Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre"

Transkript

1 Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

2 Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker med små lagre har. 1 2 Transport- og adgangsveje Underlag, ramper og trapper 4 6 En hverdag, hvor medarbejderne typisk kun opholder sig i kortere tid på lageret, hvor de benytter få simple tekniske hjælpemidler, modtager mindre partier varer og ikke har ret mange håndteringer. Lagerpladsen er ofte små kælderrum, smalle reoler i gangene, tætpakkede baglokaler og små stødpudelagre i selve butikken. Varemodtagelsen kan være indrettet i en varegård, men kan også være på fortovet uden for bagdøren, på en parkeringsplads i en lille baggård eller på en trafikeret sidevej Flugtveje og nødudgange Friplads ved brug af tekniske hjælpemidler Arbejdshøjde og fri arbejdsplads Reoler og vareplacering Sikring mod nedfald af varer Kunstig belysning De begrænsede fysiske rammer gør, at butikkerne kan have brug for inspiration og ideer til, hvordan de små lagre bliver indrettet bedst muligt, så de lever op til reglerne om et godt arbejdsmiljø. Det er det, denne vejledning kan bruges til Orden og sikkerhed Varemodtagelse og ompakning Brug af stiger Indeklima Kartonknive 24 BAR handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for detailhandelsområdet og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i branchens virksomheder. BAR Handel er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet og er nedsat i henhold til arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i over ensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurde ret vejled ningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

3 1 Transport- og adgangsveje Der skal være god plads i både højde og bredde til personen, det tekniske hjælpe middel og de varer, der transporteres. Det gælder også ved døre og porte til og fra lageret samt på trapper. Der skal minimum være en frihøjde på 2,1 meter fra gulv til loft, på gange og døre, I passerer ved transport af varer. Husk: Afmærkning og evt. polstring af vandrør og lignende Ved brug af palleløfter, sækkevogn eller rullebord på lagerområdet, bør der som tommelfingerregel være centimeter fri luft på hver side af det, der transporteres. Ved passage gennem en dør eller en port, bør der være omkring 20 centimeter fri luft på hver side. Hvis der nogle steder er mindre plads, skal der køres langsomt med varerne for at undgå klemte fingre og andre uheld. Frihøjden kan over kortere afstande være lavere end 2,1 meter, hvis der i loftet er rør, ledninger eller andre faste installationer, som I ikke kan flytte. Alle skal dog fortsat kunne gå oprejst. Hvis installationer sidder lavere end 1,9 meter, skal stederne være tydeligt markerede, og rørene eller ledningerne bør være polstrede med skumgummi eller lignende, så det ikke gøre ondt at ramme dem. 2,1 M 1,9 M Hvis transport- og adgangsvejene anvendes som flugtvej må frihøjden i flugtveje intet sted være mindre end 1,9 meter. 20 CM 20 CM På trapper skal der minimum være en frihøjde på 2 meter fra hvert trappetrin til loftet. Trapper skal være minimum 1 meter brede i almindelige transport-, adgangs- og flugtveje. Fungerer trappen som en nødtrappe, skal den være mindst 70 centimeter bred. En trappe, gang eller dør skal være ca. 1 meter bred, hvis der skal være tilstrækkelig plads til at bære kasser og varer CM CM 1 M 4 5

4 2 Underlag, ramper og trapper For at kunne gå og stå sikkert på lageret, og så det ikke bliver for tungt at trække og skubbe varer, er det vigtigt, at gulve, ramper, repos og trapper er i ordentlig stand. Generelt skal underlaget være stabilt, jævnt, vandret, fri for generende genstande og rod, og det må ikke være glat. Underlaget skal sikre et godt fod fæste. Eksempelvis har friktionen mellem fodtøjet og underlaget betydning for, om man kan færdes sikkert og for, hvor meget man kan trække og skubbe uden følelsen af, at læsset er for tungt. Underlaget bør give så lille køremodstand som muligt, når man trækker og skubber på lageret. Hvis der er ujævnheder, som man ikke kan fjerne, kan man bruge palleløfter, sækkevogn eller rullebord med større eller luftfyldte hjul. Ved f.eks. grus eller tykke tæpper bør man overveje at udskifte underlaget til en stabil overflade for at lette arbejdet. Kravene til underlaget er det samme for udendørs arealer som for indendørs. Dog bør underlag i det fri være lette at rydde for sne og is, og de bør ikke samle vand. Niveauforskelle ved dørtrin, trappetrin eller mindre kanter, der skal passeres med palle løfter eller rullebord, kan udlignes med små ramper af plast, træ eller metal. Husk at ramperne skal være forsvarligt fastgjorte, og at de skal have skridsikker overflade. Ved forskel på gulvhøjder på mere end 0,5 meter, bør der være en trappe eller en rampe. Er der indskudte plan, repos eller ramper med mere end 0,5 meters niveauforskel, skal der være et godkendt rækværk ved kanterne. Rækværket skal bestå af en håndliste anbragt i ca. 1 meters højde, knæliste anbragt i ca. 0,5 meters højde og en fod liste, som er mindst 10 centimeter høj. Generelt skal alle niveauspring i gangarealer, også selv om de er lavere end en 0,5 meter, være afmærkede eksempelvis med en gul stribe. På permanente ramper og andre skrå underlag må stigninger maksimalt være 2 centimeter per løbende meter, hvilket svarer til forholdet 1:50. Hvis rampen er kortere end afstanden mellem f.eks. palleløft erens forhjul og baghjul, må stigningen dog være 5 centimeter per løbende meter, hvilket svarer til forholdet 1:20. Ellers bliver belastningen ved træk og skub for stor. Trapper må ikke være for stejle. Det betyder, at vinklen mellem trappen og det vandrette plan ikke bør være større end 45 grader, og trinnets højde ikke bør være højere end 18 centimeter. Trappen skal som minimum have gelænder i den ene side, og gelænderet skal være ført forbi både øverste og nederste trin. Trinene skal være vandrette, skridsikre og behagelige at gå på. Stationære trapper, der forbinder to niveauer, skal være boltet fast. Gangen skal holdes ryddet, og huller og revner skal repareres 6 7

5 23 Flugtveje Underlaget og i nødudgange transport og adgangsvejen Friplads ved brug af tekniske hjælpemidler 4 Antallet og placeringen af flugtveje og nødudgange er beskrevet i regelsæt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og Arbejdstilsynet. Reglerne er omfattende og detaljerede. Ved ombygning eller nybygning af butikker er det derfor en god ide at søge særlig rådgivning for at sikre, at flugtveje og nød udgange er i orden. Når flugtvejene og nødudgangene er etablerede og godkendte, skal de være ryddede og anvendelige. Flugtveje og nødudgange kan være gange, trapper, døre, vinduer eller andre områder af lageret, som bruges normalt, men i nogle butikker kan der være gange og døre, som udelukkende er flugtveje og nødudgange. Oversigten over nødudgange og flugtveje på lageret bør hænge synligt på en væg, og den skal indgå i introduktions materialet til nyansatte. Flugtveje bør være oplyste eller på anden måde synlige. De skal være ryddet for varer, tekniske hjælpemidler og inventar både indenfor og udenfor lageret. Hvis lageret ikke er indrettet, så det er nemt og overskueligt at se, hvor flugtveje og nødudgange er, skal der hænge sikkerhedsskilte, som tydeligt viser, hvor flugtvejene er. Foran døre og vinduer, der fungerer som nødudgange, er det en god idé at male et felt på gulvet for at markere, at der ikke må stå varer, tekniske hjælpemidler eller inventar. Markeringen bør man lave på begge sider af nødudgangen, så døren eller vinduet ikke bliver blokeret. Læs mere om flugtveje i Arbejdstilsynets vejledning A flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. Rulleborde, palleløftere og sækkevogne kræver plads, når man bruger dem nogle mere end andre. Overvej derfor hvilke tekniske hjælpemidler, der er mest hensigtsmæssige at anvende. Når man skubber en palleløfter fylder ens krop centimeter foran palleløfteren, når man trækker centimeter. Da palleløfteren med en palle på er omkring 1,50 meter lang, skal der i praksis være 2-2,5 meter fri plads i den bevægelsesretning, man skubber eller trækker. Hvis man skal kunne stille en palle vinkelret ind i en reol eller vinkelret på gangen, bør der lige ledes være et friareal ud for afsætningsstedet på 2-2,5 meter. Vær bevidst om at palleløftere har større pladsbehov og venderadius end eksempelvis rulleborde og sække vogne. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til en palleløfter på lageret, kan man med fordel bruge rulleborde eller sækkevogne til at transportere varerne, da de begge er nemmere at manøvrere. Tydelig afmærkning af flugtveje og om råder hvor der ikke må stilles varer og andet CM + Palleløfter CM + Stang + Palleløfter 8 9

6 5 Arbejdshøjde og fri arbejdsplads Ved indretning af lageret og anskaffelse af nyt inventar, bør det sikres, at der er til strækkelig plads til at udføre arbejdet i gode arbejdsstillinger, og at der er plads til at bruge eksempelvis palleløfter eller sækkevogn. Der bør være en arbejdshøjde på mindst 2,5 meter til loftet i områder på lageret, hvor der er indrettet et fast arbejdssted, og hvor der arbejdes mere end en til to timer om dagen. I mindre støttelagre, eksempelvis under trappe eller lignende små rum, må lofthøjden være mindre, betinget af, at varer kan afsættes og afhentes, uden at I behøver at gå ind i rummet. Hvis der er behov for, at man kan gå ind under en pallereol for at tage en vare, skal der være en frihøjde fra gulv til hylden ovenover på 2,1 meter. I forbindelse med arbejde på lageret er det vigtigt, at der skabes den fornødne frie arbejdsplads. Rækkeafstande ind til varer på pallen på over 45 centimeter kan være belastende for kroppen. Derfor er det en god ide at skabe plads fra to eller tre sider, når man eksempel vis tømmer en palle med varer. Som tommelfingerregel skal man have en friplads på 1 x 1 meter omkring sig, så man frit kan bevæge sig og bruge en rigtig arbejdsteknik, når varer skal løftes. Foran arbejdssteder, hvor der både skal være plads til den, der arbejder på lageret og en kollega, der passerer bagom, bør der være mindst 2 meters fri bredde. 2 M 2,5 M Max. rækkeafstand 45 CM Skal du arbejde ved nederste lagerhylde, har du brug for en fribredde på 1,10 M Når man arbejder ved de nederste lagerhylder og andre steder i lavt niveau, har man dog brug for omkring 1,10 meter omkring sig, mens man kan nøjes med 75 og 90 centimeter fri gulvplads ved stående arbejde ved en hylde. 1,10 M 10 11

7 6 Reoler og vareplacering Valg af reoler til lageret afhænger af, hvilke varer der skal være plads til, og hvordan de bedst placeres. Endvidere skal hylder, lagerreoler og almindelige reoler være stabile, så de ikke vælter eller braser sammen, og varer falder ned. Hvis reolerne står på eksempelvis fliser, SF-sten, asfalt eller lign ende, hvor bolten ikke kan få ordentligt fat, skal det sikres, at bolten på anden vis sidder fast, eksempelvis ved at bruge jordspyd, støbte fundamenter eller lignende. Vær i øvrigt opmærksom på fabrikantens krav. Dobbelt stillede reoler boltes sammen Vanger skal være fastgjorte og sikret med stift I hvilken grad en mindre reol bør boltes fast kommer an på, hvor dybe hylderne er, og hvor tunge varer, der er behov for at stille højt på reolen. Jo højere oppe på reolen, tyngdepunktet befinder sig, jo mere ustabil bliver reolen, og desto større er behovet for at bolte den fast. Hvis der står flere mindre reoler på række, kan stabiliteten forbedres ved at bolte dem sammen med tværstivere i toppen af reolen. På den måde forebygger man også den såkaldte dominoeffekt, hvor en væltet reol vælter den næste. Hvis man skal kunne gå ind under lagerreolen for at hente en vare fra en plukpalle, skal frihøjden til den overliggende vange være i 2,1 meters højde. Hvis pallepladsen kun bliver brugt til opbevaring af paller, er det eneste krav til højden, at der skal være plads til pallen, og at der er 5-10 centimeters fri højde over den for at sikre, at varer ikke skubbes af. Pallereoler skal være tydeligt mærket med den maks imalt tilladte belastning eksempel vis for enden af reolen. Max 1 ton Tydelig afmærkning af bæreevne pr. palleplads Pallereoler skal være boltet fast til gulvet på alle reolben. Hvis pallereolerne står to og to med ryggen mod hinanden, skal kun de yderste reolben være boltet fast i gulvet, mens de to bageste hold skal være boltet sammen. Vanger skal altid være fastgjorte, og de skal være sikrede med en split. For alle typer reoler og hylder gælder det, at de skal repareres med det samme, hvis vang erne bliver bøjede, reolben bliver påkørt, eller reolen på anden måde går i stykker. Enden af reolen skal være beskyttet med et værn, så den ikke bliver beskadiget, hvis den bliver påkørt. Reolben skal boltes fast i stabilt underlag Udskift skadede dele umiddelbart Værn mod påkørsel af ende af reol ud mod kørevej Når reoler skal boltes fast, skal underlaget være stabilt, så bolten sidder ordentligt fast og kan holde reolen. Lagerhylder bør have en tilpas højde og dybde, så de er nemme at komme til. Rækkeafstanden ind på en hylde bør være så kort som mulig og ikke overstige 45 centimeter. Hylder, som sidder højere oppe end 1,6 meter, og som skal kunne nås fra gulvet, bør kun bruges til varer, som vejer under 3 kilo og til let returemballage. Hylder og reoler bør have de tungeste varer i den nederste del og de lettere varer i den øvre del. De tungeste varer bør desuden som hovedregel være så tæt som muligt på hyldens forkant og i en højde mellem midtlårshøjde og albuehøjde. Lagerhylder bør have en passende lav gnidningsmodstand for at lette indsætning og udtagning af varer. Dette er specielt vigtigt, når tunge vare grupper skal håndteres. Jo mere hård og plan overfladen er jo mindre gnidningsmodstand. Hav faste pladser til varerne og tænk på, at pladserne skal være logiske. Eksempelvis er det en god idé at stille de varer, der oftest håndteres, på de hylder, som er nemmest at komme til. Jo nemmere det er at hente og afsætte varer, jo mere motiverer det til at holde orden på hylderne og dermed undgå, at der står varer på gulvet. På den måde bliver det også nemmere at gå rundt på lageret eller køre med palleløfter og rullebord. Vurder jævnligt om hylderne i højde og bredde passer til det aktuelle varesortiment, så varen kan sættes på rette hylde, når den ankommer og lagerkapaciteten udnyttes bedst muligt. Reolerne skal efterses i henhold til leverandørens brugsanvisning normalt en gang årligt

8 7 Sikring 8 mod nedfald af varer Kunstig belysning Det skal være sikkert at gå rundt på lagergange, hvor der er varer placeret i højden Når varer bliver sat på lagerhylder eller bliver stablet i højden, skal varerne være placeret stabilt, og de må ikke kunne vælte ned i lagergangen eller på de arbejdspladser, der er indrettet på lageret. Kasser, der er åbnede, eller paller, hvor folien eller emballagen er brudt, skal være folieret eller på anden måde sikrede, inden de bliver sat i højden på en lagerhylde. Varer på hylder eller varer, som er stablet i højden, må ikke stikke ud i lagergangen på grund af nedfaldsrisiko, og fordi man kan komme til at gå ind i dem. Er der indrettet en arbejdsplads eller en gangvej under en pallereol, skal personer neden under beskyttes mod nedfaldende varer. Det kan gøres ved at montere en fast plade eller net over arbejdspladsen eller passagen. Ved enkeltstående reoler, der står ud i lagerrummet, er det nødvendigt at sikre mod nedfaldende varer på den anden side af reolen, f.eks. når varer sættes på plads i reolen. Bagsiden af reolen skal derfor sikres med et net, en fast bagplade eller andet fra 2 meters højde og opefter. Ved valg af kunstig belysning til lageret, skal det sikres, at lyset er kraftigt nok, giver en passende farvegengivelse og er placeret rigtigt i forhold til arbejdet. I de udendørs arbejdsområder, f.eks. bagindgang, fortov eller varegård og ved udendørs ramper skal der være opsat lamper, der giver et lys på minimum 50 lux. Hvis man i indendørs arbejdsområder skal kunne læse, hvad der står på kasserne, når man skal finde en bestemt vare på hylderne, lave varekontrol, og andet synskrævende arbejde, skal der være tilstrækkeligt med lys på den flade, der skal læses. Som minimum anbefales lux. Hvis man på lageret har brug for at kunne skelne farvenuancer, som eksempelvis turkis og grøn eller at kunne se detaljer og eventuelle transportskader på varerne, bør belysningen i området være på lux og have en god farvegengivelse. Lamper og lysarmaturer bør hænge midt i lagerrummet og i reolgangene, så de nederste hylder bliver bedst muligt oplyst, og det derfor er lettere at se varerne. Samtidig skal lamper og armaturer være placeret og afskærmet på en måde, så de ikke blænder eller reflek terer. Uanset hvor godt et armatur er, lyser det dårligere, hvis det er beskidt. Rengør derfor lysarmaturer med fastlagte mellemrum. I stødpudelagre, som ikke bruges så tit, og i andre områder af lageret, bør belysningen som minimum være på 100 lux. Ophængt belysning skal kunne oplyse de nederste hylder, så selv små labels kan aflæses Kvalitetskontrol kræver mere lys og god farvegengivelse 14 15

9 9 Orden og sikkerhed God orden på lageret gør det nemmere at færdes sikkert på lageret og at finde varerne. Indret lageret, så hver ting har sin faste plads; f.eks. til stiger, palleløfter og rullebord og indret f.eks. en værktøjstavle til tommestok og hobbykniv samt en hylde til førstehjælpskassen. Det skaber overskuelighed og motiverer til at holde orden. Husk at aftale, hvordan I bedst fortsætter med at holde orden aftal hvem der gør hvad og hvornår. FØRSTEHJÆLP Slag og stød oplever man typisk på lageret, hvis varer stikker ud i gangen fra lagerreolen. Sørg derfor for at varerne er skubbet helt ind på hylderne. En anden typisk ulykke opstår, når man skal passere en glasdør, og man ikke har set, at døren er lukket. Det er derfor en god ide, at glasdøre er splintfri eller sikret på anden måde, og at de har en tydelig afmærkning i øjenhøjde f.eks. med gult skilt eller afstribning. Placering kan evt. mærkes op Optør spild eller væsker fra gulv Fald eller snubleulykker kan forebygges ved at holde god orden på lageret. F.eks. ved at holde gange og arbejdsområder fri for varer og tømte paller. Tegn eventuelt linjer på gulvet for at markere de områder, som skal holdes fri for varer, tekniske hjælpemidler og andet. Hold øje med at gulvene ikke er glatte. Hvis der ligger sne, mudder, vand eller lignende på gulvet, så hav retningslinier for at det bliver tørret op med det samme. Huller, løse klinker og andet, man kan snuble over, skal straks repareres. Sko kan også have betydning for sikkerheden. Skoene skal sidde godt fast på foden og bør have en bøje lig og skridsikker sål. Der skal som udgangspunkt ikke anvendes sikkerhedssko. Mange ulykker kan undgås ved, at alle bevæger sig sikkert rundt på lageret, ikke kravler i reolerne, ikke bruger palleløfterne som løbehjul eller kaster varer ned fra hylderne i stedet for at bære dem. Markede glasdøre 16 17

10 10 Varemodtagelse og ompakning Hvis varemodtagelsen ligger ud til f.eks. en gågade, vej eller varegård, som ikke er over dækket, er det en god idé at sikre, at der er plads indenfor, så varerne kan komme ind så hurtigt som muligt. Ved planlægning af hvordan varerne modtages, er det en god idé at sørge for, at der tæt på indgangen til lageret er ledige hylder eller fri plads på gulvet til at stille varerne på. På den måde undgår man også at blokere gange og arbejdsområder. For at undgå flere løft end højst nødvendigt kan det være en god idé at bede leverandøren om at pakke pallen på en bestemt måde. F.eks. pakke de varer der skal bruges først, øverst. Eller pakke de varer sammen, som skal stå samme sted på lageret. Hvis det er nødvendigt at gå skiftevis udenfor og inden døre for at få varerne ind på lageret, skal der være passende arbejdstøj til rådighed, f.eks. varmt, vind- og/eller regntæt tøj. Skal varerne transporteres på en trafikeret vej, en befærdet gågade eller i en varegård, hvor kørende og gående trafik ikke er adskilt, skal medarbejderne have en reflekter ende sikkerhedsvest på, så de let kan ses. Sikkerhedsvesten skal også anvendes, hvis arbejdet foregår i dårligt oplyste udendørsområder. Find ud af hvor brede og høje døre, porte og gangene er og tag højde for det allerede ved bestilling af varerne. Når varerne er pakket og leveret under hensyntagen til jeres pladsforhold, bliver det lettere at køre dem ind og håndtere dem på lageret uden at skulle læsse eller pakke dem om. Måske kan det være rele vant at bede leverandøren levere nogle varer på halv- eller kvart paller i stedet for store paller. Bliver varen eksempelvis leveret på sækkevogn, er det oftest mest praktisk, at der også bruges en sække vogn til at flytte varen videre på lageret for at spare unødvendige løft. For at sikre gode arbejdsstillinger og overblik over pallen bør pallehøjden ikke overstige 1,8 meter. Pallen skal være pakket på en sådan måde, at man ikke behøver at række højere end 1,6 meter for at få fat i varen. Pallehøjde max 1,8 M?! LAGER Sørg for tilstrækkelig afsætningsplads når du modtager varer Tungt arbejde CM under albuehøjde Lettere arbejde CM under albuehøjde Præcisionsarbejde omkring albuehøjde Brug sikkerhedsvest når du arbejder i udendørs områder Arbejdsfladen, hvor man skal stå og håndtere og ompakke returvarer, sende varer til reparation eller ompalletere, bør være stabil og have en arbejdshøjde, som passer til personen og opgaven. Arbejds højden bør være omkring albuehøjde ved præcisionsarbejde, centimeter under albuehøjde ved arbejde med lette varer og centimeter under albuehøjde ved tungt arbejde. Arbejdsfladen kan efter behov være et midlertidigt arbejdsbord af bukke og en træplade eller et højdejusterbart

11 11 Brug af stiger Ved brug af stige er det vigtigt, at stigen er stabil, at der er plads til den, og at underlaget er jævnt og stabilt. Tænk også på, at det skal være sikkert at bære varen op eller ned ad stigen. Trappestiger er en let og stabil løsning, når man skal nå hylder og varer, der er højt placeret i reolerne. Med en trappestige kan man få en god arbejdshøjde og en mindre rækkeafstand til de varer, man skal nå. Man må bære ting med begge hænder både op og ned ad trappestigen, hvis den har brede trin og en hældningsgrad på mindre end 45 grader. Stå ikke højere end 3. øverste trin Platformstiger er en transportabel platform med trappe. De er gode til at komme op til højtplacerede hylder og til at opnå bedre og stabil arbejdsstilling, når man håndterer varer i højden; eksempelvis på lagerreolen eller når en høj varepalle skal pakkes ud. Ting må bæres med begge hænder både op og ned ad platformstigen, hvis den har brede trin og en hældningsgrad på mindre end 45 grader. Husk at alle stiger, uanset om det er løse stiger, trapp estiger eller platformstiger, altid skal stå på et plant og stabilt underlag. Hvor der anvendes stiger, skal der være til strækkeligt med plads til, at andre kan passere uden at støde ind i stigen. For at arbejde sikkert på stigerne, bør man have fastsiddende sko med bøjelig sål på. Alle stiger skal være mærket med belastningsskema, brugsvejledning og med en godkendelse i forhold til standarden EN 131. Stigerne skal kontrolleres mindst én gang om året og vedligeholdes efter behov. Enkeltstiger og wienerstiger er løse stiger, som er nemme og praktiske at bruge, når man skal have fat i mindre varer højt oppe, som man kan have i én hånd. Man må ikke komme højere op på stigen end tredjeøverste stigetrin. Stigens to øverste trin kan eventuelt males røde for at markere, at man ikke må stå på dem. Man skal altid have front mod stigen både op og ned. Løse stiger skal stå med en hældning på ca. 75 grader for at stå stabilt. Når man bruger en stige som fast adgangsvej til eksempelvis en repos, som er et indskudt plan, eller et loft, skal stigen være skruet fast eller på anden måde fastgjort, så den ikke skrider ud eller vælter. Stigen skal være mindst en meter højere end det sted, man skal op til. Begge hænder kan bruges ved brug af repos Enkeltstiger og wienerstiger er ikke hensigtsmæssige at bruge ved længerevarende arbejde. En tommelfingerregel er, at man højst bør arbejde fra stigen i en halv time ad gangen. Vinklen er korrekt, når fod og albue rammer stigen samtidig 45º Ved hældningsgrad på mindre end 45 grader må varer bæres med begge hænder uden støtte på gelænder 75º 20 21

12 12 Indeklima Indeklima handler om træk, kulde, varme, støv, fugt og lugt og har betydning for alles velbefindende. Når man åbner og håndterer mange pakker og varer på lageret, bliver der dannet støv og snavs, som kan give gener i øjne og i slimhinder, hvis det bliver hvirvlet op. Derfor bør lageret være indrettet på en måde, så det er nemt at holde rent, og gulvet skal støvsuges eller vaskes jævnligt i de områder, hvor der er meget trafik eller faste arbejds steder. Støv sætter sig både på lamper og i ventilationsanlæg, og derfor bør disse jævnligt, eller mindst en gang om året gøres rent. Fugt kan sive ind på lageret gennem vægge, gulve eller lofter. På de fugtige overflader kan der opstå skimmelsvampe og bakterier, der kan give et sundhedsskadeligt indeklima. Sørg for at fjerne fugten. Fugten kan man i nogle tilfælde få bugt med ved at gennemtørre træ- og murværk med en affugter. Ved gamle skader kan det være nødvendigt at udskifte træ- og murværk. Uanset om fugten bliver fjernet ved gennemtørring eller udskiftning, bør den bagvedliggende årsag til skaden, eksempelvis hul i taget, fjernes. Kontakt eventuelt en rådgiver for at få vurderet, hvor meget fugt der er, og hvordan den bedst bliver fjernet. Lugtgener oplever man oftest på små lagre, når man åbner kasser med eksempelvis tryksager, eller som der er gået hul på, hvor væsker eller stoffer er sivet ud. Nyproducerede varer kan også afgive lugt. Det kan være nødvendigt, at man lader kassen stå åben i nogle timer og lugte af. Sørg desuden for at sikre god ventilation enten ved at åbne døre eller vinduer eller ved at tage kassen ud i et stort rum, inden den åbnes. Undgå generende træk på lageret ved at lukke døre og vinduer, så der ikke opstår gennemtræk. Der kan også installeres tekniske løsninger til at forebygge træk, f.eks. lameller i døråbningen, hurtigporte eller lignende ved indgangen til lageret. Helt grundlæggende skal arbejdsform, temperatur og påklædning passe sammen for at mindske gener ved kulde og varme. De vejledende temperaturer i forhold til arbejdsformen er: Temperaturen bør ikke komme under 18 C ved stillesiddende og stillestående arb ejde og ved arbejde med lille fysisk anstrengelse. Det kan eksempelvis være ved varekontrol, varebestilling, eller når man kommer ud fra butikken for at hente enkelte varer på lageret. Temperaturen bør ikke komme under 15 C ved arbejde med øget fysisk anstrengelse. Det kan eksempelvis være, når man pakker paller ud, henter et større parti varer fra reolen og lignende. Temperaturer under 15 C bør ikke fremkomme på små lagre, med mindre der skal tages særlige hensyn til varerne. Såfremt arbejdet i lagerområder, varemodtagelse eller støttelagre er kortvarigt, kan temperaturer ned til ca. 10 C dog accepteres. Temperaturen på lageret bør under normale vejr forhold ikke være højere end 25 C. Hvis temperaturen bliver højere, skal der findes en løsning til at sænke den. Det kan f.eks. være ventilation, ekstra isolering af bygningen eller solafskærmninger. Hvis temperaturen i meget varme perioder er over 32 C på arbejdspladsen og luftfugtigheden på 40-60%, skal ansatte med fysisk arbejde have passende pauser fra arbejdet i de varme lokaler. Ved højere luftfugtighed skal der tilbydes pauser fra arbejdet i de varme lokaler ved en lavere temperatur end 32 C. I meget kolde perioder kan der være kuldenedfald eller kuldestråling, der føles som træk. Det kan være, fordi vægge, gulve eller vinduer er dårligt isolerede. Her kan man enten øge opvarmningen i området, få isoleret områderne bedre eller flytte arbejds pladserne væk fra områderne med kuldenedfald og stråling. Hvis det ikke er nok til at fjerne generne, bør der stilles varmt arbejdstøj til rådighed

13 2 13 Kartonknive Underlaget i transport opskæring og af kasser adgangsvejen og emballage Få mere viden om andet Kartonkniven er et vigtigt dagligt redskab, når man skal skære kasser med varer op. relevant materiale og links på de næste sider Man bør kun bruge kartonkniven til at skære i pap, snor og strips. Når man skærer, skal man holde den frie hånd i sikker afstand fra kniven og undgå at skære direkte ind mod kroppen eller en kollega. Skyd kun 1 centimeter knivsblad ud ad gangen for at undgå at bladet knækker og lås kniven i posi tionen, hvis det er muligt. 1 CM knivblad Efter brug bør man altid trække knivsbladet tilbage i skaftet og lægge kartonkniven tilbage på sin plads, så man undgår, at nogen skærer sig på den. Når kartonkniven bliver sløv, skal man straks skifte skærebladet ud, fordi sløve knive let hopper ud af skærelinjen, og dermed kan skade brugeren eller varen. Det afbrækkede knivsblad skal man lægge i en særlig beholder til skarpe genstande. Så sørg for at placere en sådan beholder på lageret. Husk at kniven skal blive på arbejdspladsen

14 Få mere viden fra BAR Handel Relevante love og regler Instruktion og oplæring En vejledning der giver råd og vejledning om den instruktion og oplæring, som nyansatte skal have for at kunne arbejde på lageret. Vejledningen kan bruges som en slags tjekliste og dokumentation for instruktionen. Pas på dig selv, når du løfter En pjece i pixi format med gode råd om arbejdsteknik ved løft, skub og træk. Pjecen kan f. eks. udleveres ifm. instruktion i korrekt arbejdsteknik. Værktøjet på Her findes instruktionsvideoer og vejledning i at bruge korrekt arbejdsteknik inden for typiske løftesituationer i detailhandlen. Materialet omhandler også et katalog over de mest benyttede tekniske hjælpemidler samt viden om krav til arbejdsstedets indretning og arbejdets tilrettelæggelse set i relation til håndtering af varer. Gravides arbejdsmiljø Når du venter dig i butikken En vejledning til den gravide, der fortæller om, hvilke arbejdsopgaver den gravide kan varetage, og hvad hun og arbejdsgiveren skal være særlig opmærksomme på. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 om Arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om anvendelse af tekniske hjælpemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning Relevante vejledninger fra Arbejdstilsynet At-vejledning A.1.2 Indeklima At-vejledning A.1.5 Kunstig belysning At-vejledning B Brug af transportable stiger At-vejledning F.0.6. Forebyggelse af ulykkerisici ved hjælp af orden og ryddelighed At-vejledning A.1.9 Faste arbejdssteders indretning At-vejledning A.1.10 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.12 Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar At-vejledning A.1.6 Faldrisiko på gulv Unges arbejdsmiljø og Styr dig For unge under 18 år gælder der blandt andet særlige regler for træk, skub og løft, maskiner og alenearbejde. I vejledningen Unges arbejde beskrives de særlige regler og hvilken instruktion, de unge skal have. Pjecen Styr dig kan udleveres til de unge ifm. instruktionen og fortæller om, hvad de unge må og ikke må, når de har fritidsjob i detailhandlen. Alle materialer kan downloades fra BAR Handels hjemmeside eller rekvireres gennem BAR Handels fællessekretariat. 26

15 Små lagre i forbindelse med butikker er ofte tætpakkede baglokaler eller kælderrum, mindre lagre med reoler, små stødpudelagre i selve butikken eller smalle reoler i gangene. Denne vejledning giver gode råd om, hvordan de små lagre bliver indrettet bedst muligt, så de lever op til reglerne om et godt arbejdsmiljø samt vejledning om andre forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet på de små lagre. BAR handel Fællessekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Fax: Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet HK HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Fax: Sekretariatet for lederne Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Fax: Branchevejledningen kan købes hos varenummer: , Layout: Tryk: 1. udgave, 1. oplag ISBN HK-varenummer:

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning intern færdsel Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning intern færdsel Indledning Mange ulykker sker i forbindelse med intern transport og det er ofte alvorlige

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Butiksslagteres arbejdsmiljø

Butiksslagteres arbejdsmiljø Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Frostsikring af udhuse

Frostsikring af udhuse Frostsikring af udhuse Under den kraftige kulde vi havde vinteren 2011/12, havde flere beboere problemer med frosne vandrør i udhusene. Derfor har bestyrelsen besluttet at udarbejde denne guide, som forhåbentligt

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere