LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 75 Erhvervsområde ved Hjulby NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokaiplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger Lokalpianens bestemmelser 1. Lokalpianens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Vej- og stiforhold 6. Ledningsanlæg 7. Bebyggelsens omfang og placering 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 9. Ubebyggede arealer 10. Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 11. Grundejerforeninger 12. Servitutter 13. Tilladelse fra andre myndigheder 14. Dispensationer 15. Påtaleret 16. Vedtagelsespåtegning Bilag Kortbilag 1 - områdeafgrænsning Kortbilag 2 - områdeopdeling - bebyggelsesplan Kortbilag 3 - illistrationsplan Kortbilag 4 servitutophævelse

3 Lokalpianens redegørelse LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Lokalpianen omfatter et Ca. 27 ha stort areal beliggende ved Hjulby som vist på vedlagte bilag I. Arealet anvendes i dag til landbrugsformål. Lokaiplanen er udarbejdet på foranledning af ansøgning om tilladelse til at anvende området til erhvervsformål, primært transportorienterede erhverv. I området kan opføres bebyggelse til transportorienterede formål, industri, lager, kontor og værksteds virksomheder. Endvidere kan der opføres bebyggelse for forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de enkelte virksomheder, eller som naturligt hører hjemme i et erhvervsområde. I områdets sydvestlige hjørne kan tillades opført et hotel. I den anledning har Nyborg byråd vedtaget at udarbejde nærværende lokalpian samt kommuneplantillæg nr. 21, der udlægger arealet til erhvervsformål. Lokalpianen har til formål at skabe mulighed for erhvervsbebyggelse og fastlægge bestemmelser for bygningers udformning og placering. Ligeledes fastlægger b- kalpianen bestemmelser for afskærmende beplantning mod naboområderne. FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING Lokalpianen er i overensstemmelse med regionplan 89. Kornmuneplanlægning Lokalpianområdet er ikke medtaget i kommuneplan 84 for Nyborg kommune. Nyborg byråd har i den anledning vedtaget at udarbejde tillæg nr. 21 til kommuneplan 84, hvor rainmebestemmelserne for det ny erhvervsområde 1.E.9 fastlægges. Forslag til kommuneplantillægget fremlægges sideløbende med nærværende lokaiplan. Vedtagelse af tillægget til kommuneplanen er en forudsætning for lokalpianens endelige vedtagelse. Zonestatus Lokaiplanområdet er beliggende i landzone, men overføres til byzone ved lokalpianens endelige vedtagel se.

4 Landbrugsplanlægning Lokaiplanen omfatter arealer, pligt. der er pålagt landbrugs Landbrugsministeriet af landbrug spligten. ansøges om principiel ophævelse Traf ikforhold Trafikalt er området beliggende umiddelbart op til motorvej og 2 amtsveje, nemlig Hjulbyvej og Odensevej. Endvidere er der mulighed for jernbanespor til området. I regionplan 89 er anført, at byvækst kan give trafikale problemer, hvorfor vejbetjeningen skal indrettes, så vejsektorinteresserne skades mindst muligt. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Hjulbyvej (landevej 734) med tilslutning ca. 230 m nord for motor véjen. Ligeledes skal der etableres stiforbindelse fra området til cykelsti ved Odensevej (landevej 703) med tilslutning i km 25,600. Fyns Amt har i følgende: den anledning meddelt Nyborg kommune at der efter omstændighederne kan gives den efter vej lovens 80 fornødne dispensation fra adgangsbestemmelserne samt, at der i medfør af vejbovens 70 meddeles principiel godkendelse til den ny vejtilsutning til landevej 734 i dennes højre side i km 0,230, at der efter omstændighederne kan gives den efter vej lovens 80 fornødne dispensation fra adgangs bestemmelserne samt, at der i medfør af vejlovens 70 meddeles principiel godkendelse til den ny stitilslutning til landevej 703 i dennes højre side i km 25,600 på vilkår, at den eksisterende vej tilslutning af den private fællesvej Toftegårdsvej t til landevej 703 i dennes højre sude i km 25,665, lukkes senest santidig med ibrugtagningen af den nye vejtilslutning, at samtlige udgifter i forbindelse med arbejdernes gennemførelse, herunder udgifter til arealerhverv else, matrikulær berigtigelse samt berigtigelse af landevejsplan ved landinspektør samt til eventuel tinglysning af servitut.m.v. er landevejsbe styrelsen uvedkommende. Udgifter til vej- og stitilslutning er ligeledes Nyborg kommune uvedkommende. Vilkårene for tilslutningerne er angivet i nærværende lokalpians besteminmelser.

5 3 For at undersøttte områdets anvendelse til transport orienteret erhverv, bør området sporbetjenes. Spildevands forhold Området er beliggende uden for godkendt kboakopland jfr. kommunens spildevandspian, hvorfor der skal udarbejdes tillæg til spildevandspianen. Spildevand skal afledes til Nyborg Centralrenseanlæg. Vandforsyning Området skal vandforsynes af Nyborg kommunale vandforsyning. Nærmeste tilslutning er Hjulbybro vandværk, der er beliggende Ca m fra området. Varme forsyning Området er beliggende i umiddelbar nærhed af naturgas nettet og skal varmeforsynes herfra. Frednings forhold I henhold til oplysninger fra Nyborg Museum forefindes muligvis en Kongsgård på arealet. Den nøjagtige placering er ikke fastslået eller tinglyst. Bygge- og anlægsopgaver skal stoppes, og Nyborg Museum underrettes, hvis der konstateres fund, der kunne stadfæste en placering. På arealet er tinglyst fredning af et areal på 60 x 60 m, hvorpå en kirketomt er beliggende, arealet må ikke udnyttes, og i henhold til lov om naturfredning må der ikke inden for en afstand af 100 m foretages anlægsarbejde uden fredningsnævnets særlige godkendelse. Placering og cencurområde er vist på bilag 1. Da en del af lokalpianområdet er omfattet af naturfredningslovens skovbyggelinie, ansøges Skov- og Na turstyrelsen om at reducere skovbyggelinien, således at de forløber i skellet mellem bokalplanområdet og motor vejen. Jordbrugs forhold Med baggrund i områdets beliggenhed i forhold til o- verordnet vejnet og mulighed for sporbetjening og den ønskede anvendelse til virksomheder med stort transport behov har byrådet skønnet området velegnet til formålet. Ligeledes er byrådet af den opfattelse, at kommunen ikke råder over arealer med lignende anvendel seskvaliteter. Nyborg byråd mener derfor, at den erhvervsmæssige udnyttelse er vigtig for kommunen som helhed. Endvidere vil det efter byrådets opfattelse være muligt at drive den Ca. 30 ha store restejendom driftsmæssigt forsvarligt, selv om den er dårligere arronderet.

6 4 REDEGØRELSE FOR STØJFORHOLD. Virksomhedsstøj. I støjmæssig henseende kan lokalpianområdet beskrives som Erhvervs og industriområde med forbud mod generende virksomheder svarende til område type 2 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 i Ekstern støj fra virksomheder. Heraf følger, at der til hver enkelt virksomhed inden for lokalplanområdet stilles krav om, at støjbelastningen (Lr) ved virksomhedsskel skal overholde de vejledende grænseværdier, afhængigt af ugedag og tidspunkt på døgnet: 60/60/60 db(a). Der stilles desuden krav om, at støjbelastningen (L ) skal overholde grænseværdier 55/45/40 db(a) ved bo_r liger i det åbne land og grænseværdier 45/40/35 db(a) ved boligområder (bl.a. Hjulby). For virksomheder i zone III og V kræves endvidere, at støjbelastningen ved skel til et eventuelt hotel i område III skal overholde grænseværdier 55/45/40 db(a). I konsekvens heraf vil etablering af virksomheder i området forudsætte, at virksomhederne har så lavt ekstern støjafgivelse, at de vejledende grænseværdier overholdes. Trafikstøj. For et eventuelt hotel i område III stilles der ud over kravene til omkringliggende virksomheder også krav til trafikstøj. Bygningen skal ved udnyttelse af afstandsdæmpning, skærmvirkning eller facadeisolation udformes således, at støjniveauet LAe 24 ikke overstiger 30 db(a) i hotelværelser. q~ Udendørs opholdsarealer udformes således, at støjni veauet L ikke overstiger 55 db(a). Aeq(24) LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpianen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalpianen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

7 5 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokaiplanens bestemmelser under forudsætning af, at de ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalpianen. Mere væsentlige afvigelser fra bokaiplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalpian. Lokalpianen indeholder under afsnit 2.2 bestemmelser om, at lokalpianområdet overføres til byzone. Dette medfører, at ejere af ejendomme, der udnyttes land brugsmæssigt skal betale frigørelsesafgift af jordens værdistigning ved inddragelse i byzone. Frigørelsesafgiften forfalder til betaling månedsdagen efter, at den afgiftspligtige har modtaget meddelelse om afgiftens beregning. De nærmere retsvirkninger frem går bl.a. af lov om frigørelsesafgift.

8 Lokaiplanens bestemmelser 6 I henhold til kommuneplanboven (lov nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål at sikre omr.ådets anvendelse til erhvervsformål at sikre en fleksibel udstykning, der kan imødekomme forskellige ønsker til grundstørrelser og anvendelse at sikre, at der ikke indrettes beboelse i området at fastlægge bestemmelser for opførelse af hotel i områdets sydvestlige hjørne at minimere demiljømæssige gener for naboområderne mest muligt at sikre etablering af afskærmende beplantning mod naboområderne at sikre, at området ikke anvendes til særligt støj- og luftforurenende virksomheder at udlægge arealer til veje og stier at der åbnes mulighed for bebyggelse i højder på 8, 12, 17, 25 og 50 meter 2. OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokaiplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 9 b, 9 d, 10 a, 26 e og del af 9 a, alle Hjulby by, Nyborg, samt alle parceller, der efter den 1. september 1990 udstykkes fra nævnte del af ejendommen. 2.2 Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokaiplan overføres det under pkt. 2.1 nævnte område fra landzone til byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokaiplanområdet opdeles i områderne I til V som vist på kortbilag 2 og må kun anvendes til erhvervsformål. 3.2 Område I. Der må kun opføres bebyggelse til værksteds, lager- og fremstillingsvirksomhed med tilhøren-

9 7 de administration. Det er inden for området tilladt at indrette forretningsvirksomhed, som naturligt hører hjemme i et erhvervsområde. 3.3 Område II. Der må kun opføres bebyggelse til større industri, lager, transport og værkstedsvirksom hed med tilhørende administration. Det er inden for området tilladt at indrette forretningsvirksomhed, når de har tilknytning til de enkelte virksomheder. 3.4 Område III. Der må inden for området kun opføres bebyggelse til lettere lager, transport, service, frem stillings, værksteds, administrations- og ud stillingsvirksomhed. Det er inden for området tilladt at indrette forretningsvirksomhed, når de har tilknytning til de enkelte virksomheder. Alternativt til ovenstående kan området anvendes til hotel og restaurationsvirksomhed. Hotellet må ikke indrettes til permanent beboelse. Ved hotelbebyggelsen skal der etableres støjafskærmning, som sikrer, at det indendørs støj niveau ikke overstiger det i lovgivningen fastsatte krav. 3.5 Område IV. Der må kun opføres bebyggelse til fremstillings-, lager, administration, service og speditions virksomhed med tilhørende administration. Det er inden for området tilladt at indrette forretnings virksomhed, som naturligt hører hjemme i et er hvervsområde. 3.6 Område V. Der må kun opføres bebyggelse til lettere fremstillings, værksteds, udstillings, service, lager, transport og administrationsvirksomhed. Det er inden for området tilladt at indrette forretningsvirksomhed, når de har tilknytning til de enkelte virksomheder. Inden for området skal der reserveres plads til regnvandsbas sin. 3.7 Der må ikke inden for bokalplanområdet drives handel med dagligvarer. 3.8 Uanset bestemmelsen i pkt. 3.7 kan byrådet tillade, at der i område III og V etableres mindre butikker til områdets interne forsyning, såsom døgnkiosk samt forretninger, der har naturlig tilknytning til området, som f.eks. tilbehørsforretninger. 3.9 Der må ikke inden for bokaiplanområdet etableres boliger.

10 Der må ikke inden for lokalplanområdetudøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jfr. miljøbeskyttelseslovens kap. 9, herunder virksomhed, som giver anledning til væsentlig støj, luftforurenings- eller lugtgener Der må ikke inden for området etableres virksomheder, som producerer, oplagrer/distribue rer eller i større omfang anvender kemikalier, olieprodukter eller andre stoffer, der kan forurene grundvandet. Desuden skal af standskravene i Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg (DS 442) overholdes Inden for lokaiplanområdet kan opføres transformerstationer til områd~ts forsyning, når de ikke har mere end 30 m bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 meter over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 4. UDSTYKNING 4.1 Grunde må ikke udstyk~es med en størrelse, der er mindre end m 4.2 Den i pkt. 4.1 angivne grundstørrelse er incl. beplantningsarea ler. 5. VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Hjulbyvej. Lokalplanområdet skal stibetjenes fra Odensevej. 5.2 Der udlægges de på kortbilag 2 veje og stier. Veje udlægges i en bredde af 13 m, stier i en bredde af 3-5 m. 5.3 Som det fremgår af kortbilag 2 må der fra området kun etableres een vejtilslutning og een stitilslutning Tilladelse til den nye vejtilslutning til landevej 734 (Hjulbyvej) i dennes højre side km 0,230 og den nye stitilslutning til landevej 703 (Odensevej) i dennes højre side km 25,600 gives på følgende vilkår: at detailprojekter for såvel udformning af vejtilslutningen til landevej 734 som ud-

11 9 formningen af stitilslutningen til landevej 703 forelægges amtsvejvæsent til endelig godkendelse, at vejtilslutningen udformes som et T3-kryds med primælheller og en lille sidevej shelle, og der udlægges fri oversigt på 3 x 240 m til begge sider, at der, såfremt nogen del af den overfor nævnte frie oversigt berører areal uden for det nuværende landevejsskel, tinglyses deklaration om den frie oversigt med vejbestyrel sen ved Fyns Amt, teknisk- og miljøforvaltningen, vejvæsenet, som påtaleberettiget. Deklarationudkast med rids vedrørende oversigten skal i givet fald, forinden tinglysningen fremsendes til vejvæsenet til godkendelse, og det tinglyste dokument skal tilstilles vejvæsenet, at stitilslutningen udformes med bomanlæg af A21 tavler med undertavler, at den eksisterende vejtilsutning af den private fællesvej Toftegårdsvej lukkes, og den eksisterende oversigtsdeklaration aflyses senest samtidigt med ibrugtagningen af den nye vejtilslutning, og at samtlige udgifter i forbindelse med arbejdernes gennemførelse, herunder udgifter til arealerhvervelse, matrikulær berig tigelse samt berigtigelse af landevej splan ved landinspektør samt eventuel tinglysning af servitut m.v. er landevejsbestyrelsen uvedkommende. 5.5 Samtlige udgifter skal afholdes af vej- og stitilslutteren. 5.6 Der skal sikres stiadgang fra bokalpianområdet til eksisterende sti langs Odensevej. Tilslutningen til sti langs Odensevej skal godkendes af Fyns Amt. 5.7 Der skal udlægges mindst 1 P-plads pr. 50 m 2 etageareal ved bebyggelse til admini~trationsformål og mindst i P-plads pr. 100 m etageareal ved bebyggelse til produktionsformål. 5.8 I forbindelse med sidevejstilslutning til Hjulbyvej gælder særlige adgangsbestemmelser. Tilslutningen skal godkendes af amtskommunen. 1)

12 10 Note i) Der er i medfør af lovgivningen om offentlige veje fastlagt byggelinier langs motorvejen og de 2 landeveje. Arealet mellem byggelinien og vej skellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse eller oplag. I forbindelse med bebyggelse langs byggelinier vil Nyborg kommune om nødvendigt kræve byggelinieattest.

13 11 6. LEDNINGSANLÆG 6.1 Området skal separatkloakeres og tilsluttes Nyborg kommunale centralrenseanlæg. 6.2 Elledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men alene udføres som jordkabler. 6.3 Belysning af veje, stier og andre færdsels arealer må kun udføres efter byrådets anvisninger. 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Inden for lokalplanområdet må det bebyggede areal for byggerier i 1 2 etager ikke overstige halvdelen af grundarealet. For byggerier i 3 etager eller mere må det bebyggede areal ikke overstige en trediedel af grund arealet. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyg~elsens rumfang må ikke overstige 3 m pr. m grundareal. I område II og IV kan tillad~s, at ~ebyggelsens rumfang når op til 4 m pr. m grundareal. Rumfanget beregnes af hele den del af bygnigen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, fremspring og skorstene. 7.2 I område I må intet punkt af en bygnings y- dervæg eller tagflade være hævet mere end 12 m over terræn (niveauplan) 7.3 I område II må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade være hævet mere end 17 m over terræn (niveauplan) Enkelte bygningsdele, der er nødvendige for virksomhedens drift, kan byrådet tillade opført i en højde af 25 m over terræn. 7.4 I område III må intet punkt af en bygnings y- dervæg eller tagflade være hævet mere end 8 m over terræn (niveauplan) I område III kan byrådet give speciel tilladelse til, at der opføres en hotelbygning i 6 e- tager og med en bygningshøjde på 25 m over terræn. 7.5 I område IV må intet punkt af en bygnings y- dervæg eller tagfiade være hævet mere end 12 m over terræn (niveauplan). Byrådet kan give speciel tilladelse til, at der opføres en bygning med en højde på 50 m over terræn.

14 I område V må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagf lade være hævet mere end 8 m over terræn (niveauplan). Området beliggende mellem område I og II kan tillades en bygningshøjde på 12 m over terræn. 7.7 Bestemmelser om bygningshøjder inden for b- kalplanområdet gælder ikke antenner og skorstenshøjder, der er nødvendige for virksomhedens drift. 7.8 Bebyggelse langs de interne veje skal i princippet følge de på bilag 3 viste facadelinier. 7.9 Uanset gældende bestemmelser i bygningsreglementet om bebyggelsens højde i forhold til naboskel og modstående vej linie kan bebyggelse opføres i de angivne højder inden for område IV. Bestemmelsen gælder kun, såfremt der opføres en bygning med en højde på 50 m Der må ikke opføres eller indrettes virksomheder, der udsender støj, som målt ved ejendommens skel overstiger de til enhver tid gældende af Miljøministeriet fastsatte vejledende bestemmelser om ekstern støj fra virksomheder 2) 7.11 Såfremt der opføres et hotel i område III, skal der ved støjdæmpning sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a). Note 2: Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, som erhvervsvirksomheder skal kunne overholde afhængig af ugedag og tidspunkt på døget er: I erhvervsområder: 60/60/60 db(a) (zone I, II, IV og V samt zone III såfremt der ikke etableres hotel). I zone III (ved hotel) : 55/45/40 db(a) Ved boliger i det åbne land: 55/45/40 db(a). Ved boligormåder (bl.a. Hjulby): 45/40/35 db(a). 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTPÆDEN 8.1 Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes materialer, der efter byrådets skøn virker skæmmende. 8.2 Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hver enkelt tilfælde.

15 13 9. UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der skal på hver ejendom anlægges effektive opholdsarealer for de på virksomheden beskæftigede svarende til mindst 5% af etagearealet. Desuden skal der udlægges og anlægges friarealer i overensstemmelse med reglerne i byggelovgivningen. 9.2 Langs motorvejen og Hjulbyvej som angivet på bilag 2 udlægges et 20 m bredt areal til beplantningsbælte. 9.3 Langs jernbanen Nyborg - Odense og langs Odensevej som angivet på bilag 2 udlægges et 15 m bredt areal til beplantningsbælte. Såfremt der etableres jernbanespor til arealet, må sporene gennemskære beplantningsbæltet. 9.4 Langs de interne veje og stier på ejendommene skal der etableres et 5 m bredt bælte, der skal beplantes eller tilsås med græs og spredt beplantes. 9.5 Langs hoteigrundens nord- og østtside skal der etableres et 5 m bredt beplantningsbælte. Ved hotellets udendørs opholdsareal skal der eventuelt ved støjafskærmning sikres, at støjniveauet ikke overstiger 55 db (A). 9.6 I skel mellem de forskellige virksomheder beplantes et 5 m bredt bælte med lave buske og opstammede træer. 9.7 Der må ikke etableres nogen form for oplags plads mellem bebyggelse og områdets interne veje. 9.8 Oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted. 9.9 Beplantning af beplantningsbælter og fælles friarealer må kun ske på grundlag af en af byrådet godkendt samlet beplantningsplan for hele bokalplanområdet Beplantningsbælter tilhører forholdsvis den enkelte ejendom og skal vedlige- og renholdes af samme Samtlige plantninger skal overvejende være løvfældende træer og buske. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF BEBYGGELSE 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet naturgasnettet og tilsluttet Nyborg centralrenseanlæg.

16 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de i afsnit 9.2 til 9.6 nævnte beplantninger er etableret på den pågældende ejendom, samt at eksisterende beboelse på lokalplanområdet er nedlagt Hotelbebyggelsen må ikke tages i brug, før de i afsnit 3.4 og 9.5 nævnte beplantninger og støjafskærmninger er etableret. 11. GRUNDEJERFORENING 11.1 Inden for lokaiplanområdet skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for området Grundejerforeningen skal oprettes, når 25% af de udstykkede grunde i bokalpianområdet er solgt, eller når byrådet stiller krav herom. Det påhviler grundejerne at indkalde og vedtage de for denne forening nødvendige vedtægter Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de fælles adgangsarealer m.v. i det omfang disse ikke optages som offentlige arealer, eller i det omfang byrådet pålægger grundejerforeningen vedligeholdelsespligten Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de i afsnit 5.2 og 5.3 angivne fælles adgangsarealer, senest når byrådet stiller krav herom Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet. 12. SERVITUTTER 12.1 Servitutter, som er angivet på bilag 4, ophæves. 13. TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER 13.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse fra Landbrugsministeriet til ophævelse af landbrugspligten for arealet omfattet af lokalplanen I henhold til oplysninger fra Nyborg Museum forefindes muligvis en Kongsgård på arealet. Den nøjagtige placering er ikke fastslået eller tinglyst. Bygge- og anlægsarbejder skal stoppes, og Nyborg Museum underrettes i til-

17 15 fælde, der konstateres fund, der kunne stadfæste en placering. På arealet er tinglyst fredning af et areal på 60 x 60 m, hvorpå en kirketomt er beliggende, arealet må ikke udnyttes, og i henhold til lov om naturfredning må der ikke inden for en afstand af 100 m foretages anlægsarbejde uden frednings nævnets særlige godkendelse. Placering og cencurområde er vist på bilag i i lokaiplanen. Forholdet er noteret på ejendommens blad i tingbogen Uanset foranstående bestemmelser er planens virkeliggørelse afhængig af tilladelse fra landevejsbestyrelsen i Fyns Amt, idet området ønskes vejbetjent med tilslutning til Hjulbyvej, landevej Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før Skov og Naturstyrelsen har ophævet skovbyggelinien inden for bokalpianområdet. Skov og Naturstyrelsen har ved skrivelse af 12. april 1991 meddelt, at styrelsen er indstillet på at ophæve skovbyggelinien inden for lokaiplanområdet. 14. DISPENSATIONER 14.1 Byrådet kan dispensere fra mindre væsentlige bestemmelser og forhold i lokalplanen. 15. PÅTALERET 15.1 Påtaleretten tillægges Nyborg byråd. 16. VEDTAGELSESPÅTEGN ING 16.1 I henhold til 27 i lov om kommuneplanlæg. ning vedtages foranstående lokalpian endeligt, idet byrådet har foretaget enkelte redaktionelle ændringer i forhold til det den 19. november 1990 vedtagne lokalpianforslag. NYBORG BYRÅD, den 30. september P.b.v. Niels V. Andersen /Kai P. Larsen Lokaiplanen er tinglyst den 18. oktober 1991 og offentliggjort den 6. november 1991.

18 I. 3 ~ ~ 0 W Z 1~ 0 ~ OI-m O d C) 0) Cl) z ci J.I~*) L I._i - LO >-o~ ~ c~o~ ~Oç~ L Z_J ~0

19

20 C1) D) c 0 ~LO~ ~ ~ I~ I L) C~ Cl) z ~0.2 ~ 0 c~ ~ ~ ~~ LLI~ >-0~ ZI-li w z w -J 0 Li. i \~~ ir

21 Bilag 4 Servitutter der ophæves. 1. Servitut af 27. januar 1877 lyst på matr. nr. 9 b, 10 a og 26 e, Hjulby by. Ifølge skøde. Indskrænkning m.h.t. fiskeri, reservation af ret for stamhuset til optræk, bankhæftelsen indfriet, aktieretten ejeren uvedkommende. 2. Servitut af 25. juni 1910 lyst på matr. nr. 9 a og 9 d, Hjulby by. Ifølge skøde: Forbehold m.h.t. hævdsservitutter, bankhæftelser, veje og stier, ejeren af matr. nr. 10 a, Hjulby, har ret til vej, indskrænkninger med hensyn til fiskeri i åløbet, og ejeren af f i skeriet i Hjulby sø har ret til optræk og passage, forpligtelse til årensning.

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens formål...5 3 - Områdets status...5 4 - Områdets

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE L12.07

LOKALPLAN NR. LE L12.07 LOKALPLAN NR. LE L12.07 / 42.07 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I LANGÅ ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1994 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 42.07 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side. Lokaiplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by. En del af mr. nr. 7-a, Anmelder: Hårlev by, Harlev Vallø kommune Hovedgaden 46 4652 Hårlevside 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: 1-07 Lokalplanen omfter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

KOMMUNE NYBORG. nr. 25. Lokaiplan. for et åmråde til måler- og regulatorstation ved Strandskovgård i Bovense sogn.

KOMMUNE NYBORG. nr. 25. Lokaiplan. for et åmråde til måler- og regulatorstation ved Strandskovgård i Bovense sogn. NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 25 for et åmråde til måler- og regulatorstation ved Strandskovgård i Bovense sogn. 1. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 FOR ET OMRÅDE TIL MKLER OG REGU LATORSTATION VED STRANDSKOVGÅRD

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET.

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR.6 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. ~4144E JANUAR 1979 I N D H 0 L D. S ide. Lokaiplanens bestemmelser 2. Kort nr. 1: Lokalpianområdet 5. Kort nr. 2: Arealanvendelse m.m 6.

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V.

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V. VISSENBJERG KOMMUNE LOKALPLAN FOR C 3-1 ET OMRÅDE TIL HOTEL M.V. I VISSENBJERG Anmelder: Hübbe & Thorlacius Landinspektørfirma Hunderupvej 71, 5230 Odense M STEMPt~MÆRKE J nr 512/87 KBN/mt ~ ~?~ ~t F~~t~

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune transformeranlæg Mosedegård & vejmaterielplads Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 3.1 FOR LÄNGÅ BY ØRBÆK KOMMUNE DECEMBER 1979

LOKALPLAN NR. 3.1 FOR LÄNGÅ BY ØRBÆK KOMMUNE DECEMBER 1979 LOKALPLAN NR. 3.1 FOR LÄNGÅ BY ØRBÆK KOMMUNE DECEMBER 1979 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 3.1 LANGÅ (ERHVERVSOMRÅDE) I henhold til kommuneplanloven (Lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Thrigesvej, Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 26. Thrigesvej, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 26 Thrigesvej, Ikast by Ikast Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning side 3 Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side 4 Indholdet i lokalplanen side 4 Forholdet

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 56 ~7 NYBORG KOMMUNE FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND. Teknisk forvaltning 1988

LOKALPLAN NR. 56 ~7 NYBORG KOMMUNE FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND. Teknisk forvaltning 1988 LOKALPLAN NR. 56 FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND VED ~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1988 2. oplag maj 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørei se Indledning Lokalplanens indhold Forholdet til anden

Læs mere

LOKALPIAN nr foret erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder

LOKALPIAN nr foret erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder LOKALPIAN nr. 1.30 foret erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 7.30 Erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder Svdwu~n.Tndst Lokaiplanens indhold og forhold til anden planlægning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer I NDHOLD Området for lokaiplanen side 1. Nuværende forhold Indhold af lokalpl~nen Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Lokalpianens retsvirkninger Afsnit 1. Lokalpianens formål 2. Område

Læs mere