Nye forståelser af mobning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye forståelser af mobning"

Transkript

1 Nye forståelser af mobning Dorte Marie Søndergaard Professor, dr.philos Department of Education, DPU Aarhus University, Copenhagen E: P: W: and

2 Mobningens konsekvenser dårlige skoleliv skoleskift fysiske skavanker skæve sociale og faglige udviklingsforløb belastning på familierne selvdestruktive handlinger hævnreaktioner og forskellige varianter af udadvendt destruktive reaktioner (hærværk, skolebrande.. )

3 exbus: Exploring Bullying in School Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU, exbus forskergruppe: Dorte Marie Søndergaard (leder) Charlotte Mathiassen Eva Viala Helle Rabøl Hansen Inge Henningsen Jette Kofoed Nina Hein Robin May Schott Bøger fra exbus: Mobning. Sociale Processer på Afveje Hans Reitzels Forlag. (Red.: Kofoed og Søndergaard). Mobning Gentænkt Hans Reitzels Forlag. (Red.: Kofoed og Søndergaard). School Bullying: New Conceptualisations in Context Cambridge University Press. (Eds.: Schott and Søndergaard).

4 Vestegnsundersøgelsen Spørgeskemaer til 1052 børn Københavns vestegn 13 skoler 60 klasser deltog klasse 13% af børnene svarede, at de siden sommerferien var blevet mobbet lidt eller meget 17% svarede, at de havde været med til at mobbe De klasser, der har meget mobning svarede på måder, der viser en kultur i klassen, som generelt præget af dårligt klima og negative mønstre i måderne, man relaterer sig til hinanden på Ref: Henningsen, Hansen og Kofoed i bogen Mobning Gentænkt, 2013, Hans Reitzels Forlag

5 Tidligere forskning paradigme 1 mobbeforskning har i meget høj grad haft fokus på mangler i det enkelte barn man har tænkt i, at mobberen var en aggressiv personlighedstype, og den mobbede en sårbar personlighedstype udpegning af moren som årsagen: enten var hun for kold eller for varm blame-the-mother-traditionen beskyld-mor-traditionen har haft godt fodfæste indenfor mobbeforskningen og dens individualistiske tilgange Ref: School Bullying: New Conceptualisations in Context Cambridge University Press. (Eds.: Schott and Søndergaard).

6 Den ny mobbeforskning paradigme 2 Mobning er en social dynamik Fokus på sociale mekanismer Fokus på mange interagerende kræfter Det individuelle bliver til i omfattende sociale, kulturelle og materielle kontekster Indsatser mod mobning må fokusere på at ændre kulturen i klassen OG tage vare på de børn, der er særligt i klemme

7 Mange interagerende kræfter klassens kultur skolekultur ledelsespraksisser uddannelsespolitik læreres diskurser om børn og forståelser af sig selv forældrenes og lærernes samarbejdsformer og modsætninger og interesser de nye teknologier brugen af sociale medier og kommunikationsformer børnenes individuelle og kollektive processer etc.

8 Social eksklusionsangst socialpsykologisk forståelse af mennesket menneskers afhængighed af at tilhøre fællesskaber det er et eksistentielt grundvilkår for mennesket, at vi er afhængige af at være socialt indlejret i fællesskaber når løftet om social indlejring er under pres, kan det føre til forstærket eksklusionsangst i en gruppe social eksklusionsangst er et fænomen, der udvikles i det sociale rum, og som ulmer i processer mellem børn, der er henvist til at fungere sammen. Ref: Søndergaard (2009) Mobning og social eksklusionsangst. I bogen Mobning: Sociale Processer på Afveje.

9 Tilhør lykkes accept anerkendelse inddragelse opleves gennem en følelse af værdighed og meningsfuldhed Men hos de inkluderede kan også ses: arrogance, nedladenhed, selvtilstrækkelighed, kynisme. Og eventuelt forøget angst, hvis inklusionen bygges på tydelig eksklusion af bestemte andre

10 Tilhør mislykkes udelukkelse foragt usynliggørelse - opleves gennem følelsen af at være miskendt, socialt truet, værdighedsberøvet, ensom Her kan ligge afmagt, skam, selvforagt, men også nogle gange vrede og trang til hævn i kølvandet

11 Værdighed og foragt Begreberne om værdighedsproduktion versus foragtproduktion fungerer som pejlemærker Se efter hvilke bestræbelser på at opbygge værdighed, som børn og voksne arbejder på hvilke forskellige former for værdighedsberøvelser, de prøver at undgå Det er vigtigt at forstå, hvor hårdt værdighedsberøvelse og foragt rammer de børn, det går ud over. Det er vigtigt at forstå, at værdighedsbestræbelser kan kollidere. Følelser af meningsfuldhed og værdighed bliver evaluerende emotioner knyttet til anerkendelse og legitimitet indenfor fællesskabet.

12 Autoritetsstrategier valg af autoritetsstrategier et centralt punkt at fokusere på som pædagogisk professionel ikke kun et spørgsmål om ideologi og identitet, men ganske enkelt et spørgsmål om, hvilken effekt, man tænker, autoriteten skal producere al foragtproducerende disciplinering har effekter Vælger man autoritetsstrategier, der nedbryder værdighed og producerer foragt, så betaler man en pris på længere sigt.

13 Foragt lindrer eksklusionsangst eksklusionsangst er ubehagelig gruppens deltagere gribe efter noget, der lindrer eller gør den udholdelig nærliggende at gribe til noget, der kan give en fornemmelse af at få en vis kontrol med eksklusionsprocesserne, og med hvem de skal ramme kontrolmuligheder og lindring kan bestå i selv at tage styringen med foragten og hånen - at sætte retning på, hvem foragten og hånen skal ramme samtidig forstærkes de præmisser, der producerer foragt og hån På denne måde kan det at producere foragt på kort sigt fungere samlende i et lokalt fællesskab foragtproduktion kan opleves som konsolidering af fællesskab

14 Varierende former for angreb og mobning I nogle perioder kan der været tale om forskellige variationer af indirekte aggression: gensidig ignorering, bagtalelse, andre former for relationel manipulation med retning mod at udstøde og udelukke nogen I nogle perioder kan man se direkte aggression: målrettede angreb, overgreb, udstødelser etc. - denne version er i reglen den, der er nemmest at få øje på for de voksne

15 Stabile og bevægelige positioneringsmønstre Mobning kommer i mange versioner ikke kun som årelange stabile positioner af mobbede og mobbende eller som direkte aggression Mange af de utrygge klasserum er scene for både direkte og indirekte relationel aggression Og de er samtidig scene for både stabile og bevægelige positioneringsmønstre i børnegruppen

16 Allans 6. klasse Stabile positioner: Allan var længe stabilt offer for mobning. Hans mobning blev usynlig fordi han reagerede (ofre tænkes at være passive) Forbigående positioner: Klassen har været scene for pludselige overfald (de voksne brugte begrebet mobning) Skiftende positioner: Klassen er generelt præget af høj social eksklusionsangst, der flimrer rundt i gruppen og genererer en stadig jagt efter noget eller nogen at foragte i bestræbelsen på at få kontrol med hierarkier og eksklusioner. Forskellige angribes og skubbes ud (de voksne har svært ved at gennemskue, hvad der foregår)

17 Mobbefryd Albert sagde: Og ved du hvad, man kan blive helt afhængig af det. Det kan være rigtig sjovt, og nogen gange er det, som om man bare bliver nødt til at blive ved med at gøre det, når man først er kommet i gang. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men der kommer sådan en slags afhængighed.

18 Frydens inerti At mobning kan være sjov peger på selve fryden ved at komme ovenpå og være den, der holder tøjlerne i den form for klasseklima, som han lever i Fryden kan fungere som en sedimenterende kraft med en lokal og midlertidig egen drift: man kan næsten blive afhængig af det Formål og retning på mobning kan fortone sig, fordi fryden i sig selv er attråværdig at dyrke sammen

19 Humorens magt Vestegnsundersøgelsen: Hvad kan du være bange for ved at gå i skole? 26% frygter at blive gjort til grin Det øger populariteten, hvis man mestrer humorscenen Humoren kan inkludere, skabe god stemning og sammenhold, bekræfte tilhør og levere accept Humor kan også udvirke det modsatte - det er det, børnene frygter: Humor kan ekskludere, stemple, positionere negativt eller positionere ud af fællesskabet

20 Grinet skaber normer Humoren fungerer som en socialt regulerende mekanisme i børnegruppen - uanset om den har en latterliggørende og marginaliserende retning, eller om den har en fællesskabende retning - eller bare er lettende og forløsende Grinet producerer markeringer af, hvad der kan grines af, hvem der kan igangsætte latter, og hvem der kan gå med på grinene Grinet arbejder og kommenterer på de normer, der regulerer klassen med større eller mindre fokus på gensidige hierarkiseringer Ref: Søndergaard (2011): Mobning, mobbefryd, humor og fællesskab. I bogen: Fællesskab i Skolen. Udfordringer og Muligheder. København: Akademisk Forlag. (45-78)

21 Bare for sjov den store tryllestav At pinliggøre, fremkalde skam og latterliggøre er stærke virkemidler i etablering af hierarkier og in- og eksklusioner Humoren aflyser rationalitet og frem for alt ansvar (det er jo bare for sjov ) For sjov bliver en trylleformular, som kan trylle ansvarsfrihed frem i forbindelse med de humoristiske indfald

22 Bekendelsespraksisser Der ligger ofte hos voksne (ikke hos børn) en forestilling om, at man må kunne snakke sig ud af disse former for mekanismer Men pas på: dominans- og mobbemekanismer er i stand til at reetablere sig gennem stadigt skiftende og nye redskaber hvis ikke man lykkes med grundlæggende at ændre klima og kultur i klassen Derfor kan terapeutiserende bekendelsespraksisser rumme giftige fælder for børnene (klassemødet, den varme stol, post its på ryggen osv.)

23 Carls bekendelse Carls bekendelse skabte: Modstand hos de andre børn mod at blive påduttet skyldfølelse, Vrede over, at Carl troede, at han kunne appellere sig til venner gennem at snakke om sin svaghed i stedet for at agere sig til venner Vrede og foragt i forhold til, at Carl var hoppet på lærernes formaninger om ærlighed og åbenhed Carls bekendelse resulterede ikke i forløsning fra, men snarere i en fiksering af hans position: Svag dreng, stakkel, irriterende, og i hvert fald uattraktiv som både ven og samarbejdspartner Bekendelse af svaghed gør ikke et barn attraktiv som ven svaghed klistrer

24 Empatitræning som antimobbestrategi Mobbende børn og voksne kan sagtens være empatiske Empati kan udøves selektivt Empati kan anvendes i mobningens tjeneste: Man ved, hvad der virker særligt sårende og ydmygende

25 Vi skal forstå mekanismerne Vi er nødt til at blive klogere på mekanismerne og processerne i dette sociale maskineri således at vi kan: agere med indsigt i problematikken agere fleksibelt alt efter, hvad det er for situationer og positioneringsmønstre, der konkret viser sig i de klasser, hvor problemerne opstår Det handler om at blive klogere på en måde, der gør det muligt at få øje på, hvordan man fremadrettet vil kunne dreje på mekanismerne, så maskineriet begynder at producere værdighed for alle - i stedet for at producere foragt mellem børn, og mellem børn og voksne

26 Chekliste for initiativer mod mobning og dårlig trivsel 1. HVILKEN MOBBEFORSTÅELSE LIGGER INDBYGGET I INITIATIVET 2. STØTTER VORES INDSATS PRODUKTIONEN AF VÆRDIGHED ELLER GIVER DEN SNARERE RUM FOR ØGET FORAGT? OG SKER DET AKTIVT ELLER UREFLEKTERET? 3. RUMMER INITIATIVET FORSTÅELSE FOR, AT SOCIALE, EMOTIONELLE OG FAGLIGE ASPEKTER AF SKOLELIVET ER FILTRET SAMMEN FOR BØRN? 4. ER INITIATIVET MÅLRETTET VARIERENDE MOBBEFORMER, ELLER OVERSER VI MOBNING I SÆRLIGE FORMER? 5. TAGER INDSATSEN HØJDE FOR, AT BØRN IKKE BARE HAR TILLID TIL VOKSNES KOMPETENCE TIL AT INTERVENERE? 6. TAGER INITIATIVET HØJDE FOR, AT MOBBEOFRE IKKE HAR MULIGHED FOR AT BEVÆGE SIG I KLASSENS HIERARKI GENNEM AT TALE OM/ BEKENDE DERES AFMAGT OG UDSATHED? Ref. Dorte Marie Søndergaard: From technically standardised interventions to analytically informed, multi-perspective intervention strategies, trykt i School Bullying: New Theories in Context. Cambridge University Press (2013 udkommer til august) Schott & Søndergaard (red.)

27 1. Hvilken mobbeforståelse ligger indbygget i initiativet? Lakmusprøven består i at afprøve spørgemåder. Man må spørge sig selv: Er vi i gang med at pege enkeltbørn ud og fordele fordømmelse og sympati eller er vi i gang med at få øje på de sociale mekanismer i klassen? Hvilke måder forstår vi på: Hvem er skyldig/ hvem er svag? eller er det: Hvorfor oplever Emma eller Thomas det nødvendigt at gøre det, han/hun gør? Kan vi på en eller anden led afmontere den nødvendighed for Emma eller Thomas? Skabe nogle andre muligheder for ham eller hende at opnå værdighed og position på end ved at mobbe afhjælpe den angst for udstødelse, der driver dem?

28 2. Støtter vores indsats produktionen af værdighed, eller giver den snarere rum for øget foragt? Sker det aktivt eller ureflekteret? Lakmusprøven består i at undersøge om tiltagets måder at sætte ord på, hvad der foregår, og hvad der sker, om de typer af processer man sætter i gang, de sociale tilskyndelser der ligger i initiativet om alt dette fungerer værdighedsproducerende Hvis man ikke kan se, om det gør det, da må man chekke, om der er fare for det modsatte altså om der produceres foragt i stedet

29 3. Rummer initiativet forståelse for, at sociale, emotionelle og faglige aspekter er filtret sammen for børn? Lakmusprøven: Hvordan er det sociale, det emotionelle og det faglige adresseret i interventionen? Forbliver disse aspekter adskilt i tid, rum, personbinding, væsentlighed eller formår vi at forstå og sammentænke aspekterne? Man må tænke i, at måden man sætter præmisser for fagligt samvær også har følelsesmæssige effekter og effekter for sociale relationer. Og omvendt

30 4. Er initiativet målrettet varierende mobbeformer, eller overser vi mobning i særlige former? Lakmusprøve: Har interventionen mulighed for at fange eller adressere både stabil mobning og skiftende positioner både pludselige mobbehandlinger og langvarige mobbehandlinger både passive mobbeofre og reagerende mobbeofre? Både direkte og indirekte aggression? Lakmusprøve: Hvis vi vælger at gøre dette eller hint, hvilke nye eksklusioner opstår der så? Hvordan adresserer vi dem?

31 5. Tager indsatsen højde for, at børn ikke bare har tillid til voksnes kompetencer til at intervenere? Lakmusprøve: Hvordan tager denne indsats højde for, at der skal skabes tillid til de voksne, før børn tør involvere dem i deres problemer? Hvis interventionen retter sig mod voksne: Hvordan tager denne intervention højde for, at mange voksne tvivler på børns udsathed, hvis ikke børn selv vil komme frem med beretninger om den? (fx når børn ler med over ting de udsættes for, for at forsøge at melde sig ind i det fællesskab, der udelukker dem)

32 6. Tager initiativet højde for, at mobbeofre ikke kan bevæge sig hierarkisk gennem bekendelser? Lakmusprøve: Ser vi og håndterer vi offerets dilemmaer godt nok? Kommer indsatsen til at forudsætte, at bekendelse af offerposition og erklæret oplevelse af afmagt vil få offeret til at opleve værdighed og fremstå som en attraktiv kammerat for de andre? Er det tænkt godt nok igennem, hvilke markeringer og virkemidler, der vil bevæge værdighed og prestige ind i offerets væren i gruppen?

33 Fornemmelser for genkendelse Straffende genkendelse genkendelse som uværdig: Man kan for eksempel give Tobias en gevaldig skideballe i alles påhør Ynkende genkendelse genkendelse som svag og omsorgskrævende: Man kan tilbyde omsorg og spejle Tobias som en, der sikkert har det vanskeligt og trænger til hjælp Inkluderende genkendelse genkendelse som nødvendig del af fællesskabet: Man kan tydeliggøre Tobias bidrag og markere, at han er for vigtig en person i klassen til, at det er en god ide at blive væk. Vi vil ikke undvære det, han bidrager med/kan bidrage med

34 Kevins to cv er Lærernes blik: Kevin er doven og upålidelig man må være bekymret for hans fremtid HR blik: Kevin løfter et kæmpeansvar som leder for sin flok/bande Kevin er beslutningskompetent og proaktiv i sin ledelsesstil Kevin viser stort engagement og er hundrede procent pålidelig, overholder altid aftaler og kræver det samme af andre Kevin demonstrerer stort overblik indsigt i gruppens behov, overblik over kompetencer i gruppen, over medlemmers styrker og svagheder Kevin har skarpt blik for oplæringsnødvendigheder og muligheder, og forstår at sætte folk sammen på jobs, således at der skabes velfungerende og oplærende samarbejdsrelationer Kevin er en stærk teambuilder

35 Teorien om mobning Søndergaard, Dorte Marie (2013): Den distribuerede vold: om computerspil, mobning og relationel aggression. I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning Gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag. Myong, Lene & Dorte Marie Søndergaard (2013): Om mobningens vandringer mellem enshed og forskellighed. I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning Gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag. Søndergaard, Dorte Marie (2011): Mobning fra afretning af enkeltindivider til reparation af sociale fællesskaber. Skolen i Morgen. Tidsskrift for Skoleledere. 14(10), 2-6. Søndergaard, Dorte Marie (2011): Mobning, mobbefryd, humor og fællesskab. I Elsebeth Jensen & Svend Brinkmann (red.) Fællesskab i Skolen. Udfordringer og Muligheder. København: Akademisk Forlag. Søndergaard, Dorte Marie (2009): Mobning og social eksklusionsangst. I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning. Sociale Processer på Afveje. København: Hans Reitzels Forlag. Søndergaard, Dorte Marie (2008): Offerpositionens dilemmaer: Om undvigelse af offerpositionering i forbindelse med mobning og anden relationel aggression. I Karin Lützen et al. (red.) På Kant med Historien. København: Museum Tusculanums Forlag. Søndergaard, Dorte Marie (2009): Anders og vandslangen mobning og kompleksitet, Psykologisk Set, 26:

36 Mobbedefinition Mobning er en intensivering af de marginaliseringsprocesser, der altid findes i form af in- og eksklusioner i og omkring sociale grupper. Alle grupper, også børnegrupper, dannes med et vist mål af in- og eksklusion som præmis. Det er, når eksklusionen kammer over og bliver ekstrem, når den dyrkes, at den kan tippe over i mobning => Mobning sker, når fysisk, social og/eller symbolsk eksklusion bliver ekstrem, uanset om der er tale om en oplevet eller en intenderet eksklusion.

37 Mobbedefinition forts. En af de centrale mekanismer i mobning er social eksklusionsangst (processen rummer dermed en form for inerti) eksklusionsangst kan lindres gennem foragtproduktion. En socialt presset gruppe med højt niveau af social eksklusionsangst vil derfor meget ofte gribe til øget foragtproduktion, og dermed øges risikoen for at marginalisering rent faktisk tipper over i mobbehandlinger. Foragten kan komme til udtryk i handlinger, som for eksempel ydmyger, trivialiserer eller usynliggør, isolere, håne som involverer skade på person eller ejendele, misbrug af sociale netprofiler eller spredning af ydmygende meddelelser gennem andre former for teknologisk kommunikation m.m. Selvom medlemmer af en social gruppe kan opleve disse marginaliserende processer som positive, så kan det at berøve et individ den sociale anerkendelse, der er nødvendig for værdighed, udgøre en form for psykisk tortur for den der er udsat. Ref. Schott og Søndergaard Introduktionskapitlet i School Bullying: New Theories in Context. Cambridge University Press (2013 udkommer til august) Schott & Søndergaard (red.)

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Nyliberalismen afliver den menneskelige faktor. Mobbeofre vil hellere lide i fællesskabet end stå udenfor. Internettet udstiller dig

Nyliberalismen afliver den menneskelige faktor. Mobbeofre vil hellere lide i fællesskabet end stå udenfor. Internettet udstiller dig ASTERISK NR. 46 MAJ JUNI 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE Nye øjne på mobning Hvis skolerne skal mindske mobningens omfang, kræver det et opgør med tidens herskende mobbeparadigme og en gentænkning

Læs mere

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Ro og klasseledelse i folkeskolen Dorte Marie Søndergaard Helle Plauborg Thomas Szulevicz Tine Basse Fisker Torben Mørup Lene Tetzlaff-Petersen Mette With Hagensen Agnete V. Hansen Gitte Øgendal Helle Saabye Pedersen Pia Werborg Ro og

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Hvad er inkluderende faglighed?

Hvad er inkluderende faglighed? - på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater v/carsten Pedersen Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion www.nvie.dk 1 Disposition Om Roskildeprojektet og dets formål Hvordan har

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker Indledning INDLEDNING Social kontrol findes alle steder i samfundet.

Læs mere

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV Kan daginstitutioner gøre en forskel? Fra forskning om daginstitutioner

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere