VVM-redegørelse for Biogas Tønder. Baggrundsrapport - Trafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-redegørelse for Biogas Tønder. Baggrundsrapport - Trafik"

Transkript

1 BILAG 1 VVM-redegørelse for Biogas Tønder Kilde: Politiken Udgivelsesdato : Maj 2013 Projekt : Udarbejdet : Mette Dyrberg og Irene Bro Brinkmeyer Kontrolleret : Pernelle Daugberg

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 RESUME 3 2 BAGGRUND Beskrivelse af det planlagte projekt Eksisterende forhold 9 3 METODE TIL TRAFIKAL VURDERING 19 4 FREMTIDIGE TRAFIKFORHOLD Vurdering af nygenereret trafik i anlægsperioden ( ) Vurdering af nygenereret trafik i driftsperioden 23 5 TRAFIKALE KONSEKVENSER Vurdering af de trafikale konsekvenser i anlægsperioden Vurdering af de trafikale konsekvenser omkring biogasanlægget i driftsperioden Trafikpåvirkninger ved de decentrale lagre 28 6 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING 30 7 MANGLENDE VIDEN 31 8 KONKLUSION 31 9 REFERENCER 32

3 Side 3 1 RESUME Biogas Tønder placeres på Midtmosevej, som er en sidevej til Åbenråvej. Adgangsvejen til biogasanlægget er Midtmosevej fra Åbenråvej. Samtidig spærres Midtmosevej for gennemkørsel. Der placeres desuden 7 lagerpladser til energiafgrøder indenfor det samlede opland hvorfra der hentes råvarer og afsættes udrådnet materiale. Der vil i forbindelse med opførelse af Biogas Tønder ske en ændring i de lokale trafikforhold. Dette vil særligt ske omkring selve biogasanlægget, men også omkring anlæggets decentrale lagerpladser for energiafgrøder og afgasset gylle. De trafikale konsekvenser afhænger af, hvor store mængder råstof der skal behandles på biogasanlægget, samt placering af de decentrale lagre og de landbrug, der tilmelder sig biogasanlægget. De trafikale konsekvenser i driftsperioden vurderes i forhold til trafikafvikling, trafiksikkerhed og barriereeffekter. På baggrund af information om forventede mængder af husdyrgødning, energiafgrøder, slam, fast gødning etc., der skal transporteres mellem biogasanlægget, landbrugene, lagerpladser og lagertanke, vurderes den nygenererede trafik i driftsperioden, og trafikken fordeles herefter på influensvejnettet. Trafikale konsekvenser De trafikale påvirkninger i driftsperioden vil være størst på vejnettet lige omkring Biogas Tønder både antals- og andelsmæssigt. Som det fremgår af figur 4.1, er tilvæksten i årsdøgntrafikken (ÅDT) mellem 1 % og 4 %. Derimod er tilvæksten i lastbil ÅDT en del større og ligger mellem 5 % og 43 %. Den samlede belastnings ligger dog stadig langt under kapaciteten af Åbenrå-vejen. Den største transport til/fra de decentrale lagre foregår i oktober, hvor der i alt forventes 93 ture, hvilket svarer til en spidstimetrafik på 9 og 14 ture, hvis spidstimetrafikken er henholdsvis 10 % og 15 % af døgntrafikken. Februar og september er de tidspunkter, hvor der er mindst aktivitet omkring lagrene. I disse måneder forventes trafikken til/fra lagrene at udgøre 16 ture pr. dag, hvilket svarer til mellem 2 og 3 ture i spidstimen, hvis spidstimen beregnes som beskrevet herover. På det tidspunkt, hvor det vurderes, at trafikbelastningen vil være størst i anlægsperioden, vil der være 63 ture med lastbil på Midtmosevej. I det værste tilfælde vil 100 % af trafikken foregå mellem den østlige del af Åbenråvej og Midtmosevej eller mellem den vestlige del af Åbenråvej og Midtmosevej. I denne situation vil det betyde en tilvækst i trafikken (årsdøgntrafikken) i forhold til den nuværende situation på henholdsvis 1,5 % på den vestlige del og 2 % på den østlige del. Afværgeforanstaltninger I forbindelse med etablering af adgangsvejen til biogasanlægget på Midtmosevej bør krydset ved Åbenråvej udformes som en rundkørsel til forbedring af trafiksikkerheden. Samtidig bør trafikanterne på Åbenråvej varsles ved opsætning af diagramtavler samt etablering af en lokal hastighedsbegrænsning.

4 Side 4 Udformning af adgangsvejen på Midtmosevej bør foretages under hensyntagen til den forventede trafikmængde og transporttyper. Samtidig lukkes Midtmosevej umiddelbart syd for biogasanlægget, således at der ingen gennemkørende trafik er på Midtmosevej. De decentrale lagre og de tilhørende adgangsveje bør placeres, således at traktorkørsel på hovedlandevejene minimeres, hvorimod kørsel med tankvogn og container hovedsageligt bør foregå på hovedlandevejene. Desuden bør placering af adgangsvejen og tilhørende krydsudformning udføres under hensyntagen til trafiksikkerheden, oversigtsforhold og etablering af sikker stikrydsning i de tilfælde, hvor lette trafikanter har behov for at krydse vejen i nærheden af det decentrale lager, og hvor det vurderes, at etablering af det decentrale lager har skabt en barriereeffekt. Adgangsvejene anlægges med en bredde og bæreevne, der svarer til de forventede trafikmængder og transporttyper. Desuden undersøges det, om det er nødvendigt at forbedre bæreevnen af vejnettet i umiddelbar nærhed af de decentrale lagre. 2 BAGGRUND Biogas Tønder placeres på Midtmosevej, som er en sidevej til Åbenråvej. Adgangsvejen til biogasanlægget er Midtmosevej fra Åbenråvej. Samtidig spærres Midtmosevej for gennemkørsel. Der placeres 7 lagerpladser til energiafgrøder og afgasset materiale indenfor området, hvorfra der hentes gylle. På de 7 lagerpladser modtages og ensileres majs, roer og evt. græs før den videre transport til biogasanlægget. Afgrøderne bringes til lagerpladserne med landbrugskøretøjer, hvorefter den videre transport fra lagerpladserne til biogasanlægget sker med biogasanlæggets lastbiler med en kapacitet på tons. Hovedparten af det afgassede materiale køres tilbage til leverandørernes eksisterende individuelle lagertanke på landbrugene som returlæs, når der hentes husdyrgødning til biogasanlægget. I lagertankene opbevares det afgassede materiale, som leverandørerne ikke har eksisterende lagerplads til. Det er planlagt at opføre 7 decentrale lagerpladser med tilhørende lagertankanlæg til lagring af den ekstra mængde afgassede materiale. Lagertankene placeres tæt på slutbrugerne, idet slutbrugerne henter det afgassede materiale direkte fra lagertankene i udbringningsperioden, som er forår og efterår Der vil i forbindelse med opførelsen af Biogas Tønder ske en ændring i de lokale trafikforhold. Dette vil særligt ske omkring selve biogasanlægget, men også omkring anlæggets decentrale lagerpladser for energiafgrøder og for afgasset gylle. Biogasanlægget vil generere trafik som følge af nedenstående aktiviteter: Tilkørsel af husdyrgødning fordelt jævnt over året bortset fra en nedgang i sommerhalvåret (april oktober), idet en del af kvægbesætningen kommer på græs og derfor leverer mindre gylle.

5 Side 5 Tilkørsel af majs- og roeensilage (energiafgrøder) fra decentrale lagerpladser fordelt jævnt over året bortset fra en mindre nedgang i vinterhalvåret (november-marts), idet energiafgrøderne anvendes som erstatning for husdyrgødning i sommerhalvåret, således at der opnås den samme gasproduktion hele året. Tilkørsel af husholdningsaffald og erhvervsaffald fordelt jævnt over året. Tilkørsel af organisk affald fra industri, typisk som kampagnekørsel i perioden september-januar. Tilkørsel af græs til lagerplads ved biogasanlæg, som finder sted i høstperioden juni-september Returkørsel af afgasset materiale til landbrugene. Transport til og fra biogasanlægget Husdyrgødning fra landbrugene til biogasanlægget transporteres i 35 tons tankvogne, som kører retur med afgasset materiale. Den samlede mængde afgasset materiale er større end mængden af husdyrgødning, idet der på biogasanlægget tilsættes andre råvarer. Den ekstra mængde afgasset materiale, der ikke skal med retur til leverandørerne, bliver kørt til en af de 7 decentrale lagertanke med en 35 tons tankvogn. Fast gødning transporteres til biogasanlægget i lastbiler med en kapacitet på tons. Ensilage leveres fra de decentrale lagre jævnt fordelt over året med en lille forøgelse i sommerhalvåret. Husholdningsaffald og erhvervsaffald transporteres til biogasanlægget med 30 tons lastbiler. Transport til og fra decentrale lagre for energiafgrøder Energiafgrøderne leveres på de decentrale lagerpladser direkte fra landbrugene. Græs, majs og roer leveres i høstperioden med traktor og anhænger, hvorpå der er plads til 15 tons. Græsset fra landbrugene omlastes på de decentrale lagerpladser, hvorefter det køres videre til biogasanlægget i lastbiler med en kapacitet på tons. Majs og roer ensileres og opbevares på de decentrale lagerpladser, hvorefter ensilagen køres til biogasanlægget i henholdsvis tankbiler og i lastbiler med en kapacitet på tons. Transport til og fra decentrale lagertanke Det afgassede materiale køres fra biogasanlægget til de decentrale lagertanke jævnt fordelt over året med 35 tons tankvogne. Afhentning af det afgassede materiale fra de decentrale lagertanke til landbrugene i perioderne april juni og august september foregår med traktorer og anhængere.

6 Side Beskrivelse af det planlagte projekt Figur 2.1: Placering af biogasanlægget samt 7 decentrale lagre. På figuren herover fremgår placering af biogasanlægget (blå stjerne) og de 7 decentrale lagre (grønne cirkler). Desuden er de potentielle landbrug til biogasanlægget vist med orange cirkler. Den sorte linje er kommunegrænsen mellem Tønder Kommune og Aabenraa Kommune. Ud over den fysiske placering af biogasanlægget, de decentrale lagre og potentielle landbrug er der i vurderingen af trafikpåvirkningerne ved etablering af Biogas Tønder gjort forudsætninger om, hvilke mængder råstof der forventes transporteret mellem biogasanlæg, lagre og landbrug. Den samlede mængde af råstof til/fra de decentrale lagre kan ses i tabel 2.1. De forventede mængder råstoffer til/fra biogasanlægget fremgår af tabel 2.2.

7 Side 7 Trafikbelastning ved decentrale lagre Bil/traktor passager m 3 / år Antal/år Antal/dag Majs, ind Majsensilage, ud Roer, ind Roe-ensilage, ud Græs ind Græsensilage, ud Afgasset gylle, ind Afgasset gylle, ud I alt Tabel 2.1: Transporterede mængder ved de decentrale lagre.

8 Side 8 Energiafgrøder, affald, slam og gylle Transporteret mængde Tons per år Antal bilpassager Normal dag Kampagne dag Landbrug Gylle Fast gødning Decentrale lagre Majs Roer Græsensilage Uden for opland Slam fra renseanlæg Husholdningsaffald Fiberfraktion Hartmann Kartoffelpulp Protamylase I alt ind til anlæg Decentrale lagre Fri returkørsel p.g.a. dobbeltlæs Returkørsel som enkeltlæs, heraf Kampagnekørsel (lager og efterudrådning) Fibermateriale Løbende over året, (minus gasvægt) I alt pr. år ud I alt pr. dag, gns. (HDT) I alt pr time, gns Tabel 2.2: Transporterede mængder til/fra biogasanlægget. I tabel 2.2 er belyst både normale arbejdsdage (under forudsætning af realistiske men forskellige perioder for de forskellige transporter) og værste tilfælde (kampagnekørsel). Ved omregning til ÅDT vil hverdagsbelastningen komme til at se mindre ud, idet den udjævnes over alle årets dage (inklusive weekends og helligdage). Årsdøgntrafik (ÅDT) beregnes som 1/365 af årets samlede trafik, der passerer et vejtværsnit. Hverdagsdøgntrafik (HDT) beregnes som den gennemsnitlige døgntrafik på hverdage.

9 Side Eksisterende forhold I dette afsnit beskrives det eksisterende vejnet i området for Biogas Tønder, og der er på baggrund af transporterne til/fra biogasanlægget udpeget et influensvejnet. Forholdene for bløde trafikanter og offentlig transport er også beskrevet. Arealet, som er udpeget til placering af Biogas Tønder, ligger ved Solvig øst for Tønder. Biogasanlægget placeres på Midtmosevej, som er en sidevej til Åbenråvej. Adgangsvejen til biogasanlægget er Midtmosevej fra Åbenråvej. Det eksisterende vejnet Det forventes, at transporterne, der kører til/fra biogasanlægget, ligger inden for en afstand på maksimalt 25 km. Influensvejnettet er derfor defineret inden for en radius på 25 km. Der vil ikke blive hentet biomasse til biogasanlægget fra Tyskland. Derfor er vejnettet i Tyskland ikke medtaget. Figur 2.2: Influensvejnettet med årsdøgntrafik (ÅDT) i 2012.

10 Side 10 Der er i kortlægningen af de eksisterende trafikforhold i området taget udgangspunkt i hovedlandevejene og Tønder Kommunes trafikveje, da dette vejnet forventes benyttet til transporter til/fra biogasanlægget. Hovedlandevejene, som er statsveje, er Rute 8, 11 og 25 på strækningerne hhv. mellem Tønder og Tinglev, mellem grænsen til Tyskland og Døstrup samt mellem Abild og Roost. Desuden indgår der i vejnettet kommunale trafikveje, hhv. Rute 401, 419, 429, 435, 443 og 175/179. Ud over disse er der også medtaget en enkelt tværgående vej; Dravedvej, som løber fra Løgumkloster og sydpå til Åbenråvej (Rute 435). Vejnettet er orienteret mod øst i forhold til biogasanlægget, men det er også her, de største producenter af gylle er, hvorfor hovedparten af transporterne forventes at benytte disse veje. For hver af vejene i influensvejnettet er der indhentet de nyeste trafiktal fra Tønder Kommune gennem kmastras Nøgletalsdatabase. De trafiktællinger, der er foretaget tidligere end 2012, er fremskrevet til år 2012 med en årlig vækstrate på 1,5 %. Enkelte målinger er foretaget i 2013 og benyttet uden ændring. Vejnettet i Tønder Kommune er inddelt i vejklasser bestående af trafikveje, fordelingsveje og lokaleveje. Influensvejnettet består af trafikveje, som er det overordnede vejnet i Tønder Kommune. Vejene betjener den gennemkørende trafik, den tunge trafik og bustrafikken mellem de større bysamfund og mellem større områder i byerne. Hastighedsbegrænsningen i landzone er 80 km/t, dog med lokale hastighedsbegrænsninger på km/t på kortere strækninger, hvor vejens linjeføring eller kryds, stikrydsninger eller bygennemfarter tilsiger dette. De veje, som trafikken til/fra biogasanlægget kommer til at benytte, er altså de veje, der allerede i dag benyttes af tung trafik, og hvor fremkommeligheden er prioriteret. Vejnettet omkring de decentrale lagre Med Biogas Tønder forventes der at være behov for etablering af i alt 7 decentrale lagre i Tønder Kommune. Lagrene bygges op efter de lokale behov, de bliver således ikke som udgangspunktet indrettet ens. Nogle af lagrene skal opbevare både gylle og ensilage, andre kun gylle. Den præcise beliggenhed af de 7 decentrale lagre er ikke afgjort endnu, men for at kunne belyse mulighederne og få beskrevet hele logistikken i forbindelse med Biogas Tønder er der indledningsvist udpeget 7 delområder, hvori der kunne placeres et decentralt lager. Delområderne er fundet ud fra en række overvejelser om hensyn til planlægning og miljøet. Det er sket ved at fravælge områder med omfattende restriktioner og hensyn som beskrevet i Kommuneplanen, Naturbeskyttelsesloven, den statslige udmelding med hensyn til drikkevandsinteresser osv. Af logistiske hensyn er lagrene samtidig søgt placeret i områder med et betydeligt agerbrug, da det er her, gyllen i sidste ende skal bruges. Processen for udpegning af præcise lokaliteter for de enkelte lagre vil efterfølgende foregå dels gennem en dialog med lodsejere i området, dels gennem en kortlægning af lokale hensyn til miljø og kultur. Arealerne skal være uden væsentlige natur- og miljøinteresser.

11 Side 11 Tønder Kommune ønsker, at de decentrale lagre skal myndighedsbehandles på et senere tidspunkt med udgangspunkt i en idéfase, kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering. De nuværende delområder for en mulig placering af decentrale lagre fremgår af oversigten og kortbilaget nedenfor. Decentralt lager nr. 1 Decentralt lager nr. 2 Decentralt lager nr. 3 Decentralt lager nr. 4 Decentralt lager nr. 5 Decentralt lager nr. 6 Decentralt lager nr. 7 Figur 2.3: Områder for mulig placering af decentrale lagre i Tønder Kommune. Delområde for decentralt lager nr. 1 Et decentralt lager nr. 1 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m syd for Harres, Bredebro. Området er domineret af landbrug, og de fleste arealer er i omdrift i dag.

12 Side 12 Trafik Vejnettet omkring decentralt lager nr. 1 består hovedsageligt af mindre lokalveje, med undtagelse af Harresvej, der forbinder byerne Bredebro, Harres, Randerup og Husum-Ballum. I området er der information om en trafiktælling på Harresvej i Harres fra 2006, der viser en årsdøgntrafik på 959 mktj/døgn. I Borg er der i 2007 udført en trafiktælling, der viser en årsdøgntrafik på 973 mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 2 Et decentralt lager nr. 2 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m og er beliggende ca m nord for Bredebro, omkring Hovedvejen. Området er præget af landbrug, og de fleste arealer er marker i omdrift. Trafik Det decentrale lagerområde nr. 2 er placeret i umiddelbar nærhed til hovedlandevejen Rute 11. De øvrige veje i området er mindre lokalveje. I Drengsted er der i 2008 målt en trafikmængde på 291 mktj/døgn, og i Sønder Vollum er der i 2006 målt en trafikmængde på 143 mktj/døgn. På Rute 11 er trafikmængden omkring mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 3 Et decentralt lager nr. 3 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m og er beliggende ca. 1 km nord for Abild omkring Koldingvej og Ribe Landevej. Området er præget af landbrug, og størstedelen af arealerne er i omdrift. Trafik Det decentrale lagerområde nr. 3 er placeret mellem hovedlandevejene Rute 11 og 25. De øvrige veje i området er mindre lokalveje. På Rute 11 er trafikmængden nord for rundkørslen ved tilslutningen til Rute 25 omkring mktj/døgn og syd for rundkørslen omkring mktj/døgn. Trafikmængden på Rute 25 er omkring mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 4 Et decentralt lager nr. 4 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m, beliggende ca m syd for Arrild, umiddelbart nord for Nørre Løgum. Hovedparten af arealerne i området er landbrug og marker i omdrift. Trafik Det decentrale lagerområde nr. 4 er placeret i umiddelbar nærhed af hovedlandevejen Rute 25. De øvrige veje i området er mindre lokalveje. I Arrild er der i 2013 målt en trafikmængde på mktj/døgn, og på Koldingvej (Rute 25) umiddelbart syd for Roost er trafikmængden i 2013 målt til mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 5 Et decentralt lager nr. 5 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m beliggende ca. 4 km nordøst for Løgumkloster, ved Visbjerg. Hovedparten af jorden i området er i dag i drift som agerland.

13 Side 13 Trafik Vejnettet omkring det decentrale lagerområde nr. 5 består hovedsageligt af mindre lokalveje med undtagelse af Branderupvej, der forbinder Løgumkloster og Agerskov. I Aslev er der på Kisbækvej i 2011 målt en trafikmængde på mktj/døgn, og på Visbjergvej i Bedsted er trafikmængden i 2008 målt til 674 mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 6 Et decentralt lager nr. 6 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m beliggende umiddelbart syd for Kors Kro, ca. 2,5 km nordøst for Øster Højst. Hovedparten af arealerne i området er landbrug og marker i omdrift. Trafik Det decentrale lagerområde nr. 6 er placeret ved krydset mellem Busholmvej (Rute 435) og Krusåvej (Rute 401). De øvrige veje i området er mindre lokalveje. Trafikmængden på Krusåvej (Rute 401) er omkring mkjt/døgn og på Busholmvej omkring mkjt/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 7 Et decentralt lager nr. 7 søges placeret i et delområde defineret af en cirkel med radius på 500 m beliggende ca. 2 km syd for Agerskov. Hovedparten af arealerne i området er landbrug og marker i omdrift. Trafik Vejnettet omkring det decentrale lagerområde nr. 7 består hovedsageligt af mindre lokalveje med undtagelse af Bestedvej, der forbinder Agerskov og Bedsted. På Bedstedvej er der i 2008 umiddelbart syd for Agerskov målt en trafikmængde på 832 mktj/døgn. I 2007 viser en trafiktælling foretaget på Bovlund Bjergvej en trafikmængde på 290 mktj/døgn. Cykelstier Skoleelevers cykelruter i Tønder Kommune fremgår af nedenstående figur. Cykelruterne krydser influensvejnettet omkring Tønder og Løgumkloster. Der er en dobbeltrettet cykelsti mellem Tønder og Rute 11. Nord for Bredebro løber der en dobbeltrettet cykelsti vest for Rute 11 ligesom på strækningen mellem Døstrup og Skærbæk. Desuden er der en dobbeltrettet cykelsti langs Rute 8 nord for vejen mellem Tønder og Rørkær.

14 Side 14 Figur 2.4: Skoleelevernes cykelruter i Tønder Kommune. Uheld På hovedlandevejen og trafikvejen i Tønder Kommune er der registreret i alt 716 uheld i perioden fordelt på 342 personskadeuheld med 484 tilskadekomne (heraf 28 dræbte, 209 alvorligt og 247 lettere tilskadekomne) og 374 materielskadeuheld. 60 % af uheldene er sket i landzone. Generelt er der sket flest uheld i kryds, mens der i landzonen sker flest uheld på strækninger. De fleste personskader sker også ved uheld på strækninger. Det er fortrinsvis mænd i aldersgruppen 25-40, der som fører er involveret i uheld, og som kommer til skade. Det er primært personbiler, der er involveret i uheld. 10 % af alle uheld er cyklistuheld. 13 % af alle uheld er knallertuheld (kun knallert 30). I 4 % af alle uheld er en lastbil involveret, mens der i 3 % af alle uheld er en traktor involveret. Der sker flest uheld i sommermånederne juli og august. Hovedparten af uheldene er eneuheld, hvor der sker flest personskader. Der sker dog også mange personskader mellem krydsende køretøjer uden svingning.

15 Side 15 Figur 2.5: Uheld registreret i Tønder Kommune i perioden (Kilde: Statusrapport, Tønder Kommune 2008). På ovenstående figur er uheldene fordelt på personskadeuheld, materielskadeuheld og ekstrauheld.

16 Side 16 Lastbiluheld Der er i perioden registreret 32 uheld, hvor en lastbil har været involveret, med 27 personskader til følge. Lastbiluheld udgør 4 % af samtlige uheld. Antallet af tilskadekomne ved lastbiluheld udgør 6 % af alle tilskadekomne. Figur 2.6: Uheld i Tønder Kommune i perioden , hvor lastbiler har været involveret (Kilde: Statusrapport, Tønder Kommune 2008).

17 Side 17 Traktoruheld Der er registreret 23 uheld, hvor en traktor har været involveret, med 10 personskader til følge. Traktoruheld udgør 3 % af alle uheld. Antallet af tilskadekomne i uheld med traktor er 2 % af alle tilskadekomne. Figur 2.7: Uheld i Tønder Kommune i perioden, hvor traktorer har været involveret (Kilde Statusrapport, Tønder Kommune 2008). På baggrund af uheldsanalysen er der foretaget en sortpletudpegning, hvor 6 kryds og 7 strækninger har vist sig at være særligt uheldsbelastede. Sortpletudpegningen fremgår af nedenstående liste: Kryds Vesterhavsvej / Havnebyvej, syd for Bolilmark Rømøvej / Arnumvej, nord for Arrild Nordre Landevej / Plantagevej, i Tønder Hellevadvej / Korskovej, syd for Bested Rangstrupvej / Bovvej, i Agerskov Gl. Tøndervej / Bovvej, øst for Mellerup Strækninger Nørremark (mellem Bredebrovej og Mølleparken, Løgumkloster) Møllegade (mellem Markedsgade og Bredebrogade, Løgumkloster) Markedsgade (mellem Storegade og Vestergade, Løgumkloster) Stuckallé og Vestergade (mellem Plantagevej og Kongevej, Tønder) Kongevej (mellem Richtsensgade og Leosallé, Tønder) Astronom Hansens Gade (mellem Popsensgade og Richtsensgade, Tønder) Ribelandevej og Østergade (mellem Kastanie Allé og Blegen, Tønder)

18 Side 18 Figur 2.8: Sortpletudpegning (Kilde: Statusrapport, Tønder Kommune 2008). Kollektiv trafik Passagertrafikken med jernbanen i Tønder Kommune foregår på baneforbindelsen Esbjerg-Tønder, der p.t. på visse afgange er forlænget til Niebüll. Internt i Tønder Kommune betjener jernbanen byerne Tønder, Bredebro og Skærbæk samt 4 landsbysamfund langs banen (Rejsby, Brøns, Døstrup og Visby). Der er busruter på nedenstående strækninger i Tønder Kommune i området omkring Midtmosevej: 116 Aabenraa - Tinglev - Tønder 125 Aabenraa - Rødekro - Toftlund - Ribe 146 Kolding - Vamdrup - Jels - Toftlund - Løgumkloster - Tønder 236 Tønder - Agerskov - Haderslev 266 Tønder - Møgeltønder - Højer

19 Side 19 3 METODE TIL TRAFIKAL VURDERING Etableringen af Biogas Tønder vil medføre øget trafik på det omkringliggende vejnet. De trafikale konsekvenser afhænger af, hvor store mængder råstof der skal behandles på biogasanlægget, samt placering af de decentrale lagre og de landbrug, der tilmelder sig biogasanlægget. De trafikale konsekvenser i driftsperioden vurderes i forhold til de parametre, der er beskrevet under eksisterende forhold med særlig fokus på trafikafvikling, trafiksikkerhed og barriereeffekter. De trafikale virkninger på miljøet er vurderet på baggrund af et fuldt udbygget biogasanlæg placeret på Midtmosevej samt anlæg af 7 decentrale lagre. Det forudsættes, at anlægget åbner i år I vurderingen er det forudsat, at der ikke sker større ændringer i det eksisterende vejnet. De trafikmængder, som udgør forudsætningerne i beregningerne, fremgår af tabel 2.2. I forbindelse med omregning fra ton til m³ er der benyttet en vægtfylde på 0,5 for majs, græsensilage og fibermateriale. For alle øvrige materialer er der benyttet en vægtfylde på 1,0. Herefter er antal læs beregnet, idet det forudsættes, at gylle, roer, husholdningsaffald, protamylase samt kampagnekørsel foretages med tankvogn med plads til 35 m³, hvorimod der benyttes dobbelt container med plads til 64 m³ til transport af fast gødning, majs, græsensilage, slam fra renseanlæg, fibermateriale og kartoffelpulp. Transport type Læssestørrelse Tankvogn 35 m³ Container 32 m³ Dobbelt container 64 m³ Tabel 3.1: Oversigt over forskellige transporttypers kapacitet. Det forudsættes, at udkørt mængde er lig den indkørte mængde minus vægten af gasproduktion plus vægt af vandforbrug på biogasanlægget. Ved tilkørsel af gylle og protamylase (i tankvogn) køres med returlæs af afgasset biomasse. Kampagnekørsel for afgasset biomasse sker i månederne: marts, april, maj og juni. Modtagelse af fast gødning sker i 3 perioder pr. år, hver periode forventes at være på ca. 1 måned. Det antal dage, hvor de forskellige materialer transporteres, fremgår af nedenstående tabel. Desuden forudsættes det, at transport af materialerne foregår i 16 timer om dagen. Materiale Gylle Fast gødning Husholdningsaffald og slam Transport tid 260 dage/år 100 dage/år 260 dage/år

20 Side 20 Materiale Energiafgrøde Hartmann Kartoffelpulp Protamylase Returkørsel Kampagnekørsel Høstperiode majs Høstperiode roer Høstperiode græs Tabel 3.2 Transportdage pr. år. Transport tid 260 dage/år 260 dage/år 150 dage/år 260 dage/år 260 dage/år 120 dage/år 30 dage/år 60 dage/år 90 dage/år På baggrund af information om forventede mængder af husdyrgødning, energiafgrøder, slam, fast gødning etc., der skal transporteres mellem biogasanlægget, landbrugene, lagerpladser og lagertanke, vurderes den nygenererede trafik i driftsperioden, og trafikken fordeles herefter på influensvejnettet. 4 FREMTIDIGE TRAFIKFORHOLD 4.1 Vurdering af nygenereret trafik i anlægsperioden ( ) Beskrivelse På baggrund af anlægsarbejdets omfang og tidsplan vurderes trafikmængderne, der er genereret i forlængelse af anlægsaktiviteterne, hvorefter trafikmængderne fordeles på influensvejnettet. Anlægsaktiviteternes omfang fremgår af nedenstående skema. Kontorfaciliteter, laboratorium, kantine, mv. Aflæssehaller: Gylle Materiale (primært) Areal (m 2 ) Diameter (m) Stål/beton Stål/beton Højde (m) Fast gødning Energiafgrøder - 12 Forbehandling - 12 Lugtsluser Stål/beton Forlagertank, 4 stk. Stål Forlagertank, anden biomasse 3 stk. Stål

21 Side 21 Beskrivelse Installationsbygning, varmesystemer inkl. genvindingssystemer Materiale (primært) Areal (m 2 ) Diameter (m) Højde (m) Stål/beton Separationsbygning Stål Udrådningstanke, 8 stk. Stål Efterudrådningstanke, 4 stk. inkl. gas lager Lagertanke, 4 stk. Beton med membranoverdækning Beton med membranoverdækning Hjælpeanlæg Luftrensningsanlæg Beton m ståltag Gasrensningsanlæg og gasopgraderingsanlæg med hjælpefunktioner (gaskomprimering og afsætning). Stål Værksted og reservedelslager Stål/beton 1000 m 2-6 Gasfakkel Stål 100 0,8 35 Parkeringsareal til gæster Asfalt P-areal til lastbiler m. fyldestationer Asfalt Samlet P-areal til ansatte Asfalt - Brovægt Beton 50 - Bilvaskefaciliteter Stål 200 m 2-6 Skorsten for og nødgenerator Stål Skorsten for luftrenseanlæg Stål Skorsten for kedelanlæg og RTO Stål Hygiejniseringsanlæg Stål Gasfyldestation Stål 20-3 Nødstrømsanlæg, 5 MW Stål/beton Solpanelanlæg på tagflader, ca. 400 kw Glas, aluminium og plast Tabel 4.1: Tabel med kapaciteter af anlæg Anlægsfasen Ved anlæggelse af Biogas Tønder skal der bruges en mængde råstoffer i form af f.eks. grus, sand, asfalt, beton, stål m.m. Materialer til biogasanlægget vil i videst muligt omfang blive hentet fra lokale grusgrave, asfaltleverandører, m.m.

22 Side 22 Anlægsfasens aktiviteter 1. kvt kvt kvt kvt kvt Vejanlæg xxxxxxx 2. Råjordsarbejder xxxxxx 3. Tank-anlæg xxxxxxxxx xxx 4. Procesbygninger xxxxxxx xxxx 5. Andre bygninger xxxxxxxxx xxx og hjælpefunktioner 6. Installationer xxxxxxx xxxxxxxxx 7. Beplantning mv. xx xx Tabel 4.2: Oversigt over tidsplan for aktiviteter i anlægsfasen. På baggrund af de beskrevne anlægsaktiviteter vurderes det, at der vil være størst transportbehov i forbindelse med vejanlæg og jordkørsel. Mængder ved anlægsarbejdet er vurderet, og tilhørende antal lastbiler er beregnet i skemaet herunder. Det forudsættes, at der anvendes lastbiler med plads til 35 tons. Aktivitet Mængde i m 3 Mængde i ton Antal lastbiler Vejanlæg adgangsvej (6.000 m 2 ) Asfalt 25 cm Stabilgrus 25 cm Bundsikring 50 cm Vejanlæg, p-plads og interne veje ( m 2 ) Asfalt 20 cm Stabilgrus 20 cm Bundsikring 30 cm Total Tabel 4.3: Transport af materiale til biogasanlægget i forbindelse med anlægsaktiviteter. Anlægsperioden for vejanlæg forventes at vare 60 arbejdsdage, svarende til en gennemsnitlig trafik til biogasanlægget på ca. 20 lastbiler pr. dag. Jordtransport fra det areal, hvor biogasanlægget etableres, fremgår af nedenstående skema. Aktivitet Mængde i m 3 Mængde i ton Antal lastbiler Afgravning af råjord til fundamenter Afgravning af råjord til vejanlæg Total 1305 Tabel 4.4: Jordtransport fra biogasanlægget. Varigheden af jordarbejdet er forudsat til 60 arbejdsdage, svarende til en gennemsnitlig trafik fra biogasanlægget på ca. 22 lastbiler pr. dag.

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Allerød Kommune. Kortlægning af trafikale data

Allerød Kommune. Kortlægning af trafikale data Allerød Kommune Kortlægning af trafikale data Marts 2009 Allerød Kommune Kortlægning af trafikale data Marts 2009 Ref 8651082 Kortlægning(1) Version 4 Dato 2009-03-29 Udarbejdet af RAHH, CM Kontrolleret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Sagsnr.: 01.02.05-p19-154-13. Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til Biogasanlæg - Jejsing. 1. Indsendt af: Vejdirektoratet

Sagsnr.: 01.02.05-p19-154-13. Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til Biogasanlæg - Jejsing. 1. Indsendt af: Vejdirektoratet Sagsnr.: 01.02.05-p19-154-13 Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til Biogasanlæg - Jejsing 1. Indsendt af: Vejdirektoratet Teknik og Miljø bemærker: Teknik og Miljø indstiller: TMU s beslutning: Indsigelse

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Forside foto: Rute 25, Vej nummer H321 ved Øster Lindet i sydlig retning Projekttitel Projekttype Forfatter Rundkørsel ved Øster

Læs mere

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT BROEN SHOPPING A/S Etablering af nyt biografcenter ved Shoppingcenter BROEN, Esbjerg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKVURDERING

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Cykelruteplan. Status Mål Indsatsområder Handlingsplan

Cykelruteplan. Status Mål Indsatsområder Handlingsplan Status Mål Indsatsområder Handlingsplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Formål 5 2 CYKELTRAFIKKEN I TØNDER KOMMUNE 8 2.1 Generelt om cykeltrafikken

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg

Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg Herning Bioenergi, Sinding-Ørre Biogasanlæg, Rosmosevej 4, 7400 Herning Oktober

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Trafiknotat for Lokalplanen 161

Trafiknotat for Lokalplanen 161 Trafiknotat for Lokalplanen 161 Baggrund Hørsholm Kommune har undersøgt de trafikale konsekvenser ved fuldudnyttelse af arealet til særlig pladskrævende varegrupper. Trafikanalysen har til formål At redegøre

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Hvorfor skal vi have biogasanlæg? Med Folketingets vedtagelse af Grøn Vækst er det besluttet at

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

Trafikplan - Bredebro

Trafikplan - Bredebro Trafikplan - Bredebro April 2013 TRAFIKPLAN FOR BREDEBRO 2014-2018 PROJEKT Projekt nr. 1100009782 Version 2 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af MNSS Godkendt af JKD Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Til. Rikke Krogsgaard Jacobsen. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD

Til. Rikke Krogsgaard Jacobsen. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD Til Rikke Krogsgaard Jacobsen Dokumenttype Notat Dato Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD Revision 4 Dato 2016-05-10 Udarbejdet

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK Tønder Kommune April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK PROJEKT Trafikplan for Skærbæk Tønder Kommune Projekt nr. 213324 Dokument nr. 1210664628 Version 2 Udarbejdet af JII Kontrolleret af MVG Godkendt af JII

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Sortpletudpegning 2015

Sortpletudpegning 2015 Sortpletudpegning 2015 Stamblade for uheldsbelastede lokaliteter I forbindelse med uheldsanalysen er der gennemført en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Dette er lokaliteter, hvor der

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning. Debatoplæg

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning. Debatoplæg Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning Debatoplæg Deltag i debatten Silkeborg Kommune har igangsat planlægningen for et biogasanlæg i et erhvervsområde

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg. torsdag den 23. februar VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg. torsdag den 23. februar VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg Mio Schrøder Mobil +45 22824376 ms@planenergi.dk torsdag den 23. februar 2017 VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming Hermed anmeldes et nyt

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforening har i tidligere faser af planlægningsarbejdet fremsat ønske

Danmarks Naturfredningsforening har i tidligere faser af planlægningsarbejdet fremsat ønske DN Ringkøbing-Skjern Dato: 17. juli 2016 Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing land.by.kultur@rksk.dk VVM- redegørelse for Videbæk Biogas A/S Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat Dato: 09.05.2015 Projekt nr.: 1003907-001 T: +45 2540 0097 E: lau@moe.dk Projekt: Emne: Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat nr.:

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Vejle Kommune har modtaget en klage over zonetilladelse til opførelse af et gårdbiogasanlæg efter Planlovens 35.

Vejle Kommune har modtaget en klage over zonetilladelse til opførelse af et gårdbiogasanlæg efter Planlovens 35. Udtalelse til klage over zonetilladelse Vejle Kommune har modtaget en klage over zonetilladelse til opførelse af et gårdbiogasanlæg efter Planlovens 35. Resume Vejle Kommune har den 25. august 2016 givet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER. VVM-redegørelse og miljøvurdering

TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER. VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering Version 3-17. maj 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere