LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 75 Erhvervsområde ved Hjulby NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokaiplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger Lokalpianens bestemmelser 1. Lokalpianens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Vej- og stiforhold 6. Ledningsanlæg 7. Bebyggelsens omfang og placering 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 9. Ubebyggede arealer 10. Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 11. Grundejerforeninger 12. Servitutter 13. Tilladelse fra andre myndigheder 14. Dispensationer 15. Påtaleret 16. Vedtagelsespåtegning Bilag Kortbilag 1 - områdeafgrænsning Kortbilag 2 - områdeopdeling - bebyggelsesplan Kortbilag 3 - illistrationsplan Kortbilag 4 servitutophævelse

3 Lokalpianens redegørelse LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Lokalpianen omfatter et Ca. 27 ha stort areal beliggende ved Hjulby som vist på vedlagte bilag I. Arealet anvendes i dag til landbrugsformål. Lokaiplanen er udarbejdet på foranledning af ansøgning om tilladelse til at anvende området til erhvervsformål, primært transportorienterede erhverv. I området kan opføres bebyggelse til transportorienterede formål, industri, lager, kontor og værksteds virksomheder. Endvidere kan der opføres bebyggelse for forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de enkelte virksomheder, eller som naturligt hører hjemme i et erhvervsområde. I områdets sydvestlige hjørne kan tillades opført et hotel. I den anledning har Nyborg byråd vedtaget at udarbejde nærværende lokalpian samt kommuneplantillæg nr. 21, der udlægger arealet til erhvervsformål. Lokalpianen har til formål at skabe mulighed for erhvervsbebyggelse og fastlægge bestemmelser for bygningers udformning og placering. Ligeledes fastlægger b- kalpianen bestemmelser for afskærmende beplantning mod naboområderne. FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING Lokalpianen er i overensstemmelse med regionplan 89. Kornmuneplanlægning Lokalpianområdet er ikke medtaget i kommuneplan 84 for Nyborg kommune. Nyborg byråd har i den anledning vedtaget at udarbejde tillæg nr. 21 til kommuneplan 84, hvor rainmebestemmelserne for det ny erhvervsområde 1.E.9 fastlægges. Forslag til kommuneplantillægget fremlægges sideløbende med nærværende lokaiplan. Vedtagelse af tillægget til kommuneplanen er en forudsætning for lokalpianens endelige vedtagelse. Zonestatus Lokaiplanområdet er beliggende i landzone, men overføres til byzone ved lokalpianens endelige vedtagel se.

4 Landbrugsplanlægning Lokaiplanen omfatter arealer, pligt. der er pålagt landbrugs Landbrugsministeriet af landbrug spligten. ansøges om principiel ophævelse Traf ikforhold Trafikalt er området beliggende umiddelbart op til motorvej og 2 amtsveje, nemlig Hjulbyvej og Odensevej. Endvidere er der mulighed for jernbanespor til området. I regionplan 89 er anført, at byvækst kan give trafikale problemer, hvorfor vejbetjeningen skal indrettes, så vejsektorinteresserne skades mindst muligt. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Hjulbyvej (landevej 734) med tilslutning ca. 230 m nord for motor véjen. Ligeledes skal der etableres stiforbindelse fra området til cykelsti ved Odensevej (landevej 703) med tilslutning i km 25,600. Fyns Amt har i følgende: den anledning meddelt Nyborg kommune at der efter omstændighederne kan gives den efter vej lovens 80 fornødne dispensation fra adgangsbestemmelserne samt, at der i medfør af vejbovens 70 meddeles principiel godkendelse til den ny vejtilsutning til landevej 734 i dennes højre side i km 0,230, at der efter omstændighederne kan gives den efter vej lovens 80 fornødne dispensation fra adgangs bestemmelserne samt, at der i medfør af vejlovens 70 meddeles principiel godkendelse til den ny stitilslutning til landevej 703 i dennes højre side i km 25,600 på vilkår, at den eksisterende vej tilslutning af den private fællesvej Toftegårdsvej t til landevej 703 i dennes højre sude i km 25,665, lukkes senest santidig med ibrugtagningen af den nye vejtilslutning, at samtlige udgifter i forbindelse med arbejdernes gennemførelse, herunder udgifter til arealerhverv else, matrikulær berigtigelse samt berigtigelse af landevejsplan ved landinspektør samt til eventuel tinglysning af servitut.m.v. er landevejsbe styrelsen uvedkommende. Udgifter til vej- og stitilslutning er ligeledes Nyborg kommune uvedkommende. Vilkårene for tilslutningerne er angivet i nærværende lokalpians besteminmelser.

5 3 For at undersøttte områdets anvendelse til transport orienteret erhverv, bør området sporbetjenes. Spildevands forhold Området er beliggende uden for godkendt kboakopland jfr. kommunens spildevandspian, hvorfor der skal udarbejdes tillæg til spildevandspianen. Spildevand skal afledes til Nyborg Centralrenseanlæg. Vandforsyning Området skal vandforsynes af Nyborg kommunale vandforsyning. Nærmeste tilslutning er Hjulbybro vandværk, der er beliggende Ca m fra området. Varme forsyning Området er beliggende i umiddelbar nærhed af naturgas nettet og skal varmeforsynes herfra. Frednings forhold I henhold til oplysninger fra Nyborg Museum forefindes muligvis en Kongsgård på arealet. Den nøjagtige placering er ikke fastslået eller tinglyst. Bygge- og anlægsopgaver skal stoppes, og Nyborg Museum underrettes, hvis der konstateres fund, der kunne stadfæste en placering. På arealet er tinglyst fredning af et areal på 60 x 60 m, hvorpå en kirketomt er beliggende, arealet må ikke udnyttes, og i henhold til lov om naturfredning må der ikke inden for en afstand af 100 m foretages anlægsarbejde uden fredningsnævnets særlige godkendelse. Placering og cencurområde er vist på bilag 1. Da en del af lokalpianområdet er omfattet af naturfredningslovens skovbyggelinie, ansøges Skov- og Na turstyrelsen om at reducere skovbyggelinien, således at de forløber i skellet mellem bokalplanområdet og motor vejen. Jordbrugs forhold Med baggrund i områdets beliggenhed i forhold til o- verordnet vejnet og mulighed for sporbetjening og den ønskede anvendelse til virksomheder med stort transport behov har byrådet skønnet området velegnet til formålet. Ligeledes er byrådet af den opfattelse, at kommunen ikke råder over arealer med lignende anvendel seskvaliteter. Nyborg byråd mener derfor, at den erhvervsmæssige udnyttelse er vigtig for kommunen som helhed. Endvidere vil det efter byrådets opfattelse være muligt at drive den Ca. 30 ha store restejendom driftsmæssigt forsvarligt, selv om den er dårligere arronderet.

6 4 REDEGØRELSE FOR STØJFORHOLD. Virksomhedsstøj. I støjmæssig henseende kan lokalpianområdet beskrives som Erhvervs og industriområde med forbud mod generende virksomheder svarende til område type 2 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 i Ekstern støj fra virksomheder. Heraf følger, at der til hver enkelt virksomhed inden for lokalplanområdet stilles krav om, at støjbelastningen (Lr) ved virksomhedsskel skal overholde de vejledende grænseværdier, afhængigt af ugedag og tidspunkt på døgnet: 60/60/60 db(a). Der stilles desuden krav om, at støjbelastningen (L ) skal overholde grænseværdier 55/45/40 db(a) ved bo_r liger i det åbne land og grænseværdier 45/40/35 db(a) ved boligområder (bl.a. Hjulby). For virksomheder i zone III og V kræves endvidere, at støjbelastningen ved skel til et eventuelt hotel i område III skal overholde grænseværdier 55/45/40 db(a). I konsekvens heraf vil etablering af virksomheder i området forudsætte, at virksomhederne har så lavt ekstern støjafgivelse, at de vejledende grænseværdier overholdes. Trafikstøj. For et eventuelt hotel i område III stilles der ud over kravene til omkringliggende virksomheder også krav til trafikstøj. Bygningen skal ved udnyttelse af afstandsdæmpning, skærmvirkning eller facadeisolation udformes således, at støjniveauet LAe 24 ikke overstiger 30 db(a) i hotelværelser. q~ Udendørs opholdsarealer udformes således, at støjni veauet L ikke overstiger 55 db(a). Aeq(24) LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpianen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalpianen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

7 5 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokaiplanens bestemmelser under forudsætning af, at de ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalpianen. Mere væsentlige afvigelser fra bokaiplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalpian. Lokalpianen indeholder under afsnit 2.2 bestemmelser om, at lokalpianområdet overføres til byzone. Dette medfører, at ejere af ejendomme, der udnyttes land brugsmæssigt skal betale frigørelsesafgift af jordens værdistigning ved inddragelse i byzone. Frigørelsesafgiften forfalder til betaling månedsdagen efter, at den afgiftspligtige har modtaget meddelelse om afgiftens beregning. De nærmere retsvirkninger frem går bl.a. af lov om frigørelsesafgift.

8 Lokaiplanens bestemmelser 6 I henhold til kommuneplanboven (lov nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål at sikre omr.ådets anvendelse til erhvervsformål at sikre en fleksibel udstykning, der kan imødekomme forskellige ønsker til grundstørrelser og anvendelse at sikre, at der ikke indrettes beboelse i området at fastlægge bestemmelser for opførelse af hotel i områdets sydvestlige hjørne at minimere demiljømæssige gener for naboområderne mest muligt at sikre etablering af afskærmende beplantning mod naboområderne at sikre, at området ikke anvendes til særligt støj- og luftforurenende virksomheder at udlægge arealer til veje og stier at der åbnes mulighed for bebyggelse i højder på 8, 12, 17, 25 og 50 meter 2. OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokaiplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 9 b, 9 d, 10 a, 26 e og del af 9 a, alle Hjulby by, Nyborg, samt alle parceller, der efter den 1. september 1990 udstykkes fra nævnte del af ejendommen. 2.2 Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokaiplan overføres det under pkt. 2.1 nævnte område fra landzone til byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokaiplanområdet opdeles i områderne I til V som vist på kortbilag 2 og må kun anvendes til erhvervsformål. 3.2 Område I. Der må kun opføres bebyggelse til værksteds, lager- og fremstillingsvirksomhed med tilhøren-

9 7 de administration. Det er inden for området tilladt at indrette forretningsvirksomhed, som naturligt hører hjemme i et erhvervsområde. 3.3 Område II. Der må kun opføres bebyggelse til større industri, lager, transport og værkstedsvirksom hed med tilhørende administration. Det er inden for området tilladt at indrette forretningsvirksomhed, når de har tilknytning til de enkelte virksomheder. 3.4 Område III. Der må inden for området kun opføres bebyggelse til lettere lager, transport, service, frem stillings, værksteds, administrations- og ud stillingsvirksomhed. Det er inden for området tilladt at indrette forretningsvirksomhed, når de har tilknytning til de enkelte virksomheder. Alternativt til ovenstående kan området anvendes til hotel og restaurationsvirksomhed. Hotellet må ikke indrettes til permanent beboelse. Ved hotelbebyggelsen skal der etableres støjafskærmning, som sikrer, at det indendørs støj niveau ikke overstiger det i lovgivningen fastsatte krav. 3.5 Område IV. Der må kun opføres bebyggelse til fremstillings-, lager, administration, service og speditions virksomhed med tilhørende administration. Det er inden for området tilladt at indrette forretnings virksomhed, som naturligt hører hjemme i et er hvervsområde. 3.6 Område V. Der må kun opføres bebyggelse til lettere fremstillings, værksteds, udstillings, service, lager, transport og administrationsvirksomhed. Det er inden for området tilladt at indrette forretningsvirksomhed, når de har tilknytning til de enkelte virksomheder. Inden for området skal der reserveres plads til regnvandsbas sin. 3.7 Der må ikke inden for bokalplanområdet drives handel med dagligvarer. 3.8 Uanset bestemmelsen i pkt. 3.7 kan byrådet tillade, at der i område III og V etableres mindre butikker til områdets interne forsyning, såsom døgnkiosk samt forretninger, der har naturlig tilknytning til området, som f.eks. tilbehørsforretninger. 3.9 Der må ikke inden for bokaiplanområdet etableres boliger.

10 Der må ikke inden for lokalplanområdetudøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jfr. miljøbeskyttelseslovens kap. 9, herunder virksomhed, som giver anledning til væsentlig støj, luftforurenings- eller lugtgener Der må ikke inden for området etableres virksomheder, som producerer, oplagrer/distribue rer eller i større omfang anvender kemikalier, olieprodukter eller andre stoffer, der kan forurene grundvandet. Desuden skal af standskravene i Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg (DS 442) overholdes Inden for lokaiplanområdet kan opføres transformerstationer til områd~ts forsyning, når de ikke har mere end 30 m bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 meter over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 4. UDSTYKNING 4.1 Grunde må ikke udstyk~es med en størrelse, der er mindre end m 4.2 Den i pkt. 4.1 angivne grundstørrelse er incl. beplantningsarea ler. 5. VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Hjulbyvej. Lokalplanområdet skal stibetjenes fra Odensevej. 5.2 Der udlægges de på kortbilag 2 veje og stier. Veje udlægges i en bredde af 13 m, stier i en bredde af 3-5 m. 5.3 Som det fremgår af kortbilag 2 må der fra området kun etableres een vejtilslutning og een stitilslutning Tilladelse til den nye vejtilslutning til landevej 734 (Hjulbyvej) i dennes højre side km 0,230 og den nye stitilslutning til landevej 703 (Odensevej) i dennes højre side km 25,600 gives på følgende vilkår: at detailprojekter for såvel udformning af vejtilslutningen til landevej 734 som ud-

11 9 formningen af stitilslutningen til landevej 703 forelægges amtsvejvæsent til endelig godkendelse, at vejtilslutningen udformes som et T3-kryds med primælheller og en lille sidevej shelle, og der udlægges fri oversigt på 3 x 240 m til begge sider, at der, såfremt nogen del af den overfor nævnte frie oversigt berører areal uden for det nuværende landevejsskel, tinglyses deklaration om den frie oversigt med vejbestyrel sen ved Fyns Amt, teknisk- og miljøforvaltningen, vejvæsenet, som påtaleberettiget. Deklarationudkast med rids vedrørende oversigten skal i givet fald, forinden tinglysningen fremsendes til vejvæsenet til godkendelse, og det tinglyste dokument skal tilstilles vejvæsenet, at stitilslutningen udformes med bomanlæg af A21 tavler med undertavler, at den eksisterende vejtilsutning af den private fællesvej Toftegårdsvej lukkes, og den eksisterende oversigtsdeklaration aflyses senest samtidigt med ibrugtagningen af den nye vejtilslutning, og at samtlige udgifter i forbindelse med arbejdernes gennemførelse, herunder udgifter til arealerhvervelse, matrikulær berig tigelse samt berigtigelse af landevej splan ved landinspektør samt eventuel tinglysning af servitut m.v. er landevejsbestyrelsen uvedkommende. 5.5 Samtlige udgifter skal afholdes af vej- og stitilslutteren. 5.6 Der skal sikres stiadgang fra bokalpianområdet til eksisterende sti langs Odensevej. Tilslutningen til sti langs Odensevej skal godkendes af Fyns Amt. 5.7 Der skal udlægges mindst 1 P-plads pr. 50 m 2 etageareal ved bebyggelse til admini~trationsformål og mindst i P-plads pr. 100 m etageareal ved bebyggelse til produktionsformål. 5.8 I forbindelse med sidevejstilslutning til Hjulbyvej gælder særlige adgangsbestemmelser. Tilslutningen skal godkendes af amtskommunen. 1)

12 10 Note i) Der er i medfør af lovgivningen om offentlige veje fastlagt byggelinier langs motorvejen og de 2 landeveje. Arealet mellem byggelinien og vej skellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse eller oplag. I forbindelse med bebyggelse langs byggelinier vil Nyborg kommune om nødvendigt kræve byggelinieattest.

13 11 6. LEDNINGSANLÆG 6.1 Området skal separatkloakeres og tilsluttes Nyborg kommunale centralrenseanlæg. 6.2 Elledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men alene udføres som jordkabler. 6.3 Belysning af veje, stier og andre færdsels arealer må kun udføres efter byrådets anvisninger. 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Inden for lokalplanområdet må det bebyggede areal for byggerier i 1 2 etager ikke overstige halvdelen af grundarealet. For byggerier i 3 etager eller mere må det bebyggede areal ikke overstige en trediedel af grund arealet. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyg~elsens rumfang må ikke overstige 3 m pr. m grundareal. I område II og IV kan tillad~s, at ~ebyggelsens rumfang når op til 4 m pr. m grundareal. Rumfanget beregnes af hele den del af bygnigen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, fremspring og skorstene. 7.2 I område I må intet punkt af en bygnings y- dervæg eller tagflade være hævet mere end 12 m over terræn (niveauplan) 7.3 I område II må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade være hævet mere end 17 m over terræn (niveauplan) Enkelte bygningsdele, der er nødvendige for virksomhedens drift, kan byrådet tillade opført i en højde af 25 m over terræn. 7.4 I område III må intet punkt af en bygnings y- dervæg eller tagflade være hævet mere end 8 m over terræn (niveauplan) I område III kan byrådet give speciel tilladelse til, at der opføres en hotelbygning i 6 e- tager og med en bygningshøjde på 25 m over terræn. 7.5 I område IV må intet punkt af en bygnings y- dervæg eller tagfiade være hævet mere end 12 m over terræn (niveauplan). Byrådet kan give speciel tilladelse til, at der opføres en bygning med en højde på 50 m over terræn.

14 I område V må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagf lade være hævet mere end 8 m over terræn (niveauplan). Området beliggende mellem område I og II kan tillades en bygningshøjde på 12 m over terræn. 7.7 Bestemmelser om bygningshøjder inden for b- kalplanområdet gælder ikke antenner og skorstenshøjder, der er nødvendige for virksomhedens drift. 7.8 Bebyggelse langs de interne veje skal i princippet følge de på bilag 3 viste facadelinier. 7.9 Uanset gældende bestemmelser i bygningsreglementet om bebyggelsens højde i forhold til naboskel og modstående vej linie kan bebyggelse opføres i de angivne højder inden for område IV. Bestemmelsen gælder kun, såfremt der opføres en bygning med en højde på 50 m Der må ikke opføres eller indrettes virksomheder, der udsender støj, som målt ved ejendommens skel overstiger de til enhver tid gældende af Miljøministeriet fastsatte vejledende bestemmelser om ekstern støj fra virksomheder 2) 7.11 Såfremt der opføres et hotel i område III, skal der ved støjdæmpning sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a). Note 2: Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, som erhvervsvirksomheder skal kunne overholde afhængig af ugedag og tidspunkt på døget er: I erhvervsområder: 60/60/60 db(a) (zone I, II, IV og V samt zone III såfremt der ikke etableres hotel). I zone III (ved hotel) : 55/45/40 db(a) Ved boliger i det åbne land: 55/45/40 db(a). Ved boligormåder (bl.a. Hjulby): 45/40/35 db(a). 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTPÆDEN 8.1 Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes materialer, der efter byrådets skøn virker skæmmende. 8.2 Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hver enkelt tilfælde.

15 13 9. UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der skal på hver ejendom anlægges effektive opholdsarealer for de på virksomheden beskæftigede svarende til mindst 5% af etagearealet. Desuden skal der udlægges og anlægges friarealer i overensstemmelse med reglerne i byggelovgivningen. 9.2 Langs motorvejen og Hjulbyvej som angivet på bilag 2 udlægges et 20 m bredt areal til beplantningsbælte. 9.3 Langs jernbanen Nyborg - Odense og langs Odensevej som angivet på bilag 2 udlægges et 15 m bredt areal til beplantningsbælte. Såfremt der etableres jernbanespor til arealet, må sporene gennemskære beplantningsbæltet. 9.4 Langs de interne veje og stier på ejendommene skal der etableres et 5 m bredt bælte, der skal beplantes eller tilsås med græs og spredt beplantes. 9.5 Langs hoteigrundens nord- og østtside skal der etableres et 5 m bredt beplantningsbælte. Ved hotellets udendørs opholdsareal skal der eventuelt ved støjafskærmning sikres, at støjniveauet ikke overstiger 55 db (A). 9.6 I skel mellem de forskellige virksomheder beplantes et 5 m bredt bælte med lave buske og opstammede træer. 9.7 Der må ikke etableres nogen form for oplags plads mellem bebyggelse og områdets interne veje. 9.8 Oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted. 9.9 Beplantning af beplantningsbælter og fælles friarealer må kun ske på grundlag af en af byrådet godkendt samlet beplantningsplan for hele bokalplanområdet Beplantningsbælter tilhører forholdsvis den enkelte ejendom og skal vedlige- og renholdes af samme Samtlige plantninger skal overvejende være løvfældende træer og buske. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF BEBYGGELSE 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet naturgasnettet og tilsluttet Nyborg centralrenseanlæg.

16 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de i afsnit 9.2 til 9.6 nævnte beplantninger er etableret på den pågældende ejendom, samt at eksisterende beboelse på lokalplanområdet er nedlagt Hotelbebyggelsen må ikke tages i brug, før de i afsnit 3.4 og 9.5 nævnte beplantninger og støjafskærmninger er etableret. 11. GRUNDEJERFORENING 11.1 Inden for lokaiplanområdet skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for området Grundejerforeningen skal oprettes, når 25% af de udstykkede grunde i bokalpianområdet er solgt, eller når byrådet stiller krav herom. Det påhviler grundejerne at indkalde og vedtage de for denne forening nødvendige vedtægter Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de fælles adgangsarealer m.v. i det omfang disse ikke optages som offentlige arealer, eller i det omfang byrådet pålægger grundejerforeningen vedligeholdelsespligten Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de i afsnit 5.2 og 5.3 angivne fælles adgangsarealer, senest når byrådet stiller krav herom Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet. 12. SERVITUTTER 12.1 Servitutter, som er angivet på bilag 4, ophæves. 13. TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER 13.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse fra Landbrugsministeriet til ophævelse af landbrugspligten for arealet omfattet af lokalplanen I henhold til oplysninger fra Nyborg Museum forefindes muligvis en Kongsgård på arealet. Den nøjagtige placering er ikke fastslået eller tinglyst. Bygge- og anlægsarbejder skal stoppes, og Nyborg Museum underrettes i til-

17 15 fælde, der konstateres fund, der kunne stadfæste en placering. På arealet er tinglyst fredning af et areal på 60 x 60 m, hvorpå en kirketomt er beliggende, arealet må ikke udnyttes, og i henhold til lov om naturfredning må der ikke inden for en afstand af 100 m foretages anlægsarbejde uden frednings nævnets særlige godkendelse. Placering og cencurområde er vist på bilag i i lokaiplanen. Forholdet er noteret på ejendommens blad i tingbogen Uanset foranstående bestemmelser er planens virkeliggørelse afhængig af tilladelse fra landevejsbestyrelsen i Fyns Amt, idet området ønskes vejbetjent med tilslutning til Hjulbyvej, landevej Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før Skov og Naturstyrelsen har ophævet skovbyggelinien inden for bokalpianområdet. Skov og Naturstyrelsen har ved skrivelse af 12. april 1991 meddelt, at styrelsen er indstillet på at ophæve skovbyggelinien inden for lokaiplanområdet. 14. DISPENSATIONER 14.1 Byrådet kan dispensere fra mindre væsentlige bestemmelser og forhold i lokalplanen. 15. PÅTALERET 15.1 Påtaleretten tillægges Nyborg byråd. 16. VEDTAGELSESPÅTEGN ING 16.1 I henhold til 27 i lov om kommuneplanlæg. ning vedtages foranstående lokalpian endeligt, idet byrådet har foretaget enkelte redaktionelle ændringer i forhold til det den 19. november 1990 vedtagne lokalpianforslag. NYBORG BYRÅD, den 30. september P.b.v. Niels V. Andersen /Kai P. Larsen Lokaiplanen er tinglyst den 18. oktober 1991 og offentliggjort den 6. november 1991.

18 I. 3 ~ ~ 0 W Z 1~ 0 ~ OI-m O d C) 0) Cl) z ci J.I~*) L I._i - LO >-o~ ~ c~o~ ~Oç~ L Z_J ~0

19

20 C1) D) c 0 ~LO~ ~ ~ I~ I L) C~ Cl) z ~0.2 ~ 0 c~ ~ ~ ~~ LLI~ >-0~ ZI-li w z w -J 0 Li. i \~~ ir

21 Bilag 4 Servitutter der ophæves. 1. Servitut af 27. januar 1877 lyst på matr. nr. 9 b, 10 a og 26 e, Hjulby by. Ifølge skøde. Indskrænkning m.h.t. fiskeri, reservation af ret for stamhuset til optræk, bankhæftelsen indfriet, aktieretten ejeren uvedkommende. 2. Servitut af 25. juni 1910 lyst på matr. nr. 9 a og 9 d, Hjulby by. Ifølge skøde: Forbehold m.h.t. hævdsservitutter, bankhæftelser, veje og stier, ejeren af matr. nr. 10 a, Hjulby, har ret til vej, indskrænkninger med hensyn til fiskeri i åløbet, og ejeren af f i skeriet i Hjulby sø har ret til optræk og passage, forpligtelse til årensning.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg.

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Erhvervsområdet i Højme Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. August 1991. LOKALPLAN NR. 100 for et område ved Vestre Engvej mellem Flegmade og Sønderå.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. August 1991. LOKALPLAN NR. 100 for et område ved Vestre Engvej mellem Flegmade og Sønderå. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning August 1991 LOKALPLAN NR. 100 for et område ved Vestre Engvej mellem Flegmade og Sønderå. 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING August 1991 LOKALPLAN NR. 100 for et område

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø IISvendborg Kommune LOKALPLAN NR. 153.263 For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø Teknisk forvaltning plan og udviklingsafdelingen maj 1995 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan,

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde

Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller INDHOLD REDEGØRELSE: Lokalplanens afgrænsning... side 2

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR.~UD IERNSTOHFFSMINDE

LOKALPLAN NR.~UD IERNSTOHFFSMINDE FAABORG KOMMUNE LOKALPLAN NR.~UD OFFENTLIGT OMRÅDE, IERNSTOHFFSMINDE NOVEMBER 1980 A. LOKALPLAN~NS INDHOLD Lokaiplanforslaget omfatter et område med et kommunalt plejehjem og en privat efterskole beliggende

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere