Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus"

Transkript

1 Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af sag nr. 4 budget Åbne sager 15 Lukkede sager Mødet hævet 19.15

2 Indholdsfortegnelse Byrådet den 5. oktober 2009 kl Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Indkaldelse af stedfortræder Indkaldelse af stedfortræder Budget 2010 og overslagsår - 2. behandling Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 1 og Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 6 og Anlægsregnskab vedr. Istandsættelse af fortovsbelægninger Anlægsregnskab vedr. Støjvold langs motorvejen Slagelse Disponering af overførte driftsmidler Afsluttet anlægsregnskab for renovering af Storebæltshallen Genberegnede takster for 2009 for Slagelse Børn og Unge Center Endelig godkendelse af Beskæftigelsesplan Ændring af vedtægter for Korsør Havn Nor Alléen 2 i Korsør...15

3 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 1 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Kompetence: Åben sag Godkendelse af dagsorden. Borgmesteren indstiller, at dagsordenen godkendes. Punkt 15 overføres til åben dagsorden Dagsordenen godkendt 2. Indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag Anmodning fra liste V Venstre, Danmarks Liberale Parti om indkaldelse af stedfortræder Kurt Rehder, idet byrådsmedlem Jørgen Christensen har meldt forfald. I henhold til styrelseslovens 15 stk. 1 har et parti mulighed for at kræve stedfortræder indkaldt ved 2. behandlingen af årsbudgettet. I henhold til samme lovs 15, stk. 4, skal byrådet træffe beslutning dels om forfald fra Jørgen Christensen berettiger til indkaldelse af stedfortræder og dels om Kurt Rehder opfylder betingelserne for indtræden i byrådet. Ledelsessekretariatet oplyser, at betingelserne for at meddele forfald fra Jørgen Christensen samt Kurt Rehders indtræden i byrådet opfylder reglerne i styrelsesloven. Ledelsessekretariatet indstiller, at Kurt Rehder indtræder i byrådet for så vidt angår behandlingen af dagsordenspunktet omkring årsbudgettet 2010.

4 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 2 3. Indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag Anmodning fra liste V Venstre, Danmarks Liberale Parti om indkaldelse af stedfortræder Carl Henriksen, idet byrådsmedlem Ole Drost har meldt forfald. I henhold til styrelseslovens 15 stk. 1 har et parti mulighed for at kræve stedfortræder indkaldt ved 2. behandlingen af årsbudgettet. I henhold til samme lovs 15, stk. 4, skal byrådet træffe beslutning dels om forfald fra Ole Drost berettiger til indkaldelse af stedfortræder og dels om Carl Henriksen opfylder betingelserne for indtræden i byrådet. Ledelsessekretariatet oplyser, at betingelserne for at meddele forfald fra Ole Drost samt Carl Henriksens indtræden i byrådet opfylder reglerne i styrelsesloven. Ledelsessekretariatet indstiller, at Carl Henriksen indtræder i byrådet for så vidt angår behandlingen af dagsordenspunktet omkring årsbudgettet Budget 2010 og overslagsår - 2. behandling Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag Ved Byrådets 1. behandling af budget den 14. september 2009, blev det besluttet at oversende det til Byrådets 2. behandling den 5. oktober Efter 1. behandlingen er modtaget politiske og tekniske ændringsforslag samt høringssvar. Høringssvar er udsendt til Byrådets medlemmer den 18. september Budgettets materielle forudsætninger, fremgår af udviklingsaftaler samt øvrigt materiale, som blev udleveret i forbindelse med Byrådets budgetseminar den 27. og 28. august Resultatopgørelse og bevillingsoversigt på baggrund af Byrådets 1. behandling af budget er vedlagt som bilag 1 og 2. Disse skal ajourføres såfremt tekniske administrative æn-

5 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 3 dringsforslag samt politiske ændringsforslag godkendes. Hvis fremsatte politiske og tekniske ændringsforslag godkendes, vil dette betyde en forøgelse af kassebeholdningen på 6,848 mio. kr. Budgetforudsætningerne lægger op til uændret udskrivningsprocent, kirkeskat, grundskyldspromille samt dækningsafgift i forhold til Lånerammen for 2010 kan efter de endelige udmeldinger fra Indenrigs- og Socialministeriet om lånedispensation opgøres til 48,6 mio. kr. I Økonomiudvalgets budgetforslag er indregnet lånoptagelse i 2010 med 47,0 mio. kr. Udnyttes lånerammen fuldt ud betyder det et merprovenue på 1,6 mio. kr. I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår omlægning af kommunens lån til længere løbetid. I forbindelse med den konkrete udmøntningen af omlægningen er der dels sket forskydninger mellem renter og afdrag og dels er den samlede nettobesparelse ændret fra 15,9 mio. kr. til nu 14,5 mio. kr. I alt betyder dette et mindre provenu i 2010 på 1,4 mio. kr. I alt netto som forøger kassebeholdningen. Udnyttelse af den øgede låneramme samt konsekvenserne af omlægningen af lån indgår som teknisk administrativt ændringsforslag som beskrives under punkt 3. Høringssvar modtaget efter fristen og efter sidste udsendelse til Byrådet beror på sagen. Nedenfor gennemgås de enkelte elementer. 1. Udskrivningsgrundlag Ved 2. behandlingen af budget skal der træffes beslutning om, hvorvidt der vælges Indenrigs- og Socialministeriets udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller om der selvbudgetteres. Budgetforslaget bygger på et udskrivningsgrundlag svarende til den udmeldte statsgaranti på 9.976,0 mio. kr. i Vælges statsgaranti, foretages der ikke en efterregulering af skatteprovenue, tilskud og udligning, når det faktiske udskrivningsgrundlag kendes i år Omvendt vil der ved selvbudgettering ske efterregulering på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag. Der er en række forhold der gør, at der kan forventes et væsentligt lavere udskrivningsgrundlag end den udmeldte statsgaranti. Dette er beskrevet nærmere i separat notat om udskrivningsgrundlaget for 2010, hvilket er vedlagt som bilag 3. Økonomidirektøren anbefaler, på denne baggrund, at der vælges statsgaranti for budget Kirkeskat Der er modtaget budgetter fra Slagelse og Skælskør provstier. Samtidig har Kirkeministeriet udmeldt landskirkeskatten for Slagelse Kommune. På baggrund af dette er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige ligning i 2010 i Slagelse Kommune. Budget for den kirkelige ligning beror på sagen. Økonomidirektøren indstiller, at kirkeskatten på baggrund af dette fastsættes til 0,96 % i Tekniske administrative ændringsforslag Der er udarbejdet tekniske administrative ændringsforslag, som alle alene har teknisk karakter og er opstået i forbindelse med den tekniske udmøntning af budgetaftalen. Tekniske administrative ændringsforslag fremgår af bilag Ændringsforslag - politiske

6 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 4 Der er modtaget ændringsforslag fra Borgmesteren. Disse fremgår af bilag 5. Det forudsættes, at eventuelt godkendte ændringsforslag afbalanceres via kassen. Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af underændringsforslag er fastsat til den 24. september 2009 kl Endelig afbalancering af budget Økonomidirektøren anbefaler, at Økonomicentret bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget via de likvide aktiver (mindre tekniske afrundinger mv.) 6. Takster Det blev besluttet ved Byrådets 1. behandling af budget , at de kommunale takster justeres som konsekvens af budgetaftalens indhold og endeligt godkendes i forbindelse med Byrådets 2. behandling. De justerede takster for 2010 er vedlagt som bilag 6. Det skal bemærkes, at taksterne er udarbejdet på grundlag af Økonomiudvalgets budgetforslag korrigeret for de tekniske administrative ændringsforslag. Såfremt der vedtages ændringsforslag eller at de tekniske administrative ændringsforslag ikke vedtages i fuldt omfang, vil dette kunne have indvirkning på de fremlagte takster. I så fald vil de reviderede takster blive fremlagt til godkendelse på Byrådets møde den 23. november Grundskyldspromille Der er i Økonomiudvalgets budgetforslag påregnet en grundskyldspromille i 2010 og overslagsår på 25, Dækningsafgift Der er i Økonomiudvalgets budgetforslag påregnet en dækningsafgift på 12,95 af offentlige ejendommes grundværdi og på 8,75 af offentlige ejendommes forskelsværdi. Det er ikke påregnet at opkræve dækningsafgift af forretningsejendomme. 9. Fastsættelse af den kommunale udskrivningsprocent Der er i Økonomiudvalgets budgetforslag påregnet en udskrivningsprocent i 2010 på 24,7 %. 10. Bevillingsniveau Byrådet skal ved behandlingen af årsbudgettet samtidig fastlægge bevillingsniveauet for det kommende år. Økonomidirektøren anbefaler, at bevillingsniveauet for 2010 fastsættes til udvalgsniveau (ligesom i 2009), således at der gives én samlet bevilling til hvert fagudvalg. For fagudvalg, som har både service- overførsels- og/eller brugerfinansierede områder, fastsættes bevillingsniveauet til netto Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter og netto Brugerfinansierede udgifter inden for udvalgets område. Økonomicentrets påtegning Økonomicentrets bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådets 2. behandling den 5. oktober 2009.

7 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 5 Økonomiudvalget oversender sagen til byrådets 2. behandling. Venstre ønsker et ændret betalingstidspunkt for renovationstakster for sommerhusejere. Administrationen udarbejder notat indeholdende de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget. Sagen tages op på økonomiudvalg og Byråd i november måned. Forslag til budget som det foreligger til byrådets 2. behandling medfører at: Der vælges statsgaranti for Kirkeskatten fastsættes til 0,96%. De tekniske administrative ændringsforslag (T01 til T12) godkendes og finansieres via de likvide aktiver. Ændringsforslagene fra Borgmesteren er godkendt uden afstemning. Ændringsforslagene afbalanceres via de likvide aktiver. Økonomicentret bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget via de likvide aktiver (mindre tekniske afrundinger mv.) De kommunale takster jf. takstoversigten er godkendt. Der fastsættes en grundskyldspromille for 2010 på 25,90. Der fastsættes en dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi for 2010 på 12,95. Der fastsættes en dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi for 2010 på 8,75. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. Der fastsættes en udskrivningsprocent for 2010 på 24,7%. Bevillingsniveauet for 2010 fastsættes til udvalgsniveau. ( Udvalgsniveau svarende til pol.org. 2. niveau. For fagudvalg, som har både service- overførsels- og/eller brugerfinansierede områder, fastsættes bevillings-niveauet til netto Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter og netto Brugerfinansierede udgifter inden for udvalgets område). Borgmesteren konstaterede herefter budgettet for som godkendt. Bilag Bilag 1: Resultatopgørelse Bilag 2: Bevillingsoversigt Bilag 3: Notat om udskrivningsgrundlag 2010 Bilag 4: Tekniske administrative ændringsforslag Bilag 5: Politiske ændringsforslag Bilag 6: Takstoversigt 2010

8 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 6 5. Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 1 og 2 Sagsnr.: /bijep Kompetence: BY Åben sag Når et anlægsarbejde er færdiggjort, skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. Budgetog regnskabssystem for kommuner aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet. Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Udstykning Kassebjerggård, område 1 og 2: Bevilling Byggemodningsudgifter Salgsindtægter Netto-overskud kr kr kr kr. De 12 mio. kr. er bevilget til byggemodning. Bevillingen indeholder ikke indtægter i forbindelse med salg. Udgifter og indtægter er afholdt i perioden 2004 til Økonomicenterets påtegning De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomicentrets notater. Drifts- og Anlægscenteret indstiller, at anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet. Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling anbefaler indstillingen. Jens Jørgensen (V) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen Bilag Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen Politik Dagsordener og referater Bilag Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling den 7. september Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 3 Sagsnr.: /bijep Kompetence: BY Åben sag Når et anlægsarbejde er færdiggjort, skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. Budget-

9 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 7 og regnskabssystem for kommuner aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet. Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Udstykning Kassebjerggård, område 3: Bevilling Byggemodningsudgifter Omkostninger Salgsindtægter Netto-overskud kr kr kr kr kr. De 6 mio. kr. er bevilget til byggemodning incl. nedrivning af gården. Bevillingen indeholder ikke udgifter til omkostninger og indtægter i forbindelse med salg. Udgifter og indtægter er afholdt i perioden 2004 til Økonomicenterets påtegning De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomicentrets notater. Drifts- og Anlægscenteret indstiller, at anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet. Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling anbefaler indstillingen. Jens Jørgensen (V) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Bilag Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen Politik Dagsordener og referater Bilag Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling den 7. september Anlægsregnskab vedr. Udstykning Kassebjerggård, område 6 og 7 Sagsnr.: /bijep Kompetence: BY Åben sag Når et anlægsarbejde er færdiggjort, skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. Budgetog regnskabssystem for kommuner aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet. Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Udstykning Kassebjerggård, område 6 og 7: Bevilling kr.

10 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 8 Byggemodningsudgifter Salgsindtægter Netto-overskud kr kr kr. De 8 mio. kr. er bevilget til byggemodning. Bevillingen indeholder ikke indtægter i forbindelse med salg. Udgifter og indtægter er afholdt i perioden 2005 til Økonomicenterets påtegning De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomicentrets notater. Drifts- og Anlægscenteret indstiller, at anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet. Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling anbefaler indstillingen. Jens Jørgensen (V) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Bilag Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen Politik Dagsordener og referater Bilag Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling den 7. september Anlægsregnskab vedr. Istandsættelse af fortovsbelægninger Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag Når et anlægsarbejde er færdiggjort skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. Budgetog regnskabssystem for kommuner afsnit 7.2 litra f aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet. Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Istandsættelse af fortovsbelægninger, delregnskab Bevillinger , , Ovf. fra 2008 til 2009 ( ) Netto-bevilling Forbrug Mindreforbrug kr kr kr kr. 467 kr. Regnskabet er et delregnskab, idet der hvert år afsættes et beløb til istandsættelse af fortovsbelægninger. Belægningsarbejderne er udført dels af kommunens egen entreprenørafdeling og dels af fremmede entreprenører.

11 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 9 Økonomicenterets påtegning De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomicentrets notater. Personalemæssige konsekvenser Ingen Drifts- og Anlægscenteret indstiller, at Anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet Teknisk Udvalg har 3. september 2009 anbefalet indstillingen. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Bilag Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen Politik Dagsordener og referater Bilag Udvalget for Teknik den 3. september Anlægsregnskab vedr. Støjvold langs motorvejen Slagelse Sagsnr.: /bijep Kompetence: BY Åben sag Når et anlægsarbejde er færdiggjort skal der udarbejdes et anlægsregnskab/opgørelse. Når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der jf. Budgetog regnskabssystem for kommuner aflægges et særskilt anlægsregnskab for Byrådet. Drifts- og Anlægscenteret har udarbejdet særskilt anlægsregnskab for Støjvold langs motorvejen Slagelse, delregnskab Rådighedsbeløb Forbrug Udgifter Indtægter Netto-forbrug Afvigelse - netto merudgift kr kr kr kr kr. Mindreindtægten på netto 1,1 mio. kr. udgør 25,6 % og er afholdt af kassebeholdningen. Regnskabet er et delregnskab over udgifter og indtægter afholdt i 2007 og Udgifter og indtægter afholdt i gl. Slagelse kommune i årene 2005 og 2006 er aflagt tidligere. Arbejdet fortsætter foreløbig til Økonomicenterets påtegning

12 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 10 De i sagen anførte beløb er i overensstemmelse med Økonomicentrets notater. Personalemæssige konsekvenser Ingen Drifts- og Anlægscenteret indstiller, at Anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet Teknisk Udvalg har 3. september 2009 anbefalet indstillingen. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Bilag Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen Politik Dagsordener og referater Bilag Udvalget for Teknik den 3. september Disponering af overførte driftsmidler Sagsnr.: /peraa Kompetence: TU Åben sag Der har i 2008 været et samlet mindreforbrug på ca. 5,7 mio. kr. på Vej- og Parkområdet. Beløbet er overført som tillægsbevilling til budget 2009 som et samlet beløb. Midlerne ønskes udmøntet på nedennævnte driftsområder. I 2008 var der på Vej og Parkområdet et samlet mindreforbrug på 5,769 mio. kr. Mindreforbruget er primært opstået ved et mindreforbrug på vintertjenesten og færgedriften. Udmøntningen af mindreforbruget eller overskuddet, foreslås derfor først og fremmest udmøntet på disse kontoområder og til busdriften, til dækning af merudgifter i 2009 og Forslag til udmøntning ser således ud: Vintertjeneste: + 2,5 mio. kr. (Opsparing til udsving i behovet for glatførebekæmpelse) Busdrift: + 2,4 mio. kr. (Afsat beløb til engangsekstraudgift i 2010) Færgedrift: + 0,5 mio. kr. (Engangsekstraudgift til M/F Omø) Div. mindre projekter: + 0,369 mio. kr. Økonomicenterets påtegning Økonomicentrets bemærkninger indgår i sagsfremstillingen Drifts- og Anlægscentret indstiller at udmøntningen af det overførte driftsoverskud fra 2008 til 2009 sker som foreslået.

13 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 11 Et flertal af Teknisk Udvalg, bestående af Jørgen Christensen (V), Peter Olsen (V) og Jens Jørgensen (V) har 3. september 2009 ønsket det af forvaltningen indstillede beløb til vintertjeneste overført til energibesparende foranstaltninger. Bodil Knudsen (A) begærede sagen i Byrådet. Ændringsforslag fra Bodil Knudsen A, om at følge forvaltningens indstilling, blev godkendt med 17 stemmer for, 2 medlemmer Jens Jørgensen V og Thomas Modell V stemte imod mens 10 medlemmer undlod at stemme. 11. Afsluttet anlægsregnskab for renovering af Storebæltshallen Sagsnr.: Kompetence: Åben sag Jf. forretningsgangsbeskrivelse nr i kasse og regnskabsregulativet skal der for anlægsarbejder, hvor bruttoudgiften er over kr. 2 mio., udfærdiges et regnskab over bevilling og samlede udgifter. Regnskabet skal forelægges relevant fagudvalg og byrådet ved afvigelse mellem bevilling og udgifter skal regnskabet ledsages af en regnskabsforklaring. Der er udarbejdet et særskilt anlægsregnskab for sted Renovering af Storebæltshallen. Bevilling ,00 Udgifter ,00 Økonomicenterets påtegning Økonomicentrets bemærkninger er indarbejdet i sagen. Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Kultur og Fritid indstiller, at anlægsregnskabet godkendes, og indgår i oversigten over afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for at sagen anbefales til Byrådets godkendelse. Udvalget for Fritid anbefaler indstillingen. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Bilag

14 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 12 Bilag kan ses på kommunens hjemmeside på adressen Politik Dagsordener og referater Bilag Udvalget for Fritid den 10. september Genberegnede takster for 2009 for Slagelse Børn og Unge Center Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag I henhold til reglerne for omkostningsbaseret takster er der i forbindelse med budgetlægningen for 2009 beregnet takster for de tilbud i Slagelse Kommune, der er omfattet af bestemmelsen. Det har været nødvendigt, at genberegne taksterne idet underskuddet for 2007 nu er betalt tilbage via taksterne. Ifølge bestemmelsen skal underskud indregnes i taksten senest år 2 efter at det er opstået. Dvs. at et underskud i 2007 skal indregnes i taksten for Slagelse Børn og Unge Center havde et underskud i 2007 på kr., som jævnfør ovenstående er indregnet i taksten for Underskuddet fra 2007 er imidlertid allerede på nuværende tidspunkt blevet betalt tilbage via taksterne, idet Slagelse Børn og Unge Center har haft en højere belægningsprocent end forudsat i takstberegningen. Derfor skal taksterne genberegnes, hvor underskuddet fra 2007 ikke er indregnet i taksten. De nye takster fremgår af nedenstående skema og skal være gældende fra 1. august Afdeling Takst 2009 pr. dag gældende fra 1/ Takst 2009 pr dag gældende fra 1/ Længerevarende behandling 7-15 årige Udslusning årige Længerevarende behandling 0-6 årige Småbørn og familie 0-6 årige Tystoftegård - udredning årige Gerdrupgård - indredning årige Bakkeskolen kl. og kl Økonomicenterets påtegning Er indarbejdet i sagsfremstillingen Handicapchefen indstiller, at de genberegnede takster for Slagelse Børn og Unge Center godkendes gældende fra 1. august 2009 at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet Udvalget for Børn og Unge, Læring og Uddannelse har godkendt indstillingen.

15 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 13 Økonomiudvalget anbefaler indstillingen 13. Endelig godkendelse af Beskæftigelsesplan 2010 Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag Endelig godkendelse af Beskæftigelsesplan 2010 med baggrund i LBR og Integrationsudvalgets høringssvar. LBR s høringssvar Arbejdsmarkedets parter i Det lokale Beskæftigelsesråd har den 11. august 2009 fremsendt fælles høringssvar på Beskæftigelsesplan Jobcentret har dermed modtaget LBR s høringssvar rettidigt. LBR s høringssvar har form af slutnoter til det tidligere udsendte planudkast i forbindelse med høringsrunden. Slutnoterne består både af konkrete forslag til ændringer, kommentarer på mere overordnet niveau til bestemte afsnit og diverse holdningsmæssige tilkendegivelser. Jobcentret har indarbejdet LBR s slutnoter (kommentarer) i en oversigt, hvor der for hver enkelt note refereres til notenummer og sidetal i LBR s tilsendte høringssvar. Oversigten er udarbejdet med henblik på at gøre det lettere for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at finde frem til, i hvilken sammenhæng LBR s kommentarer indgår i selve beskæftigelsesplanen. I oversigten har Jobcentret desuden forholdt sig til, hvilke noter Jobcentret foreslår, der bør føre til konkrete ændringer i beskæftigelsesplanen som følge af høringssvaret. Jobcentret forslår, at mange af LBR s kommentarer indarbejdes i beskæftigelsesplanen, men der er også en række kommentarer, hvor Jobcentret mener, at kommentaren ikke bør føre til konkrete ændringer i selve beskæftigelsesplanen. Det kan skyldes, at der blot er tale om positive tilkendegivelser fra LBR til indsatsen mv., at Jobcentret mener, der er tale om elementer, som hører til i en driftsstrategi/anden sammenhæng og ikke en beskæftigelsesplan, eller simpelthen kommentarer, som Jobcentret mener ikke er korrekte/uhensigtsmæssige for forståelsen. Endelig har nogle af kommentarerne en mere politisk karakter, som Jobcentret foreslår lagt op til en politisk drøftelse i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, inden udvalget indstiller til Byrådet, at beskæftigelsesplanen godkendes. Integrationsudvalgets høringssvar Beskæftigelsesplanen har også været til høring i Integrationsudvalget den 10. august Høringssvar herfra er også modtaget rettidigt. Jobcentret har også indarbejdet Integrationsudvalgets kommentarer i en oversigt, hvor Jobcentret forholder sig til udvalgets høringssvar. Bilag med budgetoversigt vil blive indarbejdet, når endeligt budget foreligger. Det skal be-

16 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 14 mærkes, at Byrådet ikke skal godkende LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer, hvorfor LBR s plan først officielt skal være på plads, så den kan indgå som bilag i beskæftigelsesplanen, når planen skal offentliggøres i begyndelsen af januar Økonomiafdelingens påtegning Ingen. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Jobcenterchefen indstiller at udvalget forholder sig til LBR s og Integrationsudvalgets høringssvar til Beskæftigelsesplan 2010, og på den baggrund indstiller beskæftigelsesplanen til godkendelse i Byrådet med eventuelle besluttede ændringer. Anbefales godkendt af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 7. september 2009 med følgende bemærkninger: Ad note 40 tilføjes forvaltningens bemærkninger samt LBR s bemærkning vedr. En indsats i eget hjem overfor samme person. - indpasses som 3. dot. Ad pkt. 32 side 50. Udvalget anmoder personaleafdelingen om løbende at følge op i forhold til fordelingen af medarbejdere med dansk/udenlandsk herkomst og anvise hvordan målsætningen kan udmøntes med respekt for decentraliseringen. Bilag 1. DA/DI, FTF, AC & LO s fælles høringssvar til Beskæftigelsesplan 2010 for Jobcenter Slagelse. 2. Oversigt med LBR s kommentarer til Beskæftigelsesplan 2010 og Jobcentrets kommentarer til LBR s høringssvar. 3. Integrationsudvalgets høringssvar til Beskæftigelsesplan Oversigt med Integrationsudvalget kommentarer til Beskæftigelsesplan 2010 og Jobcentrets kommentarer til Integrationsudvalgets høringssvar. 5. KL-notat Vejledning i opstilling af måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 6. KL-særkørsel fra Danmarks Statistik Etnisk ligestilling på kommunale arbejdspladser KL-særkørsel fra Danmarks Statistik- Etnisk sammensætning blandt kommunalt ansatte inden for hver region (fordeling på overenskomstgrupper) 14. Ændring af vedtægter for Korsør Havn Sagsnr.: Kompetence: Byrådet Åben sag

17 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 15 I forbindelse med tilpasning af Korsør Havns vedtægter (Byrådet den 26. marts 2007), blev det samtidigt besluttet, at havnebestyrelsen skulle overveje muligheder for repræsentation fra erhvervslivet i havnebestyrelsen. Havnebestyrelsen har behandlet henvendelsen fra Byrådet. Havnebestyrelsen indstiller, at vedtægtens 4 ændres fra Havnebestyrelsen består med virkning fra 1. januar 2008 af 5 medlemmer, som vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. For hvert medlem udpeges en stedfortræder. Valgene foregår på Byrådets konstituerende møde og har gyldighed for Byrådets funktionsperiode. til Havnebestyrelsen består med virkning fra 1. januar 2010 af 5 medlemmer, hvoraf de 3 medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer og 2 medlemmer vælges af byrådet blandt 4 erhvervsfolk, udpeget af Slagelse Erhvervsråd. For hvert medlem udpeges en stedfortræder. Valgene foregår på Byrådets konstituerende møde og har gyldighed for Byrådets funktionsperiode. Havnebestyrelsen indstiller, at vedtægtens 4 ændres som foreslået. 15. Nor Alléen 2 i Korsør Sagsnr.: /LOH Kompetence: ØK Åben sag Korsør Kommune har den 15. april 2004 solgt et areal på 988 m² beliggende ved Nor Alléen 2 i Korsør for kr. til opførelse af en dagligvarebutik. Køber har prøvet at få flere kæder til at etablere en dagligvarebutik, men det er først lykkes nu at realisere projektet. Som følge af opstart af projektet er der opstået genevirkninger for Svømmehallen og børnehaven, som er nærmere beskrevet i notat af 24. august 2009 fra Kommunale Ejendomme. Byggesagsafdelingen har på grundlag af en positiv naboorientering meddelt dispensation fra lokalplanens byggefelt, som kun er ca. 500 m², således at der kan opføres en bygning på 848 m². Vedlagte situationsplan dateret 25. august 2009 viser bygningens placering på grunden og den vedlagte stueplan viser bygningens indretning.

18 Byrådet den 5. oktober 2009 kl Side 16 Økonomiske konsekvenser I hele kr. Politikområde Bevillingsønske Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Afsat rådighedsbeløb Kassen (jordfonden) -140 Økonomicenterets påtegning Ingen bemærkninger. Plan og Erhverv indstiller, at der meddeles anlægsbevilling samt afsættes rådighedsbeløb i 2009 på kr. til sted nr til afholdelse af ekstraudgifter i henhold til vedlagte notat af 24. august 2009 fra Kommunale Ejendomme, at rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen (jordfonden). Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling anbefaler indstillingen. Udvalget foreslår, at der tages en dialog med ALBO med henblik på at bruge boligselskabets P-plads til afsætning, henholdsvis afhentning af børnene i institutionen. Som konsekvens heraf flyttes indgangen i institutionen mod ALBO's P-plads. Jens Jørgensen (V) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Sagen åbnet Bilag 1. Notat dateret 24. august 2009 fra Kommunale Ejendomme. 2. Kortskitse dateret 25. august 2009 og detaljeret skitse.

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere