Større skriftlige opgave, hf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Større skriftlige opgave, hf"

Transkript

1 Større skriftlige opgave, hf Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasiekontoret, marts 2019 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger vedrørende udvalgte dele af læreplanens tekst, men indfører ikke nye bindende krav. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Indholdsfortegnelse 1. Identitet og formål Identitet Formål Faglige mål og fagligt indhold Faglige mål Opgavens rammer Opgavens område og vejledning Opgaveformuleringen Opgaveugen Opgavebesvarelsens omfang og format Aflevering af besvarelsen Bedømmelse Selvstuderende... 15

2 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Den større skriftlige opgave består af en undersøgelse og skriftlig formidling af en problemstilling inden for et selvvalgt område, hvor eleverne anvender deres faglige viden, færdigheder og kompetencer fra et eller to fag til at undersøge en konkret faglig problemstilling ved hjælp af fagligt stof og faglige metoder Formål I den større skriftlige opgave arbejder eleverne selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, f.eks. i relation til virkelighedsnære problemstillinger inden for et professionsområde. Den større skriftlige opgave styrker elevernes faglige fordybelse gennem deres selvstændige arbejde med at udvælge, inddrage og anvende relevant fagligt materiale samt foretage en kritisk vurdering af det anvendte materiale på et fagligt grundlag ligesom arbejdet med at bearbejde, sammenfatte, diskutere og formidle resultatet af undersøgelsen af den faglige problemstilling styrker studiekompetencen. Den større skriftlige opgave støtter almendannelsen gennem anvendelsen af kundskaber, viden og færdigheder opnået gennem arbejdet med uddannelsens fagrække i forhold til en konkret problemstilling. Den større skriftlige opgave bidrager desuden med at give eleverne en bevidsthed om traditioner for erkendelse og viden som forberedelse på at kunne foretage et selvstændigt uddannelses- og karrierevalg. Formålet med den større skriftlige opgave er at give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt og dybtgående med at undersøge et afgrænset selvvalgt fagligt område. Arbejdet med at udvælge, anvende og kombinere relevant fagligt materiale, forskellige metoder samt kritisk vurdering af det anvendte materiale på et fagligt grundlag forstærker den faglige fordybelse såvel som almendannelsen gennem at anvende og bygge oven på kundskaber, viden og færdigheder, som eleven har opnået gennem undervisningen i fagene. Den større skriftlige opgave har et klart studieforberedende sigte, idet den forbereder eleverne på de arbejdsformer og formidlingsopgaver, de vil møde på videregående uddannelser. Samtidig giver arbejdet med den større skriftlige opgave mulighed for at forholde sig til forskellige traditioner for erkendelse og viden inden for forskellige faglige områder, hvilket giver eleverne en faglig baggrund for et selvstændigt uddannelses- og karrierevalg. Dette forstærkes yderligere af muligheden for at skrive større skriftlig opgave i relation til virkelighedsnære problemstillinger inden for et professionsområde. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1. Faglige mål De faglige mål for den større skriftlige opgave er i overensstemmelse med Lov om de gymnasiale uddannelser 29. Stk. 3. hvor det siges, at elever skal opnå skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer, der sætter dem i stand til at honorere de krav til korrekt skriftlig fremstilling, kritisk bearbejdning af viden, selvstændighed og vedholdenhed, der kræves i de videregående uddannelser. Læreplanen for Større skriftlig opgave indeholder en række faglige mål, som for overskuelighedens skyld vil blive præsenteret og kommenteret i rækkefølge. Ifølge læreplanen skal eleverne kunne 2

3 - demonstrere evne til at planlægge og undersøge en faglig problemstilling gennem at anvende relevante faglige tilgange og metoder samt vurdere fagets/fagenes bidrag til resultat af undersøgelsen Den større skriftlige opgave skrives på baggrund af en opgaveformulering, jf. pkt. 5, som formuleres af vejleder/e på baggrund vejledningssamtaler med eleven. Ud fra opgaveformuleringen planlægger eleven, hvordan opgaven skal besvares ud fra en vurdering af, hvordan de(t) indgående fag mest hensigtsmæssigt kan medvirke til besvarelsen, f.eks. i form af specifik faglig viden og metoder. Ved planlægning forstås elevens evne til at planlægge en hensigtsmæssig faglig tilgang til at undersøge den givne problemstilling, hvilket vil få betydning for, at selve undersøgelsen anvender relevante faglige tilgange og metoder i forhold til de(t) indgående fag. Det er vigtigt, at eleven i forbindelse med undersøgelsen og dens afslutning er i stand til at vurdere i hvilket omfang den valgte faglige viden har medvirket til at finde tilfredsstillende svar på de rejste spørgsmål, og at dette fremgår af opgaven. I det tilfælde, at der indgår to fag i besvarelsen, tages der stilling til, hvad fagene hver især har bidraget med i forhold til resultatet af elevens undersøgelse af den faglige problemstilling. Der er ikke i læreplanen angivet en bestemt placering af, hvor i opgavebesvarelsen elevens overvejelser og refleksioner i forbindelse til dette faglige mål skal være placeret, men det vil i de fleste tilfælde give mest mening, at det er placeret i forbindelse med enten indledningen eller afslutningen på opgaven. Metodiske tilgange og analysestrategier vil afhænge af de(t) fag der indgår, hvorfor også opgavens metodiske begrundelser, vurderinger og refleksioner vil have forskellig karakter og omfang. - demonstrere faglig indsigt og fordybelse gennem at opfylde relevante faglige mål i de(t) indgående fag og ved at sætte sig ind i nye faglige områder Dette mål henviser til, at eleverne gennem den større skriftlige opgave får mulighed for at demonstrere faglig indsigt og fordybelse bl.a. gennem at opfylde relevante faglige mål i de indgående fag. Det betyder, at ikke alle faglige mål i et givent fag kommer i spil i forbindelse med større skriftlig opgave. Faglig indsigt viser sig endvidere i evnen til at bearbejde et stof inden for et afgrænset emne på en hensigtsmæssig faglig måde i forhold til opgaveformuleringen. Fordybelsen viser sig bl.a. i, at eleven dels har sat sig grundigt ind i kendt stof, dels har sat sig ind i og inddraget nye faglige områder, dvs. områder der ikke direkte har været genstand for undervisning. Hermed opnås ny erkendelse, der kan bruges i andre sammenhænge. Det er kendetegnende for den større skriftlig opgave, at der normalt arbejdes med problemstillinger, der rækker ud over det enkelte fags undervisning. Eleverne får hermed mulighed for at demonstrere, at de både kan anvende eksisterende og ny faglig viden, og at de besidder kompetencer, som er relevante i forhold til at sætte sig ind i problemstillinger og undersøge dem på en fagligt relevant måde. - udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale Eleverne skal som udgangspunkt selv søge og udvælge relevant materiale til opgavebesvarelsen, men vejledning af den enkelte elev kan omfatte gode råd og henvisninger til relevant stof. Det forventes ikke, at eleverne på forhånd har det fulde overblik over muligheder inden for ukendte stofområder, eller at eleven helt på egen hånd kan udvælge alt relevant materiale. I forbindelse med vejledningen og i takt med, at eleven får afgrænset sit område, kan diskussioner vedr. relevant materiale være en vigtig hjælp til at fokusere elevens videre arbejde, ligesom diskussioner vedr. brugbarhed og relevans af materiale hentet på inter- 3

4 nettet kan ses i det lys. Med hensyn til at bearbejde og strukturere relevant materiale lægges vægt på, at eleven har bearbejdet det faglige materiale, så det får en form, der passer i forhold til den faglige argumentation og ikke blot skrives direkte af fra forlæg. - demonstrere evne til faglig formidling, herunder faglig argumentation og anvendelse af faglige begreber Målet henviser til elevens beherskelse af genren faglig formidling, dvs. at eleven er i stand til at argumentere fagligt og anvende de(t) indgående fags fagsprog og faglige begreber. Samtidig forventes det, at opgavebesvarelsen skal være sammenhængende og forståeligt formidlet. - besvare en stillet opgave fyldestgørende, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen Hermed menes, at der skal være en tydelig sammenhæng mellem opgaveformuleringen og elevens besvarelse. Ved en fyldestgørende opgavebesvarelse forstås, at alle punkter i opgaveformuleringen er inddraget og behandlet i overensstemmelse med den stillede opgave, f.eks. i forhold til krav vedr. indhold og taksonomiske niveauer. - beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder resumé, citatteknik, noter, kildehenvisninger og litteraturliste Dette mål henviser ligeledes til elevens beherskelse af genren faglig formidling og peger frem mod styrkelse af studiekompetencen. Eleverne er i forbindelse med det faglige arbejde under uddannelsen gradvist blevet trænet i korrekt skriftlig fremstilling samt formalia der knytter sig til faglig formidling såsom noter, litteraturliste og resumé på dansk, jf. Lov om de gymnasiale uddannelser 36. Stk. 1., hvor bl.a. progression i opbygning af de skriftlige kompetencer påpeges. Erfaringerne fra det målrettede arbejde med at opbygge elevernes skriftlige kompetencer, f.eks. i forhold til kvaliteten af sproglig fremstilling, danner altså baggrund for, at eleverne er godt klædt på til udfordringen med at beherske fremstillingsformen i den større skriftlige opgave og danner samtidig bro til skriftlig formidling på de videregående uddannelser. 3. Opgavens rammer Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et eller to fag. Skrives opgaven i ét fag, skal eleven enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B- niveau. Skrives opgaven i to fag, skal eleven følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på B-niveau. Eleven skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, eleven har eller har fulgt i fagene. Uagtet om eleven vælger at skrive den større skriftlige opgave i ét fag eller to fag, skal mindst ét fag være på mindst B-niveau. Det gælder både for obligatoriske fag og valgfag. Hvis eleven vælger at skrive større skriftlig opgave i ét fag, er det et krav, at eleven enten har aflagt prøve på mindst B-niveau eller følger undervisning i faget, som fører frem til en prøve på B-niveau. Hvis eleven vælger at skrive den større skriftlige opgave i to fag, skal eleven enten have aflagt prøve eller følge undervisning i de pågældende fag, som fører frem til en prøve på B-niveau i mindst det ene af fagene. 4

5 Fag, der indgår i kultur- og samfundsfaggruppen samt i den naturvidenskabelige faggruppe, er i denne sammenhæng at betragte som enkeltfag. Eleven kan altså vælge at skrive sin større skriftlige opgave i fag, der indgår i kultur- og samfundsfaggruppen, dvs. historie B, religion C og samfundsfag C eller i naturvidenskabelig faggruppe, dvs. biologi C, geografi C og kemi C fra faggrupperne i kombination med et andet fag på B-niveau, f.eks. i kombinationen engelsk B og geografi C. Ved bedømmelsen af en besvarelse, hvori der indgår fag fra hhv. kultur- og samfundsfaggruppen eller naturvidenskabelig faggruppe, er det de enkeltfaglige mål for disse fag, f.eks. de enkeltfaglige mål for historie (B) og samfundsfag (C), der lægges til grund for bedømmelsen. De enkeltfaglige mål for faggruppernes fag findes i hfenkeltfagsbekendtgørelsen. På det toårige hf udarbejder eleven den større skriftlige opgave i fjerde semester, jf. Lov om de gymnasiale uddannelser 38, stk. 2. Dette krav gælder ikke nødvendigvis for private institutioner for gymnasiale uddannelser, jf. 38, stk. 3. Kursister på hf-enkeltfag skal have tilbud om individuelt at udarbejde en større skriftlig opgave, jf. 41, stk. 3 i Lov om de gymnasiale uddannelser. Det er en forudsætning for, at kursisten kan begynde på udarbejdelsen af den større skriftlige opgave, at kursisten har gennemført undervisningen og aflagt de tilhørende prøver i et sådant omfang, at kursisten efter institutionens vurdering kan afslutte til en fuld højere forberedelseseksamen senest inden for det kommende semester, jf. 44, stk. 2. Institutionens leder sikrer, at der i forbindelse med den større skriftlige opgave for hver elev indgår 25 timers undervisningstid samt 15 timers fordybelsestid. Det betyder, at eleverne er forhåndssikret grundig undervisning og vejledning i forbindelse med større skriftlig opgave, således at de er i stand til at beherske både de formelle og de faglige krav jf. Lov om de gymnasiale uddannelser jf. 33, stk. 5 og 6. De 25 timers undervisningstid som indgår i den større skriftlige opgave tilrettelægges med forskellige aktiviteter, forud for og under opgaveugen således, at elevernes arbejde med den større skriftlige opgave understøttes. Selve begrebet undervisningstid defineres i Lov om de gymnasiale uddannelser 33, hvor det præciseres at være den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af institutionen til realisering af uddannelsens formål. Der nævnes f.eks. fællestimer og vejledning som aktiviteter, der falder ind under begrebet. Det er derfor ikke intentionen, at der undervises specifikt i de emner, som eleverne arbejder med, som en del af deres større skriftlige opgave. Man kan f.eks. bruge dele af tiden forud for opgaveugen på individuel eller gruppebaseret vejledning, og resten af tiden kan bruges i selve opgaveugen på f.eks. skriveværksteder, vejledning på baggrund af aflevering af mindre uddrag, m.m. jf. de øvrige krav i læreplanen. 4. Opgavens område og vejledning 4.1. Inden for rammerne af punkt 3 vælger eleven selv de(t) fag, som opgaven skrives i Institutionens leder udpeger blandt institutionens lærere i de(t) indgående fag vejleder/vejledere for den enkelte elev. Ved vejledning forstås fremadrettet formativ evaluering, som giver eleven klare anvisninger til det videre arbejde med opgaven. Som led i vejledningen skal vejlederen løbende stille produktkrav til eleven i form af aflevering af mindre tekstuddrag 5

6 eller udfoldede opgavedispositioner. Institutionens leder tilrettelægger vejledningen på en sådan måde, at der sikres en klar adskillelse mellem lærerens rolle som vejleder og som bedømmer, og vejledningen må således ikke omfatte en bedømmelse af væsentlige dele af elevens besvarelse. Samtidig skal institutionens leder ved tilrettelæggelsen af vejledningen sikre, at eleven modtager vejledning frem til afleveringen af opgavebesvarelsen. Enkeltfagskursister skal have tilbud om individuelt at udarbejde en større skriftlig opgave, og institutionens leder skal sikre, at der udarbejdes retningslinjer for vejledning i forbindelse hermed. Institutionens leder sikrer, at der i forbindelse med optakten til større skriftlig opgave sker en faglig orientering af alle elever, herunder om rammerne for valg af fag, jf. pkt. 3. Eleverne får hermed et reelt grundlag for at kunne foretage deres valg, herunder muligheden for at vælge at skrive en enkelt- eller flerfaglig opgave. Eleven besvarer en større skriftlig opgave ud fra det højeste faglige niveau, eleven har eller har haft i faget. Hvis eleven f.eks. vælger at skrive større skriftlig opgave i dansk og religion, og eleven har valgt religion som valgfag på B-niveau, er det B-niveauets faglighed, der indgår i den større skriftlige opgave. Et valgfag på B-niveau kan indgå i en større skriftlig opgave på linje med obligatoriske fag. Hvis eleven f.eks. har valgt psykologi på B-niveau kan eleven vælge at skrive en flerfaglig opgave, hvor valgfaget på B indgår som et af de to fag, eller eleven kan vælge at skrive alene i valgfaget på B. Formålet er, at eleven i alle tilfælde skal skrive opgaven ud fra det højeste faglige niveau, for derigennem at få mulighed for at demonstrere al sin viden i faget. Valg af fag i forbindelse med større skriftlig opgave kan evt. knyttes til praktik inden for særlige professionsområder. Hvis institutionen tillader det, kan eleven altså vælge, at området for opgaven skal have relation til en virkelighedsnær problemstilling inden for et professionsområde, og at fagligheden i opgaven relaterer sig til dette. I den forbindelse er det vigtigt at oplyse eleven om, at vurderingen af opgaven altid foregår ud fra de faglige mål, jf. punkt 2.1. Ved vejledning forstås fremadrettet formativ evaluering, som giver eleven klare anvisninger til det videre arbejde med opgaven. Som led i vejledningen skal vejlederen løbende stille produktkrav til eleven i form af aflevering af mindre tekstuddrag eller udfoldede opgavedispositioner. Hermed menes, at hele fasen fra de første overvejelser om valg af fag og område over elevens identifikation af mulige problemstillinger og frem til den endelige opgaveformulering og afleveringen af opgavebesvarelse gennemføres i et tæt samarbejde mellem vejleder(e) og eleven. Når fag er valgt, er det institutionens leder, der udpeger vejleder(e). Eleven har ikke krav på at få en bestemt vejleder, men det vil ofte være sådan, at det er elevens lærere, der udpeges. Der kan dog forekomme situationer, hvor institutionens leder skønner, at dette af forskellige grunde ikke er muligt. Vejleder(e) medvirker i samtlige faser af opgaveforløbet. Vejledning skal i hvert enkelt tilfælde være formativ, dvs. vejleder(e) giver efter læsning af mindre tekstuddrag eller i forbindelse med diskussion af disposition i forbindelse med de enkelte vejledningsmoduler klare anvisninger på muligheder for det videre arbejde med besvarelsen, f.eks. omkring eksempler på faglig argumentation, sproglig korrekthed eller mulighed for at inddrage yderlige stof til besvarelsen. Det er vigtigt, at der løbende stilles produktkrav til eleven for at sikre, at vejledningen foregår ud fra noget konkret, som eleven har produceret. Det kan bl.a. ske ved at diskutere en tidsplan med delelementer af opgavebesvarelsen med den en- 6

7 kelte elev, eller der kan være tale om egentlige moduler med en større gruppe af elever, hvor f.eks. formalia omkring den større skriftlig opgave gennemgås (f.eks. litteraturliste og indhold af resumé) for at sikre, at eleverne har forstået og behersker disse dele af genren. Institutionens leder er ansvarlig for tilrettelæggelse af vejledning, men det er vigtigt at fastslå, at vejledning foregår kontinuerligt og lige indtil opgaven er afleveret. Institutionens leder kan evt. bestemme, at der i forbindelse med vejledning og opgaveugen oprettes egentlige skriveværksteder, hvor eleverne kan modtage hjælp til opståede problemer i forbindelse med besvarelsen af deres opgave. Institutionens leder tilrettelægger vejledningen på en sådan måde, at der sikres en klar adskillelse mellem lærerens rolle som vejleder og som bedømmer, og vejledningen må således ikke omfatte en bedømmelse af væsentlige dele af elevens besvarelse. Det er vigtigt at fastslå, at der er en skarp skelnen mellem rollen som vejleder og bedømmer. Vejlederens opgave er indtil opgavens aflevering udelukkende af vejledende karakter. Det betyder, at der ikke på noget tidspunkt foretages en egentlig bedømmelse af elevens besvarelse, ligesom vejleder heller ikke giver bud på en karakter. Adskillelsen mellem vejledning og bedømmelse sikrer, at vejleder og censor stilles frit, når opgaven til sin tid skal bedømmes. Der er imidlertid ikke noget i vejen for, at en vejleder i forbindelse med vejledning orienterer sig i dele af en besvarelse, men læsningen bør altid have et klart vejledende formål. Indholdet i vejledningen kan både være faglig og procesorienteret og f.eks. handle om forståelse af opgaveformuleringen, vægtning og anvendelse af de deltagende fag, eller der kan fokuseres på afgrænsede faglige problemstillinger. Vejlederens rolle er at få eleven til selv at tænke videre og integrere vejlederens feedback i det fremadrettede arbejde med opgavebesvarelsen. Enkeltfagskursister skal have tilbud om individuelt at udarbejde en større skriftlig opgave, og institutionens leder skal sikre, at der udarbejdes retningslinjer for vejledning i forbindelse hermed. For enkeltfagskursister gælder det, at de tilbydes mulighed for at skrive større skriftlig opgave og modtage vejledning efter de samme regler som andre elever efter de retningslinjer, som er udarbejdet af institutionens leder Eleven vælger i samråd med vejleder/vejledere område for opgaven. Området afgrænses inden for hhv. fagets/fagenes kernestof og supplerende stof på en sådan måde, at der kan udformes en opgaveformulering, som sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og bedømt. Området for en opgaveformulering kan relatere til virkelighedsnære problemstillinger inden for et professionsområde. I praksis vil valg af fag og fastlæggelse af opgavens område ofte være tæt forbundne processer. Generelt gælder, at elevens ønsker i vid udstrækning imødekommes, men eleven har ikke krav på at kunne skrive om hvad som helst. Især i de første faser af vejledningen kan der forekomme afgrænsningsproblemer. Der kan f.eks. være tale om, at området ikke klart falder inden for faget/fagene eller befinder sig i udkanten heraf. Området må i første tilfælde ændres, eller eleven må vælge at skrive i et andet fag eller med en anden fagkombination. Er der fortsat berettiget tvivl om et områdes velegnethed i forhold til de eller det fag, der indgår, bør vejlederen afvise området. Områdeafgrænsning formuleres altid under hensyntagen til fagets/fagenes niveau og den tid, der er afsat til udarbejdelse af den større 7

8 skriftlige opgave. Det er vigtigt, at områdeafgrænsningen på én gang er tilstrækkelig præcis og samtidig har en vis bredde, idet den både er grundlag for elevens arbejde frem til den egentlige skrivning efter udlevering af opgaveformuleringen, og områdeafgrænsningen fungerer samtidig som grundlag for vejlederens endelige udformning af opgaveformuleringen. Afgrænsningen skal altså være så præcis, at eleven meningsfuldt kan søge efter materiale og arbejde med stoffet i bestemte retninger indtil udlevering af den endelige opgaveformulering. Samtidig skal afgrænsningen have en sådan bredde, at eleven får mulighed for et vist perspektiv i sit arbejde og give mulighed for, at vejleder er i stand til at udforme flere, reelt forskellige opgaveformuleringer inden for det givne område, f.eks. i forbindelse med en omprøve eller sygeprøve. Det er endvidere vigtigt, at vejlederen holder sig for øje, at en konkret opgaveformulering ikke lægger op til genbrug af afsnit af besvarelser, der tidligere er afleveret og bedømt. Brug af bilag kan være nyttige til at bibringe opgaveformuleringen et ukendt element, således at anvendelse/bearbejdning af bilaget skal indgå i besvarelsen. Materialer, som udleveres til en elev som en del af opgaveformuleringen, og som ikke har været drøftet under vejledningen, må ikke være på fremmedsprog, med mindre det pågældende sprog direkte indgår i den større skriftlige opgave. Eleven kan godt selv inddrage materialer på f.eks. engelsk i sit projekt, eller man kan i vejledningsprocessen have drøftet fremmedsproget materiale. Det kan i visse tilfælde være relevant for eleven at overveje, om valg af område kan ligge i forlængelse af f.eks. praktik og dermed have relation til virkelighedsnære problemstillinger inden for et professionsområde. I sådanne tilfælde er det vejleder/vejlederes opgave at sikre, at opgaveformuleringen har et tilstrækkeligt fagligt grundlag, så der kan bedømmes efter de faglige mål, jf. pkt Eleven skal senest seks uger inden opgaveugens start skriftligt oplyse de(t) valgte fag og område. Institutionens leder fastlægger en procedure herfor. Det er eleven, der vælger faget/fagene for større skriftlig opgave, og det er eleven, der har ansvaret for rettidig aflevering af en skriftlig meddelelse om valg af fag og område. Institutionens leder beslutter de nærmere procedurer for, hvornår eleven skal oplyse de(t) valgte fag og område, samt hvordan dette sker. 5. Opgaveformuleringen 5.1. Opgaveformuleringen udarbejdes af elevens vejleder(e). Den skal rumme præcise faglige krav. I det tilfælde opgaven skrives i to fag, skal det flerfaglige aspekt af opgaven klart formuleres. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset, og den skal præcist angive, hvad der kræves af eleven. Den skal inddrage nye aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen, således at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse. Opgaveformuleringen skal tage hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven i forbindelse med vejledningen. Elever, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformuleringer. Udformningen af opgaveformuleringen er vejleders/vejledernes ansvar. Opgaveformuleringens funktion er at fastlægge og sætte klare rammer for, hvad elevens besvarelse skal omhandle. Opgaveformuleringen skal også afspejle det faglige niveau, der kendetegner en gymnasial uddannelse, såvel som niveauet for de(t) indgående fag. I udformningen af opgaveformuleringen skal der endvidere tages hensyn til den fastsatte tidsramme og karakte- 8

9 ren af det materiale, eleven har til rådighed. Det bør også indgå i overvejelser omkring en specifik opgaveformulering og konkrete tidsrammer, at krav om empiriske undersøgelser eller eksperimentelt arbejde kan være tidskrævende. Den skal rumme præcise faglige krav. I det tilfælde opgave skrives i to fag, skal det flerfaglige aspekt af opgaven klart formuleres. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset, og den skal præcist angive, hvad der kræves af eleven. Hermed menes, at opgaveformuleringen skal være så præcis i forhold til de faglige krav og være så konkret og afgrænset, at eleven er fuldstændig klar over, hvad der kræves. En klar opgaveformulering vil også hjælpe i forhold til bedømmelsen, fordi censor ikke er i tvivl om, hvad opgaveformuleringen kræver af eleven. Det er desuden vigtigt, at opgaveformuleringer, der bygger på to fag, præcist angiver det flerfaglige aspekt og ikke blot indeholder to parallelle faglige spor, der ikke spiller sammen fagligt. Opgaveformuleringen udformes endvidere på en sådan måde, at den kun kan besvares med anvendelse af faglighed fra det eller de indgående fag. Generelt lægges der med kravet om præcision i opgaveformuleringen op til, at der er tale om en indsnævring af området. Opgaveformuleringen kan indeholde konkrete anvisninger på de sammenhænge, eleven skal behandle, og den indeholder typisk flere taksonomiske niveauer. Samtidig skal vejleder/e sikre, at en opgaveformulering ikke indeholder så mange anvisninger og detaljeringsgrader, at den i udpræget grad disponerer eller ligefrem binder eleven i dennes arbejde og dermed forhindrer en selvstændig tilgang til besvarelsen. Man skal som vejleder ligeledes overveje, hvorvidt en opgaveformulering, der indeholder formuleringer som kan eller eventuelt er hensigtsmæssig, fordi sådanne uklare formuleringer i visse tilfælde kan skabe tvivl om bedømmelsesgrundlaget. I nogle tilfælde kan sådanne formuleringer dog have sin berettigelse. Der kan f.eks. være tale om, at der i eksperimentelle fag i opgaveformuleringen skal tages højde for, at apparatur/eksperimenter måske ikke fungerer efter hensigten. Til at konkretisere og præcisere kan opgaveformuleringen indeholde specifikke krav i form af, hvilke eksperimenter der skal gennemføres, hvilke konkrete værker der skal indgå, eller hvilke empiriske undersøgelser der skal gennemføres. Der kan også være tale om, at eksperimenter/undersøgelser kan udføres i forbindelse med et indgået samarbejde med en virksomhed eller på en videregående uddannelse. Eleven bør gives mulighed for en selvstændig tilgang til besvarelsen, ligesom eleven skal have reelle muligheder for selv at disponere sit stof og demonstrere selvstændighed. Den skal inddrage nye aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen, således at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse. Her henvises til, at opgaveformuleringen skal sikre, at eleven ikke kan udarbejde store og detaljerede dele af sin besvarelse før den endelige opgaveformulering foreligger. Ifølge lærerplanen skal den endelige opgaveformulering inddrage nye aspekter eller være ledsaget af bilag, som eleven ikke kender på forhånd. Det betyder, at den endelige opgaveformulering altid vil indeholde et element af overraskelse, f.eks. på grund af vedlagte bilag eller på grund af en perspektivering på området, som ikke er drøftet i forbindelse med vejledningen. Der tages i udformningen af opgaveformuleringen også behørigt hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven i forbindelse med vejledningen, således at den endelige opgaveformulering ligger på linje med de drøftelser, der er foregået i forbindelse med 9

10 vejledningen. Der er altså tale om en balancegang mellem det ventede og det uventede. Det kan i nogle fag være en god idé at vedlægge et ukendt materiale/bilag til opgaveformuleringen med krav om at inddrage det i besvarelsen, da man hermed bidrager til at sikre, at den enkelte elev reelt besvarer opgaven i forbindelse med opgaveugen. Elever, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformuleringer. Elever, der skriver inden for samme område, skal have opgaveformuleringer, der er væsentligt forskellige i forhold til de spørgsmål, der stilles til området og evt. vedlagt bilagsmateriale. Kravet om forskellige opgaveformuleringer kan dog ikke alene opfyldes ved at vedlægge de samme opgaveformuleringer forskellige former for ukendt materiale. Hvordan kravet om forskellige opgaveformuleringer forvaltes i praksis må bero på et lokalt skøn i den konkrete situation. Hvis flere elever arbejder indenfor det samme område, kan vejleder evt. arrangere fælles vejledning for at give anledning til faglig dialog og muligheder for at arbejde med området med forskellige indfaldsvinkler, eller vejleder kan i vejledningsfasen introducere forskellige perspektiver på det valgte område Opgaveformuleringen skal indeholde krav til fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de(t) pågældende fag. Opgaveformuleringen kan udarbejdes i forlængelse af faglig viden og metoder, som er indgået i den enkelte elevs undervisning i de(t) fag, som den større skriftlige opgave omfatter. Dog kan opgaveformuleringen ikke udelukkende bygge på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i den enkelte elevs undervisning i det pågældende hf-forløb, idet der skal indgå faglig fordybelse i form af nyt materiale, nye faglige vinkler eller et nyt fagligt område. Opgaveformuleringen skal vedlægges opgavebesvarelsen. Kravet om at opgaveformuleringen skal indeholde krav til fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de(t) pågældende fag lægger op til, at eleven ikke kan vælge et emne, som er fuldstændigt sammenfaldende med et emne, der er blevet gennemgået i undervisningen. Det betyder, at opgaveformuleringen ikke udelukkende kan bygge på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i den enkelte elevs undervisning i det pågældende hfforløb, idet der skal indgå faglig fordybelse i form af nyt materiale, nye faglige vinkler eller et nyt fagligt område. Hermed menes, at eleven i arbejdet med opgaven kan vælge at inddrage faglig viden, f.eks. i form af teoretisk stof eller metoder, der har været en del af undervisningen i de(t) indgående fag, eller eleven kan vælge at arbejde med en ny faglig problemstilling, som ligger i forlængelse af undervisningen, og som udgør en fordybelse af temaer fra undervingen. Opgaveformuleringer indeholder derfor heller ikke kendt bilagsmateriale eller henvisninger til specifik teori eller empiri, der allerede er gennemgået. Opgaveformuleringen vedlægges opgavebesvarelsen, typisk som forside til besvarelsen. Ved større skriftlige opgaver, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af det anvendte materiale være på det/de pågældende sprog. Når fremmedsprog indgår i en større skriftlig opgave, sikrer vejleder/e, at en del af det anvendte materiale er på de/t pågældende sprog. I andre fag er det ikke muligt at kræve anvendelse af materialer på andre sprog end dansk, jf. eksamensbekendtgørelsen Skrives opgaven i et fag med praktisk islæt, skal det af opgaveformuleringen klart fremgå, at der er tale om en faglig opgave, der skal give mulighed for at honorere de faglige mål for den større skriftlige opgave, jf. pkt

11 Det gælder for alle fag, der indgår i den større skriftlige opgave, at der skal være tale om en skriftlig besvarelse, der kan vurderes efter de faglige mål i pkt En video eller et kunstnerisk værk i form af et maleri kan f.eks. ikke gøres til genstand for en sådan bedømmelse. 6. Opgaveugen 6.1. Opgaven udarbejdes i fjerde semester. Konkret placering af opgaveugen fastsættes af institutionens leder I opgaveugen skal eleven sikres hensigtsmæssig adgang til faciliteter, der er relevante for udarbejdelsen af opgaven. Elever, der får en opgaveformulering med krav om eksperimentelt indhold, skal som hovedregel udføre det eksperimentelle arbejde i løbet af opgaveugen. I tilfælde af langvarige eksperimenter, som f.eks. vækstforsøg i biologi, kan det eksperimentelle arbejde påbegyndes/udføres inden opgaveugen. Det anbefales i sådanne tilfælde, at omfanget af det eksperimentelle arbejde ikke overstiger to dage. I opgaveugen skal institutionens leder sikre, at eleven har adgang til relevante lokaler og udstyr. Udføres det eksperimentelle arbejde i et naturfagslokale, skal der være en ansvarlig faglærer til stede. Specielt i begyndelsen af opgaveugen kan der være behov for adgang til lokaler, hvor eksperimentelt arbejde kan gennemføres. I opgaveugen skal relevante faciliteter på institutionen være til rådighed for eleverne. Relevante faciliteter omfatter f.eks. adgang til laboratorier, faglokaler eller bibliotek. Der kan evt. også være tale om, at institutionen stiller it-udstyr til rådighed for elever, der ikke selv har adgang til computer i forbindelse med udarbejdelse af den større skriftlige opgave. I opgaveugen skal eleven også have mulighed for at kunne kontakte vejlederen, jf. pkt Der kan f.eks. være tale om egentlig vejledning i skriveværksteder, eller der kan være tale om elektronisk vejledning via eller skolens konferencesystem. 7. Opgavebesvarelsens omfang og format 7.1. Opgavebesvarelsen har et omfang på normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum). Det forventede omfang af opgavebesvarelsen skal angives på opgaveformuleringen. Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og lignende materialer medregnes ikke i omfanget. Evt. bilag indgår ikke i den samlede bedømmelse. Der er et omfangskrav på normalsider til opgavebesvarelsen, som den enkelte besvarelse skal honorere. Visse elementer af besvarelsen (f.eks. indholdsfortegnelse, noter og figurer) indgår ikke som en del af omfanget. Væsentlige afvigelser fra omfangskravet kan påvirke bedømmelsen negativt. Forsiden med opgaveformuleringen angiver tydeligt det forventede omfang af opgavebesvarelsen. Der er dog fag, som normalt ikke benytter normalsidebegrebet, som det er angivet i læreplanen, f.eks. matematik. I fag, hvor en væsentlig del af fagets kommunikation foregår i f.eks. symbolsprog, og det anvendte normalsidebegreb ikke er en hensigtsmæssig måde at opgøre omfanget på, kan man i stedet for benytte den anden beskrivelse af omfanget, som er angivet i læreplanen. Her vurderes omfanget skønsmæssigt ud fra, hvad materialet fylder. Undertiden omtales dette som en-side-er-enside. I dette tilfælde er det også vigtigt, at materialets præsentation fremstår hensigtsmæs- 11

12 sigt, jf. det faglige mål om at fremstillingsformen også omfatter det skriftlige produkts layout. Endelig skal man være opmærksom på, at der er elementer, som ikke medtælles i omfanget, f.eks. figurer. Det er i denne forbindelse vigtigt også at medtænke føromtalte faglige mål, således at sådanne elementer placeres i det skriftlige produkt der, hvor det er hensigtsmæssigt, dvs. at de fremgår i den relevante faglige sammenhæng, og ikke i kun indgår som bilag. Opgavebesvarelsen skal udarbejdes på dansk. Institutionens leder kan dog godkende, at den helt eller delvist udarbejdes på engelsk, tysk eller fransk. Hvis et eller flere fremmedsprog indgår, kan institutionens leder endvidere godkende, at opgavebesvarelsen helt eller delvist udarbejdes på det pågældende fremmedsprog. Institutionen oplyser eleverne om muligheden for at udarbejde opgavebesvarelsen helt eller delvist på engelsk, tysk eller fransk, hvis institutionens leder godkender det. Det er imidlertid vigtigt samtidigt at gøre opmærksom på, at kravene til den sproglige udformning ikke påvirkes af, at eleven skriver på et fremmedsprog, jf. pkt. 9.2.: Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis opgaven var skrevet på dansk. Det anbefales, at vejlederne foretager en nøje vurdering i det enkelte tilfælde for at sikre, at en elev er så fortrolig med det pågældende fremmedsprog, at vedkommende rent faktisk vil være i stand til at besvare opgaven på dette sprog. Institutionens leder sikrer tilsvarende ved udpegning af vejleder/e, at de nødvendige kompetencer i det pågældende sprog er til stede hos vejleder, således at vurderingen af besvarelsens faglige indhold såvel som den sproglige udformning kan foregå i forhold til de faglige mål, jf. pkt Hvis institutionen ikke kan stille en sådan sikkerhed, kan dette forhold bruges som begrundelse for at afvise en elevs ønske om at udarbejde besvarelsen på hhv. tysk, fransk eller engelsk. Andre end de i lærerplanen nævnte fremmedsprog (dvs. engelsk, tysk og fransk) er ikke relevante Opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resumé på dansk på omkring 150 ord. At skrive en større skriftlige opgave inden for et område, hvor eleven undersøger et specifikt afgrænset emne med de(t) indgående fags viden og metoder, skriver sig ind i en akademisk tradition, som også omfatter udarbejdelse af et kort resumé af en given undersøgelse med det formål, at interesserede læsere hurtigt kan orientere sig i undersøgelsen og dens resultater. Elever undervises derfor i forbindelse med vejledningen i formål og indhold af et resumé, således at de selv er i stand til at udforme et kort resumé på dansk på omkring 150 ord ved afslutningen af arbejdet med opgavebesvarelsen. På det tidspunkt kender eleven resultatet af arbejdet og er derfor i stand til at skrive i overensstemmelse med standarden for et resumé, der typisk skrives som en kortfattet formidling af opgavens formål, metode, resultat og konklusion. Det er f.eks. en vigtig del af opgaveskrivningen i større skriftlig opgave at eleven kan begrunde formålet med sin egen opgave ud fra et fagligt perspektiv og vise indsigt i metodevalg og analyse. Et resumé indeholder typisk følgende elementer: 12

13 formål med opgaven/undersøgelsen, dvs. kort beskrivelse af baggrunden for opgaven/undersøgelsen (f.eks. hvorfor området er vigtigt at undersøge) og en faglig begrundelse for formålet med egen opgave. metode, dvs. en kort beskrivelse af elevens egen metode, dvs. hvordan man har undersøgt problemet, f.eks. med reference til vigtig teoretisk viden, laboratorieforsøg eller indgået faglig viden. resultat, dvs. kort beskrivelse af resultatet af undersøgelsen (f.eks. med reference til statistiske udregninger, resultat af analyse og diskussion). konklusion med en ganske kort beskrivelse af de vigtigste resultater af opgavens undersøgelse. Resuméet tæller med i opgørelsen af opgavens samlede omfang. 8. Aflevering af besvarelsen 8.1. Opgavebesvarelsen afleveres senest syv døgn efter opgaveugens start. Institutionens leder fastlægger en procedure herfor Institutionens leder kan tillade, at elever, som dokumenterer, at de er fuldtidsbeskæftigede, besvarer opgaven over en periode på 10 døgn. Når opgaveformuleringen er udleveret til eleven, er prøven begyndt. Det betyder, at der skal gives en karakter. Hvis opgavebesvarelsen ikke afleveres, eller hvis institutionens leder skønner, at opgavebesvarelsen ikke er rettidigt afleveret, gives karakteren -3. Det er elevens ansvar at overholde den givne tidsfrist. Eleven kan eksempelvis ikke henvise til it-problemer som argument for ikke at aflevere rettidigt. Sygdom og andre særlige omstændigheder, hvor eleven må anses for at være uden skyld, behandles i henhold til reglerne om sygeprøver. Ved en evt. sygeprøve formuleres en ny opgaveformulering inden for samme område. Den nye opgaveformulering adskiller sig på væsentlige punkter fra den første opgaveformulering. Institutionens leder fastsætter den nærmere procedure for aflevering af opgavebesvarelsen. 9. Bedømmelse 9.1. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, i hvilken grad opgavebesvarelsen opfylder de faglige mål for den større skriftlige opgave, som de er angivet i pkt Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den faglige formidling de samme, som hvis opgaven var skrevet på dansk Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation. Bedømmelsen af opgaven sker ud fra en vurdering af i hvilket omfang, opgavebesvarelsen opfylder de faglige mål som angivet i pkt Ved bedømmelsen af opgaven anlægges altid en helhedsvurdering. Dette indebærer, at opgavebesvarelsen ses i sin helhed, og at man ikke tager ét element ud og lader det være afgørende for karakterfastsættelsen, ligesom man heller ikke på forhånd kan udarbejde en fast vægtning mellem de forskellige opgaveelementer eller fagenes respektive bidrag. 13

14 Det er vigtigt, at det faglige mål om at beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse også omfatter kvaliteten af den sproglige fremstilling, som derfor indgår som en del af helhedsvurderingen, uanset hvilke(t) fag opgaven er skrevet i. At besvarelsen er udarbejdet på fremmedsprog tæller ikke i sig selv positivt ved bedømmelsen. Ved bedømmelse af flerfaglige dansksprogede besvarelser, hvor et fremmedsprog indgår, skal der inddrages fremmedsproget kildemateriale jf. pkt Hvis der citeres fra det pågældende materiale, gøres det på fremmedsproget. For enkeltfaglige større skriftlige opgaver i fremmedsprog skal hele det benyttede primære kildemateriale normalt være på det pågældende fremmedsprog. Hvis en besvarelse i et fremmedsprog derfor udelukkende har benyttet tekstmateriale på dansk, evt. i form af den danske oversættelse af en fremmedsproget tekst som primær kilde, er der tale om en utilfredsstillende besvarelse, og det har indflydelse på helhedsvurderingen af den konkrete opgavebesvarelse. Ved bedømmelsen af en besvarelse, hvori der indgår fag fra naturvidenskabelig faggruppe eller kultur- og samfundsfaggruppen, f.eks. historie B eller samfundsfag C, er det de enkeltfaglige mål for disse fag, dvs. de enkeltfaglige mål for historie B og samfundsfag C, der lægges til grund for bedømmelsen udover de faglige mål for den større skriftlige opgave. De enkeltfaglige mål for faggruppernes fag findes i hf-enkeltfagsbekendtgørelsen. Ved bedømmelse af besvarelser, hvori der indgår eksperimentelt arbejde, skal der tages hensyn til, hvordan det eksperimentelle arbejde inddrages i den samlede besvarelse. Bedømmelsen af opgaverne skal være afsluttet senest seks uger efter censors modtagelse af besvarelserne. Censor bør så hurtigt som muligt efter modtagelsen af opgavebesvarelserne kontakte vejlederen for at aftale tidspunkt for karakterfastsættelsen. Dette tidspunkt skal ligge i så god tid før fristens udløb, at der er mulighed for at genoverveje karakteren, hvis der ikke opnås enighed i første omgang. Ved flerfaglige besvarelser vil der ofte være flere vejledere. Censor konfererer imidlertid kun med én vejleder. Før det aftalte tidspunkt for censur, taler de to vejledere indbyrdes om opgavebesvarelsen og formulerer et udkast til karakterniveau med faglige begrundelser ud fra de faglige mål, som vejleder kan anvende i forbindelse med votering med censor. Grundlaget for bedømmelsen er alene eksaminandens produkt, dvs. opgavebesvarelsen som den foreligger. Bedømmelsen af opgaveformuleringen sker ud fra de faglige mål som angivet i pkt Karakteren fastsættes på baggrund af en drøftelse mellem censor og vejleder. Når der er afgivet en karakter, må alle være indstillet på at stå inde for den og loyalt argumentere for den over for eleven. Kan vejleder og censor ikke blive enige om en karakter, giver de hver en karakter, og den endelige karakter er da gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højeste karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter, jf. 14, stk. 2 i Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 14

15 10. Selvstuderende Selvstuderende kan udarbejde en større skriftlig opgave i henhold til pkt Den selvstuderende skal, hvis der ikke er aflagt prøve i faget/fagene, have været indstillet til prøve i det/de pågældende fag ved den førstkommende eksamenstermin. Hvis skolens leder tillader det, er det er muligt for selvstuderende at skrive større skriftlig opgave, såfremt de enten har aflagt prøve i de(t) valgte fag eller er indstillet til prøve ved den førstkommende eksamenstermin, jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, der siger følgende: "Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne for opfyldelse af eksaminationsgrundlaget, jf. 7, stk. 1, og om betaling i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser" Institutionens leder kan tillade, at selvstuderende, som dokumenterer, at de er fuldtidsbeskæftigede, besvarer opgaven over en periode på 10 døgn. I tilfælde hvor den selvstuderende kan dokumentere at de er fuldtidsbeskæftigede, kan institutionen tillade at deres opgaveuge udvides til 10 døgn. 15

Større skriftlige opgave, hf

Større skriftlige opgave, hf Større skriftlige opgave, hf Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

kast-brande Gymnasium SSO: Skoleåret Elevmanual til Større skriftlig opgave 2. Hf,

kast-brande Gymnasium SSO: Skoleåret Elevmanual til Større skriftlig opgave 2. Hf, kast-brande Gymnasium Elevmanual til Større skriftlig opgave 2. Hf, 2018-2019 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om og forløbet s. 3 II. Datoliste for SSO 2018-2019 s. 7 III. Generelt om en større skriftlig

Læs mere

Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010

Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010 Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om den større skriftlige opgave 2019

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om den større skriftlige opgave 2019 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om den større skriftlige opgave 2019 Hermed 7 sider med oplysninger om den større skriftlige opgave (herefter: SSO). Perioden fra fredag den 5. april, kl. 11.25, til

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

FIP faglig udvikling i praksis

FIP faglig udvikling i praksis FIP faglig udvikling i praksis SSO Fredericia Gymnasium 1.2.18 Jette Hannibal, fagkonsulent Side 1 Dagens program og det praktiske 10.00-10.40 Den nye læreplan i SSO og særlige fokuspunkter (fagkonsulent

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2017 Hermed seks sider med oplysninger om den større skriftlige opgave (herefter: SSO). Perioden fra onsdag den 13. december,

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Studieretningsprojekt. Regler og praktiske. oplysninger

Studieretningsprojekt. Regler og praktiske. oplysninger Studieretningsprojekt 2018 Regler og praktiske oplysninger Fra d. 6. til d. 20. december 2018 skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet i 3.g er den største skriftlige opgave

Læs mere

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2018/2019 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

Information om større skriftlig opgave SSO køreplan 18/19

Information om større skriftlig opgave SSO køreplan 18/19 Information om større skriftlig opgave SSO køreplan 18/19 Køreplan for SSO forår 2019 Uge Dato Begivenhed Sted Ansvarlige 5 Mandag 28/1 Valg af fag og område Lectio Elever senest kl. 11:45 5 Onsdag 30/1

Læs mere

Studieområdet htx, august 2017

Studieområdet htx, august 2017 Bilag 75 Studieområdet htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007

Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007 Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på opgaveformuleringer.

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Mandag den 26. november, kl.11.50 12.30, i auditoriet: Skolen informerer 2hf om KS-eksamen, og eleverne får udleveret denne skrivelse. KS-eksamen

Læs mere

HF SSO 2019 (Større skriftlig opgave)

HF SSO 2019 (Større skriftlig opgave) HF SSO 2019 (Større skriftlig opgave) 1 Den større skriftlige opgave HF 2018/2019 Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvis du ønsker en fuld HF-eksamen, skal du skrive en Større Skriftlig Opgave - forkortet

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Faglig udvikling i praksis Studieretningsprojektet

Faglig udvikling i praksis Studieretningsprojektet Faglig udvikling i praksis Studieretningsprojektet FIP1819-68b d. 6. februar på Aarhus Akademi FIP 1819-68a d. 7. februar på Ørestad Gymnasium Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2019 1 Eksamensprojekt 2018-2019 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2017/2018 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009

Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009 Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister Navn: Klasse: Større skriftlig opgave 2013-2014 Vejledning for kursister Hjørring Gymnasium & Hf-kursus Arkivnr 6153 Rammer og procedurer for den større skriftlige opgave i 2hf Den større skriftlige opgave

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i tekniske eux-forløb

Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i tekniske eux-forløb Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i tekniske eux-forløb Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Side 1 Hvorfor erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i eux-forløb? Øget sammenhæng

Læs mere

Studieretningsprojektet Htx Vejledning / Råd og vink September 2009

Studieretningsprojektet Htx Vejledning / Råd og vink September 2009 Studieretningsprojektet Htx Vejledning / Råd og vink September 2009 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Studieretningsprojektet, stx

Studieretningsprojektet, stx Studieretningsprojektet, stx Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Hvad er SSO og hvem skal skrive den?

Hvad er SSO og hvem skal skrive den? SSO 2018 Hvad er SSO og hvem skal skrive den? For at få en hel Hf-eksamen skal man skrive en større skriftlig opgave i ét eller flere fag, som man selv vælger. Alle kursister, der satser på at fuldføre

Læs mere

Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2010

Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2010 Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Den større skriftlige opgave Hf2 og HfE Vejledning Oktober 2006

Den større skriftlige opgave Hf2 og HfE Vejledning Oktober 2006 Den større skriftlige opgave Hf2 og HfE Vejledning Oktober 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

DHO-plan til lærerne

DHO-plan til lærerne DHO-plan til lærerne 2017-18 For langt de fleste elever er DHO første gang, de skal skrive en længere sammenhængende fremstilling. Fra grundskolen er de vant til at arbejde projektorienteret, skrive synopser

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2017 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra onsdag den 6. december,

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 HVAD ER ET STUDIERETNINGSPROJEKT? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Faglig udvikling i praksis (FIP) Psykologi Februar 2018

Faglig udvikling i praksis (FIP) Psykologi Februar 2018 Faglig udvikling i praksis (FIP) Psykologi Februar 2018 Eksamen og eksamensspørgsmål Jette Hannibal, fagkonsulent Side 1 Eksamen generelt Undervisningsbeskrivelsen dokumenterer eksaminationsgrundlaget!

Læs mere

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version)

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) Introduktion til flerfaglige forløb Verden er ikke skarpt opdelt i fag og ifølge læreplanen skal fagene i gymnasiet

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 Bilag 14 Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C. Faggruppen giver grundlæggende

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015 SSO 2014/2015 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2014-2015 Uge 45-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2017 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD. Vald. Poulsens Vej Holstebro T holstebro-vuc.dk

EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD. Vald. Poulsens Vej Holstebro T holstebro-vuc.dk EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Omfang og formkrav... 2 3. Faser i forbindelse med udarbejdelse af eksamensprojektet... 3 3.1 Vejledningsperiode... 3 3.2 Problemformulering... 3 3.3

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Skabelon for læreplan

Skabelon for læreplan Kompetencer Færdigheder Viden Skabelon for læreplan 1. Identitet og formål 1.1 Identitet 1.2 Formål 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Undervisningen på introducerende niveau tilrettelægges

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT 2019 INDHOLD. Vald. Poulsens Vej Holstebro T holstebro-vuc.dk

EKSAMENSPROJEKT 2019 INDHOLD. Vald. Poulsens Vej Holstebro T holstebro-vuc.dk EKSAMENSPROJEKT 2019 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Omfang og formkrav... 2 3. Faser i forbindelse med udarbejdelse af eksamensprojektet... 3 Vejledningsperiode... 3 Problemformulering... 3 Synopsis...

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) Vejledning og råd om SSO i 2hf.

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) Vejledning og råd om SSO i 2hf. TÅRNBY GYMNASIUM & HF STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) Vejledning og råd om SSO i 2hf. Dansk resumé Målet med denne vejledning er at oplyse om den større skriftlige opgave, som skrives af alle elever i 2hf.

Læs mere

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område)

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) DIO Det internationale område Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) Eleven skal kunne: anvende teori og metode fra studieområdets fag analysere en problemstilling ved at kombinere

Læs mere

Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG

Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG Det er teamets opgave at sikre, at klassen møder både naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag i de flerfaglige forløb. Det er dog ikke

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C

FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C GENERELT VEDR. EKSAMEN 2016 Helt overordnet afholdes eksamen i psykologi på baggrund af læreplanerne i psykologi samt eksamensbekendtgørelsen. Psykologi

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Den korte version + bilag

Den korte version + bilag Det tværfaglige eksamensprojekt på HF-e og HF2 projektdagene: 26. april 29. april 2011 Den korte version + bilag 1. Fagene 2. Tilmelding 3. Før projektugen 4. Projektdagene: fra tirsdag den 26. april til

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

NYHEDER FRA MINISTERIET

NYHEDER FRA MINISTERIET 6.OKTOBER 2015 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLOGI NYHEDER FRA MINISTERIET Siden sidst har Danmark fået ny regering og ny minister Ellen Trane Nørby. Vores ministerium har også fået nyt navn. Det hedder

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf SSO 2015/2016 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2015-2016 Uge 44-46 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 12. december 2014, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl.

Læs mere