Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)"

Transkript

1 Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas til variabel pris baseret på en nedre brandværdi på 39,6 MJ pr. 1 m 3 n, leveret til Gasforbrugeren på det i Bilag 1 anførte forbrugssted og i overensstemmelse med Gasleverandørens betalings- og leveringsbetingelser. 1. MÆNGDE OG LEVERING 1.1. Gasleverandøren forpligter sig til senest fra og med indtrædelsesdatoen at levere de i Bilag 1 anførte naturgasmængder, der udgør Gasforbrugerens samlede forventede naturgasforbrug Leverancen omfatter lager- og transmissionsomkostninger, omkostninger til balance og nominering samt andre omkostninger, Gasleverandøren måtte have i forbindelse med leveringen, dog ikke omkostninger til tryktillæg, nødforsyning, distribution, CO 2- og energiafgifter. Transmission (fast månedlig kapacitetsbetaling og variabel transmissionsbetaling) skal være baseret på de tariffer, som Energinet.dk jf. vedlagte prisblad har meldt ud til at være gældende pr. 1. oktober Med udgangspunkt i Gasforbrugerens forbrugsdata (Bilag 1) må den samlede aftagne gasmængde i kontraktperioden højest afvige med +30%/ 30% af de samlede årlige mængder jf. forbrugsarket- DONG Energy s Erhvervspris Såfremt den aftagne gasmængde afviger mere end angivet i pkt. 1.3., kan Gasleverandøren kræve sine dokumenterede meromkostninger til transport, lager og nominering erstattet, dog kun såfremt den samlede kontraktmængde i udbuddet afviger med mere end +30%/ 30%. Betalingen kan dog ikke overstige de af Energinet.dk s til enhver tid gældende tariffer Såfremt den aftagne gasmængde afviger med mere end +30% som angivet i pkt. 1.4., kan Gasleverandøren kræve erstatning for merforbruget, dog kun for den del af det ekstra forbrug, der ligger ud over + 30%. Erstatningen udgør i dette tilfælde Gasleverandørens meromkostninger og maksi-

2 malt svarende til forskellen mellem 110% af Energinet.dk s fastsatte neutrale pris, hvori merforbruget forekommer og kontraktens vægtede variable månedspris multipliceret merforbruget. Omkostningerne kan ikke være negative Såfremt den aftagne gasmængde afviger med mere end 30% som angivet i pkt. 1.4., kan Gasleverandøren kræve erstatning for mindreforbruget, dog kun for den del af det manglende forbrug der ligger ud over 30 %. Erstatningen udgør i dette tilfælde Gasleverandørens meromkostninger og maksimalt svarende til forskellen mellem kontraktens vægtede variable månedspris, hvori mindreforbruget forekommer minus 90% af Energinet.dk s fastsatte neutrale pris multipliceret med det manglende forbrug. Omkostningerne kan ikke være negative Såfremt et mindre forbrug skyldes, at det lokale distributionsselskab afbryder gasleverancen på grund af enten tekniske årsager eller på grund af manglende betaling, er Gasleverandøren ikke berettiget til at kræve erstatning, jf. pkt. 1.4, 1.5 og 1.6. Regneeksempel for juni Indtrædelsesdato og DONG Energy s Opnået rabat Variabel pris måned 2013 udtrædelsesdato Erhvervspris Øre pr. m 3 n Øre pr. m 3 n Øre pr. m 3 n DONG Energy s Erhvervspris på naturgas for juni måned 2013 plus transmissions- og lageromkostninger minus rabat Indtrædelsesdato Udtrædelsesdato xxx,x xxx,x xxx,x 1.8. Gasforbrugeren betaler følgende faste og variable beløb til dækning af transmission og lagerudgifterne. Fast månedlig kapacitetsbetaling: xxxx,xx kr. Variabel betaling pr. m 3 n: xxx,x øre. Variabel transmissionsbetaling pr. m 3 n: xxx,x øre Såfremt de af tredjemand fastsatte lager- og transmissionstariffer ændres i aftaleperioden, vil der blive lavet beregning af de nye tariffer senest samtidig med ændringens ikrafttrædelse ud fra det forventede forbrug samt det maksimale timeforbrug. 2. RABAT OG VARIABEL PRIS 2.1. I kontraktperioden gives der en rabat på xxx,x øre/m 3 n Erhvervsprisen for naturgassen er inkl. omkostninger til balance og nominering samt andre omkostninger Gasleverandøren måtte have i forbindelse med leveringen, men ekskl. lager- og transmissionsomkostninger. Prisen er ekskl. tryktillæg, nødforsyning og distribution samt moms og afgifter Naturgasprisen tager udgangspunkt i DONG Energy s Erhvervspris, som defineres efter beregningen i pkt. 2.4 og kan findes på

3 2.4. Ved køb af naturgas til variabel pris reguleres denne med virkning fra og med den 1. i hver måned efter nedenstående formel: Naturgaspris i øre/ m 3 n = 184,0 + 0, *(Rotterdam gasoliepris i $ pr. ton 1877) + 0, *(Rotterdam fueloliepris i $ pr. ton 1184); hvor 184,0 - rabatten (P 0), der i henhold til det afholdte udbud tilbydes af den udvalgte Gasleverandør. Rotterdam gasoliepris i $ pr. ton (RGO) er gennemsnittet af prisen for gasolie 0,1 % svovl, Cargoes CIF NWE som offentliggjort af Platts, i en referenceperiode på 6 måneder startende 8 måneder før den aktuelle måned. Gasolieprisen udgøres af et simpelt gennemsnit af High og Low noteringen. Forud for beregning af 6 måneders gennemsnittet omregnes priserne i hver enkelt måned i referenceperioden til DKK med anvendelse af den tilsvarende måneds gennemsnitlige salgskurs på USD som oplyst af Danske Bank. Kursen er inklusiv bankens salgstillæg, som pt. udgør 0,80 DKK/100 USD. Rotterdam fueloliepris i $ pr. ton (RFO) er gennemsnittet af prisen for fuelolie 1% svovl, Cargoes CIF NWE, som offentliggjort af Platts, i en referenceperiode på 3 måneder startende 5 måneder før den aktuelle måned. Fuelolieprisen udgøres af et simpelt gennemsnit af High og Low noteringen. Forud for beregning af 3 måneders gennemsnittet omregnes priserne i hver enkelt måned i referenceperioden til DKK med anvendelse af den tilsvarende måneds gennemsnitlige salgskurs på USD som oplyst af Danske Bank. Kursen er inklusiv bankens salgstillæg, som pt. udgør 0,80 DKK/100 USD Såfremt de af tredjemand fastsatte lager- og transmissionstariffer ændres i aftaleperioden, vil der blive lavet beregning af de nye tariffer senest samtidig med ændringens ikrafttrædelse ud fra det forventede forbrug samt det maksimale timeforbrug Opkrævning af afgifter, distributionstarif, tryktillæg, nødforsyning m.v. varetages efter de gældende retningslinier af det lokale distributionsselskab Såfremt der kan opnås adgang til at pulje i distributionssystemet skal fortjenesten herved tilfalde Gasforbrugeren. Gasforbrugerens fortjeneste beregnes forholdsmæssigt udfra den af Gasforbrugeren aftagne andel af den i puljen distribuerede gasmængde. 3. MAX-TIMEKAPACITET Gasforbrugerens maksimale timekapacitet må ikke overstige det i Bilag 1 anførte Såfremt den i pkt nævnte timekapacitet overskrides, kan overskridelsen efter Gasleverandørens valg afregnes efter de til enhver tid gældende Regler for Gastransport, men dog kun såfremt timekapaciteten for den samlede kontraktmængde overskrides. 4. ØVRIGE VILKÅR 4.1. Gasleverandørens betalings- og leveringsbetingelser er gældende Gasforbrugeren har fra denne kontrakts indgåelse og i hele kontraktperioden mulighed for at fastlåse den variable naturgaspris inkl. den opnåede rabat ved at indgå fastprisaftale eller andre finansielle produkter på markedet med Gasleverandøren. 5. VARIGHED OG OPSIGELSE 5.1. Nærværende kontrakt er uopsigelig i kontraktperioden fra og med indtrædelsesdatoen til udløbsdatoen jf. Bilag 1.

4 5.2. Gasforbrugeren forpligter sig til ikke at aftage gas fra andre gasleverandører end Gasleverandøren i kontraktperioden på de i kontrakten omfattende leveringsadresser, medmindre Gasleverandøren f.eks. i en force majeure situation ikke er leveringsdygtig. 6. FORTROLIGHED 6.1. Nærværende kontrakt er fortrolig og kan ikke videregives til tredjemand uden parternes accept. Nærværende kontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer. Et til hver af parterne. Odense, den. juni 2013 Decentral Gashandel ApS på vegne gasforbrugeren: Kaj Nielsen Erik Nørregaard Hansen Odense, den. juni 2013 Gasleverandør Underskriverens navn Bilag til nærværende kontrakt: Bilag 1: Aftagesteder samt forventet forbrug Betaling for transport i transmissionsnettet gældende fra 1. oktober 2013 fra Energinet.dk Gasleverandørens almindelige leveringsbetingelser

5 Bilag 1 - Forbrugerdata m 3 n skal i dette bilag baseres på nedrebrændværdi. Nedre brændværdi er 39,6 MJ per 1 m 3 n. Gasleverandøren: Postnr. og by Telefon/fax - Kontrakt Kontaktperson Kontrakt adresse - Kontrakt Kontaktperson Faktura Gasforbrugeren: Postnr. og by Telefon/fax Kontaktperson - Indkøbsansvarlig adressen - Indkøbsansvarlig Kontaktperson - Driftsansvarlig adresse - Driftsansvarlig CVR-nr. EAN - faktureringsnummer Årligt forventet forbrug af gas i m 3 n Leveringsoplysninger for forbrugsstedet: Telefon/fax CVR-nr. Distributionsselskab Totalt forbrug af gas i m 3 n i hele kontraktperioden Max-time i m 3 n/time Aftagenr. (Forbrugssteder)

6 Bilag 1 fortsat Forventet månedligt forbrug i m 3 n: August 2013 September 2013 Oktober 2013 November 2013 December 2013 Januar 2014 Februar 2014 Marts 2014 April 2014 Maj 2014 Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 December 2014 Januar 2015 Februar 2015 Marts 2015 April 2015 Maj 2015 Juni 2015 Juli 2015 August 2015 September 2015 Oktober 2015 November 2015 December 2015

7

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere