Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien"

Transkript

1 Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Web: Medarbejdersekretariet: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Web: Arbejdsgiversekretariatet: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnr Bureau: Dplus.dk Tryk: Gulmann Grafisk Trykt på miljøvenligt papir Oplag: eksemplarer Januar 2008 EAN:

3 Intern transport 1. Indledning Undgå arbejdsulykker Hvad er intern transport på virksomheden? Regler om intern transport Arbejdstilsynet Politiet Hvordan kan arbejdet gribes an? Planlægning af indsatsen Kortlægning af risici: Spagettimetoden Brug af tjekliste med fokusområder Kortlægning og vurdering Prioritering Løsningsforslag Løsninger Instruktion og information Opfølgning i hverdagen Tjekliste til en sikkerhedsgennemgang De gode løsninger Illustrerede eksempler på, hvordan forskellige virksomheder har indrettet den interne transport både indendørs og udendørs Hvad har de gjort på Give Stålspær i Brande? Få mere at vide Arbejdsmiljøadresser og -hjemmesider Regler og vejledninger

4 1. Indledning I denne vejledning finder I gode råd og værktøjer, som I kan bruge, når I skal indrette den interne transport på jeres virksomhed. Det gælder både transport indendørs og udendørs. I Metal- og maskinindustrien sker der mange ulykker i forbindelse med den interne transport. Mange af disse arbejdsulykker kan forebygges, hvis den interne færdsel er planlagt og tilrettelagt forsvarligt. Derudover kan arbejdet med den interne transport hjælpe jer med at identificere arbejdsgange, der er uhensigtsmæssige eller ligefrem overflødige. Vejledningen er udarbejdet af Dansk Industri, CO-industri og Ledernes Hovedorganisation. Den er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets parter i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Arbejdstilsynet og politiet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet, som den foreligger, og tilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende område. Dette og andre værktøjer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Vejledningen gennemgår de lovpligtige krav fra Arbejdsmiljøloven og fra politiets regler om den interne transport på virksomheder både indendørs og udendørs. I vejledningen finder I en metode til, hvordan I kan gribe opgaven an. Der er også en tjekliste med de fokusområder, der er vigtige at få med, når den interne transport skal tilrettelægges. En anden tjekliste kan bruges som supplement til de sikkerhedsgennemgange, I laver på jeres virksomhed. Tjeklisten indeholder forhold, der kan være fokus på. Til sidst finder I et eksempel fra en virksomhed, som har arbejdet med at få tilrettelagt den interne transport, og som har prøvet den metode og de værktøjer, der præsenteres i denne vejledning. 4

5 2. Undgå arbejdsulykker Hvert år registreres der for alle brancher ca arbejdsulykker, der skyldes den interne transport. Disse ulykker har ofte meget alvorlige konsekvenser. De giver anledning til ikke færre end 23 % af alle anmeldte dødsulykker; 35 % af amputationer af ben og fødder; 20 % af bløddelsskader og brud på ben, fødder og tæer; 16 % af knoglebrud på ben og fødder, samt 13 % af amputationer på arme og hænder. Det er især skader på ben og fødder, der stammer fra ulykker ved brug af interne transportmidler. For Metal- og maskinindustrien som omfatter metal-, stålværker og støberier, fremstilling af transportmidler, skibsværfter, Jern- og metalvareindustrien, Maskinindustrien samt el- og elektronikindustri ser tallene sådan ud for perioden : Anmeldte arbejdsulykker ved intern transport fordelt på branchegrupper. Tabellen viser samtidig den procentandel, som ulykker ved intern transport udgør af samtlige ulykker og den gennemsnitlige incidens pr 1000 beskæftigede inderfor hver branchegruppe. Branchegruppe Intern transport Antal Pct. af alle Incidens Alle ulykker Metal-, stålværker og støberier Fremstilling af transportmidler Skibsværfter El- og varmeforsyning Jern- og metalvareindustri Maskinindustri El- og elektronikindustri Autobranchen Jord, beton og belægning Murer-, snedker- og tømrerforretninger Færdiggørelsesarbejde Isolering og installation Trykkerier og udgivervirksomhed Papir- og papvarer samt bogbinding Engroshandel Transport af gods Transport af passagerer Brandvæsen og redningskorps Tekstil, beklædning og læder Træ- og møbelindustri Plast, gummi, asfalt og mineralolie Sten, ler og glas Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv Kemisk industri Tunge råmaterialer og halvfabrikata Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer Kontor og administration Butikker Supermarkeder og varehuse Vandforsyning, kloak, lossepladser og forbrænding Personlig pleje og anden service Rengøring, vaskerier og renserier Telekommunikation

6 De anmeldte ulykker medfører alle mindst én sygedag men i langt de fleste tilfælde flere. Mange af de arbejdsulykker, der sker i Metal- og maskinindustrien, sker fordi den interne transport er dårlig planlagt og tilrettelagt. I mange af ulykkerne er det en anden person, end den der har kontrollen over transportmidlet, der kommer til skade. Det gælder fx, når en medarbejder hjælper til eller bare færdes der, hvor transporten foregår. Den manglende adskillelse mellem gående og kørende transport er en af de væsentligste årsager til ulykker. Gods, der vælter, er en anden hyppig årsag til ulykker. Ofte skyldes det måden transportmidlet føres på, eller måden godset er læsset på. Men det kan også være gods, som køretøjet støder ind i undervejs, der er årsag til ulykker. Fx ved ulykker med trucks er der flere typer af ulykker: Ulykker på personer, som ikke har noget at gøre med det arbejde, som trucken udfører; ulykker der skyldes, at truckføreren og de øvrige medarbejdere ikke koordinerer deres handlinger, fx når trucken startes; ulykker der skyldes, at truckføreren og /eller andre medarbejdere rammes af gods, der styrter ned. Ulykker ved brug af el-løftevogne deler sig typisk i tre typer: Ulykker hvor føreren eller andre påkøres af vognen; ulykker hvor føreren eller andre rammes mellem vognen og fx en mur eller en reol; ulykker hvor gods styrter ned fra løftevognen eller fra der, hvor godset hentes eller skal anbringes. 6

7 3. Hvad er intern transport på virksomheden? Den interne transport er al den færdsel, der foregår både indenfor og udenfor på virksomhedens område. Færdslen kan både være gående og kørende. De gående kan være virksomhedens egne medarbejdere, men også gæster, eksterne medarbejdere fx rengøringsmedarbejdere og håndværkere, posten, sælgere og andre, der skal have adgang til virksomheden. Den kørende færdsel kan være mekaniske transportmidler som fx trucks og elløftevogne. Det kan også være personbetjente transportmidler som fx rullepaller, bordvogne, sækkevogne, transportbånd og kraner samt last- og varevogne. Ofte er blandingen af gående og kørende færdsel på virksomheden - både indendørs og udendørs - årsag til ulykkerne 7

8 4. Regler om intern transport Det er arbejdsgiveren, der har det formelle ansvar for at arbejdet med den interne transport indendørs og udendørs sker efter de regler, der er på området. Arbejdsgiveren skal sørge for at både Arbejdstilsynets og politiets regler overholdes. Arbejdstilsynet opdeler deres regler i to områder: 1: Færdsel, hvor kørende trafik er blandet med faste arbejdspladser eller gående trafik. 2: Færdsel, hvor gods flyttes i mere end 2 meters højde, og hvor der samtidig kan færdes andre personer. Regler for færdsel, hvor kørende trafik er blandet med faste arbejdspladser eller gående trafik: Klare markeringer Der skal være en klar markering af, hvor den kørende transport foregår. Den kørende transport er fx gaffeltrucks, kraner og andre hejse-/løfteredskaber, gaffelstablere og transportbåndsystemer. Markeringen skal omfatte de områder, hvor der arbejdes, og hvor den kørende transport skal udføres med særlig forsigtighed. 8

9 Færdselsvejens bredde skal afpasses efter transportmidlerne og godset samt de manøvre, der udføres. Skarpe hjørner med blinde vinkler skal undgås, og hvis det ikke er muligt, bør ensrettet færdsel oprettes. Der skal her etableres en vendeplads for fx gaffeltrucks. Kørende og gående færdsel skal så vidt muligt adskilles. Dette kan ske ved afstribning og skiltning. Både indendørs og udendørs kan der etableres fortove til de gående og tydelige fodgængerovergange. I de områder, hvor der ofte er gående personer samtidig med kørende transport, bør der opsættes personrækværk for at undgå, at man går direkte ud i den forbigående trafik. Det er fx steder som ud- og indgange fra et lagerkontor eller en kaffestue. 9

10 Krydsende færdsel Krydsende trafik bør undgås. I nogle tilfælde kan der etableres vigepligt. Udsyn og overblik over færdslen Der skal tages særlige forholdsregler på steder, hvor udsynet over transporten og færdslen er dårligt. Det gælder fx: Når køretøjet bakker. Når udsynet fra køretøjet er begrænset. Ved porte og døre. Ved skarpe hjørner og transportveje. Hvor transportveje krydser hinanden. Hvor gods, maskiner, materialer hindrer udsynet. Færdselsveje for køretøjer bør placeres i en passende afstand fra tilstødende porte og trapper. Porte bør være gennemsigtige. Undgå at køre med høje læs, som hindrer udsynet for føreren. Undgå kørsel på skrånende ramper. Undgå opstilling af fx paller og affald, som man ikke kan kigge hen over, ved hjørner og vejkryds. 10

11 Der skal være en god belysning i arbejdslokalet. Sørg for at forhindre, at der kan forekomme blænding ved overgangen mellem indelys og dagslys fx ved ind- og udkørsel fra lagerhaller. Hensigtsmæssig og forsvarlig kørsel Der skal køres forsvarligt med en passende hastighed især på områder, hvor føreren har dårligt udsyn. Det kan være ved smalle gange mellem reoler eller rundt om hjørner. Instruktion om transport og brug af transportredskaber Føreren af et transportmiddel skal instrueres i brugen af det og i de anvisninger, der følger med i forhold til anvendelsen. Instruktionen skal fx give føreren information om sit ansvar for læsning og kørsel om maksimal gulvbelastning, færdselsvejene på virksomheden, betydningen af afmærkninger, skilte og brug af løftetilbehør. Andre personer, som færdes i området, kan også have behov for instruktion i, hvilke forholdsregler der skal følges fx om truckens arbejdsområder og bremselængder. Renholdte, ryddelige og velholdte færdselsveje Færdselsvejene skal være plane og jævne. De må ikke være glatte. Vejene skal have en bæreevne, der mindst svarer til den belastning, de udsættes for ved transporten. Kørebaner skal holdes rene og tørre. Gamle afmærkninger, der ikke gælder mere, skal fjernes. 11

12 Færdsel, hvor gods flyttes i mere end 2 meters højde, hvor der samtidig kan færdes andre personer: Når gods flyttes eller transporteres maskinelt i mere end 2 meters højde opstår der en særlig risiko for personer, der opholder sig eller færdes i nærheden. Risikoen består i, at hvis godset tabes, vil det få et frit fald ned over de personer, der befinder sig nedenunder. Derfor skal det sikres, at personer ikke kan færdes i et sådant område. De høje løft foregår især i forbindelse med lastning og losning samt ved ind og udtagning af gods fra reoler. Det kan også foregå ved faste transportsystemer fx transportbånd. Klare markeringer Der skal være klare markeringer af, hvor den gående færdsel må foregå. 12

13 Brug af kraner, hvor der samtidig er færdsel Der må ikke færdes personer under løftet byrde med en kran. Der må ikke etableres en fast arbejdsplads under en løftet byrde. En fast gangsti for de gående i området, hvor kranen løfter, kan løse problemet med at sikre færdslen. Klart udsyn over transportområdet Den, der foretager løftet over de 2 meter, skal have et klart udsyn over området, hvor der løftes. Der kan fx monteres et kamera på masten af kranen og en monitor ved førerpladsen. Vær opmærksom på strømførende kabler disse skal være tydeligt markeret eller fjernes helt. Opstilling og opbevaring af gods I skal sikre, at det gods, der skal flyttes, er stablet og placeret sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så I undgår, at det styrter ned. Reoler til paller eller enkelte kolli skal opfylde de gældende krav, og de skal mærkes med den maksimalt tilladte belastning. Reoler bør være forsynet med pallestop på reolens bagside, så pallen altid kan placeres korrekt. Endestiger skal være beskyttet mod påkørsel. Enten med autoværn eller ved forstærkning af stigerne. Reoler skal være fastgjort til gulv og/eller væg. Hvis I stabler varerne direkte ovenpå hinanden uden reol, bør der stables i flere rækker og i en begrænset højde. Varernes emballage skal kunne modstå vægten fra de ekstra lag, og I skal sikre, at varerne ikke falder ned fx må papkasser ikke være fugtige. Hensigtsmæssigt emballeret gods og lastet gods Gods skal være ordentligt emballeret, fx ved at I sikrer, at pallerne er i god stand, og at varerne er fastgjort ordentligt. Hvis en lastbil skal lastes og losses, skal den placeres vandret og stabilt. Og arbejdet skal finde sted på et område af virksomheden, hvor der ikke er meget trafik i forvejen. Lovpligtige uddannelser På virksomheder, hvor der arbejdes med gaffeltruck og gaffelstablere, hvor løftehøjden er over 1 meter, er der krav om, at føreren har en uddannelse til at udføre dette arbejde. Gaffeltruckcertifikatet kræves til selvkørende gaffeltruck, gaffelstabler og andre redskaber, som har mekanisk løft af byrden. 13

14 Ved arbejde med visse typer kraner er der krav om, at føreren skal have en uddannelse. Krancertifikat kræves til mekanisk drevne kraner, som kan løfte en byrde fri af underlaget, og som har mindst en mekanisk bevægelse ud over hejse- og firebevægelsen. Der findes 6 typer krancertifikater. Uddannelserne kan fås på AMU-centrene. Lovpligtige eftersyn Der er krav om, at der føres eftersyn på hejseredskaber og spil. Det er fx kraner, taljer, spil og vaccumløftere. På løfteredskaber som gaffeltruck, autoløftere, løfteborde, løftevogne, palleløftere (ikke manuelle), læsseramper og lifte til lastvogne skal der også føres eftersyn. Derudover skal der føres eftersyn på transportredskaber som vogne, conveyer-anlæg, rullebaner/-bånd. Endelig skal der føres eftersyn på pallereoler. Pallereoler skal kontrolleres løbende med hensyn til om stolper, bærebjælker, fastgørelse, stigegitter m.m. er beskadigede, så pallereolens stabilitet påvirkes. Mindst hver 12. måned skal det kontrolleres, at pallereolerne overholder en række andre retningslinier, fx om de er forsvarligt forankret. Eftersynene skal føres én gang årligt af leverandøren eller en anden sagkyndig, og de skal kunne dokumenteres af virksomheden. Politiets regler På virksomhedens udendørsområde gælder færdselsloven og dermed færdselsreglerne. Reglerne gælder indenfor virksomhedens område, hvor der er adgang for uvedkommende. Uvedkommende er personer, der ikke er ansat i virksomheden. Det kan være posten eller gæster, men også virksomhedens ansatte i egen bil betragtes som uvedkommende, og færdselsloven gælder derfor også for dem. På udendørsområderne skal færdslen tilrettelægges, så ulykker undgås. 14

15 Der er to metoder: Brug af officielle tavler og afmærkninger Der kan gøres brug af de officielle færdselstavler og striber, der kendes fra trafikken, men brug af autoriseret afmærkning kræver politiets godkendelse. Hvis denne metode vælges, skal en plan for indretning af færdslen sendes til Vejteknisk Afdeling hos den lokale politi-region, som skal godkende planen. Brug af egne tavler I kan også vælge at bruge egne tavler, der ikke ligner de officielle. Disse kræver ikke godkendelse hos politiet. Hvis der laves afmærkninger, som vi kender fra trafikken, fx fodgængerfelt og hajtænder for vigepligt, skal disse laves efter de gældende vejregler, og politiet skal godkende planen. 15

16 5. Hvordan kan opgaven gribes an? Det er muligt at forebygge ulykker i forbindelse med den interne transport. Hvis arbejdet organiseres og fordeles hensigtsmæssigt, er det en arbejdsopgave, der er overkommelig selv i en travl hverdag. Planlægning af indsatsen Tag en beslutning Det er overordnet arbejdsgiverens ansvar at få arbejdet med den interne transport sat i gang. I første omgang skal der derfor tages en beslutning om, at arbejdet skal i gang, og der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer i form af tid og penge til arbejdet. Beslutningen af indsatsen tages i sikkerhedsudvalget. På mødet defineres formålet med opgaven, fx at I vil forebygge arbejdsulykker; at I skal undgå påbud på området; at I vil opnå en bedre logistik på virksomheden, have mere orden mv. Derudover skal det klarlægges, hvornår der er deadline på opgaven, og hvem der har ansvaret for, hvilke opgaver undervejs. Nedsæt en arbejdsgruppe I arbejdsgruppen er det vigtigt at sikkerhedsrepræsentanterne deltager, men også medarbejdere der har erfaringer med forskellige former for færdsel på virksomheden fx truckkørsel. Også medarbejdere med beslutningskompetence er vigtige i arbejdsgruppen fx ved kontakt til leverandører og ved indkøb. 16

17 Kortlægning af risici: Spagettimetoden Få et overblik over virksomheden Anskaf to oversigtstegninger over virksomheden. Den ene skal vise indendørsforholdene - gerne med maskiner og andet udstyr indtegnet. Den anden skal vise udendørsområdet. På tegningerne skal der være indtegnet produktions- og arbejdsrum med angivelse af alle maskiner og produktionsudstyr. Derudover skal der på tegningerne være vist gang- og parkeringsarealer samt adgange til offentlige køreveje. Tegn al færdsel ind på tegningerne Find ud af hvilke færdselstyper I har, og om de skal placeres som gående eller kørende. Hvis I fx har en medarbejder, der arbejder med en palleløfter, så skal det besluttes om denne er gående eller kørende. Vælg en farve til hver type af færdsel til tegningerne og markér al indendørs og udendørs færdsel på tegningerne. Indenfor kan det fx være der, hvor der køres med trucks, palleløftere eller kraner. Eller der hvor der er gående fx til og fra forskellige afdelinger, ud og ind af porte, til og fra forskellige maskiner mv. Udenfor kan det være der, hvor der er cykler, knallerter, personbiler, varevogne og lastbiler. Når al færdsel er tegnet ind med forskellige farver vil der fremkomme en oversigt, der ligner spagetti. 17

18 Brug af tjekliste med fokusområder Nedenstående tjekliste kan bruges som en huskeliste med de væsentlige forhold. Den indeholder en række fokusområder, der er vigtige at forholde sig til ved kortlægning og vurdering af den interne transport. Ved indretning og optimering af den interne færdsel bør fokus være både den fysiske indretning og adfærden. Intern færdsel fysiske forhold Ikke adskilt gående og kørende færdsel Forskelligartet kørende færdsel: Cykler, knallerter, pallestablere, trucks, personbiler, lastbiler m.v. Udsyn ved: færdsel gennem porte og herunder gennemsigtighed gennem plastlameller, ruder m.v. færdsel gennem døre - og herunder ruder i døre færdsel omkring hjørner og i sving (blinde vinkler) færdsel ud fra høje reoler, pallestakke, maskiner m.v. Færdsel gennem en port /dør ud i en køregang Kørsel gennem arbejdsområde/arbejdsplads på køregang Krydsende færdsel gående kørende kørende kørende Kørsel på skrånende ramper Kørsel med høje læs Bakkende kørsel Bredden på færdsels- og køreveje bl.a. mellem reoler Belysningsforholdene Gæster og administrative medarbejdere i arbejdsområder Støj Ryddelighed og orden Glatte gulve Vedligeholdelsestilstand af køretøjer: Dæk, bremser m.v. Adfærd m.m. Hastigheden for den kørende færdsel Øjenkontakt mellem gående og kørende trafikanter Chauffør, der bruger høreværn med musik under kørsel Gennemgange/smutveje gennem køreområder Stablingsmetoder - stakke og reoler Instruktion af ansatte om færdselsregler, særligt gods, stablingsmetoder m.v. Kran- og truckcertifikater Håndtering af gods i mere end 2 meters højde, hvor der er gående trafik Reoler Truckværn /forstærkning af reolben/stigebeskyttere Reol fastgjort i gulv eller væg Låsestifte i reolvanger Pallestop på reolers bagside Skilte med max. tilladt vægt Overbelastning af reoler Defekte paller Færdsel under reoler Højden på stablerne af varer/paller Sikring af føreren mod nedstyrtende gods - personværn Kranområder Gående i kranområde Udsyn over kranområde Lokal bemærkning til fokuspunkt 18

19 Kortlægning og vurdering Notér problemområderne Når I har kortlagt al færdsel på virksomheden, kan I udpege de steder, hvor der er problemer i forhold til den interne færdsel. Det kan fx være områder, hvor der er en sammenblanding af gående og kørende færdsel. Tegningen er et hjælpeværktøj til at finde de problematiske områder. I kender måske mange af problemområderne i forvejen fra jeres hverdag. Især sikkerhedsrepræsentanterne og truckførerne kender områderne. Tegningen kan også bruges til at finde ud af, om der er færdselsveje, som er helt unødvendige eller uhensigtsmæssige i forhold til den transport, der er brug for i fx en afdeling. Ved arbejdet med at få tilrettelagt den interne transport kan I samtidig få optimeret logistikken på virksomheden. Gennemgå færdselsvejene og færdslen i praksis Arbejdsgruppen går en tur gennem hele virksomheden og gennemgår færdselsvejene i praksis ud fra tegningen. Derved opnås en detailviden om den kortlagte færdsel. Undervejs inddrages kollegerne i de enkelte afdelinger, som kan kommentere og bidrage til, at kortlægningen bliver nøjagtig og omfatter alle typer af transport. Prioritering Lav en prioritering af problemområderne. Nummerér dem fx til en handlingsplan. I vurderingen og prioriteringen kan der fx indgå farligheden af området eller antallet af personer eller køretøjer, der er involveret i området. Løsningsforslag Så skal der findes løsninger til problemområderne. Gennemgå færdselsvejene igen og snak om mulige løsninger i detaljer. Ændringer i logistik fx nye køreveje og ændringer i tilkørselsforhold er også idéer. Arbejdsgruppen laver et oplæg til en løsning for hele virksomheden. Før løsningerne gøres permanente gennemføres en afprøvning af løsningerne. Midlertidige løsninger kan fx være markeringer med tape eller opmærkningsbånd på de områder, der skal afprøves. Lad prøvemarkeringerne sidde i fx 14 dage, og lad medarbejderne kommentere på opstillingerne. Medarbejdernes kommentarer kan medvirke til at markeringerne flyttes eller ændres. Efter prøveperioden beslutter sikkerhedsudvalget, hvilke løsninger der skal etableres permanent. Der skal indhentes tilbud fra forskellige leverandører på området, og der skal stilles krav til løsningernes holdbarhed overfor leverandøren. Fx om markeringernes holdbarhed i forhold til, hvor meget truckkørsel der er på området eller om der er yderligere krav til holdbarhed, da der gøres rent med en række rengøringsmidler. 19

20 Løsninger Løsningerne etableres - det vil sige påmaling af markeringer, opsætning af skilte, lys, porte, bomme mv. Instruktion og information Når løsningerne er etableret, skal medarbejderne informeres og instrueres om de valgte løsninger. Instruktionen skal omhandle, hvilke løsninger, der er valgt, og hvor de er etableret på virksomheden. Samt hvad de nye skilte, lyd- og lyssignaler betyder. Informationerne kan gives på personalemøder, ved opslag eller ved skriftlige informationsmaterialer som fx pjecer. Det kan være en god idé, at udarbejde et sæt færdselsregler for den interne transport. Opfølgning i hverdagen Når det bliver hverdag med den nye indretning af den interne transport og de nye skilte, lyd- og lyssignaler, er det vigtigt, at de retningslinier, der er lagt for transporten, forstås og følges af alle medarbejdere og besøgende. Ledere og sikkerhedsrepræsentanter skal i det daglige fungere som gode rollemodeller og desuden minde kollegerne om, hvis reglerne ikke bliver overholdt. På nogle virksomheder kan det være nødvendigt at indføre en påtale eller alvorligere konsekvenser, hvis retningslinierne ikke overholdes. Som et supplement til de årlige sikkerhedsgennemgange på virksomheden kan nedenstående tjekliste bruges. Tjeklisten indeholder de forhold ved den interne transport, der skal være i orden. 20

21 Tjekliste til en sikkerhedsgennemgang af den interne færdsel Afdeling: Emne Opmærkning, skilte, spejle: Er opmærkning intakt på: gulve indendørs? asfalt og belægning udendørs? er der gamle streger, der skal fjernes? Respekteres opmærkning af: oplagspladser og friholdelsesarealer? arbejdsområder? køre- og gåveje? fodgængerfelter, hajtænder m.v.? parkeringspladser? Er skilte intakte og synlige? Er spejle intakte? Lys og lyd: Fungerer lys- og lydsignaler? Benyttes manuelle lydsignaler som aftalt (fx at dytte)? Respekteres signalerne? Udsyn: Er udsynet hindret ved: færdsel gennem porte og døre færdsel omkring hjørner og sving færdsel ud fra reoler, pallestabler, maskiner m.v. Reoler og pallerstabler: Er reolerne intakte mht.: skilte med max. tilladt vægt? fastgørelse i gulv eller væg? beskyttet endestiger (autoværn/forstærk-ning)? låsestifte korrekt anbragt? Er stabling i reoler / direkte ovenpå hinanden sikker uden risici for nedstyrtende genstande? Kranarbejde: Er der udsyn ved kranarbejde i forhold til gående? Respekteres gåendes Ingen adgang til kranområdet? Orden, ryddelighed og køretøjer: Er færdselsveje ryddelige? Er gulve unødvendig våde og glatte? Er dæk og bremser på køretøjer i orden? Er lys, spejle, advarselstrekant m.m. på køretøjer i orden? Instruktion og færdselsregler: Er nyansatte instrueret i færdselsregler? Kendes færdselsreglerne (vigepligt, hastighed, signaler, kørsel med høje læs m.v.)? Følges færdselsreglerne? Reageres der, hvis overtrædelser ses? Lovpligtige uddannelser og eftersyn: Har medarbejderne de lovpligtige uddannelser? Er der foretaget de lovpligtige eftersyn (truck, kraner, hejseredskaber, pallereoler mv.)? Sikkerhedsgennemgang udført Dato: Dato: Bemærkning Ansvarlig for gennemgang Udført dato 21

22 Sådan bruges tjeklisten: Tjeklisten bruges som supplement til sikkerhedsgruppernes sikkerhedsgennemgang. Fx en gang årligt som et særligt fokusområde. Øverst på siden af tjeklisten skrives hvilken afdeling, der skal laves sikkerhedsgennemgang i og datoen for gennemgangen. Emnerne i tjeklisten gennemgås løbende og er forholdene i orden noteres 4. Hvis forholdene imidlertid ikke er i orden noteres. I skemaet er der plads til at skrive bemærkninger til de enkelte punkter. Hvis der var forhold, der ikke var tilfredsstillende ved gennemgangen, og disse forhold efterfølgende er blevet udbedret, kan der i skemaet noteres 4sammen med datoen for udbedringen. Nederst i tjeklisten noteres navnet på den, der er ansvarlig for gennemgangen og datoen for den dag, hvor alle punkterne er løst tilfredsstillende. 6. De gode løsninger Her finder I eksempler på gode løsninger fra forskellige virksomheder, som har arbejdet med at få indrettet den interne transport hensigtsmæssigt: Private skilte. Skiltning i forbindelse med arbejdsområde. 22

23 Brug af spejle giver overblik. Etablering af gåvej. Gåvej med kæde, der kan fjernes ved snerydning. Adskillelse mellem gående og kørende samt etablering af vigepligt. Personværn nedenfor trappe ud til kørevej. Gåvej mellem personaleindgang og kantine. 23

24 Markering af hvor gående må færdes udendørs. 7. Hvad har de gjort hos Give Stålspær i Brande? Give Stålspær A/S producerer stålkonstruktioner til byggesektoren, herunder bærende konstruktioner til landbrugets avls- og produktionsbygninger, industribygninger, søjler og bjælkekonstruktioner samt andre stålkonstruktioner. Virksomheden har eksisteret i 30 år med produktion i Give og nu også i Brande med en nyetableret fabrik, der blev taget i brug i Der produceres især til hjemmemarkedet, men også til Tyskland og Norge. Virksomheden i Brande har 40 medarbejdere, hvoraf de 20 arbejder i produktionen. Medarbejderne i produktionen er klejnsmede eller værktøjsmagere. En del af arbejdsmiljøarbejdet på den nye fabrik i Brande har været at få indrettet den interne transport på en hensigtsmæssig måde både indenfor og udenfor på virksomhedens arealer. Indenfor er der blandt andet en del truckkørsel og mange medarbejdere, der går i de forskellige områder. Udenfor er der kørsel med fragtvogne, tunge forsyningsvogne, samt når virksomhedens egne medarbejdere skal til og fra arbejde i personbiler eller på cykel. 24

Intern transport. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når den interne transport skal tilrettelægges på jeres virksomhed.

Intern transport. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når den interne transport skal tilrettelægges på jeres virksomhed. Intern transport Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når den interne transport skal tilrettelægges på jeres virksomhed. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets

Læs mere

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning intern færdsel Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning intern færdsel Indledning Mange ulykker sker i forbindelse med intern transport og det er ofte alvorlige

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

Instruktion, oplæring og tilsyn

Instruktion, oplæring og tilsyn Instruktion, oplæring og tilsyn Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

Sikkerhedsrunderinger

Sikkerhedsrunderinger Sikkerhedsrunderinger Forebyggelse af arbejdsulykker Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Indledning Dette materiale til

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen Netværksmøde Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012 Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen 1 Program Indhold: Arbejdstilsynets nye tilsynsform Hvordan forbereder vi os bedst til AT-besøg? God praksis omkring APV

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED Rod og uorden er årsag til næsten halvdelen af alle arbejdsulykker. Værktøjet

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Jobusikkerhed på arbejdspladsen

Jobusikkerhed på arbejdspladsen Jobusikkerhed på arbejdspladsen En værktøjskasse om jobusikkerhed Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet:

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere