Siloanlæg til træpiller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siloanlæg til træpiller"

Transkript

1 Teknisk vejledning Siloanlæg til træpiller Juli 2007 Udgivet af Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej Glostrup Tlf

2 Siloanlæg til træpiller 1. Lagring af træpiller Anlæg til lagring af træpiller i forbindelse med biokedelanlæg kan etableres på flere forskellige måder, afhængigt af blandt andet det aktuelle behov eller valg af lagerstørrelse, placeringsmuligheder og den ønskede grad af automatisering i anlægget. Før anlægget vælges og etableres, er det vigtigt at være opmærksom på opbygnings- og funktionsprincipper og ikke mindst installationskravene for de forskellige anlægstyper. - brændselsmagasin Til små biokedelanlæg i f.eks. énfamiliehuse, hvor der er begrænset plads til rådighed, anvendes ofte kedler med et brændselsmagasin, sammenbygget til én enhed. Et separat brændselsmagasin i fyrrummet er dog også en mulighed. I begge tilfælde skal der mellem kedel og brændselsmagasin være mindst én sikkerhedsindretning mod tilbagebrænding. Ved brændselsmagasiner over 0,75 m 3 skal fyrrummet være en selvstændig brandcelle. Tag kontakt til den lokale skorstensfejer for nærmere oplysninger omkring størrelse og placering af pilleopbevaring. Det er skorstensfejeren, der skal godkende installationen til slut. Brændselsmagasinet kan fødes med træpiller fra sække eller fra et forbrugslager. Læs mere i afsnittene: 2 og 6. Kedel og brændselsmagasin som én unit (ill. BAXI) - forbrugslager, generelt Forbrugslageret af træpiller er normalt enten i en silo eller i sække, men kan også være fritliggende indendørs. Fritliggende lager, som kræver ganske særlige forhold, er ikke nærmere omtalt i denne vejledning. Sække bruges almindeligvis kun til små anlæg, og kedlen fødes manuelt via brændselsmagasinet. Fødes kedlen fra en silo via brændselsmagasinet, skal der mellem silo og magasin være et selvlukkende afspærringsspjæld. Fødes direkte fra siloen, skal der være to uafhængige sikkerhedsindretninger. 2

3 Siloer skal placeres i henhold til Brandteknisk Vejledning BTV 32: Biobrændselsfyrede centralvarmekedler. Læs mere i afsnittene: 2, 3, 4 og 5. Siloer findes præfabrikerede til ethvert behov - silo i fyrrum En træpillesilo i et fyrrum må højst være 4 m 3. Brændselsmagasinet og siloen må tilsammen højst være 4,75 m 3. Læs mere om anlægstypen i afsnittene: 2, 3, 4 og 5. - silo i separat rum i bygning Ved siloer over 4 m 3 i samme bygning som fyrrummet, skal fyrrummet være en selvstændig brandcelle, og siloen placeres i et andet rum. Naborum: Transportsystemet fra siloen skal have en brandmæssig sikkerhedsindretning ved vægadskillelsen mellem naborum og fyrrum, og der skal lukkes tæt omkring røret, så væggens brandmæssige egenskaber ikke forringes. Hvis transportrøret er ubrændbart og med lysning under 0,02 m 2 Ø160 mm, eller med ubrændbar snegl og lysning under 0,03 m 2 Ø200 mm, kræves ikke yderligere sikringer ved væggen. Siloanlæg med etagegennemførelse af transportsystem (ill. BAXI) Overliggende rum: Transportsystemet fra siloen skal have en brandmæssig sikkerhedsindretning (ikke vandoverrisling) ved etageadskillelsen mellem det overliggende rum og fyrrum, og der skal lukkes tæt omkring røret, så væggens brandmæssige egenskaber ikke forringes. Øvrige sikringer mellem silo og brændselsmagasin/kedlen skal fortsat etableres. Læs mere om anlægstypen i afsnittene: 2, 3, 4 og 6. 3

4 - siloer i det fri Siloer over 4 m 3 i det fri eller under halvtag skal placeres mindst 2,5 m fra skel og 2,5 m fra bygninger med mindre særlige brandmæssige foranstaltninger etableres. Derudover skal lokale krav herunder brand- og lokalplan overholdes. Udendørs silo med transportsystem ind i bygning (ill. BAXI) Brandsikringer mellem silo og brændselsmagasin/kedlen, herunder transportsystemets gennemførelse af ydermur, skal etableres i henhold til BTV 32. Læs mere om anlægstypen i afsnittene: 2, 3, 4 og Levering af træpiller - levering og adgangsforhold Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke leveringsmuligheder der findes, når biobrændselsanlægget planlægges. Følgende former for levering af træpiller er mulige: Levering af træpiller på paller eller med lastbil (bulk). 4

5 Hvis man planlægger levering af større læs ad gangen, skal tilkørselsforholdene være egnede. F.eks. skal der være kørefast underlag ved levering på pallevogn (jord, grus eller perlesten er ikke kørefast). Sker leveringen med lastbil, som oftest vejer mellem 15 og 25 tons, er kravene endnu større til underlag og pladsforhold, så pillerne kan tippes af eller blæses ind. Husk, at kunden skal sørge for, at tilkørslen om vinteren er ryddet for sne og er gruset. - afstand fra vej til silo Træpiller har nemt ved at blive slået i stykker eller blive til smuld og støv. Derfor skal træpiller behandles med omtanke og varsomhed, når de håndteres og transporteres. Indblæsningsvejen fra tankvogn til silo skal derfor være så kort som muligt. Længden på indblæsningsslange må højst være 20 m. Der skal altid anvendes permanente, glatte rør. Se højst tilladte afstande i figuren. Afstande fra tankvogn til silo. 3. Indblæsning af træpiller - indblæsningstryk Indblæsningstrykket må højst være 0,5 bar. - rør, tilkoblinger, bøjninger Indblæsningsrør skal være 102/127 mm Ø. Koblinger skal være dansk tankvognskobling. Ved tilkobling til rør anbefales indblæsningsstuts placeret mellem 130 og 150 cm over terræn. Rørbøjninger skal have størst mulig radius og mindst på 2,5 gange rørets diameter. Godstykkelsen skal minimum være 3,5 mm i korte bøjninger og minimum 2 mm ved større radius (600 mm og opefter). Antallet af rørbøjninger, samlinger og kanter i indblæsningsvejen skal minimeres mest muligt. Plastrør må ikke anvendes, da de skaber statisk elektricitet. - nedbremsning Farten på træpillerne skal bremses, inden de rammer bagvæggen i siloen, for at undgå, at de går i stykker og bliver til smuld. Hvis afstanden i siloen fra indblæsning til bagvæggen er under 2 m, skal der etableres nedbremsning af pillerne. For eksempel kan en trompettragt eller en større rørdiameter på den sidste del før siloen anvendes. Indblæsningen må heller ikke placeres nærmere silotaget end 0,15-0,20 m. 5

6 Et Ø102 mm rør eller en indblæsningsrende med lave kanter bremser farten meget skånsomt. Ved siloer under 3m's bredde kan renden gå helt til bagvæggen, ved over 3 m's bredde kan afsluttes 2/3 inde i siloen. Nedbremsning kan også opnås ved at lade træpillerne passere igennem en cyklon placeret ved indblæsningen i toppen af siloen. Indblæsning lodret ned i siloen uden cyklon kan ikke anbefales, da det giver for meget smuld. Cyklon placeret ved indblæsningen i toppen af siloen. - afluftning, støvfilter Indblæsningsluften, som bringer pillerne til siloen og bruges til at tømme slange og rør, skal føres til det fri gennem et afluftningsrør. Ellers kan overtrykket på op til 0,1 bar (1 tons/m 2 ) beskadige siloen. Afluftningsrøret skal være mindst 0,4 m 2, f.eks. 2 stk. Ø 160 mm rør, og placeres i toppen af siloen, dog mindst 5 cm fra indblæsningen. Overholdes dette, er det lettere at holde siloen tæt for støv. Afluftningsrøret kan forsynes med en filterpose for at opnå en støvfri påfyldning af siloen. Afluftning uden filter kan give støvgener. Undgå at føre afluftning gennem områder i bygningen, hvor der er beboelse, for at undgå lugt fra træpillerne. 4. Træpillesiloer - silotyper og -størrelser Træpiller kan opbevares i siloer af vidt forskellig størrelse. Fra ganske små præfabrikerede siloer, som fyldes med sække, til store siloer, som fyldes via lastbil. Store siloer kan afhængig af størrelse og installationsforhold være præfabrikerede eller opbygget på stedet. En god silo beskytter træpillerne mod fugt, er tæt og har en god ventilation og afluftning. Hældingen på silovæggene ned mod bundsneglen bør være over En stejlere hældning gør beholderen selvtømmende, og en mindre hældning kan give behov for manuel tømning af den sidste del af indholdet i siloen. - selvbyggersilo? Der findes flere leverandører af beholdere og siloer, som kan levere færdige anlæg til ethvert behov. Det kan ikke anbefales selv at bygge sin beholder/silo, da prisen for byggematerialer oftest vil overstige en præfabrikeret silo. Desuden kan det være svært for en ikke-professionel at overskue alle gældende myndighedsregler, og der kan være uheldige brandforsikringsmæssige konsekvenser. Endelig er der også en række vigtige konstruktionsforhold, der skal tages højde for, hvor ikkeprofessionelle mangler den nødvendige erfaring. 6

7 - dimensionering af silo Udgangspunktet for beholderens/siloens mulige størrelse er energiforbrugets størrelse, de fysiske rammer og som nævnt tilkørselsforholdene. Et årligt olieforbrug i et énfamiliehus på 2500 l olie svarer til ca kg eller 5.5 tons træpiller. Vægtfylden på træpiller er ca. 0,65 tons/m 3, dvs. der skal bruges ca. 8,5 m 3 træpiller pr. år. Den mest bekvemme og billigste løsning er en silo, som mindst kan tage imod 3 tons træpiller ad gangen, såfremt plads- og tilkørselsforholdene ellers er til stede. 3 tons træpiller fylder godt 4,5 m 3, så siloen skal være 5-6 m 3, som så kan klare behovet ved 1-2 fyldninger om året. En silo af denne størrelse skal anbringes i et særskilt rum eller udendørs. - siloudstyr Siloen kan forsynes med en kapacitiv føler som overfyldningssikring. Sikringen kobles til en for chaufføren synlig alarmlampe, der lyser, når siloen er fuld. Siloen bør forsynes med en fjederbelastet overtryksluge, der åbner ved overtryk, som kan skade siloen. Siloen bør have en god ventilation. Ventilationen skal udføres, så luften fra siloen ikke trænger ind i beboelsesafdelingen. Evt. sikres den nødvendige ventilation med et mekanisk blæsersystem. Siloens bundsnegl placeres på det laveste punkt i siloen, helst i en særlig sneglebund, som gør det muligt at lave service og reparationer, uden at siloen skal tømmes. 5. Transportsystemer Transport af træpiller fra silo og videre til brændselsmagasin eller kedel sker via faste eller fleksible rør af forskellige dimensioner efter behovet. Fremføringen af træpiller i rørsystemet sker ved hjælp af blæseluft, vacuum, faste rørsnegle eller fleksible sneglesystemer. Ved siloer placeret i rum over fyrrummet kan et faldrør dog anvendes. - sneglesystemer I dag er sneglesystemer det mest almindelige i Danmark, men luft/vacuum er ved at vinde frem. Med sneglesystemer er der begrænsninger i transportvejens mulige længde, og stigningsvinklen kan ikke overstige 45 0 for flexsnegle og 60 0 for rørsnegle. Endvidere bør sneglesystemer køre med så lav hastighed som muligt for at skåne træpillerne og undgå gnistdannelse. Ved manuelt styret opfyldning af brændselsmagasin kan en rørsnegl dog med fordel anvendes for at opnå hurtig fyldning. 7

8 Som udgangspunkt bør en erfaren leverandør/installatør involveres i etableringen af transportsystemer til træpiller, ikke mindst ved sneglesystemer, for at sikre et korrekt dimensioneret og driftspålideligt system. Der findes manuelle og automatiske styringer til fødesystemer. Kontakt en leverandør for nærmere oplysninger. 6. Brændselsmagasin Et brændselsmagasin er en beholder, som normalt indeholder træpiller op til ca. en uges forbrug med fuld kedelbelastning. Beholderen indgår i en samlet enhed med kedlen, sammenkoblet med en stoker. Brændselsmagasinet skal være udført i stål med tætsluttende låg med lukkeanordning, som holder låget tilspændt. Ved åbning af låget skal brændselstilførslen afbrydes. 7. Drift og vedligeholdelse Et træpillesiloanlæg bør årligt gennemgås af en anerkendt leverandør for at opretholde en sikker og pålidelig drift uden uhensigtsmæssige driftsstop. Siloer og transportsystem bør køres tomme en gang om året og rengøres for smuld og gamle rester, så driftsstop på snegl og brænder undgås. Hvis anlægget er ude af drift i perioder, bør snegle køres tomme for at undgå, at træpiller i snegle suger fugt og skaber risiko for, at anlægget kører fast ved start. Ved påfyldning af træpiller bør følgende udføres: Før påfyldning: - Kontrollér og rens afluftningsrør om nødvendigt - Kontrollér, at filterpose er tør og rengjort - Er et evt. maks. indblæsningstryk angivet synligt Efter påfyldning: - Fjern og rens filterposen - Montér evt. lukkelåg på indblæsnings- og afluftningsrør Området omkring silo og kedel skal holdes rent for støv 8. Myndighedsregler Brandteknisk vejledning nr. 32 Biobrændselsfyrede centralvarmekedler (BTV 32) Vejledning, der angiver retningslinier for at opstille biokedelanlæg på en brandsikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Vejledningen kan købes via 8

9 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Bekendtgørelsen iværksætter det såkaldte ATEX-direktiv, som pålægger alle arbejdsgivere en pligt til at gennemgå virksomheden med henblik på at identificere, klassificere og afmærke de eksplosionsfarlige områder på virksomheden. Fabrikanten af udstyret til biobrændselsanlæg, herunder siloanlæg, skal lave en risikovurdering af anlægget i henhold til Maskindirektivet. Hvis en eksplosionsfare ikke kan imødegås ved anlægget, skal materiellet i så fald opfylde ATEX-direktivet. Et biobrændselsanlæg, som er forskriftsmæssigt indrettet, giver ved normalt brug ikke anledning til, at der kan opstå en eksplosiv atmosfære. ATEX-direktivet er ikke relevant ved siloer opstillet hos private. Bekendtgørelse nr. 475 og tilhørende vejledninger kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside 9. De mest stillede spørgsmål om siloanlæg til træpiller Hvordan bygger jeg en silo, og hvad koster det? Inden du bygger din egen silo, så få en pris på en færdig løsning. Prisen for den færdige løsning er ofte den samme som prisen for materialerne i en gør-det-selv løsning! Kan jeg anvende en bøjelig snegl som en slags støvsuger til at tømme et areal? Nej det kan du ikke! En bøjelig snegl skal have et leje i begge ender og være fastmonteret. En fast snegl kan godt anvendes med leje i kun en ende. Hvor langt kan jeg transportere med en snegl? Med en bøjelig snegl højst 18 meter lige ud. Ved mere end en 45 bøjning reduceres længden. Hvis der er stigning på sneglen, skal denne være straks efter indløbet på sneglen. Jo lavere stigning jo bedre. 30 er den maksimale stigning! Med en fast snegl højst 10 meter! Kan jeg lægge en almindelig sneglerende eller en rørsnegl med huller i ned i gulvet og fylde træpiller hen over? Nej, der vil løbe for meget til sneglen, og det vil stoppe til! Hvad gør jeg, når sneglen i min hjemmelavede silo er stoppet? (sneglen er stukket ind i siloen) Du bestiller en sugebil til at tømme siloen, eller går i gang med at tømme den med en skovl eller spand. Vi vil altid anbefale skot imellem træpiller og snegl i tilfælde af havari! Kan anlægget køre med alle størrelser træpiller? I siloen er der ingen problemer, men snegle er kun beregnet til piller med en diameter på 8 mm! Hvor stor en silo skal jeg vælge? Se side 7 dimensionering af silo Kan jeg sætte siloen i fyrrummet sammen med kedlen? Se side 3 silo i fyrrum 9

10 Hvordan skal jeg bygge min silo? Se side 6 selvbyggersilo? Hvor langt kan der blæses med træpillerne når de leveres? Se side 5 afstand fra vej til silo Hvor kan jeg placere min silo? Se afsnit 1 Lagring af træpiller Hvor meget vejer træpiller pr. m 3? 0,65 tons pr. m 3. Se side 7 dimensionering af silo Hvordan skal jeg lave min indblæsning? Se afsnit 3 indblæsning af træpiller 10. Yderligere oplysninger Flere oplysninger om silo- og biobrændselsanlæg kan fås via nedenstående links: under Medlemsoversigt - Leverandører af siloer, kedler mm. - Råd og vejledninger og ydelser fra skorstensfejere - Køb af Brandteknisk vejledning 32 Biobrændselsfyrede centralvarmekedler - Oversigt over godkendte energi- og miljømærkede biokedler Dansk Energi Brancheforening har endvidere udgivet: Forbrugerfolderen Problemfri opvarmning med biobrændsel, og Simpelt beregningsprogram for biokedler, som kan give et overslag på størrelsen af biokedlen og besparelsen ved fyring med træpiller. Begge kan hentes på under Publikationer 10

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006 Huskeliste unplugged.dk Det er fordelagtigt at købe træpiller i den kvalitet, som Dansk Energi Brancheforening anbefaler. leveres på paller eller med lastbil, der stiller krav til bl.a. tilkørselsforhold,

Læs mere

7. Distribution af træpiller

7. Distribution af træpiller 7. Distribution af træpiller I dette kapitel beskrives forskellige leveringsformer med vurdering af fordele og ulemper, samt en kort beskrivelse af distributionsforholdene i Danmark. 7.1 Leveringsformer

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse

Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse MAFA er eksperter i træpillehåndtering Mats Andersson MAFA, Ängelholm I mere end 50 år har vi i Ängelholm konstrueret, og produceret

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN Stokerfyr til korn og træpiller. ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN December 2008 Et stokerfyret biobrændselsfyr til træpiller eller korn koster fra 50.000 kr. og opefter afhængig af effektstørrelse, fabrikat,

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

11. Mindre træpilleanlæg

11. Mindre træpilleanlæg 11. Mindre træpilleanlæg Moderne træpillefyrede anlæg er indrettet til automatisk drift, således at brændselstilførsel og regulering af forbrændingen kræver et minimum af manuel indgriben. Derfor har træpillefyr

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250 Støvsugere / / er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om året. Støvet

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1 Som alle andre Nilfisk maskiner, er designet enestående med fokus på ergonomi og miljøvenlighed. Beholderkapaciteten er den største i klassen, hvilket betyder mindre spildtid på tømning af poser. vejer

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner BT Biopresser Din Danske leverandør af Oliepressere & Rensemaskiner Generelt for BT Biopresser Vi stræber efter at levere produkter af bedste kvalitet, samt energi effektive. Med en BT Biopresser kan du

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG FarmTest Kvæg nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 2 FODEROPBEVARING FarmTest nr. 63 April 2009 Titel Foderopbevaring Forfatter Anne Skøtt Jensen og Mads Urup

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

P1 Pellet. Pillekedel. P1 Pellet. www.froeling.com

P1 Pellet. Pillekedel. P1 Pellet. www.froeling.com P1 Pellet Pillekedel P1 Pellet www.froeling.com Opvarmning med piller Fröling har I næsten fem årtier beskæftiget sig med effektiv anvendelse af træ som brændseskilde. I dag er Fröling ensbetydende med

Læs mere

Anlæg for effektiv kornbehandling

Anlæg for effektiv kornbehandling Anlæg for effektiv kornbehandling og oplagring Ingen kan spå om fremtiden - men Kongskilde har en mening om den. Hvad vil Kongskilde Vi vil gøre det, vi er gode til, og det som vi har mange års erfaring

Læs mere

Badeloft Elegante badeværelser. Serviceguide

Badeloft Elegante badeværelser. Serviceguide Elegante badeværelser Serviceguide Mange tak for din tillid Kære Badeloft-kunde, mange tak, fordi du valgte et eller flere af vores produkter til dit badeværelse. Denne håndbog er en hjælp til transport

Læs mere

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning SENSSEED Temperatur og Temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering Anvendelse SENSSEED må kun anvendes til korn og frø på lager. 1 Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering.

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Armaflex Protect Rørgennembrydningsforsegling MK 6.10/1781

Armaflex Protect Rørgennembrydningsforsegling MK 6.10/1781 Oplysninger om installation af rørgennembrydningsforsegling "System Armaflex Protect" (se bilag 1 og 4) Isoleringen "Armaflex Protect" er indbygget centreret som et rør eller en plade omkring røret i gennembrydningszonen.

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg \\dmwclus\dmw_docs\1186949\988033_den gode energirådgivning M5 Biobrændsler.doc 29-08-2007 Hvorfor, hvor og hvornår er biobrændsel relevant?...2 Anlægstyper...3 Økonomi...5

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 - DK 9560 Hadsund Tel: +45 72 18 21 20 - Fax: +45 72 18 21 11

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 - DK 9560 Hadsund Tel: +45 72 18 21 20 - Fax: +45 72 18 21 11 Våd-/tørsuger til krævende rengøring og opsamling af farligt støv. Jo vanskeligere rengøring, jo bedre skal støvsugeren være. Derfor designet af ATTIX 9 SD gennemarbejdet omhyggeligt. Med en luftmængde

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere