VVM-redegørelse for Biogas Tønder. Baggrundsrapport - Trafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-redegørelse for Biogas Tønder. Baggrundsrapport - Trafik"

Transkript

1 BILAG 1 VVM-redegørelse for Biogas Tønder Kilde: Politiken Udgivelsesdato : Maj 2013 Projekt : Udarbejdet : Mette Dyrberg og Irene Bro Brinkmeyer Kontrolleret : Pernelle Daugberg

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 RESUME 3 2 BAGGRUND Beskrivelse af det planlagte projekt Eksisterende forhold 9 3 METODE TIL TRAFIKAL VURDERING 19 4 FREMTIDIGE TRAFIKFORHOLD Vurdering af nygenereret trafik i anlægsperioden ( ) Vurdering af nygenereret trafik i driftsperioden 23 5 TRAFIKALE KONSEKVENSER Vurdering af de trafikale konsekvenser i anlægsperioden Vurdering af de trafikale konsekvenser omkring biogasanlægget i driftsperioden Trafikpåvirkninger ved de decentrale lagre 28 6 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING 30 7 MANGLENDE VIDEN 31 8 KONKLUSION 31 9 REFERENCER 32

3 Side 3 1 RESUME Biogas Tønder placeres på Midtmosevej, som er en sidevej til Åbenråvej. Adgangsvejen til biogasanlægget er Midtmosevej fra Åbenråvej. Samtidig spærres Midtmosevej for gennemkørsel. Der placeres desuden 7 lagerpladser til energiafgrøder indenfor det samlede opland hvorfra der hentes råvarer og afsættes udrådnet materiale. Der vil i forbindelse med opførelse af Biogas Tønder ske en ændring i de lokale trafikforhold. Dette vil særligt ske omkring selve biogasanlægget, men også omkring anlæggets decentrale lagerpladser for energiafgrøder og afgasset gylle. De trafikale konsekvenser afhænger af, hvor store mængder råstof der skal behandles på biogasanlægget, samt placering af de decentrale lagre og de landbrug, der tilmelder sig biogasanlægget. De trafikale konsekvenser i driftsperioden vurderes i forhold til trafikafvikling, trafiksikkerhed og barriereeffekter. På baggrund af information om forventede mængder af husdyrgødning, energiafgrøder, slam, fast gødning etc., der skal transporteres mellem biogasanlægget, landbrugene, lagerpladser og lagertanke, vurderes den nygenererede trafik i driftsperioden, og trafikken fordeles herefter på influensvejnettet. Trafikale konsekvenser De trafikale påvirkninger i driftsperioden vil være størst på vejnettet lige omkring Biogas Tønder både antals- og andelsmæssigt. Som det fremgår af figur 4.1, er tilvæksten i årsdøgntrafikken (ÅDT) mellem 1 % og 4 %. Derimod er tilvæksten i lastbil ÅDT en del større og ligger mellem 5 % og 43 %. Den samlede belastnings ligger dog stadig langt under kapaciteten af Åbenrå-vejen. Den største transport til/fra de decentrale lagre foregår i oktober, hvor der i alt forventes 93 ture, hvilket svarer til en spidstimetrafik på 9 og 14 ture, hvis spidstimetrafikken er henholdsvis 10 % og 15 % af døgntrafikken. Februar og september er de tidspunkter, hvor der er mindst aktivitet omkring lagrene. I disse måneder forventes trafikken til/fra lagrene at udgøre 16 ture pr. dag, hvilket svarer til mellem 2 og 3 ture i spidstimen, hvis spidstimen beregnes som beskrevet herover. På det tidspunkt, hvor det vurderes, at trafikbelastningen vil være størst i anlægsperioden, vil der være 63 ture med lastbil på Midtmosevej. I det værste tilfælde vil 100 % af trafikken foregå mellem den østlige del af Åbenråvej og Midtmosevej eller mellem den vestlige del af Åbenråvej og Midtmosevej. I denne situation vil det betyde en tilvækst i trafikken (årsdøgntrafikken) i forhold til den nuværende situation på henholdsvis 1,5 % på den vestlige del og 2 % på den østlige del. Afværgeforanstaltninger I forbindelse med etablering af adgangsvejen til biogasanlægget på Midtmosevej bør krydset ved Åbenråvej udformes som en rundkørsel til forbedring af trafiksikkerheden. Samtidig bør trafikanterne på Åbenråvej varsles ved opsætning af diagramtavler samt etablering af en lokal hastighedsbegrænsning.

4 Side 4 Udformning af adgangsvejen på Midtmosevej bør foretages under hensyntagen til den forventede trafikmængde og transporttyper. Samtidig lukkes Midtmosevej umiddelbart syd for biogasanlægget, således at der ingen gennemkørende trafik er på Midtmosevej. De decentrale lagre og de tilhørende adgangsveje bør placeres, således at traktorkørsel på hovedlandevejene minimeres, hvorimod kørsel med tankvogn og container hovedsageligt bør foregå på hovedlandevejene. Desuden bør placering af adgangsvejen og tilhørende krydsudformning udføres under hensyntagen til trafiksikkerheden, oversigtsforhold og etablering af sikker stikrydsning i de tilfælde, hvor lette trafikanter har behov for at krydse vejen i nærheden af det decentrale lager, og hvor det vurderes, at etablering af det decentrale lager har skabt en barriereeffekt. Adgangsvejene anlægges med en bredde og bæreevne, der svarer til de forventede trafikmængder og transporttyper. Desuden undersøges det, om det er nødvendigt at forbedre bæreevnen af vejnettet i umiddelbar nærhed af de decentrale lagre. 2 BAGGRUND Biogas Tønder placeres på Midtmosevej, som er en sidevej til Åbenråvej. Adgangsvejen til biogasanlægget er Midtmosevej fra Åbenråvej. Samtidig spærres Midtmosevej for gennemkørsel. Der placeres 7 lagerpladser til energiafgrøder og afgasset materiale indenfor området, hvorfra der hentes gylle. På de 7 lagerpladser modtages og ensileres majs, roer og evt. græs før den videre transport til biogasanlægget. Afgrøderne bringes til lagerpladserne med landbrugskøretøjer, hvorefter den videre transport fra lagerpladserne til biogasanlægget sker med biogasanlæggets lastbiler med en kapacitet på tons. Hovedparten af det afgassede materiale køres tilbage til leverandørernes eksisterende individuelle lagertanke på landbrugene som returlæs, når der hentes husdyrgødning til biogasanlægget. I lagertankene opbevares det afgassede materiale, som leverandørerne ikke har eksisterende lagerplads til. Det er planlagt at opføre 7 decentrale lagerpladser med tilhørende lagertankanlæg til lagring af den ekstra mængde afgassede materiale. Lagertankene placeres tæt på slutbrugerne, idet slutbrugerne henter det afgassede materiale direkte fra lagertankene i udbringningsperioden, som er forår og efterår Der vil i forbindelse med opførelsen af Biogas Tønder ske en ændring i de lokale trafikforhold. Dette vil særligt ske omkring selve biogasanlægget, men også omkring anlæggets decentrale lagerpladser for energiafgrøder og for afgasset gylle. Biogasanlægget vil generere trafik som følge af nedenstående aktiviteter: Tilkørsel af husdyrgødning fordelt jævnt over året bortset fra en nedgang i sommerhalvåret (april oktober), idet en del af kvægbesætningen kommer på græs og derfor leverer mindre gylle.

5 Side 5 Tilkørsel af majs- og roeensilage (energiafgrøder) fra decentrale lagerpladser fordelt jævnt over året bortset fra en mindre nedgang i vinterhalvåret (november-marts), idet energiafgrøderne anvendes som erstatning for husdyrgødning i sommerhalvåret, således at der opnås den samme gasproduktion hele året. Tilkørsel af husholdningsaffald og erhvervsaffald fordelt jævnt over året. Tilkørsel af organisk affald fra industri, typisk som kampagnekørsel i perioden september-januar. Tilkørsel af græs til lagerplads ved biogasanlæg, som finder sted i høstperioden juni-september Returkørsel af afgasset materiale til landbrugene. Transport til og fra biogasanlægget Husdyrgødning fra landbrugene til biogasanlægget transporteres i 35 tons tankvogne, som kører retur med afgasset materiale. Den samlede mængde afgasset materiale er større end mængden af husdyrgødning, idet der på biogasanlægget tilsættes andre råvarer. Den ekstra mængde afgasset materiale, der ikke skal med retur til leverandørerne, bliver kørt til en af de 7 decentrale lagertanke med en 35 tons tankvogn. Fast gødning transporteres til biogasanlægget i lastbiler med en kapacitet på tons. Ensilage leveres fra de decentrale lagre jævnt fordelt over året med en lille forøgelse i sommerhalvåret. Husholdningsaffald og erhvervsaffald transporteres til biogasanlægget med 30 tons lastbiler. Transport til og fra decentrale lagre for energiafgrøder Energiafgrøderne leveres på de decentrale lagerpladser direkte fra landbrugene. Græs, majs og roer leveres i høstperioden med traktor og anhænger, hvorpå der er plads til 15 tons. Græsset fra landbrugene omlastes på de decentrale lagerpladser, hvorefter det køres videre til biogasanlægget i lastbiler med en kapacitet på tons. Majs og roer ensileres og opbevares på de decentrale lagerpladser, hvorefter ensilagen køres til biogasanlægget i henholdsvis tankbiler og i lastbiler med en kapacitet på tons. Transport til og fra decentrale lagertanke Det afgassede materiale køres fra biogasanlægget til de decentrale lagertanke jævnt fordelt over året med 35 tons tankvogne. Afhentning af det afgassede materiale fra de decentrale lagertanke til landbrugene i perioderne april juni og august september foregår med traktorer og anhængere.

6 Side Beskrivelse af det planlagte projekt Figur 2.1: Placering af biogasanlægget samt 7 decentrale lagre. På figuren herover fremgår placering af biogasanlægget (blå stjerne) og de 7 decentrale lagre (grønne cirkler). Desuden er de potentielle landbrug til biogasanlægget vist med orange cirkler. Den sorte linje er kommunegrænsen mellem Tønder Kommune og Aabenraa Kommune. Ud over den fysiske placering af biogasanlægget, de decentrale lagre og potentielle landbrug er der i vurderingen af trafikpåvirkningerne ved etablering af Biogas Tønder gjort forudsætninger om, hvilke mængder råstof der forventes transporteret mellem biogasanlæg, lagre og landbrug. Den samlede mængde af råstof til/fra de decentrale lagre kan ses i tabel 2.1. De forventede mængder råstoffer til/fra biogasanlægget fremgår af tabel 2.2.

7 Side 7 Trafikbelastning ved decentrale lagre Bil/traktor passager m 3 / år Antal/år Antal/dag Majs, ind Majsensilage, ud Roer, ind Roe-ensilage, ud Græs ind Græsensilage, ud Afgasset gylle, ind Afgasset gylle, ud I alt Tabel 2.1: Transporterede mængder ved de decentrale lagre.

8 Side 8 Energiafgrøder, affald, slam og gylle Transporteret mængde Tons per år Antal bilpassager Normal dag Kampagne dag Landbrug Gylle Fast gødning Decentrale lagre Majs Roer Græsensilage Uden for opland Slam fra renseanlæg Husholdningsaffald Fiberfraktion Hartmann Kartoffelpulp Protamylase I alt ind til anlæg Decentrale lagre Fri returkørsel p.g.a. dobbeltlæs Returkørsel som enkeltlæs, heraf Kampagnekørsel (lager og efterudrådning) Fibermateriale Løbende over året, (minus gasvægt) I alt pr. år ud I alt pr. dag, gns. (HDT) I alt pr time, gns Tabel 2.2: Transporterede mængder til/fra biogasanlægget. I tabel 2.2 er belyst både normale arbejdsdage (under forudsætning af realistiske men forskellige perioder for de forskellige transporter) og værste tilfælde (kampagnekørsel). Ved omregning til ÅDT vil hverdagsbelastningen komme til at se mindre ud, idet den udjævnes over alle årets dage (inklusive weekends og helligdage). Årsdøgntrafik (ÅDT) beregnes som 1/365 af årets samlede trafik, der passerer et vejtværsnit. Hverdagsdøgntrafik (HDT) beregnes som den gennemsnitlige døgntrafik på hverdage.

9 Side Eksisterende forhold I dette afsnit beskrives det eksisterende vejnet i området for Biogas Tønder, og der er på baggrund af transporterne til/fra biogasanlægget udpeget et influensvejnet. Forholdene for bløde trafikanter og offentlig transport er også beskrevet. Arealet, som er udpeget til placering af Biogas Tønder, ligger ved Solvig øst for Tønder. Biogasanlægget placeres på Midtmosevej, som er en sidevej til Åbenråvej. Adgangsvejen til biogasanlægget er Midtmosevej fra Åbenråvej. Det eksisterende vejnet Det forventes, at transporterne, der kører til/fra biogasanlægget, ligger inden for en afstand på maksimalt 25 km. Influensvejnettet er derfor defineret inden for en radius på 25 km. Der vil ikke blive hentet biomasse til biogasanlægget fra Tyskland. Derfor er vejnettet i Tyskland ikke medtaget. Figur 2.2: Influensvejnettet med årsdøgntrafik (ÅDT) i 2012.

10 Side 10 Der er i kortlægningen af de eksisterende trafikforhold i området taget udgangspunkt i hovedlandevejene og Tønder Kommunes trafikveje, da dette vejnet forventes benyttet til transporter til/fra biogasanlægget. Hovedlandevejene, som er statsveje, er Rute 8, 11 og 25 på strækningerne hhv. mellem Tønder og Tinglev, mellem grænsen til Tyskland og Døstrup samt mellem Abild og Roost. Desuden indgår der i vejnettet kommunale trafikveje, hhv. Rute 401, 419, 429, 435, 443 og 175/179. Ud over disse er der også medtaget en enkelt tværgående vej; Dravedvej, som løber fra Løgumkloster og sydpå til Åbenråvej (Rute 435). Vejnettet er orienteret mod øst i forhold til biogasanlægget, men det er også her, de største producenter af gylle er, hvorfor hovedparten af transporterne forventes at benytte disse veje. For hver af vejene i influensvejnettet er der indhentet de nyeste trafiktal fra Tønder Kommune gennem kmastras Nøgletalsdatabase. De trafiktællinger, der er foretaget tidligere end 2012, er fremskrevet til år 2012 med en årlig vækstrate på 1,5 %. Enkelte målinger er foretaget i 2013 og benyttet uden ændring. Vejnettet i Tønder Kommune er inddelt i vejklasser bestående af trafikveje, fordelingsveje og lokaleveje. Influensvejnettet består af trafikveje, som er det overordnede vejnet i Tønder Kommune. Vejene betjener den gennemkørende trafik, den tunge trafik og bustrafikken mellem de større bysamfund og mellem større områder i byerne. Hastighedsbegrænsningen i landzone er 80 km/t, dog med lokale hastighedsbegrænsninger på km/t på kortere strækninger, hvor vejens linjeføring eller kryds, stikrydsninger eller bygennemfarter tilsiger dette. De veje, som trafikken til/fra biogasanlægget kommer til at benytte, er altså de veje, der allerede i dag benyttes af tung trafik, og hvor fremkommeligheden er prioriteret. Vejnettet omkring de decentrale lagre Med Biogas Tønder forventes der at være behov for etablering af i alt 7 decentrale lagre i Tønder Kommune. Lagrene bygges op efter de lokale behov, de bliver således ikke som udgangspunktet indrettet ens. Nogle af lagrene skal opbevare både gylle og ensilage, andre kun gylle. Den præcise beliggenhed af de 7 decentrale lagre er ikke afgjort endnu, men for at kunne belyse mulighederne og få beskrevet hele logistikken i forbindelse med Biogas Tønder er der indledningsvist udpeget 7 delområder, hvori der kunne placeres et decentralt lager. Delområderne er fundet ud fra en række overvejelser om hensyn til planlægning og miljøet. Det er sket ved at fravælge områder med omfattende restriktioner og hensyn som beskrevet i Kommuneplanen, Naturbeskyttelsesloven, den statslige udmelding med hensyn til drikkevandsinteresser osv. Af logistiske hensyn er lagrene samtidig søgt placeret i områder med et betydeligt agerbrug, da det er her, gyllen i sidste ende skal bruges. Processen for udpegning af præcise lokaliteter for de enkelte lagre vil efterfølgende foregå dels gennem en dialog med lodsejere i området, dels gennem en kortlægning af lokale hensyn til miljø og kultur. Arealerne skal være uden væsentlige natur- og miljøinteresser.

11 Side 11 Tønder Kommune ønsker, at de decentrale lagre skal myndighedsbehandles på et senere tidspunkt med udgangspunkt i en idéfase, kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering. De nuværende delområder for en mulig placering af decentrale lagre fremgår af oversigten og kortbilaget nedenfor. Decentralt lager nr. 1 Decentralt lager nr. 2 Decentralt lager nr. 3 Decentralt lager nr. 4 Decentralt lager nr. 5 Decentralt lager nr. 6 Decentralt lager nr. 7 Figur 2.3: Områder for mulig placering af decentrale lagre i Tønder Kommune. Delområde for decentralt lager nr. 1 Et decentralt lager nr. 1 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m syd for Harres, Bredebro. Området er domineret af landbrug, og de fleste arealer er i omdrift i dag.

12 Side 12 Trafik Vejnettet omkring decentralt lager nr. 1 består hovedsageligt af mindre lokalveje, med undtagelse af Harresvej, der forbinder byerne Bredebro, Harres, Randerup og Husum-Ballum. I området er der information om en trafiktælling på Harresvej i Harres fra 2006, der viser en årsdøgntrafik på 959 mktj/døgn. I Borg er der i 2007 udført en trafiktælling, der viser en årsdøgntrafik på 973 mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 2 Et decentralt lager nr. 2 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m og er beliggende ca m nord for Bredebro, omkring Hovedvejen. Området er præget af landbrug, og de fleste arealer er marker i omdrift. Trafik Det decentrale lagerområde nr. 2 er placeret i umiddelbar nærhed til hovedlandevejen Rute 11. De øvrige veje i området er mindre lokalveje. I Drengsted er der i 2008 målt en trafikmængde på 291 mktj/døgn, og i Sønder Vollum er der i 2006 målt en trafikmængde på 143 mktj/døgn. På Rute 11 er trafikmængden omkring mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 3 Et decentralt lager nr. 3 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m og er beliggende ca. 1 km nord for Abild omkring Koldingvej og Ribe Landevej. Området er præget af landbrug, og størstedelen af arealerne er i omdrift. Trafik Det decentrale lagerområde nr. 3 er placeret mellem hovedlandevejene Rute 11 og 25. De øvrige veje i området er mindre lokalveje. På Rute 11 er trafikmængden nord for rundkørslen ved tilslutningen til Rute 25 omkring mktj/døgn og syd for rundkørslen omkring mktj/døgn. Trafikmængden på Rute 25 er omkring mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 4 Et decentralt lager nr. 4 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m, beliggende ca m syd for Arrild, umiddelbart nord for Nørre Løgum. Hovedparten af arealerne i området er landbrug og marker i omdrift. Trafik Det decentrale lagerområde nr. 4 er placeret i umiddelbar nærhed af hovedlandevejen Rute 25. De øvrige veje i området er mindre lokalveje. I Arrild er der i 2013 målt en trafikmængde på mktj/døgn, og på Koldingvej (Rute 25) umiddelbart syd for Roost er trafikmængden i 2013 målt til mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 5 Et decentralt lager nr. 5 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m beliggende ca. 4 km nordøst for Løgumkloster, ved Visbjerg. Hovedparten af jorden i området er i dag i drift som agerland.

13 Side 13 Trafik Vejnettet omkring det decentrale lagerområde nr. 5 består hovedsageligt af mindre lokalveje med undtagelse af Branderupvej, der forbinder Løgumkloster og Agerskov. I Aslev er der på Kisbækvej i 2011 målt en trafikmængde på mktj/døgn, og på Visbjergvej i Bedsted er trafikmængden i 2008 målt til 674 mktj/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 6 Et decentralt lager nr. 6 søges placeret i et område defineret af en cirkel med radius på 500 m beliggende umiddelbart syd for Kors Kro, ca. 2,5 km nordøst for Øster Højst. Hovedparten af arealerne i området er landbrug og marker i omdrift. Trafik Det decentrale lagerområde nr. 6 er placeret ved krydset mellem Busholmvej (Rute 435) og Krusåvej (Rute 401). De øvrige veje i området er mindre lokalveje. Trafikmængden på Krusåvej (Rute 401) er omkring mkjt/døgn og på Busholmvej omkring mkjt/døgn. Delområde for decentralt lager nr. 7 Et decentralt lager nr. 7 søges placeret i et delområde defineret af en cirkel med radius på 500 m beliggende ca. 2 km syd for Agerskov. Hovedparten af arealerne i området er landbrug og marker i omdrift. Trafik Vejnettet omkring det decentrale lagerområde nr. 7 består hovedsageligt af mindre lokalveje med undtagelse af Bestedvej, der forbinder Agerskov og Bedsted. På Bedstedvej er der i 2008 umiddelbart syd for Agerskov målt en trafikmængde på 832 mktj/døgn. I 2007 viser en trafiktælling foretaget på Bovlund Bjergvej en trafikmængde på 290 mktj/døgn. Cykelstier Skoleelevers cykelruter i Tønder Kommune fremgår af nedenstående figur. Cykelruterne krydser influensvejnettet omkring Tønder og Løgumkloster. Der er en dobbeltrettet cykelsti mellem Tønder og Rute 11. Nord for Bredebro løber der en dobbeltrettet cykelsti vest for Rute 11 ligesom på strækningen mellem Døstrup og Skærbæk. Desuden er der en dobbeltrettet cykelsti langs Rute 8 nord for vejen mellem Tønder og Rørkær.

14 Side 14 Figur 2.4: Skoleelevernes cykelruter i Tønder Kommune. Uheld På hovedlandevejen og trafikvejen i Tønder Kommune er der registreret i alt 716 uheld i perioden fordelt på 342 personskadeuheld med 484 tilskadekomne (heraf 28 dræbte, 209 alvorligt og 247 lettere tilskadekomne) og 374 materielskadeuheld. 60 % af uheldene er sket i landzone. Generelt er der sket flest uheld i kryds, mens der i landzonen sker flest uheld på strækninger. De fleste personskader sker også ved uheld på strækninger. Det er fortrinsvis mænd i aldersgruppen 25-40, der som fører er involveret i uheld, og som kommer til skade. Det er primært personbiler, der er involveret i uheld. 10 % af alle uheld er cyklistuheld. 13 % af alle uheld er knallertuheld (kun knallert 30). I 4 % af alle uheld er en lastbil involveret, mens der i 3 % af alle uheld er en traktor involveret. Der sker flest uheld i sommermånederne juli og august. Hovedparten af uheldene er eneuheld, hvor der sker flest personskader. Der sker dog også mange personskader mellem krydsende køretøjer uden svingning.

15 Side 15 Figur 2.5: Uheld registreret i Tønder Kommune i perioden (Kilde: Statusrapport, Tønder Kommune 2008). På ovenstående figur er uheldene fordelt på personskadeuheld, materielskadeuheld og ekstrauheld.

16 Side 16 Lastbiluheld Der er i perioden registreret 32 uheld, hvor en lastbil har været involveret, med 27 personskader til følge. Lastbiluheld udgør 4 % af samtlige uheld. Antallet af tilskadekomne ved lastbiluheld udgør 6 % af alle tilskadekomne. Figur 2.6: Uheld i Tønder Kommune i perioden , hvor lastbiler har været involveret (Kilde: Statusrapport, Tønder Kommune 2008).

17 Side 17 Traktoruheld Der er registreret 23 uheld, hvor en traktor har været involveret, med 10 personskader til følge. Traktoruheld udgør 3 % af alle uheld. Antallet af tilskadekomne i uheld med traktor er 2 % af alle tilskadekomne. Figur 2.7: Uheld i Tønder Kommune i perioden, hvor traktorer har været involveret (Kilde Statusrapport, Tønder Kommune 2008). På baggrund af uheldsanalysen er der foretaget en sortpletudpegning, hvor 6 kryds og 7 strækninger har vist sig at være særligt uheldsbelastede. Sortpletudpegningen fremgår af nedenstående liste: Kryds Vesterhavsvej / Havnebyvej, syd for Bolilmark Rømøvej / Arnumvej, nord for Arrild Nordre Landevej / Plantagevej, i Tønder Hellevadvej / Korskovej, syd for Bested Rangstrupvej / Bovvej, i Agerskov Gl. Tøndervej / Bovvej, øst for Mellerup Strækninger Nørremark (mellem Bredebrovej og Mølleparken, Løgumkloster) Møllegade (mellem Markedsgade og Bredebrogade, Løgumkloster) Markedsgade (mellem Storegade og Vestergade, Løgumkloster) Stuckallé og Vestergade (mellem Plantagevej og Kongevej, Tønder) Kongevej (mellem Richtsensgade og Leosallé, Tønder) Astronom Hansens Gade (mellem Popsensgade og Richtsensgade, Tønder) Ribelandevej og Østergade (mellem Kastanie Allé og Blegen, Tønder)

18 Side 18 Figur 2.8: Sortpletudpegning (Kilde: Statusrapport, Tønder Kommune 2008). Kollektiv trafik Passagertrafikken med jernbanen i Tønder Kommune foregår på baneforbindelsen Esbjerg-Tønder, der p.t. på visse afgange er forlænget til Niebüll. Internt i Tønder Kommune betjener jernbanen byerne Tønder, Bredebro og Skærbæk samt 4 landsbysamfund langs banen (Rejsby, Brøns, Døstrup og Visby). Der er busruter på nedenstående strækninger i Tønder Kommune i området omkring Midtmosevej: 116 Aabenraa - Tinglev - Tønder 125 Aabenraa - Rødekro - Toftlund - Ribe 146 Kolding - Vamdrup - Jels - Toftlund - Løgumkloster - Tønder 236 Tønder - Agerskov - Haderslev 266 Tønder - Møgeltønder - Højer

19 Side 19 3 METODE TIL TRAFIKAL VURDERING Etableringen af Biogas Tønder vil medføre øget trafik på det omkringliggende vejnet. De trafikale konsekvenser afhænger af, hvor store mængder råstof der skal behandles på biogasanlægget, samt placering af de decentrale lagre og de landbrug, der tilmelder sig biogasanlægget. De trafikale konsekvenser i driftsperioden vurderes i forhold til de parametre, der er beskrevet under eksisterende forhold med særlig fokus på trafikafvikling, trafiksikkerhed og barriereeffekter. De trafikale virkninger på miljøet er vurderet på baggrund af et fuldt udbygget biogasanlæg placeret på Midtmosevej samt anlæg af 7 decentrale lagre. Det forudsættes, at anlægget åbner i år I vurderingen er det forudsat, at der ikke sker større ændringer i det eksisterende vejnet. De trafikmængder, som udgør forudsætningerne i beregningerne, fremgår af tabel 2.2. I forbindelse med omregning fra ton til m³ er der benyttet en vægtfylde på 0,5 for majs, græsensilage og fibermateriale. For alle øvrige materialer er der benyttet en vægtfylde på 1,0. Herefter er antal læs beregnet, idet det forudsættes, at gylle, roer, husholdningsaffald, protamylase samt kampagnekørsel foretages med tankvogn med plads til 35 m³, hvorimod der benyttes dobbelt container med plads til 64 m³ til transport af fast gødning, majs, græsensilage, slam fra renseanlæg, fibermateriale og kartoffelpulp. Transport type Læssestørrelse Tankvogn 35 m³ Container 32 m³ Dobbelt container 64 m³ Tabel 3.1: Oversigt over forskellige transporttypers kapacitet. Det forudsættes, at udkørt mængde er lig den indkørte mængde minus vægten af gasproduktion plus vægt af vandforbrug på biogasanlægget. Ved tilkørsel af gylle og protamylase (i tankvogn) køres med returlæs af afgasset biomasse. Kampagnekørsel for afgasset biomasse sker i månederne: marts, april, maj og juni. Modtagelse af fast gødning sker i 3 perioder pr. år, hver periode forventes at være på ca. 1 måned. Det antal dage, hvor de forskellige materialer transporteres, fremgår af nedenstående tabel. Desuden forudsættes det, at transport af materialerne foregår i 16 timer om dagen. Materiale Gylle Fast gødning Husholdningsaffald og slam Transport tid 260 dage/år 100 dage/år 260 dage/år

20 Side 20 Materiale Energiafgrøde Hartmann Kartoffelpulp Protamylase Returkørsel Kampagnekørsel Høstperiode majs Høstperiode roer Høstperiode græs Tabel 3.2 Transportdage pr. år. Transport tid 260 dage/år 260 dage/år 150 dage/år 260 dage/år 260 dage/år 120 dage/år 30 dage/år 60 dage/år 90 dage/år På baggrund af information om forventede mængder af husdyrgødning, energiafgrøder, slam, fast gødning etc., der skal transporteres mellem biogasanlægget, landbrugene, lagerpladser og lagertanke, vurderes den nygenererede trafik i driftsperioden, og trafikken fordeles herefter på influensvejnettet. 4 FREMTIDIGE TRAFIKFORHOLD 4.1 Vurdering af nygenereret trafik i anlægsperioden ( ) Beskrivelse På baggrund af anlægsarbejdets omfang og tidsplan vurderes trafikmængderne, der er genereret i forlængelse af anlægsaktiviteterne, hvorefter trafikmængderne fordeles på influensvejnettet. Anlægsaktiviteternes omfang fremgår af nedenstående skema. Kontorfaciliteter, laboratorium, kantine, mv. Aflæssehaller: Gylle Materiale (primært) Areal (m 2 ) Diameter (m) Stål/beton Stål/beton Højde (m) Fast gødning Energiafgrøder - 12 Forbehandling - 12 Lugtsluser Stål/beton Forlagertank, 4 stk. Stål Forlagertank, anden biomasse 3 stk. Stål

21 Side 21 Beskrivelse Installationsbygning, varmesystemer inkl. genvindingssystemer Materiale (primært) Areal (m 2 ) Diameter (m) Højde (m) Stål/beton Separationsbygning Stål Udrådningstanke, 8 stk. Stål Efterudrådningstanke, 4 stk. inkl. gas lager Lagertanke, 4 stk. Beton med membranoverdækning Beton med membranoverdækning Hjælpeanlæg Luftrensningsanlæg Beton m ståltag Gasrensningsanlæg og gasopgraderingsanlæg med hjælpefunktioner (gaskomprimering og afsætning). Stål Værksted og reservedelslager Stål/beton 1000 m 2-6 Gasfakkel Stål 100 0,8 35 Parkeringsareal til gæster Asfalt P-areal til lastbiler m. fyldestationer Asfalt Samlet P-areal til ansatte Asfalt - Brovægt Beton 50 - Bilvaskefaciliteter Stål 200 m 2-6 Skorsten for og nødgenerator Stål Skorsten for luftrenseanlæg Stål Skorsten for kedelanlæg og RTO Stål Hygiejniseringsanlæg Stål Gasfyldestation Stål 20-3 Nødstrømsanlæg, 5 MW Stål/beton Solpanelanlæg på tagflader, ca. 400 kw Glas, aluminium og plast Tabel 4.1: Tabel med kapaciteter af anlæg Anlægsfasen Ved anlæggelse af Biogas Tønder skal der bruges en mængde råstoffer i form af f.eks. grus, sand, asfalt, beton, stål m.m. Materialer til biogasanlægget vil i videst muligt omfang blive hentet fra lokale grusgrave, asfaltleverandører, m.m.

22 Side 22 Anlægsfasens aktiviteter 1. kvt kvt kvt kvt kvt Vejanlæg xxxxxxx 2. Råjordsarbejder xxxxxx 3. Tank-anlæg xxxxxxxxx xxx 4. Procesbygninger xxxxxxx xxxx 5. Andre bygninger xxxxxxxxx xxx og hjælpefunktioner 6. Installationer xxxxxxx xxxxxxxxx 7. Beplantning mv. xx xx Tabel 4.2: Oversigt over tidsplan for aktiviteter i anlægsfasen. På baggrund af de beskrevne anlægsaktiviteter vurderes det, at der vil være størst transportbehov i forbindelse med vejanlæg og jordkørsel. Mængder ved anlægsarbejdet er vurderet, og tilhørende antal lastbiler er beregnet i skemaet herunder. Det forudsættes, at der anvendes lastbiler med plads til 35 tons. Aktivitet Mængde i m 3 Mængde i ton Antal lastbiler Vejanlæg adgangsvej (6.000 m 2 ) Asfalt 25 cm Stabilgrus 25 cm Bundsikring 50 cm Vejanlæg, p-plads og interne veje ( m 2 ) Asfalt 20 cm Stabilgrus 20 cm Bundsikring 30 cm Total Tabel 4.3: Transport af materiale til biogasanlægget i forbindelse med anlægsaktiviteter. Anlægsperioden for vejanlæg forventes at vare 60 arbejdsdage, svarende til en gennemsnitlig trafik til biogasanlægget på ca. 20 lastbiler pr. dag. Jordtransport fra det areal, hvor biogasanlægget etableres, fremgår af nedenstående skema. Aktivitet Mængde i m 3 Mængde i ton Antal lastbiler Afgravning af råjord til fundamenter Afgravning af råjord til vejanlæg Total 1305 Tabel 4.4: Jordtransport fra biogasanlægget. Varigheden af jordarbejdet er forudsat til 60 arbejdsdage, svarende til en gennemsnitlig trafik fra biogasanlægget på ca. 22 lastbiler pr. dag.

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18-650 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18-650 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18-650 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Teknisk anlæg ved Midtmosevej, Hostrup Tønder 156 157 136 38 255 Aabenraavej 7000c Rammeområde 650-81-1 181 Midtmosevej 21 65 18

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport 7. marts 2010 SC/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Vej- og stinettet... 5 2.1 Vejnettet... 5 2.1.1 Trafikmængder... 5 2.1.2 Hastigheder...

Læs mere

Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse

Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse NOTAT 29. marts 2012 Rev3. 16. maj 2012 RAR/LBP/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 2 2 Trafiktællinger... 3 2.1

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

5. Trafik info Kommuneplan 2009 - Forslag 02.03.2009 43 Hovedstruktur og retningslinier

5. Trafik info Kommuneplan 2009 - Forslag 02.03.2009 43 Hovedstruktur og retningslinier 5. Trafik info 43 5.1 Den trafikale infrastruktur En tidssvarende og velfungerende infrastruktur på trafik- og transportområdet er en væsentlig forudsætning for samfundsudviklingen. Det gælder områder

Læs mere

Nedenfor henvises til punkter og korthenvisninger i screeningsdokumentet:.

Nedenfor henvises til punkter og korthenvisninger i screeningsdokumentet:. COWI A/S Att. Projekt Management Peter Hansen Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. kimic Den 28. august 2010 Uddybende information og data i forbindelse med VVM screeningsproceduren

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Projektets hovedformål er at etablere en sikker og tryg cykelforbindelse mellem de 2 bysamfund

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Virkemiddelkatalog 2014-2020

Virkemiddelkatalog 2014-2020 2014-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 1.1 sprincipper 5 1.2 Generelle anbefalede mål for vejelementer 7 1.3 Skala til bestemmelse af vurderet trafiksikkerhed mv 10 2 VIRKEMIDLER I BYZONE 12

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

Effekter af cykelstier og cykelbaner

Effekter af cykelstier og cykelbaner Før-og-efter evaluering af trafiksikkerhed og trafikmængder ved anlæg af ensrettede cykelstier og cykelbaner i Københavns Kommune Søren Underlien Jensen Oktober 2006 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej,

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

30. Bramming - Tønder Grænse

30. Bramming - Tønder Grænse TB (V) 423-29 Strækningshastighed: Bramming - Tønder Tønder - Tønder Grænse km/t *) km/t *) På strækningen Ribe - Tønder gælder hastigheden kun togsæt. For øvrigt materiel er hastigheden km/t. 08.01.2006

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere