Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør"

Transkript

1 Energianalyserne Kristoffer Böttzauw Vicedirektør

2 Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien i gasnet og gaslagre Fjernvarme Hvor skal det være: - fjernvarme - individuelle løsninger Potentiale for overskudsvarme (ov-analyse) Transport Teknologier Tung transport Sø- og luftfart Forsyningssikkerhed Netudbygninger Elproduktionskapacitet Energieffektiviseringer Bygninger - energirenoveri ngsstrategien Erhvervslivet analyse af bl.a. potentialer Transport Biogas Potentialer Priser Bæredygtighed Hvor kan det bruges? Hvor meget til f.eks. kraftvarme? Geotermi, lagringsteknologier og store varmepumper (VE-pulje) Screening af teknologier, indpasningsmuligheder og potentialer Bæredygtigt forbrug? Decentrale og centrale værkers rolle og kapacitet Biomasse i energisystemet? Udlandsforbindelser Gas og gasinfrastrukturen i energi- og transportsystemet Fjernvarmens rolle Udbygning? Produktion af varme? Transportens betydning for energisystemet Forventet energibehov fremover Biogas i energi- og transportsystemet VE-indpasning i fjernvarmen. Fjernvarmesystem som lager og fleksibilitet Scenarier for energisystemet med input fra alle analyser Strategisk Energiplanlægning Tilskuds- og afgiftsanalyse

3 Program Kl Velkomst v. Kristoffer Böttzauw Kl Energiscenarier v. Sigurd Lauge Petersen Kl Elanalysen v. Anders Højgaard Kristensen Kl Fjernvarmeanalysen v. Finn Bertelsen Kl Pause Kl Gasanalysen v. Per Stokholm Kl Bioenergianalysen v. Jacob Møller Kl Rapport fra Biogas Taskforce v. Bodil Harder Kl Kort opsamling og afrunding v. Kristoffer Böttzauw

4 Scenarieanalyser for energisystemet Sigurd Lauge Pedersen

5 Scenarier fordi: Er opgaven overhovedet mulig? Konsistens mellem analyserne. Samspillet mellem sektorerne. Samspillet mellem besparelser og forsyning. Hvad med forsyningssikkerheden? Hvad koster det?

6 5 scenarier 2035/50

7

8

9

10 Ingeniøren : To hovedveje mod et Danmark uden fossile brændsler.

11 Centrale valg for fremtidens energisystem Elektrificering, effektivisering og besparelser er no regrets. Vælge mellem energisystem baseret på biomasse (-import) og vind/sol/udland. Forsyningssikkerhed udfordres i begge tilfælde. Biobrændstoffabrikker i Danmark? Hvilke? (Hvornår/hvordan) opgradere biogas? Hvornår begynde det svære (transport/industri)?

12 Forskel til Klimakommissionen. ENS-scenarier: Forbrugsmodel + energibalancemodel + Sisyfos; nettoenergiforbrug. Vind, biomasse, bio+, brint samt fossilt scenarie. Omk %. Klimakommission: Balmorel + Stream + DREAM; endeligt energiforbrug. Uambitiøst, ambitiøst samt reference [+kernekraft+ccs] Omk. +5-6%.

13 Analyse af elnettets funktionalitet Anders Højgaard Kristensen 2. juni 2014

14 Hovedrapport 12 bilagsrapporter

15 Udgangspunktet Historisk høj forsyningssikkerhed Gennemsnitlig og set over en årrække opleves afbrydelser i elforsyningen på min. pr. år Historisk overkapacitet Kapacitetsplanlægning: termisk + 20% Elforsyningssikkerhed = net og værker Forhold i nettet, der giver anledning til forsyningsafbrydelser (primært distributionsnet)

16 Er der tilstrækkelig kapacitet? Også selvom Vinden ikke altid blæser termiske værkers rådighed ikke er 100% udlandsforbindelser kan være ude af drift Mange værker er gamle og tages ud af drift. Rådighedsbeløb for decentral bortfalder 2018 Typisk fokus på reserve for vindkraften Men reelt et spørgsmål om sandsynlighed for rådigheden af de enkelte bidragydere

17 Centrale værker Tendenser 1 Nedgang i samlet installeret kapacitet Nogle anlæg levetidsforlænges og konverteres til biomasse Fremskrivning til 2020 er forholdsvis sikker Decentrale værker Mange anlæg omkring 20 år den tekniske levetid er vurderet Teknologi med hurtig start og hurtig regulering op/ned

18 Tendenser 2 Vind & sol Større produktion, større variationer Stigende betydning for forsyningssikkerheden Transmissionsnettet Udlandsforbindelser vigtige for integration i det europæiske elmarked Flere forbindelser og stigende betydning for forsyningssikkerheden Smart grid kan bidrage, men pt. lille volumen

19 Fremskrivninger og simuleringer Udviklet model baseret på Monte Carlo simulering Regner på indenlandsk kapacitet (termisk + VE) samt udlandsforbindelser 2020 og 2025: baseret på fremskrivninger 2035 og 2050: baseret på scenarier Udgangspunkt er samme forsyningssikkerhed som i dag

20 Analyseresultater for 2020 og 2025 Analyseresultater for 2020 og 2025 viser, at der er tilstrækkelig kapacitet for at opretholde forsyningssikkerheden på dagens niveau. Men ved ændrede forudsætninger er der risiko for forringelse i Østdanmark.

21 Analyseresultater for 2035 og 2050 I scenarierne for 2035 og 2050 investeres i ny kapacitet. For at forsyningssikkerheden kan holdes på dagens niveau, er der i alle tilfælde behov for reservekapacitet. Omkostningerne indgår i scenarierne

22 Resultater Forsyningssikkerheden kan indtil 10 år frem samlet set opretholdes på dagens niveau uden nye initiativer: Der kan dog opstå behov for særlige initiativer tidligere, hvis forudsætningerne ændres væsentligt Udviklingen følges derfor tæt Videre proces: Der findes i dag forskellige håndtag i elforsyningsloven til sikring af kapacitetssituationen Der er derfor ikke behov for nye politiske initiativer nu Fokus på kapacitetsmekanismer samt nabolandes bidrag via udlandsforbindelser

23 Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

24 Hovedfokuspunkter Generelle forudsætninger Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

25 Forudsætninger Udvikling i Europa Ambitiøs CO2-reduktion med fokus på vind som virkemiddel: 95 % CO2-reduktion i 2050, kun lokal biomasse i 2050, ingen CCS Udvikling i Danmark, vindforløbet Med afgifter og tilskud Ingen fossile brændsler fra 2035, vind, begrænset biomasse i 2050, elektrificering Uden afgifter og tilskud Ingen fossile brændsler fra 2035, vind, begrænset biomasse i 2050, elektrificering Udvikling i Danmark, Basisforløb Med gældende afgifter og tilskud, samt gældende regulering. Ingen særlige danske målsætninger efter 2020

26 Scenarier for fjernvarmeanalysen A. Vindforløb B. Vindforløb, uden afgifter og tilskud (samfundsøkonomi). Som A, men beregnet uden afgifter og tilskud C. Basisforløb med eksisterende afgifts- og tilskudsstruktur, og uden særlige danske målsætninger efter EU s ambitiøse CO 2 målsætning for hele modelområdet stadig gældende.

27 Fjernvarmens udbredelse Ved energirenovering og skærpede krav i bygningsreglement vil fjernvarmeforbrug reduceres Hvis naturgasområder konverteres til fjernvarme, øges fjernvarmeforbruget Hvornår er det fornuftigt med fjernvarme i forhold til individuel forsyning?

28 Produktion af fjernvarme Mere vind-el betyder mindre behov for kraftvarme (i perioder) og behov for mere fleksibel produktion Indpasning af biogas, varmepumper, solvarme, geotermi, overskudsvarme mv. Decentrale KVV - ophør af grundbeløb Kraftvarme i fremtiden? Fjernvarmens rolle for balancerings- og lagringsydelser for elsystemet

29 Overblik over fjernvarmenet 2011 Varmeproduktion (TJ) Varmeleverancleverance Varme- (TJ) (%) El (MW) Varme (MW) Centrale % Store decentrale % Øvrige affald % Små decentrale % SUM %

30 Beregningsmodel Varmeforbrug Teknisk potentiale Økonomisk potentiale Varmeatlas Regnearksmodel Balmorel Elproduktion Elpriser Case analyser for typiske områder Teknologiinvesteringer Varmeproduktion - CO2 og VE andel Elpriser - Varmeproduktionsstruktur struktur Varmepriser

31 Varmeatlas opdeling i kategorier 1) 2) 1) Konvertering inden for eksisterende fjernvarmeområder 2) Konvertering i forlængelse af eksisterende fjernvarmeområder 3) Konvertering uden for eksisterende fjernvarmeområder 3)

32 Teknisk og brugerøkonomisk potentiale for fjernvarme i 2035

33 Ikke-fjernvarmeforbrugere i fjernvarmeområder Ikke-fjernvarmeforbrugere i byområder med fjernvarme Varmeforbrugere i byområder uden fjernvarme Ikke-fjernvarmeforbrugere i fjernvarmeområder Ikke-fjernvarmeforbrugere i byområder med fjernvarme Varmeforbrugere i byområder uden fjernvarme Ikke-fjernvarmeforbrugere i fjernvarmeområder Ikke-fjernvarmeforbrugere i byområder med fjernvarme Varmeforbrugere i byområder uden fjernvarme Ikke-fjernvarmeforbrugere i fjernvarmeområder Ikke-fjernvarmeforbrugere i byområder med fjernvarme Varmeforbrugere i byområder uden fjernvarme Varmebehov an forbruger [PJ] Teknisk og samfundsøkonomisk potentiale for fjernvarme i Teknisk potentiale Økonomisk potentiale Centrale fjernvarmeområder Mellemstore fjernvarmeområder Mindre fjernvarmeområder med affaldsvarme Mindre aggregerede fjernvarmeområder

34 Konklusioner Modelberegningerne viser, at der et betydeligt teknisk- og brugerøkonomisk potentiale for at konvertere fra individuel forsyning til fjernvarme En stor del af potentialet er ikke samfundsøkonomisk rentabelt Inden for et eksisterende fjernvarmeområde er det fornuftigt at konvertere til fjernvarme. I områder, der ligger op ad fjernvarmeområder, kan det for centrale fjernvarmenet og affaldsnet være fornuftigt at konvertere, mens det for de øvrige områder overordnet ikke er samfundsøkonomisk rentabelt Helt nye fjernvarmeområder, vil sjældent være samfundsøkonomisk rentabelt

35 Centrale områder

36 Mellemstore decentrale områder

37 Små fjernvarmeområder

38 Fjernvarmepriser

39 Opsummering af FV produktion Omstilling væk fra naturgas er (hurtigt) på vej, uanset scenarie I store decentrale FV-net udskiftes naturgas med biomassekraftvarme og solvarme I mindre decentrale FV-net udskiftes naturgas med varmepumper og solvarme I centrale FV-net udskiftes kul med biomasse Afgiftssystemet fremmer investering i biomasse og sol De nuværende rammebetingelser fører til større biomasseudbygning end vindscenariet uden afgifter og tilskud

40 Gasinfrastrukturanalyse Formål: Undersøge virkningerne for gasinfrastrukturen at naturgas absolutte og relative andel i energiforsyningen falder frem mod 2050 Udfordring: Omkostninger til drift og vedligeholdelse af gastransportsystemet (transmission, lager og distribution) er i store træk uafhængigt af de transporterede mængder De energipolitiske målsætninger vil alt andet lige føre til stigende transportpriser for gas Hvilke udfordringer kan dette give på kort, mellem langt sigt og langt sigt

41 Gasanvendelse frem mod 2050

42 Gasinfrastrukturanalyse Udfordring: Faldende gasmængder Angivet i PJ Naturgasforbrug Danmark VE-gas forbrug Danmark Gasforbrug i Danmark Eksport af naturgas til Holland Eksport af gas til Sverige (primært naturgas) Eksport af gas i alt Nettoimport af gas fra Tyskland (primært naturgas) Naturgasproduktion i Nordsøen

43 Gasinfrastrukturanalyse Gasinfrastrukturens fremtidige rolle Vindscenariet viser, at gasinfrastrukturen også anvendes i 2050 Gasinfrastrukturen har rimelig robust økonomi, men udfordres ved faldende transportmængder Kort og mellemlangt sigt til 2035 Back-up til elsystemet, regulerkraft og spidslast til varme Industri og transport (tung) Bidrage til fleksibilitet i energisystemet Energiforsyningssikkerhed På længere sigt Bidrage til den grønne omstilling med transport af VE-gasser Energilagring Bidrage til fleksibilitet i energisystemet Bidrage til forsyningssikkerhed, back-up til el- og varmesystemer

44 Gasinfrastrukturanalyse Udvikling i transmissionstariffer Energinet.dk har valgt en afskrivningsperiode frem til 2053 Faldende dansk forbrug betyder større økonomisk afhængighed af transit til Sverige Et fortsat fald i Nordsøproduktion efter 2020 indebærer mindre transit til Tyskland Transmissionstariffen forventes at stige Omkostningerne til drift og vedligehold påvirkes i princippet ikke af ændring i transportmængder Transmissionstariffen udgør i dag kun en lille del af slutkundeprisen

45 Gasinfrastrukturanalyse Udvikling i distributionstariffer Tariffer kan halveres fordi den historiske gæld afvikles senest i 2026 Enhedsomkostninger er stort set uafhængige af lavere transportmængder Ved bortfald af villakunder fra 2035 stiger tarifferne markant Ved bortfald af villakunder kan enhedsomkostninger reduceres noget Ingen eller kun begrænsede besparelser ved evt. sløjfning af net fra 2035 Industriens transportomkostninger vil stige ved bortfald af villakunder Samlet vurdering er, at distributionsselskabernes økonomi er rimelig robust, fordi nettene stort set er afskrevet

46 Gasinfrastrukturanalyse Naturgaslagre Forventet fald i behov for lagerydelser kan sætte lagerselskaberne under økonomisk pres Lageraktiviteterne er i konkurrence med udenlandske lagre og udbydere af andre fleksibilitetsydelser Rigelig lagerkapacitet i Nordeuropa og udbud af andre fleksibilitetsydelser Omkostningsreduktioner kan ikke modsvare fald i indtægter Analyserne viser, at der er i et fremtidigt VE-energisystem er behov for lagrene til energilagring, energiforsyningssikkerhed og til back-up for el- og varmesystemer

47 Gasinfrastrukturanalyse Sammenfatning Gassystemet er et samfundsøkonomisk aktiv, som vil kunne spille en vigtig rolle i et fremtidigt VE-energisystem Økonomien er forholdsvis robust, men transportpriser og lagerydelser vil formentlig stige på grund af faldende gasforbrug Økonomien er følsom overfor mængder. Gasinfrastrukturen spiller godt sammen med elsektoren Gasinfrastrukturen kan bidrage til den grønne omstilling Gasinfrastrukturen er nødvendig til transport og lagring af VE-gasser Gassystemet bidrager til fleksibilitet i det samlede energisystem Gassystemet vil fortsat kunne yde et vigtigt bidrag til forsyningssikkerheden både ved tekniske leveringssvigt og til dækning af sæson- og døgnvariation

48 Analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark

49 Fremskrivning og scenarier

50 Forbruget af biomasse vil stige på kort sigt

51 Og på lang sigt Vindscenarium Biomassescenarium

52 Uanset scenariet Bio+scenarium Brintscenariet

53 Potentialer, efterspørgsel og priser

54 Globale potentialer (2050)

55 Efterspørgslen stiger på kort sigt Eksport af træpiller til EU Global produktion af etanol

56 Op på lang sigt kommer vi tættere på de globale potentialer

57 Og så stiger priserne også

58 Biomasse og global opvarmning

59 Biomasse er en vigtig del af det globale kredsløb af kulstof

60 Skovrydning er og har været anledning til en væsentlig del af den globale opvarmning

61 Samtidig kan anvendelsen af biomasse til energi ikke undværes, hvis global opvarmning skal stoppes

62 Resultater fra livscyklusvurdering

63 Der er forskel på udledningerne forbundet med anvendelse af biomasse til energi set i et LCAperspektiv

64 Og det anvendte tidsperspektiv spiller en væsentlig rolle for resultaterne Kraftvarme (20 år) Kraftvarme (100 år)

65 Energiscenariernes udledninger set i et LCA-perspektiv Mio. tons co2-ækv./år

66 Konklusioner (I) Udfordringer på kort sigt (frem til 2020) Der vil fra hovedparten af forventede hovedeksportlande kunne købes træbrændsler baseret på restprodukter og lignende Vil formentlig også være træbrændsler på markedet, hvor skove alene er høstet med det formål at levere til energi For så vidt angår opførsel af nye biomasseværker bør vurdering af risici ved anvendelse af biomasse på længere sigt inkluderes Øget import af biobrændstoffer med ILUC-risiko

67 Konklusioner (II) Udfordringer på lang sigt (efter 2020) Den globale kontekst vil spille en stor rolle Der kan være indirekte konsekvenser forbundet med den danske efterspørgsel i takt med stigende global efterspørgsel I fraværet af etablering af en ambitiøs global ramme for udledningen af drivhusgasser inklusiv LULUCF vil der være en øget risiko for en negativ klimapåvirkning desto større volumen af biomasse, der på længere sigt anvendes i forbindelse med den danske klima- og energipolitik. Hertil kommer andre mulige negative miljøpåvirkninger Forbruget af biomasse i et VE-baseret energisystem minimeres mest effektivt ved anvendelse i de sektorer,hvor der ikke findes andre alternative til fossile brændsler som f.eks. tung transport og visse former for procesenergi

68 Opfølgning Regeringen har opfordret branchen til at indgå en frivillig brancheaftale med kriterier for anvendelsen af bæredygtig biomasse Bæredygtighedskriterierne skal som minimum være på linje med reglerne i Storbritannien og Holland Hvis ikke der indgås en brancheaftale, vil regeringen træffe beslutning vedrørende en model for national lovgivning på området

69 Rapport fra Biogas Taskforce Energistyrelsen, 2. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen

70 Energiaftalen af 22. marts 2012: Biogas Taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod Såfremt der ikke er den fornødne udvikling i nye projekter i , er parterne enige om i 2014 at drøfte andre muligheder for at fremme biogasudbygningen, herunder konkrete forslag, der indebærer aftagepligt.

71 Rapport fra Biogas Taskforce Status for biogas Forventet udbygning Rammebetingelser Potentiale Afsætningsmuligheder - på kort og langt sigt Barrierer Forslag fra aktører

72 Rapporter fra Biogas Taskforce Biomasser til biogas i Danmark på kort og lang sigt, Torkild Birkmose m.fl. 2. Dybstrøelse som substrat på biogasanlæg, PlanEnergi 3. Muligheder for at fremme investeringer i biogas, Deloitte m.fl. 4. Business case for opgradering, Cowi 5. Business cases for kraftvarme, centralt og decentralt anlæg, Deloitte m.fl.

73 Rapporter fra Biogas Taskforce Sæson- og døgnregulering af biogasproduktion, PlanEnergi 7. Afsætning af biogas til industri, Ea Energianalyse 8. Anvendelse af biogas til el- og varmeproduktion, Ea Energianalyse 9. Afsætning af biogas til kraftvarme i Jylland frem til 2035, Ea Energianalyse 10.Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet, DGC

74 STATUS OG FORVENTET UDVIKLING

75 Biogasproduktionen (PJ)

76 Biogasanlæg i Danmark i 2012: 154 anlæg 57 renseanlæg 5 industrianlæg 25 lossepladser 21 fællesanlæg 46 gårdanlæg 7 procent af husdyrgødningen bruges til biogas

77 Mål for biogas Grøn vækst 2009: - op til 50 pct. af husdyrgødningen kan udnyttes til grøn energi i Energiaftalen: Ambitiøs udbygning. Energifremskrivning 2012: 17 PJ biogas i 2020

78 Forventet biogasudbygning frem til 2020

79 RAMMEBETINGELSER FOR BIOGAS

80 Energiaftalens nye pristillæg Kr/GJ Ny ekstra tillægsstøtte, aftrappes inden 2020 Ny tillægsstøtte, aftrappes med naturgasprisen 60 Ny fast støtte Kraftvarme Proces Til naturgasnettet Transport Hidtidig støtte - direkte og indirekte Statsstøttegodkendelse 14. november 2013 Endelig afklaring 12. februar 2014

81 Løbende priser, WEO 2013 Tilskud til biogas til opgradering 40120, , , ,0 40,0 10 kr/gj 10-kr. tilskud kr./gj 26-kr/GJ 26-kr. tilskud kr./gj Grundtilskud kr./gj 5 20,0 0 0,

82 BIOMASSE TIL BIOGAS

83 90 Maksimalt biogaspotentiale (PJ) 80 Kløvergræs Energiroer 70 Energimajs 60 Have-parkaffald Grøftekanter 50 Randzoner 40 Efterafgrøder Roetopensilage 30 Naturarealer 20 Organisk industriaffald Husholdningsaffald 10 Halm 0 AgroTech 2012 lavt skøn Revideret potentiale AgroTech 2020 højt skøn Fast staldgødning Dybstrøelse Gylle

84 Produktionspriser fra biomasser

85 Hvad koster det at producere biogas?

86 Hvad koster det at producere biogas?

87 INDPASNING AF BIOGAS I ENERGISYSTEMET

88 Afsætningsmuligheder Biogasanlægget Aftager af biogas El og varme Opgradering til net El og varme Industri Transport Industri Transport 88

89 Fuldlasttimer på decentrale KVværker

90 Varmeomkostning (kr./gj) Varmeproduktionsomkostninger Stadium 2020, 5000 fuldlasttimer/år Selskabsøkonomi (inkl. afgifter og tilskud) Samfundsøkonomi (ekskl. afgifter og tilskud) 90 Grundlag: teknologikatalog, seneste brændselsprisfremskrivninger, vedtaget og planlagt tilskuds- og afgiftslovgivning. Inklusiv FSA.

91 Afsætningspotentiale til industri

92 Afsætning af biogas Kraftvarme: Faldende afsætning - mindre eldrift og billige alternative varmekilder, VFL gør det svært for investorer at tjene penge Industri og transport: lav driftsstøtte og endnu ikke godkendt af EU Opgradering til naturgasnet: adgang til stort marked og ofte selskabsøkonomisk fordelagtigt trods højere omkostninger Biogas vil fremover blive opgraderet og tilført naturgasnettet

93 Hvordan vil biogas blive anvendt? PJ 12,0 10,0 8,0 6,0 Opgradering til naturgasnet Proces og transport og andet Kraftvarme 4,0 2,0 0,

94 ROLLE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM

95 Biogas i fremtidens energisystem Mængden af (grøn) gas er begrænset i 2050, selv med mere vådt affald til biogas. Afgørende for hele det fossilfrie projekt, at biogassen kan levere. Et fossilfrit energisystem med meget biomasse behøver mindre (grøn) gas.

96 Gas til hvad? Transport (lastbiler, busser og skibe). Industri (kedler og kraftvarme). Fjernvarme (decentrale kraftvarmeværker; få driftstimer). Gasturbine-reservekraftværker (meget få driftstimer).

97 Barrierer for biogas Afsætning Kraftvarme: Færre driftstimer på elmotorer Konkurrence fra billigere varmekilder Opgradering: det koster at opgradere og tilslutte til naturgasnet Industri: lavt tilskud og afgiftsfritagelser Transport: perspektiv, men ikke penge her og nu Driftsøkonomi Aftrapning af ny støtte Drift & vedligehold Finansiering Svært at låne, svært at få kommunegaranti, Ingen anlægstilskud Biomasse Lavt tørstofindhold i gylle Stigende priser på andre biomasser, små mængder, håndtering, Renhed af organisk husholdningsaffald Tilladelser og myndighedsbehandling Frygt for at næringsstoffordel forsvinder ved nye gødningsregler Placering af biogasanlæg, VVM-regler, klagesager

98 Handlemuligheder Justeringer af støttesystemet Fremme afsætning af biogas via naturgasnettet Reduktion af finansieringsbarrierer Fremme anvendelsen af biogas til transport Fastholde afsætningsmuligheder for biogas til kraftvarme Øge tilgængelighed af biomasse Fremme opbygning af lokal infrastruktur til biogas Reduktion af barrierer vedrørende myndighedsbehandling

99 Næste skridt Der er mange biogasprojekter i gang, og det ser ud til, at biogasproduktionen vil mere end fordobles frem til Biogas Taskforce vil følge udviklingen tæt og gøre status igen efter sommerferien Parterne bag energiforliget vil i (efteråret) 2014 drøfte, om der er behov for yderligere politiske initiativer for at fremme biogasudbygningen.

100 Tak for opmærksomheden

101

102 Sammenligning af scenarier 2050 VIND - Biomasse: + 50 PJ - Vind: MW - Solceller 1000 MW - Brint til opgradering: BIOMASSE - Biomasse: PJ - Vind: MW - Solceller 1000 MW - Ingen brint: BIO+ - Biomasse: PJ - Vind: + 0 MW - Solceller 0 MW - Ingen brint: BRINT - Biomasse: + 0 PJ - Vind: MW - Solceller 1000 MW - Brint til opgradering + transport: Fossil - Biomasse: 122 PJ - fosile: 361 PJ - Vind: 8500 MW - Sol 600 MW - Biogas: 17 PJ - Moderate besp. - Ingen brint - Ingen biobrændstoffer: Biomasse: ~108 PJ Vind: 6000 MW Moderate energibesparelser Solceller: 1000 MW Biogas: 42 PJ. Affald: 42 PJ Biobrændstoffabrikker i Danmark Fossile brændsler: 0 PJ Fælles for alle fire fossilfrie scenarier

103 Tak for opmærksomheden

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

Gas til el el til gas

Gas til el el til gas Gas til el el til gas Dansk Gastekniske Dage 2011 6. april 2011 Kim Behnke Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Hovedstadsområdets fjernvarmesystem i 2050 hvad fortæller perspektivscenarierne? Langsigtede analyser viser vejen til grøn og konkurrencedygtig fjernvarme i et energisystem

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 10. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Fjernvarmen. Fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning

Fjernvarmen. Fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Fjernvarmen Fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Status for fjernvarme i Danmark 12 3. Fjernvarmeanalysens modeller og metode 18 4. Optimeringsforløb for fremtidens

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Fjernvarmens landsmøde

Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Fjernvarmens landsmøde Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem Fjernvarmens landsmøde Aalborg kongrescenter den 30. oktober 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk 30 års udvikling i Danmark Kilde: Energistyrelsen ..Og

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Vindtræf 2014 1. November 201, Risø Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Om Ea Energianalyse Konsulentfirma der rådgiver og forsker inden for energi- og

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Samspillet mellem energisystemerne

Samspillet mellem energisystemerne Samspillet mellem energisystemerne IDA konference om optimering af fremtidens energisystemer 8. oktober 2014 Solar A/S Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Systemudvikling og elmarked E-mail: abh@energinet.dk

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Energipolitisk Konference København, den 4. september 2014 Niels From 1 Hvorfor skal vi omstille til VE? Forsyningssikkerhed /

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Workshop den 26. januar 2009 i Dansk Design Center Indhold Scenariefilosofi Hovedforudsætninger Resultater fra grundscenariet Forskelle mellem

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

DANMARK 2025, 2035 OG 2050

DANMARK 2025, 2035 OG 2050 DANMARK 225, 235 OG 25 STATUSNOTAT November 214 1/12 1. Indledning... 3 2. Energinet.dk's hovedkonklusioner... 4 3. Analyseresultater på vindsporet... 7 3.1 Elproduktionen... 8 3.2 Varmeproduktionen...

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i energisystemet

Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i energisystemet Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i Gastekniske dage 12-13 maj 2015 Anders Bavnhøj Hansen, Chefkonsulent, MSc Energinet.dk, afdeling for energianalyse Energiforligs-analyserne viser flere retninger

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat Energiens Tingsted 2013 Samlet resultat Biomasseressourcen Gruppe 1 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? En samlet energi fra biomasse på 250-300 PJ. En væsentlig

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion 4. marts 2013 J.nr. 5010/5026-0004 Ref. Mcb Invitation til at afgive tilbud på Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Introduktion Et bredt flertal i Folketinget ønsker at fremtidssikre

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Energiplan Fyn rammeplan

Energiplan Fyn rammeplan Energiplan Fyn rammeplan - visionens fynske karakter og fyrtårne Henrik Wenzel, professor Teknisk Fakultet, Syddansk Universitet Anders N. Andersen, leder af Energisystem Afd., EMD International A/S Anders

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Den strategisk energiplanlægning

Den strategisk energiplanlægning Energiens fremtid i Region Sjælland Den strategisk energiplanlægning Fra: Landsplanredegørelsen 2013 afsnittet vedr. Vækst og grøn omstilling Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde Universitet Hvad kan det bruges

Læs mere

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT December 2014 1 Indledning/sammenfatning Energinet.dk s beregningsværktøj, ADAPT, har til formål, at belyse konsekvenser

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere