Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december Afgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse"

Transkript

1 Pladsen til Kassen Journal nr.3/ , 3/ /VARFI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring af indbæringsvejene for øl og sodavand til handelens lagerrum. Projektet gik ud på at sikre, at indbæringsvejene levede op til arbejdsmiljølovens krav til løft og transport af tunge ting, fx med hensyn til læsseplads, gangarealer, gulvbelægning og trapper. Efter planen skulle projektet føre til, at man over 5 år får gennemgået alleindbæringsveje i landet. Eventuelle problemer skal drøftes med de pågældende kunder under medvirken af en BST-konsulent. Såfremt der var behov for ændringer af læsse- og transportforholdene hos kunderne, må disse gennemføre nærmere angivne forbedringer inden en vis frist. Ændringerne skal fastlægges af BST-konsulenten efter Arbejdstilsynets normer. Gennemføres de planlagte ændringer ikke inden for de fastsatte frister, vil leverandørerne ikke længere lade deres salgschauffører bære produkterne ind på lageret, men lade dem stå på fortovet mv. Kunderne vil undervejs i processen have mulighed for at klage til projektgruppen. Foreningernes medlemmer har tilsluttet sig projektet. 2. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter har anmeldt aftalen om projektet, som kaldes Pladsen til Kassen med henblik på at få en 9-erklæring eller en fritagelse efter Styrelsen har derudover modtaget en klage over den måde, aftalen praktiseres på. Klagen er indgivet af Horesta på 2 medlemmers vegne. De to medlemmer finder, at projektgruppen i deres sager har stillet unødvendigt vidtgående krav til bygningsændringer, idet de nævnte indbæringsproblemer (med for mange trappetrin) kunne løses med enklere midler, konkret ved anvendelse af elektriske trappetransportører, som naturligt kunne indgå som del af salgsvognenes almindelige udstyr ligesom fx sækkevogne. Horesta finder, at der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens. 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, da de fælles leveringsbetingelser er et skalkeskjul for at mindske omkostningerne ved ikke at levere til lager, ligesom der er tale om misbrug af bryggeriernes dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11, stk. 3, nr. 1 og Efter styrelsens vurdering vil der kunne meddeles en 9-erklæring til aftalen og Horesta s klage må afvises. Herved er lagt vægt på, at kravene til indbæringsveje må anses for saglige under hensyn til at undgå arbejdsmiljøskader for medarbejderne. Kravene fastlægges efter en bestemt proces, som kunderne har været orienteret om i god tid, og hvor de har rimelig adgang til at gøre indsigelse og få sådanne indsigelser vurderet konkret. Opmålingen af indbæringsvejene sker i tæt samarbejde med BST efter Arbejdstilsynets retningslinier. Der er intet, der tyder på, at bryggerierne og læskedrikfabrikanterne i øvrigt har samordnet deres almindelige leveringsbetingelser. 5. For så vidt angår Horesta s klage kan det inddrages, at BST-konsulenten i henhold til projektaftalen skal anvise den mest enkle og økonomiske løsning. Dette har ikke været en elektrisk trappetransportør, men der er intet i aftalen, der hindrer de to værtshuse i selv at arbejde videre med sådanne alternative løsninger. Det bemærkes, at Arbejdstilsynet har oplyst, at det ikke anser elektriske trappetransportører som velegnede til at løse chaufførernes problemer ved rutinemæssige og hyppige leverancer af tungt gods. Tilsynet pointerer, at det påhviler chaufførernes arbejdsgivere at sikre at arbejdsforholdene lever op til kravene i arbejdsmiljølovgivningen, og at dette bl.a. kan indebære, at varer kun må leveres til rampe eller fortov, hvis adgangsvejen til lagrene ikke opfylder de lovmæssige krav. Afgørelse 6. Der meddeles Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens 9 for samarbejdsaftalen om projektet Pladsen til Kassen, da denne efter de oplysninger, som Konkurrencestyrelsen har kendskab, til ikke indeholder forhold i strid med konkurrencelovens 6, stk Det meddeles endvidere Horesta,

2 at foreningens klage over samarbejdsaftalen om projektet Pladsen til Kassen ikke giver anledning til nærmere undersøgelse, jf. konkurrencelovens 14, stk. 1. Sagsfremstilling 8. Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Bryggeriforeningen af foreningens og Danske Læskedrik Fabrikanters projekt Pladsen til Kassen. 9. Projektet er anmeldt med henblik på at få en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, 1. pkt., subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Horesta brancheforeningen for hoteller, restaurationer og turisterhverv klagede ved brev af 14. juli 2003 over aftalen. Klagen vedrører kravene til restauranter mv., hvor der er trapper op til lageret og tager udgangspunkt i to konkrete sager, hvor elektriske trappetransportører ikke blev anerkendt som løsning på de arbejdsmiljømæssige problemer. Horesta betragter projektet som skalkeskjul for, at bryggerierne kan billiggøre deres levering ved ikke at levere til lager. Horesta mener, at aftalen strider mod forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1, nr. 1 og 2. Horesta finder endvidere, at bryggerierne ved at håndhæve aftalen i to konkrete sager misbruger deres dominerende position på markedet, jf. konkurrencelovens 11, stk. 3, nr. 1 og 2. Virksomhederne 11. Bryggeriforeningen er brancheforening for danske bryggerier. Foreningen omfatter Carlsberg, Bryggerigruppen og Thisted Bryghus. Udenfor står bl.a. Harboe, Vestfyen, Hancock og Fuglsang. 12. Danske Læskedrik Fabrikanter er brancheforening for læskedrikfabrikanter. Foreningen omfatter virksomheder fra samme medlemskreds som Bryggeriforeningen. Udenfor står ud over førnævnte bryggerier, som også producerer læskedrikke - fx Frem og Landkær. 13. Virksomhederne i Bryggeriforeningen og Danske Læskedrik Fabrikanter har en omsætning, der tilsammen væsentligt overstiger 1 mia. kr. 14. Horesta er branche- og arbejdsgiverforening for hoteller og restaurationer. Foreningen har 1800 medlemmer, der tilsammen har ca. 85 pct. og 50 pct. af omsætningen i henholdsvis hotel- og restaurationsbranchen. Foreningen, der er en del af HTS Brancheorganisationen, organiserer de større arbejdsgivere inden for hotel- og restaurationsbranchen. De mindre overnatnings-, spise- og udskænkningssteder er organiseret i Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC), der har 1300 medlemmer. DRC er ikke arbejdsgiverforening. Den anmeldte aftale Formålet med aftalen 15. Formålet med aftalen er at løse arbejdsmiljømæssige problemer for virksomhedernes medarbejdere i forbindelse med indbæring af øl og sodavand til kunder i detailhandlen og horeca-sektoren. 16. Det søges opnået ved, at bryggerierne og læskedrikfabrikanterne opstiller fælles krav om, at adgangsvejene til kundernes lager er indrettet, så øl og læskedrik kan leveres i overensstemmelse med reglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Til det formål er der udarbejdet et projekt, hvor en følgegruppe skal gennemgå adgangsvejene til virksomhedernes kunder. I projektet er opstillet en tidsplan for arbejdets gennemførelse. Aftalens opbygning 17. Aftalen er udformet som en projektbeskrivelse med kommissorium, målsætning og implementering, som deltagerne har tilsluttet sig. Der er seks bilag til projektbeskrivelsen. Det første beskriver branchekrav til leveringsveje, det andet er standardbrevet til de kunder, hvis leveringsveje skal undersøges, og det tredje er udkast til en folder om spørgsmålet. Bilag 4 og 5 beskriver BST-konsulentens arbejde og kompetence. Bilag 6 viser projektets tidsplan. 18. Projektgruppens kommissorium er i et samarbejde med virksomheder og disses sikkerhedsorganisation, BST og Arbejdstilsynet, at reducere vægtbelastningen væsentligt på distributionschauffører som følge af uhensigtsmæssige ergonomiske forhold ved levering af øl og læskedrikke hos kunder. 19. Projektets mål er,

3 at forbedre problemfyldte leveringsteder over en 5 års periode, således at disse opfylder arbejdsmiljølovens krav til en leveringsvej at udbrede viden om mindre arbejdsbelastende arbejdsrutiner, samt medvirke til udvikling af tekniske hjælpemidler at udbrede projektet til at inddrage andre dagligvareleverandører 20. Projektet gennemføres af en følgegruppe, der har sekretariat hos Bryggeriforeningen. Det er følgegruppens opgave at gennemføre projektet efter den tidsplan, der er angivet i projektbeskrivelsen. Ifølge denne plan skal projektet være afsluttet ultimo Projektet lægger op til at deltagerne vil agere ens over for kunder, der ikke ændrer adgangsvej i overensstemmelse med projektets anbefalinger. Disse kunder vil få leveret til rampe eller på fortov og må selv transportere varerne ind på lageret. 22. Det vil være muligt at klage til projektgruppen. Klageadgang har såvel kunder (gennem deres leverandør) som sikkerhedsorganisationerne i virksomhederne. Fører en klage til dispensation, skal projektets koordinator sikre, at der er en ensartet praksis over alt i landet. Klagen 23. Horesta klager over to konkrete tilfælde, hvor projektgruppen bag Pladsen til Kassen ikke vil anerkende, at en elektrisk trappetransportør kan løse konkrete arbejdsmiljømæssige problemer. Der peges specielt på kravet om, at øl og sodavand ikke må bæres op ad trapper med mere end fem trin. Horesta mener, at flere af deres medlemsvirksomheder vil kunne undgå kostbare ombygninger i forbindelse med trapper, hvis bryggeriernes salgsvogne blev udstyret med elektriske trappetransportører. 24. Horesta betragter afvisningen som et bevis på, at den reelle hensigt med projektet er at skaffe bryggerierne billigere distributionsveje ved at levere til fortov i stedet for lager. 25. Horesta finder, at aftalen herved strider med konkurrencelovens 6, stk. 1, nr. 1, da de større bryggerier ikke konkurrerer på en væsentlig del af leveringsbetingelserne. Horesta mener endvidere, at aftalen også er en overtrædelse af konkurrencelovens 6, stk. 1, nr. 2, da de finder, at bryggerierne ved at afvise at bruge elektriske trappetransportører bremser den tekniske udvikling. Foreningen mener endelig, at bryggerierne i de to konkrete tilfælde misbruger deres dominerende stilling ved at kræve urimelige leveringsbetingelser og begrænse den tekniske udvikling, jf. konkurrencelovens 11, stk. 3, nr. 1 og Horesta underbygger klagen ved at henvise til en demonstration hos Bryggeriet Fuglsang A/S, hvor en elektrisk trappetransportør løste problemet med at transportere øl og læskedrikke op på lageret. Det relevante marked 27. Aftalen omfatter transport af øl og læskedrikke. Virksomhederne afsætter deres produkter i horeca- og dagligvaresektorerne. Produkterne leveres sædvanligvis direkte til salgslokale eller et lager i forbindelse hermed. Dagligvarekæderne får herudover leveret visse produkter direkte til centrallagre. Projektet omfatter ifølge anmeldelsen 85 pct. af den mængde øl og læskedrikke, der produceres til det danske marked. 28. Konkurrencerådet har i tidligere sager opdelt det danske øl- og læskedrikmarked i tre, markedet for øl og læskedrikke til horeca-sektoren, markedet for mærkevareøl og -læskedrikke til dagligvarehandelen og markedet for handelsmærkeøl og - læskedrikke til dagligvaresektoren. Opdelingen er sket på baggrund af forskelle i efterspørgsel, markedsføring, aftaleforhold, logistik og priser mellem de tre markedssegmenter. Konkurrenceankenævnet har i en kendelse af 8. januar 2003 om Carlsbergs Ø- og Wiibroeforhandleraftaler henvist til styrelsens lignende afgrænsning af markedet. I den foreliggende sag kunne man overveje en tilsvarende afgrænsning. Det spiller imidlertid ikke nogen rolle for vurderingen. 29. Distributionen af øl og læskedrikke til kunderne er forskellig. Aftalen vedrører alene levering til butikker, værtshuse m.v. Derimod har den ikke betydning for leverancerne til centrallagre. Leverancerne til centrallagre vedrører først og fremmest handelsmærker, og det kunne derfor overvejes at opdele det relevante markedet i overensstemmelse hermed. Da det ikke vil ændre vurderingen, er en sådan opdeling udeladt.

4 30. Det relevante marked er således salg og distribution af øl og læskedrik i Danmark. 31. Aftalen vil ikke umiddelbart påvirke samhandlen mellem de bryggerier og læskedriksfabrikanter, der ikke er medlem af Bryggeriforeningen og Danske Læskedrik Fabrikanter, og deres kunder. Kunderne hos medlemmer og ikke-medlemmer er imidlertid for en stor dels vedkommende de samme, og derved vil der sandsynligvis også være indirekte følger for ikkemedlemmers levering. 32. Ikke-medlemmer skal endvidere leve op til samme krav i arbejdsmiljølovgivningen som medlemmer af Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter. Vurdering 33. Aftalen drejer sig om erhvervsvirksomhed som forudsat i konkurrencelovens 2. De involverede selskabers samlede omsætning overstiger 1 mia. kr., hvorfor bagatelgrænsen i konkurrencelovens 7, stk. 1, er overskredet. 34. Ved at tilslutte sig projektet, har de to foreningers medlemmer, der er uafhængige virksomheder forpligtet sig til at levere til rampe eller fortov, hvis nærmere fastlagte betingelser ikke er opfyldt. Parterne bag aftalen har tilsammen mere end 85 pct. af det relevante marked. 35. Der er tale om en horisontal aftale mellem leverandører om ensartede leveringsbetingelser. 36. Parterne bag aftalen forpligter sig til at stille som krav til kunderne, at der skal kunne transporteres øl og læskedrikke til kundernes lagre mv., i henhold til opstillede retningslinier for belastninger i forbindelse med løft, træk og skub, der er baseret på Arbejdstilsynets vejledninger og praksis. Hvis kundernes adgangsveje ikke opfylder disse krav, forpligter deltagerne sig til ikke at yde sædvanlig service med indbæring, men kun at levere til fortov eller rampe. 37. Det er argumenteret fra anmelder, at det fælles projekt i Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter om at opstille fælles krav til adgangsvejene skal sikre, at virksomhedernes medarbejdere kan levere øl og læskedrikke efter de retningsliner, der er fastsat af Arbejdstilsynet. Ifølge det oplyste, har Arbejdstilsynet bedt mindst et bryggeri om at bringe dets medarbejderes arbejdsforhold i overensstemmelse med reglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynets krav i henhold til lovgivningen må antages at gælde ensartet for alle bryggerier m.v. i Danmark. 38. De fælles krav til adgangsvejene for kunderne vil kunne føre til øgede omkostninger for kunderne. Det vil kunne få konsekvenser for konkurrencen mellem disse. 39. Aftalen får dog kun virkning for de kunder, hvis lagre er vanskeligt tilgængelige, og som ikke opfylder retningslinier svarende til de krav, som Arbejdstilsynet har opstillet. For andre kunder vil aftalen ikke få betydning for leveringen af øl og læskedrikke. 40. Det er virksomhederne typisk efter forslag fra salgschauffører der udvælger de kunder, hvis adgangsforhold skal undersøges. Det vurderes at ud af (ca. 25 pct.) kunder har problemer med adgangsvejene. 41. Selve undersøgelsen af adgangsforholdene foretages af en BST-konsulent og det er konsulenten, der opstiller forslag/krav til ændringer af adgangsvejene. Ændrer kunden ikke adgangsvejene inden for et angivet tidspunkt, så de lever op til de stillede krav, har aftaleparterne forpligtet sig til at levere til fortov eller rampe. Udgifterne til ændringer af adgangsvejene afholdes af kunden. Udgifterne i forbindelse med undersøgelsen af adgangsvejene afholdes af Bryggeriforeningen og Danske Læskedrik Fabrikanter. 42. Projektet gennemføres som nævnt i samarbejde med BST, hvis opgave er at konstatere om adgangsvejen lever op til kravene i Arbejdstilsynets regler for løft, skub og træk samt at komme med forslag til forbedringer. BST er certificeret af Arbejdstilsynet til at kunne rådgive i arbejdsmiljøspørgsmål. Resultaterne af BST s undersøgelse udleveres til kunderne, der hermed vil kunne kontrollere om kravene til forbedringer er i overensstemmelse med undersøgelsens resultater. Kunderne har endvidere mulighed for at klage til følgegruppen, hvis de ikke er enige i konklusionerne i BST-konsulentens rapport. Det er ifølge aftalen kundernes ansvar, at bringe adgangsforholdene i overensstemmelse med BST-konsulentens anbefalinger. 43. Ved en konkurrenceretlig vurdering af aftalen, må der efter styrelsens vurdering lægges vægt på, at de forslag til forbedringer, der fremgår af BST-konsulenternes rapporter afspejler arbejdsmiljølovgivningens krav til adgangsveje.

5 Styrelsen har således ikke kendskab til forhold, der virker videre end lovens krav. De opstillede krav til adgangsvejene er med andre ord rimelige og saglige. 44. Bryggerierne mv. ville også uden aftalen være forpligtede til hver for sig at sikre, at deres chauffører ikke leverede til lagre, hvor adgangsvejene ikke opfyldte betingelserne i arbejdsmiljølovgivningen. Aftalen kan således siges at være overflødig, da bryggerierne hver for sig har pligt til at leve op til lovens krav. Det forhold, at de aftaler deres reaktioner over for restauratørerne indebærer imidlertid ikke af den grund en overtrædelse af konkurrenceloven. 45. Ifølge aftalen forpligter udbyderne til sig til at levere til rampe og fortov, men ikke til lager, hvis adgangsvejene set ud fra en samlet vurdering ikke opfylder kravene i arbejdsmiljølovgivningen. Det vil med andre ord ikke kunne komme på tale kun at levere øl og læskedrikke til de aftagere, hvis adgangsveje opfylder betingelserne. Aftalen fører således ikke til leveringsstop. Med en ensartet håndhævelse af arbejdsmiljølovens regler må det antages, at resultatet konkurrencemæssigt set ville blive nogenlunde det samme. 46. Det forhold, at de dominerende udbydere er gået sammen om at stille fælles leveringskrav mht. adgangsveje fører således ikke til en begrænsning af konkurrencen i form af fx diskriminerende leveringsbetingelser eller begrænset afsætning. 47. Bryggeriernes mv. forpligtelses til ikke at yde service m.h.t. indbæring i de situationer, hvor der efter den beskrevne fremgangsmåde, af BST stilles krav om ændring af indbæringsvejene, indeholder således ikke begrænsninger, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk Projektet gennemføres ved at BST-konsulenterne inden for kort tid besøger problematiske virksomheder inden for samme geografiske område. Det vil sige at butikker eller restauranter, der konkurrerer indbyrdes, besøges samtidigt. Herved sikres, at konkurrencen mellem kunderne på de lokale markeder ikke påvirkes af projektets gennemførelse. 49. På den baggrund er det samlet styrelsens vurdering, at aftalen ikke indeholder begrænsninger, der strider mod konkurrencelovens 6, stk. 1. Klagen 50. Klagen drejer sig om hvorvidt bryggerierne gennem aftalen misbruger deres dominerende stilling til at stille urimelige leveringsbetingelser og hindre den tekniske udvikling. 51. Horesta peger på, at projektgruppen bag Pladsen til Kassen ikke anerkender, at en elektrisk trappetransportør på salgsvognen kan løse problemer med for lange trapper op til lagrene. Der peges specielt på forholdene på to værtshuse, og de forringelser, værtshusene kan blive udsat for ved at få leveret til fortov. Der vil være svindproblemer, hvis personalet ikke bevogter varerne, og det vil ikke gavne arbejdsmiljøet, da det belastende arbejde herved blot flyttes fra chaufførerne til restaurationspersonalet. Kampagnen er dermed en koordineret serviceforringelse, der samtidigt er til fordel for leverandørerne. 52. Bryggeriforeningen finder, at Horesta undlader at sondre mellem lejlighedsvise løft og ølkuskens samlede belastning på en arbejdsdag. Denne sondring vil efter foreningens mening tale for en permanent løsning på stedet, og ikke en elektrisk trappetransportør. Det fremhæves endvidere, at ølkuskens arbejdsgivere har pligt til at hindre, at ølkusken benytter indbæringsveje, der ikke opfylder arbejdsmiljølovens krav. Foreningen pointerer, at formålet med analyserne i Pladsen til Kassen er at fastslå om ølkusken (ikke restauratøren eller denne personale) må benytte indbæringsvejen ved levering af øl og vand. Endelig mener foreningen at der ikke kan være tale om leveringsnægtelser. Det er alene et spørgsmål om, hvor kunden får leveret varen i den konkrete situation. 53. Horesta stiller spørgsmålstegn ved BST-konsulenternes uafhængighed og henviser til en udtalelse af 1. oktober 2002 fra Arbejdstilsynet i Sønderjyllands Amt. I denne anerkender Arbejdstilsynet efter en demonstration på Bryggeriet Fuglsang at en trappetransportør i mange tilfælde efter en konkret vurdering (Arbejdstilsynets fremhævning) vil kunne accepteres som en muligt løsning ved transport af tunge emner på trapper, når en optimal løsning med transport i et niveau ikke er mulig. Tilsynet nævner senere i brevet at den konkrete vurdering skal indeholde den enkelte trappetransportørs egnethed, en vurdering af udbringningsstedet og chaufførens samlede fysiske belastning over arbejdsdagen. 54. Arbejdstilsynet i København præciserer efter et møde med Bryggeriforeningen denne udtalelse i et brev af 17. februar I brevet pointeres at trappetransportører primært bør anvendes, hvor den enkelte leverandør kun lejlighedsvis transporterer tunge varerved hyppige leverancer bør transport mellem niveauer foregå med en permanent installation,

6 især fordi distributionschaufførerne oftest afleverer flere steder dagligt. Arbejdstilsynet konkluderer, at det er chaufførens samlede fysiske belastning over dagen, der skal tages stilling til, ikke blot den enkelte trappe hos den enkelte aftager. Endelig oplyser Arbejdstilsynet, at jobgruppen tjenere og serveringspersonale er udpeget blandt de 10 særligt farlige jobgrupper. Jobgruppen er blandt andet udpeget på baggrund af arbejdsmiljøproblemet tunge løft, og Arbejdstilsynet vil i 2004 foretage indsats i forhold til denne gruppe. 55. Arbejdstilsynet gentager på baggrund af en henvendelse fra Horestas hovedorganisation HTS ved brev af 14. marts 2003, at trappetransportører ikke er velegnede, når der er tale om hyppige og rutinemæssige leverancer. Tilsynet fremhæver, at der med brevet til Bryggeriforeningen ikke er tale om en revurdering af spørgsmålet. Endelig fremhæver tilsynet, at når chaufføren skal transportere varerne ind og ud, vil tilsynets eventuelle vurdering tage udgangspunkt i chaufførens belastning og rette eventuelle krav, ikke mod restauratøren, men mod chaufførernes arbejdsgivere. 56. Horesta finder, at adgangen til at klage til projektgruppen ikke har reel værdi, da kunderne ikke er repræsenteret i gruppen. 57. Styrelsen finder, at der ikke er anledning til at undersøge Horesta s klage nærmere, herunder om der foreligger misbrug af dominerende stilling. BST-konsulenten har pligt til at anvise den meste enkle og økonomiske løsning. Horesta har ikke fremført nogle argumenter, der tyder på, at BST-konsulenten har fraveget sin instruks. BST-konsulentens retningslinier er udarbejdet af konsulenten sammen med leverandørerne, men disse retningslinier kan ikke anses for at være i strid med konkurrenceloven, ligesom der heller ikke er noget i klagen, som tyder på, at der konkret foreligger misbrug. Der er endvidere ikke noget, der afholder den pågældende restaurant fra selv at forestå og gennemføre andre løsninger, herunder løsninger med elektriske trappetransportører. 58. Endvidere bemærkes, at Arbejdstilsynet i brevene af 7. februar og 14. marts 2003 konkluderer, at bryggerierne vil bryde arbejdsmiljøloven, hvis de leverer til et lager, der ikke lever op til denne lovs krav til adgangsveje. Arbejdstilsynet afviser i nævnte breve også at elektriske trappetransportører er velegnede til at løse ølkuskenes arbejdsmiljøproblemer. 59. På den baggrund må Horestas klage afvises. Konklusion 60. Aftalens bestemmelser om at medlemmerne af Bryggeriforeningen og Danske Læskedrik Fabrikanter ikke vil indbære produkter til virksomheder, der ikke opfylder arbejdsmiljølovens krav til indbæringsveje, indeholder ikke bestemmelser, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Der kan derfor meddeles en erklæring efter konkurrencelovens Horesta s klage ændrer ikke ved denne vurdering. Der er heller ikke i de to konkrete sager anført forhold, der indikerer, at der skulle foreligge misbrug. På den baggrund afvises Horestas klage over at bryggerierne i fælles leveringsbetingelser kun vil levere til fortov, hvis adgangsvejene ikke lever op til kravene i arbejdsmiljølovgivningen. Foreningens klage over, at projektgruppen bag Pladsen til Kassen forlanger, at problemer ved løft skal løses ved permanente installationer, afvises ligeledes.

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Restaftale for Dansk Retursystem

Restaftale for Dansk Retursystem Restaftale for Dansk Retursystem Journal nr.3/1120-0301-0293/var/fi Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Dansk Retursystem A/S har eneret til at administrere pant- og retursystemet for returemballage

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

12-11-2010. www.brygryg.dk. Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen. Workshop Program. Det vi har fået støtte til

12-11-2010. www.brygryg.dk. Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen. Workshop Program. Det vi har fået støtte til Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen Workshop Program 15.30-15.40: www.brygryg.dk 15.40-15.50: Fakta (formål, aktiviteter, evaluering - resultater) 15.50-16.00: Superbrugerne (uddannelse og roller)

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler

ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler 1 af 11 18-06-2012 10:40 ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler Jnr.: 2:8032-969/ca Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Elinstallatørernes Landsorganisation ELFO har den 15. marts 1999 anmeldt nye tilbudsregler.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Udregningsvederlag for licitationsbud

Udregningsvederlag for licitationsbud 1 af 8 18-06-2012 10:37 Udregningsvederlag for licitationsbud Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-852/856/el 1. Resumé Den 30. juni 1998 har de gennem Fælleslicitationskontoret samarbejdende mesterforeninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Vejledende udtalelse om BfBE s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling

Vejledende udtalelse om BfBE s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling BfBE - Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Bjørn Bagge Dato: 27. marts 2017 Sag: BET-16/10871-6 Sagsbehandler: /SAB Vejledende

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Carlsbergs fadølsforhandler- og forhandleraftaler 1

Carlsbergs fadølsforhandler- og forhandleraftaler 1 Carlsbergs fadølsforhandler- og forhandleraftaler 1 Journal nr.3:1120-0388-52/mlp/fødevarer og Finans Rådsmødet den 31. oktober 2001 Resumé 1. Carlsberg har anmeldt sin fadølsforhandleraftale (grossist

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri J.nr. 2:8032-179/cf Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Foreningen for Danmarks Lak- og

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere