Boligmarkedet - nye behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligmarkedet - nye behov"

Transkript

1 Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel med forskellige alternativer, som tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger til år Udviklingen i de forhold der påvirker boligefterspørgslen, viser: at unge flytter senere hjemmefra der bliver lidt færre parfamilier der bliver flere enlige med og uden børn (flere husstande) parfamilier bor i langt højere grad end enlige i ejerboliger unge og ældre bor i højere grad end de midaldrende i lejeboliger. Der skal årligt bygges boliger afledt af ændringer i befolkningstallet. Hertil kommer nybyggeri, der opføres som erstatning for nedlæggelse af et stigende antal forældede boliger. Der vil ske store forskydninger på boligmarkedet, når den midaldrende parcelhus-generation rykker ind i lejeboliger og andelsboliger. Fremtidens ældre vil utvivlsomt også stille store krav til boligen i den tredje alder. Medfinansiering kunne bruges til at imødekomme de nye ældres boligkrav. En mulighed for en ny boligtype kunne være parcelhuse udlejet af almene boligselskaber. I 2030 bliver der en boligefterspørgsel på yderligere boliger. Indgåelse af færre parforhold kan betyde en boligefterspørgslen på boliger i Flere ældre og enlige øger behovet for lejeboliger og andelsboliger. Efterspørgsel efter lejeboliger og andelsboliger ventes at stige stærkere end for ejerboliger. Emilieparken, Sct. Hans Gade. Ombygning og indretning af boliger i tidligere erhvervsejendom. Plus Pak på hjørnet af Tolderlundsvej og Sct. Hans Gade bliver ombygget til familie- ældre- og plejeboliger. 20

2 Boligpolitik - fremtidens befolkningssammensætning (Byforum er en bypolitisk tænketank nedsat af den tidligere by- og boligminister Lotte Bundsgaard). BYFORUM bad i foråret 2001 AKF (Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut) og By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut) om at gennemføre en undersøgelse, der kunne afdække flyttemønstre på det danske boligmarked og belyse fremtidens boligbehov og ønsker. Især var det målet, at se på særlige gruppers situation: unge familier, ældre, enlige, socialt udsatte grupper og indvandrere. Byforums hovedkonklusionen er: det er nødvendigt at skabe og videreudvikle et varieret boligmarked forskellige mennesker har forskellige boligønsker vi er i stigende grad individualister mobiliteten på det danske boligmarked er ikke tilstrækkelig boliger målrettet til bestemte grupper kan sætte gang i flyttekæderne de seneste 20 år er der sket væsentlige forbedringer af både boligstandard og boligudbud ældres ønsker og forventninger til bosætningen er differentieret de ældre strømmer ikke til de større byers centre. De ældres ønsker til fremtidig bosætning adskiller sig ikke drastisk fra deres nuværende boligsituation. De fleste ældre lokaliseret i forstadsområder eller i mindre og mellemstore byer foretrækker at blive, hvor deres netværk er de unge, de enlige forsørgere og kontanthjælpsmodtagere har kun fået begrænset glæde af de generelle forbedringer på boligmarkedet indvandrerne har fået bedre boligforhold, men bor stadig i relativt små boliger flere unge bliver boende længere tid hjemme unge der vil flytte hjemmefra er interesserede i at bo i almene medejerboliger folk pendler i dag længere og mere mellem bolig og arbejde, og dette gør stadigt nye områder til attraktive boligområder. Vollsmose, Egeparken - beboerhus og almene boliger. Analyser af situationen på boligmarkedet Boligselskabernes Landsforening har september 2000 udarbejdet en omfattende registeranalyse, hvori alle familier i Danmark indgår med oplysninger om boligform, familietype, alder, socioøkonomisk gruppe, uddannelse, etnisk oprindelse samt indkomst- og formueforhold. Materialet er geografisk opdelt på kommuner. I analysen indgår der oplysninger for 1991 og De seneste 25 års erfaringer har vist, at problemerne med en stadig svagere beboersammensætning i visse boligområder snarere synes at være et langsigtet udviklingstræk, som siden begyndelsen af 1970 erne har ført til en stadig større social opdeling af boligmarkedet. Beboerne i de almene boliger har fået en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, de har haft en ringere indkomstudvikling, lavere formuer, og de er mere afhængige af de offentlige indkomstoverførsler. Udviklingen fra 1991 til 1997 har vist: der er blevet flere enlige med og uden børn i de almene boliger fra 1991 til 1997 er der kommet flere parfamilier med børn i de almene boliger i udlejningsboliger og andelsboliger er en stor andel af familierne enlige andelen af parfamilier er stor i ejerboligerne parfamilierne med børn er samlet i ejerboligerne de fleste familier med anden etnisk baggrund end dansk især fra de mindre udviklede lande bor i almene boliger. I 1997 var ca. 16 pct. af parfamilierne i de almene boliger fra mindre udviklede lande 21

3 fra 1991 til 1997 er antallet af familier fra Eksjugoslavien steget med knap , og over halvdelen af dem er kommet til at bo i almene boliger. der bor flere uden arbejde i de almene boliger end i nogle af de øvrige boligformer, og andelen af beskæftigede er faldet fra 1991 til 1997 under 50 procent af de årige i de etniske grupper er i arbejde.et lignende mønster ses for de enlige familier. familier med de laveste uddannelser bor i almene boliger. Stigningen i antallet af parfamilier med børn i de almene boliger er ikke et udtryk for, at økonomisk stærke børnefamilier nu er begyndt at foretrække de almene boliger. En ny gruppe af økonomisk svage parfamilier med børn er tværtimod begyndt at vokse i de almene boliger - familier med anden etnisk baggrund end dansk og deres efterkommere fra mindre udviklede lande med beskeden uddannelse og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. at vi udvikler koncepter for blandede byggerier, hvor man f.eks. blander ustøttede andelsboliger med almene boliger. Tryghed og service skal være nøgleordene. Ny langtidsbefolkningsprognose Danmarks Statistiks seneste befolkningsprognose fra maj 2001 rækker frem til Disse tendenser vil slå kraftigt igennem: i de kommende 40 år vil folketallet i Danmark vokse med i alt personer i 2001 er folketallet , og det vil i 2040 nå op på mennesker. En stigning på 16 procent antallet af ældre vil stige dramatisk. Gruppen over 65 år vil vokse med mere end 70 procent, fra i 2001 til i En stigning på i alt ældre Danmark vil blive langt mere multietnisk antallet af personer i den arbejdsduelige alder fra 25 til 64 år vil stort set være uændret i perioden. Prognosen viser dog et svagt fald på personer. 22 Boligselskabernes landsforening anbefaler følgende: at vi iværksætter et storstilet program for at bringe en halv million almene boliger i overensstemmelse med fremtidens kvalitetskrav. Der er behov for en offensiv bypolitik, og ikke mindst de fremtidige dispositionsfonde kan være et aktivt led heri at vi går forrest i introduktionen af variationer over den almene boligform også i medejerskab, og ved en bredere og mere fleksibel service. Visionen skal være demokratisk styret med mange forskellige grader af medejerskab at vi gør en væsentlig indsats for at styrke betjeningen af den enkelte beboer, herunder ved fortsat udvikling af råderetten at vi lokalt drøfter indholdet af udlejningsreglerne, herunder oprykningsretten. At fastholde staten og kommunerne på deres ansvar for løsningen af den boligsociale opgave at vi skaber øget politisk forståelse for, at mængden af boliger til rådighed for samfundet skal øges f.eks. ved et krav om en vis andel af lejeboliger med offentlig anvisningsret i al fremtidig boligbyggeri er veje til at opnå dette Byggeri på Rugmarken.

4 Det fremtidige boligbehov i Odense Boligudbygningen i Odense - behersket vækst Ifølge befolkningsprognosen fra 2002 for Odense kommune vil der om 10 år i 2012 være ca flere indbyggere. Der bliver alene flere årige. Det er derfor meget relevant, at boligudbygningen retter sig mod behovet for seniorboliger. Antallet af årige ventes at stige med ca , mens der ventes ca. 350 flere 80+ årige. Der vil derfor også være et behov for flere plejeboliger i de næste 10 år. Der bliver ca færre unge årige. Det opvejes kun delvis af en stigning på ca flere årige. Behovet for ungdomsboliger vil være meget beskedent, især da de årige ofte bor hjemme. Tilflytningen af unge studerende kan imidlertid udløse et beskedent behov for ungdomsboliger. Antallet af årige ventes at falde med ca Antallet af 0-6 årige ventes ligeledes at falde med Der forventes en fortsat fraflytning af unge børnefamilier Befolkningsprognose årige årige årige 80+ årige Familier flytter fra Odense Flyttemønsterrapporten (Flyttemønster og boligpolitik i Odense Kommune, maj 2001) viste, at fraflytterne typisk var familier med eller uden børn, hvor de voksne er år. Familierne, der flytter, har jobs og bor ofte i lejlighed i Odense. Blandt ledere og lønmodtagere på mellem og højt niveau var der ca. 500 flere fraflyttere end tilflyttere. Man flytter ofte til en af nabokommunerne. Boligudbygning på beskedent niveau De sidst 10 års boligudbygning viser, at tilvæksten i boligbestanden er faldet fra ca boliger pr. år til under 300 boliger i Nybyggeriet har i denne periode udgjort mellem 300 og 600 boliger pr. år. Den egentlige årsag til den mere beskedne vækst i boligbestanden skyldes øvrige ændringer i boligbestanden - et stigende antal nedlagte boliger og at færre boliger skabes gennem byomdannelse. Gennem byfornyelse nedlægges flere små boliger, som erstattes af nye større moderne boliger. Gennem ændringer af bestående bygninger fremkom der 538 boliger i 1991, mens der i 2000 blev 65 færre boliger. Ændringer af bestående bygninger finder typisk sted ved byomdannelsesprojekter nær bymidten. Nedlæggelser af utidssvarende og udtjente boliger sker også typisk i de ældste bydele. Boligtilvæksten er altså blevet mindre i de ældste bydele Befolkningsprognose 2002/12 - alternativer flere fødsler Alternativ få fødsler hovedforløb Beboede boliger Boliger nedlagt/skabt i bestående bygninger Nye opførte boliger Ændringer i samlet boligbestand Odense Kommunes befolkningsprognose forventer få fødsler frem til år Ændres forudsætningerne fra få til flere fødsler viser befolkningsprognosen, at befolkningstallet i Odense i 2012 ville være vokset med mod forventede personer. Konsekvensen vil i første omgang være et større behov for familieboliger. (200)

5 ALLESØ LUMBY NÆSBYHOVED-BROBY STIGE SEDEN KORUP NÆSBY PÅRUP ODENSE BLOMMENSLYST AASUM DALUM HJALLESE FRAUGDE Opførte boliger parcelhuse rækkehuse lejligheder øvrige_boliger BELLINGE FANGEL De seneste 10 års byggeri. Der er opført få nye boliger i den vestlige og sydvestlige del af kommunen. Der er opført mange boliger i Villestofte, Seden Syd, Hjallese, Højby og Fraugde. Parcelhusbyggeriet har været beskedent. Rækkehusbyggeriet har domineret i forstæderne. I bymidten, de ældre boligkvarterer, Hjallese og Højby er der opført mange lejligheder. ALLESØ LUMBY NÆSBYHOVED-BROBY STIGE SEDEN KORUP NÆSBY PÅRUP ODENSE BLOMMENSLYST AASUM DALUM HJALLESE FRAUGDE Opførte boliger BELLINGE FANGEL Boligbyggeri I de seneste 4-5 år har byggeaktiviteten været størst i Hjallese, Åløkkekvarteret (Dæhnfeldt), Blangstedgård og Højby Syd. Der er kun opført få boliger i kommunens periferi.

6 Vurdering af boligbehovet i de næste 10 år I Odense er der en god efterspørgsel efter andelsboliger. Rækkehusbyggeriet har været i fremgang i de seneste år. Det vil derfor være naturligt, at en del af den fremtidige boligudbygning bliver andelsboliger i form af rækkehuse eller små fritliggende huse. Antallet af årige forventes at stige i de næste 10 år, der bør derfor skabes nye attraktive seniorboliger både i byen og i naturskønne områder. Gennem fortsat byomdannelse bør der også skabes attraktive almene familieboliger. Befolkningen over 67 år vokser fortsat, og der bliver derfor behov for flere plejeboliger. Odense er en af landets største uddannelsesbyer, det bør derfor sikres, at der er et passende udbud af ungdomsboliger på trods af udsigterne til et faldende antal unge. Den beskedne vækst i boligbestanden forventes at forsætte. Tendenser til at flere vælger at leve alene ventes at fortsætte. I de sidste 10 år er der netto skabt ca nye boliger, samtidig har der været en befolkningstilvækst på kun ca personer. I nedenståede fremskrivning anbefales en vækst i boligbestanden på 400 boliger pr. år. Væksten i boligbestanden beregnes som summen af nybyggeriet og boliger fremkommet ved ændringer i bestående bygninger - modregnet nedlagte og nedrevne boliger. Prognosen baseres på de sidste 10 års boligbyggeri, udviklingen i husstandsstørrelserne og den gældende befolkningsprognose. Især indgåelse af parforhold/skilsmisse kan påvirke boligbehovet. En aktiv boligpolitik kan sætte yderligere gang i boligbyggeriet og dermed øge befolkningsgrundlaget mere end forudset i befolkningsprognosen for Pæregrenen, Blangstedgård. En mere positiv fremskrivning for boligbestanden i Odense kan baseres på følgende forudsætninger (Fremskrivning maksimum): større befolkningstilvækst end ventet flere familier bliver boende i Odense flere får arbejde/uddannelse i Odense og flytter til byen mere byomdannelse/støttet byggeri i Odense. Omvendt kan en pessimistisk fremskrivning for boligbestanden baseres på disse forudsætninger (Fremskrivning minimum): flere fraflyttere dårligere beskæftigessituation færre byomdannelsesprojekter færre unge studerende flere boliger nedlægges. Boligbestand prognose ændringer pr år (anbefalet): (maximum) (minimum) Parcelhuse Rækkehuse Lejligheder Øvrige boliger Samlet Den forventede tilvækst i boligbestanden Øvrige boliger er her summen af antallet: stuehuse, kollegier, institutionsboliger og anden helårsbeboelse 25

7 Plejeboliger Det fremtidige behov for plejeboliger vil være forholdsvis stort, idet antallet af 80+årige er stigende. I langtidsprognosen forventes således en stigning i antallet af 80+årige på ca Ser man på befolkningsprognosen for Odense Kommune frem til 2005, forventes der en stigning i antallet af 80+årige på ca Skal dækningen svare til det nuværende niveau, skal der frem til 2005 etableres ca nye plejeboliger. Krav til arbejdsmiljøet betyder, at det vil være nødvendigt at renovere en betydelig del af kommunens utidssvarende plejeboliger, hvilket vil bevirke et væsentligt behov for erstatningsboliger. Til nærmere belysning af det reelle behov kan der være behov for at igangsætte en nærmere analyse af de eksisterende utidssvarende plejeboliger i Odense Kommune. Derudover er der behov for opførelse af erstatningsboliger i forbindelse med udløb af lejekontrakter for privatfinansierede ældreboliger. En del af de kommende erstatningsboliger bør bygges som plejeboliger for at opnå en større fleksibilitet i boligmassen. Det vurderes, at der indenfor de kommende ca. 4 år vil være behov for opførelse af 3 nye plejecentre med hver ca. 45 boliger. Placeringen af disse plejecentre undersøges løbende med baggrund i blandt andet befolkningsudviklingen. Nyt plejecenter, Albanigade. Ældreboliger Behovet for ældreboliger ventes i årerne at være faldende, idet befolkningsprognosen viser en nedgang i antallet af årige på ca Herefter stiger antallet dog frem til Frem til 2005 udløber ca. 280 lejekontrakter i forbindelse med privatfinansierede ældreboliger. Der skønnes imidlertid ikke at være et tilsvarende behov for erstatningsboliger, idet fordelingen mellem pleje- og ældreboliger ændres til en større vægtning af plejeboliger. Siden den store udbygning med ældreboliger fandt sted i 1980èrne er den generelle boligsituation forbedret væsentligt. De fleste af nutidens pensionister bor i betydelig bedre og mere ældreegnede boliger end tidligere. Behovet for nye ældreboliger vil derfor i fremtiden være begrænset. Generelt søges ældre- og plejeboliger dog opført så fleksibelt, at boligmassen kan tilpasses efter det aktuelle behov. Der forventes frem til 2005 at skulle opføres ca. 80 ældreboliger. 26

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Danskerne vil bo i de større byer

Danskerne vil bo i de større byer Jarmers Plads 2 1551 København V www.bvc.dk ISBN: 978-87-995617-5-9 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV April 2013 Danskerne vil bo i de større byer I 2040 vil det danske befolkningstal være vokset til

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

En befolkning deler sig op?

En befolkning deler sig op? En befolkning deler sig op? Anna Piil Damm, Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs En befolkning deler sig op? Med kommentarer og vurderinger af Rikke Hvilshøj Henrik Sass Larsen og Svein Blom

Læs mere

SBi 2006:01 Tryghed i parcelhusområder

SBi 2006:01 Tryghed i parcelhusområder SBi 2006:01 Tryghed i parcelhusområder Tryghed i parcelhusområder Helle Nørgaard Thorkild Ærø Simon Leth Nielsen SBi 2006:01 Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Tryghed i parcelhusområder Serietitel

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere