Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde"

Transkript

1 Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs grundlæggende opfattelse at offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten i samfundet og vil sikre en mere effektiv offentlig sektor. Samlet set er Dansk Erhvervs forslag til initiativer, der kan fremme produktiviteten gennem øget offentligt-privat samarbejde, som følger: Politiske bindene mål for øget konkurrenceudsættelse. Stærkere incitamenter til at konkurrenceudsætte og effektivisere. Mere gennemsigtighed i offentlige priser Lavere transaktionsomkostninger. Konkurrenceudsættelse giver økonomisk effekt Dansk Erhverv kan i en ny analyse og på baggrund af oplysninger fra Udbudsportalen påvise, at der er væsentlige økonomiske gevinster forbundet med at konkurrencesætte offentlige opgaver. Analysen viser at der i gennemsnit opnås en økonomisk besparelse på 15 %, selv når udbydernes transaktionsomkostninger er fratrukket. Samtidig viser analysen, at offentlige myndigheder i høj grad oplever både kvalitative og innovative effekter som følge af udbuddene. Analysen er baseret på oplysninger fra Udbudsportalens dokumentationsdatabase, hvor konkrete udbud løbende bliver dokumenteret. I alt er der målt på effekter af 74 udbud 1. 1 I perioden fra JSC Side 1/6 Dato: 1. november 2013

2 Figur1 Besparelser på offentlige udbud Pct Gennemsnitlig besparelseprocent: 15% Kilde: Udbudsportalen.dk samt egne beregninger. Undersøgelsen giver en klar indikation af, at der ofte er økonomiske effekter af at konkurrenceudsætte offentlige opgaver. Kæmpe potentiale for øget konkurrencen Selvom der de seneste år har været en positiv udvikling i konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver, så er der stadig et kæmpe uudnyttet potentiale for øget samarbejde. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har opgjort, at der kan konkurrenceudsættes opgaver til en værdi af 377 mia. kr. og kun 92 mia. kr. er i dag konkurrenceudsat. Dansk Erhverv efterlyser en ambitiøs målsætning for konkurrenceudsættelse og samarbejde med private og ikke-offentlige aktører. Dansk Erhverv mener, at konkurrenceudsættelsen bør stige med 1 pct. årligt i stat, regioner og kommuner, jf. den såkaldte Indikator for konkurrenceudsættelse. Dette kan ske ved fastsættelse af bindende politiske mål, alternativt gennem lovgivning. Regeringen og KL har tidligere indgået en 4-årig politisk aftale om at øge konkurrenceudsættelse med 1 procent om året. Dansk Erhverv har i en analyse beregnet at opgaver til en værdi af 8,9 mia. kr. vil blive konkurrenceudsat yderligere, såfremt kommunerne samlet set øger konkurrenceudsættelsen med netop 1 procent om året over de næste fire år (se figur nedenfor). Side 2/6

3 Figur1 Udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse i pct. (IKU) Pct Én pct. point pr. år Alle kommuner op på landsgns. Og ét pct. point pr. år Fortsætter udvikling 2012 niveau ,9 mia. Kilde: noegletal.dk Der er Dansk Erhvervs vurdering at der bl.a. indenfor følgende områder både er et veludviklet marked og et stort potentiale for at øge samarbejdet: Kommunerne Regionerne Staten Drift af ældrecentre Sundhedsbehandling på Offentlig transport (jernbaner) Hjemmepleje og sygepleje forskellige områder (udredning, Genoptræning og rehabiliteringi, scanning, kirur- Drift af fængsler psykiatri mv.) Drift og pleje skove Specialiserede sociale opgaver Forebyggelse indenfor bl.a. kronikere Administrative opgaver, fx lønadministration Beskæftigelsesindsatsen og opkvalificering Energi-renovering af bygninger (ESCO) Energi-renovering af bygninger (ESCO) Borgerrettet forebyggelse Facility management Facility management Drift af hjælpemidler Administrative opgaver, Drift af tekniske opgaver Misbrugsbehandling fx lønadministration Energi-renovering af bygninger (ESCO) Facility management Drift af tekniske anlæg. Drift af affaldsforbrændingsanlæg samt sorteringsanlæg Side 3/6

4 Drift af forsyningsområder, fx renseanlæg, varmecentraler mv. Samtidigt er det vigtigt at understrege, at der særligt på velfærdsområdet er tradition for at regulere samarbejdet med private og ikke-offentlige aktører på andre måder end konkurrenceudsættelse, samt at der er behov for at revidere de eksisterende konkurrence- og aftaleformer. Stærkere incitamenter til effektivisering Når der til trods for muligheden for at realisere både økonomiske og kvalitative gevinster stadig er et kæmpe urørt potentiale for øget konkurrenceudsættelse, så kan det skyldes at incitamenterne til at effektivisere i både stat, regioner og kommuner, ikke er tilstrækkeligt stærke. En mulighed kan være i langt højere omfang at benytte performancebaserede tildelingsmodeller, således at fx kommuner og regioner i højere grad bliver belønnet efter opnåede resultater. For eksempel hvor god man er til at forebygge eller rehabilitere. En anden mulighed kan være at reducere de statslige refusionssatser på offentlige ydelser, fx sygedagpenge, og/eller sikre en udfasning hurtigere end i dag. Det kunne bl.a. overvejes i forhold til beskæftigelsesområdet. Det vil øge incitamentet til at levere gode resultater. Manglende gennemsigtighed i offentlige priser Offentlige myndigheder træffer ofte beslutning om organisering af en opgave på et grundlag, hvor man ikke kan sammenligne offentlige priser med omkostningsægte private priser. Det skyldes især at det offentlige budget- og regnskabssystem ikke medregner alle indirekte omkostninger. Den manglende gennemsigtighed om offentlige priser betyder, at offentlige myndigheder ofte træffer beslutninger på et skævt eller fejlagtigt grundlag. Konsekvensen er at fx kommunerne kommer til det resultat, at kommunerne er billigere, og derfor undlader at udbyde - eller endnu værre, i et stigende antal tilfælde hjemtager opgaver. Kombinationen af at opgaveløsningen i kommunerne i princippet er politisk styret, samt at opgørelse af priser og måling af kvalitet af de offentlige velfærdsløsninger er mangelfulde og til tider misvisende, øger risikoen for, at den private leverandør fratages en opgave af usaglige årsager. Denne øgede usikkerhed mindsker virksomhedernes interesse for at investere i udviklingen af velfærdsløsninger, hvilket igen mindsker den samlede innovation på velfærdsområdet Dansk Erhverv har i en analyse i samarbejde med et eksternt revisionsfirma lavet en stikprøveundersøgelse af regnskaber fra fem døgntilbud undersøgt nærmere. Undersøgelsen viser blandt andet at offentlige tilbud udelader udgifter og at de budgetter der lægges ikke er realistiske. Side 4/6

5 Konkret er udfordringen den, at de offentlige budget- og regnskabssystemer er indrettet således at der 1. ikke er en standardiseret opgørelse af pris på aktivitetsniveau (fx døgnpris på plejehjem), leverance eller en ydelse og, 2. ikke indregnes de fulde indirekte omkostninger til fx it, stabsfunktioner samt kapitalomkostninger til afskrivning på bygninger og materiel. De manglende standarder påvirker stort set alle virksomheder, der udfører opgaver i konkurrence med private, lige fra det tekniske område over administrative opgaver til social- og velfærdsområdet. Det foreslås, at der bliver udviklet en fælles standard for opgørelse af enhedspriser på alle væsentlige kommunale aktivitetsområder (plejecentre, dagpasning, jobcenter-ydelser, park og vej mv.). Den fælles standard skal omfatte enhedspriser, der på aktivitets- eller ydelsesniveau er sammenlignelige på tværs af kommuner. Det skal samtidig være obligatorisk at anvende standarden og offentliggøre enhedspriserne, fx på kommunens hjemmeside. Opgørelsen af enhedspriser skal være beregnet på baggrund af princippet om omkostningsægte priser, dvs. inklusiv indirekte omkostninger mv. Mere innovative serviceløsninger Mange private leverandører oplever i dag, at offentlige myndigheder er tilbageholdende med at efterspørge nye og mere innovative måder at organisere offentlige ydelser på. Det er i dag en generel udfordring, at der går kassetænkning i mange indsatser. Det gælder ikke mindst på sundheds- og velfærdsområdet. En eksisterende eller ny indsats vurderes ofte ud fra en specifik sektorlovgivning (fx genoptræning) og finansieringsgrundlaget på det pågældende område. Indsatsen bliver derfor ofte ikke vurderet i en større sammenhæng, herunder fx hvilke positive økonomiske effekter en genoptræning kan have i relation til sygedagpenge udgifter, udgifter til kontanthjælp, tabte skatteindtægter mv. Der er samtidig udbredt problem, at der ikke bliver målt på effekten af indsatsen. Samlet set er konsekvensen at der spildes for mange penge på kortsigtede indsatser. Der alt i alt en for lille grad af tænkning i investeringer og innovative løsninger. Den samme udfordring gør sig gældende i forhold til investering i sundheds-it samt velfærdsteknologi. Der er de seneste år udviklet servicekoncepter af private leverandører, der tager afsæt i investeringstanken, og hvor man måler på effekt frem for input. Det gælder bl.a. sygedagpenge området, hvor kernen er en intensiv udredning og indsats med henblik på hurtig raskmelding og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det er der god økonomi i for samfundet, og naturligvis for den enkelte borger. Side 5/6

6 Der er brug for at offentligheder myndigheder i højere grad gør brug af funktionsudbud, der sætter fokus på effekter og resultater frem for at stille krav til arbejdsgange og processer. Der er også brug for at flere offentlige myndigheder måler på totalomkostningerne (TCO-prisen) og ikke som i dag, overvejende måler på anskaffelsesprisen. Dansk Erhverv mener det er positivt at regeringen i sin nye strategi lægger op til udvikling af en række nye modeller til TCO-beregning samt vil styrke fokus på funktionsudbud. Dansk Erhverv mener imidlertid, at der er behov for politisk bindene mål for brug af innovative indkøbsformer. Det er endvidere Dansk Erhvervs vurdering, at der er brug for et mere generelt opgør med en snæversynet budgetoptimering i faglige og forvaltningsmæssige siloer. Der er brug for langt mere konsekvent at udvikle modeller til en systematisk business case vurdering af konkrete indsatser, fx baseret på nogle af de konkrete erfaringer der er gjort med sygedagpenge området eller det specialiserede socialområde. Lavere transaktionsomkostninger Flere analyser og rapporter peger på, at omkostninger til at gennemføre udbud er alt for store. Dansk Erhverv dokumenterede i 2011, at det koster erhvervslivet i omegnen af fire en halv milliard kroner at udfærdige tilbud på offentlige udbud. I gennemsnit koster det ca kr. at skrive et tilbud for en virksomhed. Et udbud med tilbud fra tre virksomheder ender hurtigt med en regning på 1 mio. kr. når udbyders omkostninger også tælles med. Den omkostning kan være rimelig, hvis kontrakten er meget stor, men urimelig, hvis ordren er lille eller kontraktperioden meget kort. Omkostningerne ved udbud og indkøb skal stå mål med værdien af den opgave, der udbydes. Omkostningerne har i dag nået et niveau, der er skadeligt for alle parter. Det er spild af både skattekroner og virksomhedernes ressourcer. Især er der udfordringer inden for de kreative brancher og videnrådgivning generelt. Det skyldes at virksomhederne på de områder ofte udvikler selve den kreative løsning som led i at skrive et tilbud. Dansk Erhverv foreslår konkret: Der vedtages en politisk målsætning om, at transaktionsomkostninger ved udbud for alle tilbudsgivere samt udbyder samlet ikke må overstige 40 pct. af kontraktsummen. Der udvikles standardkontrakter og udbudsparadigmer indenfor relevant udbudsområder. Det gælder især de kreative erhverv og videnrådgivning. Side 6/6

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE?

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? fremtiden starter her... HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? Kan man sammenligne pærer med bananer? 2 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 3 Indhold Hvad koster

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ESBJERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Fair vilkår kræver gennemsigtighed

Fair vilkår kræver gennemsigtighed 2. Nr. årgang 6 3. årgang Nr. 1 Januar Juni Januar 2010 2012 2010 2 Foto Anders Bach TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig Det giver både økonomisk gevinst og bedre styring, når kommunerne

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence

Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Metodemæssige udfordringer. April 2013

Metodemæssige udfordringer. April 2013 Metodemæssige udfordringer April 2013 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 INDLEDNING OG KORT OPSUMMERING 6 KAPITEL 2 KARAKTERISTIKA VED DEN OFFENTLIGE SEKTOR 9 2.1 Betydning af ikke-markedsmæssige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere