Siloanlæg til træpiller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siloanlæg til træpiller"

Transkript

1 Teknisk vejledning Siloanlæg til træpiller Juli 2007 Udgivet af Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej Glostrup Tlf

2 Siloanlæg til træpiller 1. Lagring af træpiller Anlæg til lagring af træpiller i forbindelse med biokedelanlæg kan etableres på flere forskellige måder, afhængigt af blandt andet det aktuelle behov eller valg af lagerstørrelse, placeringsmuligheder og den ønskede grad af automatisering i anlægget. Før anlægget vælges og etableres, er det vigtigt at være opmærksom på opbygnings- og funktionsprincipper og ikke mindst installationskravene for de forskellige anlægstyper. - brændselsmagasin Til små biokedelanlæg i f.eks. énfamiliehuse, hvor der er begrænset plads til rådighed, anvendes ofte kedler med et brændselsmagasin, sammenbygget til én enhed. Et separat brændselsmagasin i fyrrummet er dog også en mulighed. I begge tilfælde skal der mellem kedel og brændselsmagasin være mindst én sikkerhedsindretning mod tilbagebrænding. Ved brændselsmagasiner over 0,75 m 3 skal fyrrummet være en selvstændig brandcelle. Tag kontakt til den lokale skorstensfejer for nærmere oplysninger omkring størrelse og placering af pilleopbevaring. Det er skorstensfejeren, der skal godkende installationen til slut. Brændselsmagasinet kan fødes med træpiller fra sække eller fra et forbrugslager. Læs mere i afsnittene: 2 og 6. Kedel og brændselsmagasin som én unit (ill. BAXI) - forbrugslager, generelt Forbrugslageret af træpiller er normalt enten i en silo eller i sække, men kan også være fritliggende indendørs. Fritliggende lager, som kræver ganske særlige forhold, er ikke nærmere omtalt i denne vejledning. Sække bruges almindeligvis kun til små anlæg, og kedlen fødes manuelt via brændselsmagasinet. Fødes kedlen fra en silo via brændselsmagasinet, skal der mellem silo og magasin være et selvlukkende afspærringsspjæld. Fødes direkte fra siloen, skal der være to uafhængige sikkerhedsindretninger. 2

3 Siloer skal placeres i henhold til Brandteknisk Vejledning BTV 32: Biobrændselsfyrede centralvarmekedler. Læs mere i afsnittene: 2, 3, 4 og 5. Siloer findes præfabrikerede til ethvert behov - silo i fyrrum En træpillesilo i et fyrrum må højst være 4 m 3. Brændselsmagasinet og siloen må tilsammen højst være 4,75 m 3. Læs mere om anlægstypen i afsnittene: 2, 3, 4 og 5. - silo i separat rum i bygning Ved siloer over 4 m 3 i samme bygning som fyrrummet, skal fyrrummet være en selvstændig brandcelle, og siloen placeres i et andet rum. Naborum: Transportsystemet fra siloen skal have en brandmæssig sikkerhedsindretning ved vægadskillelsen mellem naborum og fyrrum, og der skal lukkes tæt omkring røret, så væggens brandmæssige egenskaber ikke forringes. Hvis transportrøret er ubrændbart og med lysning under 0,02 m 2 Ø160 mm, eller med ubrændbar snegl og lysning under 0,03 m 2 Ø200 mm, kræves ikke yderligere sikringer ved væggen. Siloanlæg med etagegennemførelse af transportsystem (ill. BAXI) Overliggende rum: Transportsystemet fra siloen skal have en brandmæssig sikkerhedsindretning (ikke vandoverrisling) ved etageadskillelsen mellem det overliggende rum og fyrrum, og der skal lukkes tæt omkring røret, så væggens brandmæssige egenskaber ikke forringes. Øvrige sikringer mellem silo og brændselsmagasin/kedlen skal fortsat etableres. Læs mere om anlægstypen i afsnittene: 2, 3, 4 og 6. 3

4 - siloer i det fri Siloer over 4 m 3 i det fri eller under halvtag skal placeres mindst 2,5 m fra skel og 2,5 m fra bygninger med mindre særlige brandmæssige foranstaltninger etableres. Derudover skal lokale krav herunder brand- og lokalplan overholdes. Udendørs silo med transportsystem ind i bygning (ill. BAXI) Brandsikringer mellem silo og brændselsmagasin/kedlen, herunder transportsystemets gennemførelse af ydermur, skal etableres i henhold til BTV 32. Læs mere om anlægstypen i afsnittene: 2, 3, 4 og Levering af træpiller - levering og adgangsforhold Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke leveringsmuligheder der findes, når biobrændselsanlægget planlægges. Følgende former for levering af træpiller er mulige: Levering af træpiller på paller eller med lastbil (bulk). 4

5 Hvis man planlægger levering af større læs ad gangen, skal tilkørselsforholdene være egnede. F.eks. skal der være kørefast underlag ved levering på pallevogn (jord, grus eller perlesten er ikke kørefast). Sker leveringen med lastbil, som oftest vejer mellem 15 og 25 tons, er kravene endnu større til underlag og pladsforhold, så pillerne kan tippes af eller blæses ind. Husk, at kunden skal sørge for, at tilkørslen om vinteren er ryddet for sne og er gruset. - afstand fra vej til silo Træpiller har nemt ved at blive slået i stykker eller blive til smuld og støv. Derfor skal træpiller behandles med omtanke og varsomhed, når de håndteres og transporteres. Indblæsningsvejen fra tankvogn til silo skal derfor være så kort som muligt. Længden på indblæsningsslange må højst være 20 m. Der skal altid anvendes permanente, glatte rør. Se højst tilladte afstande i figuren. Afstande fra tankvogn til silo. 3. Indblæsning af træpiller - indblæsningstryk Indblæsningstrykket må højst være 0,5 bar. - rør, tilkoblinger, bøjninger Indblæsningsrør skal være 102/127 mm Ø. Koblinger skal være dansk tankvognskobling. Ved tilkobling til rør anbefales indblæsningsstuts placeret mellem 130 og 150 cm over terræn. Rørbøjninger skal have størst mulig radius og mindst på 2,5 gange rørets diameter. Godstykkelsen skal minimum være 3,5 mm i korte bøjninger og minimum 2 mm ved større radius (600 mm og opefter). Antallet af rørbøjninger, samlinger og kanter i indblæsningsvejen skal minimeres mest muligt. Plastrør må ikke anvendes, da de skaber statisk elektricitet. - nedbremsning Farten på træpillerne skal bremses, inden de rammer bagvæggen i siloen, for at undgå, at de går i stykker og bliver til smuld. Hvis afstanden i siloen fra indblæsning til bagvæggen er under 2 m, skal der etableres nedbremsning af pillerne. For eksempel kan en trompettragt eller en større rørdiameter på den sidste del før siloen anvendes. Indblæsningen må heller ikke placeres nærmere silotaget end 0,15-0,20 m. 5

6 Et Ø102 mm rør eller en indblæsningsrende med lave kanter bremser farten meget skånsomt. Ved siloer under 3m's bredde kan renden gå helt til bagvæggen, ved over 3 m's bredde kan afsluttes 2/3 inde i siloen. Nedbremsning kan også opnås ved at lade træpillerne passere igennem en cyklon placeret ved indblæsningen i toppen af siloen. Indblæsning lodret ned i siloen uden cyklon kan ikke anbefales, da det giver for meget smuld. Cyklon placeret ved indblæsningen i toppen af siloen. - afluftning, støvfilter Indblæsningsluften, som bringer pillerne til siloen og bruges til at tømme slange og rør, skal føres til det fri gennem et afluftningsrør. Ellers kan overtrykket på op til 0,1 bar (1 tons/m 2 ) beskadige siloen. Afluftningsrøret skal være mindst 0,4 m 2, f.eks. 2 stk. Ø 160 mm rør, og placeres i toppen af siloen, dog mindst 5 cm fra indblæsningen. Overholdes dette, er det lettere at holde siloen tæt for støv. Afluftningsrøret kan forsynes med en filterpose for at opnå en støvfri påfyldning af siloen. Afluftning uden filter kan give støvgener. Undgå at føre afluftning gennem områder i bygningen, hvor der er beboelse, for at undgå lugt fra træpillerne. 4. Træpillesiloer - silotyper og -størrelser Træpiller kan opbevares i siloer af vidt forskellig størrelse. Fra ganske små præfabrikerede siloer, som fyldes med sække, til store siloer, som fyldes via lastbil. Store siloer kan afhængig af størrelse og installationsforhold være præfabrikerede eller opbygget på stedet. En god silo beskytter træpillerne mod fugt, er tæt og har en god ventilation og afluftning. Hældingen på silovæggene ned mod bundsneglen bør være over En stejlere hældning gør beholderen selvtømmende, og en mindre hældning kan give behov for manuel tømning af den sidste del af indholdet i siloen. - selvbyggersilo? Der findes flere leverandører af beholdere og siloer, som kan levere færdige anlæg til ethvert behov. Det kan ikke anbefales selv at bygge sin beholder/silo, da prisen for byggematerialer oftest vil overstige en præfabrikeret silo. Desuden kan det være svært for en ikke-professionel at overskue alle gældende myndighedsregler, og der kan være uheldige brandforsikringsmæssige konsekvenser. Endelig er der også en række vigtige konstruktionsforhold, der skal tages højde for, hvor ikkeprofessionelle mangler den nødvendige erfaring. 6

7 - dimensionering af silo Udgangspunktet for beholderens/siloens mulige størrelse er energiforbrugets størrelse, de fysiske rammer og som nævnt tilkørselsforholdene. Et årligt olieforbrug i et énfamiliehus på 2500 l olie svarer til ca kg eller 5.5 tons træpiller. Vægtfylden på træpiller er ca. 0,65 tons/m 3, dvs. der skal bruges ca. 8,5 m 3 træpiller pr. år. Den mest bekvemme og billigste løsning er en silo, som mindst kan tage imod 3 tons træpiller ad gangen, såfremt plads- og tilkørselsforholdene ellers er til stede. 3 tons træpiller fylder godt 4,5 m 3, så siloen skal være 5-6 m 3, som så kan klare behovet ved 1-2 fyldninger om året. En silo af denne størrelse skal anbringes i et særskilt rum eller udendørs. - siloudstyr Siloen kan forsynes med en kapacitiv føler som overfyldningssikring. Sikringen kobles til en for chaufføren synlig alarmlampe, der lyser, når siloen er fuld. Siloen bør forsynes med en fjederbelastet overtryksluge, der åbner ved overtryk, som kan skade siloen. Siloen bør have en god ventilation. Ventilationen skal udføres, så luften fra siloen ikke trænger ind i beboelsesafdelingen. Evt. sikres den nødvendige ventilation med et mekanisk blæsersystem. Siloens bundsnegl placeres på det laveste punkt i siloen, helst i en særlig sneglebund, som gør det muligt at lave service og reparationer, uden at siloen skal tømmes. 5. Transportsystemer Transport af træpiller fra silo og videre til brændselsmagasin eller kedel sker via faste eller fleksible rør af forskellige dimensioner efter behovet. Fremføringen af træpiller i rørsystemet sker ved hjælp af blæseluft, vacuum, faste rørsnegle eller fleksible sneglesystemer. Ved siloer placeret i rum over fyrrummet kan et faldrør dog anvendes. - sneglesystemer I dag er sneglesystemer det mest almindelige i Danmark, men luft/vacuum er ved at vinde frem. Med sneglesystemer er der begrænsninger i transportvejens mulige længde, og stigningsvinklen kan ikke overstige 45 0 for flexsnegle og 60 0 for rørsnegle. Endvidere bør sneglesystemer køre med så lav hastighed som muligt for at skåne træpillerne og undgå gnistdannelse. Ved manuelt styret opfyldning af brændselsmagasin kan en rørsnegl dog med fordel anvendes for at opnå hurtig fyldning. 7

8 Som udgangspunkt bør en erfaren leverandør/installatør involveres i etableringen af transportsystemer til træpiller, ikke mindst ved sneglesystemer, for at sikre et korrekt dimensioneret og driftspålideligt system. Der findes manuelle og automatiske styringer til fødesystemer. Kontakt en leverandør for nærmere oplysninger. 6. Brændselsmagasin Et brændselsmagasin er en beholder, som normalt indeholder træpiller op til ca. en uges forbrug med fuld kedelbelastning. Beholderen indgår i en samlet enhed med kedlen, sammenkoblet med en stoker. Brændselsmagasinet skal være udført i stål med tætsluttende låg med lukkeanordning, som holder låget tilspændt. Ved åbning af låget skal brændselstilførslen afbrydes. 7. Drift og vedligeholdelse Et træpillesiloanlæg bør årligt gennemgås af en anerkendt leverandør for at opretholde en sikker og pålidelig drift uden uhensigtsmæssige driftsstop. Siloer og transportsystem bør køres tomme en gang om året og rengøres for smuld og gamle rester, så driftsstop på snegl og brænder undgås. Hvis anlægget er ude af drift i perioder, bør snegle køres tomme for at undgå, at træpiller i snegle suger fugt og skaber risiko for, at anlægget kører fast ved start. Ved påfyldning af træpiller bør følgende udføres: Før påfyldning: - Kontrollér og rens afluftningsrør om nødvendigt - Kontrollér, at filterpose er tør og rengjort - Er et evt. maks. indblæsningstryk angivet synligt Efter påfyldning: - Fjern og rens filterposen - Montér evt. lukkelåg på indblæsnings- og afluftningsrør Området omkring silo og kedel skal holdes rent for støv 8. Myndighedsregler Brandteknisk vejledning nr. 32 Biobrændselsfyrede centralvarmekedler (BTV 32) Vejledning, der angiver retningslinier for at opstille biokedelanlæg på en brandsikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Vejledningen kan købes via 8

9 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Bekendtgørelsen iværksætter det såkaldte ATEX-direktiv, som pålægger alle arbejdsgivere en pligt til at gennemgå virksomheden med henblik på at identificere, klassificere og afmærke de eksplosionsfarlige områder på virksomheden. Fabrikanten af udstyret til biobrændselsanlæg, herunder siloanlæg, skal lave en risikovurdering af anlægget i henhold til Maskindirektivet. Hvis en eksplosionsfare ikke kan imødegås ved anlægget, skal materiellet i så fald opfylde ATEX-direktivet. Et biobrændselsanlæg, som er forskriftsmæssigt indrettet, giver ved normalt brug ikke anledning til, at der kan opstå en eksplosiv atmosfære. ATEX-direktivet er ikke relevant ved siloer opstillet hos private. Bekendtgørelse nr. 475 og tilhørende vejledninger kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside 9. De mest stillede spørgsmål om siloanlæg til træpiller Hvordan bygger jeg en silo, og hvad koster det? Inden du bygger din egen silo, så få en pris på en færdig løsning. Prisen for den færdige løsning er ofte den samme som prisen for materialerne i en gør-det-selv løsning! Kan jeg anvende en bøjelig snegl som en slags støvsuger til at tømme et areal? Nej det kan du ikke! En bøjelig snegl skal have et leje i begge ender og være fastmonteret. En fast snegl kan godt anvendes med leje i kun en ende. Hvor langt kan jeg transportere med en snegl? Med en bøjelig snegl højst 18 meter lige ud. Ved mere end en 45 bøjning reduceres længden. Hvis der er stigning på sneglen, skal denne være straks efter indløbet på sneglen. Jo lavere stigning jo bedre. 30 er den maksimale stigning! Med en fast snegl højst 10 meter! Kan jeg lægge en almindelig sneglerende eller en rørsnegl med huller i ned i gulvet og fylde træpiller hen over? Nej, der vil løbe for meget til sneglen, og det vil stoppe til! Hvad gør jeg, når sneglen i min hjemmelavede silo er stoppet? (sneglen er stukket ind i siloen) Du bestiller en sugebil til at tømme siloen, eller går i gang med at tømme den med en skovl eller spand. Vi vil altid anbefale skot imellem træpiller og snegl i tilfælde af havari! Kan anlægget køre med alle størrelser træpiller? I siloen er der ingen problemer, men snegle er kun beregnet til piller med en diameter på 8 mm! Hvor stor en silo skal jeg vælge? Se side 7 dimensionering af silo Kan jeg sætte siloen i fyrrummet sammen med kedlen? Se side 3 silo i fyrrum 9

10 Hvordan skal jeg bygge min silo? Se side 6 selvbyggersilo? Hvor langt kan der blæses med træpillerne når de leveres? Se side 5 afstand fra vej til silo Hvor kan jeg placere min silo? Se afsnit 1 Lagring af træpiller Hvor meget vejer træpiller pr. m 3? 0,65 tons pr. m 3. Se side 7 dimensionering af silo Hvordan skal jeg lave min indblæsning? Se afsnit 3 indblæsning af træpiller 10. Yderligere oplysninger Flere oplysninger om silo- og biobrændselsanlæg kan fås via nedenstående links: under Medlemsoversigt - Leverandører af siloer, kedler mm. - Råd og vejledninger og ydelser fra skorstensfejere - Køb af Brandteknisk vejledning 32 Biobrændselsfyrede centralvarmekedler - Oversigt over godkendte energi- og miljømærkede biokedler Dansk Energi Brancheforening har endvidere udgivet: Forbrugerfolderen Problemfri opvarmning med biobrændsel, og Simpelt beregningsprogram for biokedler, som kan give et overslag på størrelsen af biokedlen og besparelsen ved fyring med træpiller. Begge kan hentes på under Publikationer 10

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006 Huskeliste unplugged.dk Det er fordelagtigt at købe træpiller i den kvalitet, som Dansk Energi Brancheforening anbefaler. leveres på paller eller med lastbil, der stiller krav til bl.a. tilkørselsforhold,

Læs mere

7. Distribution af træpiller

7. Distribution af træpiller 7. Distribution af træpiller I dette kapitel beskrives forskellige leveringsformer med vurdering af fordele og ulemper, samt en kort beskrivelse af distributionsforholdene i Danmark. 7.1 Leveringsformer

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Pillekedel SK 14/28 Biobrændsel Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Effektiv reduktion af udgifter og miljøbelastning Med en usædvanlig komfortabel fuldautomatisk pillekedel fra BAXI. Pluspunkter,

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

6. Transportsystemer til økologisk korn

6. Transportsystemer til økologisk korn 6. Transportsystemer til økologisk korn Den interne transport af kornet kan udføres på mange forskellige måder. Der kan vælges mellem følgende systemer: Lufttransport Elevatortransport Snegletransport

Læs mere

Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK Version 2.000001 RTB - Ready To Burn Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning,

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

Kedlen. Fakta. Du er her

Kedlen. Fakta. Du er her Kedlen For at varmen fra ovn (ca. 1050 ) kan blive til varme i radiatorerne derhjemme, skal røgens varme opvarme fjernvarmevandet. Det sker i kedlen, hvor vandet bliver tvunget rundt i et rørsystem på

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler 9. Fyringsteknik Mindre træpillefyringsanlæg kan groft opdeles i følgende hovedtyper: Kompaktkedler, hvor brændselsmagasin, fyringssystem og kedel udgør en sammenbygget enhed Løse stokere med integreret

Læs mere

Værd at vide om brandslukning i edb-rum

Værd at vide om brandslukning i edb-rum Værd at vide om brandslukning i edb-rum Building Technologies Værd at vide om brandslukning Brandsikring skaber tryghed og beskytter mennesker og værdier. En brand kan være en af de mest uoverskuelige

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse

Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse MAFA er eksperter i træpillehåndtering Mats Andersson MAFA, Ängelholm I mere end 50 år har vi i Ängelholm konstrueret, og produceret

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250 Støvsugere / / er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om året. Støvet

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Mekanisk korntransport

Mekanisk korntransport Mekanisk korntransport Effektive mekaniske transportløsninger KBE kopelevatorer Kompakt drevløsning med keglehjulsgear. Indløb på elevatorfod. Stram kopremmen ved at justere remhjulet i elevatorfoden.

Læs mere

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN Stokerfyr til korn og træpiller. ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN December 2008 Et stokerfyret biobrændselsfyr til træpiller eller korn koster fra 50.000 kr. og opefter afhængig af effektstørrelse, fabrikat,

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

11. Mindre træpilleanlæg

11. Mindre træpilleanlæg 11. Mindre træpilleanlæg Moderne træpillefyrede anlæg er indrettet til automatisk drift, således at brændselstilførsel og regulering af forbrændingen kræver et minimum af manuel indgriben. Derfor har træpillefyr

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Brugsvejledning til Team-Track

Brugsvejledning til Team-Track Brugsvejledning til Team-Track Checkliste Team-Track Team-Track en er en luftspringbane, som har to specialblæsere. Den ene er en fylde-blæser, som fylder Team-Track en med luft. Når den ikke kan blæse

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller

Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller 12. juli 2012 Peggy Friis Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller Indhold Indledning... 2 Forhold i forbindelse med uheld ved vindmøller... 3 Arbejdsulykke & akut sygdom... 3 Løbskkørsel/havari

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Skema til risikoanalyse i forbindelse med ny-anlæg og ændringer, MAKS instruktionen I 15-01

Skema til risikoanalyse i forbindelse med ny-anlæg og ændringer, MAKS instruktionen I 15-01 Skema til risikoanalyse i forbindelse med ny-anlæg og ændringer, MAKS instruktionen I 15-01 Beskrivelse af påtænkt ændring: Placering af 50m 3 letolietank vest for Blok 2. Dato: 09/09-2013 Opgaveansvarlig:

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012)

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012) Indledning. Gemt lidt af vejen, men skal være nem at finde, var tidligere udgangspunktet for etableringen af en sådan facilitet. I dag er det store udvalg af flotte og passende materialer med til, at udslagskummen

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Intelligent Air - over hele verden

Intelligent Air - over hele verden DK QF-RØRSYSTEM Intelligent Air - over hele verden Dantherm Filtration er blandt de førende leverandører af luftrensningsanlæg til mange forskellige brancher over hele verden. Dantherm Filtration fokuserer

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Industrielle støvsugere AERO 26

Industrielle støvsugere AERO 26 Kompakte våd-/tørsugere med filterrengøring Produkt fakta AERO 26 er kompakt og nem at anvende - det ideelle valg til mindre rengøringsopgaver på værkstedet eller ude hos kunden. En letvægtsmaskine til

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner BT Biopresser Din Danske leverandør af Oliepressere & Rensemaskiner Generelt for BT Biopresser Vi stræber efter at levere produkter af bedste kvalitet, samt energi effektive. Med en BT Biopresser kan du

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere