VVM-redegørelse for Biogas Tønder. Baggrundsrapport - Trafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-redegørelse for Biogas Tønder. Baggrundsrapport - Trafik"

Transkript

1 BILAG 1 VVM-redegørelse for Biogas Tønder Kilde: Politiken Udgivelsesdato : Maj 2013 Projekt : Udarbejdet : Mette Dyrberg og Irene Bro Brinkmeyer Kontrolleret : Pernelle Daugberg

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 RESUME 3 2 BAGGRUND Beskrivelse af det planlagte projekt Eksisterende forhold 9 3 METODE TIL TRAFIKAL VURDERING 19 4 FREMTIDIGE TRAFIKFORHOLD Vurdering af nygenereret trafik i anlægsperioden ( ) Vurdering af nygenereret trafik i driftsperioden 23 5 TRAFIKALE KONSEKVENSER Vurdering af de trafikale konsekvenser i anlægsperioden Vurdering af de trafikale konsekvenser omkring biogasanlægget i driftsperioden Trafikpåvirkninger ved de decentrale lagre 28 6 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING 30 7 MANGLENDE VIDEN 31 8 KONKLUSION 31 9 REFERENCER 32

3 Side 3 1 RESUME Biogas Tønder placeres på Midtmosevej, som er en sidevej til Åbenråvej. Adgangsvejen til biogasanlægget er Midtmosevej fra Åbenråvej. Samtidig spærres Midtmosevej for gennemkørsel. Der placeres desuden 7 lagerpladser til energiafgrøder indenfor det samlede opland hvorfra der hentes råvarer og afsættes udrådnet materiale. Der vil i forbindelse med opførelse af Biogas Tønder ske en ændring i de lokale trafikforhold. Dette vil særligt ske omkring selve biogasanlægget, men også omkring anlæggets decentrale lagerpladser for energiafgrøder og afgasset gylle. De trafikale konsekvenser afhænger af, hvor store mængder råstof der skal behandles på biogasanlægget, samt placering af de decentrale lagre og de landbrug, der tilmelder sig biogasanlægget. De trafikale konsekvenser i driftsperioden vurderes i forhold til trafikafvikling, trafiksikkerhed og barriereeffekter. På baggrund af information om forventede mængder af husdyrgødning, energiafgrøder, slam, fast gødning etc., der skal transporteres mellem biogasanlægget, landbrugene, lagerpladser og lagertanke, vurderes den nygenererede trafik i driftsperioden, og trafikken fordeles herefter på influensvejnettet. Trafikale konsekvenser De trafikale påvirkninger i driftsperioden vil være størst på vejnettet lige omkring Biogas Tønder både antals- og andelsmæssigt. Som det fremgår af figur 4.1, er tilvæksten i årsdøgntrafikken (ÅDT) mellem 1 % og 4 %. Derimod er tilvæksten i lastbil ÅDT en del større og ligger mellem 5 % og 43 %. Den samlede belastnings ligger dog stadig langt under kapaciteten af Åbenrå-vejen. Den største transport til/fra de decentrale lagre foregår i oktober, hvor der i alt forventes 93 ture, hvilket svarer til en spidstimetrafik på 9 og 14 ture, hvis spidstimetrafikken er henholdsvis 10 % og 15 % af døgntrafikken. Februar og september er de tidspunkter, hvor der er mindst aktivitet omkring lagrene. I disse måneder forventes trafikken til/fra lagrene at udgøre 16 ture pr. dag, hvilket svarer til mellem 2 og 3 ture i spidstimen, hvis spidstimen beregnes som beskrevet herover. På det tidspunkt, hvor det vurderes, at trafikbelastningen vil være størst i anlægsperioden, vil der være 63 ture med lastbil på Midtmosevej. I det værste tilfælde vil 100 % af trafikken foregå mellem den østlige del af Åbenråvej og Midtmosevej eller mellem den vestlige del af Åbenråvej og Midtmosevej. I denne situation vil det betyde en tilvækst i trafikken (årsdøgntrafikken) i forhold til den nuværende situation på henholdsvis 1,5 % på den vestlige del og 2 % på den østlige del. Afværgeforanstaltninger I forbindelse med etablering af adgangsvejen til biogasanlægget på Midtmosevej bør krydset ved Åbenråvej udformes som en rundkørsel til forbedring af trafiksikkerheden. Samtidig bør trafikanterne på Åbenråvej varsles ved opsætning af diagramtavler samt etablering af en lokal hastighedsbegrænsning.

4 Side 4 Udformning af adgangsvejen på Midtmosevej bør foretages under hensyntagen til den forventede trafikmængde og transporttyper. Samtidig lukkes Midtmosevej umiddelbart syd for biogasanlægget, således at der ingen gennemkørende trafik er på Midtmosevej. De decentrale lagre og de tilhørende adgangsveje bør placeres, således at traktorkørsel på hovedlandevejene minimeres, hvorimod kørsel med tankvogn og container hovedsageligt bør foregå på hovedlandevejene. Desuden bør placering af adgangsvejen og tilhørende krydsudformning udføres under hensyntagen til trafiksikkerheden, oversigtsforhold og etablering af sikker stikrydsning i de tilfælde, hvor lette trafikanter har behov for at krydse vejen i nærheden af det decentrale lager, og hvor det vurderes, at etablering af det decentrale lager har skabt en barriereeffekt. Adgangsvejene anlægges med en bredde og bæreevne, der svarer til de forventede trafikmængder og transporttyper. Desuden undersøges det, om det er nødvendigt at forbedre bæreevnen af vejnettet i umiddelbar nærhed af de decentrale lagre. 2 BAGGRUND Biogas Tønder placeres på Midtmosevej, som er en sidevej til Åbenråvej. Adgangsvejen til biogasanlægget er Midtmosevej fra Åbenråvej. Samtidig spærres Midtmosevej for gennemkørsel. Der placeres 7 lagerpladser til energiafgrøder og afgasset materiale indenfor området, hvorfra der hentes gylle. På de 7 lagerpladser modtages og ensileres majs, roer og evt. græs før den videre transport til biogasanlægget. Afgrøderne bringes til lagerpladserne med landbrugskøretøjer, hvorefter den videre transport fra lagerpladserne til biogasanlægget sker med biogasanlæggets lastbiler med en kapacitet på tons. Hovedparten af det afgassede materiale køres tilbage til leverandørernes eksisterende individuelle lagertanke på landbrugene som returlæs, når der hentes husdyrgødning til biogasanlægget. I lagertankene opbevares det afgassede materiale, som leverandørerne ikke har eksisterende lagerplads til. Det er planlagt at opføre 7 decentrale lagerpladser med tilhørende lagertankanlæg til lagring af den ekstra mængde afgassede materiale. Lagertankene placeres tæt på slutbrugerne, idet slutbrugerne henter det afgassede materiale direkte fra lagertankene i udbringningsperioden, som er forår og efterår Der vil i forbindelse med opførelsen af Biogas Tønder ske en ændring i de lokale trafikforhold. Dette vil særligt ske omkring selve biogasanlægget, men også omkring anlæggets decentrale lagerpladser for energiafgrøder og for afgasset gylle. Biogasanlægget vil generere trafik som følge af nedenstående aktiviteter: Tilkørsel af husdyrgødning fordelt jævnt over året bortset fra en nedgang i sommerhalvåret (april oktober), idet en del af kvægbesætningen kommer på græs og derfor leverer mindre gylle.

5 Side 5 Tilkørsel af majs- og roeensilage (energiafgrøder) fra decentrale lagerpladser fordelt jævnt over året bortset fra en mindre nedgang i vinterhalvåret (november-marts), idet energiafgrøderne anvendes som erstatning for husdyrgødning i sommerhalvåret, således at der opnås den samme gasproduktion hele året. Tilkørsel af husholdningsaffald og erhvervsaffald fordelt jævnt over året. Tilkørsel af organisk affald fra industri, typisk som kampagnekørsel i perioden september-januar. Tilkørsel af græs til lagerplads ved biogasanlæg, som finder sted i høstperioden juni-september Returkørsel af afgasset materiale til landbrugene. Transport til og fra biogasanlægget Husdyrgødning fra landbrugene til biogasanlægget transporteres i 35 tons tankvogne, som kører retur med afgasset materiale. Den samlede mængde afgasset materiale er større end mængden af husdyrgødning, idet der på biogasanlægget tilsættes andre råvarer. Den ekstra mængde afgasset materiale, der ikke skal med retur til leverandørerne, bliver kørt til en af de 7 decentrale lagertanke med en 35 tons tankvogn. Fast gødning transporteres til biogasanlægget i lastbiler med en kapacitet på tons. Ensilage leveres fra de decentrale lagre jævnt fordelt over året med en lille forøgelse i sommerhalvåret. Husholdningsaffald og erhvervsaffald transporteres til biogasanlægget med 30 tons lastbiler. Transport til og fra decentrale lagre for energiafgrøder Energiafgrøderne leveres på de decentrale lagerpladser direkte fra landbrugene. Græs, majs og roer leveres i høstperioden med traktor og anhænger, hvorpå der er plads til 15 tons. Græsset fra landbrugene omlastes på de decentrale lagerpladser, hvorefter det køres videre til biogasanlægget i lastbiler med en kapacitet på tons. Majs og roer ensileres og opbevares på de decentrale lagerpladser, hvorefter ensilagen køres til biogasanlægget i henholdsvis tankbiler og i lastbiler med en kapacitet på tons. Transport til og fra decentrale lagertanke Det afgassede materiale køres fra biogasanlægget til de decentrale lagertanke jævnt fordelt over året med 35 tons tankvogne. Afhentning af det afgassede materiale fra de decentrale lagertanke til landbrugene i perioderne april juni og august september foregår med traktorer og anhængere.

6 Side Beskrivelse af det planlagte projekt Figur 2.1: Placering af biogasanlægget samt 7 decentrale lagre. På figuren herover fremgår placering af biogasanlægget (blå stjerne) og de 7 decentrale lagre (grønne cirkler). Desuden er de potentielle landbrug til biogasanlægget vist med orange cirkler. Den sorte linje er kommunegrænsen mellem Tønder Kommune og Aabenraa Kommune. Ud over den fysiske placering af biogasanlægget, de decentrale lagre og potentielle landbrug er der i vurderingen af trafikpåvirkningerne ved etablering af Biogas Tønder gjort forudsætninger om, hvilke mængder råstof der forventes transporteret mellem biogasanlæg, lagre og landbrug. Den samlede mængde af råstof til/fra de decentrale lagre kan ses i tabel 2.1. De forventede mængder råstoffer til/fra biogasanlægget fremgår af tabel 2.2.

7 Side 7 Trafikbelastning ved decentrale lagre Bil/traktor passager m 3 / år Antal/år Antal/dag Majs, ind Majsensilage, ud Roer, ind Roe-ensilage, ud Græs ind Græsensilage, ud Afgasset gylle, ind Afgasset gylle, ud I alt Tabel 2.1: Transporterede mængder ved de decentrale lagre.

8 Side 8 Energiafgrøder, affald, slam og gylle Transporteret mængde Tons per år Antal bilpassager Normal dag Kampagne dag Landbrug Gylle Fast gødning Decentrale lagre Majs Roer Græsensilage Uden for opland Slam fra renseanlæg Husholdningsaffald Fiberfraktion Hartmann Kartoffelpulp Protamylase I alt ind til anlæg Decentrale lagre Fri returkørsel p.g.a. dobbeltlæs Returkørsel som enkeltlæs, heraf Kampagnekørsel (lager og efterudrådning) Fibermateriale Løbende over året, (minus gasvægt) I alt pr. år ud I alt pr. dag, gns. (HDT) I alt pr time, gns Tabel 2.2: Transporterede mængder til/fra biogasanlægget. I tabel 2.2 er belyst både normale arbejdsdage (under forudsætning af realistiske men forskellige perioder for de forskellige transporter) og værste tilfælde (kampagnekørsel). Ved omregning til ÅDT vil hverdagsbelastningen komme til at se mindre ud, idet den udjævnes over alle årets dage (inklusive weekends og helligdage). Årsdøgntrafik (ÅDT) beregnes som 1/365 af årets samlede trafik, der passerer et vejtværsnit. Hverdagsdøgntrafik (HDT) beregnes som den gennemsnitlige døgntrafik på hverdage.

9 Side Eksisterende forhold I dette afsnit beskrives det eksisterende vejnet i området for Biogas Tønder, og der er på baggrund af transporterne til/fra biogasanlægget udpeget et influensvejnet. Forholdene for bløde trafikanter og offentlig transport er også beskrevet. Arealet, som er udpeget til placering af Biogas Tønder, ligger ved Solvig øst for Tønder. Biogasanlægget placeres på Midtmosevej, som er en sidevej til Åbenråvej. Adgangsvejen til biogasanlægget er Midtmosevej fra Åbenråvej. Det eksisterende vejnet Det forventes, at transporterne, der kører til/fra biogasanlægget, ligger inden for en afstand på maksimalt 25 km. Influensvejnettet er derfor defineret inden for en radius på 25 km. Der vil ikke blive hentet biomasse til biogasanlægget fra Tyskland. Derfor er vejnettet i Tyskland ikke medtaget. Figur 2.2: Influensvejnettet med årsdøgntrafik (ÅDT) i 2012.

10 Side 10 Der er i kortlægningen af de eksisterende trafikforhold i området taget udgangspunkt i hovedlandevejene og Tønder Kommunes trafikveje, da dette vejnet forventes benyttet til transporter til/fra biogasanlægget. Hovedlandevejene, som er statsveje, er Rute 8, 11 og 25 på strækningerne hhv. mellem Tønder og Tinglev, mellem grænsen til Tyskland og Døstrup samt mellem Abild og Roost. Desuden indgår der i vejnettet kommunale trafikveje, hhv. Rute 401, 419, 429, 435, 443 og 175/179. Ud over disse er der også medtaget en enkelt tværgående vej; Dravedvej, som løber fra Løgumkloster og sydpå til Åbenråvej (Rute 435). Vejnettet er orienteret mod øst i forhold til biogasanlægget, men det er også her, de største producenter af gylle er, hvorfor hovedparten af transporterne forventes at benytte disse veje. For hver af vejene i influensvejnettet er der indhentet de nyeste trafiktal fra Tønder Kommune gennem kmastras Nøgletalsdatabase. De trafiktællinger, der er foretaget tidligere end 2012, er fremskrevet til år 2012 med en årlig vækstrate på 1,5 %. Enkelte målinger er foretaget i 2013 og benyttet uden ændring. Vejnettet i Tønder Kommune er inddelt i vejklasser bestående af trafikveje, fordelingsveje og lokaleveje. Influensvejnettet består af trafikveje, som er det overordnede vejnet i Tønder Kommune. Vejene betjener den gennemkørende trafik, den tunge trafik og bustrafikken mellem de større bysamfund og mellem større områder i byerne. Hastighedsbegrænsningen i landzone er 80 km/t, dog med lokale hastighedsbegrænsninger på km/t på kortere strækninger, hvor vejens linjeføring eller kryds, stikrydsninger eller bygennemfarter tilsiger dette. De veje, som trafikken til/fra biogasanlægget kommer til at benytte, er altså de veje, der allerede i dag benyttes af tung trafik, og hvor fremkommeligheden er prioriteret. Vejnettet omkring de decentrale lagre Med Biogas Tønder forventes der at være behov for etablering af i alt 7 decentrale lagre i Tønder Kommune. Lagrene bygges op efter de lokale behov, de bliver således ikke som udgangspunktet indrettet ens. Nogle af lagrene skal opbevare både gylle og ensilage, andre kun gylle. Den præcise beliggenhed af de 7 decentrale lagre er ikke afgjort endnu, men for at kunne belyse mulighederne og få beskrevet hele logistikken i forbindelse med Biogas Tønder er der indledningsvist udpeget 7 delområder, hvori der kunne placeres et decentralt lager. Delområderne er fundet ud fra en række overvejelser om hensyn til planlægning og miljøet. Det er sket ved at fravælge områder med omfattende restriktioner og hensyn som beskrevet i Kommuneplanen, Naturbeskyttelsesloven, den statslige udmelding med hensyn til drikkevandsinteresser osv. Af logistiske hensyn er lagrene samtidig søgt placeret i områder med et betydeligt agerbrug, da det er her, gyllen i sidste ende skal bruges. Processen for udpegning af præcise lokaliteter for de enkelte lagre vil efterfølgende foregå dels gennem en dialog med lodsejere i området, dels gennem en kortlægning af lokale hensyn til miljø og kultur. Arealerne skal være uden væsentlige natur- og miljøinteresser.

11 Side 11 Tønder Kommune ønsker, at de decentrale lagre skal myndighedsbehandles på et senere tidspunkt med udgangspunkt i en idéfase, kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering. De nuværende delområder for en mulig placering af decentrale lagre fremgår af oversigten og kortbilaget nedenfor. Decentralt lager nr. 1 Decentralt lager nr. 2 Decentralt lager nr. 3 Decentralt lager nr. 4 Decentralt lager nr. 5 Decentralt lager nr. 6 Decentralt lager nr. 7 Figur 2.3: Områder for mulig placering af decentrale lagre i Tønder Kommune. Delområde for decentralt lager nr. 1 Et decentralt lager nr. 1 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m syd for Harres, Bredebro. Området er domineret af landbrug, og de fleste arealer er i omdrift i dag.

12 Side 12 Trafik Vejnettet omkring decentralt lager nr. 1 består hovedsageligt af mindre lokalveje, med undtagelse af Harresvej, der forbinder byerne Bredebro, Harres, Randerup og Husum-Ballum. I området er der information om en trafiktælling på Harresvej i Harres fra 2006, der viser en årsdøgntrafik på 959 mktj/døgn. I Borg er der i 2007 udført en trafiktælling, der viser en årsdøgntrafik på 973 mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 2 Et decentralt lager nr. 2 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m og er beliggende ca m nord for Bredebro, omkring Hovedvejen. Området er præget af landbrug, og de fleste arealer er marker i omdrift. Trafik Det decentrale lagerområde nr. 2 er placeret i umiddelbar nærhed til hovedlandevejen Rute 11. De øvrige veje i området er mindre lokalveje. I Drengsted er der i 2008 målt en trafikmængde på 291 mktj/døgn, og i Sønder Vollum er der i 2006 målt en trafikmængde på 143 mktj/døgn. På Rute 11 er trafikmængden omkring mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 3 Et decentralt lager nr. 3 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m og er beliggende ca. 1 km nord for Abild omkring Koldingvej og Ribe Landevej. Området er præget af landbrug, og størstedelen af arealerne er i omdrift. Trafik Det decentrale lagerområde nr. 3 er placeret mellem hovedlandevejene Rute 11 og 25. De øvrige veje i området er mindre lokalveje. På Rute 11 er trafikmængden nord for rundkørslen ved tilslutningen til Rute 25 omkring mktj/døgn og syd for rundkørslen omkring mktj/døgn. Trafikmængden på Rute 25 er omkring mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 4 Et decentralt lager nr. 4 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m, beliggende ca m syd for Arrild, umiddelbart nord for Nørre Løgum. Hovedparten af arealerne i området er landbrug og marker i omdrift. Trafik Det decentrale lagerområde nr. 4 er placeret i umiddelbar nærhed af hovedlandevejen Rute 25. De øvrige veje i området er mindre lokalveje. I Arrild er der i 2013 målt en trafikmængde på mktj/døgn, og på Koldingvej (Rute 25) umiddelbart syd for Roost er trafikmængden i 2013 målt til mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 5 Et decentralt lager nr. 5 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m beliggende ca. 4 km nordøst for Løgumkloster, ved Visbjerg. Hovedparten af jorden i området er i dag i drift som agerland.

13 Side 13 Trafik Vejnettet omkring det decentrale lagerområde nr. 5 består hovedsageligt af mindre lokalveje med undtagelse af Branderupvej, der forbinder Løgumkloster og Agerskov. I Aslev er der på Kisbækvej i 2011 målt en trafikmængde på mktj/døgn, og på Visbjergvej i Bedsted er trafikmængden i 2008 målt til 674 mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 6 Et decentralt lager nr. 6 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m beliggende umiddelbart syd for Kors Kro, ca. 2,5 km nordøst for Øster Højst. Hovedparten af arealerne i området er landbrug og marker i omdrift. Trafik Det decentrale lagerområde nr. 6 er placeret ved krydset mellem Busholmvej (Rute 435) og Krusåvej (Rute 401). De øvrige veje i området er mindre lokalveje. Trafikmængden på Krusåvej (Rute 401) er omkring mkjt/døgn og på Busholmvej omkring mkjt/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 7 Et decentralt lager nr. 7 søges placeret i et delområde defineret af en cirkel med radius på 500 m beliggende ca. 2 km syd for Agerskov. Hovedparten af arealerne i området er landbrug og marker i omdrift. Trafik Vejnettet omkring det decentrale lagerområde nr. 7 består hovedsageligt af mindre lokalveje med undtagelse af Bestedvej, der forbinder Agerskov og Bedsted. På Bedstedvej er der i 2008 umiddelbart syd for Agerskov målt en trafikmængde på 832 mktj/døgn. I 2007 viser en trafiktælling foretaget på Bovlund Bjergvej en trafikmængde på 290 mktj/døgn. Cykelstier Skoleelevers cykelruter i Tønder Kommune fremgår af nedenstående figur. Cykelruterne krydser influensvejnettet omkring Tønder og Løgumkloster. Der er en dobbeltrettet cykelsti mellem Tønder og Rute 11. Nord for Bredebro løber der en dobbeltrettet cykelsti vest for Rute 11 ligesom på strækningen mellem Døstrup og Skærbæk. Desuden er der en dobbeltrettet cykelsti langs Rute 8 nord for vejen mellem Tønder og Rørkær.

14 Side 14 Figur 2.4: Skoleelevernes cykelruter i Tønder Kommune. Uheld På hovedlandevejen og trafikvejen i Tønder Kommune er der registreret i alt 716 uheld i perioden fordelt på 342 personskadeuheld med 484 tilskadekomne (heraf 28 dræbte, 209 alvorligt og 247 lettere tilskadekomne) og 374 materielskadeuheld. 60 % af uheldene er sket i landzone. Generelt er der sket flest uheld i kryds, mens der i landzonen sker flest uheld på strækninger. De fleste personskader sker også ved uheld på strækninger. Det er fortrinsvis mænd i aldersgruppen 25-40, der som fører er involveret i uheld, og som kommer til skade. Det er primært personbiler, der er involveret i uheld. 10 % af alle uheld er cyklistuheld. 13 % af alle uheld er knallertuheld (kun knallert 30). I 4 % af alle uheld er en lastbil involveret, mens der i 3 % af alle uheld er en traktor involveret. Der sker flest uheld i sommermånederne juli og august. Hovedparten af uheldene er eneuheld, hvor der sker flest personskader. Der sker dog også mange personskader mellem krydsende køretøjer uden svingning.

15 Side 15 Figur 2.5: Uheld registreret i Tønder Kommune i perioden (Kilde: Statusrapport, Tønder Kommune 2008). På ovenstående figur er uheldene fordelt på personskadeuheld, materielskadeuheld og ekstrauheld.

16 Side 16 Lastbiluheld Der er i perioden registreret 32 uheld, hvor en lastbil har været involveret, med 27 personskader til følge. Lastbiluheld udgør 4 % af samtlige uheld. Antallet af tilskadekomne ved lastbiluheld udgør 6 % af alle tilskadekomne. Figur 2.6: Uheld i Tønder Kommune i perioden , hvor lastbiler har været involveret (Kilde: Statusrapport, Tønder Kommune 2008).

17 Side 17 Traktoruheld Der er registreret 23 uheld, hvor en traktor har været involveret, med 10 personskader til følge. Traktoruheld udgør 3 % af alle uheld. Antallet af tilskadekomne i uheld med traktor er 2 % af alle tilskadekomne. Figur 2.7: Uheld i Tønder Kommune i perioden, hvor traktorer har været involveret (Kilde Statusrapport, Tønder Kommune 2008). På baggrund af uheldsanalysen er der foretaget en sortpletudpegning, hvor 6 kryds og 7 strækninger har vist sig at være særligt uheldsbelastede. Sortpletudpegningen fremgår af nedenstående liste: Kryds Vesterhavsvej / Havnebyvej, syd for Bolilmark Rømøvej / Arnumvej, nord for Arrild Nordre Landevej / Plantagevej, i Tønder Hellevadvej / Korskovej, syd for Bested Rangstrupvej / Bovvej, i Agerskov Gl. Tøndervej / Bovvej, øst for Mellerup Strækninger Nørremark (mellem Bredebrovej og Mølleparken, Løgumkloster) Møllegade (mellem Markedsgade og Bredebrogade, Løgumkloster) Markedsgade (mellem Storegade og Vestergade, Løgumkloster) Stuckallé og Vestergade (mellem Plantagevej og Kongevej, Tønder) Kongevej (mellem Richtsensgade og Leosallé, Tønder) Astronom Hansens Gade (mellem Popsensgade og Richtsensgade, Tønder) Ribelandevej og Østergade (mellem Kastanie Allé og Blegen, Tønder)

18 Side 18 Figur 2.8: Sortpletudpegning (Kilde: Statusrapport, Tønder Kommune 2008). Kollektiv trafik Passagertrafikken med jernbanen i Tønder Kommune foregår på baneforbindelsen Esbjerg-Tønder, der p.t. på visse afgange er forlænget til Niebüll. Internt i Tønder Kommune betjener jernbanen byerne Tønder, Bredebro og Skærbæk samt 4 landsbysamfund langs banen (Rejsby, Brøns, Døstrup og Visby). Der er busruter på nedenstående strækninger i Tønder Kommune i området omkring Midtmosevej: 116 Aabenraa - Tinglev - Tønder 125 Aabenraa - Rødekro - Toftlund - Ribe 146 Kolding - Vamdrup - Jels - Toftlund - Løgumkloster - Tønder 236 Tønder - Agerskov - Haderslev 266 Tønder - Møgeltønder - Højer

19 Side 19 3 METODE TIL TRAFIKAL VURDERING Etableringen af Biogas Tønder vil medføre øget trafik på det omkringliggende vejnet. De trafikale konsekvenser afhænger af, hvor store mængder råstof der skal behandles på biogasanlægget, samt placering af de decentrale lagre og de landbrug, der tilmelder sig biogasanlægget. De trafikale konsekvenser i driftsperioden vurderes i forhold til de parametre, der er beskrevet under eksisterende forhold med særlig fokus på trafikafvikling, trafiksikkerhed og barriereeffekter. De trafikale virkninger på miljøet er vurderet på baggrund af et fuldt udbygget biogasanlæg placeret på Midtmosevej samt anlæg af 7 decentrale lagre. Det forudsættes, at anlægget åbner i år I vurderingen er det forudsat, at der ikke sker større ændringer i det eksisterende vejnet. De trafikmængder, som udgør forudsætningerne i beregningerne, fremgår af tabel 2.2. I forbindelse med omregning fra ton til m³ er der benyttet en vægtfylde på 0,5 for majs, græsensilage og fibermateriale. For alle øvrige materialer er der benyttet en vægtfylde på 1,0. Herefter er antal læs beregnet, idet det forudsættes, at gylle, roer, husholdningsaffald, protamylase samt kampagnekørsel foretages med tankvogn med plads til 35 m³, hvorimod der benyttes dobbelt container med plads til 64 m³ til transport af fast gødning, majs, græsensilage, slam fra renseanlæg, fibermateriale og kartoffelpulp. Transport type Læssestørrelse Tankvogn 35 m³ Container 32 m³ Dobbelt container 64 m³ Tabel 3.1: Oversigt over forskellige transporttypers kapacitet. Det forudsættes, at udkørt mængde er lig den indkørte mængde minus vægten af gasproduktion plus vægt af vandforbrug på biogasanlægget. Ved tilkørsel af gylle og protamylase (i tankvogn) køres med returlæs af afgasset biomasse. Kampagnekørsel for afgasset biomasse sker i månederne: marts, april, maj og juni. Modtagelse af fast gødning sker i 3 perioder pr. år, hver periode forventes at være på ca. 1 måned. Det antal dage, hvor de forskellige materialer transporteres, fremgår af nedenstående tabel. Desuden forudsættes det, at transport af materialerne foregår i 16 timer om dagen. Materiale Gylle Fast gødning Husholdningsaffald og slam Transport tid 260 dage/år 100 dage/år 260 dage/år

20 Side 20 Materiale Energiafgrøde Hartmann Kartoffelpulp Protamylase Returkørsel Kampagnekørsel Høstperiode majs Høstperiode roer Høstperiode græs Tabel 3.2 Transportdage pr. år. Transport tid 260 dage/år 260 dage/år 150 dage/år 260 dage/år 260 dage/år 120 dage/år 30 dage/år 60 dage/år 90 dage/år På baggrund af information om forventede mængder af husdyrgødning, energiafgrøder, slam, fast gødning etc., der skal transporteres mellem biogasanlægget, landbrugene, lagerpladser og lagertanke, vurderes den nygenererede trafik i driftsperioden, og trafikken fordeles herefter på influensvejnettet. 4 FREMTIDIGE TRAFIKFORHOLD 4.1 Vurdering af nygenereret trafik i anlægsperioden ( ) Beskrivelse På baggrund af anlægsarbejdets omfang og tidsplan vurderes trafikmængderne, der er genereret i forlængelse af anlægsaktiviteterne, hvorefter trafikmængderne fordeles på influensvejnettet. Anlægsaktiviteternes omfang fremgår af nedenstående skema. Kontorfaciliteter, laboratorium, kantine, mv. Aflæssehaller: Gylle Materiale (primært) Areal (m 2 ) Diameter (m) Stål/beton Stål/beton Højde (m) Fast gødning Energiafgrøder - 12 Forbehandling - 12 Lugtsluser Stål/beton Forlagertank, 4 stk. Stål Forlagertank, anden biomasse 3 stk. Stål

21 Side 21 Beskrivelse Installationsbygning, varmesystemer inkl. genvindingssystemer Materiale (primært) Areal (m 2 ) Diameter (m) Højde (m) Stål/beton Separationsbygning Stål Udrådningstanke, 8 stk. Stål Efterudrådningstanke, 4 stk. inkl. gas lager Lagertanke, 4 stk. Beton med membranoverdækning Beton med membranoverdækning Hjælpeanlæg Luftrensningsanlæg Beton m ståltag Gasrensningsanlæg og gasopgraderingsanlæg med hjælpefunktioner (gaskomprimering og afsætning). Stål Værksted og reservedelslager Stål/beton 1000 m 2-6 Gasfakkel Stål 100 0,8 35 Parkeringsareal til gæster Asfalt P-areal til lastbiler m. fyldestationer Asfalt Samlet P-areal til ansatte Asfalt - Brovægt Beton 50 - Bilvaskefaciliteter Stål 200 m 2-6 Skorsten for og nødgenerator Stål Skorsten for luftrenseanlæg Stål Skorsten for kedelanlæg og RTO Stål Hygiejniseringsanlæg Stål Gasfyldestation Stål 20-3 Nødstrømsanlæg, 5 MW Stål/beton Solpanelanlæg på tagflader, ca. 400 kw Glas, aluminium og plast Tabel 4.1: Tabel med kapaciteter af anlæg Anlægsfasen Ved anlæggelse af Biogas Tønder skal der bruges en mængde råstoffer i form af f.eks. grus, sand, asfalt, beton, stål m.m. Materialer til biogasanlægget vil i videst muligt omfang blive hentet fra lokale grusgrave, asfaltleverandører, m.m.

22 Side 22 Anlægsfasens aktiviteter 1. kvt kvt kvt kvt kvt Vejanlæg xxxxxxx 2. Råjordsarbejder xxxxxx 3. Tank-anlæg xxxxxxxxx xxx 4. Procesbygninger xxxxxxx xxxx 5. Andre bygninger xxxxxxxxx xxx og hjælpefunktioner 6. Installationer xxxxxxx xxxxxxxxx 7. Beplantning mv. xx xx Tabel 4.2: Oversigt over tidsplan for aktiviteter i anlægsfasen. På baggrund af de beskrevne anlægsaktiviteter vurderes det, at der vil være størst transportbehov i forbindelse med vejanlæg og jordkørsel. Mængder ved anlægsarbejdet er vurderet, og tilhørende antal lastbiler er beregnet i skemaet herunder. Det forudsættes, at der anvendes lastbiler med plads til 35 tons. Aktivitet Mængde i m 3 Mængde i ton Antal lastbiler Vejanlæg adgangsvej (6.000 m 2 ) Asfalt 25 cm Stabilgrus 25 cm Bundsikring 50 cm Vejanlæg, p-plads og interne veje ( m 2 ) Asfalt 20 cm Stabilgrus 20 cm Bundsikring 30 cm Total Tabel 4.3: Transport af materiale til biogasanlægget i forbindelse med anlægsaktiviteter. Anlægsperioden for vejanlæg forventes at vare 60 arbejdsdage, svarende til en gennemsnitlig trafik til biogasanlægget på ca. 20 lastbiler pr. dag. Jordtransport fra det areal, hvor biogasanlægget etableres, fremgår af nedenstående skema. Aktivitet Mængde i m 3 Mængde i ton Antal lastbiler Afgravning af råjord til fundamenter Afgravning af råjord til vejanlæg Total 1305 Tabel 4.4: Jordtransport fra biogasanlægget. Varigheden af jordarbejdet er forudsat til 60 arbejdsdage, svarende til en gennemsnitlig trafik fra biogasanlægget på ca. 22 lastbiler pr. dag.

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Emissioner - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Emissioner Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-237-7 Emissioner Indhold Side 1 Forord

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 27 - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød biogasanlæg er under etablering. I forbindelse med etableringen er der fremkommet ønsker om mindre ændringer i forhold til nuværende

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere