1 T T T B1, 5 T H1, 7 T H2, 9 T I1, 11 T R1,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,"

Transkript

1 Sølyst Sølyst... 1 T Illustrationsplan... 2 T Rammeområder... 3 T B1, Sølyst... 5 T H1, Sølyst... 7 T H2, Sølyst... 9 T I1, Sølyst...11 T R1, Sølyst... 13

2 Sølyst Illustrationsplan Aalborg Kommune

3 Sølyst Rammeområder Aalborg Kommune 5.5.2

4

5 B1, Sølyst Boliger Anvendelse Boligformål (åben-lav/tæt-lav bebyggelse/etagehusbebyggelse), mindre butikker og institutioner. Bebyggelsesprocent Højst 25 for boliger (åben-lav/tæt-lav). Højst 40 for boliger (etagehuse). Højst 40 for anden bebyggelse. Etager Højst 2. Status Udbygget boligområde med parcelhuse, rækkehuse og enkelte etagehuse. Højde Højst 8½ m. Mål Uændret anvendelse og bebyggelse. Opvarmning Fjernvarmepligt Aalborg Kommune B1

6 B1, Sølyst Boliger B1 Aalborg Kommune

7 H1, Sølyst Let industri m.m. Anvendelse Zone A * Store specialbutikker * Trykkerier * Transport o.l. * Tekniske anlæg * Engroshandel o.l. * Værksteder o.l. * Mindre industri. Hvis det er nødvendigt for en virksomheds drift, kan der indrettes bolig til indehaver, bestyrer eller portner. Anvendelsen er specificeret i skemaet Erhvervskategorier, bilag A. Zone B * Trykkerier * Tekniske anlæg * Engroshandel o.l. * Transport * Oplagsvirksomhed (ikke affaldssortering, kompostering, fyldplads o.l.) * Værksteder o.l. (ikke fødevareindustri) # * Mindre industri (ikke fødevareindustri). # Begrænsningen er for at hindre, at der etableres en type oplagsvirksomhed, som hører hjemme i områder, som er specielt udlagt til dette formål. # Begrænsningen er for at undgå miljøkonflikter i et område med belastende virksomheder. Der må ikke etableres boliger i området. Anvendelsen er specificeret i skemaet Erhvervskategorier, bilag A. fortsætter næste side Aalborg Kommune H1

8 H1, Sølyst Let industri m.m. Byggemuligheder * Bebyggelsesprocent max. 50 * Bebygget areal max. 40% * Etager max. 2 * Højde max. 12 m * Grundstørrelse min m 2. Inden for zone B kan enkelte nødvendige bygningsdele opføres i en højde på op til 15 m. Miljø Zone A * Miljøklasse 1-3, se skemaet Erhvervskategorier, bilag A. * De vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj fremgår af skemaet Støj fra erhverv, bilag B. * Ingen til støjfølsomme formål, hvor trafikstøjen overstiger de grænseværdier, der er anført i skemaet Støj fra trafik, bilag C. Zone B * Miljøklasse 4-6, se skemaet Erhvervskategorier, bilag A. Mål * De vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj fremgår af skemaet Støj fra erhverv, bilag B. Området ligger centralt og samtidig trafikalt attraktivt og skal anvendes til mindre og mellemstore, ikke-generende erhvervsvirksomheder. Der foretages en opdeling i zoner, så de største og/eller mest be-lastende virksomheder er placeret længst væk fra boligområderne. dard, hvilken skal fastholdes i forbindelse med ny-, om- og tilbygninger. Udendørs udstilling af salgsprodukter (biler, have- og byggematerialer m.v.) kan tillades i den udstrækning, det ikke virker dominerende eller ødelægger helhedsindtrykket i området. Skiltningen skal udføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke virke dominerende. Tekniske installationer (som f.eks. ventilationsanlæg) skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektoniske elementer i bebyggelsen. Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen. I den øvrige del af erhvervsområdet stilles der ikke specielle krav til bebyggelsens udseende. Byggeri der arkitektonisk set er af ringe standard, skal skjules af beplantning. Tilsvarende gør sig gældende for udendørs oplag. Reklameskilte må ikke virke dominerende og skal tilpasses bebyggelsen og øvrige omgivelser. Det grønne Langs adgangsvejen Mineralvej skal arealerne fremstå som grønne forarealer med græs, lave buske og opstammede træer. Beplantningen skal iøvrigt sikre området et grønt og åbent præg og skal indgå i samspil med bebyggelsen således, at der opnås en god helhedsvirkning. Det trafikale Adgangen til området skal ske fra Mineralvej. Der fastlægges følgende byggelinier: - langs Motorvejen og Rørdalsvej 15 m fra skel, - langs Mineralvej og østsiden af Kaolinvej 6 m fra skel - samt mod vestsiden af Kaolinvej 10 m fra vejmidte. I de linier, som er udpeget som interesselinier for en tredie Limfjordsforbindelse, må der ikke gennemføres større anlægsarbejder, uden at det ved lokalplan eller anden undersøgelse er dokumenteret, at anlægget ikke foregriber en tredie forbindelse. Det æstetiske Bebyggelsen langs adgangsvejen Mineralvej har en høj stan- Opvarmning Fjernvarmepligt H1 Aalborg Kommune

9 H2, Sølyst Let industri m.m. Anvendelse * Trykkerier * Tekniske anlæg * Engroshandel o.l. * Transport o.l. * Værksteder * Mindre industri. Der må kun etableres havnerelaterede virksomheder i området. Der må ikke etableres boliger i området. Der må ikke etableres virksomheder med fødevarerproduktion. Anvendelsen er specificeret i skemaet Erhvervskategorier, bilag A. Byggemuligheder * Rumfang max. 3 m 3 /m 2 * Højde max. 12 m, dog undtagelsesvis op til 15 m for enkelte nødvendige bygningsdele. Miljø * Miljøklasse 1-4, se skemaet Erhvervskategorier, bilag A. * De vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj fremgår af skemaet Støj fra erhverv, bilag B. * Ingen støjfølsomme formål, hvor trafikstøjen overstiger de grænseværdier, der er anført i skemaet Støj fra trafik, bilag C. Mål Området skal forbeholdes virksomheder med relation til stedets havnefaciliteter. fortsætter næste side Aalborg Kommune H2

10 H2, Sølyst Let industri m.m. Det æstetiske Området er stort set udbygget med en lager-, transport- og shippingvirksomhed, som på trods af en stor bebyggelsesmæssig tæthed virker harmonisk i området. Området grænser op til motorvejsudfletningen og Limfjorden, og har som sådan en meget markant beliggenhed. I forbindelse med om- og tilbygninger skal der tages hensyn hertil, og bebyggelsen skal derfor arkitektonisk set have en høj standard. Skiltningen skal udføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke virke dominerende. Tekniske installationer (som f.eks. ventilationsanlæg) skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektoniske elementer i bebyggelsen. Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til den enkelte bebyggelse. Det grønne Der skal plantes opstammede træer langs motorvejsudfletningen. Øvrige ubebyggede arealer skal, hvor det er muligt, gives et grønt præg med græs, buske og træer. Det trafikale Trafikbetjeningen skal ske fra Gasværksvej. I de linier, som er udpeget som interesseområde for en tredie Limfjordsforbindelse, må der ikke gennemføres større anlægsarbejder, uden at det ved lokalplan eller anden undersøgelse er dokumenteret, at anlægget ikke foregriber en tredie forbindelse. Opvarmning Fjernvarmepligt H2 Aalborg Kommune

11 I1, Sølyst Industri m.m. Anvendelse * Tekniske anlæg * Engroshandel o.l. * Transport o.l. * Oplagsvirksomhed o.l. (ikke fyldplads og kompostering) * Værksteder * Mindre industri * Større industri. Begrænsningen er for at hindre, at der etableres en type oplagsvirksomhed, som hører hjemme i områder, som er specielt udlagt til dette formål. Der må kun etableres havnerelaterede virksomheder i området. Der må ikke etableres boliger i området. Der må ikke etableres virksomheder med fødevarerproduktion. Anvendelsen er specificeret i skemaet Erhvervskategorier, bilag A. Byggemuligheder * Rumfang max. 3 m 3 /m 2 * Højde max. 25 m. Miljø * Miljøklasse 3-6, se skemaet Erhvervskategorier, bilag A. * De mest belastende aktiviteter skal placeres i en passende afstand fra boligområdet B1. * De vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj fremgår af skemaet Støj fra erhverv, bilag B. fortsætter næste side Aalborg Kommune I1

12 I1, Sølyst Industri m.m. Mål Området skal forbeholdes virksomheder med relation til stedets havnefaciliteter. Det æstetiske Området er delvist udbygget med lager- og transportvirksomhed og tankanlæg for olieprodukter. Tankanlæggene dominerer i høj grad, og området virker ikke specielt veldisponeret. De eksisterende funktioner skal bibeholdes, men da der er miljømæssige problemer i forhold til boligområdet mod sydøst, bør anvendelsen på længere sigt ændre status til mere produktions- og serviceorienterede erhvervsvirksomheder. Det trafikale Vejadgangen til området skal ske ad de etablerede forsyningsveje fra Rørdalsvej. I de linier, som er udpeget som interesselinier for en tredie Limfjordsforbindelse, må der ikke gennemføres større anlægsarbejder, uden at det ved lokalplan eller anden undersøgelse er dokumenteret, at anlægget ikke foregriber en tredie forbindelse. Opvarmning Betinget fjernvarmepligt. Ved en ændret anvendelse skal der tages hensyn til områdets bynære placering, så der facademæssigt åbnes op mod Limfjorden I1 Aalborg Kommune

13 R1, Sølyst Rekreativt område Status Rørdal kirke og kirkegård. Mål Uændret anvendelse og bebyggelse. Anvendelse Offentlige formål (kirke og kirkegård). Der må kun opføres mindre bygninger, som er nødvendige for kirkens og kirkegårdens drift. Bebyggelsesprocent Højst 10 for området. Etager Højst 1. Højde Højst 6, kirken undtaget. Opvarmning Fjernvarmepligt Aalborg Kommune R1

14 R1, Sølyst Rekreativt område R1 Aalborg Kommune

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere