Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark"

Transkript

1 Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Transportens erhvervsøkonomiske geografi Udvalgte erhvervsklyngers transportsystemer August 2002

2

3 Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Transportens erhvervsøkonomiske geografi Udvalgte erhvervsklyngers transportsystemer August 2002

4 Indhold Side 1. Baggrund Projektbaggrund Metode Udvælgelse af erhvervsklynger Erhverv og transport i Danmark Generelle tendenser i erhvervsudviklingen Globaliseringen Udvikling af vidensøkonomien Tendenser inden for transporterhvervene Globaliseringens betydning Udviklingen på det europæiske marked Betydningen af IT Transportsektorens behov for nye kompetencer Implikationer for transportefterspørgslen i Danmark Transportomkostningernes fortsatte integration Stor dansk transporttung virksomhed Dansk Supermarked - baggrund og historie Størrelse og udviklingstendenser Distributionens organisering Anvendelse af centrale lagre Arla Food Arla Food s produktion og transport Lagerstruktur Dansk Supermarked og Arla Foods ligheder og forskelle Konklusion Beklædnings- og tekstilklyngen i Herning-Ikast-Brande området Beskrivelse af erhvervsklyngen Markedsudviklingen Den internationale arbejdsdeling Eksporten Kravene til branchen Virksomhedsstrategier...32

5 4.3 Tekstilbranchens transportanvendelse Organisering af transport - fælles træk Karakteristik af transportanvendelsen Indkøb af transport Konklusion En midtjysk transportregion Erhvervsklynger i Midtjylland Globalisering og produktkædesammenhænge Træ- og møbelindustrien Træ og møbelindustriens udvikling og transportmønster Jern og metalindustrien Jern og metalindustriens udvikling og transportbehov Fødevareindustrien Fødevaresektorens udvikling og transportbehov Udvikling i erhvervsklyngerne og transportbehovet Sammenfattende bemærkninger...65

6 1. Baggrund 1.1 Projektbaggrund Formålet med studiet af transporten i det kompetente og innovative Danmark er overordnet at give et overblik over de faktorer, der er bestemmende for udviklingen af transporten og transportinfrastrukturen, herunder planlægningens rolle og betydning. På grundlag heraf skal der udvikles forslag til et sæt af planlægningsmæssige instrumenter til vurdering og prioritering af behov for transportcentre og andre godsterminaler. Projektet er opdelt i tre hovedkomponenter, der hver forestås af eet af de tre konsulentfirmaer Nellemann konsulenterne, Tetraplan og PLS RAMBØLL Management. De tre komponenter er følgende: Transportens erhvervsøkonomiske geografi (PLS) Godshåndteringens geografi (Tetraplan) Planlægningens geografi (Nellemann) Denne rapport omfatter første komponent, transportens erhvervsøkonomiske geografi og fokuserer i særlig grad på efterspørgslen efter transport i bred forstand. 1.2 Metode Denne del af opgaven vil være opbygget omkring følgende aktiviteter: Udvælgelse af erhvervsklynger Beskrivelse af erhvervsklynger Analyse af transportmæssig efterspørgsel Analyse af sammenhænge med udbud 1 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

7 De anvendte metoder vil omfatte et indledende desk research, enkelte supplerende kvantitative dataindsamlingsaktiviteter, gennemførelse af en række eksplorative og semi-strukturerede interviews, og fokusgruppemøder. Den overvejende del af den gennemførte desk research har været branchebeskrivelser og regionale erhvervsbeskrivelser, som sammen med statistisk datamateriale og de gennemførte interviews sammenfatter et bud på transportkøbernes behov og dette behovs sammenhænge med det faktiske design af transportsystemerne. 1.3 Udvælgelse af erhvervsklynger Med henblik på at opnå en større grad af fokusering i alle dele af studiet er det valgt at koncentrere det om tre udvalgte erhvervsklynger. Erhvervsklynger er i nærværende sammenhæng anvendt som fællesbetegnelse for primært regionalt baserede koncentrationer af virksomheder og egentlige kompetenceklynger inden for relevante erhvervssektorer. Der er samtidig søgt at foretage en niveau opdeling i både mængde og detaljeringsgrad, således er valget faldet på Een større virksomhed, der er i stand til at planlægge og tilrettelægge sin transport på mest hensigtsmæssig måde. Her er valgt at se nærmere på Dansk Supermarked, men også at inddrage Arla Foods i en sammenligning. En kompetenceklynge i dansk industri, hvor det er valgt at se på tekstil og beklædningsbranchen omkring Herning-Ikast En transportregion, hvor transportefterspørgslen i en midtjysk erhvervsregion bestående af Ringkøbing, Århus og Vejle amter vil blive analyseret. Denne opdeling giver naturligvis ikke et fuldt dækkende billede af dansk erhvervslivs transportefterspørgsel. Ambitionen er en eksempelbåret fremstilling på forskellige niveauer (virksomhed, klynge og 2 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

8 region) og at sprede analysen på virksomheder med forskellige transportbehov. 3 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

9 2. Erhverv og transport i Danmark 2.1 Generelle tendenser i erhvervsudviklingen Globaliseringen Globalisering af erhvervslivet medfører, at de europæiske virksomheder oplever et stigende internationalt konkurrencepres, og at samhandelen i højere og højere grad er præget af multinationale selskabers interne handel mellem datterselskaber. De mindre virksomheders konkurrencefordele vil dog fortsat ligge i at specialisere sig inden for nichemarkeder med et snævert kundesegment. Små virksomheder vil i høj grad få rollen som underleverandører til de store internationale selskaber og deres dattervirksomheder, mens andre vil blive opkøbt. Nye organisations- og samarbejdsformer, udvikling af nye produkter, udnyttelse af nye teknologier, forbedring af kompetencer og medarbejderkvalifikationer, udvikling af forretningsstrategier og serviceydelser er stikord til nogle af de områder, hvorpå der bør fokuseres for at sikre transporterhvervets konkurrenceevne på de fremtidige markeder. Den fortsatte globalisering med liberalisering af markeder medfører desuden en fortsat vertikal specialisering. Produktionen foretages ikke længere i et afgrænset geografisk område, men derimod der, hvor kompetencen er mest konkurrencedygtig. Tendensen er for øjeblikket, at produktionen foregår i et netværk af produktionsenheder, hvor de enkelte dele af processen foretages der, hvor kernekompetencerne er størst eller mest konkurrencedygtige. Resultatet er en international arbejdsdeling, der er bestemt af såvel kompetencemæssige styrker som nationale og regionale omkostningsniveauer. 4 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

10 2.1.2 Udvikling af vidensøkonomien Den teknologiske udvikling skærper sammen med den globale økonomi konkurrencen og stiller stadigt større krav til den enkelte virksomheds og medarbejders viden. Derfor er viden i højere grad end tidligere blevet en afgørende konkurrenceparameter for virksomhederne. Den tilgængelige og relevante viden vokser ekstremt hurtigt, mens store mængder viden forældes og erstattes af ny. Virksomhederne konkurrerer derfor også på deres evne til at udvikle, anvende og omsætte viden i nye produkter og ydelser. Som en del af viden udvikles der nye teknologier, som introduceres med korte intervaller. For at sikre konkurrenceevnen i den internationale konkurrence er det vigtigt, at virksomhederne konstant udnytter teknologien til at skabe innovation og til at optimere processer, produkter og ydelser. Styring og koordinering i forsyningskæderne er således blevet forøget gennem anvendelse af moderne informationsteknologi. Informationsteknologi er afgørende for, at denne koordinering kan finde sted, fordi den forbedrer kommunikationen mellem virksomhederne. 2.2 Tendenser inden for transporterhvervene Globaliseringens betydning Globaliseringen af erhvervslivet medfører med den tiltagende specialisering og opdeling af produktionsprocesserne potentielt en forøget transportefterspørgsel, hvilket alt andet lige bevirker et større fokus på transportomkostningerne og på transportørernes konkurrenceevne i bred forstand. Transportkøbere forsøger derfor at optimere den samlede forsyningskæde med henblik på at opnå den optimale leveringsservice og et lavere omkostningsniveau. Resultatet er et forøget pres på 5 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

11 transportsektoren med krav om udvikling af dets produkter og større fokus på dens priser. Transportomkostningerne betragtes ikke længere særskilt, men indgår som en del af produktions- og distributionsomkostningerne. Transportbehovet udvides naturligvis gerne, når det kan medføre større besparelser i produktions- og lageromkostninger og dermed konkurrencefordele. Det betyder dog ikke, at transportomkostningerne bliver forbigået i forsøget på at minimere omkostningerne, snarere tværtimod, idet et større transportomfang er et bedre grundlag for at presse prisen for transportydelsen yderligere. Transportomkostningerne skal derfor betragtes relativt og ses som en integreret størrelse i det samlede omkostningsbillede for virksomheden. Globaliseringen af erhvervslivet medfører desuden, at virksomhederne i Europa generelt oplever en stigende konkurrence. Dermed presses virksomhederne i højere grad end tidligere til at være orienteret mod internationale leverandører også indenfor transportområdet. For øjeblikket er der således en tendens til, at der i stigende grad efterspørges effektive internationale transportører frem for nationale transportører Udviklingen på det europæiske marked På det europæiske niveau, har EU s fælles transportpolitik haft væsentlig indflydelse på transporterhvervets rammebetingelser. EUkommissionens hvidbog om EU's transportpolitik giver en god indikation af fokusområderne for den europæiske transportpolitik i en årrække fremover. Bæredygtig transport, nedbringelse af flaskehalse, udbygning af infrastrukturen (Trans European Network) er blot nogle få stikord til de emner, der diskuteres på det europæiske plan. Som følge af det indre marked i EU har liberaliseringen således dannet grundlag for en betydelig koncentration inden for transporterhvervene, hvor de store transportvirksomheder i stigende omfang dominerer på transportmarkedet. Den aktuelle tendens er en yderligere koncentration og en styrkelse af de "globale" transportvirksomheder. På 6 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

12 det europæiske marked kan det derfor forventes, at denne type virksomhed vil sætte normen for fremtidens godstransport. På det europæiske marked kan der, som følge af EU s planlagte udvidelse mod Øst, forventes mærkbare ændringer for transporterhvervene, idet der vil blive åbnet op for nye (store) transportstrømme og markeder. Danske transportvirksomheder vil opnå lettere adgang til nye markeder, men samtidigt vil det danske marked blive åbnet for virksomheder fra central- og østeuropæiske lande. Liberaliseringen af markedet for godstransport vil i de kommende år derfor slå fuldt igennem på den nationale scene. Der er ikke den store forskel på konkurrenceparametrene mellem Danmark og de væsentligste konkurrentlande, når det gælder adgangen til og prisen på det mest moderne transport- og logistikudstyr. Prisforskellene for brændstof o.l. er heller ikke store, og ved internationale transporter spiller de en mindre rolle. Den helt afgørende konkurrenceparameter for de danske transporterhverv er, og forventes fremover at være, lønomkostningerne. Som nævnt har liberaliseringen igennem de seneste år dannet grundlag for en betydelig koncentration inden for transporterhvervene, idet transportmarkedet primært er præget af større transportvirksomheder. Det danske transporterhverv er imidlertid præget af relativ mange små virksomheder med få beskæftigede. I den internationale konkurrence kan denne erhvervsstruktur vise sig at være en barriere for danske vognmandsvirksomheder. Virksomhedernes beskedne størrelse gør det vanskelig at udnytte kapitalapparatet (lastbilerne) optimalt. Dette vurderes at være nødvendigt, hvis danske lastbiler skal stå konkurrencen i EU's indre marked, og ikke mindst på længere sigt, hvor EU forventes at blive udvidet med et antal øst- og centraleuropæiske lande. Trods den stigende internationale konkurrence vil der dog fortsat være muligheder for de mindre, lokale transportører. De vil sandsynligvis blive kendetegnet ved et højt specialiseringsniveau (nichetransport), 7 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

13 idet deres konkurrencefordele vil ligge i at specialisere sig inden for nichemarkederne eksempelvis inden for transport af farligt gods. En anden mulighed kan ligge i et øget samarbejde transportvirksomhederne imellem, evt. støttet af opbygningen af en infrastruktur, der letter anvendelsen af IT og muliggør en effektivisering. På det regionale niveau er en af de helt store udfordringer at skabe et konstruktivt samspil mellem den lokale infrastruktur og aktører på den ene side og mere eller mindre upåvirkelige eksterne forhold på den anden side. Det er nødvendigt, at den regionale opmærksomhed er rettet mod de overordnede trends, fordi de perifere regioner i Europa ellers let vil falde udenfor de transportstrukturer som prioriteres og opbygges i EU og nationalt. For at sikre, at de regionale løsninger er på forkant med udviklingen, er det derfor vigtigt, at de regionale aktører er i besiddelse af generel viden om udviklingstræk og om "tunge trends". TEN (Trans European Network) og transportkorridorer spiller en stor rolle i det europæiske transportsystem, og udbygningen af TEN har gennem de seneste år haft en høj prioritet i både EU og mange regioner. Samtidig har der i de regioner, som ikke er omfattet af en transportkorridor eller af TEN været en frygt for at blive "koblet af" og dermed få vanskeligere adgang til regionens vigtigste markeder underforstået, at det vil medføre en dårligere konkurrenceevne for regionens virksomheder. Derfor kan der på det regionale niveau spores en tendens til etablering af transportpolitiske netværk, der dels kan markere regionernes behov overfor både EU og nationalstaterne, og dels kan medvirke til at koordinere de planmæssige tiltag regionerne imellem. Som følge af globaliseringen kan valget af transportvej og leverandør af transporttjenester som nævnt ikke afledes af enkle beslutningsregler som f.eks. nærmeste vej og laveste transportomkostninger. Derfor må også den regionale transport tilkobles de globale systemer. 8 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

14 2.2.3 Betydningen af IT IT-området er blevet udpeget som et bærende element i udviklingen af transportsektoren og dennes effektivisering. Hvis transportvirksomhederne ønsker at tilbyde de ydelser, der er nødvendige for at være konkurrencedygtige på fremtidens transportmarked, skal de fokusere på teknologi og service. Transportvirksomhederne må foretage investeringer i de nye teknologier, der sikrer deres effektivitet og højner deres service over for transportkøberne. IT er og vil fortsat være et vigtigt redskab. IT er således en forudsætning for hurtigt at kunne levere de ønskede oplysninger. Generelt giver udviklingen af IT-systemerne mulighed for at effektivisere de administrative opgaver i forbindelse med afviklingen af en transport og effektivisere styringen af transportvirksomheden og transportforløbet. Mere konkret har forbrugerdrevet produktion (frem for producentdrevet forbrug), just in time-krav (kunden modtager sine leverancer til nogle fastlagte tidspunkter indrettet efter kundes behov), og den markante vækst inden for e-handel gjort Supply Chain Management (SCM) til et centralt ledelsesværktøj i den moderne produktion. Værktøjet har til formål at optimere vare- og informationsflowet med henblik på at imødekomme kundernes behov på den mest effektive måde. SCM inddrager således processerne, der er tilknyttet vare- og informationsudvekslingen mellem virksomheder i forsyningskæden. En vigtig tendens er derfor, at transportselskaber ikke blot skal kunne transportere og distribuere fysiske produkter, men de skal samtidigt kunne distribuere og producere den information, der er tilknyttet servicesydelsens indflydelse på produktets værdi. IT-systemerne vil således kunne hæve transportvirksomhedernes produktkvalitet og samtidigt give mulighed for besparelser hos både transportør og transportkøber. Transportsektoren er derfor i dag et af de områder, hvor der fortsat er et stort potentiale i IT investeringer. 9 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

15 For de mindre og mellemstore virksomheder vil der også kunne opnås betydelige fordele ved indførelse af ny informationsteknologi. Men da disse virksomheder ofte har færre ressourcer, sker denne udvikling fortsat i moderat tempo Transportsektorens behov for nye kompetencer Udviklingen i transportmarkedet, transportkøbernes øgede servicekrav, de nye organisatoriske strukturer, de nye partnerskabsformer og de nye teknologiske udviklinger giver transportvirksomhederne nye udfordringer. Firmaerne er derfor nødt til at udvikle deres kernekompetencer for at blive i stand til at optræde dynamisk på markedet og fortsat klare sig i konkurrencen. Etableringen af alliancer mellem transportvirksomheder og transportkøbere indebærer implementering af systemer, der opererer på tværs af organisationer og på tværs af landegrænser. Dermed er udfordringen at få medarbejdere fra forskellige kulturer og med forskellige baggrunde til at arbejde effektivt sammen. Hvis transportbranchen vil udvikle og tilbyde nye ydelser, der efterspørges af kunderne, skal der derfor satses på ansættelse af kvalificerede medarbejdere og på uddannelse. Veluddannede og motiverede medarbejdere er en forudsætning for at kunne tilbyde en god service. Uddannelsen og opkvalificeringen af medarbejderne under hele ansættelsesforløbet sikrer, at medarbejderne har den fornødne kompetence til at bestride dagens og fremtidens job nye tider kræver nye kvalifikationer. Samtidig skal virksomhederne kunne håndtere turbulente og foranderlige omgivelser, som kan resultere i, at virksomheden skal omstrukturere og ændre sin eksisterende kompetence. Dette stiller store krav til transportvirksomhedernes kompetencer inden for forandringsledelse. 10 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

16 2.2.5 Implikationer for transportefterspørgslen i Danmark Tyngden i transportefterspørgslens vækst ligger fortsat inden for den internationale transport, som en naturlig konsekvens af, at den globale samhandel vokser hurtigere end væksten i den globale produktion. Tendensen i den danske transportefterspørgsel er fortsat at gods flyttes fra bane til vejtransport, og vejtransporten oplever fortsat en væsentlig større vækst end banetransport både nationalt og internationalt. Søtransporten har på nationalt plan oplevet et markant fald, hvorimod den internationale søtransport, og især containertrafikken over lange distancer, har været i pæn stigning. Effektiviseringen af containertrafikken har samtidig været medvirkende til, at dansk erhvervsliv er blevet tættere knyttet til markeder uden for EU såvel i Asien som i USA. Kerneydelsen, der efterspørges af dansk erhvervsliv, består stadig af A til B transport, hvilket betyder, at prisen stadig er den mest synlige parameter for valg af transport. Væsentligt er det derfor, at ITinvesteringer og kompetenceløft i transportsektoren ikke må være et fordyrende element for levering af transportydelser, hvor dette ikke bidrager til en modsvarende værditilførsel. Transportkøberne effektiviserer selv løbende infrastrukturen for afviklingen af deres transportbehov, og målbare omkostningsreduktioner i hele forsyningskæden vil forsat være hovedmotivationen for at efterspørge nye og flere ydelser hos eksterne transportleverandører. Virksomhederne koncentrerer sig om at skabe kontinuerlige forbedringer for derigennem at forbedre deres konkurrenceevne. I takt med at transportkøberne løbende søger effektiviseringsgevinster gennem optimering af den samlede forsyningskæde ændres kompleksiteten i transportbehovet, idet der tilsyneladende i stigende omfang efterspørges 3. parts logistik og kundetilpassede løsninger. 11 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

17 2.2.6 Transportomkostningernes fortsatte integration Transporten bestemmes af placeringen af produktion, lagerfaciliteter og aftagere. Som en konsekvens af globaliseringen og den medfølgende specialisering spredes produktionen, og som konsekvens af transportydelsen relativt lave stykomkostning centraliseres lagerfaciliteterne. Lagerholdsomkostningerne kendetegnes typisk ved store faste omkostninger med mulighed for stordriftsfordele og store kapitalbindingsomkostninger som betinges af produktværdi og omsætningshastighed. Integrationen af transporten og hermed dens stigende betydning for hele virksomhedens værdikæde stiller samtidig større krav til selve transportydelsen og designet af denne. Leveringssikkerhed og jævnt vareflow er væsentlige faktorer for valg og design af transport. Endelig betyder transportens integration, at transporten tilkommer en strategisk betydning for virksomheden. Da virksomhedens strategi er meget afhængig af branche, marked, ledelsesopfattelse mv. Denne betydning er naturligvis meget virksomhedsspecifik, men kan have stor indflydelse for virksomhedens valg af transportløsning og resultere i løsninger som umiddelbart forekommer oplagte. 12 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

18 CASE 2.1 Atlas Copco Tools En ekstrem centralisering af Atlas Copco Tools distributionssystem i Europa medførte en 100% forøgelse af transportomkostningerne. Samtidigt opnåede man en besparelse på især kapital-binding, (her er tale om højværdiprodukter), men også på lagerhold. Nettoresultatet var en besparelse i totalomkostningerne til lager og transport på 26%. Samtidigt opnåede man en bedre leveringssikkerhed og et jævnere og mere forudsigeligt vareflow med færre ekstrakørsler o.l. Overordnet set kan transportens vægt i totalomkostningerne beskrives således: Transport som et særskilt nødvendigt input: Fokus på minimering af transportomkostningerne Transport som del af logistik og transportopgave: Større transportomkostninger modsvares af besparelser i lager-hold og kapitalbinding og får derved mindre betydning Transport som elementer i den samlede produktionsproces: Her har transporten yderligere mindre vægt. 13 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

19 3. Stor dansk transporttung virksomhed Formålet med beskrivelsen af transportmønstret i en stor dansk transporttung virksomhed er gennem et konkret eksempel at illustrere, hvilke faktorer der indvirker på transport og lagersystemet i virksomheder af en størrelse, der muliggør egen transport infrastruktur og tilrettelæggelse. Beskrivelsen skal bidrage til baggrunden for de efterfølgende analyser af transportefterspørgslen i en udvalgt kompetenceklynge og i en geografisk region. Som eksempel på en større transporttung virksomhed er udvalgt Dansk Supermarked med en række butikskæder, primært indenfor dagligvarer. Desuden foretages en overordnet sammenligning med transport og lagersystemet i Arla Food, der udover indsamling af råvarer distribuerer færdigvarer til handlende spredt over hele landet og eksporterer til en række europæiske lande. 3.1 Dansk Supermarked - baggrund og historie Ferdinand Salling åbnede i 1906 forretningen, Salling Stormagasin, i Århus. Sønnen Herman Salling overtog ledelsen af firmaet ved faderens død i Efter på en jordomrejse at have samlet inspiration og nye idéer besluttede han, at der skulle satses på stormagasiner, varehuse og supermarkeder i kædedrift. I 1960 etableredes Jysk Supermarked og samme år åbnede første Føtex varehus. Føtex var en helt ny butikstype i Danmark og byggede på idéen om, at man både skulle kunne købe fødevarer og isenkram- og tekstilvarer under samme tag. I 1964 indgik Herman Salling en aftale med A. P. Møller, der overtog 50% af aktierne i selskabet - som nu skiftede navn til Dansk Supermarked A/S. Ti år efter etableringen af det første Føtex varehus åbnede Dansk Supermarked A/S sit første Bilka lavprisvarehus. I starten af firserne åbnede man nu discountkæden Netto og i dette årti etableredes også - i Bilka-regi - kæderne Tøj & Sko og A-Z. I slutningen af firserne og starten af halvfemserne iværksatte man en satsning på det 14 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

20 engelske og det tyske marked, idet man besluttede sig for at udvide med Netto-butikker i de to lande. I 1995 åbnede Netto også i Polen sin første butik. Endelig åbnede det foreløbigt sidste skud på stammen af kædebutikker i 1991, nemlig Bugatti butikkerne. Op til 1980 blev alle varehuskæderne administreret centralt fra Dansk Supermarked A/S, men de seks kæder blev nu udskilt i selvstændige selskaber, som principielt er uafhængige af hinanden. Ud over disse varehus-/butikskæder består dansk supermarked gruppen blandt andet af Dansk Supermarked A/S, Dansk Supermarked Administration A/S og Dansk Supermarked Indkøb I/S. 3.2 Størrelse og udviklingstendenser Dansk Supermarked har med sine mange kæder har en markedsandel på dagligvaremarkedet på omkring 25%. Butikkerne i Dansk Supermarked gruppen var pr. november 2001 følgende: 62 Føtex varehuse 9 Bugatti butikker 12 Bilka Lavprisvarehuse 4 A-Z varehuse 38 Tøj & Sko butikker 321 Netto, Danmark 5 Døgn netto 174 Netto, Tyskland 125 Netto, England 44 Netto, Polen 1 DS-kød, Vejle 2 Salling Stormagasiner 1 Madison 15 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

21 Tendensen blandt supermarkeder går i øjeblikket i retning af rigtige markedspladser, hvor de store mærkevareleverandører selv disponerer over bestemte hylder i hver butik. Leverandørerne beregner det forventede vareforbrug, leverer varerne og opstiller dem i butikkerne. Transportørerne ser i stigende grad de store internationale mærkevareleverandører som deres kunder. Hos Dansk Supermarked har denne udvikling endnu ikke meldt sig, og det er måske tvivlsomt om den kommer til butikskæder af denne størrelse. Med en markedsandel på 25% af detailhandelen er Dansk Supermarked en af Danmarks største købere af national og international transport. Dansk Supermarked ser sin hovedkompetence i drift af supermarkeder, og har outsourcet al national og international transport. Nogle få leverandører, indenfor mælkeprodukter, bryggeriprodukter og aviser/ugeblade samt brød, der har sine egne specialiserede transportsystemer, leverer selv direkte til butikkerne, mens alle andre leverandører leverer til Dansk Supermarkeds lagre gennem transportører, der har indgået aftaler med Dansk Supermarked. Dansk Supermarkeds transportsystem er opdelt i et importsystem og et distributionssystem og herimellem ligger lagerfacitliterne. Dansk Supermarked distribuerer årligt ca. 2 mio. paller eller lastvognlæs af dagligvarer fra centrale lagre til de enkelte butikker. Disse leveres til lagrene fra ind- og udland af vognmænd der har aftale med Dansk Supermarked Indkøb eller med Dansk Supermarked Import. Med udgangspunkt i Dansk Supermarkeds markedsandel på detailmarkedet på 25%, anslås det samlede detailhandelsmarked at udgøre omkring 9 mio. paller årligt eller 1,6 palle pr. indbygger i landet. I gennemsnit transporteres der således i grove tal årligt eet lastvognlæs fra centrale lagre til dagligvarebutikkerne pr. 20 indbyggere i et område. Med en markedsandel på 25% transporterer Dansk Supermarked et vognlæs dagligvarer pr indbyggere, fordelt på 4-5 transportsystemer. 16 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

22 3.3 Distributionens organisering De 2 mio. paller leveres som nævnt fra egne lagre ud til butikkerne af vognmænd, der har indgået transportaftaler med Dansk Supermarked, omfattende en transportzone. Indenfor et sådant område, der svarer til 1-3 amter indgås aftale over f.eks. to år, hvor transportøren forpligtiger sig til at levere alle varer til butikkerne indenfor transportzonen. For hvert centrallager indgås kontrakt med een transportør pr. transportzone. På basis af en udbudsrunde indgås forhandlinger med den enkelte med henblik på at opnå bedst mulige totaløkonomi i transportaftalen. Dansk Supermarked forpligtiger sig på den anden side til at stille varerne frem, klar til afhentning på de aftalte tidspunkter. Aftalerne med vognmændene baseres på direkte og forholdsvist detaljerede forhandlinger. Samtidigt aftales typisk transport af varer til lageret fra leverandører i de pågældende transportzoner, hvor dette er muligt. Herved sikres den størst mulige kapacitetsudnyttelse hos transportøren, hvilket samtidigt giver grundlag for at forhandle en lavere transportpris. Transportøren er herudover fri til at arrangere transporten på den mest økonomiske måde. De anvendte transportzoner for varedistribution i Dansk Supermarked er følgende: 1. Københavnsområdet 2. Øvrige Sjælland 3. Fyn 4. Esbjerg/Sønderjylland 5. Århus området 6. Området fra Silkeborg til Holstebro 7. Nordjylland fra Hobro og nord på. 17 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

23 Hvis Dansk Supermarked udbød al transport på en gang var der kun 1 leverandør der kunne byde ind (DSV/DFDS). For at sikre tilstrækkelig konkurrence vælger Dansk Supermarked at udbyde transporten i en række mindre bidder. Den danske transportsektor har kun 4-5 virksomheder, der kan levere landsdækkende distributionskørsel i det omfang, Dansk Supermarked kræver. Det drejer sig om: DSV/DFDS (over 50%) Frode Laursen Team Rygaard HCS (begrænset omfang) EKV Transport Hos Dansk Supermarked regnes leveringssikkerhed som en selvfølge for at komme i betragtning som transportleverandør, og derudover er prisen afgørende. Dansk Supermarked har ry for at være en hård forhandler. Hvor der er mulighed for det, arrangeres der returkørsel og den økonomiske fordel herved indkalkuleres i transportprisen. Dansk Supermarked stiller ingen krav til at kunne håndtere elektroniske data, og bruger kun EDI i kommunikationen med af en af sine transportleverandører. I forhold til de øvrige vognmænd bruger virksomheden fax og telefon. Ofte er det transportvirksomhederne der efterspørger brug af EDI formater og ikke Dansk Supermarked. Baggrunden for den beskedne brug er simpelthen, at rationaliseringsgevinsten vurderes at være for lille, og man vil ikke igangsætte store investeringer, hvis ikke gevinsten vurderes at være tilsvarende stor. Nogle leverandører ønsker at levere direkte til Dansk Supermarked, men hovedregelen er, at det ikke er muligt. Transporten planlægges i samarbejde med både leverandør og vognmand, og hvor det tillades leverandørerne at bringe varerne selv, sker der ingen prisreduktion med baggrund heri. 18 Transportens erhvervsøkonomiske geografi

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr DEN BEDSTE VEJ ER MÅLET... Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK IDÉGrUnDLaG GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Private serviceerhverv

Private serviceerhverv Private serviceerhverv Kap 14 Serviceerhverv 40% af BVT ikke materiel produktion: produktet kan ikke lagres produkterne er i tilknytning til produktion handel og transport ydermere: flytning og afmåling

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi?

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Vi er nok synlige, men vi er et undervurderet erhverv Vi er alle trætte af lastbiler og tung trafik Men gulerødderne gror altså ikke henne i disken i Brugsen

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft.

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft. Kan transportkøbere gøre det bedre? Hertil vil jeg helt klart sige, at det kan de ganske sikkert! Selvom vi lige har hørt på ITD s undersøgelse, at transportørerne generelt er godt tilfredse, så er det

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere