Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december Afgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse"

Transkript

1 Pladsen til Kassen Journal nr.3/ , 3/ /VARFI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring af indbæringsvejene for øl og sodavand til handelens lagerrum. Projektet gik ud på at sikre, at indbæringsvejene levede op til arbejdsmiljølovens krav til løft og transport af tunge ting, fx med hensyn til læsseplads, gangarealer, gulvbelægning og trapper. Efter planen skulle projektet føre til, at man over 5 år får gennemgået alleindbæringsveje i landet. Eventuelle problemer skal drøftes med de pågældende kunder under medvirken af en BST-konsulent. Såfremt der var behov for ændringer af læsse- og transportforholdene hos kunderne, må disse gennemføre nærmere angivne forbedringer inden en vis frist. Ændringerne skal fastlægges af BST-konsulenten efter Arbejdstilsynets normer. Gennemføres de planlagte ændringer ikke inden for de fastsatte frister, vil leverandørerne ikke længere lade deres salgschauffører bære produkterne ind på lageret, men lade dem stå på fortovet mv. Kunderne vil undervejs i processen have mulighed for at klage til projektgruppen. Foreningernes medlemmer har tilsluttet sig projektet. 2. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter har anmeldt aftalen om projektet, som kaldes Pladsen til Kassen med henblik på at få en 9-erklæring eller en fritagelse efter Styrelsen har derudover modtaget en klage over den måde, aftalen praktiseres på. Klagen er indgivet af Horesta på 2 medlemmers vegne. De to medlemmer finder, at projektgruppen i deres sager har stillet unødvendigt vidtgående krav til bygningsændringer, idet de nævnte indbæringsproblemer (med for mange trappetrin) kunne løses med enklere midler, konkret ved anvendelse af elektriske trappetransportører, som naturligt kunne indgå som del af salgsvognenes almindelige udstyr ligesom fx sækkevogne. Horesta finder, at der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens. 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, da de fælles leveringsbetingelser er et skalkeskjul for at mindske omkostningerne ved ikke at levere til lager, ligesom der er tale om misbrug af bryggeriernes dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11, stk. 3, nr. 1 og Efter styrelsens vurdering vil der kunne meddeles en 9-erklæring til aftalen og Horesta s klage må afvises. Herved er lagt vægt på, at kravene til indbæringsveje må anses for saglige under hensyn til at undgå arbejdsmiljøskader for medarbejderne. Kravene fastlægges efter en bestemt proces, som kunderne har været orienteret om i god tid, og hvor de har rimelig adgang til at gøre indsigelse og få sådanne indsigelser vurderet konkret. Opmålingen af indbæringsvejene sker i tæt samarbejde med BST efter Arbejdstilsynets retningslinier. Der er intet, der tyder på, at bryggerierne og læskedrikfabrikanterne i øvrigt har samordnet deres almindelige leveringsbetingelser. 5. For så vidt angår Horesta s klage kan det inddrages, at BST-konsulenten i henhold til projektaftalen skal anvise den mest enkle og økonomiske løsning. Dette har ikke været en elektrisk trappetransportør, men der er intet i aftalen, der hindrer de to værtshuse i selv at arbejde videre med sådanne alternative løsninger. Det bemærkes, at Arbejdstilsynet har oplyst, at det ikke anser elektriske trappetransportører som velegnede til at løse chaufførernes problemer ved rutinemæssige og hyppige leverancer af tungt gods. Tilsynet pointerer, at det påhviler chaufførernes arbejdsgivere at sikre at arbejdsforholdene lever op til kravene i arbejdsmiljølovgivningen, og at dette bl.a. kan indebære, at varer kun må leveres til rampe eller fortov, hvis adgangsvejen til lagrene ikke opfylder de lovmæssige krav. Afgørelse 6. Der meddeles Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens 9 for samarbejdsaftalen om projektet Pladsen til Kassen, da denne efter de oplysninger, som Konkurrencestyrelsen har kendskab, til ikke indeholder forhold i strid med konkurrencelovens 6, stk Det meddeles endvidere Horesta,

2 at foreningens klage over samarbejdsaftalen om projektet Pladsen til Kassen ikke giver anledning til nærmere undersøgelse, jf. konkurrencelovens 14, stk. 1. Sagsfremstilling 8. Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Bryggeriforeningen af foreningens og Danske Læskedrik Fabrikanters projekt Pladsen til Kassen. 9. Projektet er anmeldt med henblik på at få en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, 1. pkt., subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Horesta brancheforeningen for hoteller, restaurationer og turisterhverv klagede ved brev af 14. juli 2003 over aftalen. Klagen vedrører kravene til restauranter mv., hvor der er trapper op til lageret og tager udgangspunkt i to konkrete sager, hvor elektriske trappetransportører ikke blev anerkendt som løsning på de arbejdsmiljømæssige problemer. Horesta betragter projektet som skalkeskjul for, at bryggerierne kan billiggøre deres levering ved ikke at levere til lager. Horesta mener, at aftalen strider mod forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1, nr. 1 og 2. Horesta finder endvidere, at bryggerierne ved at håndhæve aftalen i to konkrete sager misbruger deres dominerende position på markedet, jf. konkurrencelovens 11, stk. 3, nr. 1 og 2. Virksomhederne 11. Bryggeriforeningen er brancheforening for danske bryggerier. Foreningen omfatter Carlsberg, Bryggerigruppen og Thisted Bryghus. Udenfor står bl.a. Harboe, Vestfyen, Hancock og Fuglsang. 12. Danske Læskedrik Fabrikanter er brancheforening for læskedrikfabrikanter. Foreningen omfatter virksomheder fra samme medlemskreds som Bryggeriforeningen. Udenfor står ud over førnævnte bryggerier, som også producerer læskedrikke - fx Frem og Landkær. 13. Virksomhederne i Bryggeriforeningen og Danske Læskedrik Fabrikanter har en omsætning, der tilsammen væsentligt overstiger 1 mia. kr. 14. Horesta er branche- og arbejdsgiverforening for hoteller og restaurationer. Foreningen har 1800 medlemmer, der tilsammen har ca. 85 pct. og 50 pct. af omsætningen i henholdsvis hotel- og restaurationsbranchen. Foreningen, der er en del af HTS Brancheorganisationen, organiserer de større arbejdsgivere inden for hotel- og restaurationsbranchen. De mindre overnatnings-, spise- og udskænkningssteder er organiseret i Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC), der har 1300 medlemmer. DRC er ikke arbejdsgiverforening. Den anmeldte aftale Formålet med aftalen 15. Formålet med aftalen er at løse arbejdsmiljømæssige problemer for virksomhedernes medarbejdere i forbindelse med indbæring af øl og sodavand til kunder i detailhandlen og horeca-sektoren. 16. Det søges opnået ved, at bryggerierne og læskedrikfabrikanterne opstiller fælles krav om, at adgangsvejene til kundernes lager er indrettet, så øl og læskedrik kan leveres i overensstemmelse med reglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Til det formål er der udarbejdet et projekt, hvor en følgegruppe skal gennemgå adgangsvejene til virksomhedernes kunder. I projektet er opstillet en tidsplan for arbejdets gennemførelse. Aftalens opbygning 17. Aftalen er udformet som en projektbeskrivelse med kommissorium, målsætning og implementering, som deltagerne har tilsluttet sig. Der er seks bilag til projektbeskrivelsen. Det første beskriver branchekrav til leveringsveje, det andet er standardbrevet til de kunder, hvis leveringsveje skal undersøges, og det tredje er udkast til en folder om spørgsmålet. Bilag 4 og 5 beskriver BST-konsulentens arbejde og kompetence. Bilag 6 viser projektets tidsplan. 18. Projektgruppens kommissorium er i et samarbejde med virksomheder og disses sikkerhedsorganisation, BST og Arbejdstilsynet, at reducere vægtbelastningen væsentligt på distributionschauffører som følge af uhensigtsmæssige ergonomiske forhold ved levering af øl og læskedrikke hos kunder. 19. Projektets mål er,

3 at forbedre problemfyldte leveringsteder over en 5 års periode, således at disse opfylder arbejdsmiljølovens krav til en leveringsvej at udbrede viden om mindre arbejdsbelastende arbejdsrutiner, samt medvirke til udvikling af tekniske hjælpemidler at udbrede projektet til at inddrage andre dagligvareleverandører 20. Projektet gennemføres af en følgegruppe, der har sekretariat hos Bryggeriforeningen. Det er følgegruppens opgave at gennemføre projektet efter den tidsplan, der er angivet i projektbeskrivelsen. Ifølge denne plan skal projektet være afsluttet ultimo Projektet lægger op til at deltagerne vil agere ens over for kunder, der ikke ændrer adgangsvej i overensstemmelse med projektets anbefalinger. Disse kunder vil få leveret til rampe eller på fortov og må selv transportere varerne ind på lageret. 22. Det vil være muligt at klage til projektgruppen. Klageadgang har såvel kunder (gennem deres leverandør) som sikkerhedsorganisationerne i virksomhederne. Fører en klage til dispensation, skal projektets koordinator sikre, at der er en ensartet praksis over alt i landet. Klagen 23. Horesta klager over to konkrete tilfælde, hvor projektgruppen bag Pladsen til Kassen ikke vil anerkende, at en elektrisk trappetransportør kan løse konkrete arbejdsmiljømæssige problemer. Der peges specielt på kravet om, at øl og sodavand ikke må bæres op ad trapper med mere end fem trin. Horesta mener, at flere af deres medlemsvirksomheder vil kunne undgå kostbare ombygninger i forbindelse med trapper, hvis bryggeriernes salgsvogne blev udstyret med elektriske trappetransportører. 24. Horesta betragter afvisningen som et bevis på, at den reelle hensigt med projektet er at skaffe bryggerierne billigere distributionsveje ved at levere til fortov i stedet for lager. 25. Horesta finder, at aftalen herved strider med konkurrencelovens 6, stk. 1, nr. 1, da de større bryggerier ikke konkurrerer på en væsentlig del af leveringsbetingelserne. Horesta mener endvidere, at aftalen også er en overtrædelse af konkurrencelovens 6, stk. 1, nr. 2, da de finder, at bryggerierne ved at afvise at bruge elektriske trappetransportører bremser den tekniske udvikling. Foreningen mener endelig, at bryggerierne i de to konkrete tilfælde misbruger deres dominerende stilling ved at kræve urimelige leveringsbetingelser og begrænse den tekniske udvikling, jf. konkurrencelovens 11, stk. 3, nr. 1 og Horesta underbygger klagen ved at henvise til en demonstration hos Bryggeriet Fuglsang A/S, hvor en elektrisk trappetransportør løste problemet med at transportere øl og læskedrikke op på lageret. Det relevante marked 27. Aftalen omfatter transport af øl og læskedrikke. Virksomhederne afsætter deres produkter i horeca- og dagligvaresektorerne. Produkterne leveres sædvanligvis direkte til salgslokale eller et lager i forbindelse hermed. Dagligvarekæderne får herudover leveret visse produkter direkte til centrallagre. Projektet omfatter ifølge anmeldelsen 85 pct. af den mængde øl og læskedrikke, der produceres til det danske marked. 28. Konkurrencerådet har i tidligere sager opdelt det danske øl- og læskedrikmarked i tre, markedet for øl og læskedrikke til horeca-sektoren, markedet for mærkevareøl og -læskedrikke til dagligvarehandelen og markedet for handelsmærkeøl og - læskedrikke til dagligvaresektoren. Opdelingen er sket på baggrund af forskelle i efterspørgsel, markedsføring, aftaleforhold, logistik og priser mellem de tre markedssegmenter. Konkurrenceankenævnet har i en kendelse af 8. januar 2003 om Carlsbergs Ø- og Wiibroeforhandleraftaler henvist til styrelsens lignende afgrænsning af markedet. I den foreliggende sag kunne man overveje en tilsvarende afgrænsning. Det spiller imidlertid ikke nogen rolle for vurderingen. 29. Distributionen af øl og læskedrikke til kunderne er forskellig. Aftalen vedrører alene levering til butikker, værtshuse m.v. Derimod har den ikke betydning for leverancerne til centrallagre. Leverancerne til centrallagre vedrører først og fremmest handelsmærker, og det kunne derfor overvejes at opdele det relevante markedet i overensstemmelse hermed. Da det ikke vil ændre vurderingen, er en sådan opdeling udeladt.

4 30. Det relevante marked er således salg og distribution af øl og læskedrik i Danmark. 31. Aftalen vil ikke umiddelbart påvirke samhandlen mellem de bryggerier og læskedriksfabrikanter, der ikke er medlem af Bryggeriforeningen og Danske Læskedrik Fabrikanter, og deres kunder. Kunderne hos medlemmer og ikke-medlemmer er imidlertid for en stor dels vedkommende de samme, og derved vil der sandsynligvis også være indirekte følger for ikkemedlemmers levering. 32. Ikke-medlemmer skal endvidere leve op til samme krav i arbejdsmiljølovgivningen som medlemmer af Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter. Vurdering 33. Aftalen drejer sig om erhvervsvirksomhed som forudsat i konkurrencelovens 2. De involverede selskabers samlede omsætning overstiger 1 mia. kr., hvorfor bagatelgrænsen i konkurrencelovens 7, stk. 1, er overskredet. 34. Ved at tilslutte sig projektet, har de to foreningers medlemmer, der er uafhængige virksomheder forpligtet sig til at levere til rampe eller fortov, hvis nærmere fastlagte betingelser ikke er opfyldt. Parterne bag aftalen har tilsammen mere end 85 pct. af det relevante marked. 35. Der er tale om en horisontal aftale mellem leverandører om ensartede leveringsbetingelser. 36. Parterne bag aftalen forpligter sig til at stille som krav til kunderne, at der skal kunne transporteres øl og læskedrikke til kundernes lagre mv., i henhold til opstillede retningslinier for belastninger i forbindelse med løft, træk og skub, der er baseret på Arbejdstilsynets vejledninger og praksis. Hvis kundernes adgangsveje ikke opfylder disse krav, forpligter deltagerne sig til ikke at yde sædvanlig service med indbæring, men kun at levere til fortov eller rampe. 37. Det er argumenteret fra anmelder, at det fælles projekt i Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter om at opstille fælles krav til adgangsvejene skal sikre, at virksomhedernes medarbejdere kan levere øl og læskedrikke efter de retningsliner, der er fastsat af Arbejdstilsynet. Ifølge det oplyste, har Arbejdstilsynet bedt mindst et bryggeri om at bringe dets medarbejderes arbejdsforhold i overensstemmelse med reglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynets krav i henhold til lovgivningen må antages at gælde ensartet for alle bryggerier m.v. i Danmark. 38. De fælles krav til adgangsvejene for kunderne vil kunne føre til øgede omkostninger for kunderne. Det vil kunne få konsekvenser for konkurrencen mellem disse. 39. Aftalen får dog kun virkning for de kunder, hvis lagre er vanskeligt tilgængelige, og som ikke opfylder retningslinier svarende til de krav, som Arbejdstilsynet har opstillet. For andre kunder vil aftalen ikke få betydning for leveringen af øl og læskedrikke. 40. Det er virksomhederne typisk efter forslag fra salgschauffører der udvælger de kunder, hvis adgangsforhold skal undersøges. Det vurderes at ud af (ca. 25 pct.) kunder har problemer med adgangsvejene. 41. Selve undersøgelsen af adgangsforholdene foretages af en BST-konsulent og det er konsulenten, der opstiller forslag/krav til ændringer af adgangsvejene. Ændrer kunden ikke adgangsvejene inden for et angivet tidspunkt, så de lever op til de stillede krav, har aftaleparterne forpligtet sig til at levere til fortov eller rampe. Udgifterne til ændringer af adgangsvejene afholdes af kunden. Udgifterne i forbindelse med undersøgelsen af adgangsvejene afholdes af Bryggeriforeningen og Danske Læskedrik Fabrikanter. 42. Projektet gennemføres som nævnt i samarbejde med BST, hvis opgave er at konstatere om adgangsvejen lever op til kravene i Arbejdstilsynets regler for løft, skub og træk samt at komme med forslag til forbedringer. BST er certificeret af Arbejdstilsynet til at kunne rådgive i arbejdsmiljøspørgsmål. Resultaterne af BST s undersøgelse udleveres til kunderne, der hermed vil kunne kontrollere om kravene til forbedringer er i overensstemmelse med undersøgelsens resultater. Kunderne har endvidere mulighed for at klage til følgegruppen, hvis de ikke er enige i konklusionerne i BST-konsulentens rapport. Det er ifølge aftalen kundernes ansvar, at bringe adgangsforholdene i overensstemmelse med BST-konsulentens anbefalinger. 43. Ved en konkurrenceretlig vurdering af aftalen, må der efter styrelsens vurdering lægges vægt på, at de forslag til forbedringer, der fremgår af BST-konsulenternes rapporter afspejler arbejdsmiljølovgivningens krav til adgangsveje.

5 Styrelsen har således ikke kendskab til forhold, der virker videre end lovens krav. De opstillede krav til adgangsvejene er med andre ord rimelige og saglige. 44. Bryggerierne mv. ville også uden aftalen være forpligtede til hver for sig at sikre, at deres chauffører ikke leverede til lagre, hvor adgangsvejene ikke opfyldte betingelserne i arbejdsmiljølovgivningen. Aftalen kan således siges at være overflødig, da bryggerierne hver for sig har pligt til at leve op til lovens krav. Det forhold, at de aftaler deres reaktioner over for restauratørerne indebærer imidlertid ikke af den grund en overtrædelse af konkurrenceloven. 45. Ifølge aftalen forpligter udbyderne til sig til at levere til rampe og fortov, men ikke til lager, hvis adgangsvejene set ud fra en samlet vurdering ikke opfylder kravene i arbejdsmiljølovgivningen. Det vil med andre ord ikke kunne komme på tale kun at levere øl og læskedrikke til de aftagere, hvis adgangsveje opfylder betingelserne. Aftalen fører således ikke til leveringsstop. Med en ensartet håndhævelse af arbejdsmiljølovens regler må det antages, at resultatet konkurrencemæssigt set ville blive nogenlunde det samme. 46. Det forhold, at de dominerende udbydere er gået sammen om at stille fælles leveringskrav mht. adgangsveje fører således ikke til en begrænsning af konkurrencen i form af fx diskriminerende leveringsbetingelser eller begrænset afsætning. 47. Bryggeriernes mv. forpligtelses til ikke at yde service m.h.t. indbæring i de situationer, hvor der efter den beskrevne fremgangsmåde, af BST stilles krav om ændring af indbæringsvejene, indeholder således ikke begrænsninger, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk Projektet gennemføres ved at BST-konsulenterne inden for kort tid besøger problematiske virksomheder inden for samme geografiske område. Det vil sige at butikker eller restauranter, der konkurrerer indbyrdes, besøges samtidigt. Herved sikres, at konkurrencen mellem kunderne på de lokale markeder ikke påvirkes af projektets gennemførelse. 49. På den baggrund er det samlet styrelsens vurdering, at aftalen ikke indeholder begrænsninger, der strider mod konkurrencelovens 6, stk. 1. Klagen 50. Klagen drejer sig om hvorvidt bryggerierne gennem aftalen misbruger deres dominerende stilling til at stille urimelige leveringsbetingelser og hindre den tekniske udvikling. 51. Horesta peger på, at projektgruppen bag Pladsen til Kassen ikke anerkender, at en elektrisk trappetransportør på salgsvognen kan løse problemer med for lange trapper op til lagrene. Der peges specielt på forholdene på to værtshuse, og de forringelser, værtshusene kan blive udsat for ved at få leveret til fortov. Der vil være svindproblemer, hvis personalet ikke bevogter varerne, og det vil ikke gavne arbejdsmiljøet, da det belastende arbejde herved blot flyttes fra chaufførerne til restaurationspersonalet. Kampagnen er dermed en koordineret serviceforringelse, der samtidigt er til fordel for leverandørerne. 52. Bryggeriforeningen finder, at Horesta undlader at sondre mellem lejlighedsvise løft og ølkuskens samlede belastning på en arbejdsdag. Denne sondring vil efter foreningens mening tale for en permanent løsning på stedet, og ikke en elektrisk trappetransportør. Det fremhæves endvidere, at ølkuskens arbejdsgivere har pligt til at hindre, at ølkusken benytter indbæringsveje, der ikke opfylder arbejdsmiljølovens krav. Foreningen pointerer, at formålet med analyserne i Pladsen til Kassen er at fastslå om ølkusken (ikke restauratøren eller denne personale) må benytte indbæringsvejen ved levering af øl og vand. Endelig mener foreningen at der ikke kan være tale om leveringsnægtelser. Det er alene et spørgsmål om, hvor kunden får leveret varen i den konkrete situation. 53. Horesta stiller spørgsmålstegn ved BST-konsulenternes uafhængighed og henviser til en udtalelse af 1. oktober 2002 fra Arbejdstilsynet i Sønderjyllands Amt. I denne anerkender Arbejdstilsynet efter en demonstration på Bryggeriet Fuglsang at en trappetransportør i mange tilfælde efter en konkret vurdering (Arbejdstilsynets fremhævning) vil kunne accepteres som en muligt løsning ved transport af tunge emner på trapper, når en optimal løsning med transport i et niveau ikke er mulig. Tilsynet nævner senere i brevet at den konkrete vurdering skal indeholde den enkelte trappetransportørs egnethed, en vurdering af udbringningsstedet og chaufførens samlede fysiske belastning over arbejdsdagen. 54. Arbejdstilsynet i København præciserer efter et møde med Bryggeriforeningen denne udtalelse i et brev af 17. februar I brevet pointeres at trappetransportører primært bør anvendes, hvor den enkelte leverandør kun lejlighedsvis transporterer tunge varerved hyppige leverancer bør transport mellem niveauer foregå med en permanent installation,

6 især fordi distributionschaufførerne oftest afleverer flere steder dagligt. Arbejdstilsynet konkluderer, at det er chaufførens samlede fysiske belastning over dagen, der skal tages stilling til, ikke blot den enkelte trappe hos den enkelte aftager. Endelig oplyser Arbejdstilsynet, at jobgruppen tjenere og serveringspersonale er udpeget blandt de 10 særligt farlige jobgrupper. Jobgruppen er blandt andet udpeget på baggrund af arbejdsmiljøproblemet tunge løft, og Arbejdstilsynet vil i 2004 foretage indsats i forhold til denne gruppe. 55. Arbejdstilsynet gentager på baggrund af en henvendelse fra Horestas hovedorganisation HTS ved brev af 14. marts 2003, at trappetransportører ikke er velegnede, når der er tale om hyppige og rutinemæssige leverancer. Tilsynet fremhæver, at der med brevet til Bryggeriforeningen ikke er tale om en revurdering af spørgsmålet. Endelig fremhæver tilsynet, at når chaufføren skal transportere varerne ind og ud, vil tilsynets eventuelle vurdering tage udgangspunkt i chaufførens belastning og rette eventuelle krav, ikke mod restauratøren, men mod chaufførernes arbejdsgivere. 56. Horesta finder, at adgangen til at klage til projektgruppen ikke har reel værdi, da kunderne ikke er repræsenteret i gruppen. 57. Styrelsen finder, at der ikke er anledning til at undersøge Horesta s klage nærmere, herunder om der foreligger misbrug af dominerende stilling. BST-konsulenten har pligt til at anvise den meste enkle og økonomiske løsning. Horesta har ikke fremført nogle argumenter, der tyder på, at BST-konsulenten har fraveget sin instruks. BST-konsulentens retningslinier er udarbejdet af konsulenten sammen med leverandørerne, men disse retningslinier kan ikke anses for at være i strid med konkurrenceloven, ligesom der heller ikke er noget i klagen, som tyder på, at der konkret foreligger misbrug. Der er endvidere ikke noget, der afholder den pågældende restaurant fra selv at forestå og gennemføre andre løsninger, herunder løsninger med elektriske trappetransportører. 58. Endvidere bemærkes, at Arbejdstilsynet i brevene af 7. februar og 14. marts 2003 konkluderer, at bryggerierne vil bryde arbejdsmiljøloven, hvis de leverer til et lager, der ikke lever op til denne lovs krav til adgangsveje. Arbejdstilsynet afviser i nævnte breve også at elektriske trappetransportører er velegnede til at løse ølkuskenes arbejdsmiljøproblemer. 59. På den baggrund må Horestas klage afvises. Konklusion 60. Aftalens bestemmelser om at medlemmerne af Bryggeriforeningen og Danske Læskedrik Fabrikanter ikke vil indbære produkter til virksomheder, der ikke opfylder arbejdsmiljølovens krav til indbæringsveje, indeholder ikke bestemmelser, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Der kan derfor meddeles en erklæring efter konkurrencelovens Horesta s klage ændrer ikke ved denne vurdering. Der er heller ikke i de to konkrete sager anført forhold, der indikerer, at der skulle foreligge misbrug. På den baggrund afvises Horestas klage over at bryggerierne i fælles leveringsbetingelser kun vil levere til fortov, hvis adgangsvejene ikke lever op til kravene i arbejdsmiljølovgivningen. Foreningens klage over, at projektgruppen bag Pladsen til Kassen forlanger, at problemer ved løft skal løses ved permanente installationer, afvises ligeledes.

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

12-11-2010. www.brygryg.dk. Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen. Workshop Program. Det vi har fået støtte til

12-11-2010. www.brygryg.dk. Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen. Workshop Program. Det vi har fået støtte til Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen Workshop Program 15.30-15.40: www.brygryg.dk 15.40-15.50: Fakta (formål, aktiviteter, evaluering - resultater) 15.50-16.00: Superbrugerne (uddannelse og roller)

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge 26. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0205 / PMK Deres ref. Klage over Fællesindkøb Fyn vedr. accept af dokumentation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Vi har pålagt os selv et særligt ansvar Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Alle har krav på ordentlig markedsføring - børn har krav på særlig beskyttelse Danske læskedrikproducenter har pålagt

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Danhostels maksimalprissystem

Danhostels maksimalprissystem Danhostels maksimalprissystem Journal nr. 4/0120-0289-0033/TUK/MEM Rådsmøde den 29. november 2006 Resumé 1. I maj 2006 henvendte Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem, bedre kendt som Danhostel, sig til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere