Lærling i transportuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærling i transportuddannelserne"

Transkript

1 LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør Lager- og logistikoperatør Kranfører Postoperatør Togklargører Renovationschauffør Tankbilchauffør Buschauffør Redder Lufthavnsoperatør

2 Forord Denne pjece henvender sig til virksomheder og lærlinge, der starter på en erhvervsuddannelse inden for transport og logistik. Her beskrives indgåelse af uddannelsesaftale, prøvetid, uddannelsesforløbet, skoleperioderne, praktikperioderne, studieturen, svendeprøven m.v. samt hvordan eventuelle uenigheder håndteres. Pjecen er udarbejdet af TUR - Transporterhvervets UddannelsesRåd, hvor transportbranchens parter har sæde. Parterne arbejdsgiverforeninger og fagforbund har stor indflydelse på indholdet og målene i en erhvervsuddannelse. Det sker ikke kun gennem det faglige udvalg TUR, men også gennem lokal indflydelse i skolernes bestyrelser og de Lokale Uddannelsesudvalg. En række forhold er dog fastsat gennem lovgivning. Det gøres der rede for i denne pjece. Det kan anbefales at søge oplysninger på TURs hjemmeside Her finder man de nyeste informationer om alt vedrørende transportuddannelser. Oversigt Før uddannelsen starter 3 Uddannelsesaftalen 7 Løn og vilkår 10 Under uddannelsen 12 Ved uddannelsens afslutning 17 Ved uenighed om uddannelsen 20 Nyttige links 24

3 Før uddannelsen starter Ansættelse af lærlinge Når der skal findes en lærling til virksomheden, er det nødvendigt at være mindst lige så grundig som ved ansættelsen af andre medarbejdere: Når prøvetiden for en lærling er overstået, kan ansættelsen kun bringes til ophør hvis lærlingen - eller virksomheden - misligholder aftalen om uddannelse, eller hvis begge parter er enige om det. At finde hinanden Der er mange måder at få kontakt med lærlinge på: Personlig kontakt, annonce i avisen, uopfordrede ansøgninger eller ved at bede den lokale transportskole finde egnede ansøgere. For tiden er der mangel på lærlinge, specielt til chaufførområdet. Det kan være en god ide, hvis virksomheden har mulighed for at præsentere sig over for sin lokale folkeskole, f.eks. ved besøg på skolen, eller modtagelse af elever i erhvervspraktik. TUR har udarbejdet folderen Hvordan finder virksomhed og lærling hinanden?, den indeholder flere forslag og gode ideer. Folderen kan hentes på TURs hjemmeside under Virksomheder Skolepapirer Det er en god idé at tage en mulig lærling i praktik i nogle dage, af hensyn til begge parter. Det er under alle omstændigheder vigtigt at se ansøgerens skolepapirer, især skolevejledningen fra grundforløbet på transportskolen. Skolepapirerne kan nemlig direkte eller indirekte indeholde information om evt. huller i lærlingens almene forudsætninger (f.eks. inden for dansk, matematik eller sprog). I nogle tilfælde kan dette indebære behov for forlængelse af uddannelsen. Grebet rigtigt og rettidigt an kan en sådan situation dog godt ende med en vellykket uddannelse - og en dygtig fremtidig faglært medarbejder. 3

4 Mange virksomheder skriver uddannelsesaftale med lærlinge, inden de har afsluttet grundforløbet, og de har derfor ikke modtaget lærlingens skolevejledning endnu. Men uddannelsens hovedforløb, og dermed prøvetiden vil først starte senere - og inden da skal man sikre sig, at skolevejledningen er gennemset. Godkendelse som læreplads Kun virksomheder, som er godkendt af Transporterhvervets Uddannelses Råd - TUR, må ansætte og uddanne lærlinge. Virksomheder, som vil ansøge om godkendelse eller have yderligere information, kan hente et ansøgningsskema hos TUR på under Virksomheder, eller hos den nærmeste transportskole. 4 måder at starte på En erhvervsuddannelse veksler mellem praktik (oplæring) i virksomheden og skolegang. Dvs. at når lærlingen ikke er på skole, arbejder og uddannes lærlingen i virksomheden. Den normale start Det mest almindelige er at antage en lærling efter, at grundforløbet på en transportskole er gennemført. Lærlingen har så et grundlæggende kendskab til transport og håndtering af gods samt en række almene fag, men ingen kørekort og certifikater. Når uddannelsen starter på denne måde, er læretiden normalt 2½ år. Ny mesterlære Man kan antage en lærling, der ikke først har gået på en transportskole. Det ligner den gamle mesterlære-måde at uddanne lærlinge på. Så skal lærlingen være op til 1 år i virksomheden og gennemføre, hvad der svarer til grundforløbet i virksomheden. Skolen skal involveres, og der skal laves en plan for lærlingens oplæring. I denne plan kan indgå, at lærlingen skal tage visse fag, typisk almene og IT, på skolen. Den indledende periode afsluttes med en praktisk prøve i virksomheden, som tilrettelægges og afholdes sammen med skolen. Derefter veksles mellem praktik i virksomheden og skolegang i den resterende tid, så den samlede læretid er på 3 år. 4

5 Inden ansættelse af en mesterlære-lærling bør skolen kontaktes med henblik på nærmere information om skolens medvirken, skoleperioder m.v. Praktik i virksomheden inden grundforløbet Man kan også vælge at lærlingen starter med praktik i virksomheden inden grundforløbet. Det kan være en god mulighed for at sikre sig netop den lærling, man ønsker. Hvis uddannelsen starter på denne måde, skal der betales løn til lærlingen i hele forløbet, også det halve år på skole. Dele af lønudgiften refunderes dog af Arbejdsgivernes ElevRefusion - AER. Der er ingen regler for hvor lang tid denne praktik skal vare, men hele uddannelsesforløbet må højst vare 3 år for Redder dog 3½ år. Vær opmærksom på, hvornår skolen starter grundforløb. Nogle skoler starter hver 5. uge andre hvert ½ år. Andre muligheder Der gælder særlige regler for voksne, der vil starte en erhvervsuddannelse. Vær opmærksom på, at voksne over 21 år, der har haft kørekort B i mindst tre år og som har anden uddannelse, har mulighed for helt at springe grundforløbet over og starte direkte på hovedforløbet, der i dette tilfælde vil kunne afkortes til ca. 1½ år. Trin 1 afstigning En uddannelsesaftale kan omfatte hele uddannelsen frem til svendebrev (trin 2) eller kun frem til trin 1, som typisk ligger et år inde i hovedforløbet. Hvis uddannelsesaftalen kun omfatter trin 1 får lærlingen ikke et svendebrev, men et uddannelsesbevis. Lærlingen kan dog altid vende tilbage og tage trin 2 og dermed få svendebrev. Ikke alle uddannelser har trin 1, men følgende har: Chaufføruddannelsen med uddannelsesbevis som Lastbilchauffør Lageruddannelsen med uddannelsesbevis som Lagermedhjælper Buschaufføruddannelsen med uddannelsesbevis som Rutebilchauffør

6 Postuddannelsen med uddannelsesbevis som Postdistributør Lufthavnsuddannelsen med uddannelsesbevis som Transportarbejder i lufthavn Ønsker en lærling at benytte afstigning, skal det aftales med arbejdsgiver når uddannelsesaftalen indgås! Afkortning af uddannelsen Afkortning Har man som lærling andre eller flere kvalifikationer, f.eks. en anden uddannelse, stort kørekort og certifikater eller relevant erhvervserfaring, har man ret til at få sin uddannelse afkortet. Så skal man: 1. Henvende sig til skolen og søge om afkortning af sin skoleuddannelse 2. Henvende sig til TUR og søge om afkortning af sin samlede uddannelsestid Vær opmærksom på, at afkortning skal søges inden uddannelsesaftalen træder i kraft!

7 Uddannelsesaftalen Lovgrundlag Uddannelsesaftale Der skal indgås en uddannelsesaftale mellem lærling og virksomheden på grundlag af Lov om Erhvervsuddannelse. Uddannelsesaftalen er en særlig formular, som udleveres af skolen eller kan hentes fra Undervisningsministeriets hjemmeside Skolen hjælper gerne med udfyldelsen. Når uddannelsesaftalen er underskrevet og godkendt, udløses der en sum penge til skolen til at uddanne lærlingen for. Samtidig registreres det, at virksomheden nu er berettiget til refusion fra Arbejdernes ElevRefusuion AER. Se evt. Uddannelsesaftalen indsendes til den skole, som lærlingen skal gå på. Skolen gennemser og registrerer aftalen og sikrer sig, at virksomheden er godkendt. Skolen sender kopi af uddannelsesaftalen til TUR. Ved at underskrive uddannelsesaftalen har begge parter forpligtet sig til at gennemføre hele uddannelsen eller den del af uddannelsen, som man er blevet enige om. Aftalen kan dog ophæves i prøvetiden. Prøvetid Gensidig prøvetid Virksomheden og lærlingen har en gensidig prøvetid på 3 måneder fra den dato, hvor uddannelsen begynder. Skoleperioder medregnes ikke i prøvetiden. I disse 3 måneder kan uddannelsesaftalen ophæves uden begrundelse. Derefter kan uddannelsesaftalen kun ophæves: 1. når begge parter er enige om det. Så meddeler virksomheden og lærlingen blot skolen, at man er blevet enige om at slutte. 2. når den ene part misligholder aftalen. 7

8 Ophævelse i utide For at uddannelsesaftalen kan ophæves skal der, som nævnt, enten være enighed mellem parterne om det, eller den ene part skal misligholde aftalen væsentligt - se afsnittet Ved uenighed om uddannelsen. Skolen kan udlevere en blanket, som kan benyttes til ophævelse af uddannelsesaftalen. Særlige forhold omkring kørekort og certifikater Der er imidlertid nogle særlige forhold omkring kørekort og certifikater, som kan føre til, at uddannelsesaftalen ophæves i utide. Der er tale om de kørekort og certifikater, som hører med til uddannelsen, og som skal være erhvervet, for at uddannelsen kan afsluttes. Hvis en lærling er dumpet i køreuddannelsen på skolen (lærlingen har ret til flere forsøg) og dermed ikke har fået udstedt kørekort, må lærlingen selv sørge for at få det manglende kørekort. Virksomheden kan sætte en passende tidsgrænse (f.eks. 3 måneder). Hvis lærlingen derefter stadig ikke har erhvervet kørekortet, kan uddannelsesaftalen ophæves, både af virksomheden og af lærlingen, med begrundelsen bristede forudsætninger. I nogle tilfælde kan en alternativ løsning være, at lærlingen går skoleperioden om. Det betyder for det meste, at den samlede uddannelse så forlænges. Hvis en lærling er dumpet 2 gange til en certifikat-prøve, kan uddannelsesaftalen ligeledes ophæves af begge parter. Andre former for bristede forudsætninger kan f.eks. være frakendelse af kørekort. Virksomhedslukning Også i tilfælde hvor virksomheden lukkes - eller den del af virksomheden, hvor lærlingen oplæres, nedlægges - kan uddannelsesaftalen ophæves i utide. Hvis virksomheden derimod sælges, skal den nye ejer overtage uddannelsesaftalen, og den nye ejer kan overtage godkendelsen, hvis driftsforholdene er uændrede.

9 Urigtige forudsætninger Endelig kan en uddannelsesaftale ophæves på grund af urigtige forudsætninger. Det kan f.eks. være tilfælde, hvor virksomheden ikke har det udstyr og materiel, som den har opgivet, eller at lærlingen har undladt at oplyse om f.eks. frakendelse af kørekort. I tilfælde af bristede eller urigtige forudsætninger skal sagen behandles af organisationerne og TUR, bortset fra de tilfælde, hvor det drejer sig om kørekort og certifikater. Kontakt skolen ved ophævelse Det er under alle omstændigheder virksomhedens pligt at underrette skolen, hvis uddannelsesaftalen ophæves.

10 Løn og vilkår Overenskomst I lov om erhvervsuddannelser er det bestemt, at lærlingens løn mindst skal være den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverforening, skal derfor følge den pågældende overenskomsts bestemmelser om lærlinge. Hvis virksomheden ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, skal virksomheden - jævnfør ovenstående citat fra lov om erhvervsuddannelser - følge bestemmelserne i uddannelsesområdets kollektive overenskomst. Det vil i de fleste tilfælde være den overenskomst for lærlinge, som er indgået mellem 3F s Transportgruppe og HTS-A. Overenskomsten følges gennem hele uddannelsen. Alle overenskomsterne er indgået med 3F som arbejdstagerpart bortset fra togklargører. En lærling behøver ikke være medlem i den arbejdstagerorganisation, som har indgået overenskomsten, men løn og vilkår er stadig gældende, også selv om alle medarbejdere i virksomheden er medlem af en anden fagforening. Der kan indhentes yderligere oplysninger om løn og arbejdsvilkår hos overenskomsternes parter, som er angivet i sidste afsnit af denne pjece. Her kan de gældende overenskomster rekvireres. TUR anbefaler dog alle virksomheder og lærlinge i branchen at være medlemmer af de relevante overenskomstbærende organisationer. Medlemskab indebærer retten til en række forskellige serviceydelser, herunder bistand i tilfælde af uoverensstemmelser i forbindelse med uddannelsesforløbet. 10

11 Ferie for lærlinge Ferieloven Ferie gives og afholdes efter ferieloven. Hvis en uddannelse påbegyndes inden den 1. juli, har lærlingen ret til 5 ugers ferie i dette ferieår, og arbejdsgiveren betaler løn for den del af ferien, som lærlingen ikke har feriekort til. Hvis uddannelsen starter efter den 1. juli, har lærlingen kun ret til lønnet ferie, hvis virksomheden i dette første ferieår holder lukket, og da højst 1 uge. Det kan dog yderligere aftales, at lærlingen holder ferie for egen regning. Fra næste ferieår har lærlingen ret til 5 ugers ferie. Efter endt uddannelse får lærlingen 12½ % af den samlede lønindtægt i det sidste optjeningsår, altså almindelige feriepenge. 11

12 Under uddannelsen Uddannelsesbog Alle lærlinge udstyres med en uddannelsesbog. I denne kan man finde lærlingens uddannelsesplan og skoleerklæringer. Virksomheden skal efter hver praktikperiode udfylde en praktikerklæring. Formålet med uddannelsesbogen er bl.a. at styrke samspillet med skole og virksomhed i samarbejdet om den bedst mulige uddannelse for lærlingen. Elevplan På sigt skal alle lærlinges uddannelsesbøger findes på Internettet på Hvis skolen bruger Elevplan, skal praktikerklæringerne lægges ind her. Som lærling eller uddannelsesansvarlig i en virksomhed, kan man logge ind i Elevplan. (Det kræver en henvendelse til skolen for at få et login) Elevplan giver mange muligheder for at følge lærlingens uddannelse tæt, også mens lærlingen er på skole, bl.a. ved registrering af fravær. Praktikregler Vejledning For alle uddannelser er der fastsat praktikregler med tilhørende vejledning. Vejledningens hovedformål er at støtte virksomhederne i den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsen for lærlingen, og de er fastsat efter grundige forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. Praktikreglerne er fastsat i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelsen, og skal som sådan følges. Uddannelsesbekendtgørelser På TURs hjemmeside findes links til de forskellige uddannelsesbekendtgørelser inden for transport- og logistikområdet. Se under Bibliotek. 12

13 Uddannelsesbogen for praktik Funktioner og færdigheder For at styrke den praktiske uddannelse får hver lærling en uddannelsesbog for praktik, som følger lærlingen hele uddannelsen igennem. Den indeholder en beskrivelse af de funktioner og færdigheder, som lærlingen beskæftiges med i praktikuddannelsens perioder. Virksomhedens ledelse, repræsentanten for arbejdstagerne og lærlingen skal udfylde og underskrive uddannelsesbogen efter hver praktikperiode. Uddannelsesbogen for praktik skal normalt være en del af lærlingens samlede uddannelsesbog, men hvis skolen ikke har sørget for at indarbejde den, kan den hentes på TURs hjemmeside under Virksomheder. Oplæringsansvarlig i virksomheden Der skal udpeges en eller flere medarbejdere i virksomheden, som er ansvarlig for lærlingens oplæring. TUR afholder kurser for oplæringsansvarlige også kaldet trænere. Det er en rigtig god ide at sende sine trænere på sådan et kursus. Kontakt TUR for yderligere oplysninger. Skolevejledninger Efter hver skoleperiode laver skolen en vejledning om, hvordan lærlingen klarer sig. Det er vigtigt at holde øje med vejledningen for at sikre, at alt er i orden. Men virksomheden er naturligvis altid velkommen til at kontakte skolen og få en snak med lærlingens kontaktlærer. 13

14 Indhold I vejledningen kan skolen f.eks. anbefale, at lærlingen i virksomheden bør opnå mere rutine inden for et arbejdsområde, eller at lærlingen inden næste skoleperiode skal læse nogle ting op. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at lærlingen går en hel - eller dele af en - skoleperiode om. Det kan da være nødvendigt at forlænge uddannelsesaftalen, således at uddannelsen får en varighed, så alle de øvrige skoleperioder kan nås. Samarbejdet med skolen Kontaktlærer Hver lærling har en kontaktlærer på skolen. De kan ofte hjælpe med løsninger, hvis der opstår problemer. Skolerne er meget interesseret i kontakt og samarbejde med virksomheden om uddannelsen. De fleste skoler gennemfører flere skoleperioder af samme slags hvert år, og det kan derfor i nogle tilfælde lade sig gøre at få flyttet en skoleperiode til et tidspunkt, hvor det passer virksomheden bedre. Men jo hurtigere man henvender sig, jo større er muligheden for at skolen kan være fleksibel. Lærlingekonsulent Skolerne har også medarbejdere der har til opgave at hjælpe virksomhederne med at finde lærlinge, søge godkendelse og få oprettet uddannelsesaftale. Disse medarbejdere kommer gerne på besøg i virksomheden. 14

15 Samarbejdet med det lokale erhvervsliv Lokale uddannelsesudvalg På hver skole er der oprettet et lokalt uddannelsesudvalg, LUU, som skal rådgive skolen om alle spørgsmål i forbindelse med uddannelsen. I udvalget sidder repræsentanter for virksomheder og faglige organisationer i lokalområdet. Deres opgave er at sørge for, at uddannelserne foregår på en sådan måde, at de er til bedst mulig gavn for områdets virksomheder og unge. LUU udpeger censorer til svendeprøven, medvirker ved godkendelse af læresteder og fremskaffelse af lærepladser, rådgiver skolen om uddannelsen og udbygger kontakten til det lokale erhvervsliv. Virksomhed og lærlinge er meget velkomne til at henvende sig til skolens LUU. Skolen er sekretær for udvalget og kan oplyse om navne på medlemmer. Kørekort og certifikater Uddannelserne indeholder mange kørekort og certifikater, som skal erhverves på kort tid, og det kan give nogle lærlinge problemer at nå det hele. Alle kørekort og certifikater skal nemlig tages, for at der kan udstedes et svendebrev eller uddannelsesbevis for trin 1. Praktisk erfaring Det er derfor vigtigt, at lærlingen får mulighed for at opnå erfaring i virksomheden, f.eks. i kørsel med lille bil inden det store kørekort, kørsel med lastbil inden kørekort til anhænger, osv. Skolen skal yde speciel hjælp til lærlinge, der har særlige vanskeligheder. Til visse skoleperioder kan det være et adgangskrav, at kørekort fra en forudgående skoleperiode er bestået. Lærlingen kan opnå certifikat til gaffeltruck, også selv om de ikke er fyldt 18 år. Lærlinge må ikke under nogen omstændigheder føre certifikatkrævende gaffeltruck uden certifikat. 15

16 Hvis lærlingen - efter flere forsøg - ikke kan bestå en køre- eller certifikatprøve, kan uddannelsen afbrydes (se afsnittet: Ophævelse i utide). Studietur til udlandet Det er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen, at lærlingen i den sidste skoleperiode skal deltage i faget Samfundsfag med internationale forhold og studietur. I faget indgår en studietur til udlandet. Dette har branchens organisationer bestemt, fordi kendskab til internationale forhold er af stor betydning for de unges uddannelse. Efter studieturen skal lærlingen deltage i udarbejdelsen af en rapport om turen. Rapporten tilsendes virksomheden og TUR. Finansiering I de fleste gældende overenskomster for uddannelserne er det fastlagt, at virksomheden skal betale omkostningerne i forbindelse med studieturen, dog maksimalt et beløb, som fastsættes af det faglige udvalg (for tiden kr.). I nogle tilfælde er virksomheden imidlertid ikke pålagt at betale disse omkostninger; de fleste virksomheder vælger alligevel at gøre det, for at give lærlingen en så god uddannelse som muligt. Skulle det ske, at en lærling ikke kan skaffe midler til studieturen, så skal lærlingen modtage anden undervisning på skolen, mens studieturen varer. Lærlingen kan blive opkrævet et beløb, svarende til den sparede skolehjemsudgift, som sit bidrag til studieturen, uanset om lærlingen bor på skolehjem. Opkrævning Skolen fremsender en á conto opkrævning til virksomheden i god tid inden studieturen afholdes. Efter studieturen afregner skolen med virksomheden, på grundlag af et regnskab for turen. Refusion af udgifter Virksomheder der er medlemmer af Handel Transport og Serviceerhvervenes Arbejdsgiverforening HTS-A skal betale for studieturen, men kan få udgiften refunderet i de uddannelsesfonde, som disse organisationer har opbygget sammen med 3F. 16

17 Ved uddannelsens afslutning Svendeprøven Svendeprøven består af 2 prøver: en skriftlig prøve i paratviden, aflagt via Internettet over for TUR en praktisk prøve på maksimalt 3 timer med ½ times forberedelse. Prøven afholdes under medvirken af to eksterne censorer. Der gives karakter efter 13 skalaen. Svendeprøven og den praktiske prøve i svendeprøven skal bestås med karakteren 6. Censorer Censorerne/skuemestrene er to personer fra det lokale erhvervsliv, udpeget af det lokale uddannelsesudvalg. Svendeprøvegebyr Virksomheden skal betale et svendeprøvegebyr, der fastsættes af TUR. Gebyret, der indbetales til TUR, er for tiden (pr. august 2006) kr ,- Gebyret opkræves hos arbejdsgiveren af TUR, når lærlingen tilmeldes til svendeprøve af skolen. Svendeprøvegebyret er ikke momsbelagt. Svendeprøvegebyret skal dække omkostninger til: Censorer/skuemestre, uddannelse af censorer, udvikling af spørgsmål til svendeprøver, TURs udgifter vedrørende svendeprøver (administration, databasevedligeholdelse m.m.) samt tilskud til svendeprøveafslutning på skolen. Udlevering af svendebrev Når svendeprøven er afsluttet, afholder skolen en lille fest, som markerer afslutningen af skoleuddannelsen. Den faglige uddannelse er dog ikke slut, selvom lærlingen har været til svendeprøve. Uddannelsen slutter først, når uddannelsesaftalen udløber og virksomheden udleverer et svendebrev til lærlingen. (Svendebrevet fremsendes til virksomheden af TUR). 17

18 Skolebevis Når lærlingen har afsluttet sin sidste skoleperiode og gennemført hele skoleuddannelsen på tilfredsstillende vis, udsteder skolen et skolebevis. Betingelser Det er dog en betingelse, at lærlingen: har taget alle uddannelsens kørekort, certifikater og kvalifikationsbeviser har bestået svendeprøven har et gennemsnit af samtlige karakterer på mindst 6 ikke har karakteren 00 i noget fag Hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt, og hvis både lærling og virksomhed er enige om det, kan uddannelsen forlænges, således at lærlingen får mulighed for at nå det manglende. Lærlingen kan f.eks. gå en skoleperiode om. Praktikerklæring Når lærlingen er ved at afslutte sin praktiske uddannelse i virksomheden, underskriver virksomheden en praktikerklæring. Erklæringen findes på TURs hjemmeside under Virksomheder. Denne erklæring angiver, at lærlingen har lært det, som han eller hun skulle i virksomheden. Indsend til TUR Erklæringen udfyldes og sendes i god tid til TUR - det faglige udvalg. 18

19 Svendebrev Når TUR har modtaget praktikerklæringen fra virksomheden og kopi af skolebeviset fra skolen, udsteder TUR svendebrevet, som fremsendes til virksomheden. Hermed er lærlingen udlært, og endnu en veluddannet faglært medarbejder i transportbranchen er klar til at tage fat. Mange virksomheder afholder en lille højtidelighed, når de overrækker svendebrevet, der jo markerer afslutningen på 3 års uddannelse. Vilkår for optagelse i A-kasse Senest 14 dage efter afslutning I lighed med andre som afslutter en kompetencegivende uddannelse, har den nyuddannede ret til at blive optaget i en arbejdsløshedskasse og modtage dagpenge som nyuddannet ved ledighed. Det kræver dog, at lærlingen har meldt sig ind senest 14 dage efter, at uddannelsen er afsluttet. Betingelse Betingelsen for, at uddannelsen er afsluttet er, at der er udstedt et svendebrev (eller et uddannelsesbevis ved kort uddannelse/afstigning) Lærlingene opfordres dog til i god tid inden afslutningen af uddannelse at rette henvendelse til den relevante A-kasse (i det fleste tilfælde 3F) med henblik på information om rettigheder og pligter ved medlemskab. 19

20 Ved uenighed om uddannelsen Samarbejdet i virksomheden Information Den bedste uddannelse af lærlinge opnås, når alle i virksomheden er informeret om hvad der skal ske, og hvordan uddannelsen forløber. De medarbejdere, som skal deltage i oplæringen af lærlingen eller arbejde sammen med lærlingen, bør tages med på råd i udformningen af en uddannelsesplan, ligesom medarbejdernes tillidsrepræsentant - hvis en sådan findes - bør holdes løbende informeret. Arbejdsopgaver Der skal dog ikke herske tvivl om, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for lærlingens uddannelse, herunder hvilke arbejdsopgaver lærlingen skal påtage sig, og hvem lærlingen skal arbejde sammen med. Der kan selvfølgelig opstå problemer, som ikke sådan lige kan løses. Misligholdelse af uddannelsesaftalen. Uddannelsesaftalen kan som nævnt ikke ophæves efter prøvetiden, med mindre parterne er enige om det - eller hvis en af parterne misligholder den væsentligt. Misligholdelse fra virksomheden En virksomhed kan misligholde aftalen, hvis den f.eks.: undlader at sende sin lærling på skole ikke overholder gældende overenskomst groft overtræder reglerne for den praktiske uddannelse i virksomheden på anden måde undlader at uddanne lærlingen ordentligt. Lærlingen har da ret til at ophæve uddannelsesaftalen og i nogle tilfælde ret til en erstatning, men inden man kommer så langt, skal man have forsøgt at tale sig til rette, og organisationerne og det faglige udvalg skal have været inddraget. 20

21 Misligholdelse fra lærlingen En lærling kan misligholde aftalen ved f.eks.: at undlade at møde på arbejde eller på skolen uden lovlig grund at undlade at udføre det arbejde, man er sat til For at uddannelsesaftalen kan ophæves, skal der normalt gives advarsel, mundtligt og skriftligt, man skal have forsøgt at tale sig til rette, og organisationerne og det faglige udvalg skal have været inddraget. Også en lærling kan idømmes en erstatning for at misligholde uddannelsesaftalen. Hvis lærlingen fradømmes kørekortet eller bortvises fra skolen, kan uddannelsesaftalen ophæves uden varsel. Misligholdelsen kan også skyldes urigtige eller bristede forudsætninger. Kontakt fagligt udvalg - TUR Hvis et problem kommer så langt, at en af parterne ønsker at ophæve uddannelsesaftalen på grund af misligholdelse, skal det faglige udvalg - TUR kontaktes. Mægling ved det faglige udvalg Når sagen indbringes for det faglige udvalg, vil udvalget udbede sig skriftligt materiale. I en sådan situation må det på det kraftigste anbefales, at parterne søger hjælp hos deres organisation. Mæglingsmøde Derefter afholder TUR et mæglingsmøde, hvor der møder en repræsentant fra henholdsvis arbejdsgiverside og arbejdstagerside samt udvalgets sekretær. I mæglingsmødet deltager parterne samt deres eventuelle hjælpere. Mæglingsmødet vil normalt blive afholdt hos TUR i København. Parterne afholder sine egne udgifter i forbindelse med mæglingsmødet. Hvis det på mødet kan lade sig gøre at nå et forlig, underskrives dette, og alt er i orden. 21

22 Afgørelse i Tvistighedsnævnet Hvis det ikke kan lade sig gøre at opnå forlig ved mæglingsmødet, må den af parterne der mener sig forurettet, indbringe sagen for Tvistighedsnævnet, helst via sin organisation. Tvistighedsnævnet, der er nedsat efter Lov om Erhvervsuddannelse, har en dommer som formand og repræsentanter for organisationerne som medlemmer. Nævnet kan træffe afgørelser i sager om misligholdelse og kan idømme erstatninger. Nævnets afgørelser kan indbringes for en domstol senest 8 uger efter afgørelsen. Overenskomsternes parter Arbejdsgiverside På arbejdsgiverside har følgende organisationer indgået overenskomster, som dækker transportområdets lærlingeuddannelser: HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen, herunder - Arbejdsgiverforeningen for Transport & Logistik (ATL) - Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT) - Jernbanernes Arbejdsgiverforening (JA) - Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) Dansk Industri - DI Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening - BOA DSB Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 22

23 Arbejdstagerside Arbejdstagerside er i alle tilfælde: Fagligt Fælles Forbund 3F bortset fra dele af baneområdet, hvor det er Dansk Jernbaneforbund Det faglige udvalg I det faglige udvalg - TUR - har alle ovenstående organisationer sæde. Ud over de nævnte er Fag og Arbejde (FOA) og Københavns Brandvæsen repræsenteret med pladser i TURs brancheudvalg for redderuddannelsen. 23

24 Nyttige links Overenskomsternes parter HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen, herunder - Arbejdsgiverforeningen for Transport & Logistik (ATL) - Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT) - Jernbanernes Arbejdsgiverforening (JA) - Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening - BOA Dansk Industri - DI Dansk Jernbaneforbund DSB Fagligt Fælles Forbund - 3F Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Diverse uddannelseslink Arbejdsgivernes Elevrefusion - AER Information om erhvervsuddannelsen - lærlinge Uddannelsesguiden Værktøj til planlægning af erhvervsuddannelser 24

25 Skoler med erhvervsuddannelse inden for transport AMU Nordjylland AMU Vest, Esbjerg CEUS, Nykøbing F. Erhvervsskolen Hamlet, Hillerød EUC Vest, Esbjerg EUC Nordvestsjælland, Holbæk EUC-Syd Fredericia/Middelfart tekniske skole Holstebro tekniske Skole Odense tekniske Skole Randers tekniske Skole Selandia, Slagelse TEC Landtransport, Hvidovre Vitus Bering, Horsens Ålborg tekniske Skole Århus tekniske Skole 25

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev

Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev Teknisk designer uddannelse Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev NY 2008 Indholdsfortegnelse Side 4 Hvad kan virksomheden bruge en teknisk designerelev til?

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 FOR VIRKSOMHEDER PÅ NETTET... 4 KONTAKTPERSONER... 5 GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet

En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet Indhold 4 Godschauffør 5 Kranfører 6 tankbilchauffør 7 flyttechauffør 8 renovationschauffør

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom Scan koden og besøg os på nettet Lærling en god forretning www.def.dk/ungdom ...en god forretning Forord Et værktøj til dig Lærling - en god forretning som du nu sidder med i hånden, er et værktøj til

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada NB: Inden du udfylder ansøgningen, bør du læse vejledningen grundigt igennem. Fulde navn: Cpr.nr.: Adresse: Postnr., by: e-mail: Mobiltelefonnr.:

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne.

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne. ABAF NYT 15/2010 november 2010 ELEKTRONISKE FERIEKORT FRA 2011 Et nyt elektronisk feriekort afløser fra den 1. januar 2011 de gamle papirblanketter. Skiftet til et elektronisk feriekort skal gøre det lettere

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, men også en god forretning.

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, men også en god forretning. Forord Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. Det er ATL og 3F enige om. Derfor lægger begge parter stor vægt på, at der er velfungerende lærlingeuddannelser til

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere