud af transmissionssystemet. Transportkunden kan, inden for sin kreditramme, købe kapacitet til levering af gas ind i transmissionssystemet til de tre entrypunkter, exitzonen og de tre transitpunkter. En standardaftale for Capacity Transfer Facility (CTF) hos Energinet.dk er en aftale omkring overdragelse af naturgas fra én transportkunde til en anden, hvis en transportkunde har reserveret for meget kapacitet i forhold til sit reelle behov. En Balanceserviceaftale er en forsimplet kassekredit for balacegas, der giver mulighed for en udvidet døgnfleksibilitet med hensyn til balancegas i såvel positiv som negativ retning. En standardaftale for Balance Transfer Facility (BTF) er en aftale, hvor en transportkunde kan overdrage balancegas til en anden. En standardaftale for Energinet.dk s Gas Transfer Facility (GTF) gør det muligt for en transportkunde at overdrage gas til en anden transportkunde, hvis kunden har reserveret for meget kapacitet i forhold til sit reelle behov. En Lagerkundeaftale er en aftale om kapacitet til lager. Den omfatter injektions- og udtrækskapacitet. Forbrugerhåndteringsaftaler indgås mellem gasleverandørerne og distributionsselskaberne i de distributionssystemer, hvor gasleverandørerne ønsker at forsyne forbrugere. Dokumenter: Regler for Gastransport (RFG) er markedsvilkårene for transportkunder. Reglerne regulerer også gasleverandørernes optagelse i aktørregistret. Aktørregisterguiden beskriver processen for en aktørregistrering og godkendelse til det danske gasmarked og den løbende opdatering af aktørregistret. EdiDKgas Implementeringsguide for leverandørskifte er en guide til opsætning af elektronisk standardkommunikation mellem distributionsselskaber og gasleverandører. Editransdist Implementation Guide er en guide til opsætning af elektronisk standardkommunikation hovedsageligt mellem distributionsselskaberne og Energinet.dk, men indeholder også standardkommunikation mellem distributionsselskaber og gasleverandører. Nomineringsguide er en guide til standardkommunikation mellem transportkunder og Energinet.dk. Transport af gas i Danmark kort fortalt 19

Transport af gas i Danmark. November 2008

Transport af gas i Danmark. November 2008 Transport af gas i Danmark November 2008 Indhold 1. Det danske naturgassystem... 2 2. Markedsmodellen for gas... 3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem... 4 4. Energinet.dk som lagerejer... 6 5. Optagelse

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Forebyggende handlingsplan 2014/2016

Forebyggende handlingsplan 2014/2016 Forebyggende handlingsplan 2014/2016 24. november 2014 HIK/JBJ/MGN 1. Indledning Denne forebyggende handlingsplan er en opfyldelse af artikel 4 i EU Forordning nr. 994/2010 om foranstaltninger til opretholdelse

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0) Regler for Gasdistribution (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Regler for Gastransport Version 8.09.0

Regler for Gastransport Version 8.09.0 Regler for Gastransport Version 8.09.0 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 4. marts1. oktober 2008 Endelig udgave Regler for Gastransport, version 8.09.0 ("RfG"), Endelig udgave 2 DEL

Læs mere

Åben Energinet.dk s hjemmeside og vælg Det danske naturgassystem øverst til højre.

Åben Energinet.dk s hjemmeside  og vælg Det danske naturgassystem øverst til højre. 1. Introduktion Velkommen til Energinet.dk s bulletin board! Denne guide beskriver forløbet for en transportkunde på det danske gasmarked, der ønsker at købe/sælge gas, kapacitet eller balancemargin på

Læs mere

Regler for Gastransport Version 9.0

Regler for Gastransport Version 9.0 Regler for Gastransport Version 9.0 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 1. oktober 2008 Endelig udgave Oversættelse ikke juridisk bindende Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"),

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM

Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM Maj 2011 Regler for Gastransport, version 10.1 ("RfG") 2 DEL I: DET DANSKE NATURGASSYSTEM OG DETS AKTØRER...

Læs mere

Information om forsyningssituationen 2011-2013

Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2014 Det danske naturgassystem Roller i Gasmarkedet Forsyningssituationen Udbygning af transmissionsnettet Hvorfor

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

Hvorfor vil naturgassen ændre sig?

Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Torben Brabo Energinet.dk DGF Gastekniske Dage 2008 Energinet.dk Torben Brabo 1 Agenda for min præsentation Energinet.dk og Naturgas (fokus i organisationen) Naturgas

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Temperaturen på det liberaliserede gasmarked

Temperaturen på det liberaliserede gasmarked Temperaturen på det liberaliserede gasmarked - Et udpluk af iagttagelser Præsentation til DGFs målekonference 31. oktober 2007 Christian Meiniche Andersen / Majbritt Astrup, Energinet.dk Dato - Dok.nr.

Læs mere

Energinet.dk s metoder for fastsættelse af priser og vilkår i gastransmissionsnettet

Energinet.dk s metoder for fastsættelse af priser og vilkår i gastransmissionsnettet Til Energitilsynet Fra Energinet.dk Kopi Energinet.dk s metoder for fastsættelse af priser og vilkår i gastransmissionsnettet september 2006 I henhold til lovbekendtgørelse 2005-04-20 nr. 287, jf. 40 skal

Læs mere

Energinet.dk s nye kommercielle balanceringsmodel - metodegodkendelse (naturgas)

Energinet.dk s nye kommercielle balanceringsmodel - metodegodkendelse (naturgas) Punkt 4 Energitilsynets møde den 23. september 2014 23/09/2014 ENGROS 14/03714 /CDY/IHO/HNJ Energinet.dk s nye kommercielle balanceringsmodel - metodegodkendelse (naturgas) Resumé 1. I denne sag skal Energitilsynet

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dokumentet beskriver, hvordan transmission og distributionsselskaberne håndterer situationer, hvor der ikke kan sendes korrekte måledata til tiden.

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dette dokument er en del af dokumentationen for Naturgasmarked. Dokumentet beskriver et fælles regelsæt for Transmission og Distribution, som skal

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013 1. Baggrund... 3 2. Forordningens krav til indhold af nødplan 2012/2013... 3 2.1 Indhold af nødplan generelt... 3 30. november 2012 JBJ/HIK 3. Proces

Læs mere

Regler for BTF. (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET

Regler for BTF. (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET Regler for BTF (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 4.2 Juni 2010 Regler for BTF, version 4.1, Endelig

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 2.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 2.0) Regler for Gasdistribution (Version 2.0) Gældende fra 6. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

P Å B Ø R S E N F O R N O R D P O O L G A S

P Å B Ø R S E N F O R N O R D P O O L G A S Mellem Kunde Postnummer By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Selskab Postnummer By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT P Å B Ø

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Gas i Danmark. Forsyningssikkerhedsplan 2009

Gas i Danmark. Forsyningssikkerhedsplan 2009 Gas i Danmark Forsyningssikkerhedsplan 2009 Gas i Danmark Forsyningssikkerhedsplan 2009 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf.

Læs mere

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet 1. November 2007 13. november 2007 Titel 1 Indhold Energinet.dks rolle Mulige nye infrastrukturprojekter Eksempel: Tysk gas til Danmark kort sigt Nye gaskvaliteter

Læs mere

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status DGF Gastekniske Dage 18-19 Maj 2009 på Munkebjerg Hotel John Bo Siemonsen Naturgas Midt-Nord Indhold Baggrund Gaskvaliteten Projekter/aktiviteter

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

Guide til online aktørregister for gasleverandører

Guide til online aktørregister for gasleverandører Guide til online aktørregister for gasleverandører Version 1.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master Data... 4 3.1 Personlige data Personal Data...

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

ANALYSE: KONKUR RENCEN PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR NATURGAS UDKAST KLAUSULERET

ANALYSE: KONKUR RENCEN PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR NATURGAS UDKAST KLAUSULERET ANALYSE: KONKUR RENCEN PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR NATURGAS UDKAST KLAUSULERET UDKAST KLAUSULERET UDKAST KLAUSULERET ENERGITILSYNET DECEMBER 2015 ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR

Læs mere

GMR 2016-06-14. Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked. Christian Meiniche Andersen. Klassificering: 1

GMR 2016-06-14. Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked. Christian Meiniche Andersen. Klassificering: 1 GMR 2016-06-14 Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked Christian Meiniche Andersen Klassificering: 1 Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2015 Torben Brabo, Direktør for Gas, er meget

Læs mere

GAS DETAILMARKEDSRAPPORT. Sagnr. 17/07092 Dato:

GAS DETAILMARKEDSRAPPORT. Sagnr. 17/07092 Dato: GAS DETAILMARKEDSRAPPORT 2016 Sagnr. 17/07092 Dato: 24.08.2017 1 INDHOLD 1. Introduktion 2. Aktører på detailmarkedet 3. Forudsætninger og datagrundlag 4. Målersteder fordelt på distributionsområder 5.

Læs mere

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted 9. marts 2009 Sagsnr.: 2007060031 1. Generelt I medfør af 5.2 i Regler for Gasdistribution kan Forbrugere med Timeaflæste Målersteder vælge

Læs mere

Industriforum. 10. September 2014. Dato - Dok.nr. 1

Industriforum. 10. September 2014. Dato - Dok.nr. 1 Industriforum 10. September 2014 Dato - Dok.nr. 1 Program Dato - Dok.nr. 2 Forsyningsbillede 2014-2015 Christian Meiniche Andersen can@energinet.dk Dato - Dok.nr. 3 Forsyningsbilledet Forsyningssikkerheden

Læs mere

Forebyggende handlingsplan 2017/2018

Forebyggende handlingsplan 2017/2018 Forebyggende handlingsplan 2017/2018 3. december 2016 CMJ/JBJ/MGN/HOG 1. Indledning Denne forebyggende handlingsplan er en opfyldelse af artikel 4 i EU Forordning nr. 994/2010 om foranstaltninger til opretholdelse

Læs mere

Kommerciel afbrydelighed Hyper3

Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Informationsmøde Helle Øgaard og Camilla Mejdahl, Energinet.dk September 2016 Informationsmøde 1 Konceptet Energinet.dk køber retten til at lukke eller reducere en virksomheds

Læs mere

Kommerciel afbrydelighed Hyper3

Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Informationsmøde Helle Øgaard og Camilla Mejdahl September 2015 Informationsmøde 1 Konceptet Energinet.dk køber retten til at lukke eller reducere en virksomheds gasforbrug

Læs mere

Regler. for. tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem. (Regler for Bionaturgas)

Regler. for. tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem. (Regler for Bionaturgas) Regler for tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem (Regler for Bionaturgas) (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 4 2. DEFINITIONER...

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: -Distributionsselskab og Gasleverandør -Distributionsselskab og Transmissionsselskab I forbindelse med

Læs mere

Energinet.dk godkendelse af ændrede tariferingsmetoder (gas)

Energinet.dk godkendelse af ændrede tariferingsmetoder (gas) Punkt 4 Energitilsynets møde den 23. september 2013 Dato: 23. september 2013 Sag: 13/01922 Afd.: Engros og Transmission Sagsbehandler: /IHO/HTH Energinet.dk godkendelse af ændrede tariferingsmetoder (gas)

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Version 2.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master data... 4 3.1 Personlige data Personal

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas

Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas Energitilsynet: Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmiss... Side 1 af 17 Printet: 09:16 http://www.energitilsynet.dk/afgoerelser-og-praksis/1/afgoerelser-gas/godkendelse-af-metoder-til-fastsaettelse-af-priser-og-vilkaar-fortransmission-og-distribution-af-naturgas/

Læs mere

Erfa Konference Gasmåling Hindsgavl Slot 30. oktober 2007 v/finn V. Smith

Erfa Konference Gasmåling Hindsgavl Slot 30. oktober 2007 v/finn V. Smith Erfa Konference Gasmåling Hindsgavl Slot 30. oktober 2007 v/finn V. Smith Transmissionssystemet Afsætning: 4.2 mia.m 3 Stenlille Gaslager 0 m Ll. Torup Gaslager Aalborg Dybde (M) 500 X» X» X 1000 m 1000

Læs mere

Anmeldelse af ændring af overleverancegebyr (Exit Zone) og overleveringsgebyr (BNG Entry) 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Anmeldelse af ændring af overleverancegebyr (Exit Zone) og overleveringsgebyr (BNG Entry) 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af ændring af overleverancegebyr (Exit Zone) og overleveringsgebyr (BNG Entry) 1. august 2016 CMJ/CRU Nærværende metodeanmeldelse søger Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Fremtidens naturgas i nettet

Fremtidens naturgas i nettet Fremtidens naturgas i nettet DGF Gastekniske Dage 2010 Jesper Bruun Energinet.dk 1 Agenda Status på infrastruktur - Nordgående flow Ellund 2010-2013 - Udbygning af Ellund Egtved - Andre projekter Fremtidens

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

19-05-2009 Aalborg Gasforsyning

19-05-2009 Aalborg Gasforsyning Omsætning 18 mio excl afgifter og moms Ledninger 175 km Stikledninger 45 km Ledn.udskiftning 4-8 km pr år Kunder 10.000 stk Gasforbrug ca. 7 mio kubikmeter bygas Personale 8 stk. Regnskabsafsnit 3 stk

Læs mere

Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet

Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet Onsdag den 14. maj 2014 kl. 16:30 v/jakob Kjær, Energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk s målsætning Biogas transporteret i naturgassystemet udgør

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: - Distributionsselskab og Gasleverandør - Distributionsselskab og Transmissionsselskab i forbindelse med

Læs mere

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Konference - DGF Gastekniske Dage 13. & 14. maj 2008 John H. MølgaardM DONG Gas Distribution Agenda Baggrund for import af gas med anden kvalitet (tysk

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015

Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015 Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015 Denne afbrydelighedsaftale (i det følgende kaldet Aftalen ) er indgået mellem Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR: 28980671 (i det følgende kaldet

Læs mere

Forsyningssikkerhedsforordningen Risikovurdering

Forsyningssikkerhedsforordningen Risikovurdering Forsyningssikkerhedsforordningen Risikovurdering 2. juni 2014 mgn 0. Executive summary... 3 1. Formål... 4 2. Proces og konklusioner... 4 2.1 Arbejdsproces... 4 2.2 Konklusioner... 4 2.3 Kontakt til nabolande...

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Version 3 20. januar 2014 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master data... 4 3.1 Personlige data Personal

Læs mere

Almindelige Betingelser. for Shells salg og levering af Naturgas til Timeaflæste Forbrugssteder

Almindelige Betingelser. for Shells salg og levering af Naturgas til Timeaflæste Forbrugssteder Almindelige Betingelser for Shells salg og levering af Naturgas til Timeaflæste Forbrugssteder 1. Karakteristik Disse Almindelige Betingelser gælder for Shells salg og levering af Naturgas og er en integreret

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

METODEGODKENDELSE CMP IMPLEMENTERING I DANMARK

METODEGODKENDELSE CMP IMPLEMENTERING I DANMARK PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 METODEGODKENDELSE CMP IMPLEMENTERING I DANMARK 29. september 2015 Engros & Transmission 15/03882 HNJ RESUMÉ 1. Denne sag er en principel metodesag på

Læs mere

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 23. september 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 155 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net

Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net Fremtidige forventninger til gaskvaliteten og bestemmelse af brændværdi i Energinet.dks net Informationsmøde Viborg den 31. maj 2011 Tine Lindgren 1 Import af gas fra Tyskland Ingeniøren 12. januar 2011

Læs mere

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Henrik Andersen Dataudvekslingsgruppen En arbejdsgruppe under Fagudvalget for Gasmåling Dataudvekslingsgruppens opgave er at tilvejebringe et samlet overblik over

Læs mere

HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK,

HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK, Energistyrelsen ens@ens.dk acl.ens.dk cfe@ens.dk HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK, LOV OM NATURGASFORSYNING OG LOV OM ETABLERING OG BENYTTELSE AF RØRLEDNING TIL TRANSPSORT AF

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet. Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas

Sekretariatet for Energitilsynet. Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas Sekretariatet for Energitilsynet Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas Kvartalsrapport - 1.kvartal 2012 Indholdsfortegnelse Det danske engrosmarked for naturgas 1. Markedsbeskrivelse...

Læs mere

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.1

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.1 Regler for Bionaturgascertifikater Version 1.1 1. januar 2016 Dok. 15/07181-6 Klassificering: Offentlig/Public Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 1.1 IKRAFTTRÆDEN... 4 2 DEFINITIONER... 4 2.1 ANVENDTE

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Gasinfrastrukturen. Den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen

Gasinfrastrukturen. Den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen Gasinfrastrukturen Den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen Indhold 1. Indledning 4 2. Resumé 6 3. Scenarier for det fremtidige gassystem 10 4. Teknisk beskrivelse af gasinfrastruktur i Danmark

Læs mere

Effektiv indpasning af VE-gas - En tur i visionariet for gasmarkedet i 2025 og 2050

Effektiv indpasning af VE-gas - En tur i visionariet for gasmarkedet i 2025 og 2050 Effektiv indpasning af VE-gas - En tur i visionariet for gasmarkedet i 2025 og 2050 5. oktober 2011 Knud Boesgaard Sørensen KBS@Energinet.dk 1 Agenda Definition af en VE-gas Udviklingen som gassektoren

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3. Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder)

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) gasdistribution Betingelser for brug af DONG Gas Distribution A/S gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) 1. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Overvågning af det danske engrosmarked for naturgas

Overvågning af det danske engrosmarked for naturgas Overvågning af det danske engrosmarked for naturgas Halvårsrapport 2. halvår 214 Sekretariatet for Energitilsynet, marts 215 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Produktion, forbrug og eksport...

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 2820 Gentofte Energiselskab: Klageemne: NGF Nature Energy Forsyning CVR 2711 6469 v/ NGF Nature Energy CVR 1012 3526 Ørbækvej 260 5220 Odense

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 2. udgave Maj 2012

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 2. udgave Maj 2012 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 2. udgave Maj 2012 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Godkendelse af justering i metoden til beregning af nødforsyningstariffen for beskyttede og ikkebeskyttede danske gaskunder (UDKAST)

Godkendelse af justering i metoden til beregning af nødforsyningstariffen for beskyttede og ikkebeskyttede danske gaskunder (UDKAST) 19. september 2014 ENGROS 14/07685 HNJ Godkendelse af justering i metoden til beregning af nødforsyningstariffen for beskyttede og ikkebeskyttede danske gaskunder (UDKAST) Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO

Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO Maja Klejs Pedersen mkp@energinet.dk Energinet.dk 9. December 2013 1 Agenda Gas PSO ordningen Hvad er rammerne? Hvordan søger man? Hvordan hænger

Læs mere

BILAG til nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2014

BILAG til nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2014 BILAG til nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Baggrund... 3 Forordningens krav til indhold af nødplan 2012/2014... 3 2.1 Indhold af nødplan generelt...

Læs mere

Arbejdsgruppen for analyse af gassektoren. Februar 2016. En effektiv gassektor. Foto: Palle Peter Skov, Energinet.dk ISBN: 978-87-93180-14-7

Arbejdsgruppen for analyse af gassektoren. Februar 2016. En effektiv gassektor. Foto: Palle Peter Skov, Energinet.dk ISBN: 978-87-93180-14-7 Arbejdsgruppen for analyse af gassektoren Februar 2016 En effektiv gassektor Foto: Palle Peter Skov, Energinet.dk ISBN: 978-87-93180-14-7 Indhold 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 7 2.1 Arbejdsgruppens

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

BILAG til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2016

BILAG til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2016 BILAG til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Baggrund... 3 Forordningens krav til nødplanens indhold... 3 2.1 Indhold af nødplanen... 3 Nødplanens indhold... 4 Beredskabet

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere