Lærling i transportuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærling i transportuddannelserne"

Transkript

1 LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør Lager- og logistikoperatør Kranfører Postoperatør Togklargører Renovationschauffør Tankbilchauffør Buschauffør Redder Lufthavnsoperatør

2 Forord Denne pjece henvender sig til virksomheder og lærlinge, der starter på en erhvervsuddannelse inden for transport og logistik. Her beskrives indgåelse af uddannelsesaftale, prøvetid, uddannelsesforløbet, skoleperioderne, praktikperioderne, studieturen, svendeprøven m.v. samt hvordan eventuelle uenigheder håndteres. Pjecen er udarbejdet af TUR - Transporterhvervets UddannelsesRåd, hvor transportbranchens parter har sæde. Parterne arbejdsgiverforeninger og fagforbund har stor indflydelse på indholdet og målene i en erhvervsuddannelse. Det sker ikke kun gennem det faglige udvalg TUR, men også gennem lokal indflydelse i skolernes bestyrelser og de Lokale Uddannelsesudvalg. En række forhold er dog fastsat gennem lovgivning. Det gøres der rede for i denne pjece. Det kan anbefales at søge oplysninger på TURs hjemmeside Her finder man de nyeste informationer om alt vedrørende transportuddannelser. Oversigt Før uddannelsen starter 3 Uddannelsesaftalen 7 Løn og vilkår 10 Under uddannelsen 12 Ved uddannelsens afslutning 17 Ved uenighed om uddannelsen 20 Nyttige links 24

3 Før uddannelsen starter Ansættelse af lærlinge Når der skal findes en lærling til virksomheden, er det nødvendigt at være mindst lige så grundig som ved ansættelsen af andre medarbejdere: Når prøvetiden for en lærling er overstået, kan ansættelsen kun bringes til ophør hvis lærlingen - eller virksomheden - misligholder aftalen om uddannelse, eller hvis begge parter er enige om det. At finde hinanden Der er mange måder at få kontakt med lærlinge på: Personlig kontakt, annonce i avisen, uopfordrede ansøgninger eller ved at bede den lokale transportskole finde egnede ansøgere. For tiden er der mangel på lærlinge, specielt til chaufførområdet. Det kan være en god ide, hvis virksomheden har mulighed for at præsentere sig over for sin lokale folkeskole, f.eks. ved besøg på skolen, eller modtagelse af elever i erhvervspraktik. TUR har udarbejdet folderen Hvordan finder virksomhed og lærling hinanden?, den indeholder flere forslag og gode ideer. Folderen kan hentes på TURs hjemmeside under Virksomheder Skolepapirer Det er en god idé at tage en mulig lærling i praktik i nogle dage, af hensyn til begge parter. Det er under alle omstændigheder vigtigt at se ansøgerens skolepapirer, især skolevejledningen fra grundforløbet på transportskolen. Skolepapirerne kan nemlig direkte eller indirekte indeholde information om evt. huller i lærlingens almene forudsætninger (f.eks. inden for dansk, matematik eller sprog). I nogle tilfælde kan dette indebære behov for forlængelse af uddannelsen. Grebet rigtigt og rettidigt an kan en sådan situation dog godt ende med en vellykket uddannelse - og en dygtig fremtidig faglært medarbejder. 3

4 Mange virksomheder skriver uddannelsesaftale med lærlinge, inden de har afsluttet grundforløbet, og de har derfor ikke modtaget lærlingens skolevejledning endnu. Men uddannelsens hovedforløb, og dermed prøvetiden vil først starte senere - og inden da skal man sikre sig, at skolevejledningen er gennemset. Godkendelse som læreplads Kun virksomheder, som er godkendt af Transporterhvervets Uddannelses Råd - TUR, må ansætte og uddanne lærlinge. Virksomheder, som vil ansøge om godkendelse eller have yderligere information, kan hente et ansøgningsskema hos TUR på under Virksomheder, eller hos den nærmeste transportskole. 4 måder at starte på En erhvervsuddannelse veksler mellem praktik (oplæring) i virksomheden og skolegang. Dvs. at når lærlingen ikke er på skole, arbejder og uddannes lærlingen i virksomheden. Den normale start Det mest almindelige er at antage en lærling efter, at grundforløbet på en transportskole er gennemført. Lærlingen har så et grundlæggende kendskab til transport og håndtering af gods samt en række almene fag, men ingen kørekort og certifikater. Når uddannelsen starter på denne måde, er læretiden normalt 2½ år. Ny mesterlære Man kan antage en lærling, der ikke først har gået på en transportskole. Det ligner den gamle mesterlære-måde at uddanne lærlinge på. Så skal lærlingen være op til 1 år i virksomheden og gennemføre, hvad der svarer til grundforløbet i virksomheden. Skolen skal involveres, og der skal laves en plan for lærlingens oplæring. I denne plan kan indgå, at lærlingen skal tage visse fag, typisk almene og IT, på skolen. Den indledende periode afsluttes med en praktisk prøve i virksomheden, som tilrettelægges og afholdes sammen med skolen. Derefter veksles mellem praktik i virksomheden og skolegang i den resterende tid, så den samlede læretid er på 3 år. 4

5 Inden ansættelse af en mesterlære-lærling bør skolen kontaktes med henblik på nærmere information om skolens medvirken, skoleperioder m.v. Praktik i virksomheden inden grundforløbet Man kan også vælge at lærlingen starter med praktik i virksomheden inden grundforløbet. Det kan være en god mulighed for at sikre sig netop den lærling, man ønsker. Hvis uddannelsen starter på denne måde, skal der betales løn til lærlingen i hele forløbet, også det halve år på skole. Dele af lønudgiften refunderes dog af Arbejdsgivernes ElevRefusion - AER. Der er ingen regler for hvor lang tid denne praktik skal vare, men hele uddannelsesforløbet må højst vare 3 år for Redder dog 3½ år. Vær opmærksom på, hvornår skolen starter grundforløb. Nogle skoler starter hver 5. uge andre hvert ½ år. Andre muligheder Der gælder særlige regler for voksne, der vil starte en erhvervsuddannelse. Vær opmærksom på, at voksne over 21 år, der har haft kørekort B i mindst tre år og som har anden uddannelse, har mulighed for helt at springe grundforløbet over og starte direkte på hovedforløbet, der i dette tilfælde vil kunne afkortes til ca. 1½ år. Trin 1 afstigning En uddannelsesaftale kan omfatte hele uddannelsen frem til svendebrev (trin 2) eller kun frem til trin 1, som typisk ligger et år inde i hovedforløbet. Hvis uddannelsesaftalen kun omfatter trin 1 får lærlingen ikke et svendebrev, men et uddannelsesbevis. Lærlingen kan dog altid vende tilbage og tage trin 2 og dermed få svendebrev. Ikke alle uddannelser har trin 1, men følgende har: Chaufføruddannelsen med uddannelsesbevis som Lastbilchauffør Lageruddannelsen med uddannelsesbevis som Lagermedhjælper Buschaufføruddannelsen med uddannelsesbevis som Rutebilchauffør

6 Postuddannelsen med uddannelsesbevis som Postdistributør Lufthavnsuddannelsen med uddannelsesbevis som Transportarbejder i lufthavn Ønsker en lærling at benytte afstigning, skal det aftales med arbejdsgiver når uddannelsesaftalen indgås! Afkortning af uddannelsen Afkortning Har man som lærling andre eller flere kvalifikationer, f.eks. en anden uddannelse, stort kørekort og certifikater eller relevant erhvervserfaring, har man ret til at få sin uddannelse afkortet. Så skal man: 1. Henvende sig til skolen og søge om afkortning af sin skoleuddannelse 2. Henvende sig til TUR og søge om afkortning af sin samlede uddannelsestid Vær opmærksom på, at afkortning skal søges inden uddannelsesaftalen træder i kraft!

7 Uddannelsesaftalen Lovgrundlag Uddannelsesaftale Der skal indgås en uddannelsesaftale mellem lærling og virksomheden på grundlag af Lov om Erhvervsuddannelse. Uddannelsesaftalen er en særlig formular, som udleveres af skolen eller kan hentes fra Undervisningsministeriets hjemmeside Skolen hjælper gerne med udfyldelsen. Når uddannelsesaftalen er underskrevet og godkendt, udløses der en sum penge til skolen til at uddanne lærlingen for. Samtidig registreres det, at virksomheden nu er berettiget til refusion fra Arbejdernes ElevRefusuion AER. Se evt. Uddannelsesaftalen indsendes til den skole, som lærlingen skal gå på. Skolen gennemser og registrerer aftalen og sikrer sig, at virksomheden er godkendt. Skolen sender kopi af uddannelsesaftalen til TUR. Ved at underskrive uddannelsesaftalen har begge parter forpligtet sig til at gennemføre hele uddannelsen eller den del af uddannelsen, som man er blevet enige om. Aftalen kan dog ophæves i prøvetiden. Prøvetid Gensidig prøvetid Virksomheden og lærlingen har en gensidig prøvetid på 3 måneder fra den dato, hvor uddannelsen begynder. Skoleperioder medregnes ikke i prøvetiden. I disse 3 måneder kan uddannelsesaftalen ophæves uden begrundelse. Derefter kan uddannelsesaftalen kun ophæves: 1. når begge parter er enige om det. Så meddeler virksomheden og lærlingen blot skolen, at man er blevet enige om at slutte. 2. når den ene part misligholder aftalen. 7

8 Ophævelse i utide For at uddannelsesaftalen kan ophæves skal der, som nævnt, enten være enighed mellem parterne om det, eller den ene part skal misligholde aftalen væsentligt - se afsnittet Ved uenighed om uddannelsen. Skolen kan udlevere en blanket, som kan benyttes til ophævelse af uddannelsesaftalen. Særlige forhold omkring kørekort og certifikater Der er imidlertid nogle særlige forhold omkring kørekort og certifikater, som kan føre til, at uddannelsesaftalen ophæves i utide. Der er tale om de kørekort og certifikater, som hører med til uddannelsen, og som skal være erhvervet, for at uddannelsen kan afsluttes. Hvis en lærling er dumpet i køreuddannelsen på skolen (lærlingen har ret til flere forsøg) og dermed ikke har fået udstedt kørekort, må lærlingen selv sørge for at få det manglende kørekort. Virksomheden kan sætte en passende tidsgrænse (f.eks. 3 måneder). Hvis lærlingen derefter stadig ikke har erhvervet kørekortet, kan uddannelsesaftalen ophæves, både af virksomheden og af lærlingen, med begrundelsen bristede forudsætninger. I nogle tilfælde kan en alternativ løsning være, at lærlingen går skoleperioden om. Det betyder for det meste, at den samlede uddannelse så forlænges. Hvis en lærling er dumpet 2 gange til en certifikat-prøve, kan uddannelsesaftalen ligeledes ophæves af begge parter. Andre former for bristede forudsætninger kan f.eks. være frakendelse af kørekort. Virksomhedslukning Også i tilfælde hvor virksomheden lukkes - eller den del af virksomheden, hvor lærlingen oplæres, nedlægges - kan uddannelsesaftalen ophæves i utide. Hvis virksomheden derimod sælges, skal den nye ejer overtage uddannelsesaftalen, og den nye ejer kan overtage godkendelsen, hvis driftsforholdene er uændrede.

9 Urigtige forudsætninger Endelig kan en uddannelsesaftale ophæves på grund af urigtige forudsætninger. Det kan f.eks. være tilfælde, hvor virksomheden ikke har det udstyr og materiel, som den har opgivet, eller at lærlingen har undladt at oplyse om f.eks. frakendelse af kørekort. I tilfælde af bristede eller urigtige forudsætninger skal sagen behandles af organisationerne og TUR, bortset fra de tilfælde, hvor det drejer sig om kørekort og certifikater. Kontakt skolen ved ophævelse Det er under alle omstændigheder virksomhedens pligt at underrette skolen, hvis uddannelsesaftalen ophæves.

10 Løn og vilkår Overenskomst I lov om erhvervsuddannelser er det bestemt, at lærlingens løn mindst skal være den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverforening, skal derfor følge den pågældende overenskomsts bestemmelser om lærlinge. Hvis virksomheden ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, skal virksomheden - jævnfør ovenstående citat fra lov om erhvervsuddannelser - følge bestemmelserne i uddannelsesområdets kollektive overenskomst. Det vil i de fleste tilfælde være den overenskomst for lærlinge, som er indgået mellem 3F s Transportgruppe og HTS-A. Overenskomsten følges gennem hele uddannelsen. Alle overenskomsterne er indgået med 3F som arbejdstagerpart bortset fra togklargører. En lærling behøver ikke være medlem i den arbejdstagerorganisation, som har indgået overenskomsten, men løn og vilkår er stadig gældende, også selv om alle medarbejdere i virksomheden er medlem af en anden fagforening. Der kan indhentes yderligere oplysninger om løn og arbejdsvilkår hos overenskomsternes parter, som er angivet i sidste afsnit af denne pjece. Her kan de gældende overenskomster rekvireres. TUR anbefaler dog alle virksomheder og lærlinge i branchen at være medlemmer af de relevante overenskomstbærende organisationer. Medlemskab indebærer retten til en række forskellige serviceydelser, herunder bistand i tilfælde af uoverensstemmelser i forbindelse med uddannelsesforløbet. 10

11 Ferie for lærlinge Ferieloven Ferie gives og afholdes efter ferieloven. Hvis en uddannelse påbegyndes inden den 1. juli, har lærlingen ret til 5 ugers ferie i dette ferieår, og arbejdsgiveren betaler løn for den del af ferien, som lærlingen ikke har feriekort til. Hvis uddannelsen starter efter den 1. juli, har lærlingen kun ret til lønnet ferie, hvis virksomheden i dette første ferieår holder lukket, og da højst 1 uge. Det kan dog yderligere aftales, at lærlingen holder ferie for egen regning. Fra næste ferieår har lærlingen ret til 5 ugers ferie. Efter endt uddannelse får lærlingen 12½ % af den samlede lønindtægt i det sidste optjeningsår, altså almindelige feriepenge. 11

12 Under uddannelsen Uddannelsesbog Alle lærlinge udstyres med en uddannelsesbog. I denne kan man finde lærlingens uddannelsesplan og skoleerklæringer. Virksomheden skal efter hver praktikperiode udfylde en praktikerklæring. Formålet med uddannelsesbogen er bl.a. at styrke samspillet med skole og virksomhed i samarbejdet om den bedst mulige uddannelse for lærlingen. Elevplan På sigt skal alle lærlinges uddannelsesbøger findes på Internettet på Hvis skolen bruger Elevplan, skal praktikerklæringerne lægges ind her. Som lærling eller uddannelsesansvarlig i en virksomhed, kan man logge ind i Elevplan. (Det kræver en henvendelse til skolen for at få et login) Elevplan giver mange muligheder for at følge lærlingens uddannelse tæt, også mens lærlingen er på skole, bl.a. ved registrering af fravær. Praktikregler Vejledning For alle uddannelser er der fastsat praktikregler med tilhørende vejledning. Vejledningens hovedformål er at støtte virksomhederne i den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsen for lærlingen, og de er fastsat efter grundige forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. Praktikreglerne er fastsat i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelsen, og skal som sådan følges. Uddannelsesbekendtgørelser På TURs hjemmeside findes links til de forskellige uddannelsesbekendtgørelser inden for transport- og logistikområdet. Se under Bibliotek. 12

13 Uddannelsesbogen for praktik Funktioner og færdigheder For at styrke den praktiske uddannelse får hver lærling en uddannelsesbog for praktik, som følger lærlingen hele uddannelsen igennem. Den indeholder en beskrivelse af de funktioner og færdigheder, som lærlingen beskæftiges med i praktikuddannelsens perioder. Virksomhedens ledelse, repræsentanten for arbejdstagerne og lærlingen skal udfylde og underskrive uddannelsesbogen efter hver praktikperiode. Uddannelsesbogen for praktik skal normalt være en del af lærlingens samlede uddannelsesbog, men hvis skolen ikke har sørget for at indarbejde den, kan den hentes på TURs hjemmeside under Virksomheder. Oplæringsansvarlig i virksomheden Der skal udpeges en eller flere medarbejdere i virksomheden, som er ansvarlig for lærlingens oplæring. TUR afholder kurser for oplæringsansvarlige også kaldet trænere. Det er en rigtig god ide at sende sine trænere på sådan et kursus. Kontakt TUR for yderligere oplysninger. Skolevejledninger Efter hver skoleperiode laver skolen en vejledning om, hvordan lærlingen klarer sig. Det er vigtigt at holde øje med vejledningen for at sikre, at alt er i orden. Men virksomheden er naturligvis altid velkommen til at kontakte skolen og få en snak med lærlingens kontaktlærer. 13

14 Indhold I vejledningen kan skolen f.eks. anbefale, at lærlingen i virksomheden bør opnå mere rutine inden for et arbejdsområde, eller at lærlingen inden næste skoleperiode skal læse nogle ting op. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at lærlingen går en hel - eller dele af en - skoleperiode om. Det kan da være nødvendigt at forlænge uddannelsesaftalen, således at uddannelsen får en varighed, så alle de øvrige skoleperioder kan nås. Samarbejdet med skolen Kontaktlærer Hver lærling har en kontaktlærer på skolen. De kan ofte hjælpe med løsninger, hvis der opstår problemer. Skolerne er meget interesseret i kontakt og samarbejde med virksomheden om uddannelsen. De fleste skoler gennemfører flere skoleperioder af samme slags hvert år, og det kan derfor i nogle tilfælde lade sig gøre at få flyttet en skoleperiode til et tidspunkt, hvor det passer virksomheden bedre. Men jo hurtigere man henvender sig, jo større er muligheden for at skolen kan være fleksibel. Lærlingekonsulent Skolerne har også medarbejdere der har til opgave at hjælpe virksomhederne med at finde lærlinge, søge godkendelse og få oprettet uddannelsesaftale. Disse medarbejdere kommer gerne på besøg i virksomheden. 14

15 Samarbejdet med det lokale erhvervsliv Lokale uddannelsesudvalg På hver skole er der oprettet et lokalt uddannelsesudvalg, LUU, som skal rådgive skolen om alle spørgsmål i forbindelse med uddannelsen. I udvalget sidder repræsentanter for virksomheder og faglige organisationer i lokalområdet. Deres opgave er at sørge for, at uddannelserne foregår på en sådan måde, at de er til bedst mulig gavn for områdets virksomheder og unge. LUU udpeger censorer til svendeprøven, medvirker ved godkendelse af læresteder og fremskaffelse af lærepladser, rådgiver skolen om uddannelsen og udbygger kontakten til det lokale erhvervsliv. Virksomhed og lærlinge er meget velkomne til at henvende sig til skolens LUU. Skolen er sekretær for udvalget og kan oplyse om navne på medlemmer. Kørekort og certifikater Uddannelserne indeholder mange kørekort og certifikater, som skal erhverves på kort tid, og det kan give nogle lærlinge problemer at nå det hele. Alle kørekort og certifikater skal nemlig tages, for at der kan udstedes et svendebrev eller uddannelsesbevis for trin 1. Praktisk erfaring Det er derfor vigtigt, at lærlingen får mulighed for at opnå erfaring i virksomheden, f.eks. i kørsel med lille bil inden det store kørekort, kørsel med lastbil inden kørekort til anhænger, osv. Skolen skal yde speciel hjælp til lærlinge, der har særlige vanskeligheder. Til visse skoleperioder kan det være et adgangskrav, at kørekort fra en forudgående skoleperiode er bestået. Lærlingen kan opnå certifikat til gaffeltruck, også selv om de ikke er fyldt 18 år. Lærlinge må ikke under nogen omstændigheder føre certifikatkrævende gaffeltruck uden certifikat. 15

16 Hvis lærlingen - efter flere forsøg - ikke kan bestå en køre- eller certifikatprøve, kan uddannelsen afbrydes (se afsnittet: Ophævelse i utide). Studietur til udlandet Det er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen, at lærlingen i den sidste skoleperiode skal deltage i faget Samfundsfag med internationale forhold og studietur. I faget indgår en studietur til udlandet. Dette har branchens organisationer bestemt, fordi kendskab til internationale forhold er af stor betydning for de unges uddannelse. Efter studieturen skal lærlingen deltage i udarbejdelsen af en rapport om turen. Rapporten tilsendes virksomheden og TUR. Finansiering I de fleste gældende overenskomster for uddannelserne er det fastlagt, at virksomheden skal betale omkostningerne i forbindelse med studieturen, dog maksimalt et beløb, som fastsættes af det faglige udvalg (for tiden kr.). I nogle tilfælde er virksomheden imidlertid ikke pålagt at betale disse omkostninger; de fleste virksomheder vælger alligevel at gøre det, for at give lærlingen en så god uddannelse som muligt. Skulle det ske, at en lærling ikke kan skaffe midler til studieturen, så skal lærlingen modtage anden undervisning på skolen, mens studieturen varer. Lærlingen kan blive opkrævet et beløb, svarende til den sparede skolehjemsudgift, som sit bidrag til studieturen, uanset om lærlingen bor på skolehjem. Opkrævning Skolen fremsender en á conto opkrævning til virksomheden i god tid inden studieturen afholdes. Efter studieturen afregner skolen med virksomheden, på grundlag af et regnskab for turen. Refusion af udgifter Virksomheder der er medlemmer af Handel Transport og Serviceerhvervenes Arbejdsgiverforening HTS-A skal betale for studieturen, men kan få udgiften refunderet i de uddannelsesfonde, som disse organisationer har opbygget sammen med 3F. 16

17 Ved uddannelsens afslutning Svendeprøven Svendeprøven består af 2 prøver: en skriftlig prøve i paratviden, aflagt via Internettet over for TUR en praktisk prøve på maksimalt 3 timer med ½ times forberedelse. Prøven afholdes under medvirken af to eksterne censorer. Der gives karakter efter 13 skalaen. Svendeprøven og den praktiske prøve i svendeprøven skal bestås med karakteren 6. Censorer Censorerne/skuemestrene er to personer fra det lokale erhvervsliv, udpeget af det lokale uddannelsesudvalg. Svendeprøvegebyr Virksomheden skal betale et svendeprøvegebyr, der fastsættes af TUR. Gebyret, der indbetales til TUR, er for tiden (pr. august 2006) kr ,- Gebyret opkræves hos arbejdsgiveren af TUR, når lærlingen tilmeldes til svendeprøve af skolen. Svendeprøvegebyret er ikke momsbelagt. Svendeprøvegebyret skal dække omkostninger til: Censorer/skuemestre, uddannelse af censorer, udvikling af spørgsmål til svendeprøver, TURs udgifter vedrørende svendeprøver (administration, databasevedligeholdelse m.m.) samt tilskud til svendeprøveafslutning på skolen. Udlevering af svendebrev Når svendeprøven er afsluttet, afholder skolen en lille fest, som markerer afslutningen af skoleuddannelsen. Den faglige uddannelse er dog ikke slut, selvom lærlingen har været til svendeprøve. Uddannelsen slutter først, når uddannelsesaftalen udløber og virksomheden udleverer et svendebrev til lærlingen. (Svendebrevet fremsendes til virksomheden af TUR). 17

18 Skolebevis Når lærlingen har afsluttet sin sidste skoleperiode og gennemført hele skoleuddannelsen på tilfredsstillende vis, udsteder skolen et skolebevis. Betingelser Det er dog en betingelse, at lærlingen: har taget alle uddannelsens kørekort, certifikater og kvalifikationsbeviser har bestået svendeprøven har et gennemsnit af samtlige karakterer på mindst 6 ikke har karakteren 00 i noget fag Hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt, og hvis både lærling og virksomhed er enige om det, kan uddannelsen forlænges, således at lærlingen får mulighed for at nå det manglende. Lærlingen kan f.eks. gå en skoleperiode om. Praktikerklæring Når lærlingen er ved at afslutte sin praktiske uddannelse i virksomheden, underskriver virksomheden en praktikerklæring. Erklæringen findes på TURs hjemmeside under Virksomheder. Denne erklæring angiver, at lærlingen har lært det, som han eller hun skulle i virksomheden. Indsend til TUR Erklæringen udfyldes og sendes i god tid til TUR - det faglige udvalg. 18

19 Svendebrev Når TUR har modtaget praktikerklæringen fra virksomheden og kopi af skolebeviset fra skolen, udsteder TUR svendebrevet, som fremsendes til virksomheden. Hermed er lærlingen udlært, og endnu en veluddannet faglært medarbejder i transportbranchen er klar til at tage fat. Mange virksomheder afholder en lille højtidelighed, når de overrækker svendebrevet, der jo markerer afslutningen på 3 års uddannelse. Vilkår for optagelse i A-kasse Senest 14 dage efter afslutning I lighed med andre som afslutter en kompetencegivende uddannelse, har den nyuddannede ret til at blive optaget i en arbejdsløshedskasse og modtage dagpenge som nyuddannet ved ledighed. Det kræver dog, at lærlingen har meldt sig ind senest 14 dage efter, at uddannelsen er afsluttet. Betingelse Betingelsen for, at uddannelsen er afsluttet er, at der er udstedt et svendebrev (eller et uddannelsesbevis ved kort uddannelse/afstigning) Lærlingene opfordres dog til i god tid inden afslutningen af uddannelse at rette henvendelse til den relevante A-kasse (i det fleste tilfælde 3F) med henblik på information om rettigheder og pligter ved medlemskab. 19

20 Ved uenighed om uddannelsen Samarbejdet i virksomheden Information Den bedste uddannelse af lærlinge opnås, når alle i virksomheden er informeret om hvad der skal ske, og hvordan uddannelsen forløber. De medarbejdere, som skal deltage i oplæringen af lærlingen eller arbejde sammen med lærlingen, bør tages med på råd i udformningen af en uddannelsesplan, ligesom medarbejdernes tillidsrepræsentant - hvis en sådan findes - bør holdes løbende informeret. Arbejdsopgaver Der skal dog ikke herske tvivl om, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for lærlingens uddannelse, herunder hvilke arbejdsopgaver lærlingen skal påtage sig, og hvem lærlingen skal arbejde sammen med. Der kan selvfølgelig opstå problemer, som ikke sådan lige kan løses. Misligholdelse af uddannelsesaftalen. Uddannelsesaftalen kan som nævnt ikke ophæves efter prøvetiden, med mindre parterne er enige om det - eller hvis en af parterne misligholder den væsentligt. Misligholdelse fra virksomheden En virksomhed kan misligholde aftalen, hvis den f.eks.: undlader at sende sin lærling på skole ikke overholder gældende overenskomst groft overtræder reglerne for den praktiske uddannelse i virksomheden på anden måde undlader at uddanne lærlingen ordentligt. Lærlingen har da ret til at ophæve uddannelsesaftalen og i nogle tilfælde ret til en erstatning, men inden man kommer så langt, skal man have forsøgt at tale sig til rette, og organisationerne og det faglige udvalg skal have været inddraget. 20

21 Misligholdelse fra lærlingen En lærling kan misligholde aftalen ved f.eks.: at undlade at møde på arbejde eller på skolen uden lovlig grund at undlade at udføre det arbejde, man er sat til For at uddannelsesaftalen kan ophæves, skal der normalt gives advarsel, mundtligt og skriftligt, man skal have forsøgt at tale sig til rette, og organisationerne og det faglige udvalg skal have været inddraget. Også en lærling kan idømmes en erstatning for at misligholde uddannelsesaftalen. Hvis lærlingen fradømmes kørekortet eller bortvises fra skolen, kan uddannelsesaftalen ophæves uden varsel. Misligholdelsen kan også skyldes urigtige eller bristede forudsætninger. Kontakt fagligt udvalg - TUR Hvis et problem kommer så langt, at en af parterne ønsker at ophæve uddannelsesaftalen på grund af misligholdelse, skal det faglige udvalg - TUR kontaktes. Mægling ved det faglige udvalg Når sagen indbringes for det faglige udvalg, vil udvalget udbede sig skriftligt materiale. I en sådan situation må det på det kraftigste anbefales, at parterne søger hjælp hos deres organisation. Mæglingsmøde Derefter afholder TUR et mæglingsmøde, hvor der møder en repræsentant fra henholdsvis arbejdsgiverside og arbejdstagerside samt udvalgets sekretær. I mæglingsmødet deltager parterne samt deres eventuelle hjælpere. Mæglingsmødet vil normalt blive afholdt hos TUR i København. Parterne afholder sine egne udgifter i forbindelse med mæglingsmødet. Hvis det på mødet kan lade sig gøre at nå et forlig, underskrives dette, og alt er i orden. 21

22 Afgørelse i Tvistighedsnævnet Hvis det ikke kan lade sig gøre at opnå forlig ved mæglingsmødet, må den af parterne der mener sig forurettet, indbringe sagen for Tvistighedsnævnet, helst via sin organisation. Tvistighedsnævnet, der er nedsat efter Lov om Erhvervsuddannelse, har en dommer som formand og repræsentanter for organisationerne som medlemmer. Nævnet kan træffe afgørelser i sager om misligholdelse og kan idømme erstatninger. Nævnets afgørelser kan indbringes for en domstol senest 8 uger efter afgørelsen. Overenskomsternes parter Arbejdsgiverside På arbejdsgiverside har følgende organisationer indgået overenskomster, som dækker transportområdets lærlingeuddannelser: HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen, herunder - Arbejdsgiverforeningen for Transport & Logistik (ATL) - Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT) - Jernbanernes Arbejdsgiverforening (JA) - Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) Dansk Industri - DI Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening - BOA DSB Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 22

23 Arbejdstagerside Arbejdstagerside er i alle tilfælde: Fagligt Fælles Forbund 3F bortset fra dele af baneområdet, hvor det er Dansk Jernbaneforbund Det faglige udvalg I det faglige udvalg - TUR - har alle ovenstående organisationer sæde. Ud over de nævnte er Fag og Arbejde (FOA) og Københavns Brandvæsen repræsenteret med pladser i TURs brancheudvalg for redderuddannelsen. 23

24 Nyttige links Overenskomsternes parter HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen, herunder - Arbejdsgiverforeningen for Transport & Logistik (ATL) - Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT) - Jernbanernes Arbejdsgiverforening (JA) - Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening - BOA Dansk Industri - DI Dansk Jernbaneforbund DSB Fagligt Fælles Forbund - 3F Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Diverse uddannelseslink Arbejdsgivernes Elevrefusion - AER Information om erhvervsuddannelsen - lærlinge Uddannelsesguiden Værktøj til planlægning af erhvervsuddannelser 24

25 Skoler med erhvervsuddannelse inden for transport AMU Nordjylland AMU Vest, Esbjerg CEUS, Nykøbing F. Erhvervsskolen Hamlet, Hillerød EUC Vest, Esbjerg EUC Nordvestsjælland, Holbæk EUC-Syd Fredericia/Middelfart tekniske skole Holstebro tekniske Skole Odense tekniske Skole Randers tekniske Skole Selandia, Slagelse TEC Landtransport, Hvidovre Vitus Bering, Horsens Ålborg tekniske Skole Århus tekniske Skole 25

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Håndbog for Glarmesteruddannelsen

Håndbog for Glarmesteruddannelsen Håndbog for Glarmesteruddannelsen August 2010 Glarmesterfagets faglige udvalg Forord Håndbog for Glarmesteruddannelsen er udfærdiget som en hjælp i hverdagen for virksomheder, der har eller agter at antage

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE

GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE Forord Denne guide er tænkt som en hjælp til uddannelses- og erhvervsvejlederen. Bogen er rammen om de funktioner, du som vejleder skal varetage. Bogen er udarbejdet

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere