1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,"

Transkript

1 Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren aftaler, at andre vilkår skal gælde for aftalen. Forsikringens omfang 1 Forsikringen dækker, med de undtagelser der følger af 4, 5 og 6: 1.1 Fysisk skade på eller tab af de forsikrede genstande, der er en umiddelbar følge af: Ild eller eksplosion, skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Susanne Gren Harstad Konsulent, cand.jur. Dir DokID væltning eller afsporing af landtransportmiddel, transportmidlets sammenstød, nedstyrtning af luftfartøj, losning af de forsikrede genstande i nødhavn. 1.2 Tab af eller skade på de forsikrede genstande forårsaget af: Havari grosse opofrelse, overbordkasten. 2 Forsikringen dækker bidrag til havari grosse samt bjærgeløn opgjort i henhold til gældende lov og praksis, dog med de undtagelser der følger af 4, 5 og 6. Erhvervsorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 3 Forsikringen dækker særlige omkostninger som følger: 3.1 Medfører en af forsikringen omfattet ulykkelig hændelse, at transporten afbrydes i eller på anden havn eller plads end det for forsikringen gældende bestemmelsessted, erstatter selskabet rimelige omkostninger afholdt i forbindelse med videretransport til dette bestemmelsessted. 3.2 Selskabet erstatter rimelige omkostninger, som den forsikrede har afholdt for at afværge eller begrænse skade i henhold til 9. Forsikringens undtagelser 4 Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som følge af: 4.1 At den forsikrede eller dennes ansatte ved handling eller undladelse forsætlig har forårsaget forsikringsbegivenheden. 4.2 De forsikrede genstandes egen beskaffenhed, herunder at disse ikke kan tåle de almindelige påvirkninger under transporten. 4.3 Sædvanligt svind. 4.4 Uegnet eller mangelfuld emballering eller forberedelse af de forsikrede genstande for at beskytte mod almindelige påvirkninger under transporten, når denne emballering eller forberedelse er foretaget af den forsikrede eller dennes ansatte eller er foretaget før forsikringsdækningens begyndelse. Denne undtagelse gælder ikke, når emballering eller forberedelse er foretaget af selvstændig tredjemand. 4.5 Uhensigtsmæssig eller mangelfuld stuvning i container eller transportmiddel for at beskytte mod almindelige påvirkninger under transporten, medmindre stuvningen er udført af speditør, transportør eller anden selvstændig tredjemand efter forsikringsdækningens begyndelse. 4.6 Forsinkelse, uanset årsag til denne. 4.7 Reders, korresponderende reders, befragters eller operatørs insolvens eller betalingsmisligholdelse, hvis den forsikrede eller dennes ansatte på det tidspunkt, hvor lastningen påbegyndes, er vidende om eller burde være vidende om, at sådan insolvens eller misligholdelse af betalingsforpligtigelse kunne forhindre en normal gennemførelse af transporten. 4.8 At skib eller fartøj er usødygtigt eller skib, fartøj eller andet transportmiddel i øvrigt er uegnet til på forsvarlig måde at transportere de forsikrede genstande. Denne bestemmelse gælder kun, når den forsikrede eller dennes ansatte på det tidspunkt, hvor de forsikrede genstande lastes i transportmidlet, er vidende om eller burde være vidende om sådan usødygtighed eller uegnethed. Side 2

3 4.9 At containere eller lignende transportindretninger er uegnede til på forsvarlig måde at transportere de forsikrede genstande. Denne bestemmelse gælder kun, hvor lastning i container eller transportindretning er foretaget før forsikringsdækningens begyndelse eller er foretaget af den forsikrede eller dennes ansatte, og disse på tidspunktet, hvor lastningen påbegyndes, er vidende om eller burde være vidende om sådan uegnethed Frigørelse af atomenergi, kernespaltning (fission) eller kernesammensmeltning (fusion). Denne bestemmelse gælder skader, tab eller omkostninger forårsaget af sådanne direkte eller indirekte hændelser. 5 Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som følge af: 5.1 Krig eller krigslignende begivenheder samt miner, torpedoer og lignende, selv i fredstid: 5.2 Oprør eller borgerlige uroligheder, hvorunder krigsvåben anvendes. 5.3 Arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra regeringer eller myndigheder. 6 Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger: 6.1 Forvoldt af personer under deltagelse i strejke, lockout, andre uroligheder eller optøjer. 6.2 Som følge af strejke, lockout, andre uroligheder eller optøjer. 6.3 Forvoldt af personer, som handler ud fra politiske, ideologiske eller religiøse motiver. 6.4 Forvoldt ved terrorisme, udført af personer, som handler på vegne af eller i forbindelse med organisationer, som ved magt eller vold udfører aktiviteter rettet imod at styrte eller påvirke lovlige eller ikke-lovlige regeringer. Forsikringsdækningens begyndelse og ophør 7 Forsikringen træder i kraft, når den forsikrede genstand løftes eller flyttes i bygning eller ved lager på det for transporten gældende afgangssted, og dette foregår direkte i forbindelse med læsning på eller i transportmidlet for umiddelbart herefter at påbegynde transporten. 7.1 Forsikringen dækker under transportens almindelige forløb og ophører i følgende situationer hvad der først måtte indtræffe: Side 3

4 7.1.1 Når den forsikrede genstand efter aflæsning i direkte forbindelse hermed placeres i bygning eller ved lager på det for transporten gældende bestemmelsessted Når den forsikrede genstand efter aflæsning i direkte forbindelse hermed placeres i anden bygning eller ved andet lager før eller på andet end det for transporten gældende bestemmelsessted, og som den forsikrede eller dennes ansatte vælger at benytte enten til oplagring, der ikke er et led i transportens almindelige forløb, eller til distribution Når den forsikrede eller dennes ansatte vælger at benytte transportmidlet eller containere til oplagring, der ikke er et led i transportens almindelige forløb Forsikringen ophører dog i alle tilfælde senest 60 dage efter, at den forsikrede genstand er losset fra det søgående skib i bestemmelseshavnen. 7.2 Forsikringen dækker tillige under afvigelse fra transportens almindelige forløb, herunder usædvanlige ophold, omladninger samt forsendelse med andre transportmidler, men ophører som ovenfor anført. Det er dog en forudsætning, at selskabet underrettes om sådan afvigelse umiddelbart efter, at den forsikrede eller dennes ansatte får kendskab hertil. Tredjemands interesse 8 Denne forsikring skal ikke gælde til fordel for transportører og/eller andre, i hvis varetægt de forsikrede genstande er eller har været overladt. Skadeforebyggelse og -begrænsning 9 I tilfælde af at en af forsikringen omfattet skade er indtruffet eller frygtes at være umiddelbart forestående, er den forsikrede, dennes ansatte og andre, som handler på den forsikredes vegne, forpligtet til: 9.1 At træffe rimelige foranstaltninger til at afværge eller begrænse skaden og 9.2 at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav over for tredjemand, herunder transportører eller andre, i hvis varetægt de forsikrede genstande er eller har været overladt. Ud over erstatningsberettiget skade erstatter selskabet alle rimelige omkostninger ved udførelsen af disse pligter. Retablering 10 I tilfælde af erstatningsberettiget skade på eller tab af en del eller dele af en forsikret genstand, erstatter selskabet inden for forsikringssummen for den pågældende genstand enten omkostningerne ved den nødvendige re- Side 4

5 paration/rekonditionering eller omkostningerne ved fornyelse af de(n) pågældende del(e), herunder rimelige transportomkostninger. Retsgrundlag 11 For denne forsikring gælder i øvrigt Dansk Søforsikrings-Konvention af 2. april Side 5

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Fiskefartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse.

Læs mere

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Passageransvars- forsikring Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Gælder fra marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Passageransvar - Personskade Side 7 3. Passageransvar - Håndbagage

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2015-2 Søassurancen Danmark A/S er 100% coverholder for Lloyd's of London.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 01801

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 01801 Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 01801 Gyldig fra den 1. januar 2013 Almindelige betingelser for ansvarsforsikring mod skader forvoldt af mangler

Læs mere

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 700 Almindelige betingelser for ansvarsforsikring mod skader forvoldt af mangler ved rejsebureauers og rejsearrangørers

Læs mere

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed 6666-2 Juni 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 8000

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 8000 Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 8000 Gyldig fra den 1. januar 2013 Almindelige betingelser for ansvarsforsikring mod skader forvoldt af mangler

Læs mere

Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010

Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010 Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010 Oversættelse til dansk Translation into Danish The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor), Oslo 2010 Forord Norsk Søforsikringsplan 1996, Version 2010 Dette

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere