Markedsrapport Lager- og logistikejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsrapport Lager- og logistikejendomme"

Transkript

1 Markedsrapport Lager- og logistikejendomme September 2008

2 Executive Summary Interesting Market During the last few years the Danish economy has been strong. The property market has likewise been in good mood. Over the years there has been yield compression, refl ecting the strong demand for investment properties and the very low interest rate. The same pattern has been seen in most of Europe. The user market for logistics is still going strong. There is a high demand especially for larger and well situated properties. The supply, on the other hand, is very scarce. There has been hardly any speculative building giving rise to very low vacancy. The stable user market combined with the uncertain investor market implies strong possibilities for investors, who are capable of getting the funding. Interessant marked De seneste år har der været fuldt blus på økonomien i Danmark. Det samme har gjort sig gældende på ejendomsmarkedet. Afkastkravene er over en årrække blevet lavere, hvilket har afspejlet den store efterspørgsel efter investeringsejendomme og den meget lave rente. Mønsteret har været ens mange steder rundt omkring i Europa. Brugermarkedet for lager- og logistikejendomme er fortsat stærkt. Der er en høj efterspørgsel specielt efter større og velbeliggende ejendomme, mens udbuddet derimod er meget begrænset. Det næsten totale fravær af spekulativt byggeri betyder en meget lav tomgang. Som følge af den internationale kreditkrise er der en vis usikkerhed omkring den økonomiske situation. Renten er steget og det er besværligt at få fi nansiering. Der foregår lige nu en justering af prisniveauet, der har resulteret i svagt stigende afkastkrav. Det stabile brugermarked kombineret med det usikre investormarked betyder gode muligheder for de investorer, der har midlerne til at gå ind på lager- og logistikmarkedet. I hovedstadsområdet er der dog kun et meget begrænset udbud af grunde til logistik. Det hæmmer potentielle investorer og dermed hele markedet. Due to the international credit crisis there is right now some uncertainty about the economy. The interest rate has gone up and it is quite diffi cult to get funding. Right now an adjustment of the price level is taking place, with slightly increasing yields.

3 Meget få ledige lokaler Lager- og logistikmarkedet har de seneste par år været karakteriseret af meget lav tomgang. I Storkøbenhavn står 1,8 % af lokalerne tomme (pr. 1. juli 2008). For trekantområdet er det kun 1,7% og for hele Danmark er det også kun 1,8 %. Det er meget lave niveauer. De lokaler der står ledige p.t., er primært små enheder og bygninger, der ikke er up-to-date, dog med få undtagelser. Lige nu er der efterspørgsel efter mere end m². Efterspørgslen kommer fra både logistikfi rmaer og fra retailbranchen. Der har nærmest ikke været noget spekulativt byggeri og med den meget lave tomgang, er der ikke mange muligheder for lokalisering. Den eksisterende ledighed må betragtes som strukturel søgeledighed. Markedet for lager- og logistikejendomme er kendetegnet ved en høj andel af brugerejede ejendommene. I omegnen af København er der p.t. nærmest ingen grunde til rådighed for nyudvikling. I Køge vil der komme kvadratmeter på markedet i løbet af det næste år. De få grunde i hovedstadsområdet hæmmer udviklingen af nye logistikfaciliteter. I trekantområdet og andre steder er der en del bygge muligheder. Colliers Hans Vestergaard forventer en stabil lav tomgang i den nærmeste fremtid. Tomgangen kan dog stige en smule om 3 4 år, når en række logistikfi rmaer har bygget nye ejendomme og konsoliderer sig i få enheder. Ledige lager- og produktionslokaler i procent af skønnet bygningsmasse Figur 2 Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken Procent Københavns Amt Vejle Amt Århus Amt Hele Landet K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 NB: Geografisk opdelt data efter hvad der svarede til Danmarks amter COLLIERS HANS VESTERGAARD 3

4 Stabil markedsleje Markedslejen for lager- og logistikejendomme faldt en anelse i løbet af 2004/2005, men har siden da været stabil med en opadgående trend. Kr. pr. m 2 pr. år Butikker Kontor Industri og logistik Alle ejendomme Figur 3: Markedsleje Kilde: DEI/IPD Dansk Ejendomsindeks og Colliers Hans Vestergaard Markedslejen pr. kvadratmeter er naturligt lavere for lager- og logistikejendomme end for de øvrige ejendomstyper på grund af dels beliggenheden og dels bygningernes karakteristika. Omkostningerne pr. kvadratmeter er tilsvarende lavere. I de bedste beliggenheder for lager- og logistikejendomme ligger lejen lidt over kr. 600,- pr. m² pr. år, inkl. drift. Dette gælder i klyngerne omkring hovedstadsområdet (Taastrup, Køge, Brøndby m.v.). I trekantområdet og omkring Århus, Aalborg og Odense ligger markedslejen for de bedst beliggende områder mellem kr. 400,- og 500,- pr. m² pr. år. Markedsleje (kr. pr. m² om året incl. drift) Beliggenhed Bedste Standard Dårlig København (forstæder syd og vest) Trekantområdet Århus (Havn) Tabel 2 Kilde: Colliers Hans Vestergaard Århus Kr. pr. m² pr. år Århus Bedste Standard Dårlig Vejle Kr. pr. m² pr. år Trekantområdet Bedste Standard Dårlig Med udgangspunkt i det meget solide brugermarked med lav tomgang, høj efterspørgsel og meget begrænset nyt udbud forventes en stabil eller fortsat svagt stigende leje. Den største udfordring er usikkerheden om den økonomiske udvikling de første par år. Udviklingen i både privat forbrug og eksport er vigtig for efterspørgslen efter lager- og logistiklokaler. Den forventede midlertidige nedgang i væksten kan betyde en faldende efterspørgsel. København Kr. pr. m² pr. år Bedste Standard København Dårlig Kort 1: Markedsleje ved forskellige beliggenheder Kilde: Colliers Hans Vestergaard

5 Stabilt højt direkte afkast Det direkte afkast fra industri, lager- og logistikejendomme er noget højere end fra de øvrige sektorer. Det afspejles i, at disse ejendomme naturligvis ikke altid er ligeså lette at genudleje som f.eks. velbeliggende kontorlokaler. Procent pr. år 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Butikker Kontor Industri Alle ejendomme Lager- og logistikejendomme handles i øjeblikket til afkastkrav på 6,25 %, når det drejer sig om de bedst beliggende ejendomme i det sydvestlige københavnsområde så som Ishøj, Tåstrup, Greve, Køge m.v. I knap så centrale områder og på dårligere beliggenheder er afkastet noget højere helt op til 9 %. I trekantområdet er afkastkravet for de bedst beliggende ejendomme 6,75 %, men det i Århus ligger på 6,25 % ligesom i hovedstadsområdet. De toneangivende lejere ønsker: Figur 4: Direkte afkast Kilde: DEI/IPD Dansk Ejendomsindeks 8 11 meters frihøjde Fleksible lejekontrakter, 3 5 års løbetid Mange porte i rampehøjde Lave energiomkostninger Høj sikkerhed Parkeringspladser inkluderet i lejen God infrastruktur med let tilgængelighed til motorvej Faciliteter fordelt således: Terminalbygninger: 20 % Lagerbygninger (op til 11 meter/automatiske lagre): 50 % Kolde lagre: 15 % Kontorer: 15 % Lejeindeksering med nettoprisindeks og maks. 4 % Nyistandsat Depositum på 6 måneders bankgaranti COLLIERS HANS VESTERGAARD 5

6 Afventende investorer Markedet for lager- og logistikejendomme har i nogen tid været stærkt med høje handelspriser og lave afkastkrav. De sidste par år har været præget af en høj omsætning. Det danske marked er domineret af lokale investorer, mens de udenlandske investorer i stigende grad er interesserede i mulighederne. Interessen fra udenlandsk side er rettet mod nyere effektive logistikejendomme, hvorimod den ældre bygningsmasse ikke er interessant. Lige nu er investeringsmarkedet præget af kreditkrisen og den deraf følgende usikkerhed. Det er svært at få ekstern fi nansiering. Det er således nødvendigt med en højere grad af egenfi nansiering. Sammenlignet med for få år siden er det derfor nogle andre investorer, der er aktive nu. Det gælder f.eks. pensionskasser og andre med likvide midler, der har en lang tidshorisont. På grund af den usikre markedssituation er der dog en vis tendens til, at investorerne ser tiden an og venter på det rette tidspunkt til at slå til. Colliers Hans Vestergaard vurderer, at det stærke brugermarked giver gode muligheder for de rette investorer, omend de manglende grunde hæmmer udviklingen i hovedstadsområdet. Omsætning af industri- og logistikejendomme Mio. kr K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 Figur 1 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 6 COLLIERS HANS VESTERGAARD

7 Udsigt til lavere økonomisk vækst Efter nogle år med høj økonomisk vækst, høj beskæftigelse og rekordlav arbejdsløshed er der nu en vis usikkerhed om fremtidens økonomi. Den internationale kreditkrise har også ramt Danmark, hvilket har resulteret i et højere renteniveau og besværligere fi nansieringsmuligheder. Den meget lave ledighed og den høje vækst har ført til lønpres og højere infl ation. En vigtig faktor bag den økonomiske vækst har været et højt privatforbrug. Forbrugertilliden er dog faldet markant, hvilket blandt andet kan forklares ud fra de faldende boligpriser. En anden faktor eksporten forventes at falde de kommende år grundet den internationale afmatning. Heldigvis er der stadig en stærk grundlæggende økonomi med en høj beskæftigelse. Den væsentligste udfordring for den danske økonomi er imidlertid kapacitetsbegrænsningerne. Der er meget få ledige, og i løbet af de kommende år vil fl ere gå på pension og færre vil indgå i arbejdsstyrken. Regeringen forsøger at øge arbejdsudbuddet gennem sin jobplan, blandt andet fra folke- og førtidspensionister og med lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft. Økonomiske nøgletal (Prognose) (Prognose) (Prognose) BNP-vækst (%) 3,9 1,8 1,3 0,8 0,7 Ledighed (1.000 pers) Beskæftigelsesændring (1.000 pers.) Stigning i lønomkostninger (%) 3,1 3,8 4,9 5,0 4,4 Inflation (%) 2,1 1,9 3,1 2,6 2,3 Privatforbrug (mængdestigning) 3,8 2,5 2,3 1,9 1,6 Offentligt forbrug (mængdestigning) 2,0 1,7 1,3 1,2 0,8 Eksport (mængdestigning) 9,0 3,7 3,2 2,3 2,3 TABEL 1 Kilde: Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi, forår 2008 COLLIERS HANS VESTERGAARD 7

8 Trends Der er forskellige overordnede trends, der påvirker lager- og logistikmarkedet. I en rapport udarbejdet af Danmarks Transportforskning konkluderes det, at de samlede godsmængder både til, fra og gennem Danmark må forventes at stige kraftigt. Det begrundes med den fortsatte økonomiske vækst og globaliseringen. Det vurderes, at godsmængderne til og fra Danmark vil vokse med ca. 2,5 % pr. år. Den aktuelle udsigt til lavere økonomisk vækst vil i en vis grad påvirke transportmængden, men samhandlen forventes stadig at stige. Et modtræk til denne trend er de stigende brændstofpriser. De tvinger branchen til at effektivisere og fokusere på at optimere logistik og koordination. Den øgede trængsel, der fordyrer transporten, har samme effekt på branchen. Som følge af globaliseringen transporteres varer i dag længere end tidligere. Der er også undersøgelser, der indikerer, at der er kommet fl ere led i de enkelte transportkæder. Det medfører et øget behov for transportcentre således, således at der er mulighed for skift af transportmiddel. 8 COLLIERS HANS VESTERGAARD

9 Infrastrukturen er vigtig I Hovedstadsområdet udvides både Motor ring 3 og Køgebugtmotorvejen fra Hundige til Greve med to ekstra spor. Begge dele forventes indviet i efteråret Køgebugtmotorvejen fra Greve til Køge udvides også med to spor. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt. I Trekantområdet planlægges motorvej fra Brande til Vejle; indvielse i Motorvej fra Brande til Vejle Århus Havn Kalundborg Havn Udvidelse af Motorring 3 og Køgebugtmotorvejen Øresundsbroen Køge Havn Motorvejsnettet er afgørende for lokalisering af lager- og logistikvirksomheder. Det store H under støtter de dominerende klynger i de sydlige og vestlige dele af København, Køge og Trekantområdet. Den omfattende trængsel på motorvejene betyder, at nogle områder er mere attraktive end andre. F.eks. ønsker virksomheder med megen eksport ikke at lokalisere sig nord for Vejlefjordbroen, da den ofte er en fl askehals. Betydningen af motorveje understreges inden for blandt andet industri og logistik af den voldsomme udbygning, der sker langs motorvej E45 i Østjylland. Den østjyske millionby går fra Randers i nord til Haderslev i syd. Der er p.t. en række udvidelser af vejsnettet på motor- vej: Selvom Motorring 3 fra Holbækmotorvejen til Jægersborg ud vides, vil der fortsat være for lidt motorvejskapacitet rundt om København. Der er derfor visioner om at etablere en ny korridor fra Køgebugtmotorvejen i syd til Helsingør motorvejen i nord (ved Kokkedal). Det ville give potentielle nye lokaliseringer for lager- og logistikvirksomheder. Storebæltsbroen Femern-broen De to succesfulde broinvesteringer i Danmark i det seneste 10-år (Storebælt og Øresund) har givet blod på tanden til endnu en bro: Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland. Den forventes at åbne i Ikke kun motorvejene udbygges. Infrastrukturkommissionen, som fremlagde sit resultat i foråret 2008, anbefaler, at der snarest kommer en løsning på trængselsproblemerne på jernbanen mellem København og Ringsted. Der har været en langvarig diskussion af hvorvidt den eksisterende bane via Roskilde skal udvides med ekstra spor, eller om der skal være en ny bane via Køge. Køge er også i fokus, når det drejer sig om havne. Der er planer om at fordoble havnen i Køge i den næste 10-årige periode. Også Århus Havn har ekspansionsplaner, ligesom det er gældende i Kalundborg. Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland. Forventet åbning i COLLIERS HANS VESTERGAARD 9

10 De vigtigste klynger med lager- og logistikejendomme Århus Firmaer: Dansk Supermarked, IKEA, Danske Fragtmænd, Århus Karlshamn og Aarhusegnens Andel + Nem adgang til hele Danmark og Europa via motorveje + God adgang til havn + Lavere markedsleje end i hovedstadsområdet Stor afstand til hovedstadsområdet Aalborg Firmaer: Coop, Aldi, Fragtmandscentral + God adgang til motorveje + Lavere markedsleje end Københavnsområdet + Ledige grunde på vej på lidt længere sigt En vis afstand til det øvrige marked Få ledige grunde p.t. Horsens Firmaer: DSV, Jysk og GPV + Nem adgang til hele Danmark og Europa via motorveje + Ledige grunde + Lavere markedsleje end i hovedstadsområdet Stor afstand til hovedstadsområdet Trekantområdet Firmaer: Sanistaal, Arla, Leman, Lant männen Schulstad, Fakta, Blend, LMG, Würth, Carlsberg og Coop + Nem adgang til hele Danmark og Europa via motorveje + Ledige grunde (ved Fredericia og nord for Vejle) + Nyt område i Give (forbundet med motorvej i 2013) + Lavere markedsleje end i hovedstadsområdet Vejlefjordbroen giver trængselsproblemer Odense Firmaer: Coop Centrallager for non-food, Harald Nyborg, Danske Fragtmænd Fyn, Gasa, Pack Scandinavia A/S. + Centralt i Danmark + Ca. 200 ha ledige grunde ved motorvejen (Tietgenbyen) + Lavere markedsleje end Københavnsområdet + Danmarks mest centralt placerede storhavn Meget tæt trafik på motorvejen over Fyn Ingen godsbanegård 10 COLLIERS HANS VESTERGAARD

11 Taastrup Transport Center Maks. byggehøjde: 17 meter Rumfangsbegrænsning: Nej Firmaer: DSV, Danske Vognmænd, GLS, Freja, Carlsberg, OBH og Papyrus + Bedste beliggenhed + Adgang til jernbane + Nem adgang til motorveje i alle retninger + Nem adgang til ringveje om København + Høj kvalitet infrastruktur + Bygninger opfylder nye standarder Begrænsninger på at bygge i højden Få ledige grunde Greve Rumfangsbegrænsning: 6 m 3 pr. kvadratmeter grund Firmaer: H&M, Blue Water Shipping, Sanistaal, Alpi, Buntzl, L Oreal, Toptoy og Ilva + Bedste beliggenhed + Nyt erhvervsområde + Nye bygninger + Mulig fremtidig adgang til jernbane + Adgang til stor arbejdsstyrke + Høj kvalitet infrastruktur + Nem adgang til motorveje mod nord og syd Begrænsninger på at bygge i højden Få ledige grunde Meget trængsel i myldretiden Avedøre Holme, Hvidovre Maks. byggehøjde: 12 meter Rumfangsbegrænsning: 3 m 3 pr. kvadratmeter grund Firmaer: Schenker, Dachser, Itella, TNT Denmark, Frigoscandia, Lantmännen Schulstad + Bedste beliggenhed + Tæt på Københavns Lufthavn + Nem adgang til motorveje Kommune ønsker ikke flere logistik firmaer Begrænsninger på at bygge i højden Dårlig adgang til offentlig transport Ældre bygninger Ikke ledige grunde Brøndby Firmaer: DSV, DHL, Kühne & Nagel, Coop, Dagrofa, Taster Wine, VW og House of Prince + Bedste beliggenhed + Adgang til jernbane + Nem adgang til motorveje i alle retninger + Nem adgang til ringveje om København Ældre erhvervsområde Begrænsninger på at bygge i højden Lavere kvalitet infrastruktur Flere logistikvirksomheder ventes at flytte ud af området Få ledige grunde Køge Skandinavisk Transportcenter Copenhagen Capacity udpeger Skandinavisk Transportcenter som en af de bedste lokaliteter til distribution og logistik Maks. byggehøjde: 25 m (del af bygning endnu højere) Rumfangsbegrænsning: Nej Firmaer: Netto, DBK, DKI og LMG Group. Desuden flere projekter. + Bedste beliggenhed + Mulighed for at bygge i højden + Nyt erhvervsområde + Adgang til havnen + Nye bygninger + Adgang til stor arbejdsstyrke + Mulig fremtidig adgang til jernbane + P.t. ingen dækningsbidrag + Begrænset myldretidstrafik + Høj kvalitet infrastruktur + Nem adgang til motorveje mod nord og syd + Udviklingsmuligheder Når området er fuldt udbygget vil der være pres på motorvejstilkørsler Nogen afstand til Københavns Centrum Dårlig adgang til offentlig transport COLLIERS HANS VESTERGAARD 11

12 Citering og ansvarsfraskrivelse Det er tilladt at citere fra rapporten med fuld kildeangivelse. Beslutninger i forbindelse med fast ejendom bør altid vurderes grundigt, og alle parter bør derfor selv undersøge markedet dybtgående. Uanset at vi med stort omhu har undersøgt og efterprøvet informationen i denne rapport, fralægger Colliers Hans Vestergaard A/S sig ethvert ansvar for evt. tab baseret på information i rapporten. Kilder Udover de allerede nævnte kilder, har vi medtaget information fra: Danmarks Transportforskning (2005): Fremtidens godsstrømme. International godstransport til, fra og gennem Danmark. Tak til Seniorforsker Ole Kveiborg, Danmarks Transportforskning. For yderligere information, kontakt: Anne Kaag Andersen Analysechef Direkte KØBENHAVN Codanhus Gammel Kongevej 60 DK-1850 Frederiksberg C Tlf Fax ÅRHUS Prismet Silkeborgvej 2 DK-8000 Århus C Tlf Fax ODENSE Kongensgade DK-5000 Odense C Tlf Fax AALBORG Rendsburggade 6 DK-9000 Aalborg Tlf Fax VEJLE Havneparken 1 DK-7100 Vejle Tlf Fax

13 Markedsrapport Lager- og logistikejendomme September 2008

Markedsrapport Retail

Markedsrapport Retail Markedsrapport Retail Februar 2010 Den økonomiske situation Meget tyder på, at den økonomiske nedtur nu er stoppet, og de fl este venter et langsomt opsving. Til vendingen bidrager blandt andet tiltagene

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Markedsrapport industri og logistik Efterår 2013

Markedsrapport industri og logistik Efterår 2013 Markedsrapport industri og logistik Efterår 2013 03 executive summary 04 Det europæiske industriog logistikmarked 08 De blå motorveje 11 Det danske industriog logistikmarked 19 Et marked med udfordringer

Læs mere

Colliers. Odense satser stort. Den nye vidensbydel i odense. generation y påvirker fremtidens kontorer. eksterne ejendomsvurderinger

Colliers. Odense satser stort. Den nye vidensbydel i odense. generation y påvirker fremtidens kontorer. eksterne ejendomsvurderinger Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Forår 2012 Odense satser stort Den nye vidensbydel i odense generation y påvirker fremtidens kontorer Det nordiske ejendomsmarked

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Side 3: Erhvervsmæglere bag investeringer med flere vindere Side 4: Boligudlejning er penge i banken Side 5: Nye investorer ser boligudlejningsejendomme

Læs mere

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Investeringer tog fart i 1. halvår. Discountkæder efterspørger nye beliggenheder. Købere og sælgere når hinanden

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Investeringer tog fart i 1. halvår. Discountkæder efterspørger nye beliggenheder. Købere og sælgere når hinanden Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 9 oktober 2011 INVESTERINGSEJENDOMME MEDIE for overblik og formidling af investeringsejendomme FOTO: KONTRAFRAME Discountkæder efterspørger nye beliggenheder Købere og

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE juli 2010 2 4 6 7 ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE TENDENSER PÅ MARKEDET FOR SALE & LEASE BACK TRANSAKTIONER UDLEJNINGSMARKEDET

Læs mere

Colliers. Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 9 > Forår 2014. Nye muligheder i gamle ejendomme

Colliers. Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 9 > Forår 2014. Nye muligheder i gamle ejendomme Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 9 > Forår 2014 Tema Nye muligheder i gamle ejendomme Colliers International Danmark Colliers Velkommen til 9. udgave af

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Virksomheders lokaliseringskrav

Virksomheders lokaliseringskrav December 1999 RAPPORT Virksomheders lokaliseringskrav Ejendomsmarkedets generelle udvikling Beskrivelse af erhvervsområder i København, Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg Analyse af virksomheders efterspørgsel

Læs mere

Kontor Markedsrapport Forår 2013

Kontor Markedsrapport Forår 2013 Kontor Markedsrapport Forår 213 4 Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag? Executive

Læs mere

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2012 INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger medie for overblik og formidling af investeringsejendomme

Læs mere

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012 side 7 Fleksibelt mål i historiske ramme Maj 2012 København Aarhus Domiciler kontorer detail lager & logistik erhvervsbyggegrunde investeringsejendomme salg udlejning vurdering rådgivning Asset management

Læs mere

Ejendomme. København Aarhus. 45.000 eksemplarer maj 2013. SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen

Ejendomme. København Aarhus. 45.000 eksemplarer maj 2013. SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen Ejendomme 45.000 eksemplarer maj 2013 SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen København Aarhus DOMICILER KONTORER DETAIL INDUSTRI & LOGISTIK ERHVERVSBYGGEGRUNDE INVESTERINGSEJENDOMME

Læs mere

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012 København har vokseværk Danskerne flytter til storbyerne Københavns Ejendomme sikrer det gode byliv Moms

Læs mere

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2011 ME Afkastet er på vej op Kontorer gav bedst i 2010 Investorer på banen igen MEDIE for overblik og formidling af investeringsejendomme investering Lokal dybde

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni 2007 1 Indhold: 1. Forord... 5 2. Megatrends... 7 Globalisering

Læs mere