Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus"

Transkript

1 Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af sag nr. 4 budget Åbne sager 15 Lukkede sager Mødet hævet 19.15

2 Indholdsfortegnelse Byrådet den 5. oktober 2009 kl Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Indkaldelse af stedfortræder Indkaldelse af stedfortræder Budget 2010 og overslagsår - 2. behandling Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 1 og Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 6 og Anlægsregnskab vedr. Istandsættelse af fortovsbelægninger Anlægsregnskab vedr. Støjvold langs motorvejen Slagelse Disponering af overførte driftsmidler Afsluttet anlægsregnskab for renovering af Storebæltshallen Genberegnede takster for 2009 for Slagelse Børn og Unge Center Endelig godkendelse af Beskæftigelsesplan Ændring af vedtægter for Korsør Havn Nor Alléen 2 i Korsør...15

3 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 1 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Kompetence: Åben sag Godkendelse af dagsorden. Borgmesteren indstiller, at dagsordenen godkendes. Punkt 15 overføres til åben dagsorden Dagsordenen godkendt 2. Indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag Anmodning fra liste V Venstre, Danmarks Liberale Parti om indkaldelse af stedfortræder Kurt Rehder, idet byrådsmedlem Jørgen Christensen har meldt forfald. I henhold til styrelseslovens 15 stk. 1 har et parti mulighed for at kræve stedfortræder indkaldt ved 2. behandlingen af årsbudgettet. I henhold til samme lovs 15, stk. 4, skal byrådet træffe beslutning dels om forfald fra Jørgen Christensen berettiger til indkaldelse af stedfortræder og dels om Kurt Rehder opfylder betingelserne for indtræden i byrådet. Ledelsessekretariatet oplyser, at betingelserne for at meddele forfald fra Jørgen Christensen samt Kurt Rehders indtræden i byrådet opfylder reglerne i styrelsesloven. Ledelsessekretariatet indstiller, at Kurt Rehder indtræder i byrådet for så vidt angår behandlingen af dagsordenspunktet omkring årsbudgettet 2010.

4 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 2 3. Indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag Anmodning fra liste V Venstre, Danmarks Liberale Parti om indkaldelse af stedfortræder Carl Henriksen, idet byrådsmedlem Ole Drost har meldt forfald. I henhold til styrelseslovens 15 stk. 1 har et parti mulighed for at kræve stedfortræder indkaldt ved 2. behandlingen af årsbudgettet. I henhold til samme lovs 15, stk. 4, skal byrådet træffe beslutning dels om forfald fra Ole Drost berettiger til indkaldelse af stedfortræder og dels om Carl Henriksen opfylder betingelserne for indtræden i byrådet. Ledelsessekretariatet oplyser, at betingelserne for at meddele forfald fra Ole Drost samt Carl Henriksens indtræden i byrådet opfylder reglerne i styrelsesloven. Ledelsessekretariatet indstiller, at Carl Henriksen indtræder i byrådet for så vidt angår behandlingen af dagsordenspunktet omkring årsbudgettet Budget 2010 og overslagsår - 2. behandling Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag Ved Byrådets 1. behandling af budget den 14. september 2009, blev det besluttet at oversende det til Byrådets 2. behandling den 5. oktober Efter 1. behandlingen er modtaget politiske og tekniske ændringsforslag samt høringssvar. Høringssvar er udsendt til Byrådets medlemmer den 18. september Budgettets materielle forudsætninger, fremgår af udviklingsaftaler samt øvrigt materiale, som blev udleveret i forbindelse med Byrådets budgetseminar den 27. og 28. august Resultatopgørelse og bevillingsoversigt på baggrund af Byrådets 1. behandling af budget er vedlagt som bilag 1 og 2. Disse skal ajourføres såfremt tekniske administrative æn-

5 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 3 dringsforslag samt politiske ændringsforslag godkendes. Hvis fremsatte politiske og tekniske ændringsforslag godkendes, vil dette betyde en forøgelse af kassebeholdningen på 6,848 mio. kr. Budgetforudsætningerne lægger op til uændret udskrivningsprocent, kirkeskat, grundskyldspromille samt dækningsafgift i forhold til Lånerammen for 2010 kan efter de endelige udmeldinger fra Indenrigs- og Socialministeriet om lånedispensation opgøres til 48,6 mio. kr. I Økonomiudvalgets budgetforslag er indregnet lånoptagelse i 2010 med 47,0 mio. kr. Udnyttes lånerammen fuldt ud betyder det et merprovenue på 1,6 mio. kr. I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår omlægning af kommunens lån til længere løbetid. I forbindelse med den konkrete udmøntningen af omlægningen er der dels sket forskydninger mellem renter og afdrag og dels er den samlede nettobesparelse ændret fra 15,9 mio. kr. til nu 14,5 mio. kr. I alt betyder dette et mindre provenu i 2010 på 1,4 mio. kr. I alt netto som forøger kassebeholdningen. Udnyttelse af den øgede låneramme samt konsekvenserne af omlægningen af lån indgår som teknisk administrativt ændringsforslag som beskrives under punkt 3. Høringssvar modtaget efter fristen og efter sidste udsendelse til Byrådet beror på sagen. Nedenfor gennemgås de enkelte elementer. 1. Udskrivningsgrundlag Ved 2. behandlingen af budget skal der træffes beslutning om, hvorvidt der vælges Indenrigs- og Socialministeriets udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller om der selvbudgetteres. Budgetforslaget bygger på et udskrivningsgrundlag svarende til den udmeldte statsgaranti på 9.976,0 mio. kr. i Vælges statsgaranti, foretages der ikke en efterregulering af skatteprovenue, tilskud og udligning, når det faktiske udskrivningsgrundlag kendes i år Omvendt vil der ved selvbudgettering ske efterregulering på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag. Der er en række forhold der gør, at der kan forventes et væsentligt lavere udskrivningsgrundlag end den udmeldte statsgaranti. Dette er beskrevet nærmere i separat notat om udskrivningsgrundlaget for 2010, hvilket er vedlagt som bilag 3. Økonomidirektøren anbefaler, på denne baggrund, at der vælges statsgaranti for budget Kirkeskat Der er modtaget budgetter fra Slagelse og Skælskør provstier. Samtidig har Kirkeministeriet udmeldt landskirkeskatten for Slagelse Kommune. På baggrund af dette er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige ligning i 2010 i Slagelse Kommune. Budget for den kirkelige ligning beror på sagen. Økonomidirektøren indstiller, at kirkeskatten på baggrund af dette fastsættes til 0,96 % i Tekniske administrative ændringsforslag Der er udarbejdet tekniske administrative ændringsforslag, som alle alene har teknisk karakter og er opstået i forbindelse med den tekniske udmøntning af budgetaftalen. Tekniske administrative ændringsforslag fremgår af bilag Ændringsforslag - politiske

6 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 4 Der er modtaget ændringsforslag fra Borgmesteren. Disse fremgår af bilag 5. Det forudsættes, at eventuelt godkendte ændringsforslag afbalanceres via kassen. Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af underændringsforslag er fastsat til den 24. september 2009 kl Endelig afbalancering af budget Økonomidirektøren anbefaler, at Økonomicentret bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget via de likvide aktiver (mindre tekniske afrundinger mv.) 6. Takster Det blev besluttet ved Byrådets 1. behandling af budget , at de kommunale takster justeres som konsekvens af budgetaftalens indhold og endeligt godkendes i forbindelse med Byrådets 2. behandling. De justerede takster for 2010 er vedlagt som bilag 6. Det skal bemærkes, at taksterne er udarbejdet på grundlag af Økonomiudvalgets budgetforslag korrigeret for de tekniske administrative ændringsforslag. Såfremt der vedtages ændringsforslag eller at de tekniske administrative ændringsforslag ikke vedtages i fuldt omfang, vil dette kunne have indvirkning på de fremlagte takster. I så fald vil de reviderede takster blive fremlagt til godkendelse på Byrådets møde den 23. november Grundskyldspromille Der er i Økonomiudvalgets budgetforslag påregnet en grundskyldspromille i 2010 og overslagsår på 25, Dækningsafgift Der er i Økonomiudvalgets budgetforslag påregnet en dækningsafgift på 12,95 af offentlige ejendommes grundværdi og på 8,75 af offentlige ejendommes forskelsværdi. Det er ikke påregnet at opkræve dækningsafgift af forretningsejendomme. 9. Fastsættelse af den kommunale udskrivningsprocent Der er i Økonomiudvalgets budgetforslag påregnet en udskrivningsprocent i 2010 på 24,7 %. 10. Bevillingsniveau Byrådet skal ved behandlingen af årsbudgettet samtidig fastlægge bevillingsniveauet for det kommende år. Økonomidirektøren anbefaler, at bevillingsniveauet for 2010 fastsættes til udvalgsniveau (ligesom i 2009), således at der gives én samlet bevilling til hvert fagudvalg. For fagudvalg, som har både service- overførsels- og/eller brugerfinansierede områder, fastsættes bevillingsniveauet til netto Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter og netto Brugerfinansierede udgifter inden for udvalgets område. Økonomicentrets påtegning Økonomicentrets bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådets 2. behandling den 5. oktober 2009.

7 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 5 Økonomiudvalget oversender sagen til byrådets 2. behandling. Venstre ønsker et ændret betalingstidspunkt for renovationstakster for sommerhusejere. Administrationen udarbejder notat indeholdende de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget. Sagen tages op på økonomiudvalg og Byråd i november måned. Forslag til budget som det foreligger til byrådets 2. behandling medfører at: Der vælges statsgaranti for Kirkeskatten fastsættes til 0,96%. De tekniske administrative ændringsforslag (T01 til T12) godkendes og finansieres via de likvide aktiver. Ændringsforslagene fra Borgmesteren er godkendt uden afstemning. Ændringsforslagene afbalanceres via de likvide aktiver. Økonomicentret bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget via de likvide aktiver (mindre tekniske afrundinger mv.) De kommunale takster jf. takstoversigten er godkendt. Der fastsættes en grundskyldspromille for 2010 på 25,90. Der fastsættes en dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi for 2010 på 12,95. Der fastsættes en dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi for 2010 på 8,75. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. Der fastsættes en udskrivningsprocent for 2010 på 24,7%. Bevillingsniveauet for 2010 fastsættes til udvalgsniveau. ( Udvalgsniveau svarende til pol.org. 2. niveau. For fagudvalg, som har både service- overførsels- og/eller brugerfinansierede områder, fastsættes bevillings-niveauet til netto Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter og netto Brugerfinansierede udgifter inden for udvalgets område). Borgmesteren konstaterede herefter budgettet for som godkendt. Bilag Bilag 1: Resultatopgørelse Bilag 2: Bevillingsoversigt Bilag 3: Notat om udskrivningsgrundlag 2010 Bilag 4: Tekniske administrative ændringsforslag Bilag 5: Politiske ændringsforslag Bilag 6: Takstoversigt 2010

8 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 6 5. Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 1 og 2 Sagsnr.: /bijep Kompetence: BY Åben sag Når et anlægsarbejde er færdiggjort, skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. Budgetog regnskabssystem for kommuner aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet. Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Udstykning Kassebjerggård, område 1 og 2: Bevilling Byggemodningsudgifter Salgsindtægter Netto-overskud kr kr kr kr. De 12 mio. kr. er bevilget til byggemodning. Bevillingen indeholder ikke indtægter i forbindelse med salg. Udgifter og indtægter er afholdt i perioden 2004 til Økonomicenterets påtegning De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomicentrets notater. Drifts- og Anlægscenteret indstiller, at anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet. Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling anbefaler indstillingen. Jens Jørgensen (V) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen Bilag Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen Politik Dagsordener og referater Bilag Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling den 7. september Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 3 Sagsnr.: /bijep Kompetence: BY Åben sag Når et anlægsarbejde er færdiggjort, skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. Budget-

9 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 7 og regnskabssystem for kommuner aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet. Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Udstykning Kassebjerggård, område 3: Bevilling Byggemodningsudgifter Omkostninger Salgsindtægter Netto-overskud kr kr kr kr kr. De 6 mio. kr. er bevilget til byggemodning incl. nedrivning af gården. Bevillingen indeholder ikke udgifter til omkostninger og indtægter i forbindelse med salg. Udgifter og indtægter er afholdt i perioden 2004 til Økonomicenterets påtegning De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomicentrets notater. Drifts- og Anlægscenteret indstiller, at anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet. Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling anbefaler indstillingen. Jens Jørgensen (V) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Bilag Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen Politik Dagsordener og referater Bilag Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling den 7. september Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 6 og 7 Sagsnr.: /bijep Kompetence: BY Åben sag Når et anlægsarbejde er færdiggjort, skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. Budgetog regnskabssystem for kommuner aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet. Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Udstykning Kassebjerggård, område 6 og 7: Bevilling kr.

10 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 8 Byggemodningsudgifter Salgsindtægter Netto-overskud kr kr kr. De 8 mio. kr. er bevilget til byggemodning. Bevillingen indeholder ikke indtægter i forbindelse med salg. Udgifter og indtægter er afholdt i perioden 2005 til Økonomicenterets påtegning De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomicentrets notater. Drifts- og Anlægscenteret indstiller, at anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet. Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling anbefaler indstillingen. Jens Jørgensen (V) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Bilag Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen Politik Dagsordener og referater Bilag Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling den 7. september Anlægsregnskab vedr. Istandsættelse af fortovsbelægninger Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag Når et anlægsarbejde er færdiggjort skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. Budgetog regnskabssystem for kommuner afsnit 7.2 litra f aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet. Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Istandsættelse af fortovsbelægninger, delregnskab Bevillinger , , Ovf. fra 2008 til 2009 ( ) Netto-bevilling Forbrug Mindreforbrug kr kr kr kr. 467 kr. Regnskabet er et delregnskab, idet der hvert år afsættes et beløb til istandsættelse af fortovsbelægninger. Belægningsarbejderne er udført dels af kommunens egen entreprenørafdeling og dels af fremmede entreprenører.

11 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 9 Økonomicenterets påtegning De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomicentrets notater. Personalemæssige konsekvenser Ingen Drifts- og Anlægscenteret indstiller, at Anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet Teknisk Udvalg har 3. september 2009 anbefalet indstillingen. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Bilag Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen Politik Dagsordener og referater Bilag Udvalget for Teknik den 3. september Anlægsregnskab vedr. Støjvold langs motorvejen Slagelse Sagsnr.: /bijep Kompetence: BY Åben sag Når et anlægsarbejde er færdiggjort skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. Budgetog regnskabssystem for kommuner aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet. Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Støjvold langs motorvejen Slagelse, delregnskab Rådighedsbeløb Forbrug Udgifter Indtægter Netto-forbrug Afvigelse - netto merudgift kr kr kr kr kr. Mindreindtægten på netto 1,1 mio. kr. udgør 25,6 % og er afholdt af kassebeholdningen. Regnskabet er et delregnskab over udgifter og indtægter afholdt i 2007 og Udgifter og indtægter afholdt i gl. Slagelse kommune i årene 2005 og 2006 er aflagt tidligere. Arbejdet fortsætter foreløbig til Økonomicenterets påtegning

12 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 10 De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomicentrets notater. Personalemæssige konsekvenser Ingen Drifts- og Anlægscenteret indstiller, at Anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet Teknisk Udvalg har 3. september 2009 anbefalet indstillingen. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Bilag Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen Politik Dagsordener og referater Bilag Udvalget for Teknik den 3. september Disponering af overførte driftsmidler Sagsnr.: /peraa Kompetence: TU Åben sag Der har i 2008 været et samlet mindreforbrug på ca. 5,7 mio. kr. på Vej- og Parkområdet. Beløbet er overført som tillægsbevilling til budget 2009 som et samlet beløb. Midlerne ønskes udmøntet på nedennævnte driftsområder. I 2008 var der på Vej og Parkområdet et samlet mindreforbrug på 5,769 mio. kr. Mindreforbruget er primært opstået ved et mindreforbrug på vintertjenesten og færgedriften. Udmøntningen af mindreforbruget eller overskuddet, foreslås derfor først og fremmest udmøntet på disse kontoområder og til busdriften, til dækning af merudgifter i 2009 og Forslag til udmøntning ser således ud: Vintertjeneste: + 2,5 mio. kr. (Opsparing til udsving i behovet for glatførebekæmpelse) Busdrift: + 2,4 mio. kr. (Afsat beløb til engangsekstraudgift i 2010) Færgedrift: + 0,5 mio. kr. (Engangsekstraudgift til M/F Omø) Div. mindre projekter: + 0,369 mio. kr. Økonomicenterets påtegning Økonomicentrets bemærkninger indgår i sagsfremstillingen Drifts- og Anlægscentret indstiller at udmøntningen af det overførte driftsoverskud fra 2008 til 2009 sker som foreslået.

13 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 11 Et flertal af Teknisk Udvalg, bestående af Jørgen Christensen (V), Peter Olsen (V) og Jens Jørgensen (V) har 3. september 2009 ønsket det af forvaltningen indstillede beløb til vintertjeneste overført til energibesparende foranstaltninger. Bodil Knudsen (A) begærede sagen i Byrådet. Ændringsforslag fra Bodil Knudsen A, om at følge forvaltningens indstilling, blev godkendt med 17 stemmer for, 2 medlemmer Jens Jørgensen V og Thomas Modell V stemte imod mens 10 medlemmer undlod at stemme. 11. Afsluttet anlægsregnskab for renovering af Storebæltshallen Sagsnr.: Kompetence: Åben sag Jf. forretningsgangsbeskrivelse nr i kasse og regnskabsregulativet skal der for anlægsarbejder, hvor bruttoudgiften er over kr. 2 mio., udfærdiges et regnskab over bevilling og samlede udgifter. Regnskabet skal forelægges relevant fagudvalg og byrådet ved afvigelse mellem bevilling og udgifter skal regnskabet ledsages af en regnskabsforklaring. Der er udarbejdet et særskilt anlægsregnskab for sted Renovering af Storebæltshallen. Bevilling ,00 Udgifter ,00 Økonomicenterets påtegning Økonomicentrets bemærkninger er indarbejdet i sagen. Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Kultur og Fritid indstiller, at anlægsregnskabet godkendes, og indgår i oversigten over afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for at sagen anbefales til Byrådets godkendelse. Udvalget for Fritid anbefaler indstillingen. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Bilag

14 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 12 Bilag kan ses på kommunens hjemmeside på adressen Politik Dagsordener og referater Bilag Udvalget for Fritid den 10. september Genberegnede takster for 2009 for Slagelse Børn og Unge Center Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag I henhold til reglerne for omkostningsbaseret takster er der i forbindelse med budgetlægningen for 2009 beregnet takster for de tilbud i Slagelse Kommune, der er omfattet af bestemmelsen. Det har været nødvendigt, at genberegne taksterne idet underskuddet for 2007 nu er betalt tilbage via taksterne. Ifølge bestemmelsen skal underskud indregnes i taksten senest år 2 efter at det er opstået. Dvs. at et underskud i 2007 skal indregnes i taksten for Slagelse Børn og Unge Center havde et underskud i 2007 på kr., som jævnfør ovenstående er indregnet i taksten for Underskuddet fra 2007 er imidlertid allerede på nuværende tidspunkt blevet betalt tilbage via taksterne, idet Slagelse Børn og Unge Center har haft en højere belægningsprocent end forudsat i takstberegningen. Derfor skal taksterne genberegnes, hvor underskuddet fra 2007 ikke er indregnet i taksten. De nye takster fremgår af nedenstående skema og skal være gældende fra 1. august Afdeling Takst 2009 pr. dag gældende fra 1/ Takst 2009 pr dag gældende fra 1/ Længerevarende behandling 7-15 årige Udslusning årige Længerevarende behandling 0-6 årige Småbørn og familie 0-6 årige Tystoftegård - udredning årige Gerdrupgård - indredning årige Bakkeskolen kl. og kl Økonomicenterets påtegning Er indarbejdet i sagsfremstillingen Handicapchefen indstiller, at de genberegnede takster for Slagelse Børn og Unge Center godkendes gældende fra 1. august 2009 at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet Udvalget for Børn og Unge, Læring og Uddannelse har godkendt indstillingen.

15 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 13 Økonomiudvalget anbefaler indstillingen 13. Endelig godkendelse af Beskæftigelsesplan 2010 Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag Endelig godkendelse af Beskæftigelsesplan 2010 med baggrund i LBR og Integrationsudvalgets høringssvar. LBR s høringssvar Arbejdsmarkedets parter i Det lokale Beskæftigelsesråd har den 11. august 2009 fremsendt fælles høringssvar på Beskæftigelsesplan Jobcentret har dermed modtaget LBR s høringssvar rettidigt. LBR s høringssvar har form af slutnoter til det tidligere udsendte planudkast i forbindelse med høringsrunden. Slutnoterne består både af konkrete forslag til ændringer, kommentarer på mere overordnet niveau til bestemte afsnit og diverse holdningsmæssige tilkendegivelser. Jobcentret har indarbejdet LBR s slutnoter (kommentarer) i en oversigt, hvor der for hver enkelt note refereres til notenummer og sidetal i LBR s tilsendte høringssvar. Oversigten er udarbejdet med henblik på at gøre det lettere for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at finde frem til, i hvilken sammenhæng LBR s kommentarer indgår i selve beskæftigelsesplanen. I oversigten har Jobcentret desuden forholdt sig til, hvilke noter Jobcentret foreslår, der bør føre til konkrete ændringer i beskæftigelsesplanen som følge af høringssvaret. Jobcentret forslår, at mange af LBR s kommentarer indarbejdes i beskæftigelsesplanen, men der er også en række kommentarer, hvor Jobcentret mener, at kommentaren ikke bør føre til konkrete ændringer i selve beskæftigelsesplanen. Det kan skyldes, at der blot er tale om positive tilkendegivelser fra LBR til indsatsen mv., at Jobcentret mener, der er tale om elementer, som hører til i en driftsstrategi/anden sammenhæng og ikke en beskæftigelsesplan, eller simpelthen kommentarer, som Jobcentret mener ikke er korrekte/uhensigtsmæssige for forståelsen. Endelig har nogle af kommentarerne en mere politisk karakter, som Jobcentret foreslår lagt op til en politisk drøftelse i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, inden udvalget indstiller til Byrådet, at beskæftigelsesplanen godkendes. Integrationsudvalgets høringssvar Beskæftigelsesplanen har også været til høring i Integrationsudvalget den 10. august Høringssvar herfra er også modtaget rettidigt. Jobcentret har også indarbejdet Integrationsudvalgets kommentarer i en oversigt, hvor Jobcentret forholder sig til udvalgets høringssvar. Bilag med budgetoversigt vil blive indarbejdet, når endeligt budget foreligger. Det skal be-

16 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 14 mærkes, at Byrådet ikke skal godkende LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer, hvorfor LBR s plan først officielt skal være på plads, så den kan indgå som bilag i beskæftigelsesplanen, når planen skal offentliggøres i begyndelsen af januar Økonomiafdelingens påtegning Ingen. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Jobcenterchefen indstiller at udvalget forholder sig til LBR s og Integrationsudvalgets høringssvar til Beskæftigelsesplan 2010, og på den baggrund indstiller beskæftigelsesplanen til godkendelse i Byrådet med eventuelle besluttede ændringer. Anbefales godkendt af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 7. september 2009 med følgende bemærkninger: Ad note 40 tilføjes forvaltningens bemærkninger samt LBR s bemærkning vedr. En indsats i eget hjem overfor samme person. - indpasses som 3. dot. Ad pkt. 32 side 50. Udvalget anmoder personaleafdelingen om løbende at følge op i forhold til fordelingen af medarbejdere med dansk/udenlandsk herkomst og anvise hvordan målsætningen kan udmøntes med respekt for decentraliseringen. Bilag 1. DA/DI, FTF, AC & LO s fælles høringssvar til Beskæftigelsesplan 2010 for Jobcenter Slagelse. 2. Oversigt med LBR s kommentarer til Beskæftigelsesplan 2010 og Jobcentrets kommentarer til LBR s høringssvar. 3. Integrationsudvalgets høringssvar til Beskæftigelsesplan Oversigt med Integrationsudvalget kommentarer til Beskæftigelsesplan 2010 og Jobcentrets kommentarer til Integrationsudvalgets høringssvar. 5. KL-notat Vejledning i opstilling af måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 6. KL-særkørsel fra Danmarks Statistik Etnisk ligestilling på kommunale arbejdspladser KL-særkørsel fra Danmarks Statistik- Etnisk sammensætning blandt kommunalt ansatte inden for hver region (fordeling på overenskomstgrupper) 14. Ændring af vedtægter for Korsør Havn Sagsnr.: Kompetence: Byrådet Åben sag

17 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 15 I forbindelse med tilpasning af Korsør Havns vedtægter (Byrådet den 26. marts 2007), blev det samtidigt besluttet, at havnebestyrelsen skulle overveje muligheder for repræsentation fra erhvervslivet i havnebestyrelsen. Havnebestyrelsen har behandlet henvendelsen fra Byrådet. Havnebestyrelsen indstiller, at vedtægtens 4 ændres fra Havnebestyrelsen består med virkning fra 1. januar 2008 af 5 medlemmer, som vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. For hvert medlem udpeges en stedfortræder. Valgene foregår på Byrådets konstituerende møde og har gyldighed for Byrådets funktionsperiode. til Havnebestyrelsen består med virkning fra 1. januar 2010 af 5 medlemmer, hvoraf de 3 medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer og 2 medlemmer vælges af byrådet blandt 4 erhvervsfolk, udpeget af Slagelse Erhvervsråd. For hvert medlem udpeges en stedfortræder. Valgene foregår på Byrådets konstituerende møde og har gyldighed for Byrådets funktionsperiode. Havnebestyrelsen indstiller, at vedtægtens 4 ændres som foreslået. 15. Nor Alléen 2 i Korsør Sagsnr.: /LOH Kompetence: ØK Åben sag Korsør Kommune har den 15. april 2004 solgt et areal på 988 m² beliggende ved Nor Alléen 2 i Korsør for kr. til opførelse af en dagligvarebutik. Køber har prøvet at få flere kæder til at etablere en dagligvarebutik, men det er først lykkes nu at realisere projektet. Som følge af opstart af projektet er der opstået genevirkninger for Svømmehallen og børnehaven, som er nærmere beskrevet i notat af 24. august 2009 fra Kommunale Ejendomme. Byggesagsafdelingen har på grundlag af en positiv naboorientering meddelt dispensation fra lokalplanens byggefelt, som kun er ca. 500 m², således at der kan opføres en bygning på 848 m². Vedlagte situationsplan dateret 25. august 2009 viser bygningens placering på grunden og den vedlagte stueplan viser bygningens indretning.

18 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 16 Økonomiske konsekvenser I hele kr. Politikområde Bevillingsønske Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Afsat rådighedsbeløb Kassen (jordfonden) -140 Økonomicenterets påtegning Ingen bemærkninger. Plan og Erhverv indstiller, at der meddeles anlægsbevilling samt afsættes rådighedsbeløb i 2009 på kr. til sted nr til afholdelse af ekstraudgifter i henhold til vedlagte notat af 24. august 2009 fra Kommunale Ejendomme, at rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen (jordfonden). Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling anbefaler indstillingen. Udvalget foreslår, at der tages en dialog med ALBO med henblik på at bruge boligselskabets P-plads til afsætning, henholdsvis afhentning af børnene i institutionen. Som konsekvens heraf flyttes indgangen i institutionen mod ALBO's P-plads. Jens Jørgensen (V) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Sagen åbnet Bilag 1. Notat dateret 24. august 2009 fra Kommunale Ejendomme. 2. Kortskitse dateret 25. august 2009 og detaljeret skitse.

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Søllerød Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 9 Mødested: Rådssalen Mødedato: Onsdag den 6. oktober 2004 Mødetidspunkt: Kl. 17.00 17.25 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Fra

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen

Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen Referat af Køge Byråds møde den 08.10.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen Tilstedeværende: Ali Ünsal (V) Anette Simoni (V) Dora Olsen (O) Erling Larsen (A) Ertugrul Vural (A) Flemming Christensen (C) borgmester

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.50 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene

2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene Haderslev Byråd, 11-10-2016 Side 1 2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene 2018-2020 Brit Christensen / 16/23903 Åben sag Sagsindhold Byrådet behandler og godkender budgettet for 2017 og

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag 2018-20 Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Indledning Økonomiudvalget har den 15. august oversendt forslag til Esbjerg

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed:

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.55 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Paw Amdisen, Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Halvårsregnskab

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Byrådet 4. oktober 2005 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Byrådet 4. oktober 2005 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, Lis Olsen, Tina Tving Stauning, John Ziegler,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere