Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten Røjgaard/Henrik Flyge HH2B14 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Virksomheden og dens interessenter i en markedsøkonomi (Carsten Røjgaard) Virksomheden i drift (Carsten Røjgaard) Virksomhedens indtægter (Carsten Røjgaard) Virksomhedens omkostninger (Carsten Røjgaard) Virksomhedens indtjening (Carsten Røjgaard) Årsregnskabet og registreringssystemet (Carsten Røjgaard) Det samlede regnskabssystem (Carsten Røjgaard) Præsentation af årsregnskabet (Carsten Røjgaard) Årsrapport for selskaber (Carsten Røjgaard) Analyse af virksomhedsrapporter (13, 14, 15) (Henrik Flyge) Strategi (16, 17, 18, 19, 20, 21) (US fall 2014) AFKLAR Logistik (22, 23, 24) (Henrik Flyge) Indkøbs-, lager-, produktions og distributionsstyring (25, 26, 27, 28) (Henrik Flyge) Budgetstyring (29, 30) (Henrik Flyge) Repetition (9-12, 25-30) (Henrik Flyge) Side 1 af 16

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Virksomheden og dens interessenter i en markedsøkonomi (Carsten Røjgaard) forlaget ØKNOM. Kapitel 1-3 Omfang 25% Eleverne skal kunne analysere en virksomhed i forhold til at fastlægge virksomhedstype, ejerform samt idegrundlag og mål/strategi. De skal derudover kunne identificere interne og eksterne interessenter og disses interesser i forhold til virksomheden samt diskutere og vurdere styrkeforholdet mellem interessenterne og interessenterne og virksomheden. Endelig skal de kende forskel på begreberne shareholder og stakeholder value. Ovenstående skal eleverne kunne se i en samfundsmæssig kontekst, herunder koble virksomheden som enhed til IØ/SØ og begreberne i det samfundsøkonomiske kredsløb. Eleverne skal endvidere kunne redegøre for erhvervsstrukturen i Danmark og dennes udvikling over de seneste 100 år, samt identificere og analysere brancher i forhold til markeds- og konkurrenceform i branchen, herunder prisdannelse på et homogent marked med reference til IØ s emne om samme. Eleverne skal have færdigheder i forhold til beregning af indextal og procentberegninger samt anvendelse af Excel til udarbejdelse af disse samt illustrerende grafer. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og skriftligt arbejde på klassen og hjemme. Elevfremlæggelse. Skriftlige afleveringsopgaver. Side 2 af 16

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Virksomheden i drift (Carsten Røjgaard) forlaget ØKNOM. Kapitel 5 Omfang 5% Eleverne skal kunne redegøre for vækst- hhv. modningsfasen og kunne analysere og vurdere en virksomheds placering i sit udviklingsforløb. Klasseundervisning, mindre opgaver på klassen. Side 3 af 16

4 Titel 3 Virksomhedens indtægter (Carsten Røjgaard) forlaget ØKNOM. Kapitel 6 Omfang 5% Eleverne skal kunne identificere og differentiere mellem indtægter og indbetalinger, samt beregne omsætning med kendskab til pris og afsætning. Klasseundervisning, mindre skriftlig arbejde på klassen, elevfremlæggelser. Side 4 af 16

5 Titel 4 Virksomhedens omkostninger (Carsten Røjgaard) forlaget ØKNOM. Kapitel 7 Omfang 10% Eleverne skal kende forskel på udgifter, udbetalinger og omkostninger samt koble dem til de tilsvarende begreber relateret til indtægtssiden. Der skal kunne redegøres for forskellige omkostningstyper (variable og kapacitetskomkostninger), ligesom eleverne skal kunne redegør for og beregne variable og faste enhedsomkostninger, samt udarbejde bidragskalkulationer. Klasseundervisning, skriftligt arbejde på klassen, elevfremlæggelser. Side 5 af 16

6 Titel 5 Virksomhedens indtjening (Carsten Røjgaard) forlaget ØKNOM. Kapitel 8 Omfang 10% Eleverne skal kunne opstille indtjeningskalkulationer, baseret på opgørese over/information om indtægter og omkostninger for en virksomhed. Eleverne skal kunne analysere dækningsbidrag (samlet og pr. stk.), dækningsgrad samt nulpunkts-beregninger (afsætning og omsætning) ved anvendelse af formler. Endelig skal man kunne opstille et simpelt resultatbudget/resultatopgørsel Klasseundervisning, skriftligt arbejde i form af afleveringsopgaver og klassearbejde. Side 6 af 16

7 Titel 6 Årsregnskabet og registreringssystemet (Carsten Røjgaard) forlaget ØKNOM. Kapitel 9 Omfang 15% Eleverne skal kunne forstå det dobbelt bogholderis princip og sammenhængen mellem resultatopgørelse og balance, herunder aktiver og passiver. Eleverne skal kunne registrere simple bilag korrekt på t-skitser og opgøre disses saldo til overførsel til saldobalance og senere opstilling af regnskab. Eleverne skal have forståelse for strukturen i en kontoplan. Klasseundervisning og mindre opgaver på klassen. Side 7 af 16

8 Titel 7 Det samlede regnskabssystem (Carsten Røjgaard) forlaget ØKNOM. Kapitel 10 Omfang 5% Eleverne skal demonstrere konteringsfærdigheder samt kunne opstille resultatopgørelse og balance, herunder egenkapitalopgørelse Klasseundervisning, skriftlig afleveringsopgave. Side 8 af 16

9 Titel 8 Præsentation af årsregnskabet (Carsten Røjgaard) forlaget ØKNOM. Kapitel 11 Omfang 10% Eleverne skal kunne opstille resultatopgørelse for hhv. en handels- og en produktionsvirksomhed (hhv arts- og funktionsopdeling) baseret på informationer fra en færdig saldobalance og derefter opstille balancen for disse. Klasseundervisning og mindre skriftlige opgaver på klassen. Side 9 af 16

10 Titel 9 Årsrapport for selskaber (Carsten Røjgaard) forlaget ØKNOM. Kapitel 12 Omfang 15% Eleverne skal have kendskab til kravene i årsregnskabsloven omkring regnskabsaflæggelse for forskellige selskabsstørrelser, samt kravene til indholdet af en årsrapport. De skal kunne læse og analysere en årsrapport med henblik på at finde centrale oplysninger om selskabet og dets økonomiske stilling, samt vurdering af om lovens krav er overholdt. Eleverne skal endvidere kunne analysere en pengestrømsanalyse. Klasseundervisning, skriftligt arbejde i form af afleveringsopgave og elevfremlæggelser på klassen. Side 10 af 16

11 Titel 10 Analyse af virksomhedsrapporter (13, 14, 15) (Henrik Flyge) forlaget ØKNOM. Kapitel 13, 14 & 15 Supplerende materiale: Relevante artikler fra dagspressen med virksomheder med økonomiske udfordringer samt offentliggjorte regnskaber. Internetsøgning samt analyse af udvalgte virksomheder. Omfang Ca. 25 lektioner (45 min.) over 5 uger Regnskabsanalyse gennemføres med fokus på anvendelig. Hvorfor gennemføres sådanne analyse ift. interne og eksterne interessenter. Igen er der meget teknik her, dvs. definitioner, og struktur, der skal læses. Der arbejdes med systematik i Excel samt fejlfinding og retning. Der er følgende faglige og kernestof i forløbet. De faglige mål: - udarbejde økonomiske rapporter for en virksomhed - analysere og vurdere en årsrapport med inddragelse af anden information af betydning for vurdering af virksomheden - analysere og vurdere plan- og budgetafvigelser set i forhold til udviklingen i og omkring virksomheden - anvende relevante it-værktøjer og systemer i arbejdet med virksomhedsøkonomiske problemstillinger. Kernestoffet er: - virksomhedens økonomiske styring - årsrapporten - virksomhedsanalyse - aktivitetsplanlægning, investering og budgettering - kontrol. Gruppearbejde Forelæsning/foredrag IT-baseret arbejde Individuelt arbejde (hjemmeopgaver) IT-støttet fremlæggelse Mundtlig fremlæggelse Der er gennemført 6 ET, heraf 2 ET til prøve. Der er gennemført mundtlig evaluering af forløbet. Side 11 af 16

12 Titel 11 Omfang Strategi (16, 17, 18, 19, 20, 21) (gennemført i US) forlaget ØKNOM. Kapitel 16, 17, 18, 19, 20 & lektioner (45 min.) over 10 uger Størstedelen af undervisningen foregik på 10 ugers ophold på college i Seattle, Washington - Redegøre for begrebet strategi, redegøre for den strategiske analyses formål og indhold samt vurdere, hvordan analysens formål påvirker indholdet og gennemførelsen af analysen. - Redegøre for modeller til analyse af virksomhedens interne forhold, udarbejde en intern analyse for en virksomhed, samt vurdere hvilke interne forhold, der har betydning for en virksomheds udvikling - Redegøre for modeller til analyse af virksomhedens eksterne forhold, udarbejde en analyse af en virksomheds eksterne forhold. Vurdere hvilke eksterne forhold der har betydning for en virksomheds udviklingsmuligheder. SWOT-analyse. - Begreberne mission, vision og værdier - Redegøre for strategiudvikling, udarbejde forretningsplan, diskussion og vurdering af kritiske succesfaktorer og forretningsplanens implementering Tværfagligt projekt i samarbejde med faget Afsætning. Analyse af selvvalgt virksomhed. Side 12 af 16

13 Titel 12 Logistik (23, 24, 25) (Henrik Flyge) forlaget ØKNOM. Kapitel 23, 24 & 25 Supplerende materiale: Relevante artikler fra dagspressen med virksomheder med strategiske udfordringer. Internetsøgning samt analyse af udvalgte virksomheder. Omfang Ca. 30 lektioner (45 min.) over 6 uger Logistik arbejder i helheder, og det er den holistiske tankegang, der er centrum i undervisningen. Herudover er logistik et teknisk område med en række definitioner og konkrete beregninger. De fleste elever undervurderer det faglige i området. Og finder disse prosa lignende opgave lette, og undervurderer ofte sværhedsgraden. Struktur og systematiske i besvarelser er centralt i undervisningen. Der er følgende faglige og kernestof i forløbet. De faglige mål: - udarbejde økonomiske beslutningsgrundlag med henblik på effektivisering af en virksomheds ressourceudnyttelse - analysere og vurdere effektiviteten af en virksomheds ressourceudnyttelse i forhold til interne muligheder og markedsmuligheder Kernestoffet er: - virksomhedens økonomiske styring - virksomhedsanalyse - logistik Gruppearbejde Forelæsning/foredrag IT-baseret arbejde Individuelt arbejde (hjemmeopgaver) Pararbejde IT-støttet fremlæggelse Mundtlig fremlæggelse Der er gennemført mundtlig evaluering af forløbet samt tænkeskrivning om forløbet. Side 13 af 16

14 Titel 13 Indkøbs-, lager-, produktions- og distributionsstyring (25, 26, 27, 28) (Henrik Flyge) forlaget ØKNOM. Kapitel 25, 26, 27 & 28 Supplerende materiale: Relevante artikler fra dagspressen med virksomheder med strategiske udfordringer. Internetsøgning samt analyse af udvalgte virksomheder. Omfang 15 lektioner (45 min.) over 3 uger Følgende mål for dette delemne er: De faglige mål: - udarbejde økonomiske beslutningsgrundlag med henblik på effektivisering af en virksomheds ressourceudnyttelse - analysere og vurdere effektiviteten af en virksomheds ressourceudnyttelse i forhold til interne muligheder og markedsmuligheder - udarbejde aktivitetsplaner, investeringsplaner og budgetter for en virksomhed Kernestoffet er: - aktivitetsplanlægning, investering og budgettering - kontrol. Gruppearbejde Forelæsning/foredrag IT-baseret arbejde Individuelt arbejde (hjemmeopgaver) Pararbejde IT-støttet fremlæggelse Mundtlig fremlæggelse Der er gennemført en mundtlig evaluering af forløbet. Side 14 af 16

15 Titel 14 Budgetstyring (29, 30) (Henrik Flyge) forlaget ØKNOM. Kapitel 29 & 30 Supplerende materiale: Relevante artikler fra dagspressen med virksomheder med strategiske udfordringer. Internetsøgning samt analyse af udvalgte virksomheder. Omfang 6 lektioner (45 min.) over 2 uger Budgetdelen indeholder 3 dele, nemlig planlægning, selve udarbejdelsen og så opfølgningen af budgetlægningen. De faglige mål: - udarbejde økonomiske beslutningsgrundlag med henblik på effektivisering af en virksomheds ressourceudnyttelse - analysere og vurdere effektiviteten af en virksomheds ressourceudnyttelse i forhold til interne muligheder og markedsmuligheder - udarbejde aktivitetsplaner, investeringsplaner og budgetter for en virksomhed Kernestoffet er: - aktivitetsplanlægning, investering og budgettering - kontrol. Gruppearbejde Forelæsning/foredrag IT-baseret arbejde Individuelt arbejde (hjemmeopgaver) Pararbejde IT-støttet fremlæggelse Mundtlig fremlæggelse Der er gennemført en mundtlig evaluering af forløbet. Der er gennemført ET, heraf 4 ET til en terminsprøve. Side 15 af 16

16 Titel 15 Repetition (1-30) (Henrik Flyge) forlaget ØKNOM. Kapitel 1-30 Med speciel fokus på kapitel 9-12, Ved det grønne bord Udvalgte gamle mundtlige og skriftlige eksamensopgaver. Omfang 18 timer (45 min.) over 3 uger Se de enkelte kapitler og emneområder ovenfor. Herudover er der gennemgået skriftlige VØ markører samt afklaring af opgave på forskellige taksonomiske niveauer. Forelæsning/foredrag IT-baseret arbejde Individuelt arbejde (hjemmeopgaver) Pararbejde IT-støttet fremlæggelse Mundtlig fremlæggelse Side 16 af 16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi B Annie Kudsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Tradium, Hobro afdeling, Kirketoften 7, 9500 Hobro tlf. 98 52 14 55 Uddannelse Fag

Læs mere

Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5

Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning 1 2. Fagets formål og relevans for EUD 2 3. Undervisningens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2012 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx

Læs mere

Oversigt over planlagte/gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over planlagte/gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan/beskrivelse Termin Januar 2006 juni 2008 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi niveau A Mads Vester Hegelund 1. d Oversigt over planlagte/gennemførte

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Sammenhæng. Mål. Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Sammenhæng. Mål. Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Beskrivelse af undervisningslaboratorium i Fag: Klasse: Lærer: Virksomhedsøkonomi B as2hhib

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 Virksomhedsøkonomi Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761613790 Forfatter(e) Jørgen Waarst, Marianne Poulsen, Gitte Størup Engelsk oversættelse af Virksomhedsøkonomi

Læs mere