FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT"

Transkript

1 MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT (RISBJERGOMRÅDET) PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET JOLN KONTROLLERET KUM GODKENDT KUM

4

5 FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT 5 INDHOLD 1 Indledning Indstilling 7 2 Projektansvarlige 8 3 Forhold til varmeplanlægningen 9 4 Forhold til anden lovgivning 11 5 Fastlæggelse af forsyningsområder Forsyningsområde Nettovarmebehov Tekniske anlæg 14 6 Tidsplan 15 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m Forhandlinger med berørte parter 17 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Brugerøkonomi Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Varmemæssig vurdering Miljømæssig vurdering Samfundsøkonomiske beregninger Selskabsøkonomisk vurdering 28

6 6 FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT BILAG Bilag 1. Oversigtskort Hvidovre Midt (Risbjerg) 30 Bilag 2. Generelle forudsætninger varmebehov 33 Bilag 3. Samfundsøkonomiske beregninger 35 Bilag 4. Selskabsøkonomiske beregninger for Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 39

7 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 7 1 Indledning Dette projektforslag er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning med senere ændringer og Bekendtgørelse nr. 374 af 15.april 2013 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeforsyning til boliger og plejehjem i området Hvidovre Midt (Risbjergområdet), jf. nedenstående oversigtskort: Figur 1.1 Oversigtskort Hvidovre Midt, inkl. projektforslag Risbjerg 1.1 Indstilling Det indstilles til Hvidovre Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Byrådet i Hvidovre Kommune ansøges herved om godkendelse af projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning til området omkring Hvidovre Midt.

8 8 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 2 Projektansvarlige Den ansvarlige for projektet er: Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. v. EBO Consult A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre Kontaktperson: Erik Christiansen Tlf.: Vedrørende projektforslaget indhold kan Hvidovre Fjernvarmeselskabs rådgiver kontaktes: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Kontaktperson: Kurt Madsen Tlf.: eller (direkte).

9 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 9 3 Forhold til varmeplanlægningen Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af Hvidovre Midt (Risbjerg). Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af boliger, institutioner, erhverv m.m. af et område ved Hvidovre Midt, et område, der i dag er udlagt til naturgas. Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Dette vurderes at være i overensstemmelse med nedenstående 6 og 8 fra projektbekendtgørelsen: 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10, stk. 2, og 17, stk " 8. Kommunalbestyrelsen kan godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, under forudsætning af, at varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. dog stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kompensationens størrelse på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i stk. 2 og 3 samt bilag 2. Stk. 2. Der betales kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunen til godkendelse, og som skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. Der betales desuden kompensation for ejendomme, der ikke skifter direkte til fjernvarme, men hvor skiftet til fjernvarme finder sted inden for tre år efter opsigelsen af naturgasleverancen. Kompensation betales for ejendomme, der er beliggende i det område, der har ændret forsyningsform, og ejendomme, der kan nås med en stikledning fra fjernvarmenettet i dette område. Stk. 3. Kompensation beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Varmedistributionsvirksomheden betaler naturgasdistributionsselskabet kompensation for en ejendom, når fjernvarmeleverance til denne ejendom påbegyndes. Stk. 4. Naturgasdistributionsselskabet og varmedistributionsvirksomheden skal give hinanden de nødvendige oplysninger for beregning og betaling af kompensation.

10 10 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan godkende et projekt, der er omfattet af stk. 1, uden økonomisk kompensation, hvis 1) projektet vedrører et område uden etableret naturgasdistributionsnet, 2) naturgasdistributionsselskabet ikke ønsker kompensation, eller 3) projektet modtages af kommunen til godkendelse efter den 31. december 2020." De samfundsøkonomiske beregninger, jf. afsnit 10.3, viser en samfundsøkonomisk gevinst ved denne ændring. Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. vil betale kompensation til HMN efter de i Projektbekendtgørelsen fastsatte retningslinjer. Ved fuld tilslutning af de nuværende naturgasforbrugere udgør det samlede kompensationsbeløb kr. i henhold til opgørelse fra HMN i 2014-prisiveau. Da ikke alle naturgasforbrugere bliver tilsluttet, og da tilslutning af eksisterende naturgasforbrugere forventes at ske over en årrække, forventes der udbetalt et samlet kompensationsbeløb på ca kr. Samlet set vurderes betingelserne i 6 og 8 i Projektbekendtgørelsen at være opfyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler.

11 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 11 4 Forhold til anden lovgivning Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

12 12 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 5 Fastlæggelse af forsyningsområder 5.1 Forsyningsområde Forsyningsområdets afgrænsning fremgår af nedenstående kortskitse. Figur 5.1 Oversigtskort afgrænsning af forsyningsområde Mere detaljeret oversigtskort med tydeligere angivelse af vejnavne er vist i bilag 1.1

13 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Nettovarmebehov Nettovarmebehov ud fra BBR Nettovarmebehovet i området er for naturgaskundernes vedkommende baseret på et varmebehov beregnet ud fra det oplyste kompensationsgrundlag fra HMN. Ved omregning fra naturgasforbrug til varmebehov er benyttet en gennemsnitlig årsvirkningsgrad på naturgasfyr på 90 %. For de forholdsvis få øvrige forbrugere i områdets vedkommende er varmebehovet beregnet ud fra BBR-areal og enhedsforbrug fra Varmeplan Danmark Der suppleres med følsomhedsanalyser på et varmebehov, der er 10 % højere, svarende til, at varmebehov øges efter konvertering fra naturgas. Erfaringer har vist, at der kan forekomme stigende varmeforbrug, eksempelsvis ved at der ikke længere suppleres med brændeovne. Der suppleres ligeledes med en følsomhedsanalyse med et 10 % lavere varme, svarende til indregning af energibesparelser. Det samlede varmebehov opgjort ud fra dette udgør: Tabel 5.1 Oversigt over varmebehov mv. fordelt på opvarmningsformer Opvarmningsform Antal Varmebehov MWh Anden opvarmning end elgas- flydende/fast brændsel og halm Elektricitet Fast brændsel (kul- koksbrænde m.m.) Fjernvarme Flydende brændsel (oliepetroleum- flaskegas m.m.) Naturgas Total Det forudsættes, at 90 % af naturgas- og gasolieforbrugere tilsluttes over en niårig periode. I projektforslagsberegningerne påregnes der ikke tilsluttet kunder, der i dag er opvarmet af andet en naturgas og gasolie. Det nye fjernvarmeledningsnet er dog dimensioneret til også at kunne forsyne disse kunder.

14 14 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Det samlede fjernvarmebehov inklusive nettab forventes at udgøre ca MWh i Den samlede tilvækst i effektbehovet Hvidovre Midt forventes at udgøre ca. 27,3 MW Nuværende varmebehov Det forventede bruttovarmebehov i Hvidovre Fjernvarmeselskabs forsyningsområde udgør ca TJ (ca MWh) i Tilvæksten fra Hvidovre Midt udgør knap 8,5 % af det samlede varmebehov i Hvidovre Fjernvarmes forsyningsområde og kan betragtes som marginal. Der er ikke behov for yderligere investeringer i udvidelse af vekslerkapacitet til VEKS-systemet. Hvidovre Fjernvarmeselskab får varmen leveret fra VEKS-systemet. Set i forhold til dette store fjernvarmesystem er tilvæksten fra Hvidovre Midt forsvindende. Det samlede varmebehov i VEKS-systemet udgør ca TJ. Tilvæksten fra Hvidovre Midt (Risbjerg) på MWh (105 TJ) udgør således kun en marginal udvidelse af det samlede varmebehov i VEKS-systemet på ca. 1,2 %. 5.3 Tekniske anlæg Der etableres de nødvendige fjernvarme- og stikledninger i området. Endvidere vil der blive etableret forstærkning af nogle få ledningsstrækninger uden for forsyningsområdet: 50 meter ved Kirkegade og ca. 550 meter på Risbjerggårds Alle. Tilslutningssteder til eksisterende fjernvarmeanlæg fremgår af Bilag 1.2

15 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 15 6 Tidsplan Projektforslaget forventes godkendt i løbet af sommer/efterår Fjernvarmeledningerne forventes etableret derefter. Fjernvarmeforsyning forventes påbegyndt forår/sommer 2015.

16 16 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m. Ledningsnettet forventes fremført i offentlig vej. For nærværende vurderes der ikke at være behov for arealafståelse eller servitutpålæg.

17 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 17 8 Forhandlinger med berørte parter Projektet har været drøftet med naturgasselskabet HMN, især med henblik på at få fastlagt det samlede naturgasforbrug i området. Som anført i kapitel 3 påregnes der betalt kompensation til HMN i overensstemmelse med reglerne i Projektbekendtgørelsen ved denne ændring af områdeafgrænsningen. Der er ikke gennemført forhandlinger med andre parter.

18 18 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Såfremt projektforslaget ikke gennemføres, forudsættes det, at naturgasforsyningen fortsætter uændret. For de oliefyrede forbrugeres vedkommende regnes oliefyret udskiftet med et nyt gasfyr. Generelt er det forudsat, at de nuværende installationer udskiftes som et gennemsnit mellem løbende udskiftning over 20 år og udskiftning på det tidspunkt, hvor der konverteres til fjernvarme. Baggrunden herfor er, at det vurderes, at størsteparten af gaskedlerne i området forventes udskiftet i løbet af en noget kortere årrække end den 20-årige beregningsperiode. For forbrugere regnes der med en gennemsnitspris på nye gaskedler på ca kr. (inklusive moms). Nye fjernvarmeunits påregnes at koste godt kr. (inklusive moms). Priser for serviceaftale er fundet på DONG Energys (DGD) internetside Det vurderes relevant af hensyn til den økonomiske vurdering også at medtage omkostninger til reservedele som en del af omkostningerne til det årlige vedligehold af en gaskedel. Det fremgår endvidere af DGDs internetsider, at der ikke kan nytegnes serviceaftaler med reservedelsforsikring på gasfyr, der er ældre end 8 år. For reservedelsforsikringen gælder endvidere, at denne højst dækker med: op til kr., når gasfyret er under 5 år gammelt. op til kr., når gasfyret er under 10 år gammelt. op til kr., når gasfyret er under 13 år gammelt. Under hensyntagen til ovenstående og til den begrænsede reservedelsdækning efter både 5 og 10 år er der taget udgangspunkt i en pris for service med etårige eftersyn inklusive reservedele for et helt nyt gasfyr. D&V for fjernvarmeunits anslås til ca. 625 kr./år. Alle beløb er inklusive moms.

19 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 19 Omkostningerne til tilslutning til fjernvarme (stikledning, fjernvarmeunit, nedtagning af gaskedel og frakobling af naturgas) udgør ca kr. inklusive moms. Heraf betales de kr. ved tilslutningen via en "pakkeløsning" tilbudt via Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. De kr. er forudsat finansieret via en finansieringsordning over 15 år med en årlig rente på 4,5 % fra Vestegnens kraftvarmeselskab, VEKS. Det resterende beløb betales af fjernvarmeselskabet og indgår i de generelle takster for alle forbrugere. Årsvirkningsgrader for eksisterende naturgaskedler er antaget til 90 %. Der påregnes en stigning på ½ %-point om året op til 95% i årsvirkningsgrad som følge af løbende udskiftning af gaskedlerne. 9.1 Brugerøkonomi I nedenstående tabeller er sammenlignet mellem fortsat naturgasfyring, udskiftning af oliefyr til naturgas og fjernvarmeforsyning. Der er anført en brugerøkonomisk beregning for et hus på 130 m² og et forbrug på 18,1 MWh. Forbrug og størrelse svarer til det hus, der anvendes til statistikbrug hos Dansk Fjernvarme. Der er endvidere suppleret med en brugerøkonomisk beregning for et hus med et forbrug på 23 MWh/år, hvilket er det gennemsnitlige forbrug hos 1093 gasforbrugere i Hvidovre Midt, samt et mindre hus med et forbrug på 15 MWh/år.

20 20 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Tabel 9.1 Sammenligning mellem fortsat naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (varmeforbrug 18,1 MWh) Naturgas nyt fyr Kr./år Investering ny kedel (4,5 %, 15 år) Gasforbrug (18,1 MWh - 95 %) i m Variabel gaspris kr./m³ 8, Abonnement 94 Serviceaftale Samlet naturgaspris Udskiftning oliefyr til nyt gasfyr Kr./år Investering ny kedel og gasstik (4,5 %, 15 år) Gasforbrug (18,1 MWh - 95 %) i m Variabel gaspris kr./m3 8, Abonnement 94 Serviceaftale Samlet naturgaspris Udskiftning til fjernvarme Fjernvarme 18,1 MWh Kr./år Tilslutningsbidrag 0 Pakkeløsning (stik, tilslutningsbidrag, fjv.-unit, frakobling) Pakkeløsning (4,5 %, 15 år) Abonnement 750 Fastafgift kr./mwh 184, Variabel afgift kr./mwh 555, Vedligehold fjv.-unit 625 I alt Fordel ved fjernvarme nyt gasfyr Fordel fjernvarme i forhold udskiftning olie til gas 2.238

21 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 21 Tabel 9.2 Sammenligning mellem fortsat oliefyring/naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (varmeforbrug 23 MWh) Nyt naturgasfyr Kr./år Investering ny kedel (4,5%, 15 år) Gasforbrug (23 MWh - 95 %) i m Variabel gaspris kr./m3 8, Abonnement 94 Serviceaftale Samlet naturgaspris Udskiftning oliefyr til naturgas Kr./år Investering ny gaskedel med gasstik (4,5 %, 15 år) Gasforbrug (23 MWh - 95 %) i m Variabel gaspris kr./m3 8, Abonnement 94 Serviceaftale Samlet naturgaspris Udskiftning til fjernvarme Fjernvarme 23 MWh Kr./år Tilslutningsbidrag 0 Pakkeløsning (stik, tilslutningsbidrag, fjv.-unit, frakobling) Investering i alt (4,5 %, 15 år) Abonnement 750 Fastafgift kr./mwh 184, Variabel afgift kr./mwh 555, Vedligehold fjv.-unit 625 I alt fjernvarme Fordel ved fjernvarme nyt gasfyr Fordel fjernvarme i forhold udskiftning olie til gas 2.505

22 22 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Tabel 9.3 Sammenligning mellem fortsat oliefyring/naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (varmeforbrug 15 MWh) Nyt naturgasfyr Kr./år Investering ny kedel (4,5 %, 15 år) Gasforbrug (15 MWh - 95 %) i m Variabel gaspris kr./m3 8, Abonnement 94 Serviceaftale Samlet naturgaspris Fortsat oliefyring Udskiftning oliefyr til nyt naturgasfyr Kr./år Investering ny gaskedel med gasstik (4,5 %, 15 år) Gasforbrug (15 MWh - 95 %) i m Variabel gaspris kr./m3 8, Abonnement 94 Serviceaftale Samlet gasoliepris Udskiftning til fjernvarme Fjernvarme 15 MWh Kr./år Tilslutningsbidrag Pakkeløsning (stik, tilslutningsbidrag, fjv.-unit, frakobling) Investering i alt (4,5 %, 15 år) Abonnement 750 Fastafgift kr./mwh 184, Variabel afgift kr./mwh 555, Vedligehold fjv.-unit 625 Fjernvarme i alt Fordel ved fjernvarme nyt gasfyr 905 Fordel fjernvarme i forhold udskiftning olie til gas Der er i ovenstående tabeller taget udgangspunkt i en naturgaspris beregnet som et gennemsnit af forsyningspligtprisen og de billigste fastpriser for henholdsvis 6, 12 og 24 måneder. De pågældende naturgaspriser er fundet på Gasprisguiden pr. 2. april For fjernvarmetariffens vedkommende er der taget udgangspunkt i taksterne fra Hvidovre Fjernvarmeselskab gældende fra 1. juni I Tabel 9.4 sammenlignes resultaterne fra Tabel 9.1, Tabel 9.2 og Tabel 9.3. Heraf fremgår at samtlige huse har en brugerøkonomisk fordel ved at skifte til fjernvarme. Størst gevinst har de større forbrugere, og størst er gevinsten for de forbrugere der i dag har oliefyr.

23 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 23 Tabel 9.4 Samlet oversigt over brugerøkonomi for de tre ulige forbrugere hvor naturgas sammenlignes med fjernvarme Enhed Mindre bolig 15 MWh 130 m² 18,1 MWh Gennemsnit 23 MWh Samlede omkostninger ved naturgas Samlede omkostninger ved olie Samlede omkostninger ved fjernvarme med pakkeløsning Fordel fjernvarme i forhold til naturgas Fordel fjernvarme i forhold til udskiftning af oliefyr med naturgas Kr. /år Kr. /år Kr. /år Kr. /år Kr. /år Det fremgår af tabellerne 9.1 til 9.3, at finansieringsomkostningerne til udskiftning af naturgaskedlen udgør ca kr. Brugerøkonomisk vurderes det sandsynligt, at en naturgaskedel har en kortere levetid end den tekniske levetid på 20 år, der indgår i de samfundsøkonomiske beregninger. Brugerøkonomisk set vurderes en levetid på 15 år at være mere realistisk, idet det vurderes, at virkningsgrad falder og omkostninger til vedligehold stiger efter år, så det økonomisk set er mere optimalt at udskifte gasfyret efter 15 år. Den økonomiske levetid på en fjernvarmeunit vurderes at være minimum 25 år. Samlet set vil der derfor være en årrække på op mod 10 år, hvor den ovenfor anførte fordel ved fjernvarme forøges med ca kr./år. Hertil kommer, at det vurderes, at naturgaspriserne vil stige mere end fjernvarmetarifferne i Hvidovre, hvorved fordelen ved fjernvarme forøges yderligere.

24 24 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 10 Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Der er i overensstemmelse med BEK 374 og Energistyrelsens vejledning gennemført to sæt samfundsøkonomiske beregninger: Et sæt er for fortsat naturgasfyring i Hvidovre Midt (Risbjerg). Det andet sæt samfundsøkonomiske beregninger er for konvertering til fjernvarme i Hvidovre Midt (Risbjerg), hvor forbrugerne i området omkring Hvidovre Midt forsynes fra de eksisterende produktionsanlæg i Københavnsområdet gennem VEKS transmissionsnet og Hvidovre Fjernvarmes distributionssystem. Det fremgår af afsnit 5.2.2, at varmebehovet i Hvidovre Midt (Risbjerg) kun udgør en marginal udvidelse af det samlede varmebehov i VEKS-systemet. Beregning af varmeforbrug i projektforslagsscenariet er derfor gennemført på basis af oplysninger om den samfundsøkonomiske fjernvarmepris i VEKS-systemet. Denne pris er beregnet af Rambøll for VEKS og er baseret på en forventet produktionsfordeling for tilvækst i fjernvarmebehovet i det samlede VEKS-system Varmemæssig vurdering Ved projektets gennemførelse fremkommer nedenstående tal over perioden. Tabel 10.1 Varmeproduktion i de to scenarier. Varmemæssige betragtninger 2033 Enhed Reference Projekt Varmebehov MWh Nettab MWh Samlet Varmeforbrug MWh

25 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 25 Som nævnt tidligere anvendes for fjernvarme den marginale samfundsøkonomiske omkostning for fjernvarme fra VEKS-systemet. Baggrundsdata stammer fra en modelberegning, hvor elproduktion og brændselsforbrug ikke fremgår, hvorfor det ikke er muligt at angive data for disse for projektscenariet. Som det ses af Tabel 10.1, har det ikke været muligt at opgøre brændselsforbruget ved forsyning med fjernvarme. Der gøres i den sammenhæng opmærksom på, at VEKS-systemet får fjernvarme fra anlæg med meget høje varmevirkningsgrader grundet kraftvarmefordelen. Det vurderes, at brændselsforbruget ved forsyning med fjernvarme i Hvidovre Midt Risbjergområdet vil være lavere sammenlignet med den kedelbaserede varmeproduktion i referencen Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO₂, CH4 og N₂O er omregnet til CO₂-ækvivalenter. Tabel 10.2 Oversigt emissionsdata. Emissioner i alt Enhed Reference Projekt Fordel Projekt CO₂-ækvivalenter Tons SO₂ kg NO X kg Partikler (PM 2,5) kg Tabellen viser en fordel for projektet med hensyn til både CO₂-ækvivalenter, NOxemissioner, men en højere udledning med hensyn til SO₂-emissioner og partikler. Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger nedenfor i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området Samfundsøkonomiske beregninger Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger Brændselspriser Der er anvendt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra oktober 2012 prisreguleret til 2014-prisniveau. Investeringsomkostninger og drift og vedligehold på brugersiden Investeringer til fjernvarmeunits og nye naturgaskedler fremgår af afsnit 9.

26 26 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Investeringer i fjernvarmeledninger På basis af nyligt afholdte licitationer er der anvendt følgende enhedspriser for etablering af fjernvarmeledninger, eksklusive planlægning/projektering/tilsyn og uforudsete udgifter: Tabel 10.3 Oversigt over entreprenørpriser. Ledningstype Pris pr. meter tracé [DKK/m] Tracé længde [m] Pris [DKK] DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN Total Med et tillæg på ca. 5 % til projektudvikling m.v. vurderes anlægsomkostningerne for gadeledningerne at udgøre i alt 42,6 millioner kr. Hertil kommer stikledninger til en gennemsnitspris af ca kr. stk., i alt godt 23 millioner kr. Den marginale meromkostning til drift og vedligehold af det nye fjernvarmeledningsnet udgør ca kr./år. Det er dog forudsat, at der reelt ikke er nogen vedligeholdelsesomkostninger af betydning de første 10 år. De marginale merudgifter til administration af de nye kunder er sat til 500 kr./år/forbruger Beregningsresultat fjernvarme kontra fortsat olie- /naturgasfyring Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger fremgår af Tabel 10.4.

27 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 27 Tabel 10.4 Samfundsøkonomiske resultater for reference- og fjernvarmescenariet (inklusive nettoafgiftsfaktor) I Nutidsværdier Enhed Reference Projekt Fordel projekt Varmeforbrug kr Investeringer i alt kr Scrapværdi kr Drift og vedligehold kr CO2-ækvivalenter kr SO₂ kr NO X kr Partikler (PM2,5) kr Afgiftsforvridning kr I alt kr Som det fremgår af tabellen, er der en samfundsøkonomisk fordel ved projektet over den 20-årige planperiode ( ) på ca. 18 millioner kr. Samfundsøkonomisk set er det ansøgte mere fordelagtigt end fortsat naturgasfyring, hvorfor de samfundsøkonomiske forhold taler for at ændre områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Der henvises til Bilag 2 og 3 for mere detaljerede forudsætninger og beregninger Følsomhedsanalyser fjernvarme kontra fortsat olie- /naturgasfyring Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: Kalkulationsrente ± 2 procentpoint (dvs. 2 % og 6 %) Investering i samlet fjernvarmesystem ± 10 % Varmebehov ± 10 % Resultatet af de gennemførte analyser fremgår af nedenstående tabel: Tabel 10.5 Oversigt resultater følsomhedsanalyser Tekst Enhed Fordel projekt Reference kr Kalkulationsrente 2 % kr Kalkulationsrente 6 % kr Investeringer +10 % kr Investeringer 10% kr Varmebehov + 10% kr Varmebehov 10% kr Fjernvarmescenariet er i alle gennemførte analyser rentabelt.

28 28 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 10.4 Selskabsøkonomisk vurdering Der er gennemført en selskabsøkonomisk vurdering af etablering af fjernvarmeforsyning af Hvidovre Midt (Risbjerg). Der er medtaget indtægt fra salg af varme og abonnement til forudsatte takster gældende fra 1. juni På udgiftssiden er anvendt gældende takster for køb af varme fra VEKS. Det er, som tidligere anført, indgået i beregningerne, at de nye fjernvarmeforbrugere finansierer tilslutningsomkostningerne ved et lån, der omfatter betaling for tilslutning til fjernvarme, herunder stikledninger, fjernvarmeunits, nedtagning af gaskedel og frakobling af naturgasstik. Dette lån dækker ikke alle omkostningerne, hvorfor restbeløbet på kr./kunde (eksklusive moms) indgår i de omkostninger, der skal finansieres af HFS. Investeringer i nyt anlæg er regnet finansieret med 30-årige annuitetslån med en rente på ca. 3,04 % (KommuneKredit). Endvidere er tillagt merudgifter til drift og vedligehold af fjernvarmeledninger og merudgifter til administration. Taksterne for køb og salg af varme er holdt konstant i faste priser i hele perioden, idet det forudsættes, at ændringer i købspris for varme medfører en tilsvarende ændring i salgstariffen Beregningsresultat Set over den 20-årige planperiode er der et selskabsøkonomisk overskud på ca. 1,6 millioner kr. i nutidsværdi over perioden Dette vurderes som et rimeligt resultat. Der henvises til Bilag 4 for mere detaljerede selskabsøkonomiske beregninger Følsomhedsanalyser Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: Investering i samlet fjernvarmesystem ± 10 % Varmebehov ± 10 % Resultatet af de gennemførte analyser fremgår af nedenstående tabel.

29 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 29 Tabel 10.6 Oversigt resultater følsomhedsanalyser Tekst Enhed Fordel projekt Reference kr Investeringer plus 10 % kr Investeringer minus 10 % kr Varmebehov plus 10 % kr Varmebehov minus 10 % kr. -483

30 30 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Bilag 1. Oversigtskort Hvidovre Midt (Risbjerg)

31 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 31 Bilag 1.1 Oversigtkort Hvidovre Midt (Risbjerg)

32 32 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 1 2 A B C Bilag 1.2.Oversigtskort nye ledninger samt illustration af ledningsforstærkninger af det eksisterende fjernvarme system

33 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 33 Bilag 2. Generelle forudsætninger varmebehov

34 34 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Generelle forudsætninger varmebehov Almindelige forbrugere Almindelige forbrugere naturgas Stk Almindelige forbrugere olie Stk Tilslutningsprocent - markedsopbygning % 0% 0% 20% 40% 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Antal tilsluttet naturgas Stk Antal tilsluttet gasolie Stk Antal, tilvækst (konverteret GJ) Stk Tilsluttet i alt Stk Tilvækst i antal kunder Stk Tilsluttet varmebehov naturgas MWh Tilsluttet varmebehov gasolie MWh Ledningstab i nye ledninger MWh Nettab % 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Tilvækst i fjernvarmebehov pr år MWh Tilsluttet varmebehov i alt MWh Potentielt varmebehov i alt MWh Tilsluttet varmebehov i % % 0% 0% 20% 40% 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

35 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 35 Bilag 3. Samfundsøkonomiske beregninger

36 36 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Samfundsøkonomiske beregninger i referencesituationen del 1 Beregning af energistrømme Enhed Varmebehov naturgas MWh Varmebehov gasolie MWh Nettovarmebehov MWh Årsvirkningsgrad naturgas % 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 Naturgasforbrug kedler GJ Gasolieforbrug GJ 0 Miljø Enhed CO2-ækvivalenter gaskedel tons gasoliekedel tons CO2-ækvivalenter i alt tons SO2 gaskedel kg gasoliekedel kg SO2 i alt kg NOx gaskedel kg gasoliekedel kg NOx i alt kg PM2,5 gaskedel kg gasoliekedel kg PM2,5 i alt kg

37 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 37 Samfundsøkonomiske beregninger i referencesituationen del 2 Afgifter Enhed Energi og CO2 kedel kr Energi og CO2 gasolie kr Nox-gaskedler kr Nox-gasolie kr Samlede afgifter Investeringer og drift og vedligehold Enhed NPV Løbende reinvestering i gas- og oliekedler kr Scrapværdi i slutår (20 år) kr Scrapværdi i alt akkumuleret kr Drift og vedligehold kr Storforbrugere kr Gaskedler kr Oliekedler kr Vedligehold i alt kr Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi Enhed NPV Energi Naturgas kr Gasolie kr I alt kr Investeringer kr Scrapværdi kr Drift og vedligehold kr CO2-ækvivalenter kr SO kr NOX kr PM2, kr Afgiftsforvridning kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt kr

38 38 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Samfundsøkonomiske beregninger i fjernvarmescenariet Beregning af energistrømme Enhed Nettovarmebehov MWh Samlet ledningstab i hele området MWh Samlet fjernvarmebehov MWh Miljø Enhed CO2-ækvivalenter tons SO2 kg NOx kg PM2,5 kg Afgifter Enhed Fjernvarmerelaterede afgifter kr Investeringer og drift og vedligehold Enhed Ledningsnet kr Stikledninger kr Frakobling af gasstik kr I alt ledningsanlæg kr Scrapværdi (levetid 40 år) kr Scrapværdi ledn. akkumuleret kr Investering veksleranlæg kr Scrapværdi veksleranlæg (levetid 20år) kr Scrapværdi veksleranlæg akkumuleret kr Samlede investeringer kr Scrapværdi i alt kr Drift og vedligehold kr Udgifter til ekstra adm kr Nyt fj-net kr Veksleranlæg kr Drift og vedligehold i alt kr Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi kr NPV Energiforbrug kr Investeringer kr Scrapværdi kr Drift og vedligehold kr CO2-ækvivalenter kr SO kr NOX kr PM2, kr Afgiftsforvridning kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt kr

39 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 39 Bilag 4. Selskabsøkonomiske beregninger for Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

40 40 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Selskabsøkonomiske beregninger Indtægter Enhed NPV Tilslutningsbidrag kr Storforbrugere kr Almindelige forbrugere kr Varmesalg kr Faste afgifter kr Abonnement kr Varmesalg kr Indtægter i alt kr Udgifter Enhed NPV Køb af varme Variabel pris kr Fast afgift kr Rabat fast afgift kr Ekstra administration nye forbrugere kr Drift og vedligehold kr Kompensationsbetaling til HMN kr Finansiering kr Udgifter i alt kr Selskabsøkonomisk resultat pr år Selskabsøkonomi akkumuleret

41 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 41

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 MEMO TITEL Projektforslag for konvertering til fjernvarme i 14 energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 DATO 13. november 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune

Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune Sammenfatning 1. Baggrund Gentofte Kommune var en af de første kommuner i Danmark til at se mulighederne for at udnytte overskudsvarmen fra de københavnske

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af vestlige del af Fløng Høje-Taastrup Kommune

Fjernvarmeforsyning af vestlige del af Fløng Høje-Taastrup Kommune Høje Taastrup Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af vestlige del af Fløng Høje-Taastrup Kommune Projektforslag Januar 2013 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 BRØNDBY

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Svar til byrådsmedlem for de konservative Per Løkken

Svar til byrådsmedlem for de konservative Per Løkken Plan og By Sagsbehandler: Peter Didriksen Sagsnr. 13.03.00-P20-1-15 Dato:23.11.2015 Svar til byrådsmedlem for de konservative Per Løkken Helt overordnet kommentar til spørgsmålene: Alle de forbrugerøkonomiske

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Dato: 13.marts

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juni 2008 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet.

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere